Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf"

Transcriptie

1 gemeente Eindhouen Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer ZO.R/502.OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B%W tb januari aoro Dossiernummer oob SSa Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de kaders Duurzame-energiebedrijf Eind houen Inleiding In juni 2008 heeft uw raad het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Eindhoven wil op termijn energieneutraal zijn, hetgeen wil zeggen dat de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Eindhoven kan deze doelstelling in 2033 halen voor de gebouwde omgeving, dus verkeer en vervoer buiten beschouwing gelaten. Als we ook het energieverbruik bij verkeer en vervoer meerekenen kunnen we de doelstelling in 2045 halen. In 2009 heeft ons college op basis van de "Routekaart naar een energieneutraal Eindhoven" besloten tot intensivering van het klimaatbeleid teneinde de ambitie over energieneutraliteit te realiseren. Daarbij dicht ons college een prominente rol toe aan een op te richten "Gemeenschappelijk Duurzame Energiedienstenbedrijf". De gemeente heeft Tensor Energy een verkenning uit laten voeren naar nut en noodzaak van een duurzame-energiebedrijf. De meeste initiatieven die men op dit punt in den lande ontplooit, bevinden zich nog in de planfase. In Eindhoven hebben echter diverse partijen, waaronder de gemeente zelf, al projecten voor de opwekking van duurzame energie gerealiseerd. Eindhoven loopt met deze projecten voorop en heeft nu een unieke kans voor het op relatief korte termijn opzetten van een duurzame-energiebedrijf. Doelstelling Het doel dat Eindhoven met een duurzame-energiebedrijf nastreeft is energieneutraliteit voor de gebouwde omgeving. Wij beschouwen het op te richten duurzame-energiebedrijf Eindhoven als belangrijk middel om dit te bereiken. Het duurzame-energiebedrijf moet zorgen voor opwekking en levering van duurzame energie, zodat in 2033 iedereen in Eindhoven, bewoners en bedrijven, duurzame energie gebruikt die binnen de gemeentegrenzen is opgewekt. Een tweede doel dat ons college nastreeft is bundeling van de huidige projecten in een organisatorische samenhang. Daarmee brengen we investeren en exploiteren

2 Raadsnummer XO.R/502.00I van duurzame energievoorzieningen bij elkaar en zijn we in staat het totaal beter te beheersen door ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s. Aangezien de exacte vormgeving van de organisatorische bundeling nog nadere afweging en uitwerking verdient, zetten we "bedrijf" nog even tussen aanhalingstekens. Ten behoeve van die afweging en uitwerking is het wenselijk een aantal kaders te stellen. Voorstel De volgende kaders voor het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven vast te stellen: a het duurzame-energie" bedrijf" is een organisatorische samenhang, waarmee investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen bij elkaar worden gebracht en er beheersing en ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s plaatsvindt; b het duurzame-energie" bedrijf" draagt bij aan het bereiken van energieneutraliteit van de stad; c het duurzame-energie" bedrijf" opereert binnen de Warmtewet; d het duurzame-energie" bedrijf" brengt de initiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaar in een groep; e elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energieneutraliteit van de stad; f elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet economisch haalbaar zijn; g de rol van de gemeente krijgt per projectinitiatief vorm; h de gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie; i het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven heeft een exitstrategie en kan projecten afstoten indien ze niet bijdragen aan de doelstelling. Argumenten 1. Het duurzame-energi ebedrij f draagt bij aan het bereiken van energieneutraii tei t van de stad. De initiatieven voor opwekking van duurzame energie moeten maximaal bijdragen aan energieneutraliteit van de stad. De gemeente wil hiertoe prestatieafspraken maken die ertoe leiden dat elk initiatief gericht is op meer produceren dan strikt genomen voor het eigen project nodig is. Op deze manier waarborgt het duurzame-energiebedrijf Eindhoven dat initiatieven zich niet beperken tot hun eigen grenzen (doelgroep, gebied). Een financiele afdracht is een andere, aanvullende manier om ervoor te zorgen dat initiatieven bijdragen aan energieneutraliteit van de stad. Afdrachten maken middelen vrij om te investeren in kennisontwikkeling en nieuwe projecten. Zowel de prestatieafspraken als de financiele afdrachten zijn voorwaarden bij het opzetten van projecten en worden per initiatief in een bedrijfsplan uitgewerkt. 1.2 Het duurzame-energiebedrijf opereert binnen de Warm tevvet.

3 Raadsnummer XO.R/502.OOI De doelstelling van de Warmtewet is om bescherming te bieden aan de kleinverbruikers die verbonden zijn aan een warmtenet. De overheid heeft de taak om er voor te zorgen dat essentiele voorzieningen voor huishoudens beschikbaar zijn, en warmte valt hieronder. Verbruikers van warmte zijn volledig afhankelijk van hun warmteleverancier, omdat zij niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of overstappen op gas. De Warmtewet gaat ervoor zorgen dat verbruikers niet een te hoge prijs voor hun warmte moeten betalen. Tevens biedt de wet bescherming tegen onvoldoende prestaties van warmteleveranciers. De levering van de geproduceerde duurzame energie aan afnemers vergt speciale aandacht. Het duurzame-energiebedrijf moet de vraag naar (duurzame) energie koppelen aan de productie van duurzame energie. Als de lokale productie tekortschiet kan het duurzame-energiebedrijf Eindhoven ook duurzame energie inkopen op de markt. 1.3 Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven brengtinitiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaari n een groep. Initiatieven voor opwekking van duurzame energie kunnen op zichzelf ontwikkeld worden, maar er ontstaat synergie wanneer ze in een groep samengebracht worden. Het bereiken van het doel, energieneutraliteit, is gebaat bij voldoende schaalgrootte. De levering van duurzame energie kan gezien worden als een apart initiatief naast de initiatieven die duurzame energie opwekken. Groeperen van initiatieven kan op basis van techniek (WKO, zonne-energie, energie uit biomassa), maar ervaringen bij andere gemeenten leren ons dat het beter is om de initiatieven per doelgroep en gebied uit te werken. Voorbeelden van doelgroepen zijn bewoners (bijvoorbeeld verenigd in collectief opdrachtgeverschap of verenigingen van eigenaren), corporaties en bedrijven. Onder gebieden verstaan we woonwijken, appartementengebouwen en bedrijventerreinen maar ook grote individuele bedrijven. Ook op het gebied van kennis is synergie mogelijk. Kennis van de werking van de energiemarkt is cruciaal voor het beheersen van energiekosten en het optimaliseren van rendementen. Het is belangrijk om te weten waar andere spelers op de markt mee bezig zijn en wat de (strategische) positie van het duurzameenergiebedrijf Eindhoven op de markt is. Kennis van technieken is belangrijk bij het opzetten van bedrijfsplannen. 1.4Eiki ni ti a tief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energi eneutraii tei t van de stad. Voor elk initiatief moet men een projectplan opstellen op basis waarvan de gemeente een besluit neemt. Met het duurzame-energiebedrijf wil de gemeente mogelijkheden creeren om aan de voorkant in te grijpen en zo veel mogelijk duur-

4 Raadsnummer XO.R/502.00I za me energie uit een project te halen. Uit cijfers van SenterNovem blijkt dat in Nederland het grootste energieverbruik opgaat aan warmte. Duurzame opwekking van warmte levert dus een belangrijke bijdrage aan energieneutraliteit. 1.5Elkinitiatief voor opwekking van duurzame energie moet economisch haalbaar zij n. Voor elk initiatief moet men een projectplan opstellen op basis waarvan de gemeente een besluit neemt. Het projectplan toont de economische haalbaarheid van het initiatief nu en/of op termijn aan. 1.6De deelname van degemeentekrijgt perinitiatiefvorm. De gemeentelijke deelname van de gemeente in initiatieven voor de opwekking van duurzame energie loopt via het duurzame-energiebedrijf Eindhoven. De keuze van de gemeente voor de rol die zij wil spelen hangt af van het desbetreffende initiatief en is richtinggevend voor de manier waarop het duurzame-energiebedrijf Eindhoven participeert in initiatieven. Aspecten als organisatievorm, juridische, fiscale, technische en financiele haalbaarheid komen aan de orde. Bij elk initiatief hoort een projectplan op grond waarvan wij steeds een besluit nemen over deelname van het duurzame-energiebedrijf Eindhoven, de juridische vorm van die deelname en de financiele instrumenten die de gemeente kan en wil inzetten. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven kan per initiatief een samenwerking aangaan met belanghebbenden. Dat kunnen afnemers van duurzame energie zijn, woningen en bedrijven, maar ook marktpartijen die (duurzame) energie produceren en leveren. 1.7 De gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie. De tarieven voor niet-duurzame energie kunnen sterk varieren. Het is voor afnemers echter belangrijk dat de tarieven stabiel zijn, zodat men weet waar men over een langere periode aan toe is. Stabiele energietarieven zijn aantrekkelijk voor bewoners en bedrijven. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven gaat de duurzame energie die de diverse initiatieven opwekken leveren aan afnemers in de stad en houdt daarmee regie op de hoogte van de tarieven. Het doel is het bereiken van de klimaatdoelstelling en niet winstmaximalisatie. De hoogte van de tarieven is direct afgeleid van de investeringen, de gehanteerde afschrijvingsmethode en de rentelasten per initiatief. Dat betekent dat de tarieven per initiatief kunnen verschillen. Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven gebruikt alle wettelijke mogelijkheden om tarieven stabiel te maken en houden, zoals "pooling". 1.8 Het duurzame-energiebedrijf Eindhoven heeft een ex/ ts tra tegi e. De gemeente heeft de mogelijkheid om haar belang in de diverse initiatieven af te stoten, als dit geen meerwaarde (meer) heeft voor het bereiken van de doelstelling.

5 Raadsnummer XO.R/502.OOI Kanttekeningen Geen. Kosten Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. Communicatie Er zal op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden. Planning en uitvoering Behandeling bovenstaande kaders in de vergadering van de raad, maart Zodra voor het op te stellen ondernemingsplan dekking gevonden wordt dan is het vervolg: de werkzaamheden, uit te voeren door een externe adviseur en te starten op 1 juli De doorlooptijd van het ondernemingsplan is zes maanden. Wij zullen het ondernemingsplan uiterlijk in het vierde kwartaal van 2010 vaststellen. Evaluatie Niet van toepassing. Bijlage Als bijlage bij dit voorstel behoort: Rapport Duurzame-energiebedrijf Eindhoven, december De bijlage wordt meegestuurd. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris.

6 Raadsnummer XO.R/502.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari en 2 maart 2010; besluit: 1 de visie dat een duurzaam energiebedrijf een belangrijk middel zal zijn om de doelstelling van energieneutraliteit ÃćâĆňâĂİ in het bijzonder ten aanzien van de gebouwde omgeving te bereiken ÃćâĆňâĂİ onderschrijven; 2 de visie dat een duurzaam energiebedrijf erop is gericht de gemeentelijke regie- en ontwikkelfunctie ten aanzien van de opwekking en levering van duurzame energie vorm te geven, onderschrijven; 3 het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het 2 kwartaal van 2010 een Programma van eisen voor een duurzaam energiebedrijf voor te leggen als kader voor een daarna op te stellen ondernemingsplan. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 maart R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. LD

7 gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer XO.R/ Inboeknummer Beslisdatum B%W a maart aoro Dossiernummer oog rsr Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft het vaststellen van de kaders duurzame-energiebedrijf Eindhoven Inleiding In de raadscommissie MMVP van 23 februari 2010 is het raadsvoorstel kaders duurzame-energiebedrijf Eindhoven besproken. De raadscommissie heeft in haar vergadering aangegeven meer zicht te willen krijgen op visie, toekomst, doel en richting van duurzame energie in Eindhoven. Hieronder treft u naar aanleiding van deze bespreking een nadere toelichting bij het raadsvoorstel aan, waarin tevens een nieuw voorstel en ontwerpraadsbesluit opgenomen is. In juni 2008 heeft uw raad het Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid vastgesteld. Eindhoven wil op termijn energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat de (resterende) energievraag van de eigen organisatie, woningen, bedrijven en overige vaste aansluitingen duurzaam wordt opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Eindhoven kan deze doelstelling in 2033 halen voor de gebouwde omgeving, dus verkeer en vervoer buiten beschouwing gelaten. Als het energieverbruik bij verkeer en vervoer meegerekend wordt kan de doelstelling in 2045 gehaald worden. In 2009 hebben wij op basis van de Routekaart naar een energieneutraal Eindhoven besloten tot intensivering van het klimaatbeleid teneinde de ambitie met betrekking tot energieneutraliteit te realiseren. Om de gemeentelijke ambitie met betrekking tot energieneutraliteit te realiseren is een transitie en versnelling nodig in keuzes ten aanzien van techniek, maar ook op het gebied van organisatie, proces en financien. Duidelijk is dat partijen en belangen verenigd moeten worden om een collectieve exploitatie van lokale bronnen te bereiken. Stakeholders in het beleid en in de projecten dichten de lokale overheid een belangrijke regie- en ontwikkelfunctie toe waar het gaat om de opwekking en levering van vormen van duurzame energie. Met het raadsvoorstel willen wij eerst

8 Raadsnummer Z0.R/ en vooral de ambitie en verantwoordelijkheid voor deze regie- en ontwikkelfunctie met elkaar vaststellen als basis voor verdere uitwerking. In het land wordt met het oog op deze functie steeds meer de term gemeentelijk duurzaam-energiebedrijf gebruikt. Dit gebeurt vooral op basis van de associatie met een gemeentelijk grondbedrijf waarbij het ÃćâĆňâĂİ in samenspraak met stakeholders ÃćâĆňâĂİ ontwikkelen, investeren en exploiteren van projecten wordt vormgegeven in een organisatorisch en financieel kader. Een lokaal duurzaam energiebedrijf is dan een samenwerkingsverband van lokale partijen, eventueel aangevuld met bovenlokale partijen dat zorgt voor de productie en afzet van duurzame energie op lokaal niveau, bijvoorbeeld warmte en koude uit de ondergrond, elektriciteit en warmte uit biomassa, zonne-energie en windenergie. De duurzame energie wordt zo veel mogelijk lokaal verkocht aan huishoudens of bedrijven. Zij kunnen hiermee, op termijn, geheel in hun eigen energievraag voorzien. Naast duurzame energie kan ook energiebesparing als concreet product worden geleverd. Want door het treffen van energiebesparende maatregelen kan vaak in relatief korte tijd een behoorlijke reductie van de energievraag bereikt worden. Voorbeelden hiervan zijn (na-)isolatie van woningen en gebouwen, het leveren en installeren van zuinige verlichting en het overnemen en optimaliseren van klimaatinsta llaties in kantoren. Dit biedt voor de hele lokale gemeenschap een groot aantal voordelen: versnelling van de productie van duurzame energie en de toepassing van energiebesparingsmaatregelen door het optimaal inspelen op de lokale kansen; bundeling van bestaande en toekomstige projecten in een organisatorische samenhang; onafhankelijkheid van wisselende en vooral stijgende prijzen van fossiele / nucleaire energie en (geo) politieke onrust; impuls voor de lokale economie; de energie-investeringen blijven grotendeels binnen de gemeente in plaats van bij een (inter)nationaal energiebedrijf; eventuele revenuen kunnen geinvesteerd worden in vervolgstappen richting energieneutraliteit; de afzet en bouw van duurzame energiesystemen en energievoorzieningen creeren banen binnen de gemeentelijke grenzen; de energiekosten voor afnemers worden stabieler en lager, de woonlasten beter voorspelbaar en de koopkracht van kwetsbare groepen blijft daardoor beter op niveau.

9 Raadsnummer Z0.R/ Uit onderzoek van Tensor Energy in opdracht van de gemeente Eindhoven blijkt dat Eindhoven nu een unieke kans heeft voor het op relatief korte termijn opzetten van een duurzaam energiebedrijf waarin een bundeling van huidige en toekomstige ontwikkelingen kan plaatsvinden. De exacte vormgeving van de organisatorische bundeling moet nog uitgewerkt worden. De term bedrijf is daarom vooral nog een werknaam. Door middel van het voorstel willen wij graag met u een startpunt markeren voor deze uitwerking, en wel in drie stappen. Nog voor de zomer willen wij de visie op de ontwikkel- en regiefunctie vertalen in een programma van eisen dat door uw raad wordt vastgesteld. In het 4 kwartaal van 2010 willen wij u dan een definitief ondernemingsplan voorleggen. Doelstelling Het duurzaam energiebedrijf is een belangrijk middel om energieneutraliteit voor de gebouwde omgeving in de gemeente Eindhoven te bereiken door de ontwikkelmogelijkheden voor duurzame energie te vergroten en eventuele resultaten te investeren in vervolgstappen. Voorstel 1 de visie dat een duurzaam energiebedrijf een belangrijk middel kan zijn om de doelstelling van energieneutraliteit ÃćâĆňâĂİ in het bijzonder ten aanzien van de gebouwde omgeving te bereiken ÃćâĆňâĂİ te onderschrijven; 2 de visie dat een duurzaam energiebedrijf erop is gericht de gemeentelijke regie- en ontwikkelfunctie ten aanzien van de opwekking en levering van duurzame energie vorm te geven; 3 het college van burgemeester en wethouders op te dragen in het 2 kwartaal van 2010 een programma van eisen voor een duurzaam energiebedrijf voor te leggen als kader voor een daarna op te stellen ondernemingsplan. 1 Argumenten 1.1. Het duurzaam energi ebedrij f draagt bij aan het bereiken van energi eneutraii tei t van de stad. Belangrijke redenen hiervoor zijn: versnelling van de productie van duurzame energie en de toepassing van energiebesparingsmaatregelen door het optimaal inspelen op de lokale kansen; bundeling van bestaande en toekomstige projecten in een organisatorische samenhang; onafhankelijkheid van wisselende en vooral stijgende prijzen van fossiele I nucleaire energie en (geo) politieke onrust.

10 Raadsnummer Z0.R/ Het duurzaam energi ebedrij f draagt bij aan de lokale economie. Belangrijke redenen hiervoor zijn: de energie-investeringen blijven grotendeels binnen de gemeente in plaats van bij een (inter)nationaal energiebedrijf; eventuele revenuen kunnen geinvesteerd worden in vervolgstappen; de afzet en bouw van duurzame energiesystemen en energievoorzieningen creeren banen bij lokaal gevestigde bedrijven; de energiekosten voor afnemers worden stabieler en lager, de woonlasten beter voorspelbaar en de koopkracht van kwetsbare groepen blijft op niveau Een programma van eisen geeft structuur en kaders en randvoorwaarden. In het programma van eisen zullen o.a. de volgende kaders worden uitgewerkt: het duurzame-energie" bedrijf" draagt bij aan het bereiken van energieneutraliteit van de stad, in het bijzonder door het nastreven van energieneutraliteit in de gebouwde omgeving; initiatieven voor opwekking van duurzame energie moeten economisch haalbaar zijn; de rol van de gemeente krijgt per projectinitiatief vorm op basis van businesscases; de gemeente streeft naar stabiele tarieven voor duurzame energie; het duurzame-energie" bedrijf" is een organisatorische samenhang, waarmee investeren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen bij elkaar worden gebracht en er beheersing en ÃćâĆňâĂİ waar nodig - verevening van kosten, opbrengsten en risico s plaatsvindt, het bedrijf heeft geen winstoogmerk anders dan het zo mogelijk genereren van middelen voor eigen doelstelling; het duurzame-energie" bedrijf" Eindhoven heeft een exitstrategie en kan projecten afstoten indien ze niet bijdragen aan de doelstelling; het duurzame-energie"bedrijf" brengt de initiatieven voor de opwekking van duurzame energie bij elkaar in een groep; elk initiatief voor opwekking van duurzame energie moet bijdragen aan de energieneutraliteit van de stad; het duurzame-energie" bedrijf" opereert binnen de Warmtewet; daar waar het bedrijf consumenten bedient is de rechtspositie van de consument adequaat geborgd. Een herzien ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

11 A. Brunninkhuis, secretaris BA Raadsnummer ZO.R/

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu Raadsnummer ZO. R3502. OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B&W rb januari 2OIO possiernummer oo3.ss2 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders

Nadere informatie

Duurzame-energiebedrijf

Duurzame-energiebedrijf gemeente Eind hoven Duurzame-energiebedrijf Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Milieu December 2009 du/ld09o55848 December 2009 duurzame-energiebedrijf Eindhoven- Openbare Ruimte, Verkeer & hhiiieu,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve

Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve gemeente Eindhoven 17R7188 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00259 / 2099747 B&W beslisdatum 21 maart 2017 Dossiernummer 17.12.351 Raadsvoorstel Instellen CO2-reserve Inleiding Op 31 januari 2017 is het Klimaatplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDuurzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4268 Inboeknummer 11bst00285 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer 11.11.753 RaadsvoorstelDuurzaamheid Inleiding In de vorige collegeperiode is Duurzaamheid en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 5-3-2013 Nummer voorstel: 2013/18 Voor raadsvergadering d.d.: 19-03-2013 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel Duurzaam eindhoven

OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel Duurzaam eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 10R4068 Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel Initiatiefvoorstel Duurzaam eindhoven rhu/ha10055291 Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente

Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 1 Datum vergadering: 31 oktober 2017 Datum voorstel: 3 oktober 2017 Nummer: A Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente Voorgesteld raadsbesluit: - het ambitiedocument Energietransitie

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen

Regie op energie. Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Investeren in de productie van duurzame energie in de regio Arnhem-Nijmegen Regie op energie Wij, de 22 gemeenten in de regio Arnhem- Nijmegen, maken ons sterk voor een versnelde transitie van fossiele

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11bst00517 Beslisdatum B&W 31 maart 2011 Dossiernummer 11.2042 OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek

gemeente Eindhoven 13R5523 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5523 13bst01580 Beslisdatum B&W 13 september 2013 Dossiernummer 13.37.453 RaadsvoorstelUitvoering amendement A14 sociale wijkfuncties bibliotheek Inleiding

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens

Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens Nieuwveense Landen Meppel Diep onder Drenthe 12-6-2012 Door Wouter Deddens MeppelEnergie Lokaal Duurzaam EnergieBedrijf MeppelEnergie Openingshandeling op 26-1-2012 Duurzame energie voor de woonwijk Nieuwveense

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies Cultuur Eindhoven: de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00457 Beslisdatum B&W 4 maart 2014 Dossiernummer 14.10.451 Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein

Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein gemeente Eindhoven 15R6303 Raadsnummer Inboeknummer 15BST00555 Beslisdatum B&W 12 mei 2015 Dossiernummer 15.20.251 12 mei 2015 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Sociaal Domein Inleiding In het Raadsvoorstel

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben.

gemeente Eindhoven Hierin wil GroenLinks in ieder geval de volgende vragen beantwoord hebben. gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00959 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. R. Thijs (GroenLinks) over klimaatambities Eindhoven na gerechtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan 2.

vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan 2. gemeente Eindhoven 16 R6678 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00199 Beslisdatum B&W 16 februari 2016 Dossiernummer 16.07.652 Raadsvoorstel vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan

Nadere informatie

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres

Rabin Baldewsingh. 27 juni SBR congres Samen op weg naar een klimaatneutraal Den Haag Rabin Baldewsingh wethouder duurzaamheid gemeente Den Haag 27 juni SBR congres Den Haag Ambitie Den Haag klimaatneutraal in 2040 CO 2 -emissie reduceren door:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN 1. Aanleiding en ambitie In het Projectvoorstel Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen (maart 2012) zijn de achtergrond, de projectdoelstellingen

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA2654F7F9* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.15-36174/DV.15-563, afdeling Samenleving. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling Beschermd

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Inleiding GEWIJZIGD. Westerheul IV: warmte- en koudeopslag en ambitie duurzaamheid

Voorstel raad. Onderwerp. Voorstel. Inleiding GEWIJZIGD. Westerheul IV: warmte- en koudeopslag en ambitie duurzaamheid Voorstel raad GEWIJZIGD AAN de gemeenteraad REGISTRATIENUMMER 14G0000078 AGENDAPUNT 6 TER INZAGE Ja NUMMER 0043/14 BIJLAGE(N) Rapport W/E Adviseurs energie voor Westerheul (openbaar) RAADSVERGADERING 30

Nadere informatie

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente

Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Samen werken aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente 3 Doel 1: Een klimaatbestendig en energieneutraal Sliedrecht 4 Mileubeleidsplan en uitvoeringsprogramma 2010-2011 De gemeente vindt duurzaamheid

Nadere informatie

ROUTEKAART DUURZAAM OSS

ROUTEKAART DUURZAAM OSS ROUTEKAART DUURZAAM OSS 2025-2030 Duurzaam Oss Alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal of energieleverend in 2025 Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken Verduurzamen verkeer en vervoer

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake Eindhoven Energieneutraal in o4g: eerste uitwerking (periode 2OIO-2OIQ)

Raadsvoorstel inzake Eindhoven Energieneutraal in o4g: eerste uitwerking (periode 2OIO-2OIQ) gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 09.R/4/6.OOI Inboeknummer o9bstoaaa4 Beslisdatum B%W 8 december 2009 Dossiernummer 950 55I Raadsvoorstel inzake Eindhoven Energieneutraal

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Het Lokaal Duurzaam Energiediensten Bedrijf

Het Lokaal Duurzaam Energiediensten Bedrijf Het Lokaal Duurzaam Energiediensten Bedrijf Waarom? Duurzaam omgaan met Energie: Security of Supply, Leveringszekerheid voor de toekomst Economie, Klimaat en Milieu, Sociaal, Betaalbaarheid in de toekomst

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Naar aardgasvrije wijken. 19 mei 2017 Saskia Tegnell

Naar aardgasvrije wijken. 19 mei 2017 Saskia Tegnell Naar aardgasvrije wijken 19 mei 2017 Saskia Tegnell Internationale beweging in de energietransitie Internationale uitdagingen op gebied van klimaat en energie inmiddels alom onderschreven Duurzaamheid

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 december 2009 Onderwerp: Milieubeleidsplan en -uitvoeringsprogramma 2010-2011 Voorgesteld besluit: Wij stellen u

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland

Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland Kansen voor warmtenetten in Noord-Holland Parallelsessie Ambtelijk Café 2013 Roelof Potters (Alliander) en Eloi Burdorf (SDE) Agenda Welkom en introductie Presentatie: Aanpak verduurzaming gebouwde omgeving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 24 november 2016 16-078 Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Aan de raad, Onderwerp Verduurzamen gemeentelijke sportaccommodaties Gevraagde beslissing

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen?

2-7-2014. Energieakkoord voor duurzame groei. Juli 2014 WERK IN UITVOERING. Ed Nijpels. Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? Energieakkoord voor duurzame groei Juli 2014 WERK IN UITVOERING Ed Nijpels Wie zaten aan tafel tijdens de onderhandelingen? 1 Waarom een Energieakkoord? Perspectief Consistentie Ambitie Realiteit Groei

Nadere informatie

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum

Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01045 / 2421553 B&W beslisdatum 15 augustus 2017 Dossiernummer 17.33.451 Raadsvoorstel Instemmen met Wens IHP Lorentz Casimir Lyceum Inleiding In de overeenkomst Voortgezet

Nadere informatie

Contactpersoon -. -. ~~

Contactpersoon -. -. ~~ /fiijby Dordrecht Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT.. F (078) 639 8080 de gemeenteraad www.dordrecht.nl Contactpersoon -. -. ~~ R - Sweers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement gemeente Eindhoven Projectmanagement Raadsnummer Inboeknummer 10bst01835 Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb10039506 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7163 Inboeknummer 17bst00207 B&W Beslisdatum 28 februari 2017 Dossiernummer 17.09.751 Raadsvoorstel Rechtstreekse subsidierelatie Stichting Glow Inleiding In 2011 werd

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Windenergie in Almere

Windenergie in Almere In dit boekje is te vinden: Ambitie: Almere energieneutraal in 2022 Waarom deze ambitie? Hoe bereiken we de ambitie? Energie Werkt! Vergelijking met ontwikkeling zonder beleid Ambitie: Almere energieneutraal

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 12R4864 Raadsvoorsteltot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting2012 (eerste wijziging)

gemeente Eindhoven 12R4864 Raadsvoorsteltot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting2012 (eerste wijziging) gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R4864 12bst00567 Beslisdatum B&W 1 mei 2012 Dossiernummer 12.18.351 Raadsvoorsteltot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting2012

Nadere informatie

Raadsnotitie. Bijlagen

Raadsnotitie. Bijlagen Raadsnotitie GEMEENTEBESTUUR onderwerp Energiestrategie Venlo Beesel Venray team ROSEB Rn nummer 2013 1 collegevergadering d.d. raadsvergadering 11 december 2012 d.d. 23 januari 2013 programma Veelzijdige

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8)

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8) gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ 8 Zg. OOZ Inboeknummer o8bstoaob6 Beslisdatum B&W 4 november 2008 Dossiernummer 84S.4Sa Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening: gevolgen voor delegatiebesluiten en verordeningen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontmikkeling en Beheer Raadsnummer O8. RZ 6 Z g. OOZ Inboeknummer o8bstorror Beslisdatum B&W ro juni 2008 Dossiernummer 8a4.8SB Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE

INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE INITIATIEFVOORSTEL CONFORM ARTIKEL 4:2 REGLEMENT VAN ORDE 1. Rol van de gemeente bij het opzetten en ondersteunen van lokale duurzame energie initiatieven. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden plaatsing

Nadere informatie

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5097 12bst01993 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.351 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE Inleiding

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 31 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 10. Onderwerp:

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 31 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 10. Onderwerp: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 31 mei 2017 Registratienummer: TB17.6389598 Agendapunt: 10 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Grootschalige Windenergie In te stemmen met de uitgangspunten

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Realisatie energieambitie Wageningen

Realisatie energieambitie Wageningen Dr.ir. Mieke Oostra - lector Innovatieve Technologie in de Bouw - Saxion & lector Ruimtelijke Transformaties - Hanzehogeschool Realisatie energieambitie Wageningen 11 juni 2015 AMBITIE wageningen OPVALLEND

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie