SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S"

Transcriptie

1 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 1 CDA Stimuleren DE door: pilots en schaalvergroting bestaande technieken, stimuleren biomassa, 80mw windmolens, enkel op 2 voorkeurslocaties, geen opmerkingen over fossiel/kernenergie, inzet op energiebesparing Aanpassing LOG- beleid, grotere afstanden, Biologische landbouw, en gebruik biomassa ea wordt gestimuleerd, inzet groen-blauwe diensten, geen concrete uitspraken over megastallen/ varkensflats Kwaliteitsimpuls regionale spoorwegen + nieuwe stations Hengelo, Staphorst en Bathmen; verbetering OV naar duitsland; Concept regiotaxi verbeteren; bereikbaarheid bedrijventerreinen per ov verbeteren. stimuleren woon-werkverkeer per fiets; Opwaarderen fietspaden; Pilot bedrijventerreinen elektrische fiets; Uitbreiding stations OV fiets. Inzet op de Betuwelijn, onderzoek naar alle alternatieven onderzoeken, waaronder aanleg Noordtak. Stimuleren binnenvaart. A1 naar 2x3 rijstroken; N35 naar 2x2 rijstroken; N18 naar 2x2 rijstroken; N50 naar 2x2 rijstroken Doorstart vliegveld 2 PvdA Stimuleren lokale energieproductie, investeren zonne en windenergie(80 MW), energie uit biomassa stimuleren, warmte koude opslag, energieneutraal bouwen/ woningen versneld isoleren, tegen kolen/oliecentrales en kernernergie Intensieve veehouderij niet meer van deze tijd; Wil graag LO-locaties ipv LOGgebieden; Biologische en duurzame landbouw stimuleren. agrarische bedrijven van grote omvang worden geweerd uit landelijk gebied Traceverbeteringen hoofdspoorweg; verhoging frequentie treinverbindingen en regionale OV. Versterking ketenmobiliteit door stimulering fietsverkeer. geen overlast voor bewoners van overijssel door toename goederenvervoer per spoor. Wil onderzoek naar nieuwe goederenspoorlijn door overijssel. geen prioriteit voor nieuwe wegen, muv maatregelen om doorstroming A1 en A35 te bevorderen Geen bijdrage aan commerciele exploitatie van vliegveld. Als lopende aanbestedingsprocedure geen resultaat heeft: onmiddelijke bijstelling van gebiedsontwikkeling twente 3 VVD Geen subsidie voor DE-opwekking die alleen rendabel is met aanzienlijke subsidiering, zoals windmolens. In toekomst overstappen op schone en hernieuwbare vormen van energie, zoals zonnestraling, aardwarmte en waterstroming. Investeren in milieuvriendelijke energieontwikkelingsprojecten. geen opmerkingen over fossiel/kernenergie Landbouw voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om bedrijf duurzaam in te richten. maximale ruimte geven aan agrariers voor de noodzakelijke bedrijfsuitbreidinge. geen concrete uitspraken over megastallen/varkensflats Robuust en betrouwbaar ov-netwerk, fatsoenlijk en snel OV. Investeringen in zowel asfalt als OV zijn noodzakelijk. Geen concrete uitspraken over de fiets.geen concrete uitspraak over goederenvervoer per spoor. Stimuleer goederenvervoer over water. investeren in provinciale wegen en knelpunten A1, N35. Doorstart vliegveld

2 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 4 SP De provincie moet steun geven aan particuliere initiatieven om energie in eigen beheer op te wekken, uit bijvoorbeeld zon, aardwarmte en wind, mogelijk op dorps- en wijkniveau. Initiatieven om energie op te wekken worden gebundeld zodat schaalvoordeel kan worden behaald. Windparken worden bij voorkeur in het water aangelegd. Afbouw subsidie gangbare landbouw; Geen gentech proefvelden voor commerciele doeleinden. geen megastallen: pleit voor invoering van een verbod op megastallen Experiment gratis OV; verdubbeling spoor olst-deventer, zwollealmelo/vechtdallijnen, geen concrete uitspraak over fietsen. geen extra goederenvervoer over bestaand spoor; Voorstander goederenvervoer per water. provinciale wegen veilig, onderhouden en begaanbaar De plannen voor Luchthaven Twente zijn onnodig, onhaalbaar en ongewenst. SP is fel tegenstander van het vliegveld 5 CU Inzet op volledige duurzame energievoorziening voor 2050, focus op initiatieven waar provincie invloed op heeft, actieve rol van provincie bij energiebesapriong, instellen Provinciaal Energie Investeringsfonds, stimuleren demonstratie- en bewustwordingsprojecten, aanmoedigen energie-efficient gedrag, energieinfrasturctuur wordt geschikt gemaakt voor transport DE Stimulering van verdere verduurzaming en vermaatschappelijking van landbouw. landbouw wordtzo veel mogelijk betrokken bij het realiseren van doelen op gebied van waterretentie,waterkwaliteit, duurzame energie, educatie, zorg, recreatie en maatschappelijke behoeften. Aan de uitbreiding en nieuwbouw van megastallen voor de intensieve veehouderij worden beperkingen gesteld: standaard maximaal 1,5 ha per bouwblok, in landbouwontwikkelingsgebieden maximaal 2,5 ha. Vervoer over water, per spoor en met het OV moeten onderdeel uitmaken van het mobiliteitsbeleid. Meer aandacht ketenmobiliteit, met grote rol OV-fiets.Het doorsnijden van open gebieden moet met terughoudendheid betracht worden. Oplossen van knelpunten bij provinciale en snelwegen. Meer rondwegen. prioriteit bijde versterking van het goederenvervoer over het water en per spoor, maar aandacht overlast goederenvervoer over bestaand spoor via Oost Nederland naar Duitsland De realisatie van een burgerluchthaven in de gebiedsontwikkeling Twente dient binnen vijf jaar van de grond te komen. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, zal gezocht moeten worden naar een alternatieve, duurzame invulling van de werkgelegenheid in dit gebied. 6 GL Stimuleren DE, provincie moet gemeenten die weigeren windmolens te plaatsen, hen dit verplichtend opleggen. Volledige inzet op nieuwe energiebronnen als wind, zon en (grond)waterenergie. Tegen kerncentrales Afbouw intensieve veehouderij; dierenwelzijn essentieel onderdeel agrarisch beleid; stimuleren lokale afzet; geen megastallen Investeren in meer OV; hogere frequentie OV; onderzoek naar lightrail/electrische bussen rond steden; verdubbeling spoor olst-deventer. uitbreiding fietspadennetwerk, zowel recreatief als woon-werk. Geen extra goederenvervoer over bestaand spoor; Extra investeren goederenvervoer over water. alleen investeren in echte knelpunten, geen uitbreiding naar 100km/u wegen Geen doorstart vliegveld

3 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 7 SGP Energiebesparing als hoofddoelstelling; energiebeleidsplan, Bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met het energiebeleid.stimuleren van zonneenergie, koude- en warmteopslag, biomassa. Windmolens bij voorkeur op zee en op overijselse twee kansrijke gebieden bevordering van duurzame landbouw: boerenbedrijven waar een goed inkomen behaald kan worden en waar natuur en landschap ook in goede handen zijn. Natura2000 en EHS mogen geen bedreiging vormen voor agrarische ontwikkelingen.geen concrete uitspraken over megastallen/varkensflats Afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer. Opzetten van snelnetverbindingen, zoals vrije busbanen.bevorderen van meerdere stopplaatsen in spoorwegnet. Realiseren van P&R-voorzieningen en fietsenstallingen. Transferia. aanleg fietspaden/onderzoek fietssnelwegen. geen extra toename van goederentreinen op de lijnen in Overijssel, goederenvervoer over water stimuleren. A1 naar 2x3 rijstroken, N35 naar 2x2 rijstroken. Aanpassen provinciale wagennet voorkeur voor aanleg nieuwe wegen. geen uitspraak 8 Solidara De schone energieproductie moet actief worden gestimuleerd: meer investeren in biobrandstof, in wind, zon en nieuwe vormen van schone energie. Energiebedrijven zouden een groter deel van hun energie moeten leveren in de vorm van duurzame energie. Verbod vestiging megastallen in overijssel, stimuleren diervriendelijke(r) veehouderij (biologische en tussensegment). Glastuinbouw wordt alleen gestimuleerd op de huidige locaties en moet voldoen aan de voorwaarden van biologische landbouw. Stimuleren biologische producten Geen aanleg van de nieuwe spoorweg voor de goederentrein in Overijssel. Betaalbaar openbaar vervoer, verbeteringen in de bereikbaarheid, experimenten met gratis openbaar vervoer. investeren in elektrische bussen, meer treinstations en light rail verbindingen tussen Almelo- Enschede en Zwolle-Apeldoorn. Nieuwe transferia Vliegveld Twente moet op slot. Verdere aantasting van het milieu, de lucht en geluidsoverlast van deze luchthaven/militaire vliegbasis is in dit dichtbevolkte gebied niet langer acceptabel. 9 50plus stimuleren alternatieve energiebronnen geen concrete uitspraak Bereikbaarheid /verkeerscirculatie verbeteren: o.a. waar nodig verbreding van de A1 en aanleg van de A18. Openbaar vervoer (als publiek middel) moet overal (ook buiten de kernen) blijven bestaan.gratis openbaar vervoer in bus voor senioren na uur s ochtends. geen uitspraak

4 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 10 PvdD Voorstander windenergie, geen kolen- en geen kerncentrales. stimulering toepassing restwarmte, benutten aardwarmte/koude-warmte opslag, bevorder energiebesparing, bevordering voorbeeldprojecten, opstellen integraal energietransitieplan tbv verduurzaming energieproductie en energiebesparing. geen subsdie op biomassa afkomstig uit landbouwafval/mest/dierlijke resten beleid gericht op afname veestapel. Stop op uitbreiding IVH.Alleen uitbreiding/nieuwvestiging veehouderij als er geen negatieve effecten zijn voor dier, natuur en milieu. Bevorderen regionaliseren van productie/afzet. Bevorderen alternatieve inkomstenbronnen. stop subsidie luchtwassers: de vervuiler betaald Hoge prioriteit OV: nieuwe OVverbindingen, verbeteren frequentie en aansluitingen. Stimuleren 'fietssnelwegen', geen nieuwe wegen langs/door bestaande natuurgebieden, geen aanleg nieuwe wegen, tenzij natuuren milieucompensatie De uitbreiding van de luchthaven Twente moet kritisch bezien worden. (bron: verkiezingsprogramma 2007) 11 PVV Duurzaamheid door CO2-reductie is geen taak van de Provincie. Windmolens draaien vooral op subsidie. Ze zijn inefficiënt en verpesten het mooie landschap in Overijssel. Moderne manieren van energie door middel van kerncentrales en waterkracht worden gesteund. Voorstander kleinschaligheid van het boerenleven (familie bedrijven). De megastallen zijn ongewenst. Zoeken naar een alternatief voor de Ammoniak maatregelen. Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen.ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie en stoppen met Natura Stop met automobilisten pesten, meer asfalt. Upgraden N35, aanleg bredere wegen, oplossen bovenlokale knelpunten. Openbaar vervoer moet niet door de overheid aan de vrije burger worden opgelegd. Streekvervoer: verbeterde aansluiting tussen de stad en de regio noodzakelijk is. De grensregio in Overijssel moet beter bereikbaar worden voor treinverkeer. Meer aandacht voor uitdieping en aanpassing van rivieren en kanalen tbv scheepvaart De PVV steunt de doorstart van het vliegveld enkel met de absolute voorwaarde dat er een winstgevende exploitatie komt en dat het vliegveld niet afhankelijk wordt van overheidsgelden 12 D66 Een integrale aanpak naar een economie op basis van DE en herwinbare grondstoffen is gewenst. Opstellen van een roadmap is wenselijk, krachtige stimulans voor DE met passende infrastructuur. Meer geld voor duurzaamheid. Ambitieuze doelstellingen voor DE, investeren in gebouwen met lange levensduur: duurzaam, flex en energiezuinig. Tegen kerncentrales Rendabele agrarische bedrijfsvoering passend in het landschap. Inzet op zonwind, biomassa, nieuwe natuur en biologische voedselproductie. geen megastallen Meer geld vrijmaken ov; belbusdiensen platteland. stimuleren fiets door aanleg fietspaden. Geen toename goederenvervoer over IJssellijn, zoals die nu voorligt. Brede visie noodzakelijk. verbeteringen aan N18, N34, N35 Geen doorstart vliegveld, maar beter OV naar luchthaven Munster- Osnabruck

5 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL Het landschap is heel belangrijk voor de levenskwaliteit en het welbevinden van mensen. Het landschap wordt heel erg gewaardeerd door de bewoners van Overijssel. Erven en landschapselementen zijn de groene peilers van het landschap en geven identiteit aan de verschillende windstreken van Overijssel. Landschap is een collectief goed: de lasten voor de één vormen de baten voor de ander. Overijssel is nu al koploper met de uitvoering van de zogenaamde Groene en Blauwe Diensten. De grondeigenaren krijgen daarbij een vergoeding voor het onderhoud van hun landschapselementen. Het doel hiervan is een goede groene en blauwe dooradering van het cultuurlandschap. De provincie moet fors blijven investeren in dé identiteitsdrager van Overijssel: het cultuurlandschap. De EHS dienst zo spoedig mogelijk te worden voltooid om een robuust natuurnetwerk in Overijssel te ontwikkelen. Natuur draagt aanzienlijk bij aan welvaart en welzijn van mensen. Bij het oplossen van de financiële problemen kan de provincie besparen door hogere efficiëntie in het gehele proces, door het verkopen van onbenutte ruilgronden, door het mee koppelen met de ontwikkeling van andere functies en door het fasegewijs inrichten van nieuwe natuur. De natuur in Natura-2000 gebieden is Europese topnatuur om van te genieten en trots op te zijn. De bureaucratie en regelgeving rond het natuurbeleid keert zich echter tegen de natuur zelf. De provincie kan met helder, simpel en daadkrachtig beleid prioriteit geven aan praktische uitvoering. Het door GS vastgestelde Bestuurlijk Stikstofkader (BSK), bijvoorbeeld, dient zo snel mogelijk volledig te worden opgenomen in een provinciale verordening. In Overijssel leven prachtige zeldzame soorten planten en dieren, zoals de kievitsbloem, de vuurvlinder en de knoflookpad. Een grote diversiteit aan soorten is van groot belang voor het ecologisch evenwicht en dus voor al het leven. Zo zorgen bijen en vlinders voor het bestuiven van gewassen. Een hoge biodiversiteit geeft een krachtig ecosysteem, en een krachtig ecosysteem levert ecosysteemdiensten aan de samenleving en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de welvaart en het welzijn van onze mooie provincie. Voor de provincie moet een duurzame samenleving beginnen met het beschermen, behouden en ontwikkelen van biodiversiteit. 1 CDA "Ingezet wordt op groene en blauwe diensten. Zonodig wordt het budget verhoogd. De regeling voor de groene en blauwe diensten blijft zo eenvoudig mogelijk." "Het rijksbeleid voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en robuuste verbindingszones moet verder uitgevoerd worden. De inhoud is het doel, niet de omvang en de ligging. Het CDA vindt dat verwerving door moet gaan, maar dat het beheer meer aan particulieren overgelaten moet worden." "De Europeese richtlijn Natura 2000, geeft beperkingen in gebieden. Het CDA vind dat het kansen biedt voor economische vernieuwing en verandering en duurzaam perspectief biedt voor betrokken ondernemers" 2 PvdA "De PvdA wil de komende jaren blijven investeren in het Overijsselse landschap" "De Pvda wil de komende jaren blijven investeren in de EHS. De PvdA vraagt zich af in hoeverre het particuliere natuurbeleid bijdraagt aan de gestelde doelen." "De PvdA staat achter de doelstellingen van het Natura 2000 beleid" "De PvdA blijft werken aan een zo groot mogelijke verscheidenheid van planten en dieren"

6 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL 3 VVD "Karakteristieke gebouwen, archeologische waarden en het cultuurhistorische landschap bepalen voor een belangrijk deel het aanzien van steden, dorpen en platteland. De VVD Overijssel koestert het cultuurhistorisch erfgoed voor het nageslacht." "De VVD Overijssel wil de realisatie van de EHS in 2018 gereed hebben." "Natura 2000 is een belemmering voor de economische ontwikkeling in de landbouw en komt niet tegemoet aan de wensen van de boer. Naar verwachting kunnen we in Overijssel een aantal Natura 2000 gebieden schrappen met volledig behoud van de natuurwaarde in deze regio s." 4 SP "In onze provincie is een groot aantal unieke landschappen te bezichtigen. Het is zaak dat we behouden en verbeteren wat mooi is en beschermen wat kwetsbaar is" "De SP vindt dat de provincie vast moet houden aan de ambities van de EHS" "Prioriteit moet gegeven worden aan Natura 2000" "Prioriteit moet gegeven worden aan natuur waar de biodiversiteit kwetsbaar is" 5 CU "De provincie draagt op een slimme manier bij aan landschaps- en streekfondsen, waaruit de eigenaren worden betaald die het landschapsbeheer uitvoeren." "De ChristenUnie pleit voor een voortvarende, gebiedsgerichte aanpak, waar per geval samen met gebiedspartners bekeken, overlegd en afgewogen wordt hoe hieraan het beste invulling kan worden gegeven. De provincie neemt niet per definitie de volledige financiering van de EHS over van de Rijksoverheid. Waar gebieden niet op korte termijn kunnen worden aangekocht zal in overweging genomen moeten worden om de claim op het gebied op te heffen." "Onder het motto haalbaar en betaalbaar worden met het Rijk op korte termijn afspraken gemaakt over de maatregelen aangaande de N2000 gebieden en de financiering ervan. De beheerplannen dienen gekenmerkt te zijn door eenvoud, terughoudendheid, haalbaarheid en draagvlak. Inzet is dat de provincie zo snel als mogelijk de benodigde vergunningen en ontheffingen verleent." 6 GL "Voedselproductie en landschapsbeheer moeten weer geintegreerd worden!" "GL wil doorgaan met het aanleggen van de EHS, er mag geld bij!" "GL staat pal voor Natura 2000 en is voor duidelijk keuzes en afspraken" "GL zet zich stevig in voor de bescherming van dieren en planten in Overijssel!" Biodiversiteit moet beschermd worden!

7 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL 7 SGP "Het provinciebestuur moet een beleid voeren dat de bevordering van duurzame landbouw beoogt. Dat betekent: boerenbedrijven waar een goed inkomen behaald kan worden en waar natuur en landschap ook in goede handen zijn." "Nu er vertraging van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur optreedt, pleit de SGP voor bijstelling van ambities en temporisering,onder andere door middel van herbegrenzing." "Natura2000 en de Ecologische Hoofdstructuur mogen geen bedreiging vormen voor agrarische ontwikkelingen." "Duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit zijn sleutelbegrippen van het provinciale milieubeleid." 8 Solidara "Solidara werkt aan het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer." "Solidara staat voor het realiseren van een verantwoorde ecologische hoofdstructuur" "Voor het stoppen van de teruggang, behoud en verbetering van de biodiversiteit van flora en fauna wordt een deltaplan opgesteld." 9 50plus "Provincie Overijssel gaat zich inzetten om het duurzame en groene karakter van de provincie te versterken het natuurbeheer te bevorderen en alternatieve energiebronnen te stimuleren." "Provincie Overijssel gaat zich inzetten om het duurzame en groene karakter van de provincie te versterken het natuurbeheer te bevorderen en alternatieve energiebronnen te stimuleren." Niet bekend Niet bekend 10 PvdD De provincie maakt een ruimtelijke verordening, waarin de bescherming van de EHS, Nationale Landschappen, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen helder en transparant is vastgelegd. De Partij voor de Dieren wil de EHS zo snel mogelijk realiseren en in stand houden. De provincie geeft de Ecologische Hoofdstructuur hoge prioriteit en streeft naar realisatie van de EHS in Alle Natura 2000-gebieden hebben voor 2014 een vastgesteld beheerplan. De diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vormt de basis voor onze voedselproductie en onze economie. 11 PVV "Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen. Daarom wil de PVV de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie stellen en in ieder geval stoppen met Natura De belangen van de boeren in Overijssel gaan voor de Europese bemoeizucht." "Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen. Daarom wil de PVV de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie stellen en in ieder geval stoppen met Natura De belangen van de boeren in Overijssel gaan voor de Europese bemoeizucht." 12 D66 "D66 staat sympathiek tegenover intensivering van de Groene en Blauwe Diensten" "D66 hecht grote waarde aan het op tijd en compleet realiseren van de EHS" "D66 is voorstander van het project Natura 2000 en pleit voor een zorgvuldige uitvoering hiervan." "Natuurgebieden zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit"

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1

VerantWoorde politiek. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018. Verkiezingsprogramma SGP Ede 2014 2018 1 VerantWoorde politiek 1 2 Inhoud VerantWoorde politiek... 1 Verkiezingsprogramma 2014 2018... 1 SGP EDE... 2 Inhoud... 3 Inleiding... 4 1. Economie, werk en inkomen... 5 2. Educatie en opvoeding... 10

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019 Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie