Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf"

Transcriptie

1 gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf Eind houen Inleiding In juni 2008 heeft uw raad het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Eindhoven wil op termijn energieneutraal zijn, hetgeen wil zeggen dat de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Eindhoven kan deze doelstelling in 2033 halen voor de gebouwde omgeving, dus verkeer en vervoer buiten beschouwing gelaten. Als we ook het energieverbruik bij verkeer en vervoer meerekenen kunnen we de doelstelling in 2045 halen. In 2009 heeft ons college op basis van de "Routekaart naar een energieneutraal Eindhoven" besloten tot intensivering van het klimaatbeleid teneinde de ambitie over energieneutraliteit te realiseren. Daarbij dicht ons college een prominente rol toe aan een op te richten "Gemeenschappelijk Duurzame Energiedienstenbedrijf". De gemeente heeft Tensor Energy een verkenning uit laten voeren naar nut en noodzaak van een duurzame-energiebedrijf. De meeste initiatieven die men op dit punt in den lande ontplooit, bevinden zich nog in de planfase. In Eindhoven hebben echter diverse partijen, waaronder de gemeente zelf, al projecten voor de opwekking van duurzame energie gerealiseerd. Eindhoven loopt met deze projecten voorop en heeft nu een unieke kans voor het op relatief korte termijn opzetten van een duurzame-energiebedrijf. Doelstelling Het doel dat Eindhoven met een duurzame-energiebedrijf nastreeft is energieneutraliteit voor de gebouwde omgeving. Wij beschouwen het op te richten duurzame-energiebedrijf Eindhoven als belangrijk middel om dit te bereiken. Het duurzame-energiebedrijf moet zorgen voor opwekking en levering van duurzame energie, zodat in 2033 iedereen in Eindhoven, bewoners en bedrijven, duurzame energie gebruikt die binnen de gemeentegrenzen is opgewekt. Een tweede doel dat ons college nastreeft is bundeling van de huidige projecten in een organisatorische samenhang. Daarmee brengen we investeren en exploiteren

2 Raadsnummer XO.R/502.00I van duurzame energievoorzieningen bij elkaar en zijn we in staat het totaal beter te beheersen door ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s. Aangezien de exacte vormgeving van de organisatorische bundeling nog nadere afweging en uitwerking verdient, zetten we "bedrijf" nog even tussen aanhalingstekens. Ten behoeve van die afweging en uitwerking is het wenselijk een aantal kaders te stellen. Voorstel De volgende kaders voor het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven vast te stellen: a het duurzame-energie" bedrijf" is een organisatorische samenhang, waarmee investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen bij elkaar worden gebracht en er beheersing en ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s plaatsvindt; b het duurzame-energie" bedrijf" draagt bij aan het bereiken van energieneutraliteit van de stad; c het duurzame-energie" bedrijf" opereert binnen de Warmtewet; d het duurzame-energie" bedrijf" brengt de initiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaar in een groep; e elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energieneutraliteit van de stad; f elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet economisch haalbaar zijn; g de rol van de gemeente krijgt per projectinitiatief vorm; h de gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie; i het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven heeft een exitstrategie en kan projecten afstoten indien ze niet bijdragen aan de doelstelling. Argumenten 1. Het duurzame-energi ebedrij f draagt bij aan het bereiken van energieneutraii tei t van de stad. De initiatieven voor opwekking van duurzame energie moeten maximaal bijdragen aan energieneutraliteit van de stad. De gemeente wil hiertoe prestatieafspraken maken die ertoe leiden dat elk initiatief gericht is op meer produceren dan strikt genomen voor het eigen project nodig is. Op deze manier waarborgt het duurzame-energiebedrijf Eindhoven dat initiatieven zich niet beperken tot hun eigen grenzen (doelgroep, gebied). Een financiele afdracht is een andere, aanvullende manier om ervoor te zorgen dat initiatieven bijdragen aan energieneutraliteit van de stad. Afdrachten maken middelen vrij om te investeren in kennisontwikkeling en nieuwe projecten. Zowel de prestatieafspraken als de financiele afdrachten zijn voorwaarden bij het opzetten van projecten en worden per initiatief in een bedrijfsplan uitgewerkt. 1.2 Het duurzame-energiebedrijf opereert binnen de Warm tevvet.

3 Raadsnummer XO.R/502.OOI De doelstelling van de Warmtewet is om bescherming te bieden aan de kleinverbruikers die verbonden zijn aan een warmtenet. De overheid heeft de taak om er voor te zorgen dat essentiele voorzieningen voor huishoudens beschikbaar zijn, en warmte valt hieronder. Verbruikers van warmte zijn volledig afhankelijk van hun warmteleverancier, omdat zij niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of overstappen op gas. De Warmtewet gaat ervoor zorgen dat verbruikers niet een te hoge prijs voor hun warmte moeten betalen. Tevens biedt de wet bescherming tegen onvoldoende prestaties van warmteleveranciers. De levering van de geproduceerde duurzame energie aan afnemers vergt speciale aandacht. Het duurzame-energiebedrijf moet de vraag naar (duurzame) energie koppelen aan de productie van duurzame energie. Als de lokale productie tekortschiet kan het duurzame-energiebedrijf Eindhoven ook duurzame energie inkopen op de markt. 1.3 Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven brengtinitiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaari n een groep. Initiatieven voor opwekking van duurzame energie kunnen op zichzelf ontwikkeld worden, maar er ontstaat synergie wanneer ze in een groep samengebracht worden. Het bereiken van het doel, energieneutraliteit, is gebaat bij voldoende schaalgrootte. De levering van duurzame energie kan gezien worden als een apart initiatief naast de initiatieven die duurzame energie opwekken. Groeperen van initiatieven kan op basis van techniek (WKO, zonne-energie, energie uit biomassa), maar ervaringen bij andere gemeenten leren ons dat het beter is om de initiatieven per doelgroep en gebied uit te werken. Voorbeelden van doelgroepen zijn bewoners (bijvoorbeeld verenigd in collectief opdrachtgeverschap of verenigingen van eigenaren), corporaties en bedrijven. Onder gebieden verstaan we woonwijken, appartementengebouwen en bedrijventerreinen maar ook grote individuele bedrijven. Ook op het gebied van kennis is synergie mogelijk. Kennis van de werking van de energiemarkt is cruciaal voor het beheersen van energiekosten en het optimaliseren van rendementen. Het is belangrijk om te weten waar andere spelers op de markt mee bezig zijn en wat de (strategische) positie van het duurzameenergiebedrijf Eindhoven op de markt is. Kennis van technieken is belangrijk bij het opzetten van bedrijfsplannen. 1.4Eiki ni ti a tief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energi eneutraii tei t van de stad. Voor elk initiatief moet men een projectplan opstellen op basis waarvan de gemeente een besluit neemt. Met het duurzame-energiebedrijf wil de gemeente mogelijkheden creeren om aan de voorkant in te grijpen en zo veel mogelijk duur-

4 Raadsnummer XO.R/502.00I za me energie uit een project te halen. Uit cijfers van SenterNovem blijkt dat in Nederland het grootste energieverbruik opgaat aan warmte. Duurzame opwekking van warmte levert dus een belangrijke bijdrage aan energieneutraliteit. 1.5Elkinitiatief voor opwekking van duurzame energie moet economisch haalbaar zij n. Voor elk initiatief moet men een projectplan opstellen op basis waarvan de gemeente een besluit neemt. Het projectplan toont de economische haalbaarheid van het initiatief nu en/of op termijn aan. 1.6De deelname van degemeentekrijgt perinitiatiefvorm. De gemeentelijke deelname van de gemeente in initiatieven voor de opwekking van duurzame energie loopt via het duurzame-energiebedrijf Eindhoven. De keuze van de gemeente voor de rol die zij wil spelen hangt af van het desbetreffende initiatief en is richtinggevend voor de manier waarop het duurzame-energiebedrijf Eindhoven participeert in initiatieven. Aspecten als organisatievorm, juridische, fiscale, technische en financiele haalbaarheid komen aan de orde. Bij elk initiatief hoort een projectplan op grond waarvan wij steeds een besluit nemen over deelname van het duurzame-energiebedrijf Eindhoven, de juridische vorm van die deelname en de financiele instrumenten die de gemeente kan en wil inzetten. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven kan per initiatief een samenwerking aangaan met belanghebbenden. Dat kunnen afnemers van duurzame energie zijn, woningen en bedrijven, maar ook marktpartijen die (duurzame) energie produceren en leveren. 1.7 De gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie. De tarieven voor niet-duurzame energie kunnen sterk varieren. Het is voor afnemers echter belangrijk dat de tarieven stabiel zijn, zodat men weet waar men over een langere periode aan toe is. Stabiele energietarieven zijn aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven gaat de duurzame energie die de diverse initiatieven opwekken leveren aan afnemers in de stad en houdt daarmee regie op de hoogte van de tarieven. Het doel is het bereiken van de klimaatdoelstelling en niet winstmaximalisatie. De hoogte van de tarieven is direct afgeleid van de investeringen, de gehanteerde afschrijvingsmethode en de rentelasten per initiatief. Dat betekent dat de tarieven per initiatief kunnen verschillen. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven gebruikt alle wettelijke mogelijkheden om tarieven stabiel te maken en houden, zoals "pooling". 1.8 Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven heeft een ex/ ts tra tegi e. De gemeente heeft de mogelijkheid om haar belang in de diverse initiatieven af te stoten, als dit geen meerwaarde (meer) heeft voor het bereiken van de doelstelling.

5 Raadsnummer XO.R/502.OOI Kanttekeningen Geen. Kosten Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. Communicatie Er zal op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden. Planning en uitvoering Behandeling bovenstaande kaders in de vergadering van de raad, maart Zodra voor het op te stellen ondernemingsplan dekking gevonden wordt dan is het vervolg: de werkzaamheden, uit te voeren door een externe adviseur en te starten op 1 juli De doorlooptijd van het ondernemingsplan is zes maanden. Wij zullen het ondernemingsplan uiterlijk in het vierde kwartaal van 2010 vaststellen. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage Als bijlage bij dit voorstel behoort: Rapport Duurzame-energiebedrijf Eindhoven, december De bijlage wordt meegestuurd. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris.

6 Raadsnummer XO.R/502.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari en 2 maart 2010; besluit: 1 de visie dat een duurzaam energiebedrijf een belangrijk middel zal zijn om de doelstelling van energieneutraliteit ÃćâĆňâĂİ in het bijzonder ten aanzien van de gebouwde omgeving te bereiken ÃćâĆňâĂİ onderschrijven; 2 de visie dat een duurzaam energiebedrijf erop is gericht de gemeentelijke regie- en ontwikkelfunctie ten aanzien van de opwekking en levering van duurzame energie vorm te geven, onderschrijven; 3 het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het 2 kwartaal van 2010 een Programma van eisen voor een duurzaam energiebedrijf voor te leggen als kader voor een daarna op te stellen ondernemingsplan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 maart R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. LD

7 gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer XO.R/ Inboeknummer Beslisdatum B%W a maart aoro Dossiernummer oog rsr Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft het vaststellen van de kaders duurzame-energiebedrijf Eindhoven Inleiding In de raadscommissie MMVP van 23 februari 2010 is het raadsvoorstel kaders duurzame-energiebedrijf Eindhoven besproken. De raadscommissie heeft in haar vergadering aangegeven meer zicht te willen krijgen op visie, toekomst, doel en richting van duurzame energie in Eindhoven. Hieronder treft u naar aanleiding van deze bespreking een nadere toelichting bij het raadsvoorstel aan, waarin tevens een nieuw voorstel en ontwerpraadsbesluit opgenomen is. In juni 2008 heeft uw raad het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Eindhoven wil op termijn energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Eindhoven kan deze doelstelling in 2033 halen voor de gebouwde omgeving, dus verkeer en vervoer buiten beschouwing gelaten. Als het energieverbruik bij verkeer en vervoer meegerekend wordt kan de doelstelling in 2045 gehaald worden. In 2009 hebben wij op basis van de Routekaart naar een energieneutraal Eindhoven besloten tot intensivering van het klimaatbeleid teneinde de ambitie met betrekking tot energieneutraliteit te realiseren. Om de gemeentelijke ambitie met betrekking tot energieneutraliteit te realiseren is een transitie en versnelling nodig in keuzes ten aanzien van techniek, maar ook op het gebied van organisatie, proces en financien. Duidelijk is dat partijen en belangen verenigd moeten worden om een collectieve exploitatie van lokale bronnen te bereiken. Stakeholders in het beleid en in de projecten dichten de lokale overheid een belangrijke regie- en ontwikkelfunctie toe waar het gaat om de opwekking en levering van vormen van duurzame energie. Met het raadsvoorstel willen wij eerst

8 Raadsnummer Z0.R/ en vooral de ambitie en verantwoordelijkheid voor deze regie- en ontwikkelfunctie met elkaar vaststellen als basis voor verdere uitwerking. In het land wordt met het oog op deze functie steeds meer de term gemeentelijk duurzaam-energiebedrijf gebruikt. Dit gebeurt vooral op basis van de associatie met een gemeentelijk grondbedrijf waarbij het ÃćâĆňâĂİ in samenspraak met stakeholders ÃćâĆňâĂİ ontwikkelen, investeren en exploiteren van projecten wordt vormgegeven in een organisatorisch en financieel kader. Een lokaal duurzaam energiebedrijf is dan een samenwerkingsverband van lokale partijen, eventueel aangevuld met bovenlokale partijen dat zorgt voor de productie en afzet van duurzame energie op lokaal niveau, bijvoorbeeld warmte en koude uit de ondergrond, elektriciteit en warmte uit biomassa, zonne-energie en windenergie. De duurzame energie wordt zo veel mogelijk lokaal verkocht aan huishoudens of bedrijven. Zij kunnen hiermee, op termijn, geheel in hun eigen energievraag voorzien. Naast duurzame energie kan ook energiebesparing als concreet product worden geleverd. Want door het treffen van energiebesparende maatregelen kan vaak in relatief korte tijd een behoorlijke reductie van de energievraag bereikt worden. Voorbeelden hiervan zijn (na-)isolatie van woningen en gebouwen, het leveren en installeren van zuinige verlichting en het overnemen en optimaliseren van klimaatinsta llaties in kantoren. Dit biedt voor de hele lokale gemeenschap een groot aantal voordelen: versnelling van de productie van duurzame energie en de toepassing van energiebesparingsmaatregelen door het optimaal inspelen op de lokale kansen; bundeling van bestaande en toekomstige projecten in een organisatorische samenhang; onafhankelijkheid van wisselende en vooral stijgende prijzen van fossiele / nucleaire energie en (geo) politieke onrust; impuls voor de lokale economie; de energie-investeringen blijven grotendeels binnen de gemeente in plaats van bij een (inter)nationaal energiebedrijf; eventuele revenuen kunnen geinvesteerd worden in vervolgstappen richting energieneutraliteit; de afzet en bouw van duurzame energiesystemen en energievoorzieningen creeren banen binnen de gemeentelijke grenzen; de energiekosten voor afnemers worden stabieler en lager, de woonlasten beter voorspelbaar en de koopkracht van kwetsbare groepen blijft daardoor beter op niveau.

9 Raadsnummer Z0.R/ Uit onderzoek van Tensor Energy in opdracht van de gemeente Eindhoven blijkt dat Eindhoven nu een unieke kans heeft voor het op relatief korte termijn opzetten van een duurzaam energiebedrijf waarin een bundeling van huidige en toekomstige ontwikkelingen kan plaatsvinden. De exacte vormgeving van de organisatorische bundeling moet nog uitgewerkt worden. De term bedrijf is daarom vooral nog een werknaam. Door middel van het voorstel willen wij graag met u een startpunt markeren voor deze uitwerking, en wel in drie stappen. Nog voor de zomer willen wij de visie op de ontwikkel- en regiefunctie vertalen in een programma van eisen dat door uw raad wordt vastgesteld. In het 4 kwartaal van 2010 willen wij u dan een definitief ondernemingsplan voorleggen. Doelstelling Het duurzaam energiebedrijf is een belangrijk middel om energieneutraliteit voor de gebouwde omgeving in de gemeente Eindhoven te bereiken door de ontwikkelmogelijkheden voor duurzame energie te vergroten en eventuele resultaten te investeren in vervolgstappen. Voorstel 1 de visie dat een duurzaam energiebedrijf een belangrijk middel kan zijn om de doelstelling van energieneutraliteit ÃćâĆňâĂİ in het bijzonder ten aanzien van de gebouwde omgeving te bereiken ÃćâĆňâĂİ te onderschrijven; 2 de visie dat een duurzaam energiebedrijf erop is gericht de gemeentelijke regie- en ontwikkelfunctie ten aanzien van de opwekking en levering van duurzame energie vorm te geven; 3 het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het 2 kwartaal van 2010 een programma van eisen voor een duurzaam energiebedrijf voor te leggen als kader voor een daarna op te stellen ondernemingsplan. 1 Argumenten 1.1. Het duurzaam energi ebedrij f draagt bij aan het bereiken van energi eneutraii tei t van de stad. Belangrijke redenen hiervoor zijn: versnelling van de productie van duurzame energie en de toepassing van energiebesparingsmaatregelen door het optimaal inspelen op de lokale kansen; bundeling van bestaande en toekomstige projecten in een organisatorische samenhang; onafhankelijkheid van wisselende en vooral stijgende prijzen van fossiele I nucleaire energie en (geo) politieke onrust.

10 Raadsnummer Z0.R/ Het duurzaam energi ebedrij f draagt bij aan de lokale economie. Belangrijke redenen hiervoor zijn: de energie-investeringen blijven grotendeels binnen de gemeente in plaats van bij een (inter)nationaal energiebedrijf; eventuele revenuen kunnen geinvesteerd worden in vervolgstappen; de afzet en bouw van duurzame energiesystemen en energievoorzieningen creeren banen bij lokaal gevestigde bedrijven; de energiekosten voor afnemers worden stabieler en lager, de woonlasten beter voorspelbaar en de koopkracht van kwetsbare groepen blijft op niveau Een programma van eisen geeft structuur en kaders en randvoorwaarden. In het programma van eisen zullen o.a. de volgende kaders worden uitgewerkt: het duurzame-energie" bedrijf" draagt bij aan het bereiken van energieneutraliteit van de stad, in het bijzonder door het nastreven van energieneutraliteit in de gebouwde omgeving; initiatieven voor opwekking van duurzame energie moeten economisch haalbaar zijn; de rol van de gemeente krijgt per projectinitiatief vorm op basis van businesscases; de gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie; het duurzame-energie" bedrijf" is een organisatorische samenhang, waarmee investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen bij elkaar worden gebracht en er beheersing en ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s plaatsvindt, het bedrijf heeft geen winstoogmerk anders dan het zo mogelijk genereren van middelen voor eigen doelstelling; het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven heeft een exitstrategie en kan projecten afstoten indien ze niet bijdragen aan de doelstelling; het duurzame-energie"bedrijf" brengt de initiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaar in een groep; elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energieneutraliteit van de stad; het duurzame-energie" bedrijf" opereert binnen de Warmtewet; daar waar het bedrijf consumenten bedient is de rechtspositie van de consument adequaat geborgd. Een herzien ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

11 A. Brunninkhuis, secretaris BA Raadsnummer ZO.R/

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie n en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat - van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat over

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

RCI Actieplan Energie

RCI Actieplan Energie Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond RCI Actieplan Energie Rotterdamse uitwerking van

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie