SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S"

Transcriptie

1 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 1 CDA Stimuleren DE door: pilots en schaalvergroting bestaande technieken, stimuleren biomassa, 80mw windmolens, enkel op 2 voorkeurslocaties, geen opmerkingen over fossiel/kernenergie, inzet op energiebesparing Aanpassing LOG- beleid, grotere afstanden, Biologische landbouw, en gebruik biomassa ea wordt gestimuleerd, inzet groen-blauwe diensten, geen concrete uitspraken over megastallen/ varkensflats Kwaliteitsimpuls regionale spoorwegen + nieuwe stations Hengelo, Staphorst en Bathmen; verbetering OV naar duitsland; Concept regiotaxi verbeteren; bereikbaarheid bedrijventerreinen per ov verbeteren. stimuleren woon-werkverkeer per fiets; Opwaarderen fietspaden; Pilot bedrijventerreinen elektrische fiets; Uitbreiding stations OV fiets. Inzet op de Betuwelijn, onderzoek naar alle alternatieven onderzoeken, waaronder aanleg Noordtak. Stimuleren binnenvaart. A1 naar 2x3 rijstroken; N35 naar 2x2 rijstroken; N18 naar 2x2 rijstroken; N50 naar 2x2 rijstroken Doorstart vliegveld 2 PvdA Stimuleren lokale energieproductie, investeren zonne en windenergie(80 MW), energie uit biomassa stimuleren, warmte koude opslag, energieneutraal bouwen/ woningen versneld isoleren, tegen kolen/oliecentrales en kernernergie Intensieve veehouderij niet meer van deze tijd; Wil graag LO-locaties ipv LOGgebieden; Biologische en duurzame landbouw stimuleren. agrarische bedrijven van grote omvang worden geweerd uit landelijk gebied Traceverbeteringen hoofdspoorweg; verhoging frequentie treinverbindingen en regionale OV. Versterking ketenmobiliteit door stimulering fietsverkeer. geen overlast voor bewoners van overijssel door toename goederenvervoer per spoor. Wil onderzoek naar nieuwe goederenspoorlijn door overijssel. geen prioriteit voor nieuwe wegen, muv maatregelen om doorstroming A1 en A35 te bevorderen Geen bijdrage aan commerciele exploitatie van vliegveld. Als lopende aanbestedingsprocedure geen resultaat heeft: onmiddelijke bijstelling van gebiedsontwikkeling twente 3 VVD Geen subsidie voor DE-opwekking die alleen rendabel is met aanzienlijke subsidiering, zoals windmolens. In toekomst overstappen op schone en hernieuwbare vormen van energie, zoals zonnestraling, aardwarmte en waterstroming. Investeren in milieuvriendelijke energieontwikkelingsprojecten. geen opmerkingen over fossiel/kernenergie Landbouw voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om bedrijf duurzaam in te richten. maximale ruimte geven aan agrariers voor de noodzakelijke bedrijfsuitbreidinge. geen concrete uitspraken over megastallen/varkensflats Robuust en betrouwbaar ov-netwerk, fatsoenlijk en snel OV. Investeringen in zowel asfalt als OV zijn noodzakelijk. Geen concrete uitspraken over de fiets.geen concrete uitspraak over goederenvervoer per spoor. Stimuleer goederenvervoer over water. investeren in provinciale wegen en knelpunten A1, N35. Doorstart vliegveld

2 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 4 SP De provincie moet steun geven aan particuliere initiatieven om energie in eigen beheer op te wekken, uit bijvoorbeeld zon, aardwarmte en wind, mogelijk op dorps- en wijkniveau. Initiatieven om energie op te wekken worden gebundeld zodat schaalvoordeel kan worden behaald. Windparken worden bij voorkeur in het water aangelegd. Afbouw subsidie gangbare landbouw; Geen gentech proefvelden voor commerciele doeleinden. geen megastallen: pleit voor invoering van een verbod op megastallen Experiment gratis OV; verdubbeling spoor olst-deventer, zwollealmelo/vechtdallijnen, geen concrete uitspraak over fietsen. geen extra goederenvervoer over bestaand spoor; Voorstander goederenvervoer per water. provinciale wegen veilig, onderhouden en begaanbaar De plannen voor Luchthaven Twente zijn onnodig, onhaalbaar en ongewenst. SP is fel tegenstander van het vliegveld 5 CU Inzet op volledige duurzame energievoorziening voor 2050, focus op initiatieven waar provincie invloed op heeft, actieve rol van provincie bij energiebesapriong, instellen Provinciaal Energie Investeringsfonds, stimuleren demonstratie- en bewustwordingsprojecten, aanmoedigen energie-efficient gedrag, energieinfrasturctuur wordt geschikt gemaakt voor transport DE Stimulering van verdere verduurzaming en vermaatschappelijking van landbouw. landbouw wordtzo veel mogelijk betrokken bij het realiseren van doelen op gebied van waterretentie,waterkwaliteit, duurzame energie, educatie, zorg, recreatie en maatschappelijke behoeften. Aan de uitbreiding en nieuwbouw van megastallen voor de intensieve veehouderij worden beperkingen gesteld: standaard maximaal 1,5 ha per bouwblok, in landbouwontwikkelingsgebieden maximaal 2,5 ha. Vervoer over water, per spoor en met het OV moeten onderdeel uitmaken van het mobiliteitsbeleid. Meer aandacht ketenmobiliteit, met grote rol OV-fiets.Het doorsnijden van open gebieden moet met terughoudendheid betracht worden. Oplossen van knelpunten bij provinciale en snelwegen. Meer rondwegen. prioriteit bijde versterking van het goederenvervoer over het water en per spoor, maar aandacht overlast goederenvervoer over bestaand spoor via Oost Nederland naar Duitsland De realisatie van een burgerluchthaven in de gebiedsontwikkeling Twente dient binnen vijf jaar van de grond te komen. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, zal gezocht moeten worden naar een alternatieve, duurzame invulling van de werkgelegenheid in dit gebied. 6 GL Stimuleren DE, provincie moet gemeenten die weigeren windmolens te plaatsen, hen dit verplichtend opleggen. Volledige inzet op nieuwe energiebronnen als wind, zon en (grond)waterenergie. Tegen kerncentrales Afbouw intensieve veehouderij; dierenwelzijn essentieel onderdeel agrarisch beleid; stimuleren lokale afzet; geen megastallen Investeren in meer OV; hogere frequentie OV; onderzoek naar lightrail/electrische bussen rond steden; verdubbeling spoor olst-deventer. uitbreiding fietspadennetwerk, zowel recreatief als woon-werk. Geen extra goederenvervoer over bestaand spoor; Extra investeren goederenvervoer over water. alleen investeren in echte knelpunten, geen uitbreiding naar 100km/u wegen Geen doorstart vliegveld

3 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 7 SGP Energiebesparing als hoofddoelstelling; energiebeleidsplan, Bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening houden met het energiebeleid.stimuleren van zonneenergie, koude- en warmteopslag, biomassa. Windmolens bij voorkeur op zee en op overijselse twee kansrijke gebieden bevordering van duurzame landbouw: boerenbedrijven waar een goed inkomen behaald kan worden en waar natuur en landschap ook in goede handen zijn. Natura2000 en EHS mogen geen bedreiging vormen voor agrarische ontwikkelingen.geen concrete uitspraken over megastallen/varkensflats Afstemming tussen de verschillende vormen van vervoer. Opzetten van snelnetverbindingen, zoals vrije busbanen.bevorderen van meerdere stopplaatsen in spoorwegnet. Realiseren van P&R-voorzieningen en fietsenstallingen. Transferia. aanleg fietspaden/onderzoek fietssnelwegen. geen extra toename van goederentreinen op de lijnen in Overijssel, goederenvervoer over water stimuleren. A1 naar 2x3 rijstroken, N35 naar 2x2 rijstroken. Aanpassen provinciale wagennet voorkeur voor aanleg nieuwe wegen. geen uitspraak 8 Solidara De schone energieproductie moet actief worden gestimuleerd: meer investeren in biobrandstof, in wind, zon en nieuwe vormen van schone energie. Energiebedrijven zouden een groter deel van hun energie moeten leveren in de vorm van duurzame energie. Verbod vestiging megastallen in overijssel, stimuleren diervriendelijke(r) veehouderij (biologische en tussensegment). Glastuinbouw wordt alleen gestimuleerd op de huidige locaties en moet voldoen aan de voorwaarden van biologische landbouw. Stimuleren biologische producten Geen aanleg van de nieuwe spoorweg voor de goederentrein in Overijssel. Betaalbaar openbaar vervoer, verbeteringen in de bereikbaarheid, experimenten met gratis openbaar vervoer. investeren in elektrische bussen, meer treinstations en light rail verbindingen tussen Almelo- Enschede en Zwolle-Apeldoorn. Nieuwe transferia Vliegveld Twente moet op slot. Verdere aantasting van het milieu, de lucht en geluidsoverlast van deze luchthaven/militaire vliegbasis is in dit dichtbevolkte gebied niet langer acceptabel. 9 50plus stimuleren alternatieve energiebronnen geen concrete uitspraak Bereikbaarheid /verkeerscirculatie verbeteren: o.a. waar nodig verbreding van de A1 en aanleg van de A18. Openbaar vervoer (als publiek middel) moet overal (ook buiten de kernen) blijven bestaan.gratis openbaar vervoer in bus voor senioren na uur s ochtends. geen uitspraak

4 SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 10 PvdD Voorstander windenergie, geen kolen- en geen kerncentrales. stimulering toepassing restwarmte, benutten aardwarmte/koude-warmte opslag, bevorder energiebesparing, bevordering voorbeeldprojecten, opstellen integraal energietransitieplan tbv verduurzaming energieproductie en energiebesparing. geen subsdie op biomassa afkomstig uit landbouwafval/mest/dierlijke resten beleid gericht op afname veestapel. Stop op uitbreiding IVH.Alleen uitbreiding/nieuwvestiging veehouderij als er geen negatieve effecten zijn voor dier, natuur en milieu. Bevorderen regionaliseren van productie/afzet. Bevorderen alternatieve inkomstenbronnen. stop subsidie luchtwassers: de vervuiler betaald Hoge prioriteit OV: nieuwe OVverbindingen, verbeteren frequentie en aansluitingen. Stimuleren 'fietssnelwegen', geen nieuwe wegen langs/door bestaande natuurgebieden, geen aanleg nieuwe wegen, tenzij natuuren milieucompensatie De uitbreiding van de luchthaven Twente moet kritisch bezien worden. (bron: verkiezingsprogramma 2007) 11 PVV Duurzaamheid door CO2-reductie is geen taak van de Provincie. Windmolens draaien vooral op subsidie. Ze zijn inefficiënt en verpesten het mooie landschap in Overijssel. Moderne manieren van energie door middel van kerncentrales en waterkracht worden gesteund. Voorstander kleinschaligheid van het boerenleven (familie bedrijven). De megastallen zijn ongewenst. Zoeken naar een alternatief voor de Ammoniak maatregelen. Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen.ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie en stoppen met Natura Stop met automobilisten pesten, meer asfalt. Upgraden N35, aanleg bredere wegen, oplossen bovenlokale knelpunten. Openbaar vervoer moet niet door de overheid aan de vrije burger worden opgelegd. Streekvervoer: verbeterde aansluiting tussen de stad en de regio noodzakelijk is. De grensregio in Overijssel moet beter bereikbaar worden voor treinverkeer. Meer aandacht voor uitdieping en aanpassing van rivieren en kanalen tbv scheepvaart De PVV steunt de doorstart van het vliegveld enkel met de absolute voorwaarde dat er een winstgevende exploitatie komt en dat het vliegveld niet afhankelijk wordt van overheidsgelden 12 D66 Een integrale aanpak naar een economie op basis van DE en herwinbare grondstoffen is gewenst. Opstellen van een roadmap is wenselijk, krachtige stimulans voor DE met passende infrastructuur. Meer geld voor duurzaamheid. Ambitieuze doelstellingen voor DE, investeren in gebouwen met lange levensduur: duurzaam, flex en energiezuinig. Tegen kerncentrales Rendabele agrarische bedrijfsvoering passend in het landschap. Inzet op zonwind, biomassa, nieuwe natuur en biologische voedselproductie. geen megastallen Meer geld vrijmaken ov; belbusdiensen platteland. stimuleren fiets door aanleg fietspaden. Geen toename goederenvervoer over IJssellijn, zoals die nu voorligt. Brede visie noodzakelijk. verbeteringen aan N18, N34, N35 Geen doorstart vliegveld, maar beter OV naar luchthaven Munster- Osnabruck

5 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL Het landschap is heel belangrijk voor de levenskwaliteit en het welbevinden van mensen. Het landschap wordt heel erg gewaardeerd door de bewoners van Overijssel. Erven en landschapselementen zijn de groene peilers van het landschap en geven identiteit aan de verschillende windstreken van Overijssel. Landschap is een collectief goed: de lasten voor de één vormen de baten voor de ander. Overijssel is nu al koploper met de uitvoering van de zogenaamde Groene en Blauwe Diensten. De grondeigenaren krijgen daarbij een vergoeding voor het onderhoud van hun landschapselementen. Het doel hiervan is een goede groene en blauwe dooradering van het cultuurlandschap. De provincie moet fors blijven investeren in dé identiteitsdrager van Overijssel: het cultuurlandschap. De EHS dienst zo spoedig mogelijk te worden voltooid om een robuust natuurnetwerk in Overijssel te ontwikkelen. Natuur draagt aanzienlijk bij aan welvaart en welzijn van mensen. Bij het oplossen van de financiële problemen kan de provincie besparen door hogere efficiëntie in het gehele proces, door het verkopen van onbenutte ruilgronden, door het mee koppelen met de ontwikkeling van andere functies en door het fasegewijs inrichten van nieuwe natuur. De natuur in Natura-2000 gebieden is Europese topnatuur om van te genieten en trots op te zijn. De bureaucratie en regelgeving rond het natuurbeleid keert zich echter tegen de natuur zelf. De provincie kan met helder, simpel en daadkrachtig beleid prioriteit geven aan praktische uitvoering. Het door GS vastgestelde Bestuurlijk Stikstofkader (BSK), bijvoorbeeld, dient zo snel mogelijk volledig te worden opgenomen in een provinciale verordening. In Overijssel leven prachtige zeldzame soorten planten en dieren, zoals de kievitsbloem, de vuurvlinder en de knoflookpad. Een grote diversiteit aan soorten is van groot belang voor het ecologisch evenwicht en dus voor al het leven. Zo zorgen bijen en vlinders voor het bestuiven van gewassen. Een hoge biodiversiteit geeft een krachtig ecosysteem, en een krachtig ecosysteem levert ecosysteemdiensten aan de samenleving en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan de welvaart en het welzijn van onze mooie provincie. Voor de provincie moet een duurzame samenleving beginnen met het beschermen, behouden en ontwikkelen van biodiversiteit. 1 CDA "Ingezet wordt op groene en blauwe diensten. Zonodig wordt het budget verhoogd. De regeling voor de groene en blauwe diensten blijft zo eenvoudig mogelijk." "Het rijksbeleid voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en robuuste verbindingszones moet verder uitgevoerd worden. De inhoud is het doel, niet de omvang en de ligging. Het CDA vindt dat verwerving door moet gaan, maar dat het beheer meer aan particulieren overgelaten moet worden." "De Europeese richtlijn Natura 2000, geeft beperkingen in gebieden. Het CDA vind dat het kansen biedt voor economische vernieuwing en verandering en duurzaam perspectief biedt voor betrokken ondernemers" 2 PvdA "De PvdA wil de komende jaren blijven investeren in het Overijsselse landschap" "De Pvda wil de komende jaren blijven investeren in de EHS. De PvdA vraagt zich af in hoeverre het particuliere natuurbeleid bijdraagt aan de gestelde doelen." "De PvdA staat achter de doelstellingen van het Natura 2000 beleid" "De PvdA blijft werken aan een zo groot mogelijke verscheidenheid van planten en dieren"

6 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL 3 VVD "Karakteristieke gebouwen, archeologische waarden en het cultuurhistorische landschap bepalen voor een belangrijk deel het aanzien van steden, dorpen en platteland. De VVD Overijssel koestert het cultuurhistorisch erfgoed voor het nageslacht." "De VVD Overijssel wil de realisatie van de EHS in 2018 gereed hebben." "Natura 2000 is een belemmering voor de economische ontwikkeling in de landbouw en komt niet tegemoet aan de wensen van de boer. Naar verwachting kunnen we in Overijssel een aantal Natura 2000 gebieden schrappen met volledig behoud van de natuurwaarde in deze regio s." 4 SP "In onze provincie is een groot aantal unieke landschappen te bezichtigen. Het is zaak dat we behouden en verbeteren wat mooi is en beschermen wat kwetsbaar is" "De SP vindt dat de provincie vast moet houden aan de ambities van de EHS" "Prioriteit moet gegeven worden aan Natura 2000" "Prioriteit moet gegeven worden aan natuur waar de biodiversiteit kwetsbaar is" 5 CU "De provincie draagt op een slimme manier bij aan landschaps- en streekfondsen, waaruit de eigenaren worden betaald die het landschapsbeheer uitvoeren." "De ChristenUnie pleit voor een voortvarende, gebiedsgerichte aanpak, waar per geval samen met gebiedspartners bekeken, overlegd en afgewogen wordt hoe hieraan het beste invulling kan worden gegeven. De provincie neemt niet per definitie de volledige financiering van de EHS over van de Rijksoverheid. Waar gebieden niet op korte termijn kunnen worden aangekocht zal in overweging genomen moeten worden om de claim op het gebied op te heffen." "Onder het motto haalbaar en betaalbaar worden met het Rijk op korte termijn afspraken gemaakt over de maatregelen aangaande de N2000 gebieden en de financiering ervan. De beheerplannen dienen gekenmerkt te zijn door eenvoud, terughoudendheid, haalbaarheid en draagvlak. Inzet is dat de provincie zo snel als mogelijk de benodigde vergunningen en ontheffingen verleent." 6 GL "Voedselproductie en landschapsbeheer moeten weer geintegreerd worden!" "GL wil doorgaan met het aanleggen van de EHS, er mag geld bij!" "GL staat pal voor Natura 2000 en is voor duidelijk keuzes en afspraken" "GL zet zich stevig in voor de bescherming van dieren en planten in Overijssel!" Biodiversiteit moet beschermd worden!

7 SCRE-OVERZICHT NATUUR- & LANDSCHAPSTHEMA S INVESTEER IN HET OVERIJSSELSE CULTUURLANDSCHAP! REALISEER EN BEHEER DE EHS MET KWALITEIT GEEF ZORGVULDIG UITVOERING AAN NATURA 2000 BEVORDER DE DIVERSITEIT AAN PLANTEN EN DIEREN IN OVERIJSSEL 7 SGP "Het provinciebestuur moet een beleid voeren dat de bevordering van duurzame landbouw beoogt. Dat betekent: boerenbedrijven waar een goed inkomen behaald kan worden en waar natuur en landschap ook in goede handen zijn." "Nu er vertraging van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur optreedt, pleit de SGP voor bijstelling van ambities en temporisering,onder andere door middel van herbegrenzing." "Natura2000 en de Ecologische Hoofdstructuur mogen geen bedreiging vormen voor agrarische ontwikkelingen." "Duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit zijn sleutelbegrippen van het provinciale milieubeleid." 8 Solidara "Solidara werkt aan het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer." "Solidara staat voor het realiseren van een verantwoorde ecologische hoofdstructuur" "Voor het stoppen van de teruggang, behoud en verbetering van de biodiversiteit van flora en fauna wordt een deltaplan opgesteld." 9 50plus "Provincie Overijssel gaat zich inzetten om het duurzame en groene karakter van de provincie te versterken het natuurbeheer te bevorderen en alternatieve energiebronnen te stimuleren." "Provincie Overijssel gaat zich inzetten om het duurzame en groene karakter van de provincie te versterken het natuurbeheer te bevorderen en alternatieve energiebronnen te stimuleren." Niet bekend Niet bekend 10 PvdD De provincie maakt een ruimtelijke verordening, waarin de bescherming van de EHS, Nationale Landschappen, waterwingebieden en waardevolle cultuurlandschappen helder en transparant is vastgelegd. De Partij voor de Dieren wil de EHS zo snel mogelijk realiseren en in stand houden. De provincie geeft de Ecologische Hoofdstructuur hoge prioriteit en streeft naar realisatie van de EHS in Alle Natura 2000-gebieden hebben voor 2014 een vastgesteld beheerplan. De diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen vormt de basis voor onze voedselproductie en onze economie. 11 PVV "Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen. Daarom wil de PVV de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie stellen en in ieder geval stoppen met Natura De belangen van de boeren in Overijssel gaan voor de Europese bemoeizucht." "Agrariërs dienen meer ruimte te krijgen. Daarom wil de PVV de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ter discussie stellen en in ieder geval stoppen met Natura De belangen van de boeren in Overijssel gaan voor de Europese bemoeizucht." 12 D66 "D66 staat sympathiek tegenover intensivering van de Groene en Blauwe Diensten" "D66 hecht grote waarde aan het op tijd en compleet realiseren van de EHS" "D66 is voorstander van het project Natura 2000 en pleit voor een zorgvuldige uitvoering hiervan." "Natuurgebieden zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit"

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011

Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 Overzicht partijprogramma s Provinciale Verkiezingen Limburg 2011 EHS / Natura2000 Energie / Duurzaamheid Landbouw CDA - De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet er komen. - Alle natuurcompensatie moet

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels Samenwerkende Projectpartners GBS 30 mei 2013, Samenwerkende Projectpartners GBS Samenwerkende Projectpartners Groenblauwe Schakels: Waarom deze samenwerking? Provincie:

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines?

Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van omwonenden is bij het plaatsen van windturbines? Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Groningen PVV Groningen wil niet dat er Ik sta hier niet achter windturbines in bewoond gebied komen! PVV Heel belangrijk PVV Groningen

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten

Prestatie I/S Omschrijving Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Actualisering bestedingen ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 1 Leefbaarheid kleine kernen 1 1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen 1.1.2 I - programmakosten 300-300

Nadere informatie

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra

Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland. Paul Opdam. Wageningen Universiteit en Alterra Natuur weer verbinden met de mens: kansen creëren voor biodiversiteit in Zuid Holland Paul Opdam Wageningen Universiteit en Alterra paul.opdam@wur.nl 3 kernpunten EHS: verzekering voor biodiversiteit Klimaatverandering

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands

ZA5223. Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands ZA5223 Flash Eurobarometer 290 (Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, wave 2) Country Specific Questionnaire Netherlands FLASH 290 BIODIVERSITY Q1. Hebt u ooit gehoord van de term biodiversiteit?

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN*

UITKOMSTEN*PROVINCIALE*NAWIJZER:*DE*STELLINGEN* UITKOMSTENPROVINCIALENAWIJZER:DESTELLINGEN De provincie moet de komst van nieuwe bedrijventerreinen tegengaan en stimuleren dat bestaande terreinenbeterbenutofherbestemdworden. Drachtenalsillustratiefvoorbeeld.Veelvandezeterreinenstaanleeg.Deverwachtingisnietdatzeooit

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Het door wethouder A Smit, woordelijk, gestelde:

Het door wethouder A Smit, woordelijk, gestelde: Aan: Gemeente Assen Ter attentie van de gemeenteraad Postbus 30018 9400 RA ASSEN Ubbena, 10 oktober 2015 Geacht raadslid, Met dit schrijven wil ik uw aandacht vragen voor punt 9 van de Vergadering Gemeenteraad

Nadere informatie

Verbinden van onder- en bovengrond

Verbinden van onder- en bovengrond Verbinden van onder- en bovengrond Herontwikkeling industriële locaties Inhoud - Korte toelichting locaties - Ontwikkelopgave - Verbinden onder- en bovengrond - Discussie Deventer 18 november 2010 Gerben

Nadere informatie

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014 Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water Petra van Egmond 21 maart 2014 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Belangen: Provinciaal formatiespel

Belangen: Provinciaal formatiespel Belangen: Provinciaal formatiespel Korte omschrijving werkvorm Onderhandelingen rondom de vorming van een nieuw provinciaal bestuur (College van Gedeputeerde Staten) nemen vaak veel tijd in beslag. Soms

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014

Voor de kwaliteit van Limburg. Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Voor de kwaliteit van Limburg Nationaal landschap Zuid-Limburg POL 2014 Regiobijeenkomst 3 april 2014 Prioriteit provinciale belangen Regio s van provinciaal belang: Nationaal Landschap Zuid-Limburg Maasdal

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Leden van Provinciate Staten

Leden van Provinciate Staten www.overijssel.nl Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 9 februari 2012 Referentie: Faxnummer: 088-888

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011

Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief. Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Ruimtelijke kwaliteit in cultuurhistorisch perspectief Masterclass Schipborg 21 juni 2011 Drie thema s 1. Burgers aan de macht (over besluitvorming en sociale duurzaamheid vroeger en nu) 2. Nostalgie van

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving Balans van de Leefomgeving 14 september 2010 Maarten Hajer Agenda 2 In vogelvlucht Successen Resterende problemen Inzoomen op grote dossiers, inclusief beleidsopties Gevolgen van economische crisis Successen:

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied

Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied Landschapsonderzoek in het Kromme Rijngebied Onderzoeksgroep Milieugeografie, Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) Dr. Emma van der Zanden, Franziska Komossa, MSc KENNISMAKING VU LANDSCHAPSONDERZOEK

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015

Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas. Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 Realisatie wind-energie in Weert in samenwerking met Nederweert, Leudal en Peel-en Maas Informatiebijeenkomst Commissie Weert, 17 november 2015 1 Inhoud Duurzame energie in Weert POL en samenwerking Uitgangspunt

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt

Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt Bijlage 3 Duurzame gebiedssjablonen verder uitgewerkt De volgende sjablonen voor duurzame gebiedsontwikkeling zijn te onderscheiden: gezonde wijk Klimaatvriendelijke wijk / gebied Prachtig compacte wijk

Nadere informatie

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Themabijeenkomst grootschaligheid in de veehouderij, 31 oktober 2008 Statencommissie voor het Fysieke Domein, provincie

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur De Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur bevat de strategie voor het natuurbeleid voor de komende tien jaar, met een doorkijk naar 2020. De nota

Nadere informatie

Nota Reacties en Commentaar

Nota Reacties en Commentaar Nota Reacties en Commentaar Instantie Reactie Commentaar Verwerking 1 Raad van Delfzijl Intentie in visie opnemen de N33 tot de Eemshaven te verdubbelen in de toekomst voor betere aansluiting Eemsdeltagebied

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer

Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer Vereniging voor Innovatief Euregionaal (rail-) Vervoer VIEV Kronenburgerplaats 44 6511 AW Nijmegen NL81 INGB 0000 5335 17 www.viev.eu Tel. 0314-366852/024-3230070 Stemadvieswijzer Gelderse Statenverkiezingen

Nadere informatie

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl Energievisie Borne 22 september 2011 Michel Leermakers Linda Rutgers Twence Co Kuip HVC Inhoud van vanochtend Gemeente Borne Visie Twence Werkwijze Energievisie Resultaten Huidige energieconsumptie Bronpotentieel

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen

5. BETER BEREIKBAAR. Ten eerste is bereikbaarheid door nieuwe technologische ontwikkelingen meer dan alleen 5. BETER BEREIKBAAR Bereikbaarheid van de verschillende delen van Gelderland is een groot goed. Het geeft mensen vrijheid: om te wonen in de ene stad en te werken in de andere, om in het weekend op familiebezoek

Nadere informatie

De kracht van Overijssel: tegen politieregio Landsdeel Oost. Inhoud. Ledenkamer. Energiefonds. CDA tv. Ledenservice

De kracht van Overijssel: tegen politieregio Landsdeel Oost. Inhoud. Ledenkamer. Energiefonds. CDA tv. Ledenservice Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergeven? Klik dan hier voor de online versie De kracht van Overijssel: tegen politieregio Landsdeel Oost CDA is tegen de politieregio Landsdeel Oost. Minder politieregio's

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen

Rapportage. PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 07-04-2016 PR onderzoek - Press Affairs meewind.nl Standaard rapportage

Nadere informatie

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard Gemeente Maasdriel commissie Ruimte 9 januari 2013 Teun Biemond Jan Woertman 1 Inhoud 1. Voorstellen 2.Herstructurering en Duurzaamheid 3.Duurzame

Nadere informatie

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33

Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 Stichting Platform Tegenwind N33 tegen de plaatsing van windturbines in het zoekgebied N33 postadres: Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden email: secretaris@tegenwindn33.nl woordvoerder: dhr. A. Ammersken www.tegenwindn33.nl

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten

Benadering van VAB s. Crijns Rentmeesters bv. Bianca Göertz. Rentmeester van nu. Klanten Benadering van VAB s Crijns Rentmeesters bv Bianca Göertz Rentmeester van nu Rentmeester: traditioneel beheerder onroerend goed Rentmeester van nu: ook ontwikkeling onroerend goed All-round adviseur ontwikkeling

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG

PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG PERSOONLIJK Aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Utrecht, 6 april 2012 Betreft: Structuurvisie Wind op Land

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Ellen van Selm. P10 - Ingrediënten. Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met:

Ellen van Selm. P10 - Ingrediënten. Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met: en wat het te bieden heeft een bodem voor de borrel bij de P10 Ellen van Selm voorzitter P10 & burgemeester gemeente Opsterland P10 - Wij zijn de bestuurders van het platteland, van 16 gemeenten met: Veel

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

Masterclass IV. Energie op bedrijventerreinen

Masterclass IV. Energie op bedrijventerreinen Masterclass IV Energie op bedrijventerreinen Programma Tijd Onderwerp Wie 16.00 Welkom Aleida van den Akker / Margreet Verwaal (Provincie Zuid-Holland) 16.05 Context en urgentie Wiebe Brandsma (Provincie

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie