Restaurantkosten veilig voor 309%?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Restaurantkosten veilig voor 309%?"

Transcriptie

1 tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer %-aanslag Restaurantkosten veilig voor 309%?... 1 Kort & krachtig Buitenlandse btw tijdig terugvragen!... 2 Kosten van een BBQ aftrekbaar?... 2 Aandachtspunten voor backservice... 2 Opleidingskosten in orde...?.. 2 Geld uit uw vennootschap halen Is een dividend nu weer interessanter dan interest?... 3 Vennootschapsbelasting Kunt u de extra aanslag van 15% zelf vermijden?... 4 Vennootschapsvormen Als bestuurslid persoonlijk geviseerd Lening Vers geld via een achtergestelde lening... 6 Kapitaal Hoeveel betaalt u de notaris voor een kapitaalsverhoging?... 7 Geld uit uw vennootschap halen Hoe zit dat nu met de loonbonus?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies-vennootschap.be 309%-AANSLAG Actualiteit Restaurantkosten veilig voor 309%? Sinds kort is de versoepelde wettekst over de 309% een feit, maar die zegt niets over restaurantkosten. Oei, loopt u daarop dan wel nog een risico? Niets in de nieuwe wet over restaurantkosten. Toen er enkele maanden geleden aangekondigd werd dat de Wet inzake de aanslag geheime commissielonen gewijzigd zou worden, werd er ook gezegd dat de aanslag niet meer toegepast zou worden op restaurantkosten. Nu de nieuwe wettekst er is, blijkt daar echter niets in te staan over restaurantkosten Wel in de circulaire. Gelukkig haalt de fiscus de restaurantkosten wél aan in zijn circulaire van (Ci.RH. 421/ , AAFisc nr. 30/2013). Er wordt daarin uitdrukkelijk verwezen naar een circulaire van verleden jaar (addendum aan de circulaire nr. 71/2010 van ). Het onderscheid tussen beroepsmatige en pure privérestaurantkosten dat daarin gemaakt werd, geldt dus nu ook nog! Beroepsmatige kosten. Beroepsmatige restaurantkosten, zeg maar uw zakenlunches, zijn voor 69% aftrekbaar. Indien de fiscus kan bewijzen dat die kosten overdreven zijn, kan hij ook nu nog de aftrek van het overdreven gedeelte verwerpen. Beroepsmatige restaurantkosten, zelfs als ze overdreven zijn, kunnen echter nooit tegen 309% belast worden bij uw vennootschap, noch kunnen ze bij u privé belast worden. Privékosten. Restaurantkosten met een louter privékarakter zijn volgens het addendum uiteraard voordelen van alle aard die als zodanig behandeld moeten worden. Verleden jaar betekende dat als zodanig behandelen echter nog dat op deze kosten wel de 309% toegepast kon worden. Door de gewijzigde regels is dat nu niet langer het geval. Mocht uw controleur in de kosten van uw vennootschap een twijfelachtig b onnetje vinden waarvan u niet kunt bewijzen dat het niet van een p rivémaaltijd is, dan wordt u daar ook nu nog wel privé op belast, maar kan er geen 309% meer op volgen... Tip. Enkel restaurantkosten met een louter privékarakter zijn voordelen van alle aard, bv. een lunch met uw gezin of vrienden. Uw controleur kan dus uw aandeel in een zakenlunch niet privé bij u belasten. Overdreven restaurantkosten kunnen verworpen worden bij uw vennootschap, maar niet bij u privé belast worden. Privérestaurantkosten zijn wel privé belastbaar, maar er kan geen 309% op toegepast worden. Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P Veertiendaags

2 BUITENLANDSE BTW GROEPSVERZEKERING Buitenlandse btw tijdig terugvragen! Wat? Heeft uw (btw-plichtige) vennootschap buiten landse btw betaald, dan kan ze die in principe terugkrijgen. De aanvraag tot teruggave loopt trouwens sinds een aantal jaar via een aparte procedure bij de Belgische Btw-Administratie. Wanneer? U moet de buitenlandse btw terugvragen vóór 30 september na het jaar waarin u de btw betaald heeft. Voor de buitenlandse btw die uw vennootschap in 2012 betaald heeft, heeft u dus maar enkele weken de tijd meer. Tip. Heeft uw vennootschap in 2012 buitenlandse btw betaald, neem dan contact op met uw boekhouder om er zeker van te zijn dat hij dit vóór 30 september in orde brengt. Heeft uw vennootschap in 2012 buitenlandse btw betaald, denk er dan aan dat de formaliteiten om die btw terug te vragen vóór vervuld moeten zijn. RESTAURANTKOSTEN Kosten van een BBQ aftrekbaar? Een zakenbarbecue. Wellicht heeft u deze zomer ook regelmatig gebarbecued. Normaal gezien zijn de kosten daarvan puur privé, zodat u ze fiscaal niet kunt inbrengen. Misschien heeft u op zo n BBQ ook wel zakenrelaties uitgenodigd. Het is eens iets anders dan op restaurant te gaan Aftrekbaar voor vennootschap? Ja, in principe wel. Kosten van maaltijden bij u thuis worden fiscaal behandeld zoals de kosten van een zakenlunch in een restaurant, lees: ze zijn voor 69% aftrekbaar, tenminste voor zover die kosten beroepsmatig zijn (vraag nr. 1568, ). Bewijs is cruciaal. De controleur zal u uiteraard niet op uw woord geloven. Zorg er daarom voor dat u het beroepskarakter van de kosten kunt bewijzen. De facturen alleen bijhouden, is niet genoeg. U moet kunnen bewijzen wie er op de BBQ aanwezig was. Tip. Zorg voor een afgetekende gastenlijst, s met de uitnodiging en bevestiging, enz. Ook de kosten van een zakenbarbecue zijn voor 69% aftrekbaar. Zorg wel voor voldoende bewijs, bv. een afgetekende gastenlijst, s, enz. Aandachtspunten voor backservice Backservice. Heeft u een groepsverzekering, dan kan uw vennootschap naast de jaarlijkse premies ook een zgn. backservice betalen om bv. een lager loon in vorige jaren in te halen. Ook die premie is aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens, maar u houdt het best rekening met het een en ander! Normaal brutojaarloon. De 80%-grens wordt berekend op uw normaal brutojaarloon. Het heeft dus geen zin om in het jaar van de backservicepremie eenmalig een veel hoger loon op te nemen om de 80%-grens en dus de aftrekbare premie aanzienlijk te verhogen! De fiscus zal dat niet aanvaarden... Niet wanneer (bijna) in vereffening. U wacht ook het best niet met een backservicepremie tot uw vennootschap al in vereffening is. De fiscus zou dan de aftrek kunnen verwerpen door te stellen dat uw vennootschap die premie niet betaald heeft om inkomsten te verkrijgen of te behouden. Een backservice kan perfect, maar verhoog wel niet eenmalig uw loon in het jaar van de backservice en wacht niet tot uw vennootschap bijna vereffend is. JAARREKENING Opleidingskosten in orde...? Opleidingskosten en extra RSZ-bijdrage. Heeft u personeel, dan moet de neergelegde jaarrekening ook een sociale balans bevatten. Daarin staat o.a. hoeveel er uitgegeven werd aan de opleiding van uw werknemers. Is dat minder dan 1,90% van de loonmassa, dan moet er een extra RSZ-bijdrage van 0,05% van de lonen betaald worden. Sinds 2013 op bedrijfsniveau. Tot nu toe werd die 1,90%-drempel op sectorniveau bekeken. Haalde uw vennootschap de drempel van 1,90% niet, maar de sector wel, dan ontsnapte ze vroeger aan de extra RSZ-bijdrage! Sinds dit jaar zal de drempel echter bekeken worden op het niveau van de individuele bedrijven. Heeft u personeel, dan moet u 1,90% van de loonmassa spenderen aan opleiding. Die norm wordt nu bekeken per vennootschap i.p.v. per sector

3 GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND Actualiteit Is een dividend nu weer interessanter dan interest? Sinds begin dit jaar betaalt u zowel op interesten als op dividenden 25% roerende voorheffing. Onlangs werd er echter voor sommige dividenden toch weer een tarief van 15% ingevoerd. Is zo n dividend dan interessanter dan interest? 15% rv voor dividend weer mogelijk Wat? Kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschapsrecht kunnen sinds kort weer dividenden uitkeren waarop slechts 15% rv ingehouden moet worden (Programmawet van , BS van ). Let op! Het tarief van 15% geldt wel pas voor dividenden die uitgekeerd worden vanaf het derde boekjaar ná dat van de inbreng. Het tarief bedraagt 25% voor dividenden die vóór het boekjaar van de inbreng zelf of het eerste jaar nadien toegekend worden en 20% voor het tweede boekjaar na de inbreng. Voor welke aandelen? De aandelen waaraan de dividenden toegekend worden, moeten nieuwe aandelen op naam zijn, verworven nieuwe inbrengen in geld sinds 1 juli De aandelen moeten volledig volstort zijn en mogen geen zgn. preferente aandelen zijn. Kleine vennootschap? Uw vennootschap moet klein zijn in het boekjaar van de inbreng. Dat betekent dat ze het boekjaar daarvóór slechts één grens inzake omzet, balanstotaal en gemiddeld personeelsbestand overschreden mag hebben. Let op! Uw vennootschap moet een bvba, nv, cvba of comm.va zijn of na de nieuwe inbreng een kapitaal hebben van minstens Aandelen behouden. U moet de aandelen die recht geven op de verlaagde rv ononderbroken in volle eigendom behouden vanaf de inbreng. Ze verkopen gaat dus niet, althans niet met behoud van het verlaagd dividendtarief. Tip. Uw aandelen schenken of laten vererven aan uw kinderen of echtgeno(o)t(e) kan geen kwaad. Beter zo n dividend dan interest? Op het eerste gezicht wel. Krijgt u immers een dividend waarop maar 15% rv ingehouden moet worden, dan houdt u privé uiteraard meer over dan van interest. Daarop betaalt u immers steeds 25% rv. Er zijn echter een aantal aandachtspunten die u niet uit het oog mag verliezen... Pro-rataberekening niet vergeten. Het is immers enkel bij de oprichting van een nieuwe vennootschap dat er op het volledige dividend maar 15% rv ingehouden moet worden. In geval van een kapitaalsverhoging in uw bestaande vennootschap zal er een pro-rataberekening gemaakt moeten worden. Het verlaagd rv-tarief van 15% geldt dan immers alleen voor de dividenden die betrekking hebben op dat nieuwe kapitaal. Let op! Sowieso geldt het verlaagd rv-tarief pas vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng. Voorbeeld. Uw vennootschap heeft een kapitaal van en u doet een kapitaalsverhoging van Keert u dan na bv. vijf jaar een dividend uit van , dan betaalt u op ( x / ) nog steeds 25% rv. Enkel op ( x / ) is er slechts 15% rv in te houden. Duurder voor uw vennootschap. Een dividend is voor uw vennootschap niet aftrekbaar en interest wel (tenzij die in dividend geherkwalificeerd zou moeten worden). Daardoor zijn de nettokosten van een dividend bijna altijd hoger dan die van interest. Uw vennootschap krijgt dankzij het hogere kapitaal wel meer notionele interestaftrek (NI), maar het interestpercentage dat u op een lening kunt aanrekenen is in principe ook hoger dan het tarief van de NI (3,242% voor een kmo). Sowieso geldt het verlaagd rv-tarief maar vanaf het derde boekjaar na de inbreng. Bovendien is het tarief van 15% alleen van toepassing op dat stuk van het dividend dat betrekking heeft op het nieuwe kapitaal. De rest van het dividend blijft belast tegen 25% rv

4 VENNOOTSCHAPSBELASTING - VARIA Kunt u de extra aanslag van 15% zelf vermijden? Actualiteit Zal uw vennootschap belaste reserves vastklikken tegen 10% rv, dan moet zij nog een extra aanslag betalen als zij in een of meer van de laatste vijf boekjaren dividenden uitgekeerd heeft. Hoe zit dat en wat kunt u desgevallend doen? Hoe zit dat met die extra aanslag? Wat? Zoals u weet, kan uw vennootschap tijdelijk, normaal gezien tot het einde van dit jaar, belaste reserves uitkeren waarop slechts 10% rv ingehouden moet worden. De voorwaarde is wel dat u als aandeelhouder het ontvangen nettobedrag (dus 90%) onmiddellijk in het kapitaal laat opnemen. Extra afzonderlijke aanslag. Indien uw vennootschap in een van de vorige vijf boekjaren dividenden uitgekeerd heeft (en enkel dan), schuilt er echter een addertje onder het gras. Uw vennootschap riskeert dan immers bovenop die 10% rv nog eens een afzonderlijke aanslag van 15%. Waarom? De wetgever heeft hiermee willen vermijden dat u uw uitkeringsbeleid zou aanpassen! Indien u immers uw gewone winstuitkering in de vorm van een dividend (waarop u 25% rv moet betalen) vermindert ten gunste van de reserves die geïncorporeerd worden tegen 10% rv, dan doet u een besparing van 15%. Daar heeft de wet dus een stokje voor willen steken... Hoe te berekenen? De bijkomende aanslag is verschuldigd als voor dit boekjaar de verhouding tussen de gewone dividenden en de boekhoudkundige winst (dus niet de fiscale winst) lager is dan het gemiddelde van die verhouding voor de vijf vorige boekjaren. De aanslag wordt dan toegepast op het verschil. Voorbeeld. De winst van boekjaar 2013 is De gemiddelde winst van de vorige vijf boekjaren was U heeft in 2011 een superdividend uit uw vennootschap gehaald van Het gemiddelde dividend over de vijf vorige boekjaren is dus Heeft u in 2013 reserves vastgeklikt tegen 10% en beslist u op de jaarvergadering van 2014 om 0 dividend uit te keren voor boekjaar 2013, dan moet uw vennootschap nog 15% extra betalen op , nl. (( x / ) - 0). De extra aanslag is dus , nl x 15%. Wat kunt u daartegen doen? Zo weinig mogelijk winst dit jaar. Hoe kleiner uw boekhoudkundige winst voor dit jaar, hoe kleiner inderdaad de eventuele bijkomende aanslag is. Wanneer het boekhoudkundige resultaat voor dit boekjaar 0 of minder bedraagt, is er zelfs helemaal geen bijkomende aanslag! Voorbeeld. Dezelfde gegevens als hierboven, maar de boekhoudkundige winst voor 2013 is nu 0. De bijkomende aanslag wordt dan berekend op 0, nl. (( 0 x / ) - 0). Uw vennootschap moet dus geen 15% extra betalen. Hoe pakt u dat aan? U kunt op basis van tussen tijdse cijfers voor het lopende boekjaar 2013 (bv. op 30 september), ramen wat het boekhoudkundige resultaat voor het hele jaar zal zijn. Verwacht u winst, dan moet u van de volgende maanden gebruik maken om die boekhoudkundige winst zo veel mogelijk naar beneden te halen, door bv. investeringen te vervroegen, een backservicepremie te betalen, enz. Dividend blijven opnemen. Dat is ook nog een optie. Wanneer u tijdens de laatste vijf boekjaren een dividend opgenomen heeft, dan moet u in het boekjaar waarin u uw reserves vastklikt, een dividend opnemen dat overeenstemt met het gemiddelde van de vorige vijf boekjaren (tenminste als u winst gemaakt heeft). De extra aanslag van 15% moet voorkomen dat u uw dividendbeleid zou aanpassen door het dividend dat u anders zou opnemen mee vast te klikken tegen 10% rv. Die 15%-aanslag kunt u vermijden of milderen door ook voor 2013 nog een dividend op te nemen, ofwel door uw winst zo veel mogelijk te drukken

5 VENNOOTSCHAPSVORMEN - AANSPRAKELIJKHEID Als bestuurslid persoonlijk geviseerd In de pers Politici cumuleren hun mandaat vaak met andere (bestuurs)mandaten, o.m. in lokale verenigingen en vzw s. Dat soort activiteiten houdt mogelijk meer gevaren in dan de positie van vennoot of zaakvoerder in een bvba. Wanneer is dat zo? Cumul van mandaten Door politici. Onlangs berichtten de media over een aantal politici die dat mandaat cumuleerden met andere (bestuurs)mandaten, onder meer in het lokale verenigingsleven. Ook het grote aantal cumuls van betaalde mandaten van enkele nietpolitici werd op de korrel genomen. U zit ook in het verenigingsleven? Mogelijk bent u ook (actief) (bestuurs)lid van een lokale vereniging of vzw. Ga er dan niet van uit dat u minder risico loopt om als (bestuurs)lid persoonlijk aangesproken te worden dan dat dit als vennootzaakvoerder van uw bvba het geval is, zo waarschuwde een rechter onlangs (Gent, 20 juni 2013). Wat riskeert u? Een vereniging is geen bvba. Er is inderdaad een groot verschil. Een bvba is als vennootschap een volwaardig rechtspersoon. Dat geldt uiteraard ook voor bv. een nv of een cvba. Een bvba heeft een afgescheiden vermogen. Dat is niet het geval bij een feitelijke vereniging. Koopt de vereniging iets aan (bv. een carnavalsvereniging een tractor om de praalwagen te trekken), dan is dat collectief bezit van alle leden van de vereniging. Persoonlijk aansprakelijk? Iemand die iets van uw bvba te eisen heeft (bv. de betaling van een factuur of een schadevergoeding), kan zich enkel richten tot de bvba. Als vennoot bent u beperkt aansprakelijk. Men kan u maar aanspreken als zaakvoerder als u (zwaar) in de fout gaat. Privé blijft u m.a.w. in principe buiten schot. Bij een vereniging kunt u als (bestuurs)lid wél sneller persoonlijk geviseerd worden als er iets grondig fout loopt. Concreet. Wordt de vereniging waarvan u (bestuurs)lid bent bv. veroordeeld tot een forse schadevergoeding en kan de vereniging dat bedrag niet ophoesten, dan riskeert u daarvoor samen met de andere (bestuurs)leden persoonlijk op te draaien. Dat uw bestuursmandaat kosteloos was, maakt daarbij weinig verschil. Hoe zit dat met een vzw? Ook een vzw moet haar statuten neerleggen ter griffie van de rechtbank en die worden dus ook gepubliceerd in het Staatsblad. Ook een vzw is op die manier een eigen rechtspersoon. Daardoor blijft, net zoals bij uw bvba, uw privébezit in principe buiten schot. Let op! Heeft de vzw om de een of andere reden haar statuten niet neergelegd, dan gaat het toch om een feitelijke vereniging en riskeert u toch persoonlijk aansprakelijk te zijn. Twee aandachtspunten Beter af met een echte vzw? Kregen de activiteiten en middelen/bezittingen van uw vereniging doorheen de jaren enige omvang, bekijk dan of ze niet beter omgevormd wordt tot een vzw mét rechtspersoonlijkheid. Dat brengt uiteraard wat administratieve rompslomp met zich mee (bijhouden lijst actieve leden, neerlegging cijfers e.d.). Tip. Sinds 1 augustus 2013 is de oprichting van een vzw goedkoper, nl. als dat elektronisch gebeurt via https://www.egriffie.be/evzw/nl/homepage Correct verzekerd? Neem sowieso even de activiteiten onder de loep en ga na of de voornaamste risico s (burgerlijke aansprakelijkheid, brand e.d.) correct verzekerd zijn. Die oefening heeft u zonder twijfel ook voor uw bvba al meer dan eens gemaakt Loopt er binnen of met uw bvba iets grondig fout, dan blijft u als zaakvoerdervennoot privé in principe buiten schot. Als (bestuurs)lid van een feitelijke vereniging riskeert u in zo n geval wél persoonlijk geviseerd te worden. Bekijk dus of u die vereniging niet beter omvormt tot een echte vzw, nl. mét rechtspersoonlijkheid

6 LENING - VLAAMS Vers geld via een achtergestelde lening Actualiteit De aandeelhouders van een Vlaamse mediagroep injecteren vers geld via een achtergestelde lening. Wat zijn úw mogelijkheden als uw bvba geld nodig heeft? Biedt de zgn. volkslening enig perspectief of zijn er betere alternatieven? Waarover gaat het? Een financiële injectie. Een Vlaams mediabedrijf dreigde zijn kredietafspraken met de banken te missen. Drie aandeelhouders beslisten daarom vers geld in te brengen lenen (decreet van 5 juli 2013, BS van 30 juli 2013). Vroeger lag de limiet op Let op! Elke geldschieter kan wel maar uitlenen. Om het maximum te lenen, zal u dus bij meerdere geldschieters moeten aankloppen. Via een achtergestelde lening. Zo is het! Het feit dat de lening achtergesteld is, maakt dat het ingebrachte geld min of meer als kapitaal beschouwd kan worden. Op de balans komt dat onder het eigen vermogen. Een hele geruststelling voor de banken, leveranciers en andere schuldeisers, die voor zover het toch fout zou af lopen eerst aan de kassa mogen passeren, vóór de achtergestelde geldschieters en aandeelhouders. Wat zijn úw mogelijkheden? De volkslening? Niet echt. Er werd dan wel aangekondigd dat de volkslening bedoeld is om het spaargeld van de Belgen te activeren en ook te gebruiken voor de financiering van kmo s, het is echter niet de bedoeling dat een geldschieter zijn spaargeld rechtstreeks in de een of andere kmo pompt en dan de fiscale voordelen van de volkslening kan genieten. Dat voordeel is trouwens beperkt: in plaats van 25% slechts 15% roerende voorheffing (rv) op de uitbetaalde interesten De Vlaamse win-winlening? Een in Vlaanderen wonend(e) familielid of vriend kan wél rechtstreeks met uw in Vlaanderen gevestigde vennootschap een win-winlening sluiten (http://www.winwinlening.be). Als vennoot en/of bedrijfsleider kunt u dat niet met uw eigen vennootschap. Sinds kort kunt u lenen. Dat klopt! Tegenwoordig kan uw vennootschap zo tot Een goedkope lening. Dat blijft zo. Sluit u dit jaar een win-winlening, dan mag u uw geldschieter maximaal 2,75% (minimaal 1,375%) interesten betalen. Dat gaat om een brutorendement. Vooraleer de interesten uit te betalen, moet uw vennootschap immers 25% rv inhouden en doorstorten aan de fiscus. Het voordeeltarief dat voor de volkslening in het vooruitzicht gesteld wordt, geldt helaas niet voor de win-winlening. Wat wint de geldschieter erbij? Het totale rendement van zijn belegging blijft de moeite waard. Bovenop de interesten geniet de geldschieter jaarlijks immers een belastingvermindering van 2,50% van het ontleende kapitaal (m.a.w. maximaal fiscale korting). Lening wel achtergesteld. Het gaat inderdaad om een achtergestelde lening (in principe met een looptijd van acht jaar). Om een rendement van iets meer dan 4% te krijgen, moet uw geldschieter dus wel bereid zijn om wat risico te nemen. Tip. De terugbetaling van zo n win-winlening is wel deels gewaarborgd. Loopt het verkeerd af met uw vennootschap, dan krijgt de geldschieter 30% van het openstaande kapitaal terug in de vorm van een eenmalige belastingvermindering. Hij moet dus niet wachten tot het waarborgfonds met geld over de brug komt, voor zover dat al over voldoende reserves beschikt als op een dag toch een of meerdere banken over de kop zou(den) gaan Een geldschieter zal zijn spaargeld niet rechtstreeks via een volkslening in uw kmo kunnen pompen. Woont hij/zij in Vlaanderen, regel dat dan via de Vlaamse win-winlening. Dat is een achtergestelde lening die een fiscaal voordeel biedt, maar anderzijds wel slechts beperkt gewaarborgd is

7 KAPITAAL - VARIA Hoeveel betaalt u de notaris voor een kapitaalsverhoging? U plant een kapitaalsverhoging in uw vennootschap, bv. in het kader van de tijdelijke regeling om reserves vast te klikken tegen een rv van 10%. U moet dan naar de notaris, maar hoeveel zal dat u dan precies kosten? Kapitaalsverhoging Waarom? Zowel voor de regeling om reserves vast te klikken tegen een rv van 10% als voor het nieuwe rv-tarief van 15% voor dividenden moet u het kapitaal van uw vennootschap verhogen. Notaris nodig? Ja, voor een kapitaalsverhoging moet u in principe naar de notaris. Tip. Dit geldt niet wanneer uw vennootschap een vof, comm.v of cvoa is of voor een verhoging van het zgn. variabele kapitaal in een cvba. Let op! Een kapitaalsverhoging door inbreng van een onroerend goed moet altijd voor een notaris plaatsvinden, ongeacht de vennootschapsvorm. Snel adviezen zoeken... uitprinten... toepassen... tipsenadvies-vennootschap.be Wat kost een kapitaalsverhoging dan? Ereloon. Het ereloon voor een kapitaalsverhoging wordt berekend op basis van het bedrag van de kapitaalsverhoging en is hoger voor een nv dan voor een bvba of cvba. Tip. Indien het kapitaal verhoogd wordt door een incorporatie van reserves, is het ereloon de helft van dat voor een kapitaalsverhoging door inbreng. Let op! Een kapitaalsverhoging in het kader van de tijdelijke regeling van 10% rv is geen kapitaalsverhoging door incorporatie van reserves. Registratierechten. U betaalt op een kapitaalsverhoging (zonder inbreng van onroerende goederen) het vaste recht van 50 (sinds 1 juli). Samenstelling notariskosten Drie bestanddelen. Gaat u naar de notaris, dan moet u rekening houden met drie zaken. Naast het ereloon, betaalt u ook nog registratierechten alsook de diverse aktekosten of dossierkosten. Ereloon. De tarieven voor het ereloon zijn vastgelegd in zgn. barema s, die opgenomen zijn in een KB. De notaris mag in principe geen hoger ereloon aanrekenen of kortingen toestaan. De hoogte van het ereloon zelf wordt bepaald door het soort verrichting en het bedrag ervan. Registratierechten. De notaris moet altijd registratierechten aanrekenen. Hij moet zich ook daarbij houden aan de wettelijk voorziene bedragen. Diverse aktekosten. Tot slot rekent de notaris ook nog diverse aktekosten of dossierkosten aan. Er zijn daarvoor richtbedragen, maar deze kosten kunnen hoger of lager zijn in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier. Diverse aktekosten. De diverse dossierkosten van een kapitaalsverhoging bedragen gemiddeld ± 800 tot 1.200, ongeacht of het gaat om een bvba dan wel om een nv. Voorbeeld. Een kapitaalsverhoging van kost u dus (excl. btw) ± voor een bvba ( 364,80 ereloon + 50 registratierechten dossierkosten) en ± voor een nv ( 534,66 ereloon + 50 registratierechten dossierkosten). Ook nog btw! Sinds 2012 moet uw notaris ook 21% btw aanrekenen op zijn ereloon, alsook op doorgerekende kosten waarvan hij de schuldenaar is, zoals diverse kosten van attesten. Hij moet geen btw tellen op de registratierechten of kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarvan is uw vennootschap immers de schuldenaar. Uw volgende stap Download een overzichtstabel met het ereloon bij een kapitaalsverhoging door inbreng van code VE De notaris rekent voor een kapitaalsverhoging zijn ereloon aan, het vaste recht van 50 alsook aktekosten variërend van ongeveer 800 tot Het ereloon hangt af van de vorm van uw vennootschap (bvba/cvba of nv) alsook van het bedrag van de kapitaalsverhoging

8 Colofon Hoofdredacteur: L. Vossen Eindredacteur: R. Vastmans Aan dit nummer werkten mee: I. Beelen Advocaat Odigo Advocaten H. Certyn Vennoot Finactor bvba Overnamebemiddeling P. Fornoville Pensioenplanner Life Plan bvba T. Goethals Advocaat Honoré & Gits Advocaten I. Vandenbroeck Advocaat FTC Advocaten K. Nijs Bedrijfsrevisor Karel Nijs bedrijfsrevisor bvba E. Spruyt Notaris-vennoot Berquin Notarissen G. Van Daele Manager verzekeringen OBK Bank B. Vantomme Advocaat Notius Vantomme Advocaten P. Wauman Advocaat Truyens Advocaten Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies-vennootschap.be/ download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies-vennootschap.be is een wettelijk geregistreerd merk. GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON Hoe zit dat nu met de loonbonus...? Onlangs werd het verschil op fiscaal en sociaalrechtelijk vlak inzake de loonbonus weggewerkt. Wat is die loonbonus ook alweer en welk verschil was er dan? Wat? Via het systeem van de loonbonus kan uw vennootschap aan haar werknemers een extra inkomen betalen waarop uw werknemers geen belastingen moeten betalen. Vermits de loonbonus enkel voor werknemers bedoeld is, kunt u er als zaakvoerder niet van profiteren... Welke spelregels? Er moet een zgn. bonusplan opgesteld worden dat de bonus toekent aan al uw werknemers, ofwel aan een objectief bepaalde categorie van werknemers (bv. iedereen van de verkoopafdeling). Verder moet de bonus afhangen van het behalen van duidelijk meetbare en c ollectieve doelstellingen (bv. stijging van de omzet met 4%). De realisatie van dat doel mag op het moment waarop het vastgelegd wordt nog niet zeker zijn. Verder moet u het bonusplan in principe ook opnemen in een zgn. toetredingsakte, die binnen bepaalde termijnen neergelegd moet worden op de griffie van de FOD Werkgelegenheid. U moet daarvoor bepaalde verplichte modellen gebruiken die u van de website van de FOD Werkgelegenheid kunt downloaden (http://www.werk.belgie.be). Hoeveel kunt u geven? Daar wrong tot voor kort het schoentje... Tot voor kort waren er immers twee verschillende maximumbedragen! Met de Programmawet van werd immers bepaald dat er sinds 1 januari 2013 ook 13,07% werknemersbijdrage betaald moest worden op die bonus. In ruil daarvoor werd op sociaalrechtelijk vlak het maximumbedrag opgetrokken van tot Op fiscaal vlak werd er echter niets aangepast en bleef het bedrag van gelden! Sociaal en fiscaal bedrag dan toch weer hetzelfde! In de recente wet houdende diverse bepalingen (wet van ) wordt het fiscale maximumbedrag dan toch gelijkgetrokken met het sociale maximum. Voor de fiscale grens moet er wel rekening gehouden worden met de bijdrage van 13,07% die door de werknemer verschuldigd is. Dat betekent concreet dat de fiscale maximumgrens voor inkomstenjaar 2013 dus ( x 86,93%) bedraagt per werknemer. Tip. U bent niet verplicht om dit maximum toe te zeggen, de bonus mag ook kleiner zijn. Let op! U als werkgever betaalt er ook nog een bijzondere bijdrage van 33% op. Uw maximale bonuskosten per werknemer zijn dus ( werknemersbijdrage werkgeversbijdrage). Deze kosten zijn voor uw vennootschap wel volledig aftrekbaar! Via de loonbonus kunt u uw werknemers een bepaald bedrag belastingvrij uitbetalen. Het fiscale maximum is onlangs weer gelijkgeschakeld met dat van de RSZ en bedraagt ( ,07% werknemersbijdrage). De totale kosten voor uw vennootschap zijn wel aftrekbaar. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

geld uit uw vennootschap halen

geld uit uw vennootschap halen Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie

1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie Inhoud 1. Vermogensplanning: gesplitste koop nieuw fiscaal standpunt 2. Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning? 3. Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves 1. Vermogensplanning:

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

Aandeelhouder van je werkgever

Aandeelhouder van je werkgever www.abvv.be Aandeelhouder van je werkgever Schone schijn EURO 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 J F M A M J J A S O N D

Nadere informatie