!a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 45!6 o7tober 9::5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 45!6 o7tober 9::5"

Transcriptie

1 = Energie()r*n*l*gie,an n/012**r3iening 0*0 li4erali1ering 2an de 6ar70 89:;<::9 a#envatting *a++ort Energie 0hronologie3 456 o7tober 9::5 "aren ()*, een stilzwijgend sociaal contract ls n&tsbedrij.en le.erden de samen1erkende elektriciteits4r5d&centen elektra met als enig d5el gr5ei.an de 7ederlandse 1el.aart en ind&strialisatie8 een stil91ijgend s5ciaal c5ntract met de maatsc:a44ij. <5ntract4artners 1aren de Elektriciteits4r5d&ctiebedrij.enB en de 5.er:eid als.ertegen155rdiger.an :et maatsc:a44elijk belang. De =E? 54ereerde nagen5eg a&t5n55m. De enige D5rmele in.l5ed.an :et kabinet.5nd 4laats middels de be55rdeling.an de in de t1ee jaarb. ls reactie 54 de eerste 5liecrisis en :et ra445rt "en%en aan (e "oe*, 1erden naast ec5n5misc:e 5nt1ikkeling, 55k +*,*e-. (--"%aa+/e*( en 0oo"%*en*n12%e3e"/e*( als aandac:ts4&nten aan :et energiebeleid t5ege.5egd. De c5ntract4artners 1erden &itgebreid met de milie&5rganisaties. Fet 4rinci4e.an :et stil91ijgend c5ntract bleed.

2 "#$%& ()*+,%-.%/0% ##& &1%23%,%-%%$440$2502$%& :1,%$#:14%$1&; Begin jaren 80 vond een eerste poging plaats om te komen tot een grootschalig nationaal productiebedrijf, om zo meer greep op het energiebeleid te krijgen. De noodzaak daarvoor kwam voort uit het feit dat: de prijs van stroom 50% duurder was dan in West-Duitsland (1982) een reeks onrendabele investeringen was gedaan in dure, lange leveringscontracten, stadsverwarming en de bouw van een kolenvergasser, wat tot een financiële erfenis van zo n 7,5 miljard leidde (echter ingegeven door aandacht voor duurzaamheid en voorzieningszekerheid) zich een elektriciteits-overcapaciteit ontwikkelde van 30% (jaren 80-90). Conflicten en wantrouwen verhinderden het ontstaan van een nationaal productiebedrijf. De elektriciteitsproducenten gingen uiteindelijk samen in vier regionale eenheden, vertegenwoordigd in een SEP. Bij het aantreden van Thatcher en Reagan begon een algemene mondiale liberaliseringsgolf. Het EU-vrijhandelsverdrag werd nieuw leven ingeblazen. In 1987 besloten ook de EU-energieministers tot een liberaliseringsinhaalslag. In navolging van de privatisering van de sector in het VK nam Nederland in 1989 de Elektriciteitswet aan: scheiding van productie en distributie. Zeggenschap over de stroomvoorziening kwam bij de producenten te liggen; de distributiebedrijven werden buitenspel gezet. "e %E'( %amen,erkende Elektri3iteitsprodu3tiebedrij:en "#$%#&'(#w*r%"#*ll%#r%gi/"*l%#%l%01ri2i1%i134%$rijv%"#v%r1%g%"w//r$ig$ Dr/vi"2i*l%#%"#g%C%%"1%lij0#**"$%%lE/F$%r3G HI3Dr*0%"#1G*GvG#%"%rgi%v//rJi%"i"g#%"#*"$%r%#*3D%21%"#$i%#v*" *"$%r%#/v%re%$%"#g%r%g%l$g#8%#e/%v%%le%i$#w%1g%vi"g#w*3#4%d%r01g 8%#&'(#J/rg$%#v//r#Dl*""i"g#%"#2*D*2i1%i13i"J%1#%"#4%D**l$%#i"#4%l*"grij0% C*1%#E%1#%"%rgi%4%l%i$G#8%#Fi1g*"g3DF"1%"#v*"#$%#%l%01ri2i1%i13Dl*""%" w*r%"k L#%"%rgi%4%3D*ri"gM4%D%r0i"g#Cili%F32E*$% L#$iv%r3iIi2*1i%#NF*#%"%rgi%$r*g%r3 L#4%1r/Fw4**rE%i$#v*"#%l%01ri2i1%i13v//rJi%"i"g L#%%"#*22%D1*4%l#0/31%""iv%*FG

3 De SEP - vervolg Kenmerken van het SEP-model Gegarandeerde voorzieningszekerheid: Mede door de beschikbaarheid van gas en grote overcapaciteit in de elektriciteitssector. Onvoldoende prikkels voor verbetering: Geen marktprikkels door monopolie. Weinig politieke sturing door weinig informatie bij politici, en weinig klachten. Belangrijkste drijfveer: professionele trots van de sector en de verantwoordelijkheid voor betrouwbare energievoorziening. Gebrekkige efficiency: Veel economisch onrendabele projecten, vooral gedreven door het belang van toekomstige elektriciteitsvoorziening. Ze leveren later economische lasten op ( bakstenen ) die voor ernstige conflicten zorgen. Vergeleken met de toenmalige situatie worden de diensten thans aanmerkelijk efficiënter verleend. Gebrek aan transparantie: Over de besluitvorming en afweging tussen de hoofddoelen (BBS) is weinig bekend. Die blijkt vooral gebaseerd op vertrouwen, dat afneemt als distributie en productiebedrijven elkaar dwarszitten en de overheid tevergeefs probeert greep te krijgen op het energiebeleid. 5 Liberalisering onder Paars 1 ( ) Tijdens Paars 1 werd het liberaliseringstraject gestart met als doel een efficiëntieslag te maken en de productiekosten op de rest van Europa af te stemmen (zie p. 3). Onder het motto: Markt waar kan, overheid waar nodig, deed minister Wijers een nieuwe poging om een grootschalig productiebedrijf op te zetten. Dit strandde door persoonlijke tegenstellingen. In 1996 werden de eerste gemeenschappelijke richtlijnen voor de Europese markt aangenomen (96/92/EG) ter ondersteuning van het streven naar eerlijke concurrentie. De aanname van de Nederlandse Elektriciteitswet in 1998 was het startsein voor uitvoering van de energieliberalisatie: - fasegewijze opening van de elektriciteitsmarkt - instelling van een onafhankelijke toezichthouder - juridische splitsing van de netten, vooruitlopend op Europese richtlijnen. 6

4 "iberalisering onder /aars 0 ( ) et door (aars + ingezette liberaliserings2 en mar4twer4ingsbeleid maa4te overnames van energiebedrijven door buitenlandse bedrijven mogelij49 :ijdens (aars 2 dreigde dit een een aantal 4eren te gebeuren9 et verzet tegen <et beleid groeide9 =n de :weede >amer was men nog niet bereid om van mar4twer4ing te aanvaarden9 Ae over<eid moest ingrijpen9 2 et Auitse RDE ziet 4ans om <et FutsbedrijG aarlemmermeer te 4open, een sein dat Federland 4laar is voor privatisering en verdere overnames9 Ieer bedrijven tonen interesse in Federlandse bedrijven9 RDE <eegt interesse in Obragas en =ntergas9 et Kpaanse Endesa in FRE en REIL9 Ait wordt e?<ter tegenge<ouden9 2 =n rea?tie daarop dient in 200+ Nrone een motie in waarvan de essentie is dat netten in Federlandse <anden moeten blijven9 Oer4oop is alleen mogelij4 na splitsing9 iermee werd dreigende ver4oop van de gepntegreerde bedrijven onmogelij49 Ae minister weigert de motie uit te voeren9 2 :enne: (netbe<eerder) 4omt in <anden van de staat9 et is voor ES2minister Torritsma de opmaat voor privatiseren9 et NAA verzoe4t een privatiseringsverbod in de wet op te nemen9 Ae visie van minister Torritsma blijgt e?<ter: e $ar't )o+t,et -e) o.9 Om deze 4ra?<t bij te zetten doet zij een poging om <et (latgorm Oersnelling Energievoorziening ((OE) op te zetten en voegt de daad bij <et woord door de opening van?onsumentenmar4t te vervroegen van 200W naar 200X9 7 Liberalisering onder Paars 2 ( ) - vervolg De versnelde liberalisering van de energiemarkt leidt niet tot meer efficiëntie. - De grootverbruikersmarkt wordt geopend in 1999: er is nauwelijks dynamiek. Door te weinig interconnectiecapaciteit is onvoldoende goedkope stroomimport mogelijk en geen echte internationale markt. Grote bedrijven klagen. - De volgende fase in opening van de zakelijke markt vindt plaats in 2002: 30% van de MKB-bedrijven switcht van leverancier, waardoor grote administratieve problemen bij leveranciers ontstaan: foute switches, foute en/of te late of dubbele facturen, vertragingen etc. Het Energierapport 2002 legt de nadruk op: - verbetering van de marktwerking en een gelijk speelveld als panacee voor bovengenoemde problemen. - een stabiel investeringsklimaat voor schone en betrouwbare energievoorziening - investeringen in energietransitietrajecten - het feit dat de markt de voorzieningszekerheid dient op te lossen. De minister wil echter doorgaan met de privatisering en mogelijke verkoop van bedrijven. Na de val van Paars 2 en de moord op Fortuyn stopt het proces. De Tweede Kamer laat weten niet in te stemmen met nieuwe privatiseringen. 8

5 "iberalisering onder /aars 0 ( #er#olg De markt lost het wel op0; een voorbeeld m.b.t. groene stroom "#$%%#$&'%()'*+)$#,,-$.,-()*'#/'-.%$0#1)-2.%#)%#$'.$)%('-)('.0#3%#$4,# 5%$3%607%-,601%%-5%$.,-()$'8$)%$6'11%#$&%)$5%$.0#01)%-$0#$'8$3-'%#%$1)-''.9 :'--0)1.,$'8%#)$5%$4-0;%$consumentenmarkt$4''-$groene stroom$%%-5%-$5,# 50%$4''-$nietgroene<$5%$*'#12.%#)$(,#$/0#,#*0%%6$,,#)-%((%60;($'4%-1),88%# #,,-$%%#$,#5%-%$6%4%-,#*0%-$,61$+0;$3-'%#%$1)-''.$,/#%%.)9 =0)$01$%%#$%#'-.%$1)0.26,#1$4''-$7%5-0;4%#$'.$0#$3-'%#%$1)-''.$)%$3,,#9 3%A.8'-)%%-5$4,#20)$+%)$720)%#6,#59 B%4'63<$+%)$720)%#6,#5$%C8'-)%%-)$5''-$?%5%-6,#5$3% %%-5%$3-'%#% 1)-''.$#,,-$?%5%-6,#5$%#$4%-(''8)$5%$-%1)%-%#5%$D4206%E$1)-''.$0#$%03%# G,#$=,..%$HIJJI$7%-%(%#)$5,)$5%&%$.060% %1$,,#$+%)$720)%#6,#5 H%%#$20)46'%01%6$4,#$%%#$'#3%60;($18%%64%65$5%$1*+,)(01)$&'E#$$KLM$.06;'%# +%77%#$3%('1)9 #$l&e(e()e +,-./l0-2 o&4o5er 7""78 "#$%&"'()*'+#%,"'-%.$,$"/"'%*#01,'"*'("#2)##$*+3 45'("#.$"1,'*%+'6""#'+#""-'%-'"*"#+$"7"."$&3 %.$,$"/'()8096:')&)+$06';arkt waar (gelijk. (ver0eid waar n(dig3 6))/,'-.)),1'(%%#'+"7#"/'))*'($1$"3 <"'("#)*,2%%#&".$=/>"&"*'()*'%("#>"$&'"*'"*"#+$"7"&#$=("*'?$=* *$",'>".&"#3 <"'6)#/,'(%%#'6$&?)/".$=/"'/.)*,"*'%-"*,'8>)%,$18>3 &"'.$7"#).$1"#$*+'"*'&$"*"*').1'7%/17).'$*'&"'-07.$"/"'%-$*$"A'&" (%"&$*+17%&"6'(%%#'B))+1"')("#1$"',"+"*'"*"#+$"7"&#$=("*3 "

6 "#$%&'&'(&)**)+2-).&/)2001)2)10)34'/) &89:)'/&4;)<&$&/()/'9:&$$&' Na de beginperiode van Balkenende II komt EZ-minister Brinkhorst met een splitsingsvoorstel dat vervolgens wordt omgezet in een akkoord met de energiesector. Bezuiniging van 500 miljoen (Energiepremieregeling (EPR) afgeschaft; ecotax op groene stroom). Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) ingevoerd: subsidie wordt aanbod-gestuurd (was vraag-gestuurd). Met name wind op zee wordt middels MEP gestimuleerd. 7')=&8=>$?&'9)'/&4;)<&$&/()/':8&%%&' Motie-Crone alsnog uitgevoerd: de energiesector wordt geconfronteerd met de Splitsingswet van EZ-minister Brinkhorst als deze het door zijn departement bereikte akkoord van tafel veegt. Na goedkeuring van het wetsvoorstel tot splitsing in de Tweede Kamer kiest de Eerste Kamer middels de "#$%&'"%()*+,-%.#%/ voor 0$%#1.2,$#.%01#%03$4 energiebedrijven misbruik maken van netten en deze in gevaar brengen. Binnen twee jaar wordt in de MEP-subsidie gesnoeid. Investeerders zijn boos. Van Geel moet zich als staatssecretaris voor milieu verontschuldigen voor zwalkend milieu- en energiebeleid. 11 #alkenende ++ vervolg,ep-re1elin1 a installatie van +et kabinet.ordt een nieu.e 3EP in6evoerd7 om.e6lekken van subsidie6elden te voorkomen.ordt er een vraag-6estuurde re6elin6 van 6emaakt: ;n mei <00> kondi6t minister?rink+orst met instemmin6 van Aamer een onmiddellibk moratorium ac op de 3EP-subsidie: 3plitsin1 3inister?rink+orst besluit in maart <00E tot materifle splitsin6 en neemt de motie-grone over: HiB 6aat +iermee verder dan de Buridisc+e splitsin6 die de EJ-ric+tliBn vereist en verder dan.aartoe de overi6e EJ-lidstaten bereid KiBn: 3otivatie EL7 - nationaal 6eliBk speelveld - meer concurrentie - la6ere pribken - kruissubsidifrin6 verd.ibnt - betere netten - ener6iebedribven blibven +oe dan ook nmet in ederlandse +anden: "

7 #$%&'('()'*+++**,-./0&$12(' n augustus )**+ zet E/-minister 4ijn de 7E8 stop, met als gevolg veel beroering in energieland, onder meer in politiek Den Aaag Bn bij producenten die in de financiele problemen komen. Aet zigzaggende energiebeleid van een zwalkende overheid is HerbevestigdI de energiesector beticht Den Aaag van onbehoorlijk bestuur. 80%2392(: 7inister 4ijn probeert de Splitsingswet door een kritische Eerste Kamer te loodsen. De Kamer accordeert de wet maar verbindt deze aan voorwaarden opgesteld in de motie-doeklsylvestern energiebedrijven moeten Hun netten alleen dan afstaan wanneer Orussel dit EP-breed voorschrijft of wanneer zij misbruik maken van de netten. 1" #$%&'('()'*+,*-..*/'012*.334*5*6')'(7 89'%:;'%%<(='(*1'=''1$&&991)*/'01>$1<* uitstoot broeikasgassen -/01 in duurzame energie 201 in energiebesparing per E:-minister ;an der <oeven voert in april 200? de herziene AEB per 200C in met terugwerkend kracht tot augustus 200F (afschaffing AEB). BC%<;:<(= De minister stelt dat de netten in gevaar zijn en energiebedrijven zich niet conform de motie-doekklmlvester gedragen. Ber N augustus 200? mogen netwerk-, handels- enkof productiebedrijven geen onderdeel van PPn bedrijf zijnq vanaf die datum hebben energiebedrijven 2,R jaar om te splitsen. Sf de netten daadwerkelijk in gevaar zijn, wordt door niemand onderschreven. 1"

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar!

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! splitsen. Gulzige, buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. En zo verliest Nederland wéér een gezonde bedrijfstak aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 41 BRIEF

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de

Nadere informatie

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006

Ontwerpregeling subsidiebedragen WKK 2006 Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998; Besluit:

Nadere informatie

Essent en duurzame energieproductie in Nederland

Essent en duurzame energieproductie in Nederland Essent en duurzame energieproductie in Nederland Een manifest Essents inspanningen voor duurzame energie Essent is een leidend bedrijf bij de inspanningen voor duurzame energie, vooral op het gebied van

Nadere informatie

Reguleren is balanceren

Reguleren is balanceren De energieketen Reguleren is balanceren afnemers netbeheerders producenten efficiëntie betaalbaarheid betrouwbaarheid milieuvriendelijkheid Te bespreken reguleringsmaatregelen Onderdeel energieketen Type

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector 24 694 Elektriciteitsplan 1997 2006 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 januari 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen.

Energie-Nederland heeft zich gebogen over de vraag wat er nodig is om tot een succesvol transitiebeleid voor de energievoorziening te komen. Vereniging Energie-Nederland Lange Houtstraat 2 2511 CW Den Haag T. 070 311 43 50 ENL-2012-00754 Hans Alders Telefoon 070-3114350 E-mail info@energie-nederland.nl Datum 24 september 2012 Ons kenmerk Behandeld

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Visie VREG

Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer. Visie VREG Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer Visie VREG 30/03/09, IST Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Bedenkingen bij eindrapport Inhoud Analyse van marktrollen en

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Duurzame liberalisering in Nederland?

Duurzame liberalisering in Nederland? Duurzame liberalisering in Nederland? Inleiding De afgelopen jaren is de vraag naar groene stroom enorm gestegen. Maar er is in Nederland onvoldoende aanbod aan duurzaam elektriciteitsvermogen zoals windmolens,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

LBW 2006. Copyright. De route naar betrouwbare, betaalbare en schone energie

LBW 2006. Copyright. De route naar betrouwbare, betaalbare en schone energie LBW 2006 Copyright Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lukkes Business Writing is het niet toegestaan deze tekst en berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze

Nadere informatie

Miljoenennota 2003. *** embargo tot dinsdag 17 september 2002 15.15 uur *** Miljoenennota 2003

Miljoenennota 2003. *** embargo tot dinsdag 17 september 2002 15.15 uur *** Miljoenennota 2003 Perspresentatie door minister Hans Hoogervorst en staatssecretaris Steven van Eijck vrijdag 13 september 2002 *** embargo tot dinsdag 17 september 2002 15.15 uur *** Toelichting minister Hans Hoogervorst

Nadere informatie

Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport

Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport Cogen Symposium WKK en de Handel Bijdrage: Nico Klappe Manager Dispatch en Tradesupport 1. Introductie Essent 2. Energie keten Ketenmanagement Energy Management Group(tradingfloor) Portfolio trading Dispatch

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 8. Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp: Consultatie raad over instemming met voorstellen tot splitsing Nuon en verkoop aandelen in N.V. Nuon Energy Portefeuillehouder: wethouder T.M.M. Kok Samenvatting:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Een wereld van verschil: een vergelijking van de ontwikkelingen op de energiemarkt in 2000 en 2009.

Een wereld van verschil: een vergelijking van de ontwikkelingen op de energiemarkt in 2000 en 2009. Een wereld van verschil: een vergelijking van de ontwikkelingen op de energiemarkt in 2000 en 2009. PricewaterhouseCoopers voert al sinds 1998 elk jaar het utilities global survey uit. Senior executives

Nadere informatie

De Grote Overheid InkoopTest

De Grote Overheid InkoopTest De Grote Overheid InkoopTest Door : M.m.v : Drs. Marc J. Brugman A.N. Eissens J.M. De Vries Regelaar, zakelijk of schatkistbewaarder? Welke type ambtenaar ben jij als het gaat om het geven van opdrachten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Derde Energienota Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergade~aar1995-1996 24525 Derde Energienota Nr. 2 INHOUDSOPGAVE DERDE ENERGIENOTA 1995 Samenvatting en conclusies Inleiding Hoofdstuk 1 De uitdaging

Nadere informatie

Den Haag 26 februari 2007

Den Haag 26 februari 2007 Zijne Excellentie Mr. dr. J.P. Balkenende Minister-President Ministerie van Algemene Zaken Binnenhof 20 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 07/10.419/FG/NG Den Haag 26 februari 2007 Excellentie, Het voorstel

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines en economie Burgers en bedrijven dragen jaarlijks via belas/ngen en heffingen 7,5 miljard bij aan fossiele- en 1,4 miljard

Nadere informatie

Later is nu! Reactie van Greenpeace op het Energierapport 2005 Nu voor later van het Ministerie van Economische Zaken.

Later is nu! Reactie van Greenpeace op het Energierapport 2005 Nu voor later van het Ministerie van Economische Zaken. Later is nu! Reactie van Greenpeace op het Energierapport 2005 Nu voor later van het Ministerie van Economische Zaken 6 september 2005 Greenpeace belicht twee samenhangende punten uit het Energierapport

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND bij de Ij Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van II hedenmorgen doe ik U hierbij een Nota toekomen die enige Jl_S bedachten bevat over de wijze waarop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 665 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie Nr. 27 BRIEF

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Betaalbaarheid van energie

Betaalbaarheid van energie Ministerie van Economische Zaken De Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Woerden : onze ref. : /HG-tr doorkiesnr. : 0348 48 43 66 e-mail : hg@vemw.nl onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Een onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van de afsplitsing van de gas- en elektriciteitsdistributienetwerken in Nederland.

Een onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van de afsplitsing van de gas- en elektriciteitsdistributienetwerken in Nederland. Ownership Unbundling? Een onderzoek naar de noodzaak en wenselijkheid van de afsplitsing van de gas- en elektriciteitsdistributienetwerken in Nederland. Verslag afstudeeronderzoek Gijs Voskuyl Delft, 23-03-2005

Nadere informatie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie

De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie door Adriaan Wondergem 6 october 2010 De Energietransitie van de Elektriciteitsproductie van 2008 tot 2050. De kernvragen zijn: Hoe ziet een (bijna) CO2-loze

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elektriciteitsmarkt Notitie voor de Bezinningsgroep Energie

Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elektriciteitsmarkt Notitie voor de Bezinningsgroep Energie CE Oplossingen voor mmilieu, economie een n technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: e-mail: 015 2 ce@ce.nl 150 151 website: e-mail:

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie,

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415. Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland Stimulering van WKK onder de MEP Excellentie, EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.VI.2006 C(2006)2415 Betreft: Steunmaatregel nr. N 543/2005 - Nederland "Stimulering van WKK onder de MEP" Excellentie, De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten mee

Nadere informatie

2015D07160. Lijst van vragen

2015D07160. Lijst van vragen 2015D07160 Lijst van vragen De vaste commissie voor Economische Zaken heeft de navolgende vragen over de brief van de Minister van Economische Zaken van 19 december 2014 «Beleidsdoorlichting energieartikel

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit

Smart Grids. Situering Eandis in energiemarkt. Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september Producenten elektriciteit Hernieuwbare energie voor gebouwen 13 september 2012 Situering Eandis in energiemarkt Producenten elektriciteit CREG / VREG Invoerders aardgas Elia Fluxys Distributienetbeheerders Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

26/05/2009. Financieel Forum 1

26/05/2009. Financieel Forum 1 26/05/2009 Financieel Forum 1 EEN DUURZAME EUROPESE ENERGIEMARKT: verre mythe of nabije realiteit? Dr. Chris De Groof Directeur-generaal, Electrabel Professor Universiteit Antwerpen 2 I. INTRODUCTIE Het

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in een vrije markt

Meer duurzaamheid in een vrije markt CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 2611 HH HH Delft Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail:

Nadere informatie

Energie-Nederland: Deze Green Deal is een belangrijke stap voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening de komende decennia

Energie-Nederland: Deze Green Deal is een belangrijke stap voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening de komende decennia Persbericht Vereniging Energie-Nederland Den Haag, 3 oktober 2011 Energie-Nederland: Deze Green Deal is een belangrijke stap voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening de komende decennia

Nadere informatie

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/ Energie en Ruimte Hans Alders Energie en ruimte.dat is het thema van vandaag Er zijn verrassend veel relaties tussen energie en ruimte, zowel in de energie-consumptie als ook in de productie -sfeer. En

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2004 is de Nederlandse energiemarkt

Sinds 1 juli 2004 is de Nederlandse energiemarkt MR. P.A. JOSEPHUS JITTA / MR. H.A. SCHAAP Privatiseer, maar met mate? De privatisering van de Nederlandse energiesector nader beschouwd 2 Sinds 1 juli 2004 is de Nederlandse energiemarkt volledig geliberaliseerd.

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050

Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Woerden, 29 mei 2015 Inbreng VEMW Open consultatie RLi Energieadvies 2050 Visie VEMW VEMW behartigt de belangen van de zakelijke energie- en watergebruikers in Nederland. Nederland kent al decennia een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

3 September 2003 ME/ESV/

3 September 2003 ME/ESV/ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage ) Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 3 September 2003 ME/ESV/3048488 5 Onderwerp voorzienings- en leveringszekerheid

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 318 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie Aanvullende stakeholderinformatie SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Aanvullende informatie 319

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht

Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht Reactie op het consultatiedocument Duurzaamheid in Energietoezicht Inleiding De Vrijhandelsorganisatie voor (verder: VOEG ) heeft kennisgenomen van het door de Autoriteit Consument & Markt op 22 oktober

Nadere informatie

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie,

M~KB UNETO-VNI. Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag. Excellentie, M~KB Zijne excellentie H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Briefnummer 15/10.625/WG/Abr Onderwerp Marktverstorende werking van de Warmtewet Den Haag 23 apri12015 Telefoonnummer

Nadere informatie

Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Factsheet: Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel De heer H. Swinkels en de heer P. Schoen Leverancier elektriciteit Nederland - Omzet 0,4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017

Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 Hoe komen we van het aardgas af? Bezinningsgroep Energie Frans Rooijers 9 januari 2017 CE Delft - Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 - Energie, transport en grondstoffen - Economische, technische

Nadere informatie

Reactie op het Groenboek «Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening»

Reactie op het Groenboek «Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening» 2009D13067 22 112-815 Reactie op het Groenboek «Naar een Europees energienetwerk voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening» Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Nadere informatie

Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector

Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector Liberalisering zorgt voor banenverlies in de energiesector Amsterdam en Zoetermeer, 30 augustus 2005 De liberalisering van de energiesector heeft grote gevolgen, niet alleen voor klanten, maar ook voor

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2006-I 4 Beoordelingsmodel Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie