!a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 45!6 o7tober 9::5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 45!6 o7tober 9::5"

Transcriptie

1 = Energie()r*n*l*gie,an n/012**r3iening 0*0 li4erali1ering 2an de 6ar70 89:;<::9 a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 456 o7tober 9::5 "aren ()*, een stilzwijgend sociaal contract ls n&tsbedrij.en le.erden de samen1erkende elektriciteits4r5d&centen elektra met als enig d5el gr5ei.an de 7ederlandse 1el.aart en ind&strialisatie8 een stil91ijgend s5ciaal c5ntract met de maatsc:a44ij. <5ntract4artners 1aren de Elektriciteits4r5d&ctiebedrij.enB en de 5.er:eid als.ertegen155rdiger.an :et maatsc:a44elijk belang. De =E? 54ereerde nagen5eg a&t5n55m. De enige D5rmele in.l5ed.an :et kabinet.5nd 4laats middels de be55rdeling.an de in de t1ee jaarb. ls reactie 54 de eerste 5liecrisis en :et ra445rt "en%en aan (e "oe*, 1erden naast ec5n5misc:e 5nt1ikkeling, 55k +*,*e-. (--"%aa+/e*( en 0oo"%*en*n12%e3e"/e*( als aandac:ts4&nten aan :et energiebeleid t5ege.5egd. De c5ntract4artners 1erden &itgebreid met de milie&5rganisaties. Fet 4rinci4e.an :et stil91ijgend c5ntract bleed.

2 "#$%& ()*+,%-.%/0% ##& &1%23%,%-%%$440$2502$%& :1,%$#:14%$1&; Begin jaren 80 vond een eerste poging plaats om te komen tot een grootschalig nationaal productiebedrijf, om zo meer greep op het energiebeleid te krijgen. De noodzaak daarvoor kwam voort uit het feit dat: de prijs van stroom 50% duurder was dan in West-Duitsland (1982) een reeks onrendabele investeringen was gedaan in dure, lange leveringscontracten, stadsverwarming en de bouw van een kolenvergasser, wat tot een financiële erfenis van zo n 7,5 miljard leidde (echter ingegeven door aandacht voor duurzaamheid en voorzieningszekerheid) zich een elektriciteits-overcapaciteit ontwikkelde van 30% (jaren 80-90). Conflicten en wantrouwen verhinderden het ontstaan van een nationaal productiebedrijf. De elektriciteitsproducenten gingen uiteindelijk samen in vier regionale eenheden, vertegenwoordigd in een SEP. Bij het aantreden van Thatcher en Reagan begon een algemene mondiale liberaliseringsgolf. Het EU-vrijhandelsverdrag werd nieuw leven ingeblazen. In 1987 besloten ook de EU-energieministers tot een liberaliseringsinhaalslag. In navolging van de privatisering van de sector in het VK nam Nederland in 1989 de Elektriciteitswet aan: scheiding van productie en distributie. Zeggenschap over de stroomvoorziening kwam bij de producenten te liggen; de distributiebedrijven werden buitenspel gezet. "e %E'( %amen,erkende Elektri3iteitsprodu3tiebedrij:en "#$%#&'(#w*r%"#*ll%#r%gi/"*l%#%l%01ri2i1%i134%$rijv%"#v%r1%g%"w//r$ig$ Dr/vi"2i*l%#%"#g%C%%"1%lij0#**"$%%lE/F$%r3G HI3Dr*0%"#1G*GvG#%"%rgi%v//rJi%"i"g#%"#*"$%r%#*3D%21%"#$i%#v*" *"$%r%#/v%re%$%"#g%r%g%l$g#8%#e/%v%%le%i$#w%1g%vi"g#w*3#4%d%r01g 8%#&'(#J/rg$%#v//r#Dl*""i"g#%"#2*D*2i1%i13i"J%1#%"#4%D**l$%#i"#4%l*"grij0% C*1%#E%1#%"%rgi%4%l%i$G#8%#Fi1g*"g3DF"1%"#v*"#$%#%l%01ri2i1%i13Dl*""%" w*r%"k L#%"%rgi%4%3D*ri"gM4%D%r0i"g#Cili%F32E*$% L#$iv%r3iIi2*1i%#NF*#%"%rgi%$r*g%r3 L#4%1r/Fw4**rE%i$#v*"#%l%01ri2i1%i13v//rJi%"i"g L#%%"#*22%D1*4%l#0/31%""iv%*FG

3 De SEP - vervolg Kenmerken van het SEP-model Gegarandeerde voorzieningszekerheid: Mede door de beschikbaarheid van gas en grote overcapaciteit in de elektriciteitssector. Onvoldoende prikkels voor verbetering: Geen marktprikkels door monopolie. Weinig politieke sturing door weinig informatie bij politici, en weinig klachten. Belangrijkste drijfveer: professionele trots van de sector en de verantwoordelijkheid voor betrouwbare energievoorziening. Gebrekkige efficiency: Veel economisch onrendabele projecten, vooral gedreven door het belang van toekomstige elektriciteitsvoorziening. Ze leveren later economische lasten op ( bakstenen ) die voor ernstige conflicten zorgen. Vergeleken met de toenmalige situatie worden de diensten thans aanmerkelijk efficiënter verleend. Gebrek aan transparantie: Over de besluitvorming en afweging tussen de hoofddoelen (BBS) is weinig bekend. Die blijkt vooral gebaseerd op vertrouwen, dat afneemt als distributie en productiebedrijven elkaar dwarszitten en de overheid tevergeefs probeert greep te krijgen op het energiebeleid. 5 Liberalisering onder Paars 1 ( ) Tijdens Paars 1 werd het liberaliseringstraject gestart met als doel een efficiëntieslag te maken en de productiekosten op de rest van Europa af te stemmen (zie p. 3). Onder het motto: Markt waar kan, overheid waar nodig, deed minister Wijers een nieuwe poging om een grootschalig productiebedrijf op te zetten. Dit strandde door persoonlijke tegenstellingen. In 1996 werden de eerste gemeenschappelijke richtlijnen voor de Europese markt aangenomen (96/92/EG) ter ondersteuning van het streven naar eerlijke concurrentie. De aanname van de Nederlandse Elektriciteitswet in 1998 was het startsein voor uitvoering van de energieliberalisatie: - fasegewijze opening van de elektriciteitsmarkt - instelling van een onafhankelijke toezichthouder - juridische splitsing van de netten, vooruitlopend op Europese richtlijnen. 6

4 "iberalisering onder /aars 0 ( ) et door (aars + ingezette liberaliserings2 en mar4twer4ingsbeleid maa4te overnames van energiebedrijven door buitenlandse bedrijven mogelij49 :ijdens (aars 2 dreigde dit een een aantal 4eren te gebeuren9 et verzet tegen <et beleid groeide9 =n de :weede >amer was men nog niet bereid om van mar4twer4ing te aanvaarden9 Ae over<eid moest ingrijpen9 2 et Auitse RDE ziet 4ans om <et FutsbedrijG aarlemmermeer te 4open, een sein dat Federland 4laar is voor privatisering en verdere overnames9 Ieer bedrijven tonen interesse in Federlandse bedrijven9 RDE <eegt interesse in Obragas en =ntergas9 et Kpaanse Endesa in FRE en REIL9 Ait wordt e?<ter tegenge<ouden9 2 =n rea?tie daarop dient in 200+ Nrone een motie in waarvan de essentie is dat netten in Federlandse <anden moeten blijven9 Oer4oop is alleen mogelij4 na splitsing9 iermee werd dreigende ver4oop van de gepntegreerde bedrijven onmogelij49 Ae minister weigert de motie uit te voeren9 2 :enne: (netbe<eerder) 4omt in <anden van de staat9 et is voor ES2minister Torritsma de opmaat voor privatiseren9 et NAA verzoe4t een privatiseringsverbod in de wet op te nemen9 Ae visie van minister Torritsma blijgt e?<ter: e $ar't )o+t,et -e) o.9 Om deze 4ra?<t bij te zetten doet zij een poging om <et (latgorm Oersnelling Energievoorziening ((OE) op te zetten en voegt de daad bij <et woord door de opening van?onsumentenmar4t te vervroegen van 200W naar 200X9 7 Liberalisering onder Paars 2 ( ) - vervolg De versnelde liberalisering van de energiemarkt leidt niet tot meer efficiëntie. - De grootverbruikersmarkt wordt geopend in 1999: er is nauwelijks dynamiek. Door te weinig interconnectiecapaciteit is onvoldoende goedkope stroomimport mogelijk en geen echte internationale markt. Grote bedrijven klagen. - De volgende fase in opening van de zakelijke markt vindt plaats in 2002: 30% van de MKB-bedrijven switcht van leverancier, waardoor grote administratieve problemen bij leveranciers ontstaan: foute switches, foute en/of te late of dubbele facturen, vertragingen etc. Het Energierapport 2002 legt de nadruk op: - verbetering van de marktwerking en een gelijk speelveld als panacee voor bovengenoemde problemen. - een stabiel investeringsklimaat voor schone en betrouwbare energievoorziening - investeringen in energietransitietrajecten - het feit dat de markt de voorzieningszekerheid dient op te lossen. De minister wil echter doorgaan met de privatisering en mogelijke verkoop van bedrijven. Na de val van Paars 2 en de moord op Fortuyn stopt het proces. De Tweede Kamer laat weten niet in te stemmen met nieuwe privatiseringen. 8

5 "iberalisering onder /aars 0 ( #er#olg De markt lost het wel op0; een voorbeeld m.b.t. groene stroom "#$%%#$&'%()'*+)$#,,-$.,-()*'#/'-.%$0#1)-2.%#)%#$'.$)%('-)('.0#3%#$4,# 5%$3%607%-,601%%-5%$.,-()$'8$)%$6'11%#$&%)$5%$.0#01)%-$0#$'8$3-'%#%$1)-''.9 :'--0)1.,$'8%#)$5%$4-0;%$consumentenmarkt$4''-$groene stroom$%%-5%-$5,# 50%$4''-$nietgroene<$5%$*'#12.%#)$(,#$/0#,#*0%%6$,,#)-%((%60;($'4%-1),88%# #,,-$%%#$,#5%-%$6%4%-,#*0%-$,61$+0;$3-'%#%$1)-''.$,/#%%.)9 =0)$01$%%#$%#'-.%$1)0.26,#1$4''-$7%5-0;4%#$'.$0#$3-'%#%$1)-''.$)%$3,,#9 3%A.8'-)%%-5$4,#20)$+%)$720)%#6,#59 B%4'63<$+%)$720)%#6,#5$%C8'-)%%-)$5''-$?%5%-6,#5$3% %%-5%$3-'%#% 1)-''.$#,,-$?%5%-6,#5$%#$4%-(''8)$5%$-%1)%-%#5%$D4206%E$1)-''.$0#$%03%# G,#$=,..%$HIJJI$7%-%(%#)$5,)$5%&%$.060% %1$,,#$+%)$720)%#6,#5 H%%#$20)46'%01%6$4,#$%%#$'#3%60;($18%%64%65$5%$1*+,)(01)$&'E#$$KLM$.06;'%# +%77%#$3%('1)9 #$l&e(e()e +,-./l0-2 o&4o5er 7""78 "#$%&"'()*'+#%,"'-%.$,$"/"'%*#01,'"*'("#2)##$*+3 45'("#.$"1,'*%+'6""#'+#""-'%-'"*"#+$"7"."$&3 %.$,$"/'()8096:')&)+$06';arkt waar (gelijk. (ver0eid waar n(dig3 6))/,'-.)),1'(%%#'+"7#"/'))*'($1$"3 <"'("#)*,2%%#&".$=/>"&"*'()*'%("#>"$&'"*'"*"#+$"7"&#$=("*'?$=* *$",'>".&"#3 <"'6)#/,'(%%#'6$&?)/".$=/"'/.)*,"*'%-"*,'8>)%,$18>3 &"'.$7"#).$1"#$*+'"*'&$"*"*').1'7%/17).'$*'&"'-07.$"/"'%-$*$"A'&" (%"&$*+17%&"6'(%%#'B))+1"')("#1$"',"+"*'"*"#+$"7"&#$=("*3 "

6 "#$%&'&'(&)**)+2-).&/)2001)2)10)34'/) &89:)'/&4;)<&$&/()/'9:&$$&' Na de beginperiode van Balkenende II komt EZ-minister Brinkhorst met een splitsingsvoorstel dat vervolgens wordt omgezet in een akkoord met de energiesector. Bezuiniging van 500 miljoen (Energiepremieregeling (EPR) afgeschaft; ecotax op groene stroom). Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) ingevoerd: subsidie wordt aanbod-gestuurd (was vraag-gestuurd). Met name wind op zee wordt middels MEP gestimuleerd. 7')=&8=>$?&'9)'/&4;)<&$&/()/':8&%%&' Motie-Crone alsnog uitgevoerd: de energiesector wordt geconfronteerd met de Splitsingswet van EZ-minister Brinkhorst als deze het door zijn departement bereikte akkoord van tafel veegt. Na goedkeuring van het wetsvoorstel tot splitsing in de Tweede Kamer kiest de Eerste Kamer middels de "#$%&'"%()*+,-%.#%/ voor 0$%#1.2,$#.%01#%03$4 energiebedrijven misbruik maken van netten en deze in gevaar brengen. Binnen twee jaar wordt in de MEP-subsidie gesnoeid. Investeerders zijn boos. Van Geel moet zich als staatssecretaris voor milieu verontschuldigen voor zwalkend milieu- en energiebeleid. 11 #alkenende ++ vervolg,ep-re1elin1 a installatie van +et kabinet.ordt een nieu.e 3EP in6evoerd7 om.e6lekken van subsidie6elden te voorkomen.ordt er een vraag-6estuurde re6elin6 van 6emaakt: ;n mei <00> kondi6t minister?rink+orst met instemmin6 van Aamer een onmiddellibk moratorium ac op de 3EP-subsidie: 3plitsin1 3inister?rink+orst besluit in maart <00E tot materifle splitsin6 en neemt de motie-grone over: HiB 6aat +iermee verder dan de Buridisc+e splitsin6 die de EJ-ric+tliBn vereist en verder dan.aartoe de overi6e EJ-lidstaten bereid KiBn: 3otivatie EL7 - nationaal 6eliBk speelveld - meer concurrentie - la6ere pribken - kruissubsidifrin6 verd.ibnt - betere netten - ener6iebedribven blibven +oe dan ook nmet in ederlandse +anden: "

7 #$%&'('()'*+++**,-./0&$12(' n augustus )**+ zet E/-minister 4ijn de 7E8 stop, met als gevolg veel beroering in energieland, onder meer in politiek Den Aaag Bn bij producenten die in de financiele problemen komen. Aet zigzaggende energiebeleid van een zwalkende overheid is HerbevestigdI de energiesector beticht Den Aaag van onbehoorlijk bestuur. 80%2392(: 7inister 4ijn probeert de Splitsingswet door een kritische Eerste Kamer te loodsen. De Kamer accordeert de wet maar verbindt deze aan voorwaarden opgesteld in de motie-doeklsylvestern energiebedrijven moeten Hun netten alleen dan afstaan wanneer Orussel dit EP-breed voorschrijft of wanneer zij misbruik maken van de netten. 1" #$%&'('()'*+,*-..*/'012*.334*5*6')'(7 89'%:;'%%<(='(*1'=''1$&&991)*/'01>$1<* uitstoot broeikasgassen -/01 in duurzame energie 201 in energiebesparing per E:-minister ;an der <oeven voert in april 200? de herziene AEB per 200C in met terugwerkend kracht tot augustus 200F (afschaffing AEB). BC%<;:<(= De minister stelt dat de netten in gevaar zijn en energiebedrijven zich niet conform de motie-doekklmlvester gedragen. Ber N augustus 200? mogen netwerk-, handels- enkof productiebedrijven geen onderdeel van PPn bedrijf zijnq vanaf die datum hebben energiebedrijven 2,R jaar om te splitsen. Sf de netten daadwerkelijk in gevaar zijn, wordt door niemand onderschreven. 1"

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie

Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie Vitaliserende wetgeving: de energiewetgeving in transitie Jeroen van Bergenhenegouwen en Jan van Beuningen 1 Dit essay gaat over de vraag hoe de overheid in samenwerking met de stakeholders uit de energiesector

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007

AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 MARKTWERKING EN ARBEIDSVOORWAARDEN DE CASUS VAN HET OPENBAAR VERVOER, DE ENERGIEBEDRIJVEN EN DE THUISZORG AIAS Working Paper 07-63 Juli 2007 Marc van der Meer (redactie) Amsterdam Institute for Advanced

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Een keurmerk voor groene energie Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Breukelen, oktober 1999 Inhoud Inleiding 3 1 Duurzame energie: motieven en ambities 4 1.1 Waarom duurzame energie?

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V.

1 Jaarverslag 2006. 1 ENECO Holding N.V. 1 Jaarverslag 2006 1 ENECO Holding N.V. ~ Ge'integreerd lnhoud Kengetallen Voorwoord Bericht van de Raad van Comrnissarissen Profiel 1 Organograrn 2 4 6 8 9 Netwerkgebonden activiteiten lnfrabedrijf ENECO

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen

Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen Tijdschrift voor Openbare Financiën 55 Strompelend hervormingsproces in de energiesector. Analyse van de recente ontwikkelingen M.D.L. Veraart* Samenvatting Het blijven roerige tijden in de Nederlandse

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie