VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM UUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september Benoemen Raad van Toezicht Orchidee Scholengroep 4. Ombuigingsvoorstellen takendiscussie (en subsidieprogramma 2006) 5. Programmabegroting Actualisering nota's Bovenwijkse voorzieningen en Mobiliteitsfonds 7. Uitgangspunten ontwerp nieuw subsidiebeleid 8. Vervallen en geldend verklaren subsidieverordeningen als gevolg van nieuw subsidiebeleid 199

2 200

3 VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM UUR AANWEZIG PvdA : H.G.J.M. Wubbels, A.D. Boland, mw. M. Duijn-Visser, P.J. Koning, mw. M-L. Moonen, mw. J.H.A. Putman, Th.H.J. Röttger GroenLinks : drs. F.M. van Doesum, A. Arik, mw. G. Bouman, mw. B.B.M. Ebben, D.C. Kuipers D66 : mw. S.C. Katus, H.L.G. Moïze de Chateleux ChristenUnie-SGP : ir. A.C. Heij CDA : mr. W. Kuiper, B.H.M. Ernst, F.W.M. Ernst, W.H. Gotink, mw. J. Grootjans-Doornbos, V.B.H.M. Heuthorst, L.T.M. Steintjes, M.W.M. Thus VVD : mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar, mr. H.M. Mourik, J.E.L. de Rechteren van Hemert, C.F.P.M. van Pul, mr. M.A.G. Rietbergen, A.J. Verhoeven Stadspartij Doetinchem W.D. Stoel Voorzitter : mr. W. Kuiper/burgemeester M. Horselenberg Griffier : mr. A.C. van der Haar Afwezig met kennisgeving : drs. D. Bos Wethouders : R.P.J. Blom, mr. O.E.T. van Dijk, mw. K.E. Huijink-van Halst, drs. R.J. de Redelijkheid Verslag : J.F.M. Hagendoorn 1 INSTALLATIE BURGEMEESTER HORSELENBERG Bij dit agendapunt zit de heer KUIPER de raad voor. Wethouder DE REDELIJKHEID spreekt als loco-burgemeester de aanwezigen toe. Voorafgaand aan de belangrijkste raadsvergadering van het jaar, waarin de raad zijn kaderstellende rol in de volle breedte speelt,waarin de behandeling van de programmabegroting plaatsvindt, heeft hij eerst een bijzonder handeling te verrichten. Hij citeert: Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2005 nummer is op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 oktober 2005 en gelet op artikel 61 1 e lid van de Gemeentewet mevrouw Horselenberg met ingang van 1 november 2005 benoemd tot burgemeester der gemeente Doetinchem. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Dat betekent dat de nieuw gevormde gemeente Doetinchem daarmee haar eerste burgemeester heeft. Mevrouw Horselenberg wordt aanstonds in deze vergadering geïnstalleerd. De raad heeft de loco-burgemeester verzocht om deze formele handeling te verrichten en alvorens daartoe over te gaan, spreekt hij de aanwezigen als volgt toe. Met de installatie van onze nieuw benoemde burgemeester is er 201

4 de kans om een turbulente periode af te sluiten en vooruit te kijken. Er zijn in het afgelopen jaar veel dingen gebeurd en er is nog veel meer gezegd. Doetinchem is op veel manieren in het nieuws geweest en het was niet allemaal positief. De goede zaken die de gemeente tot stand heeft gebracht werden overschaduwd door het beeld van verdeeldheid, onrust, stagnatie. Elk eind is een nieuw begin. Met de benoeming en installatie van de burgemeester is er de kans een periode af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te openen. Een hoofdstuk waarin het werken aan en voor onze gemeente centraal staat. Een periode waarin politiek en bestuur weer over inhoud gaan, naar de toekomst wordt gekeken en daaraan wordt gewerkt. Daarin kan en moet de burgemeester een belangrijke rol vervullen. De raad heeft in de profielschets voor de nieuwe burgemeester vooral om een verbinder gevraagd. Iemand die in staat is om groeperingen tot gesprek en tot gezamenlijk resultaat te brengen, die de boel bij elkaar kan houden. Hij richt zich als volgt tot mevrouw Horselenberg. Omdat u geen onbekende bent voor ons en wij dat niet zijn voor u, wil ik u oproepen om in de lijn van de wens van de raad de rol van verbinder expliciet op u te nemen en daar in samenwerking met de raad en het college en in samenspraak met de bevolking ook meer inhoud aan te geven. Ik nodig u indachtig de slogan van het college van harte uit tot meedoen. Ik denk dat dit de belangrijkste uitdaging niet alleen voor u maar voor alle aanwezigen is in de komende periode. Doe mee voor en aan Doetinchem. Ondanks dat van een burgemeester een zekere boven de partijen staat rol wordt gevraagd, vraag ik u toch ook om tussen de partijen te gaan staan en uzelf in de discussie te plaatsen. U maakt in uw functie deel uit van het geheel en het is goed dat dit zichtbaar is. In een niet helemaal gelukkig artikel ben u onlangs omschreven als dapper. Dat is een goede eigenschap voor een bestuurder evenals humor overigens. En die heeft u in grote mate. Die eigenschappen kunt u daar weer ten volle inzetten. Er is veel te doen in Doetinchem en er wordt veel gedaan. Als raad, college en samenleving elkaar daarin vinden, dan gaan we een goede periode tegemoet voor onze mooie gemeente en voor het dynamische centrum van de Achterhoek. U kunt daarin vanuit uw functie veel betekenen. Ik wens u geluk met uw benoeming en vooral veel wijsheid, succes, maar ook voldoening en plezier in uw functioneren. Ik hoop en verwacht dat de inwoners van onze gemeente, ondanks verschillen van inzicht die over maatschappelijke vraagstukken altijd zullen blijven bestaan, weer snel zullen zeggen Er wordt in ieder geval hard gewerkt in het stadhuis. Er wordt stevig bestuurd en de resultaten zijn zichtbaar. Daar gaat het toch om. Dat is wat onze inwoners van hun gemeentebestuur mogen verwachten. Hij verzoekt mevrouw Horselenberg en de leden van de raad om te gaan staan opdat hij over kan gaan tot de officiële installatie van de burgemeester van Doetinchem. Hij hangt haar de ambtsketen om en feliciteert haar met deze benoeming. Namens de gemeenteraad spreekt de heer HEIJ de felicitaties uit. Vanavond ben je geïnstalleerd in het ambt van burgemeester van de stad Doetinchem, na de gemeentelijke herindeling. Namens de gemeenteraad mag ik het woord tot je richten. We feliciteren je van harte met deze benoeming en wensen je heel veel succes. Dat is in Doetinchem niet voor de eerste keer en de verleiding is groot om een vergelijking te maken met de vorige keer. Mijn raadsverleden is gelukkig ontoereikend om dat verder uit te werken. Mijn verleden in deze raad is echter wel lang genoeg om vast te kunnen stellen dat de harmonie die Doetinchem zo lang gekenmerkt heeft minder is geworden. Als burgemeester ben je voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én voorzitter van de gemeenteraad. Dat noemen we dan de spagaat van de burgemeester. Dat is de consequentie van het dualisme dat is ingevoerd. Dat is een van de verschillen met je vorige benoeming. Dat is ook iets dat een uitdaging is. In de gesprekken met de fractievoorzitters heb je daar met hen al over gesproken. De eigen rol van raad en college moet ingevuld worden en dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. De raad stelt kaders is een uitspraak die gemakkelijker gezegd is dan gedaan. De raad is namelijk zeven partijen en 31 raadsleden. Zoveel mensen, zoveel zinnen. De taak aan jou als voorzitter om dat bij elkaar te brengen. De stad waar je na de herindeling zo graag verder wilde en haar burgers verdienen dat ook. We wensen je heel veel succes bij de uitoefening van je ambt, Margreet. Persoonlijk spreek ik de wens uit dat wij als raad door harmonieus en in goed onderling overleg te opereren jou daarbij tot steun zullen zijn. 202

5 De BURGEMEESTER richt zich tot de aanwezigen, waaronder haar echtgenoot, genodigden, leden van de gemeenteraad. Ze ervaart het als een wat vreemd maar heel bijzonder moment om haar eigen ambtsketen weer om te krijgen. Ze komt er nog op terug, na een bijzondere periode die ze hebben meegemaakt en die bij een aantal toch wel wat lidtekens heeft achtergelaten. Eerst memoreert ze dat er na het invoeren van de dualisering het een en ander is gebeurd met de lokale democratie. De intentie van deze wet is dat de lokale volksvertegenwoordigers meer tijd kunnen besteden aan contacten met de bevolking, het maatschappelijk middenveld enzovoort. We kunnen constateren dat voor veel lokale overheden de zoektocht naar het goed invullen van taken van controle, kaderstelling, evaluatie meer energie heeft gevergd dan te voorspellen zou zijn. Ook kunnen we vaststellen dat deze wet veel meer politieke slachtoffers heeft gemaakt dan bij een monistisch systeem. Dat is pijnlijk om te constateren. En ze hoopt dat deze trend zich in de komende tijd niet zal voortzetten. Een andere trend is dat de samenleving continu aan verandering onderhevig is. Vooral de laatste jaren zien we door de technologische ontwikkelingen dat er heel andere grenzen aan het ontstaan zijn. Mondiaal wordt er gecommuniceerd op een manier en in een taal die voor haar generatie moeilijk of niet te volgen is. Met andere woorden: er heeft nog nooit tussen mensen en groeperingen een ontwikkeling plaatsgevonden die zo een enorme invloed heeft op de bestaande hiërarchie. Mensen wisselen veel meer dan vroeger van standpunten en ideeën en daardoor wordt hun gedrag steeds onvoorspelbaarder. Het is een tendens die zich zeker zal doorzetten. Dit roept de vraag op of de politiek in de breedste zin van het woord voldoende inspeelt op deze snelle technologische ontwikkelingen. Het heeft de schijn tegen, want uit diverse onderzoeken is al gebleken dat het beeld van de politiek, te weten een belangrijke positie in de samenleving, al lang is ingehaald door een uitgebreide mondiale communicatie waar weinig of geen plek is voor politici. We moeten deze ontwikkelingen serieus nemen. Indien hier niet op ingespeeld wordt dan is het een bedreiging voor de positie van de politiek. Indien we voldoende inspelen op deze ontwikkeling, dan kan het de mogelijkheid bieden om via nieuwe sturingsinstrumenten voldoende aansluiting te vinden. Ook voor ons betekent dit dat we goed moeten nadenken op welke manier en met welke instrumenten we de kansen gaan oppakken. Ze pleit ervoor het debat te organiseren en dat te beperken tot die onderwerpen die voor het gemeentebestuur van essentiële waarde zijn. Laten we goed afwegen hoeveel tijd we besteden aan vergaderen en aan externe contacten. We leggen onze organisatie een meting, een monitoring op om goed te bekijken of de resultaten wel behaald worden. Het is opvallend te noemen dat het openbaar bestuur zichzelf nooit eens monitort. Het lijkt haar interessant dat ze dat ook eens oppakken hier in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft de afgelopen tijd met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan het uitvoeren van het Koersdocument. Een nieuwe ploeg wethouders met verschillende ervaringen, maar met iemand in hun midden die al ver in de vorige eeuw in de Doetinchemse raad actief was. Hierdoor hebben ze veel kennis in huis waar ze veel plezier aan hebben. Onmiddellijk zijn ter hand genomen de kerntakendiscussie, de ombuigingsoperatie, de nieuwe subsidieverordening, de toekomstvisie en de ruimtelijke en stedenbouwkundige verkenning van de Schil. Heel veel organisaties, maatschappelijk middenveld en bewoners zijn betrokken bij de verschillende ontwikkelingen. Ook is gebruik gemaakt van de ict-mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in heel veel reacties en bijdragen. Het is in het belang van de gemeente Doetinchem om een eenmaal vastgesteld meerjarenperspectief, of de toekomstvisie of de stedenbouwkundige visie goed vast te houden. Dit biedt de mogelijkheid om tot een goede invulling te komen en daarnaast investeerders naar onze stad te trekken. Er liggen genoeg kansen voor onze gemeente maar ze zullen gezamenlijk hun schouders dienen te zetten onder de grote vraagstukken en ontwikkelingen die dienen te komen. Dit vraagt van ieder dat ze elkaar met respect behandelen en dat ze respect hebben voor de verschillende politieke standpunten. Ze vraagt dit in het debat een plek te geven. In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal staat bij bindend : verplichting opleggend, niet vrij opzegbaar. Bindend kan ook inhouden zoals dat gehanteerd wordt in de bergsport. De berggids staat op het punt om de gletsjer over te steken met een groep. Het is noodzakelijk dat eenieder een tuig aan heeft en wordt vastgeknoopt aan een touw. Dit heeft twee 203

6 doelen. Ten eerste en het belangrijkste: de gletsjer is zo gevaarlijk dat ze gezamenlijk op een veilige manier de overkant willen bereiken. Ten tweede: indien iemand in een spleet valt, kunnen ze als team deze persoon redden. Wanneer deze regels niet worden gerespecteerd, dan weigert de berggids de personen naar de overkant te brengen. Wie niet aan het touw wil, mag niet mee. Dit alles is om te voorkomen dat iemand levensgevaarlijk wordt verwond of het zelfs niet overleeft. De berggids is verantwoordelijk en neemt de beslissing. Ook voor het gemeentebestuur geldt dat ze elkaar moeten vasthouden en op het juiste moment moeten zekeren om vallen te voorkomen. Daarbij geldt dat bepaalde regels gerespecteerd dienen te worden door eenieder. Ze heeft er vertrouwen in dat het gemeentebestuur van Doetinchem met elkaar de problemen aandurft en elkaar de hand reikt. Voor haar persoonlijk is het een bijzonder zware periode geweest waarin ze heeft geprobeerd zoveel mogelijk door te werken. Dat is niet voor eenieder even gemakkelijk geweest. Ze denkt daarbij met name aan haar thuisfront, de secretaris, de griffier en natuurlijk haar lieve secretaresse en iedereen die in haar nabijheid was. Maar ook voor het nieuwe college waren de omstandigheden bijzonder te noemen. Ze hoopt dat ze met elkaar weer op een normale en professionele manier verder kunnen gaan. Ze wil graag de verbinder zijn. Ze zal haar inspanningen daarop richten en ze heeft er echt alle vertrouwen in dat het hun gezamenlijk gaat lukken. Ze besluit met de oproep: Dames en heren, aan de slag!. De VICE-VOORZITTER schorst de vergadering enige minuten en wijst de aanwezigen erop dat er na de vergadering gelegenheid bestaat om de burgemeester te feliciteren onder het genot van een drankje. De VOORZITTER heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Van Doesum. De heer VAN DOESUM geeft aan dat dit de eerste raadsvergadering is die hij weer bijwoont na het overlijden van zijn dochter Fenneken in september. Hij dankt het college, zijn mederaadsleden en alle anderen voor de vele blijken van warme belangstelling bij gelegenheid van het sterven van zijn dochter. Zo n ingrijpende gebeurtenis in je leven doet je beseffen dat het leven kort en broos is en dat leert je ook goed te relativeren waar ze zoal mee bezig zijn. Ze hebben emotionele situaties gekend. De situatie waarin zijn gezin verkeerd heeft is van een geheel andere, maar niet minder emotionele aard. Dat zet alle dingen op z n kop. Dat heeft hij meermalen bedacht in deze periode, waarin hij op wat meer afstand volgde wat zich in de gemeente Doetinchem afspeelde. Hij zal vandaag niet de eerste woordvoerder van zijn fractie zijn, maar zijn collega-fractieleden hebben hem in de periode dat hij wat buiten beeld geweest is voorbeeldig vervangen en dat zullen ze ook vandaag doen. De VOORZITTER wenst hem ook voor de komende tijd nog veel sterkte toe. Ze wijst er vervolgens op dat de bode, Jan te Pas, vandaag voor de laatste keer in de raadsvergadering is en vraagt er aandacht aan te besteden. Zijn afscheidsreceptie is op 23 november. Omdat de inzet van de bodes steeds onmisbaar is lijkt haar een goede vertegenwoordiging van de raad daarbij gepast. Daarna wenst ze mevrouw Grootjans veel sterkte toe met haar gezondheid. 1A BENOEMING PLAATSVERVANGEND VOORZITTER 3 BENOEMEN RAAD VAN TOEZICHT ORCHIDEE SCHOLENGROEP De VOORZITTER laat voor beide onderwerpen de stembriefjes uitdelen en benoemt de heer Van Pul en mevrouw Moonen tot leden van het stembureau. Intussen wordt de vergadering vervolgd. 2 VERSLAG RAADSVERGADERING 22 SEPTEMBER 2005 Het verslag wordt zonder opmerkingen akkoord bevonden. 204

7 4 OMBUIGINGSVOORSTELLEN TAKENDISCUSSIE (EN SUBSIDIEPROGRAMMA 2006) 5 PROGRAMMABEGROTING ACTUALISERING NOTA'S BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN EN MOBILITEITSFONDS In het seniorenconvent is afgesproken dat deze drie onderwerpen als een geheel behandeld zullen worden en daarna apart in stemming worden gebracht. Voorafgaand aan de inbreng van de partijen deelt wethouder BLOM nog het volgende mee. Bij een vorige gelegenheid is de zorg uitgesproken over hoe de provincie de begroting van Doetinchem zou beoordelen. Dit vooral in het licht van de realiteitswaarde van de ingezette lijn, afgezet tegen de eis van de algemene reserve. Hij noemt nu de eerste ambtelijke reactie. De provincie is zeer tevreden over de wijze waarop Doetinchem de bezuinigingstaakstelling heeft uitgewerkt. Met name het uitwerkingsgehalte classificeren ze als goed en daarmee ook impliciet het realiteitsgehalte. Ze zijn bij hun goedkeurende verklaring uitgegaan van het scenario dat de 18% ozb-verhoging niet doorgaat. Dat betekent dus bij de minimale variant die hier ook in staat. De positie van de algemene reserve classificeren ze als zwak, maar ze vinden de manier en de snelheid waarop ze deze weer willen gaan herstellen goed. Dat houdt in dat ze stellen dat ze op basis van de meerjarige structurele begroting zoals die hier voor ligt vanaf volgend jaar weer in aanmerking komen voor repressief toezicht en dat het toezicht dus maar beperkt was tot het ene jaar van de herindeling. De heer KUIPER stelt dat het voorstel, met name betreffende de ombuigingen zoals te verwachten was, veel discussie heeft opgeroepen, met name uit de samenleving. Over de ombuigingen in de sfeer van sport, cultuur en welzijn is veel gesproken, niet alleen over de bedragen, maar ook over de gekozen methodiek. Door het college en het ambtelijk apparaat is hierop uitvoerig ingegaan. Ook de CDA-fractie onderkent de noodzaak tot ombuigingen, gelet op de financiële situatie in onze gemeente. In het voorjaar hebben ze gepleit voor het leggen van een wat meer directe relatie tussen de toekomstvisie die toen aangekondigd werd en het maatschappelijk debat over de koers. Veel inwoners zijn voor het behoud van het voorzieningenniveau in wijken en dorpen en vinden niet dat het centraliseren of het op niveau brengen van voorzieningen in de centrumstad Doetinchem ten koste mag gaan van het aanbod met name in de dorpen. Dit beïnvloedt de te maken keuzes. Hun accenten liggen bij de ombuigingen als volgt: waar mogelijk toch nog verder terugdringen van het takenpakket van de gemeente met een hele basale benadering, inclusief mogelijkheden tot privatisering en een betere en ook efficiëntere bedrijfsvoering. Er is een rapport verschenen van de eigen ingestelde rekenkamer en daar zijn ze wel van geschrokken. Als ze de ambities die daarin zijn verwoord tot besluitvorming verheffen, kunnen ze echt heel veel geld verdienen voor de inwoners door efficiënter te werken. Hij beseft dat de besluitvorming daarover nog in deze raad moet plaatsvinden. Zijn fractie wil ook geen nieuwe schouwburg met onaanvaardbaar hoge exploitatielasten. Uit de pers heeft hij begrepen dat er toch weer wat maatschappelijke discussie is aangekondigd over de plek. De hele discussie over de schouwburg, nieuwbouw, verbouw, alle opties moeten ze goed voorbereiden. Hij weet dat de planning van het college erop gericht is (en hij hoort graag van de andere fracties hoe ze daarin staan) om die discussie afzonderlijk te voeren in december. Maar als ze nagaan hoelang ze al bezig zijn met het zoeken van middelen en van de juiste plek en ze nu merken dat daar vanwege nieuwe adviseurs de discussie over nieuwe kansen en nieuwe locaties wederom gevoerd moet worden, dan is dat erg moeilijk te verkopen aan de inwoners. De CDA-fractie wil geen substantiële verhoging van de ozb. Inzoemend op de specifieke voorstellen vinden ze de pijn met name zitten in de sector cultuur, het bibliotheekwerk en de sport. De discussie met de bibliotheken, mede tegen de achtergrond van plannen om daar basisvoorzieningen van te maken en de briefwisselingen die zijn geweest, leveren de conclusie op dat er mogelijkheden zijn om met inachtname van de bezuinigingsdoelstellingen toch andere oplossingen te bedenken, waardoor de bibliotheekfilialen elders in de gemeente toch op niveau kunnen blijven. Sport heeft niet alleen te maken met hogere tarieven, maar wordt een beetje dubbel gepakt doordat er een 205

8 andere subsidiemethodiek wordt gehanteerd. Ze kunnen daar de uitgangspunten wel van onderschrijven, maar de effecten naar de sport vragen toch nog een periode van implementatie. De raad gaat vanavond waarschijnlijk beslissen over de methodiek, vervolgens worden de verenigingen daarmee geconfronteerd. De CDA-fractie vindt dat zij meer gelegenheid moeten hebben om zich daarop te prepareren. Ze moeten weten wat de exacte effecten zijn. Die hangen af van de keuzes die de raad vanavond maakt. Tegen die achtergrond wil de fractie de sport wat meer ruimte bieden. Gelet op het voorgaande willen ze het realiseren van de ombuigingen voor de bibliotheek en voor de sport voor de jaarschijf 2006 niet ten laste van die sectoren brengen, maar eenmalig afdekken ten laste van eenmalige middelen. Hij zal daar eventueel een amendement over indienen. Hij tekent daarbij aan dat ze ook voorstander zijn van het handhaven van de bibliobus in het dorpje IJzevoorde. Mevrouw VAN DER MEIJS vraagt hem of hij bij het opschuiven van de eerste jaarschijf bedoelt dat het bedrag van de eerste jaarschijf bij dat van de tweede jaarschijf komt, of dat alles één jaar opschuift. De heer KUIPER maakt duidelijk dat ze de bezuiniging niet willen opschuiven, dus ze onderkennen dat in het jaar daarop extra middelen zullen moeten worden vrijgemaakt. Deze keuze wordt ingegeven doordat ze de verenigingen de gelegenheid willen bieden hun beleid af te stemmen op de beperktere mogelijkheden. De bezuiniging op Amphion van ,- is bescheiden, gelet op de jaarlijkse exploitatiebijdrage. Het college beargumenteert dit door te melden dat stijging van de entreeprijzen als bijdrage aan de bezuinigingen maar een heel bescheiden effect oplevert omdat er afspraken onder liggen met gezelschappen die optreden, waardoor het netto effect voor de gemeente maar heel beperkt is. Hij hoort graag van het college en wellicht ook vanuit de andere fracties of er mogelijkheden zijn waardoor Amphion wat meer meedoet aan de bezuinigingsronde en er mogelijk met gezelschappen dan wat andere afspraken moeten worden gemaakt. Hij hoort graag wat de marges zijn. Er is een discussie over Het Babbelaartje, een peuterspeelzaal die op zichzelf goed functioneert met enthousiaste leidsters. Hij vraagt het college of er een mogelijkheid is, vanwege het feit dat nu die peuterspeelzaal wordt geëxploiteerd zonder dat men huur betaalt, om een modus te vinden waardoor je nog een tijdje Het Babbelaartje kunt exploiteren. Je doet er veel ouders een plezier mee. In afwachting van de nieuwe ontwikkeling in bijvoorbeeld de wijk Wijnbergen zou je een soort overgangssituatie kunnen creëren, waardoor deze peuterspeelzaal nog een tijdje open kan blijven. Hij hoort graag ook de mening van de andere fracties hierover. Bij de verkrijging van dekkingsmiddelen door verhoging van de ozb van 5% naar 13% is ook de landelijke discussie aan de orde dat je in deze tijd geen substantiële verhogingen mag introduceren en dat levert voor hen toch een dekkingsprobleem op. Ze zullen ook hiervoor in tweede instantie een amendement indienen als dat nodig mocht blijken. Met betrekking tot de programmabegroting stelt hij dat de discussie over de ombuigingen zijn vertaling in de begroting krijgt. Met inachtname daarvan zullen ze daarover beslissen. De heer STOEL neemt aan, naar aanleiding van de vraag van de heer Kuiper aan het college over de ozb, dat deze in de toelichting op de begroting heeft gelezen dat er geen mogelijkheden zijn om de tarieven te verhogen. Hij behoeft het antwoord van het college niet af te wachten; het is al duidelijk. De heer KUIPER licht toe dat er toch een dekkingsprobleem is in die zin dat het college het dekkingsverschil brengt ten laste van de algemene reserve en daar heeft zijn fractie moeite mee, want die is erg laag. Hij rondt af met de mededeling dat de CDA-fractie kan instemmen met de nota s Bovenwijkse voorzieningen en Mobiliteitsplan. Ze vinden het fijn dat het ambitieniveau wat de naam draagt Rapper op de trapper zichtbaar tot resultaten leidt en ook zijn ze verheugd over de plannen met betrekking tot het station in Gaanderen. De heer WUBBELS kondigt aan maar beperkt te zullen ingaan op hetgeen de heer Kuiper heeft gezegd, omdat dit beter past in de tweede instantie. De verwevenheid van de drie agendapunten die nu aan de orde zijn vindt hij positief. Hij zal dit in zijn bespreking ook zo volgen, zij het dat er met betrekking tot het Fonds Bovenwijkse voorzieningen een onderdeel boven tafel is gekomen waar hij nog apart op in zal willen gaan. Het past minder in de discussie waar het nu over gaat. Hij verzoekt de voorzitter nog even apart aan het 206

9 Fonds Bovenwijkse voorzieningen aandacht te mogen schenken, gezien het belang van wat hij daarover aan de orde wil stellen. Het is vandaag een belangrijk moment omdat het de eerste keer is na de start van een nieuwe bestuurlijke periode, dat ze in een vervolgfase zitten waarin ze al deze zaken integraal en in hun consequenties, voorzover op dit moment te overzien aan de orde krijgen. Er was begin dit jaar sprake van een enorme taakstelling onder moeilijke omstandigheden. Niet alleen was er een gemeentelijke fusie, niet alleen financieel waren er lastige omstandigheden, ze hadden ook te maken met een organisatie die zich nog moest doorontwikkelen, maar ook met een bestuurlijk moeras, een wadlooptocht. Dat is natuurlijk ook wederzijds van invloed. Vanuit die kennis wil hij vaststellen dat je in z n algemeenheid waardering kunt hebben voor datgene wat er gepresteerd is. Menigmaal zegt hij dat er veel harder gewerkt is dan ooit. Er is veel gevraagd van de organisatie en het bestuur. Keerzijde was dat ze meer binnen gezeten hebben dan ze in het kader van het duale stelsel hadden moeten doen. De gigantische inspanning die er van hen gevraagd werd, maakte dat nodig en het is de moeite waard geweest. Standpunten op basis van het koersdocument waarin eenheid van bestuur aan de ene kant maar ook een solide financiële situatie door allen van belang is gevonden. Hij spreekt dan niet over de tussenliggende doelen waar je verschillend over kunt denken, maar juist over de voorwaarden. Belangrijke punten die dit jaar aan de orde zijn geweest en waar ze op verschillende manieren aan hebben meegewerkt en waarvan het beslist noodzakelijk was dat ze er kwamen, omdat je anders ongestructureerd bezig zou zijn, zijn o.a. de toekomstvisie, de daaruit voortvloeiende mobiliteitsvisie, waarvan ze nog in afwachting zijn. Die maken het ook draagbaar dat het besluit van de raad van december 2004 over de paal in de Loolaan nog niet is uitgevoerd. Ook onder het motto sterkste schouders, zwaarste lasten is er die taakstelling opgepakt: 2,5 miljoen bezuinigen op de ambtenaren, 3,1 miljoen in de taken en veel eenmalig geld in de projecten. Een omvangrijk proces dat je alleen met het enthousiasme zoals dat tot nu toe ten toon gespreid is kunt waarmaken. Daarbij moet je ook met z n allen bepalen welke categorieën je wilt ontzien en welke niet. De PvdA-fractie is tevreden over dat resultaat. Dat betekent ook dat ze het in z n algemeenheid eens zijn met de voorstellen, zij het met een aantal kanttekeningen. Daarover vragen ze ook de mening van hun collegaraadsleden. Dat hangt samen met de insprekers die er geweest zijn, in nogal wat verschillende categorieën. Niet alleen op de verschillende thema s, niet alleen instellingen of niet, maar hij doelt ook op de naar zijn mening ten onrechte opgeklopte tegenstelling dorp stad met daarbinnen ook nog grote verschillen tussen voorstanders en tegenstanders, tegendenkers en meedenkers. Met die laatste zijn ze zeer tevreden. Niet omdat ze het op voorhand met hen eens zouden zijn. Dat waren ze niet, ze hadden pijn en wilden dat ook laten weten. Wel omdat ze hebben laten zien dat ze op basis van nieuwe omstandigheden bereid waren hun schouders er op een andere manier onder te zetten. Hij vraagt de raad vanuit dat perspectief om zijn mening over de volgende punten. In het geheel van aandachtspunten is de personele ontwikkeling een bron van voortdurende zorg, geweest en nog. Hij noemt het afscheid op korte termijn van een groot aantal medewerkers met een zeer hoog aantal dienstjaren. Er gaat ongeveer 750 jaar ervaring de poort uit. Dat is nogal wat, ook voor die mensen. Een aparte verantwoording op het thema personele ontwikkeling vinden ze van groot belang. De voorstellen ten aanzien van de bezuinigingen kunnen, zij het ook door hen met pijn beleefd, akkoord zijn. Er is immers ook minder meer bezuinigd dan vorig jaar de plannen waren. Toen zou 100% van 8 ton bij de verenigingen terechtkomen ten opzichte van een lager te bezuinigen bedrag. Nu is er veel meer gebeurd en daarbinnen is minder bezuinigd en is ook nog prioriteit gesteld ten aanzien van de brede school, wijkgericht werken en de vrijwilligers. Toch zijn ze niet met alles tevreden. Bijvoorbeeld t.a.v. DHC denken ze echt dat het college binnen de sportbegroting zal kijken om DHC het ongelijkheidsgevoel dat er heerst op te heffen. De peuterspeelzaal in Wehl vindt hij lastiger. Het is een belangrijke voorziening, maar om te merken na de commissievergadering dat je door de peuterspeelzaal verkeerd wordt voorgelicht over de subsidieaanvraag vonden ze toch onplezierig. Erg veel waardering hebben ze echter voor de insteek van de Stichting Beeldende Kunst en van de bibliotheek uit Wehl. Beide steken hun nek uit, beide laten zien dat ze inventief om willen gaan met de 207

10 nieuwe situatie. Wat de PvdA-fractie betreft vragen beide initiatieven om een positieve houding van het college en de raad. Je zult niet alles kunnen honoreren, maar de fractie verwacht wel voorstellen waarin in deze richting tegemoet gekomen wordt. Ten aanzien van de bibliotheek in het algemeen zijn ze nog niet zover dat ze extra middelen willen toekennen. Er is immers ook een bezuinigingstaakstelling te halen. Als hij kijkt naar de kritiek die uit de dorpsraad Gaanderen is gekomen in de richting van het bibliotheekbestuur, herhaalt hij wat in de commissie gezegd is, namelijk: bibliotheekbestuur, kijk nog eens heel goed of je niet wat inventiever kunt omspringen met datgene wat je nu van plan bent, zodat je meer mensen kunt bedienen. De heer VERHOEVEN vraagt naar de invulling die de PvdA-fractie zelf heeft voor de punten die ze aangeeft. Nu vraagt hij aan het college om binnen de opdracht zoals die gesteld is aan het college om naar alternatieven te zoeken, maar hij neemt aan dat de fractie er ook over gedacht heeft. De heer WUBBELS vindt dat lastig, maar legt het als volgt uit. Als je kijkt naar de brief van de bibliotheek uit Wehl, dan worden daar een fors aantal mogelijkheden in genoemd, maar ook een aantal onzekerheden. Dat vraagt echt nader overleg en daar vragen zij ook om. Ze zien mogelijkheden voor over enige tijd als het gaat om ict, ze zien mogelijkheden in het kader van het gebouw. Een nieuwe huisvesting kost ook geld, maar hoeveel is nog niet bekend. Waar het om gaat is dat zij ook vanuit hun situatie bereid zijn een forse investering te doen.het is dan aan het uitvoerend orgaan, het college, om die handschoen op te pakken en met goede voorstellen te komen. Wat de PvdA-fractie betreft kan het college en ook de bibliotheek rekenen op een positieve grondhouding. Als de VVD-fractie dat ook zegt, zijn we al een heel eind. De heer VERHOEVEN merkt op dat de bibliotheek tijd vraagt. In de raad is het Coach-plusmodel afgesproken; dat is voortreffelijk uitgewerkt. Maar als je dan iets anders wilt, zou je op z n minst toch met een alternatieve dekking kunnen komen. Hij neemt aan dat de PvdA-fractie daarover heeft nagedacht. Het is ook regel. De heer WUBBELS beaamt dat, maar wil eerst weten hoe de raad hierover denkt en hoe de reactie van het college is, om er dan vervolgens wellicht met z n allen inventief mee bezig te zijn. Hij heeft gelezen dat sommige mensen al geld gevonden hebben. Dat hebben zij zelf ook, maar de vraag is (de VVD kennende en diens waardering voor solide financiering) of je dat op dit moment al moet doen. Ten aanzien van de SBK en de bibliotheek Wehl wil hij benadrukken dat het niet alleen om geld gaat. Het gaat ook om de vraag hoe je met dingen omgaat. Wat wil je uitstralen? Voor belangrijke thema s heeft de raad voorzien dat er drie keer extra inzetbaar is. Niet om problemen op te vangen, maar opnieuw besteedbaar in het kader van ontwikkelingen van beleid, wijkgericht werken, de brede school en de vrijwilligers. Meer dan ooit nodig. Het gaat er ook om dat je als college en raad in dit soort discussies stuwend aanwezig bent. Dat je duidelijk maakt wat je bedoelingen zijn en welk appel je doet op je partners om dat voor elkaar te krijgen. Dat levert ook altijd al heel erg veel op. Zeker waar het gaat om een nieuw fenomeen, het doelgroepenbeleid. Ze willen niemand uitsluiten, maar er juist voor zorgen dat nieuwe groepen deel gaan nemen. Dat kan heel erg positief zijn, zeker als verenigingen dat oppakken. Hij heeft absoluut vertrouwen in de creativiteit en de inzet van de verenigingen, maar het is toch voor iedereen een onzekere factor. Daarom ook hebben ze in de commissievergadering gevraagd om die ontwikkeling goed te monitoren. Daar heb je ook geld voor nodig. En dan komt de bottleneck. We hebben een taakstelling op gebied van financiën, we willen absoluut hoofdstuk 9 van het Koersdocument in de gaten houden, we vragen een bijdrage van allen, hetzij door inleveren, hetzij door lastenverhoging, maar je hebt dan wel wat geld nodig om die monitoring van een vervolg te kunnen voorzien. Voor de PvdA-fractie is de vrijval van middelen ad die in het kader van het dualisme beschikbaar komt, daar een geschikte post voor, zij het dat een voorstel om de positie van de raad door middel van versterking van de griffie wat aan bod te laten komen, ook op de sympathie van de fractie kan rekenen. In die monitoring ziet hij een speciale positie voor de dorpsraden. Hij wil graag weten hoe de raad daarover denkt. Ze hebben een speciale positie, maar hij mag wel eens onderstreept worden. Dat is ingegeven door de brief van de dorpsraad Wehl. Uiteraard hebben hun ook uit Gaanderen signalen bereikt en hij gaat ervan uit dat de dorpsraad met het bibliotheekbestuur en het college nog een eind gaat komen, maar van 208

11 de dorpsraad Wehl vroeg hij zich echt af of die wel alles goed begrepen heeft. Anders kan hij de brief niet duiden en dat zou erg jammer zijn. Uit die brief spreekt een versterking van het sentiment van de tegenstelling stad en dorp, zoals het ook in de commissie helaas naar voren is gekomen. Hij hecht eraan te zeggen dat hij dit niet in het belang van deze gemeente en deze gemeenschap vindt als dat zou gebeuren. Dat kan dus alleen verklaard worden uit het onvoldoende zicht hebben op de ontwikkelingen. Vandaar dat hij hen graag een speciale positie wil geven in het monitoren, met name waar het gaat om het voorzieningenniveau in de dorpen en de stad, samen één gemeente. De heer VERHOEVEN verbaast zich erover dat de heer Wubbels uitspreekt dat hij niet begrijpt wat de dorpsraad Wehl heeft bewogen om zo te reageren. Hij vraagt zich af of de heer Wubbels hierover contact heeft gezocht met de dorpsraad in Wehl en de meningen zover uit elkaar liggen of dat de boodschap over de monitoring een hele andere is dan zoals hij die nu begrijpt. De heer WUBBELS legt uit te hebben bedoeld dat het hem naar aanleiding van de reacties - in dit geval specifiek de brief van de dorpsraad die hij betreurt; ze noemen een aantal zaken, maar er staan enkele zinnen in die bij de PvdA-fractie haken, naast alle andere informatie die ze ook uit het dorp krijgen een zorgpunt is als zich binnen deze gemeente een soort tweedeling zou voltrekken op gebied van dorp en stad. Volgens de heer VERHOEVEN is er de intentie om dorpen en wijken gelijk te stellen. In de praktijk is er wel enig onderscheid tussen beide. Hij verwacht dat de heer Wubbels met hem zou willen dat de betrokkenheid zoals die er in dorpen is er ook in de wijken in Doetinchem zou zijn. De heer WUBBELS wou dat het waar was. De heer KUIPER vraagt aan de heer Wubbels een reactie op het volgende.hij heeft het over het zich mogelijk ontwikkelen van een verkeerd sentiment tussen de dorpen en met name Wehl ten opzichte van Doetinchem. Zelf hebben ze het gevoel dat dit sentiment een andere oorzaak heeft, wellicht in de beeldvorming over de effecten van de gemeentelijke herindeling, waar de gemeente Wehl vanuit Doetinchem mee is geconfronteerd. Er is nog geen enkel moment ontstaan dat er echt applaus opklinkt in Wehl over de positieve effecten van de bestuurskracht van de nieuwe gemeente. Daar zit volgens hem het vervelende sentiment en daar zullen ze primair aan moeten werken. De heer WUBBELS ziet dit ook duidelijk als een punt. Het is ook zo dat in de voormalige gemeente Wehl hij kijkt dan naar de brief van de dorpsraad gekeken wordt naar het behoud van de voorzieningen. Zo wordt er ook uit Gaanderen gekeken. Vóór de herindeling was Gaanderen een lichtend voorbeeld dat niet graag ingelijfd was bij een andere gemeente. Er zijn dus kansen. Hij is het kennelijk met hem eens dat dit een belangrijk fenomeen is. De heer Verhoeven denkt daar kennelijk ook zo over. Zijn voorstel met betrekking tot de monitoring is nu juist om specifiek de beide dorpsraden mee te laten kijken en doen om ervoor te zorgen dat, voorzover daar beelden zijn dat de dorpen worden achtergesteld t.o.v. de stad ( leeggezogen las hij ergens), zij kennis kunnen nemen dat dit niet het geval is, integendeel. Uit de brieven van het college blijkt dat dit helemaal het geval niet is. Er doet zich nu een kans voor om door gezamenlijk ermee bezig te zijn te voorkomen dat men op basis van misverstanden dit denkt. Hij wil dit aangrijpen door die monitoring specifiek door hen te laten meemaken. Hij gaat er vanuit dat ze over enige tijd kunnen zeggen dat ze het erg lastig gehad hebben, maar dat ze door samen de schouders er onder te zetten zeker vanuit de fusiesituatie, want er ligt natuurlijk een verleden zowel inhoudelijk als financieel en ook als het gaat om de cultuur van de nieuwe gemeente de voorwaarden hebben geschapen om de toekomst van deze gemeente zelfbewust tegemoet te zien. Hij besluit dat hij ten aanzien van de begroting iets gezegd heeft over de , dat zijn fractie akkoord gaat met het Mobiliteitsfonds, dat ze inhoudelijk akkoord zijn met de nota Bovenwijkse voorzieningen, maar dat ze op basis van die nota wel een belangrijk punt hebben ten aanzien van de informatievoorziening aan de raad en de consequenties ervan. Op dat laatste wil hij nog afzonderlijk terugkomen. Mevrouw VAN DER MEIJS kondigt aan dat zij zal spreken over de bezuinigingen en de heer Rietbergen over de begroting; ook willen ze daarna nog wat zeggen over het fonds Bovenwijkse voorzieningen. Bezuinigen is niet leuk voor bestuurders en het levert een hoop reacties op. Ze hebben alle waardering voor de insprekers en degenen die mails en 209

12 brieven gezonden hebben. Het is heel begrijpelijk en interessant. Zeker vanuit Wehl, omdat je dan heel snel inzicht krijgt in hoe dingen daar gaan. Dat is dan ondanks de barre tijden een bijkomend voordeel in de volksvertegenwoordigende taak. Het raamwerk van het voorliggende Coach-plusmodel is al democratisch besloten. Ze zal zich beperken tot de concrete invulling ervan. Het is een gedegen voorstel. Ze hadden veel opmerkingen en berekeningen. De ambtenaren, het college en de griffie zijn enorm lastig gevallen, maar veel kan inderdaad niet anders dan zoals het hierin staat. Ze hebben een aantal opmerkingen. Ze vinden binnen het budget cultuur ten aanzien van het bibliotheekwerk dat dit er erg bekaaid van af komt en relatief veel moet inleveren. Amphion vinden ze er relatief positief uit komen. Amphion is een centrumvoorziening en de bibliotheek een basisvoorziening voor de bevolking van Doetinchem. Dat is ontzettend moeilijk tegen elkaar af te wegen. Ze leggen aan de raad de vraag voor hoe het zou zijn als Amphion wat meer zou moeten bezuinigen ten opzichte van een verbetering van het bibliotheekwezen, waarbinnen zij dan zelf bepaalde knelpunten kunnen oplossen. Je zou kunnen denken aan We weten allemaal dat Amphion zuinig is in haar bedrijfsvoering. Als je aan tariefsverhoging denkt, waar de andere culturele instellingen wel mee geconfronteerd worden, dan vloeit daar maar 20% van naar Amphion. De heer WUBBELS onderbreekt haar met de opmerking dat ook in de commissie de vraag om wat verschuiving aan de orde geweest is, waardoor er wat meer evenwicht komt tussen de bezuinigingen op consumptieve cultuur (Amphion) en cultuur waaraan je zelf deelneemt. Toen is geconstateerd, dat als je wilt ingrijpen op de zgn. partageregeling Amphion veel exponentieel risico s loopt. Hij vraagt haar hoe ze dan aankijkt tegen de mogelijkheden van Amphion om deze risico s te dragen, respectievelijk wat dat betekent voor de relatie gemeente Amphion. Je zou als gemeente die risico s over kunnen nemen. Dan kom je in een positie die zij niet nastreeft. Mevrouw VAN DER MEIJS antwoordt hem dat ze niet alleen spreekt over de partageregeling, maar er zijn meer mogelijkheden voor Amphion om te gaan bezuinigen waardoor ze wat minder risico dragen. Je zou kunnen denken aan Vrienden voor Amphion. Alle vaste bezoekers krijgen nu een vrij dure folder thuisgestuurd; je zou ook de mensen een kleine bijdrage op jaarbasis kunnen laten geven, waardoor de dingen die ze nu toch doen dan betaald worden. Ze betoogt dat er meer mogelijkheden zijn, althans dat denkt de VVD-fractie. Ze willen graag de mening van de raad hierover horen. De partageregeling is bekend. Een ophoging van de toegangsprijs met 2,50 levert voor Amphion 0,50 per kaartje op; bij kaartjes heb je de binnen. Zo simpel ligt het echter niet. De toeroperators in schouwburgland kunnen ook eisen stellen en bepalen dat het kaartje maximaal een bepaald bedrag mag kosten. Dat weet ze, maar ze hoort graag van de raad of die denkt dat Amphion op welke wijze dan ook die zou kunnen opbrengen ten gunste van het bibliotheekwerk. In de commissie is er meer vragenderwijs over gesproken en niet echt gediscussieerd. Als de raad gezamenlijk denkt dat het niet mogelijk is, moet er naar iets anders gezocht worden. Het bibliotheekwerk vinden ze echter wel belangrijk. De heer STOEL vindt het idee, zoals Vrienden van Amphion sympathiek klinken, maar hij is wel benieuwd wat de hogere risico s waarover gesproken werd, betekenen en welke dat zijn. De heer WUBBELS licht toe dat de partageregeling inhoudt dat de risico s worden overgenomen doordat je voor een bepaalde prijs afneemt. Dat zou betekenen dat je bij afschaffing veel meer risico s loopt ten aanzien van het aantal toeschouwers. Nu weet je van tevoren hoeveel het kost en oplevert. Als er een probleem is in de voorstelling en er onvoldoende toeschouwers komen, dan is dat jammer, maar je hebt dan als schouwburg geen financieel probleem. Als je je afhankelijk maakt van het aantal bezoekers, dan loop je veel grotere risico s. Dan moet je je als gemeente afvragen of je dat wilt. We weten nu tamelijk goed waar we als schouwburg aan toe zijn. Er wordt efficiënt en goed gewerkt. Dat betekent dat we misschien een fonds moeten vormen of risico s moeten willen afdekken. Persoonlijk voelt hij daar niet voor. Andere oplossingen die mevrouw Van der Meijs aandraagt vindt hij sympathieker, maar die vragen waarschijnlijk meer tijd. De heer STOEL kan zich wel voorstellen waarom de VVD-fractie daarmee komt. Als je nu kijkt naar de exploitatielasten van bibliotheek en Amphion en de opgelegde bezuinigingslasten, dan is dat zeker niet in evenwicht. De vraag is echter of je zo 210

13 moet kijken. Er is niet gezegd dat elke instelling een bepaald percentage moet inleveren. Er is heel duidelijk gekeken naar de mogelijkheden en wat het betekent ten aanzien van de kwaliteit. Mevrouw VAN DER MEIJS wil die discussie hier graag voeren. Denkt de raad dat er ruimte zit of niet? De VVD-fractie ziet er toch wel kansen toe en dat wil ze bespreken. De heer KUIPER stelt dat kijkend naar de correspondentie van de verschillende bibliotheken de vraag aan de politiek in feite is om wat meer ruimte te krijgen om een nieuwe visie te maken, zo mogelijk binnen de kaders van de bezuinigingsdoelstelling. Er zit een open eind in ten aanzien van het bedrag. Zijn vraag is waarom de VVD-fractie nu al een structureel voordeel inboekt naar de bibliotheek, terwijl de discussies volgend jaar worden afgerond. Is het dan niet beter om het voorstel van de CDA-fractie te volgen om het een jaar tijdelijk elders af te dekken, structureel overeind te houden en volgend jaar de balans op te maken? Mevrouw VAN DER MEIJS had daar ook nog over willen praten. Ze kent het voorstel, maar heeft de amendementen nog niet met haar fractie kunnen bespreken. De heer WUBBELS geeft aan dat het hem in het CDA-voorstel aanspreekt dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om meer tijd te geven met behoud van de financiële doelstellingen die er zijn. Wat hij er echter lastig in vindt is de dekking. Hij hoopt daar op een ander moment nog even op terug te komen. De VOORZITTER stelt vast dat wat voorbij kwam niet iedereen bereikt heeft en dat ze van de heer Kuiper heeft begrepen dat deze in tweede termijn zijn amendement wil indienen. Daarom stelt ze voor deze discussie naar de tweede termijn te verplaatsen, omdat anders ook de publieke tribune niet meer begrijpt waar het over gaat. Mevrouw VAN DER MEIJS herhaalt haar vraag dat ze graag van de andere partijen verneemt wat deze vinden van de andere verdeling binnen het cultuurbudget. Daarnaast brengt ze de bibliobus in IJzevoorde onder de aandacht. Die wordt voor wegbezuinigd. Haar fractie denkt er over om dat toch door te laten gaan. Op de dekking komt ze nog terug. Ook in sport heeft de VVD-fractie een probleem. Alle verenigingen krijgen een tariefsverhoging. Als je echter kijkt naar de buitensportverenigingen worden die eigenlijk extra gepakt omdat er ook op het vervangingsplan veldinventaris een bezuiniging wordt voorgesteld van In feite vraag je de buitensportverenigingen om in te leveren, maar daarnaast krijgen ze er ook veel minder voor terug als enige categorie vereniging. Daar heeft de fractie moeite mee. Daarom willen ze als het kan en ze hoort graag de mening van de andere partijen er een amendement over indienen om dat niet door te laten gaan. Inhakend op de woorden van de PvdA-fractie geeft ze te kennen dat de argumentatie die gelegd is onder de bezuiniging van van DHC aan alle kanten rammelt en ook een ongelijkheid veroorzaakt. Deze willen ze teniet doen. In totaal gaat het dus om de bibliobus, het vervangingsplan en DHC. De dekking hiervoor halen ze uit de structurele vrijval voor de middelen dualisme. Het gaat dan om ongeveer die daaruit gedekt wordt. Er is uitgebreid gesproken over het parkeren. Uit gesprekken met de IG&D en de OVD kunnen ze niet anders constateren dan dat het een onhaalbare kaart is om veel vrij parkeren dicht bij het centrum te handhaven. Voor de veemarkt ligt er bijvoorbeeld een voorstel, samen met de OVD en de wijkvereniging om dat toch betaald te maken, maar er wordt gepraat over een dagtarief van 2. Als de belanghebbenden het er mee eens zijn, wil de VVD-fractie niet moeilijk doen daarover. Het zou een grote wens zijn van de VVDfractie met betrekking tot parkeren dat de Nieuwstadparkeerplaatsen, dus direct bij de Hamburgerstraat wat duurder worden, maar dat de tijd om te mogen parkeren wordt beperkt tot maximaal een uur. Dat is juist voor mensen die even een boodschap willen doen of slecht ter been zijn en toch even de stad in willen. Ze vraagt de mening van het college daarover. Toen door de raad het voorstel werd aangenomen tot een ozb-verhoging van 18,5% heeft de VVD-fractie aangegeven het er niet mee eens te zijn en bovendien dat de raad het er nooit doorheen zou krijgen, want het is nu al zo dat er rijksbeleid op gemaakt wordt. Het lukt nooit en dan zit de raad met een gat. Helaas ziet het er naar uit dat ze gelijk krijgt. De VVD-fractie heeft gezegd dat er een gat ligt van 1,1 miljoen. Dat wordt uit de algemene reserve gehaald, waarvan de situatie al licht dramatisch te noemen is. Er zijn wel extra middelen van het rijk die daar weer voor gebruikt worden. Toch hebben ze er moeite mee. Als je toen al gezegd had, dat het waarschijnlijk niet door ging en het risico niet had willen lopen met een gat te komen zitten en dat met een bezuiniging 211

14 of taakstelling had ingeboekt, dan was de algemene reserve minder gepakt dan nu het geval is. Er is ook een aantal onderzoeken dat nog behandeld moet worden, maar die er toch blijk van geven dat de efficiëntie van de bedrijfsvoering binnen de gemeente beter kan. Als je het aan de ene kant hebt over efficiëntieverbetering en aan de andere kant de grote projecten en het eigen ambitieniveau, zien ze door de begroting heen lopend, dat Amphion toch voor 9 ton op de begroting drukt. In die zit volgens haar voor de extra exploitatie van het nieuwe Amphion. Dat zou ingaan in Ze vraagt of het zo is, dat je die er dan uit kunt halen en die kan vrijvallen. Dat zou een keuze van de raad kunnen zijn. Ze vraagt het college of haar redenering juist is. In haar achterban klinkt het door dat waar iedereen in moet leveren de gemeente het een na het ander gaat doen. Amphion is een belangrijke centrumvoorziening, maar moet die dure nieuwbouw nu wel? Ze wil daar een steen over in de vijver gooien. Moeten ze als raad nog wel willen dat er een nieuwbouw voor Amphion komt, gezien de mate waarop deze op de begroting drukt? Ze wil hierover praten. De heer WUBBELS stelt dat ze de steen in de vijver gooit. Daar heeft hij geen problemen mee. Maar ze wil de mening van de andere fracties horen zonder dat ze zelf zegt wat ze daarvan vindt. Bij de steen in de vijver behoort dat ze er zelf achteraan springt en het achterste van haar tong laat zien, zodat de andere partijen daar dadelijk ook op kunnen reageren. De VOORZITTER vraagt aan mevrouw Van der Meijs kijkend naar de volgende raadsvergadering waarin de Schil nadrukkelijk aan de orde komt of die discussie daar niet beter past. Dat had mevrouw VAN DER MEIJS zelf ook al bedacht. Ze kan nu de fracties vragen er over na te denken, goed te kijken hoe het op de begroting drukt en wat de achterban er van vindt. De VVDfractie heeft het probleem te vinden dat het ambitieniveau van Doetinchem ook wel eens wat minder kan. Als je kijkt naar alle projecten, dan is dit één project dat binnenkort besproken wordt en waar ze dan over gaan nadenken. De heer KUIPER geeft te kennen dat voorstel wel te willen steunen. Praktisch probleem is dat de CDA-fractie in ieder geval in één amendement een stukje dekking zoekt door te opteren voor hetgeen ze in het verkiezingsprogramma hebben geschreven, namelijk in de huidige situatie niet meer opteren voor een nieuwe schouwburg, maar kijken of je via verbouw en upgrading van het bestaande gebouw ook uit oogpunt van financiële haalbaarheid beter af bent. Als hij dat ter stemming brengt is dat een vrij cruciaal gegeven. Hij kan zich ook voorstellen dat er gezegd wordt dat er in het Schilproject nog een in den brede over wordt gediscussieerd. Dat is het dilemma waar ze mee zitten. Datzelfde, stelt mevrouw VAN DER MEIJS, geldt ook voor de VVD-fractie, maar dan meer in het licht van het rekenkamergebeuren. Het Coach-plusmodel sluit niet en levert 1,1 miljoen verlies op. Dan zou daar nog eens 1,1 miljoen bij komen omdat de ozb-verhoging niet geïnd kan worden. Dat wordt afgedekt door algemene middelen. Ze vraagt zich af of de raad in het licht van een rekenkameronderzoek dat nog besproken moet worden, maar waar ze allemaal kennis van hebben kunnen nemen en dat ook op straat veelvuldig gespreksonderwerp is, het college dan een taakstelling kan geven dat ze denken dat er in die efficiëntieslag nogal wat te halen valt. Ze wacht de reactie van het college af met de bijbehorende argumenten. De heer WUBBELS heeft er moeite mee. Ze heeft de steen in de vijver gegooid, maar ze staat nog steeds op de kant te kijken naar de kringen zonder dat ze zelf zegt wat ze ervan vindt. De heer Kuiper voegt er een extra probleem aan toe. Want als hij een substantieel bedrag wil halen door bijvoorbeeld niet te gaan voor de nieuwbouw van de schouwburg, dan ontstaat er een fors gat in de begroting. Het zou hem veel waard zijn als ze erin zouden slagen om de informatie op zodanige wijze bij elkaar te leggen en ook op een zodanig tijdstip dat ze in het belang van deze belangrijke voorziening voor de stad en de regio een afgewogen besluit kunnen nemen. Nu lijkt het erop dat ze door de discussie die ze vandaag voeren over de begroting en de noodzaak om die vóór x november vast te stellen en te blijven doen wat de heer Blom zei, wat door de provincie zo op prijs gesteld wordt, om daar toch uit te komen. Het geeft de raad niet de ruimte tot in december. Hij vraagt haar nogmaals zelf te vertellen wat ze vindt. Mevrouw VAN DER MEIJS verwoordt het zo dat het voor de VVD-fractie een mogelijkheid zou kunnen zijn om te beslissen tot verbouw van Amphion. Gezien alle dingen die ze hebben zou dat een van de mogelijkheden voor de VVD-fractie kunnen zijn. Mevrouw KATUS vraagt haar of ze eraan gedacht heeft dat 212

15 verbouwing ook consequenties heeft voor de sluiting van het gebouw, waardoor het heel lang niet gebruikt kan worden, wat ook gevolgen heeft voor de bezoekers en de centrumfunctie van Doetinchem. Mevrouw VAN DER MEIJS onderscheidt verschillende vormen van verbouwing. Je kunt de schouwburg helemaal upgraden zodat je iets prachtig nieuws krijgt, je kunt ook zeggen dat op dit moment de financiën van de gemeente dusdanig zijn dat het beter is om zo te verbouwen dat je voldoet aan de eisen en dan minimaal 10 jaar vooruit kunt, dat je gaat kijken hoe je voor een nieuwe schouwburg over 10 à 15 jaar geld kunt reserveren. Maar op dit moment kunnen we het niet betalen, zou je kunnen overwegen. Ze beseft ook dat als je dat doet, het gevolgen heeft voor de programmering van Amphion. Ook dat zal je moeten onderzoeken. Het enige wat ze nu wil is het hier bespreekbaar maken, dat ze aan de burgers laten zien, dat ze er ook aan denken om dingen eens een keer niet uit te geven en niet allemaal grote plannen te maken. Dat vinden wel de burgers van Doetinchem. Mevrouw KATUS vraagt haar of als ze nu al met moeite voldoen aan de eisen die er gesteld worden, ze niet denkt dat haar plan waarschijnlijk helemaal niet haalbaar is. Dat zal moeten blijken, reageert mevrouw VAN DER MEIJS. Ze zegt geen bouwkundig expert te zijn. Ze weet het niet, maar legt het hier neer. Ze kunnen erover denken en komen misschien tot een heel andere conclusie. Misschien is het alles meerekenend te duur voor Doetinchem of te slecht of te ingewikkeld. Het zou kunnen. Ze wil alleen laten nadenken en de discussie open trekken. De heer RIETBERGEN complimenteert het college met het verrichte werk bij hun niet geringe taak om weer een sluitende begroting te krijgen. Hij is blij te horen dat de provincie ook het vertrouwen heeft uitgesproken dat er in 2007 weer een positief saldo zal zijn. Toch heeft de VVD-fractie nog een aantal zorgpunten. De grootste zorg is de ontwikkeling van de algemene reserve. Zelfs in 2009 komen we nog niet in de buurt van de zelf opgelegde ondergrens van 11 miljoen. In de komende periode mag dan ook niets meer tegenvallen. Vele vragen heeft zijn fractie al in de commissie beleidsontwikkeling gesteld. Deze zijn adequaat beantwoord. In de volgende uitgangspunten kan de VVDfractie zich vinden. De eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de burger komen centraal te staan. Het nieuwe reïntegratiebeleid, investeren in veiligheid en handhaving. Kritisch kijken ze echter naar de verkeersafwikkeling in en rond Doetinchem. Hij vindt het voorbarig dat de wethouder in de krant gesteld heeft dat de oostelijke randweg niet meer nodig zou zijn. De oplossingen voor de verkeersafwikkeling in Doetinchem hebben voor zijn fractie de hoogste prioriteit. De VVD-fractie zal en wil er voor waken dat de oplossingen te ver vooruitgeschoven worden waardoor straks de stad vastloopt. Het tweede punt van zorg betreft de interne organisatie. Het frustreert hem dat het wederom niet mogelijk gebleken is om een simpel overzicht te verkrijgen van de inhuur van externen. Het moet toch mogelijk zijn om de raad direct en precies te informeren wat we nu aan externen inhuren. Ander punt op gebied van interne organisatie betreft het rapport van de rekenkamer, een stuk in de krant over de catering, afhandeltijd van brieven, ook daarvan vindt de VVD-fractie dat er veel meer aandacht naar zou moeten uitgaan. Concluderend kunnen ze tevreden zijn en instemmen met de begroting, maar wel met de geplaatste kanttekeningen. De heer WUBBELS stelt dat vandaag in drie betogen al het rapport van de rekenkamer is gevallen. Op zich plezierig, want het is de moeite waard, maar hij vindt het jammer dat het al een waarde en waardering krijgt zonder dat de raad volgende week het staat dan op de agenda - al gezegd heeft hoe hij ermee om wil gaan. Hij zou het prettig vinden dat ze er vandaag iets van zeggen, maar liever niet. Zijn voorkeur heeft een reguliere behandeling volgende week, waarbij de raad aangeeft welke vragen hij richting college heeft, zodat én college én de raad richting deze zo belangrijke commissie helder kunnen zijn, zodat dit eerste rapport met zo hoge symboolwaarde voor hun controle-instrument de plek krijgt die het krijgt. Hij vraagt er liever vandaag niet meer over te spreken, maar op basis van hun vraagstelling volgende week. De VOORZITTER antwoordt dat het in ieder geval voor de volgende week geagendeerd staat. Er is ook gevraagd om alvast door het college de eerste effecten inzichtelijk te laten maken. Dat wil het ook graag volgende week kenbaar maken. De heer KUIPER stelt dat de heer Wubbels terecht opmerkt dat de raad nog besluiten moet nemen over de effecten van het rapport 213

16 van de rekenkamer. Dat de fracties van CDA en VVD er toch mee komen heeft ook te maken met de inhoud van het rapport, los van het geld. Daarvan is de teneur dat er al vanaf 2001 zowel door de CDA-fractie als ook mogelijk door andere fracties is gewezen op de beperkingen ook in accountantsrapporten zijn suggesties gedaan die hadden kunnen worden opgevolgd. Elk jaar bij de begroting is er door de CDA-fractie gevraagd of er efficiënter gewerkt zou kunnen worden. De teneur van de reacties was dan we werken op z n effeciëntst. Achteraf blijkt nu dat dit niet het geval is. Dat levert de behoefte op om zo snel mogelijk tot implementatie van het rapport van de rekenkamer over te gaan. Ook de PvdA-fractie popelt, aldus de heer WUBBELS, om het erover te hebben en het kost hem grote moeite om niet in te gaan op wat de heer Kuiper gezegd heeft. Maar dat is nou juist zijn pijn. Dit eerste rapport van de rekenkamer, hun controle-instrument bij uitstek, behoort de behandeling te krijgen die daarbij hoort. Daar gaat een hele lange doorwerking van uit. Dan moet de raad het erover hebben hoe hij het wil behandelen en daar niet op vooruit lopen, ook niet door het college. In het verslag van de commissie beleidsevaluatie heeft hij niets gelezen over afspraken daarover. Hij gaat er vanuit dat ze niet gemaakt zijn. Ze zouden wel gek zijn als ze zich dat instrument lieten ontfutselen. De VOORZITTER benadrukt dat het niet de intentie is om die bevoegdheid die bij de raad ligt te ontnemen. Daarom krijgt het volgende week de volle aandacht. De heer RIETBERGEN ziet en begrijpt de spagaat waar de heer Wubbels het over heeft. Het gaat hem erom dat vandaag gesproken wordt over mega-grote bezuinigingen terwijl ze in het achterhoofd het rapport hebben. Misschien valt vandaag voor een aantal instellingen het zwaard van Damocles, terwijl ze aan de andere kant weten dat er wat is. Met die spagaat heeft hij wat moeite en het daarom ook alleen maar aangekaart. Mevrouw BOUMAN memoreert dat ze een jaar geleden, even na de verkiezingen zijn begonnen aan het bouwen aan het koersdocument. Het was geen gemakkelijke opgave, want toen was direct al duidelijk dat er fikse maatregelen moesten worden genomen om Doetinchem weer financieel gezond te krijgen. Er hingen zware wolken boven Doetinchem. Nu een jaar later kijken ze terug op een proces waar de fractie van GroenLinks geweldig tevreden mee is, en wel om de volgende redenen. De keuzes zijn pas gemaakt nadat ze als gemeenteraad eerst samen nagedacht hebben over hun gemeentelijke rol. Vinden ze dat ze alles tot in de puntjes voor elke burger moeten regelen, of vinden ze dat elke burger zichzelf maar moet redden? Neen, ze vinden dat ze burgers die daartoe zelf de gereedschappen in handen hebben daartoe niet behoeven te helpen, maar dat ze er moeten zijn voor die burgers die het zelf niet redden zonder een steuntje in de rug. Ze vinden dat ze daarbij de solidariteit tussen mensen moeten bevorderen. Dat is Coach-plus, waarvan de uitgangspunten in deze bezuinigingsopdracht volgens de fractie van GroenLinks goed zijn vertaald. Ze zijn blij dat ze niet de kaasschaafmethode hebben toegepast. Ze hebben echte keuzes durven maken op grond van deze inhoudelijke gedachte. Er is rond deze bezuinigingsoperatie gelukkig goed gecommuniceerd. Er was goede communicatie tussen college en raad. Diverse keren is teruggekoppeld en kon de gemeenteraad de richting aangeven door de kaders te stellen en het college werkte dit met behulp van het ambtenarenapparaat vervolgens verder uit. Er is ook met het werkveld goed gecommuniceerd, met de verenigingen, met instellingen, met het bedrijfsleven. Ook zijn ze er zeer over te spreken dat de clubs, verenigingen, instellingen niet alleen geïnformeerd zijn, er is ook om advies gevraagd en vele verenigingen en instellingen hebben heel actief meegedacht en zelf suggesties en oplossingen aangedragen. Achteraf gezien blijkt dat deze hele bezuinigingsoperatie ook kansen heeft opgeleverd. Het subsidiebeleid hebben ze kunnen kantelen van een generiek systeem naar een doelgroep gericht en vraaggestuurd beleid. Ook zijn ze blij dat het taakveld cultuur, welzijn en sport procentueel gezien maar voor een klein deel van de bezuinigingen opdraait. Voor het grootste deel is gesneden in de eigen organisatie. Doordat er bewuste keuzes zijn gemaakt, is er niet alleen bezuinigd maar is er zelfs ruimte gemaakt om te investeren in de toekomst van Doetinchem. Ze denken dan aan het vrijwilligersbeleid, brede school en wijkgericht werken. Het stemt hen goed dat er ook een aantal beleidsvelden buiten schot zijn gebleven in deze gigantische bezuinigingsoperatie. Daarbij denkt ze aan de sociale sector en het 214

17 minimabeleid. Ook zijn ze tevreden over de beantwoording door het college van de vragen die gesteld zijn tijdens de commissievergaderingen. Een herhaling van zetten van die vergadering lijkt hen niet op z n plaats. Ten slotte merkt ze op dat ze als nieuweling in januari van dit jaar aan het raadswerk is begonnen. Het was een jaar waarin ze zich heel regelmatig in een klap in het diepe gegooid heeft gevoeld. Wel heel leerzaam, maar niet altijd leuk. Tegelijkertijd heeft ze ook de resultaten gezien die dit college geboekt heeft, zeker gezien de omstandigheden in het moeilijke jaar dat achter hen ligt. Een jaar van bezuinigingen en een jaar van politieke onrust. Ondanks dat constateert ze dat vriend en vijand tevreden is over de kwaliteit en met name over de voortvarende aanpak van dit college, ondersteund door het ambtelijk apparaat. De fractie van GroenLinks kijkt daarom tevreden naar dit resultaat en daarom eveneens met vertrouwen naar de toekomst. De heer KUIPERS vervolgt de bijdrage van de fractie van GroenLinks met op te merken dat van de programmabegroting het eerste wat hem opvalt de kaft is: een Schotse ruit. Een teken van de wethouder van financiën van zijn voorkeur voor een Schotse drank of symbool voor een zuinige begroting? Ze gaan uit van het laatste. Al sinds dit voorjaar wordt met de voltallige raad over bezuinigingen gesproken. Ze kunnen niet anders en moeten het doen met wat ze hebben. Daarvoor is het Coach-plusscenario opgezet. Daarbij komt naar voren dat ze zijn overgegaan naar een doelgroepensubsidiebeleid. In deze begroting zijn echter veel meer afspraken verwerkt en wel op zo n manier dat ze alle taken die ze als gemeente moeten doen nog kunnen uitvoeren zonder dat ze een artikel-12 worden. Zelfs de financiële reserves komen de komende jaren weer enigszins op orde. Nog niet op het vereiste niveau, maar de eerste goede aanzet is er. Deze begroting is en blijft een compromis. Natuurlijk wil je voor belangrijke zaken geld uittrekken, maar dat betekent dat je op andere onderwerpen extra gaat korten. Het belangrijkste voor de GroenLinks-fractie is dat deze begroting weer een weg aangeeft naar gezonde financiële huishouding. Financiën die ze hard nodig hebben om ook in de komende jaren te kunnen doen wat ze van plan zijn om te doen voor de gemeente Doetinchem en haar inwoners. De presentaties van de studies van het masterplan Schil op 31 oktober hebben hun blij verrast. Er zijn oplossingen voorgelegd voor diverse problemen in de stad. Ze verwachten dan ook snel een goed vervolg hiervan, waardoor ze op een snelle manier de hand aan de schop kunnen slaan. Met betrekking tot WEDEO wijst hij op het voorstel van de raad van Arnhem om het tekort op de sociale werkplaats op te vangen door deze wiet te laten kweken, e.e.a. in de lijn van het wetsvoorstel van de Tweede Kamer. Dus stelt hij voor, laat WEDEO wiet kweken voor de regionale koffieshops. Hiermee los je drie problemen op: de zogenaamde achterdeurconstructie van de koffieshops (de controle), extra en verdere continuering van werkgelegenheid voor de sociale werkplaats plus inkomsten voor de sociale werkplaats, waardoor het misschien mogelijk is dat er minder of misschien helemaal geen ondersteuning meer nodig is vanuit deze gemeente. Mevrouw VAN DER MEIJS voelt zich gedwongen om te reageren. De VVD is heel ondernemingsgezind en daarin vinden VVD en GroenLinks elkaar vaak, maar hij vergeet bij alle voordelen wel het aspect van het welbevinden van de werknemers van WEDEO. Zij nodigt hem uit met het voorstel te komen en de VVD-fractie zal het graag steunen. De heer KUIPERS vervolgt met een waarschuwing aan het college. Hoewel de verkoop van de aandelen Vitens als p.m.-post voor 2006 is aangegeven bij nadere navraag betreft het hier de verkoop van preferente aandelen waar in de aandeelhoudersvergadering al toe besloten is bepleit hij dat het voor de raad en het college duidelijk moet zijn dat verdere verkoop van aandelen uit de aandelenportefeuille voor de fractie van GroenLinks geen optie is. Zijn fractie vindt dat je als gemeente zeggenschap dient te houden in de publieke diensten, hoe klein je stem ook is. Ten slotte nog een domper voor de sceptici in het gezelschap en aan degene die ingezonden brieven schrijft naar De Gelderlander, maar een vreugde voor GroenLinks: voor 2006 staat het project Rapper op de Trapper prominent vermeld in het mobiliteitsfonds. Zij vinden dat een overwinning voor hun wethouder en wensen haar veel fietsplezier en ze raden de raadsleden aan om ook vaker op de fiets naar deze vergadering te komen. Binnenkort kan het nog veiliger en sneller. Ze hopen naar aanleiding van de toezegging van de wethouder in de commissievergadering dat binnenkort sommige abri s 215

18 voorzien zijn van een voorziening om de fiets gratis te parkeren. Door de positieve instelling van het college die blijkt uit de begroting 2006, de nota Bovenwijkse voorzieningen en de nota Mobiliteitsfonds geven ze als fractie van GroenLinks het vertrouwen aan dit college om deze ingeslagen weg te vervolgen. Mevrouw KATUS geeft te kennen dat D66 de discussie heeft gevolgd en eraan heeft meegedaan. Er is veel reactie geweest en veel gepraat, ook met de instanties samen met het college ook bij het ontwerp hiervan, het nieuwe denken over het subsidiebeleid en de takenombuiging. Het is een goede zaak dat er ook een actieve bijdrage aan geleverd is. Niemand vindt het leuk om te bezuinigen. Alle mails, alle brieven, de wijze waarop ze zijn aangesproken, het is allemaal heel begrijpelijk. Ze dankt daarvoor. Hoe begrijpelijk ook alle bezwaren zijn, er moet nu eenmaal bezuinigd worden. Als het gaat om de initiatieven betreffende Wehl en de kunstuitleen vinden ze dat wanneer instanties zelf met initiatieven komen, dit gehonoreerd moet worden. Ze vraagt het college hier goed naar te kijken. Het moet echter wel passen binnen het voorgenomen bedrag dat bezuinigd moet worden en in het voorgenomen jaar. De nieuwe ombuiging biedt echter ook kansen aan instanties. Met name noemt ze de vrijwilligers. Er is extra geld gestoken in de post vrijwilligers. Daar moet op geïnvesteerd worden. Dit zijn kansen voor de instanties om daar winst te behalen. Heel belangrijk is ook het doelgroepenbeleid. Zo belangrijk dat eigenlijk de taakstelling bij de instanties veranderd moet worden. Je zult zien dat de instanties daardoor ook enorm veel zullen kunnen behalen. De doelgroepen gaan er naar haar mening in deze bezuinigingen zelfs op vooruit. Het betekent voor de instellingen dat zij hun activiteiten iets moeten ombuigen en moeten focussen op de doelgroepen. Daarin is de extra winst te behalen. De fractie van D66 doet een beroep op al deze instanties muziekschool, bibliotheek, de sportvoorzieningen en De Gruitpoort om hier een beleid en activiteiten op af te stemmen en te laten zien dat deze kansen daadwerkelijk opgepakt kunnen worden. Het doelgroepenbeleid is naar haar mening echt een kans. Pak die ook! Alle instanties waren het destijds ook eens met de keuze voor het doelgroepenbeleid. Doetinchem stond er financieel heel erg slecht voor. Het was een enorm moeilijke opgave voor het college. Daarnaast moest er een oplossing gevonden worden voor de plannen uit de voormalige gemeente Wehl voor een groot aantal investeringsprojecten van de vorige collegeperiode die Doetinchem toch meer ging kosten dan was verwacht. Ten aanzien van de reacties die over DHC zijn uitgesproken, meent ze dat dit er inderdaad uit ziet als ongelijkheid. Ze vraagt het college om daar een correctie op te plegen, zodat deze ongelijkheid wordt opgeheven. Wat de D66-fractie betreft rammelt die bezuiniging. Inzake de tegenstelling tussen stad en dorp hebben ze de stukken zorgvuldig nagekeken, maar ze hebben geen tegenstelling waargenomen. Kijk waar de klappen vallen; dat is met name in de stad. Kijk ook naar hoe ze zelf in het eigen vlees snijden. Er gaat een behoorlijke post richting ambtelijk apparaat; die bezuinigingen worden ook gepleegd. Houd dat goed in de gaten. Ze maken zich grote zorgen over de bezuinigingen op de post cultuur. Ook daar sluiten ze zich aan. Dit komt in het hele stuk niet voor. Betekent dit cultuur volgend jaar volledig wegbezuinigen? Of vindt het college cultuur niet belangrijk genoeg om het zelfs maar te noemen? Ze hopen dat het college de zorgen van de D66-fractie daarover kan en wil wegnemen. Ook aan recreatie worden door het college slechts drie zinnen gewijd. De heer VERHOEVEN vraagt nadere toelichting over wat ze bedoelt als ze spreekt over cultuur. Wat doet het college niet? Mevrouw KATUS verduidelijkt dat ze vinden dat in de programmabegroting en ook in het subsidiebeleid cultuur een ondergeschoven kindje is. Daar willen ze graag wat uitspraken van het college over hebben. De heer VERHOEVEN vraagt of ze bedoelt dat ze de bezuiniging op het beleidsveld cultuur van ongeveer 2 ton niet wil of wat dan wel. Mevrouw KATUS stelt dat voor D66 cultuur belangrijk is. Ze begrijpen de bezuinigingen, maar zijn van mening dat cultuur een meer prominente plaats moet krijgen en dat de bezuinigingen minder zouden moeten zijn. Wat Amphion betreft zijn ze bevreesd als Amphion meer zou moeten bezuinigen voor de risico s ten aanzien van het aantal toeschouwers, maar ze vinden het initiatief en de denkwijze met betrekking tot de Vrienden van Amphion een goed initiatief. Daar zouden ze eens over na moeten denken. Het is een goede houding in de discussie met elkaar om als je het ergens niet mee 216

19 eens bent dan met nieuwe voorstellen te komen. Ze zijn het helemaal eens met het initiatief van de VVD-fractie betreffende het korter parkeren. Daarmee laat je zien wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken met de bezuinigingen. Parkeertarieven verhogen is prima, maar achter de bezuinigingen wil je ook iets realiseren. Ze begrijpt dat men even de auto nodig heeft, maar dan zo snel mogelijk weer weg. Die parkeerplekken kosten nu eenmaal geld en er moet zo optimaal mogelijk gebruik van worden gemaakt. De heer MOÏZE DE CHATELEUX stelt dat het het college gelukt is om een op termijn sluitende begroting te presenteren waarin nog ruimte is gevonden voor investeringen in belangrijke items die in het koersdocument staan genoemd: sociaal beleid, mobiliteit, economie, leefbaarheid, dorps- en wijkgericht werken en de Schil. Doetinchem stond er financieel bijzonder slecht voor. Er moet dus verantwoordelijkheid genomen worden voor de financiële situatie van deze stad. De verantwoordelijkheid die voor allen geldt, is genomen met de afspraken in het koersdocument. Extra probleem was dat er een niet ingevulde maar wel ingeboekte extra bezuiniging van bleek te bestaan. Er zijn diverse teruglopende inkomsten.vanuit het gemeentefonds en een gedeeltelijke afschaffing van de maximering van de ozb. Hij wijst erop dat er zelfs investeringen zijn volgend jaar: mobiliteit, economie, accommodatiebeleid, platteland. De fractie van D66 ziet het rekenkamerrapport als een steun in de rug voor het beleid dat sinds begin van dit jaar door het nieuwe college is ingezet. Ze willen en zullen kijken of er nog meer winst uit te halen is. Extra budget voor de griffie is iets dat je in bezuinigingstijd eigenlijk niet moet willen. Maar extra investering is noodzakelijk om het dualistisch karakter te verbeteren. Deel is hiervoor gereserveerd. De heer RIETBERGEN reageert op het compliment dat de heer Moïze de Chateleux maakte naar het college vanwege het rapport, maar hij ziet het verband niet, omdat het nog niet zo ver is dat het nu geweldig gaat lopen. Het is alleen een constateren dat ze de afgelopen jaren misschien wat steken hebben laten vallen. Hij begrijpt de opmerking niet in relatie tot het huidige college van burgemeester en wethouders. De heer MOÏZE DE CHATELEUX zegt er inhoudelijk niet op in te zullen gaan, maar dat het duidelijk is dat het rapport van de rekenkamer een steun moet zijn voor het beleid dat het college zal moeten gaan volgen. Daar zullen ze verder volgende week over praten. De raad heeft een meer adviserende taak nodig van de griffie. Gezien de bezuinigingen willen ze echter dit budget niet eerder besteden dan wanneer helder is wat nodig is. Hij vraagt om een kort onderzoek naar de behoefte, naar de manier waarop dit in kwaliteit kan worden vertaald en wat de daaraan verbonden kosten zijn. De heer STOEL betoogt dat de moeizame economie van de afgelopen jaren ook gevolgen heeft voor de lokale overheden. De financiële positie van onze gemeente is dramatisch verslechterd. De bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd, hebben dan ook tot gevolg dat onder meer de algemene uitkering uit het gemeentefonds aanzienlijk is verslechterd. De structurele bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren zijn groot en hebben grote gevolgen voor de interne organisatie en de burgers van deze gemeente. Hij noemt: een bezuinigingsomvang van 5,6 miljoen structureel en daarnaast 5,6 miljoen eenmalig in 2005 en nog eens 5,5 miljoen eenmalig in de jaren 2006 tot Voorwaar geen eenvoudige opdracht. Toch is het college er in geslaagd om de begroting 2006 en de uitgewerkte ombuigingsvoorstellen volgens het zgn. Coach-plusmodel volgens planning aan de raad voor te leggen. Daarmee wil de Stadspartij het college complimenteren. In het Coach-plusmodel wil men meer ruimte geven aan partijen om taken uit te voeren. Dat vinden ze een goede ontwikkeling. Om de kwaliteit van de voorzieningen te waarborgen moeten deze worden gecentraliseerd met behoud van de basisvoorzieningen in de wijken en de dorpen. Ook daarmee zijn ze het eens. De insprekers tijdens de commissievergaderingen hebben de raad gewezen op de impact van de voorgenomen bezuinigingen op de beleidsvelden cultuur, welzijn en sport. Liever niet bezuinigen, maar als het moet, dan in overleg met het veld en geef ons ruimte en tijd om met alternatieve voorstellen te komen en geef ons vervolgens de tijd om verhogingen door te voeren was de vraag van betrokkenen. Bijvoorbeeld de directies van instellingen hebben verzocht om alternatieve voorstellen te mogen indienen die hetzelfde bezuinigingsresultaat zullen 217

20 opleveren. De Stadspartij vindt dat daar ruimte voor moet zijn. De bibliotheek is daar een goed voorbeeld van. De sportverenigingen krijgen het hard te verduren. Zij worden geconfronteerd met tariefsverhogingen en dus ook verhoging van contributies. Ze wijzen op de mogelijke consequenties ervan. Ook zal er nog meer gevraagd worden van de vrijwilligers (alweer!) die in de sport-, cultuur en welzijnswereld werkzaam zijn. Ze zijn het ermee eens dat er geld vrijgemaakt moet worden voor nieuw beleid, en zeker met betrekking tot die vrijwilligers, maar ook voor de brede school en ook voor het wijkgericht werken. Hij vraagt het college wanneer ze de uitwerking van het nieuwe beleid tegemoet kunnen zien. De Stadspartij steunt het voorstel om te stoppen met de generieke subsidies. Daarvoor in de plaats komen gerichte subsidies en lage tarieven voor specifieke doelgroepen. Daar zijn ze het van harte mee eens. Door het maatschappelijk veld wordt er terecht op gewezen dat de ombuigingsvoorstellen ook de middeninkomens treffen, zeker voor de groep die net boven het bestaansminimum zit. Deze groep krijgt te maken met hogere contributies, ozb-verhoging en daarnaast ook met andere lastenverhogingen als energiekosten, ziektekostenpremies en andere. Ze vinden dat daar oog en oor voor moet zijn dat deze doelgroep niet verstoken blijft van de deelname aan sport en cultuur. Ze gaan ervan uit dat de overige voorgestelde bezuinigingen reëel en realistisch zijn. Het kan niet zo zijn dat ze over een aantal jaren geconfronteerd worden met een inhaalslag als gevolg van uitgesteld onderhoud. Voor de begroting 2006 staat voorop een gezonde balans tussen inkomsten en uitgaven. De algemene reserve moet weer naar de omvang die behoort bij de risicoparagraaf. Het college heeft in de begroting een ambitieus programma neergezet. Voor de Stadspartij is er niets mis met deze ambities; die behoor je als centrumgemeente te hebben. Ze maken zich echter wel zorgen over de manier waarop alles met alles verbonden is en dus tegenslagen op één beleidsveld of project onmiddellijk doorwerken naar andere beleidsterreinen en projecten. Ze zien de onuitstelbaarheid van deze ontwikkelingen ook wel in, maar er moet ook geld voor zijn. Eerst moeten de financiën op orde alvorens te beginnen met nieuw beleid, tenzij de projecten zichzelf bedruipen. Met name vragen ze aandacht voor het woningbouwprogramma. De planning van ten minste 400 woningen per jaar moet gehaald worden. De algemene uitkering is hierop gebaseerd. Als de kabinetsplannen met betrekking tot de ozb doorgaan, moet de gemeente nog eens structureel 1,2 miljoen bezuinigen als gevolg van het niet kunnen doorvoeren van de ozb-verhoging in de tarieven in 2006 en volgende jaren. We hebben het wettelijk maximum van de tarieven bereikt en Den Haag laat ons op de blaren zitten. Hij vraagt het college het volgende: ze hebben gehoord dat de provincie toestemming kan geven om boven het wettelijk maximum uit te gaan, indien aangetoond wordt dat je er alles aan gedaan hebt om de begroting sluitend te krijgen. Is dit een juiste veronderstelling? Ze kunnen zich erin vinden als de ontstane tekorten als gevolg van het niet doorvoeren van de ozb-verhoging voorshands gedekt worden uit de algemene reserve. Wel vinden ze dat de ontstane voordelen, zoals de efficiëntieverbetering door het slimmer inkopen, dienen terug te vloeien naar de algemene reserve. Als dat onvoldoende blijkt op te leveren dan zullen ze nog eens nadrukkelijk moeten kijken op welke wijze zij het tekort dan zullen moeten dekken. Ten slotte vraagt hij hoe het staat met de vordering van de plannen om Amphion op de Veemarkt te bouwen. De discussie over het wel of niet is hen op dit moment een brug te ver. Ze willen ook de discussie afwachten om dan hun definitieve standpunt in te nemen. Hij hoort graag of die discussie in december plaats vindt. Dat hangt samen met de financiële positie van de gemeente, maar zeker ook met de investeringen die dat voor Amphion met zich meebrengen. Hij wacht de amendementen en moties die ingediend worden af. Daar zal hij zich over beraden. De heer HEIJ stelt dat het woord takendiscussie is ingeburgerd, maar het geeft wel de essentie weer van wat ze hier doen. Bezuinigen was en is nodig. Ze staan ervoor om het probleem op te lossen en dit niet als je het tegen komt voor je uit te schuiven. Het wordt dan alleen maar zwaarder om mee te slepen en moeilijker om op te lossen. De vraag is waar te beginnen. Wat behoort er nu eigenlijk tot de taken van de gemeente of een gemeentelijke overheid? Welke rol speel je als overheid in een samenleving? Dat was de basis van wat al een half jaar als takendiscussie door het leven gaat. Inmiddels zijn ze al een 218

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 26 MEI 2005 OM 19.30 UUR AGENDA 1. Verslag van de vergadering van 21 april 2005 2. Aanvulling op de raamovereenkomst voor het centrumgebied Oosseld

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T.

AAN DE RAAD. Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016. Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke. Portefeuillehouder Burgemeester T. AAN DE RAAD Agenda: 7-7-2016 Franeker, 7-7-2016 Onderwerp Dienstverleningsvisie gemeente Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester T. van Mourik Samenvatting In het visiedocument Dienstverlening verwoorden

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

Beste leden van de Huurderskoepels,

Beste leden van de Huurderskoepels, Beste leden van de Huurderskoepels, Op maandag 16 maart heb ik u het definitieve huurverhogingsvoorstel voor 2015 gedaan. Dit naar aanleiding van onze discussie op 9 maart jl. waarin wij een concept-voorstel

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837

Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Raadsvoorstel Zaaknr: 37837 Onderwerp: Herindelingsontwerp gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, naamgeving nieuw te vormen gemeente. Samenvatting: Voor u ligt het herindelingsontwerp voor de

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( )

Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( ) Datum : 6 november 2013 Bijdrage aan behandeling programmabegroting 2014 ( 2013-320) Meneer de voorzitter, geachte collega s en belangstellenden, We spreken vandaag alweer de laatste programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2012 AB12.01265 RV2012.125 Gemeente Bussum Vaststellen profielschets burgemeester van Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA,

AMENDEMENT van de fracties van GroenLinks en de PvdA, van de fracties van en de, Onderwerp: bezuinigingen op de griffie en de rekenkamercommissie De griffie de enige ambtelijke ondersteuning is die de gemeenteraad in Veenendaal heeft De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Toespraak door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer N. van Wolfswinkel, bij de installatie van de heer A.J. Kottelenberg tot burgemeester van Neder-Betuwe op vrijdag 7 april 2017. Geachte burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp De Kleine Aarde op weg naar een frisse start Status Besluitvormend Voorstel a. in te stemmen met de verantwoording over dossier Triple E en dit dossier af te sluiten; b. het college op

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries Advies Gemeenteraad Westland Prof. mr. D.J. Elzinga Mr. dr. F. de Vries Inhoud Casus... 2 Vragen... 2 Benoeming van publieke bestuurders... 3 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving... 4 Dubbele geheimhouding?...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11.

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11. Gemeente Heerde Raadsvergaderin 1 3 MEI 2013 ([ cittamow Raadsvoorstel Raadsvergadering 13 mei 2013 Commissie Ruimte[/]Samenleving 23 april 2013 Agendapunt 11. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Afdeling en

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/

Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/ Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 16 maart 2017 Raadsvoorstelnr: 17/13 Afdeling Commissie Contactpersoon/email Advies, Ondersteuning en Veiligheid (AOV) Algemene Zaken Jessica.vaniersel@oisterwijk.nl

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Riedsútstel (initiatiefvoorstel)

Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Riedsútstel (initiatiefvoorstel) Ynformaasjekarrûsel : 5 februari 2015 Agindapunt : 1 Status : Informerend/Vergaderstuk Ferfolch : Opiniërend/Besluitvormend d.d. 12 februari 2015 (agendapunt 8) Portefúljehâlder

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie.

Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. College Onderwerp: V20100064 Beantwoording Art. 61 vragen CDA fractie n.a.v. goedkeuring begroting door de provincie. Collegevoorstel Inleiding: Naar aanleiding van de brief waarin de provincie de begroting

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak

Onderwerp Vaststellen startnotitie (ver)bouw, beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen Vastgoed onder één dak OPENBAAR Adviseur: P. Driesen (VROM, tst. ) Portefeuillehouder: W.E. Tönjann - Levert 10.12133 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 11 november 2010 Raadsvergadering d.d. 25 november 2010 Voorstel nr. 113/10

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen.

Nadere toelichting Op 15 april 2010 presenteert de Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân (RKC) haar rapport inzake het grondbeleid in Achtkarspelen. Aan de Gemeenteraad Raad Status 3 februari 2011 Besluitvormend Onderwerp Advies controlecommissie over rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid Punt no. 6 Korte toelichting De controlecommissie heeft

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 11 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN HET GEBOUW VAN HET WATERSCHAP AGENDA Opening Blz. 1. Installatie nieuwe raadsleden 74 2. Verklaring van

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

: Kadernota 2013 RMB

: Kadernota 2013 RMB Raadsvergadering : 29 maart 2012 Agendapunt : 6 Mill, 28 februari 2012 Onderwerp : Kadernota 2013 RMB Geachte raad, INLEIDING: Het RMB stelde zijn begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2013 op. Het college

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK

OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK OP ZOEK NAAR...NIEUWE GEMEENTEGRENZEN. EEN PRAATSTUK Leeuwarden, 21 maart 2013 Een praatstuk over de toekomstige grenzen van Leeuwarden Het bestuurlijk landschap in Friesland zal er de komende jaren waarschijnlijk

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie