ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD. over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006"

Transcriptie

1 ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD over HET ONTWERP PROVINCIAAL MILIEUJAARPROGRAMMA 2006 Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 16 februari

2 1. Het document Het Milieujaarprogramma (MJP) geeft een planning voor 2006 weer van de uit te voeren acties uit het Milieubeleidsplan en rapporteert over de acties uit het Milieujaarprogramma 2005 en de acties uit de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Provincie. Het advies van de PMiNa-Raad maakt deel uit van het Milieujaarprogramma en wordt dus gelijktijdig voorgelegd aan de Provincieraad. Volgende documenten van de PMiNa-Raad maken eveneens deel uit van het Milieujaarprogramma : Basisregels en afsprakennota Jaarverslag 2005 Actuele Ledenlijst 2. Algemene opmerkgingen Het globaal advies van de PMiNa-Raad is gunstig, mits aanpassing van de in hoofdstuk 3 vermelde opmerkingen. De PMiNa-Raad wenst uitdrukkelijk dat de vragen om verduidelijking ook aangevuld worden in het document. Vorige jaren kreeg de PMiNa- Raad wel steeds een antwoord op haar advies, maar de aanpassingen in het document bleven vaak uit. Als er voor ons iets onduidelijk is of te summier behandeld, dan kan het ook voor andere lezers interessant zijn dat het document in bepaalde acties wordt bijgestuurd. 3. Specifieke opmerkingen p. 16 Watertoets, W1.1.4 De watertoets kan maatschappelijke ontwikkelingen wél beperken (zie vorig advies) wat is DHM? Actualiseren geplande stappen :De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. Het uitvoeringsbesluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die een vergunning dienen af te leveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. De PMiNa-Raad adviseert de dienst Waterbeleid om, zodra deze richtlijnen definitief goedgekeurd zijn, deze mee te communiceren naar de gemeenten, zodat de watertoets zo snel mogelijk effectief wordt toegepast. Nu verschuilt men zich immers te vaak over het uitblijven van deze richtlijnen. (zie ook p.37 vorming) De PMiNa-Raad uit zijn bezorgdheid dat de watertoets door gebrek aan deskundigheid van de toetser verkeerd gehanteerd/geïnterpreteerd zal worden. Er wordt dan ook gesteld dat de toestand indien deze zowel bestaand als vergund is, steeds moet gerespecteerd worden en dit in het kader van de rechtszekerheid van de exploitatie. p. 32 DuLo-waterplannen, W3.1.1 De PMiNa-Raad bracht eerder advies uit over zowel de doelstellingennota als de actieplannen van de DuLO-Waterplannen. De doelstellingennota werd positief beoordeeld vanwege de goed beschreven algemene en specifieke doelstellingen, en de voorlopige knelpuntanalyse. Ons inziens werd er echter te snel over gegaan tot de opmaak van de actieplannen, zodat ieder plan een opsomming van accidentele lokale knelpunten met dito oplossingen werd. Het DuLo-waterplan miste op die manier een globale visie, een gemeentegrensoverschrijdend karakter en zal de doelstelling van het integraal waterbeheer niet kunnen waarmaken. De plannen werden daarom door de PMiNa-Raad negatief geadviseerd. 2

3 p. 37 Vorming waterbeheerders, W3.2.1 Het is van belang dat de vorming voor de lokale waterbeheerders aangepast is aan het niveau van de doelgroep (rattenvangers, grachtenploegen, minawerkers, groenarbeiders). Zoniet, dan gaat de vorming haar doel voorbij en zijn het verloren kosten. p. 41 Natuurverbinding, N1.1.2 Wat besliste het CBS van Lille? Dit mag hier vermeld worden in het plan. p. 45 Harmonisch parkbeheer, N1.2.2 Er is nog meer aandacht nodig voor minder bestrijdingsmiddelengebruik. Vorig jaar konden we het nog horen op ATV (provant.be) in de uitzending over de Rozentuin Vrijbroekpark : we spuiten preventief onze rozen, om ziekten te voorkomen! Wat is de stand van zaken bosbeheersplaan prinsenpark? Dit mag hier vermeld worden in het plan. p. 50 Ankona, N Het Jaarboek 2003 verscheen pas in 2005? Daardoor zullen er wellicht minder geïnteresseerden zijn. Het zou niet slecht zijn mocht er een inhaalbeweging kunnen gebeuren. Naar analogie van jaarverslagen : vóór de zomer van 2006 het ANKONAjaarboek Bij geplande stappen staat :opmaak jaarboek Wat met het jaarboek 2004 en 2005? p. 55, Agrarisch natuurbeheer, N De PMiNa-Raad adviseerde bij het ontwerp PMJP 2004 om de nieuwsbrief ter sensibilisatie van de landbouwers jaarlijks te herhalen. Er werd toen op geantwoord dat dit in overweging wordt genomen. In het vorige en ook het huidige PMJP is het echter niet opgenomen in de planning, dit is jammer. p. 61 Intern milieuzorgsysteem, D1.1.1 De PMiNa-Raad betreurt de beslissing van het managementteam om het interne milieuzorgsysteem niet onmiddellijk integraal te implementeren, maar projectmatig. Een integraal milieuzorgsysteem streeft immers naar een integrale benadering in tegenstelling tot de projectmatige aanpak. Met betrekking tot de geplande opmaak van een lichtinventaris in de provinciale domeinen en parken, is het van belang dat er ook concrete engagementen worden aangegaan om acties te koppelen aan de vaststellingen uit het studiewerk. p.67 milieuverantwoord productgebruik, D De PMiNa-Raad ondersteunt het milieuverantwoord productgebruik van kantoorbenodigdheden en vindt het een positief gegeven dat hieromtrent een communicatiecampagne wordt opgezet naar de personeelsleden en de buitendiensten. Om de voorbeeldfunctie van de provincie naar burgers toe te accentueren, raden wij het aan om deze groene lijst ook op de provinciale website te publiceren. - bij geplande stappen staat geen nulmeting, valt dit volledig weg? - suggestie : bij offertes voor het extern laten drukken van affiches en folders: steeds opnemen op niet-chloorgebleekt recyclagepapier en milieuvriendelijke drukinkten. Dit ook in kleine letters vermelden op het drukwerk. Zo vervult de provincie haar voorbeeldfunctie. 3

4 De PMiNa-Raad ziet nog enkele mogelijkheden om de provinciale papierberg te doen dalen : 1. loonfiches per mail 2. bij vergunningen/machtigingen, nagaan of het insturen van dossiers in veelvoud wel overal noodzakelijk is. Dit is wel vastgelegd in procedures, maar vele kopies worden echter nooit gebruikt. Het doorsturen van informatie per mail kan mogelijk nog verder geoptimaliseerd worden. 3. Nagaan per dienst of er niet op briefwisseling kan bezuinigd worden. Mogelijk kan er ook hier nog meer per mail. 4. bij studiedagen richtlijnen opmaken voor maximaal aantal papieren uitnodigingen en gedrukte affiches, naargelang het vooropgestelde aantal deelnemers. Max. gebruik van e-zines, mail, website, tijdschriften, - kantoormaterialen : Bij het invoeren van milieuvriendelijk materiaal kan wrevel ontstaan bij het personeel. Dit kan voorkomen worden door een doorgedreven communicatie. Eens het nieuwe groene produkt is ingevoerd, moet men wel voet bij stuk houden. Anders zou men de indruk kunnen wekken dat het niet menens is. Wanneer worden de nulmetingen uitgevoerd? - Kamp C: er bestaan reeds vele isolatiematerialen voor muren, daken en vloeren, maar weinig of niets voor ramen, dat men zelf (ev. tijdelijk) kan aanbrengen. Een huurder gaat niet investeren in superisolerende beglazing en ook in woningen wordt veel enkel glas niet vervangen omwille van de te hoge investeringskost. Er is nood aan een goed isolerende doorschijnende (als het kan doorzichtige) isolatiefolie, die men gemakkelijk zelf kan aanbrengen voor de winter. Denk maar aan ramen voor badkamers en veranda s (ook plafonds). De firma 3M heeft wel een isolerende raamfolie, maar deze is zeer duur en moet worden aangebracht door een erkend vakman. Mogelijk kan Kamp C hiervoor een oplossing bedenken? Dit zou voor veel mensen energiebesparing betekenen (ook sociale factor). p. 75 Wateraudit, D1.1.4 De rapportage van 2005 dient aangevuld. p. 77 duurzame energie, D In actie D1.1.5 moeten de uitgevoerde stappen nog worden aangevuld. Tevens adviseert de PMiNa-Raad om een energieconsultant een doorlichting te laten doen van de gebouwen en domeinen. Dergelijke deskundigen kunnen positief bijdragen tot de ontwikkeling van reductiemaatregelen omtrent het energiegebruik. p evenementen, D1.1.6 De actie om provinciale evenementen zo milieuvriendelijk mogelijk te organiseren omvat te weinig concrete engagementen. De oorspronkelijke campagne afvalarme evenementen werd geannuleerd omwille van gebrek aan creativiteit. Indien zoals in het milieujaarprogramma wordt aangegeven er geen doe-activiteiten werden bedacht die aan de eisen beantwoordt, dan dient men te zoeken naar andere haalbare alternatieven in de plaats van onmiddellijk over te gaan tot annulering. Ons vorig advies werd gevolgd inzake de biologisch afbreekbare bekers, waarvoor dank. Contract Horeca-rent eindigt in feb. 2006, maar uitlening bekers gaat door tot 2007? Wie neemt het contract over? p.83 : beheer zal in 2006 opnieuw worden uitbesteed ; Een mogelijke reden voor minder ontleningen van de provinciale bekers zou zijn eigen aankoop en beheer door gemeenten. Zijn de gemeenten toch niet terug overgestapt naar wegwerpmateriaal? Het uitleensysteem werd nochtans positief ervaren. 4

5 Op p.90 is men er blijkbaar zeker van dat er meer eigen beheer is bij de gemeenten? Het is aangeraden om dit te onderzoeken, bv. via rondvraag aan de GEMPA of via de regiovergaderingen. Geplande stappen : instructies met tips. De PMiNa-Raad vindt dit te vrijblijvend. Er dienen zeker ook enkele bindende bepalingen vastgesteld te worden : bv. Het is niet toegelaten om wegwerpbekers te gebruiken. p.84 communicatiebeleid, D1.2.1 De PMiNa-Raad suggereert om de PRIMA-postbus regelmatig onder de aandacht brengen. Na een tijd verwatert immers het gebruik ervan. De provincie zou ook het insturen van een bruikbare milieutip mogen belonen. Bv. Met een cadeaucheque van de kringloop- of wereldwinkel. Een bruikbare milieutip levert immers naast een verminderde milieudruk vaak ook een financieel voordeel op (lagere energie-, water- of afvalfactuur ). p.89 burger sensibiliseren, D2.1.1 In actie D2.1.1 omtrent sensibilisatie van burgers inzake afvalpreventie stelt de PMiNa- Raad in de beoordeling vast dat de uitleenbare luierkoffer een zeker succes kent. Wij raden aan om dit verder te specifiëren, met name het is niet duidelijk of dit succes gaat over het ontlenen van de koffer door gemeentebesturen of over het gebruik van herbruikbare luiers door burgers. De omschrijving doet vermoeden dat de wisselbekers nog lang zullen worden uitgeleend. Dit is in tegenspraak met de bewering dat men gaat overstappen op biologisch afbreekbare bekers (p. 79). Gelieve dit in overeenstemming te brengen. Afvalpreventie : 7 februari is intussen is voorbij. De paragraaf over het POAA-overleg kan dus geactualiseerd worden. p.90 illegaal ontwijkgedrag Worden de afvalstickers op milieuvriendelijke manier gedrukt? De PMiNa-raad neemt aan van wel. De postersessie zwerfvuil werd weinig ontleend. Wat kan reden zijn? te duur, te omslachtig, weinig aantrekkelijk? Wordt dit bijgestuurd? p.93 hergebruik van afval, D2.1.2 Volgens de definitie van afval is het correct, maar voor het positieve imago van de kringloopwinkels is het weinig respectvol om hun koopwaar als afval te bestempelen. De term herbruikbare goederen is beter gekozen. Zijn kringloopcentra weinig bekend bij de burger? Een artikel in zoom zal dit niet veranderen. ZOOm wordt niet gelezen door de doorsnee burger. Misschien is een kleine cadeaucheque in een algemeen dagblad een beter idee? Op de te koop website van de provincie, valt je berichtje er automatisch af na enkele weken. Misschien dan een automatisch berichtje sturen : pech gehad, volgende keer meer succes. Breng je goederen naar de kringloopwinkel, zo heeft er nog iemand plezier aan! Zo wordt afval vermeden en geraken de kringloopwinkels beter bekend bij het personeel. p.94 indicatoren: De PMiNa-Raad stelt voor om toe te voegen : - aantal malen dat compostkoffer werd ontleend - aantal compostdemoplaatsen tov aantal mogelijke plaatsen in prov.domeinen 5

6 p.96 KMO s, D2.1.3 De milieuwegwijs voor isoleerders kan mogelijk ook door andere provincies gebruikt worden (nav wegwijs voor carrosseriebedrijven.). p.99 sensibilisering rationeel energiegebruik, D2.1.4 In zijn vorig advies had de PMiNa-Raad aangedrongen om de principes van duurzaam bouwen en verbouwen te promoten bij architecten. Daar werd toen op geantwoord dat deze doelgroep in de volgende jaren nog meer bereikt zal worden via informatiesessies. De PMiNa-Raad is blij met dit beleid om deze uiterst belangrijke doelgroep bij de sensibilisatie te betrekken. Acties gericht naar architecten vindt men nu terug in meerdere acties, waaronder ook D.2.1.3, en D p.109 duurzaam leven, D2.1.7 De provincie kan misschien eens een biobabbelaar van VELT uitnodigen voor een biobabbel (info over biolandbouw/biovoeding, interactief, laagdrempelig en met biohapjes) voor het personeel. p.120 duurzame energie, D Wat is een temperatuurs- en vochtigheidslogger? Graag vermelden in de nota. p.121 Communicatiebeleid intern milieuzorgsysteem, D2.2.2 De PMiNa-Raad vindt het positief dat de provincie haar ervaring omtrent de implementatie van een intern milieuzorgsysteem wil doorgeven aan de gemeenten, maar wijst er tevens op dat de provincie zelf reeds aangeeft in actie D1.1.1 dat de interne milieuzorg nog geen echt milieuzorgsysteem is. Vandaar dat we erop wijzen pas ervaringen door te geven wanneer de implementatie van een volwaardig intern milieuzorgsysteem een feit is. p.124 mobiliteitsbeleid, M1.1.1 Er wordt advies gevraagd aan de PMiNa-Raad, waarvoor dank. p. 136 MKROS, actie H1.2.1 De PMiNa-Raad pleit voor de dringende installatie en effectieve werking van MKROS (Dit signaal doorgeven aan de bevoegde instantie). Na de installatie en initiële bekendmaking in 2002 gebeurde er verder niet veel meer om over te gaan tot de definitieve opstart van het meldpunt voor milieuklachten. In functie van een globale benadering van de hinderproblematiek, pleit de PMiNa- Raad voor de opmaak van een databank met de totale gecumuleerde vuilvrachten van een bedrijvenzone. Milieuvergunningen worden vandaag afgeleverd alsof de bedrijven geïsoleerd staan. Aanwezige historische vervuiling wordt niet meegerekend. Er is dringend een databank nodig waar de vergunde vuilvrachten in beeld worden gebracht alsook de perimeters waarbinnen ze de omgeving aantasten samen met de duurtijd van hun actieve en passieve vervuilende kracht. De interpretatie van deze data moet toelaten risicozones af te bakenen alsook aanduidingen geven welke typen bedrijventerreinen al dan niet kunnen bestemd worden. Ook nieuwe of bijkomende vergunningen kunnen aan dit criterium getoetst worden. p.155 gemeenten en doelgroepen, G2.1.1 Het is goed dat de provincie Antwerpen de exceltabel opgemaakt door de provincie Vlaams Brabant kon gebruiken. Mogelijk kan er in de toekomst nog meer uitwisseling (materiaal en knowhow) plaatsvinden tussen de verschillende provincies. Dit kan erg tijds- en kostenbesparend werken. De opdracht en de doelgroep zijn immers in 5 provincies gelijklopend. Als er initiatieven van onze provincie werden overgenomen in de/een andere, is het interessant om dit ook in deze nota te vermelden. 6

7 p.183 afkortingenlijst aan te vullen met : DHM, KANS, MAMBO 7

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008

NETWERKTAFEL ENERGIE 12 DECEMBER 2008 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Aanwezig:

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie