Vergadering 5 mei u30 19u10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10"

Transcriptie

1 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 mei u30 19u10 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Johann LETEN Rik MONDELAERS Hugo PEUMANS André REMANS Pieter SMEETS Joël STOCKMANS Jos BUSCHGENS Joris DAEMEN Bart HENCKAERTS Mevr. Carien NEVEN J.Claude VAN RODE Marc CLOOSTERMANS Jo FRANTZEN Mevr. Anita DECKERS Verontschuldigd VDAB: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: Luc LAURYSSENS Johnny NELISSEN Jeroen BLOEMEN Patrick BUTENEERS Lode ESSERS Jo FROYEN Luc PURNELLE

2 De heer Jo Frantzen, nieuwe directeur van POM-ERSV Limburg, stelt zich voor aan de aanwezigen. De SERR-voorzitter heet hem welkom en wenst hem alle succes toe. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 3/03/09 Punt 4. Beleidsaccenten nieuwe voorzitter Op de vraag van Johann Leten waarom een ACV-standpunt wordt verwoord in de beleidsaccenten van de SERR, antwoordt de voorzitter dat zijn speech integraal werd overgenomen in het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. VDAB: economische crisis Toelichting Marc Cloostermans, directeur CC Limburg 2.1 Duiding Limburgse arbeidsmarkt Document ter vergadering met cijfers van maart De heer Cloostermans geeft mondeling de cijfers van april 2009: 1. werkloosheid Vlaanderen tov april globaal +18,4% - jongeren (<25jr) + 35,5% - recent werkzoekenden (<2jr) +31% 2. werkloosheid Limburg tov april globaal + 24,7% (nu werkzoekenden) - stijging vooral bij de kansengroepen - jongeren (<25jr) + 62,5% - allochtonen + 35,2% - recent werkzoekenden (<2jr) + 34,5% 3. werkloosheid tov maart daling in Vlaanderen -1,4% - daling in Limburg -1,2% 4. vacatures Limburg: - vaste circuits -19,8% - vervullingsgraad 73,9% (cf. norm 80%) - bouw -52,6% - metaal -77,4% - textiel -84,4% 2.2 Recessie-aanpak in Limburg Zie slides in bijlage. 1. Bemiddelingsacties voor nieuwe werkzoekenden In 2008: 40 bedrijven met faillissement tov 12 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 9 bedrijven met collectieve ontslagen tov 10 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 4 bedrijven met actie direct tov 8 in eerste kwartaal 2009 In 2008: werklozen RVA tov in eerste 2 mnd 2009 In 2008: werkloosheidsdagen tov in eerste 2 mnd De federale en Vlaamse regering nemen ondersteunende maatregelen om voldoende opleidingscapaciteiten te voorzien voor het gestegen aantal werkzoekenden. Ook toegankelijk voor de tijdelijke werkzoekenden. 3. Creatieve oplossingen worden gezocht voor de knelpuntberoepen. - Zo is er bv. een doorsluizing van textiel naar gezondheidszorg, waar 4 extra opleidingen 2

3 polyvalent verzorgenden werd voorzien. - ook werd nieuwe opleiding logistiek gelanceerd en een extra opleiding CV-sanitair. - overleg met het CVO rond een mogelijke samenwerking (bv. opleiding vrachtwagenchauffeur). 4. Nieuwe VDAB-folder voor de tijdelijke werkzoekenden die een opleiding willen volgen. Gevraagd wordt hoe deze zo breed mogelijk kan verspreid worden? - momenteel loopt een actie via Agoria - de folders liggen in de werkwinkels - Conf. Bouw heeft het al bekend gemaakt, doch weinig reactie tot nu toe (winteropleidingen net achter de rug). - Voka merkt op dat hieromtrent geen signaal werd ontvangen vanuit de afgevaardigden in de RvB van VDAB. - de vakbonden zullen de folders in hun lokalen leggen. Kan ook per post verstuurd worden naar de leden, mits de onkosten hiervoor door de VDAB opgenomen worden Opmerking: ook voor bedienden is een besluit opgenomen via KB van 30/4. Men wacht nog op de uitvoeringsbesluiten. Opmerking: opleidingen mogen niet tot gevolg hebben dat men uit de sector stapt. De VDAB antwoordt dat de dienst moet ingaan op alle aanvragen. Het is niet evident om op alle vragen in te gaan en het allemaal te organiseren. 2.3 Herplaatsingsfonds Nieuw KB 30/04: uitbreiding van het stelsel van de tewerkstellingscel voor ondernemingen in herstructurering. Meer uitleg hierover volgende vergadering. 3. Diversiteit Toelichting Jean-Pierre Boons, stafmedewerker EAD 3.1 Evaluatie Vlaams EAD Impulsbeleid (doc. 662): zie slides in bijlage 3.2 Nieuw convenant Limburg : ter goedkeuring (doc. 663, 663bis) Tijdens de digitale adviesprocedure 17/04/09 kregen volgende 4 punten speciale aandacht: 1. akkoord: met voorrang diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact 2. akkoord: minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn 3. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om maximaal 10% plannen te ontwikkelen in de kleine bedrijven (5-10 wn) 4. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om een aangepast instrument te ontwikkelen voor de kleine KMO s Reactie van de werkgeversafgevaardigden mbt punt 3: Het is de taak van de PO s om te beoordelen of een plan doelmatig is of niet, rekening houdend met de eigenheid en de schaal van het bedrijf. In Limburg zijn er 3300 bedrijven met 5-10 WN, goed voor werknemers. Deze bedrijven zitten vaak in een groeitraject. Zij kunnen wel gebaat zijn met een diversiteitplan indien zij wensen door te groeien of te professionaliseren. Ook wordt opgemerkt dat bedrijven niet voor het geld een diversiteitsplan nemen. Zij moeten er zelf ook veel tijd, energie en middelen in steken. Men moet achter de diversiteitsgedachte staan om een plan te ontwikkelen. Reacties van de werknemersafgevaardigden mbt punt 3: Het is beter om strikte regels op te leggen dan de PO s zelf te laten beoordelen. De boodschap hierbij is ook dat vooral de kwaliteit belangrijk is, niet alleen de kwantiteit. 3

4 Een maximum aantal voor de KMO s heeft tevens tot gevolg dat met dezelfde middelen meer mensen kunnen gereikt worden. We moeten met de diversiteitsmiddelen zo veel mogelijk werknemers bereiken, niet enkel zo veel mogelijk bedrijven. JP. Boons deelt mee dat in % plannen ontwikkeld werden in deze KMO s en 16% in Reacties van de werkgeversorganisaties mbt punt 4: Is het niet meer aangewezen om op de heel kleine KMO s een maximum aantal te kleven, in plaats van de KMO s met 5-10 WN? Reacties van de werknemersorganisaties mbt punt 4: In de zeer kleine KMO s is het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. De kwaliteit van het plan is hier dubbel zo belangrijk. Vooral in deze kleine KMO s moet voorkomen worden dat er knip en plakwerk gebeurt in de plannen. - Voorrang geven aan diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact - Streven naar minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn - Het bereik van 10% in de KMO s met 5-10 wn s is geen absoluut maximum, maar wel een streefcijfer. Geregeld een terugkoppeling van dit cijfer op de SERR brengen (eerste keer in juni). De PO s moeten dit signaal ernstig nemen. - Bovenstaande afspraken gaan onmiddellijk in werking! - Limburg stelt aan Vlaanderen de vraag om een aangepast instrumentarium te ontwikkelen voor de diversiteitsplannen in de kleine tot zeer kleine KMO s. Hiervoor worden middelen gevraagd aan Vlaanderen. Zolang het instrument in ontwikkeling is, wordt de bestaande werkwijze gehanteerd. - Bovenstaande afspraken worden opgenomen in het convenant. De aanpassingen worden digitaal verspreid naar de SERR-leden voor akkoord. Daarna wordt het aan Brussel overgemaakt. 4. Limburgovereenkomst Toelichting Mathieu Verjans, voorzitter SERR 4.1 Terugkoppeling evaluatie 1/04/09 (doc. 664, 665, 666, 667) Ondertussen hebben reeds de nodige terugkoppelingen plaatsgehad. 4.2 E40 St.-Truiden Op 20 januari maakten wij onze standpunten over aan de minister aangaande de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Op 18 maart kregen we hierop een antwoord. We zouden door het AWV gecontacteerd worden om rond de tafel te zitten. Deze boodschap werd ook telefonisch gegeven, na contact met de kabinetschef van de minister. Tot op heden echter geen contact geweest. Het is belangrijk dat onze vraag voor een nieuwe studie in het nieuwe regeerakkoord wordt opgenomen. - We sturen een brief aan AWV waarin we vragen dat het nodige wordt gedaan om op korte termijn een overleg te organiseren tussen het AWV en SERR Limburg. - Belangrijk om het dossier wakker te houden. Na overleg met AWV brengt de SERR haar relaas in de media. 4

5 5. Streekpact: arbeidsmarktactieplan I (doc. 647) Er werd via de digitale procedure op 26/03/09 een akkoord gegeven over het arbeidsmarktactieplan. Twee namen moeten nog ingevuld als dossierhouder. Ook moet de aanpak van de uitvoering nog besproken worden vandaag. - Speerpuntsectoren: de acties met het oog op de verhoging van de instroom worden opgenomen per sector. Zo kan bv. de zorgcoördinator, waarvoor momenteel een vacature loopt bij POM-ERSV, ingeschakeld worden voor de instroom naar de zorgsector. Voor andere sectoren kan eventueel via de sectorconsulenten gewerkt worden. - Partnerschappen Euregionaal: wachten op de resultaten van het project Nightingales en kijken of de acties daaraan kunnen gekoppeld worden. - De uitwerking (contacteren dossierhouders) verloopt via het ERSV-team, vanuit de verschillende disciplines. - De sociale partners ondersteunen de acties via hun vertegenwoordigingen in de verschillende organisaties (dossierhouders). - Anita neemt de algemene coördinatie / opvolging van het plan op. 6. Sensibiliseringscampagne diversiteit: event 10/03/09 Terugkoppeling vorige events: 10/03 arbeidsgehandicapten en 21/04 sociale economie. Over het algemeen goede events, positieve respons van de aanwezigen, telkens vernieuwende aanpak en goede sprekers. Zeker zo belangrijk als het event zelf, zijn de nazorgactiviteiten (bv. lerende netwerken). Volgende event 2/6: met 50-plussers leeft uw organisatie langer (uitn. ter verg.). Indrukwekkend programma met veel sprekers. Methodiek van de zevende dag. Dezelfde dag heeft de vergadering van de SERR plaats. We laten het event en de SERR-vergadering op dezelfde plaatsvinden, m.n. in het Europlanetarium van Genk. De sociale partners kunnen dan van het event (in de aula) naar de SERR-vergadering overstappen (17u receptie in De Kraeter 17u30 SERR-vergadering in zaal Wendelen ). 7. Ter informatie SERR adviezen 2008: 128 adviezen - IBO:34 (56 TW) - Diversiteitsplannen: 14 prospectieaanvragen, 18 salderingen en 24 nieuwe plannen. - BKO: 1 - PWA: 3 - OD: 24 klachten - Praktische werken VDAB: 3 - BKA: 6 - Jaaractieplan VDAB: 1 - Kelchtermansprojecten: 1 Verslaggeving Anita Deckers 5

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO PAPER TEN BEHOEVE VAN CAO- PARTIJEN Gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door AStri Beleidsonderzoek en advies in opdracht van Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie