Vergadering 5 mei u30 19u10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering 5 mei 2009 17u30 19u10"

Transcriptie

1 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 5 mei u30 19u10 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: VDAB: ERSV: Mathieu VERJANS Johann LETEN Rik MONDELAERS Hugo PEUMANS André REMANS Pieter SMEETS Joël STOCKMANS Jos BUSCHGENS Joris DAEMEN Bart HENCKAERTS Mevr. Carien NEVEN J.Claude VAN RODE Marc CLOOSTERMANS Jo FRANTZEN Mevr. Anita DECKERS Verontschuldigd VDAB: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: Luc LAURYSSENS Johnny NELISSEN Jeroen BLOEMEN Patrick BUTENEERS Lode ESSERS Jo FROYEN Luc PURNELLE

2 De heer Jo Frantzen, nieuwe directeur van POM-ERSV Limburg, stelt zich voor aan de aanwezigen. De SERR-voorzitter heet hem welkom en wenst hem alle succes toe. 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 3/03/09 Punt 4. Beleidsaccenten nieuwe voorzitter Op de vraag van Johann Leten waarom een ACV-standpunt wordt verwoord in de beleidsaccenten van de SERR, antwoordt de voorzitter dat zijn speech integraal werd overgenomen in het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. VDAB: economische crisis Toelichting Marc Cloostermans, directeur CC Limburg 2.1 Duiding Limburgse arbeidsmarkt Document ter vergadering met cijfers van maart De heer Cloostermans geeft mondeling de cijfers van april 2009: 1. werkloosheid Vlaanderen tov april globaal +18,4% - jongeren (<25jr) + 35,5% - recent werkzoekenden (<2jr) +31% 2. werkloosheid Limburg tov april globaal + 24,7% (nu werkzoekenden) - stijging vooral bij de kansengroepen - jongeren (<25jr) + 62,5% - allochtonen + 35,2% - recent werkzoekenden (<2jr) + 34,5% 3. werkloosheid tov maart daling in Vlaanderen -1,4% - daling in Limburg -1,2% 4. vacatures Limburg: - vaste circuits -19,8% - vervullingsgraad 73,9% (cf. norm 80%) - bouw -52,6% - metaal -77,4% - textiel -84,4% 2.2 Recessie-aanpak in Limburg Zie slides in bijlage. 1. Bemiddelingsacties voor nieuwe werkzoekenden In 2008: 40 bedrijven met faillissement tov 12 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 9 bedrijven met collectieve ontslagen tov 10 in eerste kwartaal 2009 In 2008: 4 bedrijven met actie direct tov 8 in eerste kwartaal 2009 In 2008: werklozen RVA tov in eerste 2 mnd 2009 In 2008: werkloosheidsdagen tov in eerste 2 mnd De federale en Vlaamse regering nemen ondersteunende maatregelen om voldoende opleidingscapaciteiten te voorzien voor het gestegen aantal werkzoekenden. Ook toegankelijk voor de tijdelijke werkzoekenden. 3. Creatieve oplossingen worden gezocht voor de knelpuntberoepen. - Zo is er bv. een doorsluizing van textiel naar gezondheidszorg, waar 4 extra opleidingen 2

3 polyvalent verzorgenden werd voorzien. - ook werd nieuwe opleiding logistiek gelanceerd en een extra opleiding CV-sanitair. - overleg met het CVO rond een mogelijke samenwerking (bv. opleiding vrachtwagenchauffeur). 4. Nieuwe VDAB-folder voor de tijdelijke werkzoekenden die een opleiding willen volgen. Gevraagd wordt hoe deze zo breed mogelijk kan verspreid worden? - momenteel loopt een actie via Agoria - de folders liggen in de werkwinkels - Conf. Bouw heeft het al bekend gemaakt, doch weinig reactie tot nu toe (winteropleidingen net achter de rug). - Voka merkt op dat hieromtrent geen signaal werd ontvangen vanuit de afgevaardigden in de RvB van VDAB. - de vakbonden zullen de folders in hun lokalen leggen. Kan ook per post verstuurd worden naar de leden, mits de onkosten hiervoor door de VDAB opgenomen worden Opmerking: ook voor bedienden is een besluit opgenomen via KB van 30/4. Men wacht nog op de uitvoeringsbesluiten. Opmerking: opleidingen mogen niet tot gevolg hebben dat men uit de sector stapt. De VDAB antwoordt dat de dienst moet ingaan op alle aanvragen. Het is niet evident om op alle vragen in te gaan en het allemaal te organiseren. 2.3 Herplaatsingsfonds Nieuw KB 30/04: uitbreiding van het stelsel van de tewerkstellingscel voor ondernemingen in herstructurering. Meer uitleg hierover volgende vergadering. 3. Diversiteit Toelichting Jean-Pierre Boons, stafmedewerker EAD 3.1 Evaluatie Vlaams EAD Impulsbeleid (doc. 662): zie slides in bijlage 3.2 Nieuw convenant Limburg : ter goedkeuring (doc. 663, 663bis) Tijdens de digitale adviesprocedure 17/04/09 kregen volgende 4 punten speciale aandacht: 1. akkoord: met voorrang diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact 2. akkoord: minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn 3. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om maximaal 10% plannen te ontwikkelen in de kleine bedrijven (5-10 wn) 4. verdeeldheid over het voorstel van de vakbonden om een aangepast instrument te ontwikkelen voor de kleine KMO s Reactie van de werkgeversafgevaardigden mbt punt 3: Het is de taak van de PO s om te beoordelen of een plan doelmatig is of niet, rekening houdend met de eigenheid en de schaal van het bedrijf. In Limburg zijn er 3300 bedrijven met 5-10 WN, goed voor werknemers. Deze bedrijven zitten vaak in een groeitraject. Zij kunnen wel gebaat zijn met een diversiteitplan indien zij wensen door te groeien of te professionaliseren. Ook wordt opgemerkt dat bedrijven niet voor het geld een diversiteitsplan nemen. Zij moeten er zelf ook veel tijd, energie en middelen in steken. Men moet achter de diversiteitsgedachte staan om een plan te ontwikkelen. Reacties van de werknemersafgevaardigden mbt punt 3: Het is beter om strikte regels op te leggen dan de PO s zelf te laten beoordelen. De boodschap hierbij is ook dat vooral de kwaliteit belangrijk is, niet alleen de kwantiteit. 3

4 Een maximum aantal voor de KMO s heeft tevens tot gevolg dat met dezelfde middelen meer mensen kunnen gereikt worden. We moeten met de diversiteitsmiddelen zo veel mogelijk werknemers bereiken, niet enkel zo veel mogelijk bedrijven. JP. Boons deelt mee dat in % plannen ontwikkeld werden in deze KMO s en 16% in Reacties van de werkgeversorganisaties mbt punt 4: Is het niet meer aangewezen om op de heel kleine KMO s een maximum aantal te kleven, in plaats van de KMO s met 5-10 WN? Reacties van de werknemersorganisaties mbt punt 4: In de zeer kleine KMO s is het belangrijk dat er maatwerk geboden wordt. De kwaliteit van het plan is hier dubbel zo belangrijk. Vooral in deze kleine KMO s moet voorkomen worden dat er knip en plakwerk gebeurt in de plannen. - Voorrang geven aan diversiteitsplannen in de speerpunt- en groeisectoren, zoals deze zijn opgenomen in het Streekpact - Streven naar minstens 50% grote bedrijven/organisaties +50wn - Het bereik van 10% in de KMO s met 5-10 wn s is geen absoluut maximum, maar wel een streefcijfer. Geregeld een terugkoppeling van dit cijfer op de SERR brengen (eerste keer in juni). De PO s moeten dit signaal ernstig nemen. - Bovenstaande afspraken gaan onmiddellijk in werking! - Limburg stelt aan Vlaanderen de vraag om een aangepast instrumentarium te ontwikkelen voor de diversiteitsplannen in de kleine tot zeer kleine KMO s. Hiervoor worden middelen gevraagd aan Vlaanderen. Zolang het instrument in ontwikkeling is, wordt de bestaande werkwijze gehanteerd. - Bovenstaande afspraken worden opgenomen in het convenant. De aanpassingen worden digitaal verspreid naar de SERR-leden voor akkoord. Daarna wordt het aan Brussel overgemaakt. 4. Limburgovereenkomst Toelichting Mathieu Verjans, voorzitter SERR 4.1 Terugkoppeling evaluatie 1/04/09 (doc. 664, 665, 666, 667) Ondertussen hebben reeds de nodige terugkoppelingen plaatsgehad. 4.2 E40 St.-Truiden Op 20 januari maakten wij onze standpunten over aan de minister aangaande de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Op 18 maart kregen we hierop een antwoord. We zouden door het AWV gecontacteerd worden om rond de tafel te zitten. Deze boodschap werd ook telefonisch gegeven, na contact met de kabinetschef van de minister. Tot op heden echter geen contact geweest. Het is belangrijk dat onze vraag voor een nieuwe studie in het nieuwe regeerakkoord wordt opgenomen. - We sturen een brief aan AWV waarin we vragen dat het nodige wordt gedaan om op korte termijn een overleg te organiseren tussen het AWV en SERR Limburg. - Belangrijk om het dossier wakker te houden. Na overleg met AWV brengt de SERR haar relaas in de media. 4

5 5. Streekpact: arbeidsmarktactieplan I (doc. 647) Er werd via de digitale procedure op 26/03/09 een akkoord gegeven over het arbeidsmarktactieplan. Twee namen moeten nog ingevuld als dossierhouder. Ook moet de aanpak van de uitvoering nog besproken worden vandaag. - Speerpuntsectoren: de acties met het oog op de verhoging van de instroom worden opgenomen per sector. Zo kan bv. de zorgcoördinator, waarvoor momenteel een vacature loopt bij POM-ERSV, ingeschakeld worden voor de instroom naar de zorgsector. Voor andere sectoren kan eventueel via de sectorconsulenten gewerkt worden. - Partnerschappen Euregionaal: wachten op de resultaten van het project Nightingales en kijken of de acties daaraan kunnen gekoppeld worden. - De uitwerking (contacteren dossierhouders) verloopt via het ERSV-team, vanuit de verschillende disciplines. - De sociale partners ondersteunen de acties via hun vertegenwoordigingen in de verschillende organisaties (dossierhouders). - Anita neemt de algemene coördinatie / opvolging van het plan op. 6. Sensibiliseringscampagne diversiteit: event 10/03/09 Terugkoppeling vorige events: 10/03 arbeidsgehandicapten en 21/04 sociale economie. Over het algemeen goede events, positieve respons van de aanwezigen, telkens vernieuwende aanpak en goede sprekers. Zeker zo belangrijk als het event zelf, zijn de nazorgactiviteiten (bv. lerende netwerken). Volgende event 2/6: met 50-plussers leeft uw organisatie langer (uitn. ter verg.). Indrukwekkend programma met veel sprekers. Methodiek van de zevende dag. Dezelfde dag heeft de vergadering van de SERR plaats. We laten het event en de SERR-vergadering op dezelfde plaatsvinden, m.n. in het Europlanetarium van Genk. De sociale partners kunnen dan van het event (in de aula) naar de SERR-vergadering overstappen (17u receptie in De Kraeter 17u30 SERR-vergadering in zaal Wendelen ). 7. Ter informatie SERR adviezen 2008: 128 adviezen - IBO:34 (56 TW) - Diversiteitsplannen: 14 prospectieaanvragen, 18 salderingen en 24 nieuwe plannen. - BKO: 1 - PWA: 3 - OD: 24 klachten - Praktische werken VDAB: 3 - BKA: 6 - Jaaractieplan VDAB: 1 - Kelchtermansprojecten: 1 Verslaggeving Anita Deckers 5

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 1 juni 2010 Vergaderzaal Unizo, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden ERSV Joël Stockmans,

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 VERSLAG SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 december 2010 Vergaderzaal VKW Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Joël Stockmans,

Nadere informatie

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45

Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 03/10/06 12 Vergadering 3 oktober 2006 17u00 19u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: A. REMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS Mevr.

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 7 juni 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00

Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 4 december 2007 17u00 20u00 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: J.CL. VAN RODE Mevr. L. BINNEMANS J. BLOEMEN P. BUTENEERS L.

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 april 2011 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Ondervoorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV Externe

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012

SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 SERR Limburg Plenaire vergadering van 4 december 2012 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter / Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden VDAB ERSV

Nadere informatie

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN 07.06.2005. Provinciehuis 17.00u 19.30u

SERR Limburg PLENAIRE VERGADERING VAN 07.06.2005. Provinciehuis 17.00u 19.30u VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 5 maart 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Johann Leten, Voka KvK Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011

SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 SERR Limburg Plenaire vergadering van 8 november 2011 Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u30 tot 19u30 Aanwezig Voorzitter Werkgeversafgevaardigden Werknemersafgevaardigden Bart Henckaerts, ABVV Limburg Ludo

Nadere informatie

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013

SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 SERR Limburg Plenaire vergadering van 30 april 2013 VERSLAG Vergaderzaal ERSV Limburg, 17u00 tot 19u00 Aanwezig Voorzitter Jean Vranken, ACV Limburg (voorzitter) Ondervoorzitter / Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45

Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45 Sociaal Economische Raad van de Regio SERR VERSLAG 09/01/07 15 Vergadering 9 januari 2007 17u00 19u45 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV-team:

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde

Diversiteitsplannen. Een overzicht. Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde Diversiteitsplannen Een overzicht Annemie Van Uytven projectontwikkelaar diversiteit RESOC Halle-Vilvoorde MVO contactdag workshop duurzaam personeelsbeleid 25 mei 2010 provinciehuis Vlaams-Brabant Diversiteitsplannen

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/03/06 8. Aanwezig: J. BROEKMANS L. ESSERS R. MONDELAERS H. PEUMANS L. VANOIRBEEK F. VOLS

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/03/06 8. Aanwezig: J. BROEKMANS L. ESSERS R. MONDELAERS H. PEUMANS L. VANOIRBEEK F. VOLS VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o SERR Limburg plenaire vergadering van 7 oktober 2014 VERSLAG SERR vergadering te ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u Aanwezig Voorzitter

Nadere informatie

Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30

Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 11 september 2007 17u00 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: ERSV-team: Deskundigen: J.CL. VAN

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30

Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30 Sociaal Economische Raad van de Regio Vergadering 3 maart 2009 17u30 19u30 BESLUITENLIJST Aanwezig Voorzitter: Werkgeversafgevaardigden: Werknemersafgevaardigden: Mathieu VERJANS Jeroen BLOEMEN Lode ESSERS

Nadere informatie

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00

RESOC Limburg. Plenaire vergadering van 4 mei 2009. Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00 tot 20u00 Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité RESOC VERSLAG 04-05-2009 24 RESOC Limburg Plenaire vergadering van 4 mei 2009 VERSLAG Provinciehuis Limburg, Raadzaal, Universiteitslaan 1, Hasselt, 18u00

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c.

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. HDS c.c. Op 03 augustus 2009 wordt de tewerkstellingscel van de afdelingen N.V. AMP, Klein-Eilandstraat 1 te 1070 BRUSSEL en N.V. HDS c.c., Klein-Eilandstraat 1 te 1070

Nadere informatie

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/02/06 7. Aanwezig: L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS H. PEUMANS F. VOLS

SERR Limburg SERR VERSLAG 07/02/06 7. Aanwezig: L. ESSERS J. LETEN R. MONDELAERS H. PEUMANS F. VOLS VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6 de verdieping) te 3500 Hasselt Tel.: 011 30 02 30 Fax: 011 30

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE

Diversiteitsplannen. Volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de soorten loopbaan- en plannen (LDP s). SUBSIDIE LOOPTIJD VOOR WIE Diversiteitsplannen Maatregel Met een Loopbaan- en diversiteitsplan worden ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondersteund om werk te maken van een loopbaan-en diversiteitsbeleid. Bijzondere

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010

ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010 Sociaal Economische Raad van de Regio ARBEIDSMARKTACTIEPLAN (I) LIMBURG 2009-2010 1. Situering Doel van het Arbeidsmarktplan: uitvoering van het RESOC-streekpact 2008-2013. Het Arbeidsmarktactieplan 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014

SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 So c i a a l Ec o n o m i s c h e R a a d v a n d e Re g i o ONTWERPVERSLAG ERSV, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, 17u-19u SERR Limburg plenaire vergadering van 2 september 2014 Aanwezig Voorzitter SERR Werkgeversafgevaardigden

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011 300 231. RESOC Limburg

Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011 300 231. RESOC Limburg VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND LIMBURG (vzw ERSV Limburg) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Correspondentieadres: Kunstlaan 18 (6de verdieping) te 3500 Hasselt - Tel.: 011 302 030 - Fax: 011

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken

Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 7 van KOEN VAN DEN HEUVEL datum: 26 september aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Campagnes De Juiste Stoel en De Talentontwikkelaar - Stand

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur

Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Tewerkstellingscijfers per lokaal bestuur Project regierol niet-centrumsteden SERR-RESOC MLS FabienneVanquickenborne 1 Werkloosheidscijfers: Algemeen overzicht vgl april 2010: Vlaams Vlaams Provincie Provincie

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren In het huidige concept van de VDAB-werking is de begeleiding van oudere werkzoekenden opgenomen in het programma diversiteit. Dit programma voorziet extra

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2015) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding wordt gebruikt om de begeleiding van het outplacementkantoor op te volgen.

Nadere informatie

ADDENDA bij de beheersovereenkomst 2005-2009. 1. Addendum 1 : Het jeugdwerkloosheid 2. Addendum 2 : Het meerbanenplan

ADDENDA bij de beheersovereenkomst 2005-2009. 1. Addendum 1 : Het jeugdwerkloosheid 2. Addendum 2 : Het meerbanenplan ADDENDA bij de beheersovereenkomst 2005-2009 1. Addendum 1 : Het jeugdwerkloosheid 2. Addendum 2 : Het meerbanenplan Addendum 1 aan de beheersovereenkomst 2005-2009 tussen de VDAB en de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg

Werkgoesting in de zorg Werkgoesting in de zorg POM-Limburg coördineert Limburgs Zorgplatform VDAB werkt samen : - via arbeidsmarktregie, - projectconsulenten-zorg - uitbreiding Social-profitopleidingen Focus op instroom en opleidingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be

Nieuwsbrief 02. www.vormingdienstencheques.be Nieuwsbrief 02 www.vormingdienstencheques.be Voorwoord Geachte lezer, Dienstenchequewerknemers worden in de dagelijkse uitoefening van hun taak geconfronteerd met verschillende producten, materialen, vragen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015

EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 EAD BELEID Beleidsgroep Gsiw 15 december 2015 1 Huidig EAD-beleid Vesoc (1998) - positieve actieplannen: categoriaal Vesoc (2002) - diversiteitsplannen: geïntegreerd en inclusief + Pact van Vilvoorde:

Nadere informatie

kerncijfers 2013 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

kerncijfers 2013 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding kerncijfers 2013 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Doelstellingsparameters 2011-2015 Resultaat BO * JOP * 79,9% 75% 75% Tevredenheid werkzoekenden 57,1% 57% 61% Uitstroom jongeren

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Personenvervoer 2008

Personenvervoer 2008 SECTORFOTO Personenvervoer 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.937 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ---------------------------------------------- Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014

Nadere informatie

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011)

Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Draaiboek gebruik rapporteringsdocument outplacementbegeleiding (versie 07/2011) Het rapporteringsdocument outplacementbegeleiding kan gebruikt worden om de begeleiding van het outplacementkantoor op te

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Advies. over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

Advies. over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds Brussel, 15 juni 2006 150606_Advies_Herplaatsingsfonds Advies over het Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financiën administratie Ambtena~nzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol nr. 37.95 PROTOCOL HOUDENDE DE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12

Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc 2 van 12 Raad van Bestuur Samenvatting RvB 2007 09 11 (112-146).doc Raad van Bestuur vergadering van 2007-09 - 11 AANWEZIG: effectieve leden: deskundige leden: De Bruyn Dirk, Engels Eric, Franssens Florent, Janssens

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 158 van 29 april 2011 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen

Industriële en commerciële sectoren. Fonds sluiting ondernemingen Industriële en commerciële sectoren Fonds sluiting ondernemingen Na 1 april 2007 Fonds sluiting ondernemingen (FSO) Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uit betaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie