EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB)"

Transcriptie

1 evaluatie CITO Eindtoets

2 EVALUATIE CITO-EINDTOETS 2012 De Rank juni 2012 samenstelling: Anton Lith (IB) Inleiding Conform de procedure verwijzing groep 8 werd in groep 8 van De Rank in het cursusjaar de CITO Eindtoets afgenomen. Onlangs heeft er een evaluatie plaats gevonden van deze toets met groepsleerkrachten Anne de Bloois, Dorien de Ruijter en Judith Jansen. Deze evaluatie van de CITOeindtoets 2012 is bestemd voor het bestuur, directie, MT en personeel van De Rank. CITO Eindtoets 2012 algemeen De CITO Eindtoets is een groepsgewijze afgenomen toets over drie dagen. De toets geeft informatie en advies over de schoolkeuze. Daarnaast geeft de toets informatie over hoe de leerlingen individueel en per school gescoord hebben in vergelijk met andere leerlingen in het land/in de regio. Evenals vorig cursusjaren zijn de oudergesprekken betreffende de schoolkeuze voorafgaande aan de uitslag van de CITO Eindtoets geweest. Dit gebeurt al vele jaren en dit wordt door alle betrokkenen positief ervaren. Er is zodoende minder tijdsdruk in de maand maart (de V.O.- scholen willen graag op 1 april de inschrijvingen in hun bezit hebben). Daarnaast is er bij de kinderen minder CITO-vrees voor de eindtoets omdat de schoolkeuze al voor 90% vast ligt. De groepsleerkrachten gebruiken het CITO préadvies als ondersteuning bij het geven van advies aan ouders betreffende de schoolkeuze. Hoewel het advies van de leerkracht centraal staat, is het duidelijk dat de V.O.-scholen zeer veel waarde hechten aan de CITO-cijfers. Op het moment dat de CITO Eindtoets een onverwachte afwijking laat zien volgt er opnieuw een gesprek met de ouders van het desbetreffende kind. Hieronder een overzicht van de bandbreedtes (CITO) voor toelating tot het voortgezet onderwijs Deze cijfers kwamen overeen met die van de voorgaande jaren. SCG De Goudse Waarden Schoonhovens College LWOO < 520 VMBO B VMBO B/K * VMBO B/K VMBO G/T VMBO K/G/T VMBO T / HAVO VMBO G/T HAVO VMBO G/T / HAVO VWO VMBO G/T / HAVO / VWO HAVO / VWO * Bij vindt er een gesprek plaats VWO Driestar College Gouda Wellant College Bossekamp LWOO < 523 LWOO < 523 VMBO B/K * VMBO B/K/G VMBO G/T VMBO T / HAVO HAVO VWO * Bij vindt er een gesprek plaats * Bij < 523 vindt er een gesprek plaats evaluatie CITO Eindtoets

3 CSG Willem de Zwijger Cito Groep VMBO T 530 * Basisberoepsgerichte leerweg VMBO T / HAVO VMBO B/K HAVO 541 * VMBO K/G/T HAVO / VWO VMBO G/T VWO 545 VMBO G/T / HAVO VMBO G/T / HAVO / VWO HAVO / VWO VWO * Hier onder vindt er een gesprek plaats Voor de bouwstenen betreffende de advisering van de ouders en de gevolgde procedure verwijzen wij naar de procedure schoolkeuze, vastgesteld op 26 augustus Het onderdeel wereldoriëntatie is dit jaar evenals vorige jaren - eerder dan de overige onderdelen afgenomen. Zo krijgen we wel een goed beeld hoe De Rank landelijk scoort op dit onderdeel, maar wordt de toetsdruk bij kinderen wat weggenomen. Overigens heeft het resultaat van het onderdeel wereldoriëntatie geen invloed op de uiteindelijk CITO eindscore. Préadvies van CITO Dit jaar werd door CITO in het najaar een préadvies gegeven per leerling. Dit waren voor De Rank dit jaar 46 préadviezen. Ook dit jaar bleek het préadvies een goede richtlijn om tot een (voorlopige) schoolkeuze te komen. Van de 46 schoolkeuzeadviezen bleken er 39 uiteindelijk ook de definitieve schoolkeuze te zijn geworden. Een score van zo n 83 %. Een kind had geen préadvies, daar deze leerling vorig cursusjaar nog op een andere basisschool in de regio zat. Opvallend was dat de score op het préadvies evenals de afgelopen jaren - gemiddeld wat hoger lag dan de uiteindelijke eindscore. In groep 8A was de score precies gelijk: 527. In groep 8b lag de score lager: 532 bij de eindtoets en 534 bij de entreetoets. Grote uitschieters (10 punten of meer) waren er dit jaar nauwelijks. Er was een uitzondering. Een leerling uit groep 8A scoorde 13 punten meer. In dit geval was de lage score bij de entreetoets verrassend laag en niet de behaalde score op de eindtoets. Vijf kinderen scoorden 7 of 8 punten lager dan het jaar ervoor. Dit waren - zonder uitzondering - kinderen, die allen rond de score van VMBO B/K scoorden. Actiepunten De 7 kinderen met een dyslexieverklaring konden een aangepaste CITO-toets maken. De kinderen konden gebruik maken van extra tijd, vergroting van de teksten of ingesproken teksten. Daarnaast kregen zij samen met kinderen, die een LWOO en/of PRO-indicatie hebben - ook een speciaal lokaal ter beschikking, daar het meedoen met de grote groep frustrerend kan werken. In dit evaluatierapport publiceren we drie schoolrapporten: schoolrapport zonder correctie, met correctie LG (=Leerling Gewicht) en met correctie LG en BL (=Begrijpend Lezen), zie bijlagen 1. Afspraken over de begeleidende brief aan de ouders en de start van de oudergesprekken zijn vastgelegd in de procedure schoolkeuze van augustus Hierin staan overigens alle relevante afspraken betreffende de schoolkeuze van de groep 8 leerlingen. Vanaf groep 7 houden de leerkrachten samen met de IB- er een zgn. `volgschema bij. Zie bijlage 2a en 2b. LWOO-PRO en eindtoets Het niet meedoen van kinderen - waarvan bekend is dat zij definitief naar het LWOO of PRO gaan - aan de CITO eindtoets is op De Rank in 2006 officieel tot beleid gemaakt. Zie het evaluatierapport CITO eindtoets Op aangeven van de inspectie hebben dit jaar echter alle kinderen meegaan aan de eindtoets. Inmiddels is het beleid t.a.v. LWOO geïndiceerde leerlingen op De Rank aangepast: alle kinderen, die naar LWOO gaan doen mee aan de CITO Eindtoets. Het betreft hier de digitale niveautoets. evaluatie CITO Eindtoets

4 Dit jaar waren er maar liefst 7 kinderen, waarvan ruim van tevoren vast stond dat zij een LWOOof PRO-indicatie kregen. Het betreft 4 kinderen met een LWOO-indicatie en 3 kinderen met een PRO-indicatie. Van de drie kinderen met een PRO-indicatie zijn er uiteindelijk alsnog twee kinderen op het LWOO toegelaten omdat zij in het laatste jaar toch nog een flinke progressie op de leergebieden hadden gemaakt. Bij deze LWOO- en PRO-kinderen is de motivatie om deel te nemen aan de eindtoets niet groot. De speciale (digitale) niveautoets wordt namelijk gemaakt een aantal weken nadat de officiële aanmelding bij de VO-scholen heeft plaats gevonden. Deze VO-scholen zijn overigens niet geïnteresseerd in de score van de CITO eindtoets. Zij adviseren zelfs om niet aan de CITO eindtoets deel te nemen. De onderwijsinspectie stelt dit echter voor LWOO leerlingen wel verplicht. Dit jaar hebben dan ook alle kinderen (inclusief de 7 kinderen, die naar LWOO en PRO gaan) aan de eindtoets deelgenomen. Gezien het bovenstaande zijn deze kinderen minder gemotiveerd. Het resultaat heeft ook geen enkele invloed op hun plaatsing op de VO-school. De digitale afname van de eindtoets verliep met veel strubbelingen. Er kon op de toetsdagen niet of veel te laat ingelogd worden op de CITO-site. Dit veroorzaakte veel onrust bij leerlingen en leerkrachten. CITO heeft later in het schooljaar de desbetreffende kinderen een excusesbrief gestuurd. In het MT is in 2010 besloten dat leerlingen, waarvan de resultaten van het préadvies en de eindtoets een dusdanig verschil oplevert (10 of meer punten) de mogelijkheid krijgen om de eindtoets te herkansen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Dit was dit jaar niet het geval, zodat er geen kinderen de eindtoets hebben ingehaald/overgedaan. Analyse CITO Eindtoets 2012 Voor de resultaten van CITO Eindtoets 2012 wordt verwezen naar het schoolrapport met instroomcorrectie voor leerlinggewicht (=LG). De laatste twee jaar hebben we evenals de onderwijsinspectie - het schoolrapport LG als leidinggevend beschouwd. Bij de eindtoets 2011 scoorde De Rank 533,6 en op de eindtoets van 2012 is dit 531,9. De scores van in onderstaande tabel waren de scores van het schoolrapport zonder correctie. Tot 2009 werden hierbij niet scores meegerekend van de kinderen, die naar LWOO werden verwezen. Gezien de tendens dat de score van de CITO eindtoets de afgelopen jaren behoorlijk aan het zakken is (van 537 naar 531,9) is er in het MT besproken dat we nog dit schooljaar met een externe deskundige gaan kijken naar de opbrengsten van ons onderwijs. Er zal een uitgebreide analyse worden gemaakt met daaraan gekoppeld bepaalde actiepunten op korte en lange termijn. CITO Eindtoets LG , , ,9 evaluatie CITO Eindtoets

5 TRENDANALYSE De onderstaande tabel is moeilijk te lezen omdat de gegevens van de afgelopen jaren niet goed met elkaar te vergelijken zijn.. Dit heeft te maken met het feit dat CITO afgestapt is van het A- en B-rapport met de bekende sterren****. Vanaf 2010 geven we het percentage goede antwoorden bij de diverse onderdelen aan. De vergelijking is niet optimaal, maar bepaalde trends zijn wel zichtbaar. onderdeel CITO Eindtoets Trendanalyse evaluatie CITO Eindtoets :aantal ***** onder of boven het landelijke gemiddelde / : % goed opmerkingen: taal % goed aantal ***** +/- (re)actie op tendens: 01. schrijven (van teksten) 74% 82% 82% duidelijke achtergang 02. spellen van werkwoorden 61% 66% 76% spellen van niet-werkwoorden 74% 74% 84% begrijpend lezen 63% 73% 79% woordenschat 63% 70% 77% rekenen-wiskunde % goed aantal ***** +/- op alle (taal)aspecten de afgelopen twee jaar. 06. getallen en bewerkingen 65% 65% 69% +1-1 bij verhoudingen, 07. verhoudingen, breuken en % 63% 66% 74% 0 +1 breuken en % een 08. meten, meetkunde, tijd en geld 64% 61% 68% -4 0 achteruitgang studievaardigheden % goed aantal ***** +/- 09. hanteren van studieteksten 72% 81% 76% 0 0 een achteruitgang in de 10. hanteren van informatiebronnen 74% 74% 77% +6-2 afgelopen twee jaren 11. kaartlezen 69% 70% 80% op de gebieden van het lezen van kaarten, 12. lezen van schema`s, tabellen 73% 72% 83% schema s, tabellen en en grafieken grafieken. wereldorïëntatie % goed aantal ***** +/- 13. aardrijkskunde 74% 76% 77% +3-2 leerprestaties WO de 14. geschiedenis 76% 77% 77% natuuronderwijs 69% 70% 71% -8-2 afgelopen jaren op een zelfde niveau Het aantal *** verwijst naar het schoolrapport A van de eindtoets CITO in de jaren 2008 en In 2010 t/m 2012 wordt verwezen naar het percentage goede antwoorden. De laatste drie jaar is er geen schoolrapport A of B meer. CITO werkt in plaats van deze rapporten met een schoolrapport zonder correctie, met een correctie LG (=leerlinggewicht) en LG en BL (= leerlinggewicht en begrijpend lezen). Voor de trendanalyse heeft dit ook de nodige consequenties. Vanaf 2010 gaan we uit van het percentage goede antwoorden per onderdeel. Voorbeeld: In 2012 bij het onderdeel schrijven (van teksten) zijn 74% van de antwoorden van de kinderen van De Rank juist. Bij bijv. getallen en bewerkingen (rekenen) is dit 65%. Bij taal zien we vooral een duidelijke achteruitgang op alle deelaspecten. Uitschieters zijn: begrijpend lezen (-16%) en spellen van werkwoorden (-15%). Het niveau van de kinderen in groep 8 is beduidend lager dan 2 jaar geleden of meer. Al tien jaar wordt er op De Rank gewerkt in verschillende rekenniveaus. De laatste twee jaar wordt er in plaats van met drie kleuren gewerkt met een 1, 2 of 3 sterrenniveau. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen. (4e versie). Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van een zgn. Plusboek en het bijwerkboek. Er wordt dan ook zoveel mogelijk bij rekenen gewerkt met een aanbod op maat. Ten opzichte van 2011 zijn de rekenprestaties op een zelfde niveau, terwijl er ten opzichte van 2010 sprake is van een lichte daling. Gezien het algemene niveau van de groepen 8 van 2012 hebben de kinderen naar verwachting gescoord. Bij het onderdeel verhoudingen, breuken en procenten zien we een sterkere daling t.o.v (-11%) Zoals bij taal en rekenen zien we ook bij studievaardigheden een (lichte) achteruitgang bij de prestaties op de CITO Eindtoets. Vooral het kaartlezen als het lezen van schema s, tabellen en grafieken worden door de leerlingen minder goed gedaan. Het onderdeel wereldoriëntatie laat al jaren een zelfde (gemiddeld) beeld zien met geschiedenis als hoogste scorende onderdeel en biologie als minst scorende onderdeel. Overigens is het

6 onderdeel wereldoriëntatie een niet verlicht onderdeel, waar onze school wel elk jaar aan meedoet. Procedure toelating voortgezet onderwijs De meeste kinderen van De Rank stroomden in de afgelopen jaren door naar de Willem de Zwijger. Hier kunnen de kinderen terecht voor VWO t/m de opleiding VMBO T. Op de WZ wordt een ondergrens van ongeveer 530 gehanteerd. Twijfelgevallen (een aantal punten eronder) zijn overigens wel bespreekbaar. Dit jaar gaan er slechts 18 van de 46 kinderen naar de WZ. Dit heeft te maken met het feit dat vele kinderen VMBO B/K zullen volgen, Op lokaal gebied kan men dan alleen terecht op het Schoonhovens College. Er is bij het VO een duidelijk tendens waarneembaar dat uiteindelijke de cijfers van de CITO entreetoets steeds belangrijker worden. Daarmee komt het advies van de basisschool (soms) op een tweede plaats. Deze zorgelijke ontwikkeling is ook te sprake gekomen in een gesprek tussen directie en IB van De Rank en de WZ. Ook het verzoek tot het aanvragen van een rugzak vlak voor de zomervakantie van een van de toekomstige leerlingen was een discussiepunt. De Rank werkt aan een dergelijk laat verzoek (eind mei) niet mee. Het wordt daarin ondersteund door het Samenwerkingsverband van PO en VO. Op het Schoonhovens College kunnen de kinderen terecht van VWO t/m VMBO B/K. Hier wordt een ondergrens van 518 gehanteerd. Kinderen die een eindscore hebben die hieronder valt, worden nader bekeken met diverse CITO-toetsen (M7 toetsen) en eventueel wordt er ook nog een extra NIO-toets afgenomen. Daarnaast wordt ook het LWOO (LeerWeg Ondersteunend Onderwijs) aangeboden. Al in de herfstmaanden van 2011 is er op De Rank met behulp van de interne CITO-toetsen teruggetoetst om het niveau van desbetreffende kinderen te bepalen. Uiteindelijk hebben 7 kinderen een LWOO/PRO-indicatie gekregen. Zes kinderen gaan LWOO volgen op het SC, terwijl een kind heeft gekozen voor PRO onderwijs op de Baanbreker in IJsselstein. Dit jaar gaan in totaal maar liefst 25 kinderen naar het SC. Dit jaar zijn er vier kinderen, die gekozen hebben voor De Driestar, Coornhert en Antonius in Gouda en voor de PRO opleiding van De Baanbreker in IJsselstein. Een overzicht van de definitieve vervolgopleiding is voor 2012 als volgt: PRO 1 LWOO 6 VMBO B/K 11 VMBO G/T 0 VMBO T 14 VMBO: 32 (=68%!) VMBO T / HAVO 0 HAVO 9 HAVO / VWO 2 VWO 4 totaal: 47 LWOO = leerweg ondersteunend onderwijs; VMBO B = basisberoepsgerichte leerweg; VMBO K = kaderberoepsgerichte leerweg; VMBO G = gemengde leerweg; VMBO T = theoretische leerweg Een overzicht van de definitieve schoolkeuze: school: aantal leerlingen: Willem de Zwijger 18 Schoonhovens College 25 Coornhert Gouda 1 Antonius Guda 1 Driestar Gouda 1 Baanbreker IJsselstein 1 totaal: 47 De definitieve schoolkeuze van in percentages weer gegeven: evaluatie CITO Eindtoets

7 VWO HAVO/VWO VMBO T / HAVO VMBO G/K/B LWOO/PRO Actie- / bespreekpunten Toelichting evaluatie eindtoetsen aan bestuur, inspectie MT en team. actie:directie. 2. Gezien de tendens dat de opbrengsten (=score CITO eindtoets) de afgelopen twee jaar behoorlijk zakt, is in het MT de wens uitgesproken dat we ons de komende jaren nog meer zullen richten op de opbrengsten van ons onderwijs. In het verleden zijn al vele zakken aangepakt en verbeterd, maar desondanks zakt onze CITO eindscore binnen twee jaar van 537 naar 531,9 (ongecorrigeerd zelfs 530,5). We zullen op korte termijn met hulp van een extern deskundige (MHR) naar de opbrengsten van ons onderwijs kijken. Er zal een uitgebreide analyse worden gemaakt met daaraan gekoppeld bepaalde actiepunten op korte en lange termijn. actie: directie, IB, intern deskundige (MHR) Bijlagen: 1. CITO schoolrapport 2012 (3 pagina s: LG en BL; LG en zonder correctie) 2. Volgschema groep 8 (2 pagina s ) al evaluatie CITO Eindtoets

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool:

Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Resultaten eindcito 2012 R.K.Josefschool: Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de cito- eindtoets 2012. Hiervan hebben er 32 leerlingen de Cito-eindtoets gedaan en 1 leerling de Cito-niveautoets.

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar

Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 2013 ). Schooljaar Evaluatie; conclusies en aandachtspunten entreetoets groep 7 (juni 13 ). Schooljaar 12-13. Bij de Cito-entreetoetsen worden de resultaten op verschillende wijze gerapporteerd. Voor onze school is interessant

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012

Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 Resultaten Augustinusschool eindcito 2012 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets zonder correctie was voor onze school 534,4. Het landelijke gemiddelde was 535,1. (zie bijlage 1) De huidige groepen

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Resultaten Eindcito 2016 Josefschool. Er hebben 31 van de 31 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2016. Hiervan hebben 22 de Cito-eindtoets basis gedaan en 9 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2017

Informatieavond groep september 2017 Informatieavond groep 8 14 september 2017 op m o k Wel deze ie mat r o f in d avon Over groep 8 en het voortgezet onderwijs Programma Voorstellen Hoe werken we in groep 8? Informatie over het eindadvies

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Compact: de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma getoetst Compleet: alle basisvaardigheden

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan

WELKOM. informatieavond schooladvies De Achtbaan WELKOM informatieavond schooladvies De Achtbaan Voortgezet onderwijs Totstandkoming van het schooladvies VO scholen te bereiken op de fiets Carmel College (Anthonius College): tto, technasium, vwo en

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Borger-Odoorn Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 2018-2019 In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg,

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014

Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs 2013-2014 Wat gaan we doen? Inleiding Voortgezet onderwijs Opbouw advies t.w. -Advies Basisschool (ABS) -CITO Aannamebeleid scholen Vragen Sluiting Samen kiezen Kind

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Coevorden Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Aa en Hunze Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

Op weg naar het voortgezet onderwijs

Op weg naar het voortgezet onderwijs Het Openbaar Onderwijs Lingewaal presenteert Op weg naar het voortgezet onderwijs In samenwerking met : Gymnasium Camphusianum, Merewade College, Wellant College & Heerenlanden College Opening PROGRAMMA

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Westerveld Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 20-20 Drentse Onderwijsmonitor 20 Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs

> Leerling- en. onderwijsvolgsysteem > Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7. Primair onderwijs > Leerling- en Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk voor groep 5, 6 en 7 Compact: u toetst de belangrijkste onderdelen van uw onderwijsprogramma Compleet: u beschikt over één pakket met alle

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Hoogeveen Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Toelichting rapportages Entreetoets 2014

Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Toelichting rapportages Entreetoets 2014 Cito verwerkt de antwoordbladen en berekent de scores van de leerlingen. In tweevoud ontvangt u automatisch de papieren leerlingprofielen op school; één voor de

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap

Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol Advisering PO VO OBS De Straap Protocol advisering PO-VO OBS De Straap versie 1.3 l februari 2018 1 Status Datum Silke Vos Document versie 1.3 afgerond 01-02-2018 MR Instemming verleend 08-02-2018

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Informatieavond

Informatieavond Informatieavond 8 2017-2018 1 Verloop van het schooljaar Verslagen/ presentaties - Werkstuk - Spreekbeurt - Boekverslag - Boekbespreking - Actuakring Activiteiten - Gastles bureau Halt - Bank voor de klas

Nadere informatie

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool.

Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Resultaten Eindcito 2015 Josefschool. Er hebben 29 van de 30 van groep 8 deel genomen aan de cito- eindtoets 2015. Hiervan hebben 27 de Cito-eindtoets basis gedaan en 2 de Citoeindtoets niveau. De gemiddelde

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente De Wolden Kern cijfers uit de periode 2012-2017 Drentse Onderwijsmonitor 2017 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 12de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Informatieavond groep /2017. Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte

Informatieavond groep /2017. Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte Informatieavond groep 8 2016/2017 Groep 8a Eric en Anne Groep 8b Roy en Leonore Groep 8c Anne en Brigitte Informatieavond groep 8 2016/2017 Algemeen Voortgezet onderwijs Procedure Soorten voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

De waarde van eindtoetsen in het primair onderwijs

De waarde van eindtoetsen in het primair onderwijs De waarde van eindtoetsen in het primair onderwijs Er zijn verschillende eindtoetsen, ze zijn slechts beperkt vergelijkbaar CET 56% Eindtoetsen 29% 13% Overige toetsen De informatie uit de eindtoets wordt

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

Bijlage schoolgids Pr. Beatrixschool

Bijlage schoolgids Pr. Beatrixschool INHOUDSOPGAVE *Inhoudsopgave *groepsverdeling *directie en groepsleerkrachten *activiteitenkalender *vakantietijden *psalmenlijst pag.1 pag.2 pag.3 pag.4 pag.5 pag.6 * gymtijden pag.7 *verantwoording van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs.

Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Verwijzen naar het voortgezet onderwijs. De Wet. Het schooladvies in groep 8. In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder

Nadere informatie

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure 2017-2018 Leidend is de BOVO Haaglanden procedure voor het betreffende schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 is de procedure aangepast. Het tijdpad voor

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs.

Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Welkom op de informatieavond over het voortgezet onderwijs. Inhoud 1. De Kernprocedure 2. Verschillende eindadviezen 3. Het traject van verwijzing 4. LVS gegevens 5. Plaatsingswijzer 6. Profielen 7. Cito-eindtoets

Nadere informatie