Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05"

Transcriptie

1 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

2 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05

3 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden te kiezen. Het Vlaams Belang zal de kiezer naar goede gewoonte tegemoet treden met een uitgewerkt en doordacht verkiezingsprogramma. De lokale en provinciale besturen zijn voor het Vlaams Belang van primordiaal belang, gezien ze veruit de meeste invloed hebben op onze levenskwaliteit. Afdoende recreatie- en groenvoorzieningen in de buurt, begaanbare fiets- en voetpaden, voldoende wijkagenten, veilige straten en een vlotte gemeentelijke dienstverlening, zijn zaken die de burger nauwer aan het hart liggen dan de goedkeuring van een zoveelste Europese verordening. Lokale beleidsmaatregelen zorgen ervoor dat onze burgers zich al dan niet thuis voelen in hun buurt of wijk. Traditioneel liggen twee basisprincipes ten grondslag aan het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Een eerste beginsel ziet het dichte netwerk van Vlaamse steden en gemeenten als het fundament bij uitstek voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Vlaanderen moet staatkundig volledig soeverein worden zodat we een fiscaal, economisch, justitieel en sociaal beleid kunnen uittekenen op maat van de Vlaming. Enkel wanneer we als Vlaams staatsburger Europa en de wereld tegemoet kunnen treden, zullen we op deze overkoepelende niveaus het respect en de erkenning genieten die ons toekomt. Vlaamse onafhankelijkheid zal tevens de lokale beleidsniveaus meer ruimte verschaffen om een efficiënter beleid te voeren. Een kordate aanpak van de criminaliteit, een halt aan de massa-immigratie en het creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat zijn hierbij absolute beleidsprioriteiten. Zo niet dreigen we hoe langer hoe meer af te drijven van onze eigen culturele wortels die het fundament vormen van ons algeheel waardenen normenpatroon en levenswijze. Het tweede grondbeginsel stelt dat burgerzin een onontbeerlijke voorwaarde is voor een gezond sociaal weefsel. Een mens leeft immers niet alleen, maar vertoeft voortdurend in gezelschap. De eerste leefgemeenschap is het gezin. Vooral in het gezin vindt men het persoonlijk geluk. In het gezin krijgen kinderen bovendien de fundamenten aangereikt voor hun verdere ontwikkeling. Het Vlaams Belang wil zich daarom profileren als een uitgesproken gezinspartij. 3 Inhoud-programmaboek2012.indd 3 4/09/12 11:05

4 Daarnaast zijn er de sociale leefsferen die het kerngezin overstijgen en waarvan eenieder onvermijdelijk deel uitmaakt: straat, wijk, gemeente, provincie, land (Vlaanderen), Europa en tenslotte, de wereld. Het Vlaams Belang erkent het belang van elk van deze niveaus en wil werk maken van werkbare politieke structuren op maat van deze gelaagdheid. Op 14 oktober zal alles rond gemeente en provincie draaien. De gemeente is het eerste en meest directe contactpunt tussen burger en overheid. Voor Vlaamsnationalisten ligt het voor de hand dat het gemeentelijke niveau opgewaardeerd moet worden. Daarom pakt het Vlaams Belang uit met een duidelijk en vernieuwend programma. Daarin staan verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid centraal. Meer veiligheid op straat, een sociaal klimaat, Vlaams karakter, vlottere mobiliteit, betere dienstverlening en een algemene verbetering van de leefbaarheid gelden als speerpunten. Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang 4 Inhoud-programmaboek2012.indd 4 4/09/12 11:05

5 Inhoudsopgave I. Thuis zijn in Vlaamse steden en gemeenten...7 II. Veiligheid: geen pardon voor criminaliteit!...19 III. Werken en ondernemen in Vlaamse steden en gemeenten...43 IV. Welzijn en sociale voorzieningen...47 V. Bestuurskracht...57 VI. Harmonie mens, milieu en energie...61 VII. Verkeer en bereikbaarheid...69 VIII. Optimaliseren van de ruimtelijke structuur...73 IX. School maken, jong zijn, sporten en cultuur genieten...79 X. Een middenbestuur voor de 21 ste eeuw Inhoud-programmaboek2012.indd 5 4/09/12 11:05

6 Inhoud-programmaboek2012.indd 6 4/09/12 11:05

7 I. Thuis zijn in Vlaamse steden en gemeenten De Vlaamse democratie moet kunnen bouwen op sterke en goed bestuurde Vlaamse steden en gemeenten. Deze steden en gemeenten zijn in het Vlaamse verleden steeds een belangrijk ankerpunt geweest van ons verlangen naar vrijheid. Zij zijn zeker de bouwstenen van het Vlaamse huis, maar zolang dat huis niet af is, zijn zij zeker ook stapstenen naar de onafhankelijkheid van de republiek Vlaanderen. Vlaamse zakelijkheid en goed bestuur moeten afrekenen met Belgische spilzucht en vriendjespolitiek. Anderzijds is daadkracht van lokale besturen van het allergrootste belang in een kordaat inburgeringsbeleid en in het afweren van de aanzwellende immigratiegolf. Herkenbaarheid. Bij gebrek aan een hogere overheid waarmee men zich kon identificeren, heeft de Vlaming steeds een sterk lokaal bewustzijn ontwikkeld. De nabijheid van het bestuur en de betrokkenheid van de inwoner zijn de beste garanties voor een leefbare leefomgeving. De laatste decennia komen deze verhoudingen onder druk. Door een steeds toenemende immigratie en de demografische ontsporing die er de laatste jaren het gevolg van is, voelen velen de band met hun stad, gemeente, dorp of wijk afnemen. Mensen herkennen zich niet meer in hun wijk, de ontwikkelingen gaan te snel, jonge gezinnen en jonge senioren zoeken andere oorden op, vaak buiten de eigen stad of gemeente. De samenhang in vele wijken gaat er hierdoor op achteruit. De sterke binding met de eigen stad of gemeente gaat vaak verloren. We zien dit vooral gebeuren in de omgeving van grote steden en bij uitstek in Vlaams-Brabant, waar er een sterke anderstalige inwijking is en het Nederlands binnen vele gemeenten onder steeds toenemende druk komt te staan. In de gemeenten rond Brussel is dit geen nieuw fenomeen, maar de huidige versnelling is onheilspellend. Vlaamse buurt en gemeente. Steden en gemeenten moeten inzetten op een Vlaams identiteitsbeleid. Het Vlaams Belang stelt verschillende krachtlijnen en concrete maatregelen voor om het Vlaams karakter van het plaatselijk leven te versterken. We kiezen voor een Nederlandstalig en Vlaams straatbeeld. Dit behelst: verkeerssignalisatie eenduidig in het Nederlands; nieuwe straatnaamborden die verwijzen naar plaatselijke benamingen, figuren uit de lokale geschiedenis of 7 Inhoud-programmaboek2012.indd 7 4/09/12 11:05

8 naar de bredere Vlaamse historische en culturele bedding; maar ook: correcte bevlagging met de Vlaamse Leeuw. Een consequent Vlaams bestuurlijk beleid moet vanzelfsprekend zijn. Daarbij denken we aan: jobs voor ambtenaren uitsluitend voor kandidaten met onze nationaliteit; alleen het Nederlands als bestuurstaal; maximaal inzetten op Vlaamse symboolwerking in gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening, bijvoorbeeld aanwezigheid van de Vlaamse Leeuw in de raadszaal, maar ook de extensie.vlaanderen in plaats van.be voor de gemeentelijke webstek. Cultuur- en vrijetijdsbeleving vinden plaats in Vlaamse en plaatsgebonden context. Dat betekent: bijkomende gemeentelijke subsidies voor evenementen in het kader van Vlaanderen feest (op en rond 11 juli) die in hun programmatie uitdrukkelijk ingaan op de Vlaamse ontvoogding; uitbouwen van een erfgoedbeleid door het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid; inrichting van een erfgoedbibliotheek met alle publicaties over de eigen gemeente en van eigen inwoners. Ondernemen moet kunnen in een Vlaamse en zelfbewuste stad of gemeente. Een mooie geste is een jaarlijkse prijs voor bedrijven, handelszaken en horecabedrijven die een (originele) Nederlandstalige naam voor hun bedrijf gebruiken. Een aanvullende kans is een jaarlijkse netwerkreceptie op uitnodiging van het gemeentebestuur voor alle bedrijven en zelfstandigen die een charter ondertekenen om het Vlaams en Nederlandstalig karakter van de stad of gemeente veilig te stellen. Het Vlaams Belang bepleit dat het jeugd- en sportbeleid, de plaatselijke gemeentelijke kinderopvang en het gemeentelijk onderwijs voldoende verwijzen naar een positief Vlaams gemeenschapsgevoel. Voor het onderwijs denken we bijvoorbeeld aan een jaarlijks scholenproject van de gemeentelijke of stedelijke scholen rond de wisselwerking tussen lokale en Vlaamse identiteit. Een laagdrempelige, jeugdige en collectieve artistieke of sportieve expressie leent zich hiervoor het best. Verwijzingen naar onze identiteit zijn evenwel onvoldoende. Het opbouwen van een Vlaamse identiteit is een werk van alle dag. We kunnen er niet omheen dat de tomeloze immigratie een belemmering vormt voor het het gezamenlijk beleven van een vanzelfsprekende Vlaamse eigenheid. De immigratiegolf is ondertussen niet alleen een probleem van de grootsteden. Tot in 8 Inhoud-programmaboek2012.indd 8 4/09/12 11:05

9 de kleinste gemeenten van Vlaanderen duiken samenlevingsproblemen met vreemdelingen en allochtonen op. Immigratietoevloed keren. Het Vlaams Belang kiest steeds met overtuiging de kant van de zwaksten bij het eigen volk. Dat zijn dus niet de migranten die naar hier komen om zich economisch te verbeteren. In de landen van aankomst zijn het gezagsgetrouwe en hardwerkende mensen die zich - terecht - onrechtvaardig behandeld voelen, omdat regeringen aan rechten voor immigranten weinig of geen plichten koppelen. In het dichtbevolkte Vlaanderen is dat zeker niet anders. Het zijn de generaties die ons economisch en sociaal model hebben uitgebouwd of hun rechtstreekse erfgenamen die aan het kortste eind trekken. Vlaanderen heeft geenszins de sociaaleconomische en de ecologische draagkracht om nog honderdduizenden nieuwe inwijkelingen te aanvaarden. Ons oorspronkelijk en authentiek sociaal weefsel staat zodanig onder druk dat de bereidheid om solidair te zijn met mensen elders in de wereld steeds minder vanzelfsprekend is. De immigratie levert dus geen winnaars op, maar alleen verliezers. Een goed doordacht terugkeerbeleid naar de landen van herkomst levert daarentegen enkel winnaars op. Reële immigratiestop. Het kaartenhuis is ingestort. Er rijst in Vlaanderen steeds luider protest tegen het gepamper van allochtonen, tegen het toedekken van wantoestanden en scheeftrekkingen ten nadele van de oorspronkelijke Vlamingen. Het is de overtuiging van het Vlaams Belang dat het roer radicaal omgegooid moet worden. Ook het gemeentelijk beleid moet in het teken staan van een noodzakelijke ommekeer. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat het perfect mogelijk is om bepaalde enkelingen of beperkte groepen vreemdelingen in te burgeren. Geslaagde inburgering is niettemin onmogelijk indien de immigratie permanent en grootschalig is en/of indien het om grote groepen immigranten gaat die een cultuur met zich meebrengen die, zoals de islamitische, sterk verschilt van onze cultuur. Maar laat ons wel wezen: Vlaanderen is al meer dan vol. Daarom willen wij een waterdichte immigratiestop, wat overigens ook een minimumvoorwaarde is voor een geslaagde inburgering van de reeds aanwezige allochtonen. Reeds een kwart van de kinderen tussen 0 en 5 jaar in Vlaanderen is inmiddels van vreemde afkomst. De tijd dringt dus. Leefbare wijken en stadskernen. Het Vlaams Belang wil dat de gewone Vlamingen zich opnieuw thuis voelen in de Vlaamse steden en gemeenten. 9 Inhoud-programmaboek2012.indd 9 4/09/12 11:05

10 Wij willen buurten en wijken teruggeven aan die mensen die zich van oudsher identificeren met die wijken en buurten voor wie ze tot hun identiteit behoren. De aanzienlijke aanwezigheid van grote groepen niet-geïntegreerde allochtonen in de steden en gemeenten heeft heel wat mensen vervreemd van hun vertrouwde omgeving. De concentratie van allochtonen in bepaalde wijken en de daarmee gepaard gaande criminaliteit en algemene verloedering, is een van de belangrijkste oorzaken van de witte stadsvlucht. Het zijn vooral de gegoede, koopkrachtige gezinnen die de steden verlaten. Hierdoor blijven Vlamingen die het (iets) minder breed hebben achter en dreigen ze een minderheid te vormen in hun eigen stad. Zelfs goed ingeburgerde allochtonen gaan op de loop. Deze stadsvlucht is een van de oorzaken van de teloorgang van de lokale middenstand. Voor de steden betekent deze evolutie een vermindering van de belastinginkomsten, met als gevolg geringere mogelijkheden om te investeren in voorzieningen. Witte stadsvlucht keren. Er moet een rem komen op de instroom van het aantal niet-europese allochtonen in de sociale huisvesting. Wat nieuwe verhuringen betreft, moeten kandidaat-huurders die zeven van de acht voorgaande jaren in het land hebben verbleven, voorrang krijgen. Sociale huisvesting mag niet verworden tot gettohuisvesting. Naast onrechtstreekse impulsen (bijvoorbeeld: terugdringen van de criminaliteit, verfraaiing van het stadsbeeld, het uitwijzen van criminele en illegale vreemdelingen) zijn er ook rechtstreekse fiscale maatregelen of stimuli nodig om jonge autochtone Vlaamse gezinnen opnieuw naar de steden te lokken. De garantie op Vlaams kwaliteitsonderwijs en kwalitatieve en betaalbare kinderopvang kan de terugkeer van autochtone Vlaamse gezinnen naar de Vlaamse steden in de hand werken. Nu wordt de vrije onderwijskeuze al te veel beperkt door allerhande voorrangscriteria (kansarmoede enzovoorts, waarvan nabijheid wellicht nog het minst schadelijke is voor het delicate samengaan van vrije onderwijskeuze en onderwijskwaliteit). Scholen mogen bovendien ten gevolge van het gelijke onderwijskansenbeleid geen allochtone kinderen weigeren. Ouders dienen hun kinderen dus noodgedwongen naar scholen te zenden met een hoog percentage allochtonen. Ook dit werkt stadsvlucht in de hand. Scholen van het vrij onderwijs moeten, zonder zich daarvoor achter drogredenen te verschuilen, opnieuw de mogelijkheid krijgen het aantal kansarmen en allochtonen te beperken om zo de onderwijs- 10 Inhoud-programmaboek2012.indd 10 4/09/12 11:05

11 kwaliteit te waarborgen. Ook het tekort aan kinderopvang in veel Vlaamse steden is een factor die Vlaamse gezinnen afschrikt om in de stad te komen/ blijven wonen. Een aanbod van voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is dus essentieel om de witte stadsvlucht te keren. Getto s bannen. Het Vlaams Belang wil koste wat het kost gettovorming tegengaan. Allochtone getto s verworden tot no go areas, zones die zo goed als ontoegankelijk zijn voor de politie en zelfs voor de hulpdiensten. Het Vlaams Belang eist dat recht en orde in de reeds bestaande getto s terugkeren. Daarom zijn in probleembuurten grotere politieaanwezigheid en meer identiteitscontroles vereist. In dit krachtdadige beleid kaderen eveneens huis-aanhuis- en deur-aan-deur-controles. Het Vlaams Belang wil onder geen beding ganse wijken van grote steden opgeven en overleveren aan wetteloosheid. In bepaalde steden, gemeenten en wijken waar veel criminaliteit voorkomt, is een nultolerantiebeleid de enige uitweg. Daar waar nodig moeten ook privé-bewakingsfirma s ingezet worden, zodat politiemensen zich kunnen toeleggen op hun politionele taken. Het Vlaams Belang eist een keiharde aanpak van alle vormen van criminaliteit en een strenge bestraffing van iedereen, autochtoon of allochtoon, die zich schuldig maakt aan misdrijven. Doelmatig centraal asielbeleid. Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat de gevolgen van het falende asielbeleid - voor een groot deel - worden afgewenteld op de steden en gemeenten. Het is bijvoorbeeld niet de taak van de steden en gemeenten om mee te voorzien in de opvang van asielzoekers door de oprichting en instandhouding van zogenaamde Lokale Opvang Initiatieven (LOI s). De federale overheid moet zelf volledig instaan voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Het gaat om die reden evenmin op dat duizenden asielzoekers, waarvoor geen plaats wordt gevonden in het opvangnetwerk, worden doorgestuurd naar de OCMW s. Met name in de grote steden zorgt de concentratie van asielzoekers, illegalen en geregulariseerden voor aanzienlijke overlast en toenemende druk op de sociale voorzieningen. Overigens: het Vlaams Belang vindt dat vluchtelingen het best in de eigen culturele omgeving opvang genieten en wil daarom het territorialiteitsbeginsel inschrijven in de Conventie van Genève. Voor ons moeten asielzoekers in afwachting van de definitieve erkenning van hun aanvraag of van hun uitwijzing in gesloten centra verblijven, die worden beheerd door de federale overheid. Zo niet blijven heel wat afgewezen asielzoekers na afwijzing van hun aanvraag in de illegaliteit verdwijnen. Een 11 Inhoud-programmaboek2012.indd 11 4/09/12 11:05

12 systeem van gesloten opvangcentra heeft nog bijkomende voordelen. Ten eerste wordt mogelijke overlast voor de buurtbewoners tot een absoluut minimum beperkt. Ten tweede kunnen gesloten centra valse asielzoekers ontmoedigen of afschrikken, terwijl het voor de échte vluchtelingen slechts een kortstondig ongemak betekent: wie uit vrees voor vervolging zijn land is ontvlucht, zal niet zwaar tillen aan een verblijf van enkele weken of maanden in een veilig en comfortabel opvangcentrum, ook al is het van het gesloten type. Ten derde krijgen eventuele criminelen door opvang in een gesloten centrum geen kans om het leven van de autochtone Vlamingen te vergallen. Uiteraard moet het verblijf in een gesloten centrum van een zo kort mogelijke duur zijn. Asielaanvragen moeten dan ook, naar het voorbeeld van Nederland, veel sneller worden afgehandeld. Illegaliteit is een misdrijf. Er moet dringend een einde komen aan het gedogen van het verblijf van illegale vreemdelingen. Illegalen moeten - ook door de gemeentebesturen - actief opgespoord worden. In geval van onderschepping moeten zij ondergebracht worden in gesloten opvangcentra met het oog op uitwijzing naar het land van herkomst. Een effectief uitwijzingsbeleid is slechts mogelijk indien de capaciteit van de illegalencentra drastisch wordt opgevoerd. De federale overheid moet eveneens stoppen met de grootschalige en permanente regularisatie van illegale vreemdelingen. Deze zorgen ervoor dat in de grote steden de OCMW s bezwijken onder de extra werkdruk en de extra kosten voor hun begeleiding. De geregulariseerde vreemdelingen zijn vaak langdurig aangewezen op sociale bijstand. Volledige wijken dreigen bovendien onleefbaar te worden. Misbruiken bestrijden, achterpoortjes sluiten. Het misbruik van de zogenaamde dringende medische hulpverlening waarop illegalen recht hebben, moeten we een halt toeroepen. Er moet op federaal vlak een lijst komen met ingrepen en behandelingen die in ieder geval niet vallen te beschouwen als dringende medische hulp (zogenaamde negatieve lijst ). De OCMW s moeten bovendien veelvuldiger gebruik maken van de mogelijkheid om een medische tegenexpertise te vragen. OCMW, politie en Dienst Vreemdelingenzaken moeten actief samenwerken, zodat het OCMW over alle nuttige informatie beschikt die toelaat om misbruiken van OCMW-steun door vreemdelingen op te sporen. Op die manier kan de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijfsrecht van de betrokkenen desgevallend beëindigen. Het OCMW en de gemeentelijke 12 Inhoud-programmaboek2012.indd 12 4/09/12 11:05

13 diensten moeten bovendien gevallen van illegaal verblijf systematisch melden aan de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken. Een immigratie-achterpoortje is het schijnhuwelijk. Een huwelijk wordt aangegaan met een Belg of een legaal verblijvende vreemdeling, louter met de bedoeling aan de nodige verblijfspapieren te geraken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet maximaal gebruik maken van zijn bevoegdheden om schijnhuwelijken te voorkomen. Bij de minste twijfel omtrent de bedoelingen van de aanstaande echtgenoten moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies inwinnen van het parket. In geval van een huwelijk waarbij een van de partners geen definitief verblijfsrecht heeft, moet systematisch en door middel van een doorgedreven onderzoek worden nagegaan of het om een schijnhuwelijk gaat. Nadat een huwelijk, waaraan een vreemdeling een verblijfsrecht ontleent, is voltrokken, moet de gemeente de nodige controles (onder meer woonstcontroles) uitvoeren om na te gaan of nog steeds aan de voorwaarden inzake gezinshereniging is voldaan. Is dat niet het geval, dan moet dat worden gemeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op de ontbinding van het huwelijk en de beëindiging van het verblijfsrecht van de betrokkene. Vreemdelingenstemrecht afschaffen, nationaliteitswetgeving verstrengen. Verhofstadt-II voerde het stemrecht voor vreemdelingen in. De paarse partijen deden dat niet uit naastenliefde, maar uit platte electorale overwegingen, vooral gericht op stemmenwinst voor de sp.a en de PS. Zo moeten de vreemdelingen niet alleen de tegenvallende verkiezingsresultaten van de gevestigde partijen opsmukken, maar ook de autochtone tegenstem neutraliseren. Daarnaast was het vreemdelingenstemrecht vooral een eis van de Franstalige partijen in dit land. Met de stemmen van enkele honderdduizenden vreemdelingen willen ze de Vlamingen in Brussel nog verder in de marginaliteit drukken en onze positie in de Vlaamse Rand verzwakken. Het vreemdelingenstemrecht werkt overigens, samen met de zogenaamde snel-belg-wet, ook de islamisering in de hand. Uit verschillende studies is gebleken dat allochtone kiezers - met of zonder de Belgische nationaliteit - een etnische stem uitbrengen. Dit wil zeggen: stemmen voor kandidaten met dezelfde nationale en etnische afstamming. Dat verklaart waarom veel kandidaten van Marokkaanse of Turkse origine dankzij hun grote aantal voorkeurstemmen werden verkozen op in beginsel onverkiesbare plaatsen. In 2006 gingen zo 145 van de 663 gemeenteraadszetels in de 19 Brusselse gemeenten naar kandidaten van niet-europese origine. Dat komt neer op 21,9% of ruim één gemeenteraadslid op de vijf. 13 Inhoud-programmaboek2012.indd 13 4/09/12 11:05

14 Het hoeft geen betoog dat het Vlaams Belang het vreemdelingenstemrecht wil afschaffen en de stembusgang voor alle verkiezingen opnieuw wil voorbehouden aan staatsburgers. Bovendien eisen we meer dan wat kosmetische aanpassingen van de snel-belg-wet. Sinds de inwerkingtreding van die wet heeft België immers de meest lakse nationaliteitswetgeving van heel Europa en verkregen bijna een half miljoen vreemdelingen de Belgische nationaliteit - inclusief het bijbehorende stemrecht voor álle verkiezingen. Voor het Vlaams Belang kunnen enkel vreemdelingen die in een burgerschapsproef blijk geven van voldoende inburgering én van de uitdrukkelijke bereidheid hun lot daadwerkelijk aan dat van onze gemeenschap te willen verbinden, in aanmerking komen om het staatsburgerschap en de bijbehorende politieke rechten te verkrijgen. Het Vlaams Belang houdt vast aan het principe dat enkel een geslaagde en volledige inburgering kan leiden tot verwerving van politieke rechten (en uiteindelijk het staatsburgerschap) en is ervan overtuigd dat door de omkering van dit principe elke prikkel om zich aan te passen wegvalt. Islamisering stoppen. Het Vlaams Belang eist de intrekking van de erkenning van de islam. Niet omdat wij ons zouden verzetten tegen de vrijheid van godsdienst - een groot goed dat moet worden gewaarborgd -, maar omdat de islam een geïmporteerde ideologie met een religieus randje is die in essentie haaks staat op onze Europese en westerse normen, waarden en maatschappelijke afspraken. Meer nog: de islam betekent een gevaar voor Europa - en dus voor Vlaanderen - en verdient dan ook allerminst een geprivilegieerde behandeling of financiële ondersteuning. Vlaanderen (zonder Brussel) telt ondertussen al 151 moskeeën. Onze hoofdstad Brussel is op zich goed voor niet minder dan 68 moskeeën. We stellen vast dat de Vlaamse steden en gemeenten geconfronteerd worden met een wildgroei van moskeeën van diverse strekkingen. Deze moskeeën zijn de katalysator van de islamisering van onze Vlaamse wijken en gemeenten. Vanuit de moskee wordt immers de koranische boodschap verspreid van intolerantie en niet-integratie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voorrang van de islamitische normen op de Europese rechtsregels, tradities en gewoonten. Het Vlaams Belang wil in onze steden en gemeenten geen islamitische haatpaleizen, al dan niet voorzien van minaretten. Wij willen dan ook een volledige bouwstop voor moskeeën. Ook moet er een einde worden gemaakt aan het gedoogbeleid tegenover moskeeën die gehuisvest zijn in daarvoor ongeschikte panden. 14 Inhoud-programmaboek2012.indd 14 4/09/12 11:05

15 De Vlaamse regering en bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) verplichten de Vlaamse provincies jaarlijks honderdduizenden euro subsidies uit te delen aan erkende moskeeën. Moskeeën en andere islamitische organisaties worden in het kader van het zogenaamde diversiteitsbeleid bovendien ook betoelaagd en ondersteund door de gemeenten. Omdat het Vlaams Belang zich verzet tegen de institutionalisering van de islam in ons land, zijn wij van oordeel dat elke subsidiëring of ondersteuning van de islam op welk bestuurlijk niveau dan ook volledig uit den boze is. Islamitische lichaamsbedekking voor vrouwen (zoals de hoofddoek) staat, los van de eigenheid van de moslima in kwestie, symbool voor de orthodoxe islam. Aldus is het een teken dat moet worden opgevat als vrouwdiscriminerend en antiwesters. Het Vlaams Belang is van mening dat hoofddoek, nikab en boerka slechts verschillen in het aantal centimeters stof en dus dezelfde vrouwdiscriminerende en antiwesterse symboliek uitdragen. Ten overvloede: de persoonlijke drijfveer van de moslima om zich te bedekken is van geen tel. De islamisering van een samenleving is recht evenredig met de mate waarin vrouwen zich bedekken. Het dragen van de islamitische hoofddoek moet derhalve zo veel als mogelijk worden verboden, en in elk geval voor overheidspersoneel en in de scholen van het officiële net (onder meer het gemeentelijke onderwijs) voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het Vlaams Belang stelt vast dat veel gemeenten het ritueel slachten in het kader van het islamitische Offerfeest ondersteunen. Enerzijds wordt het illegale thuisslachten vaak gedoogd en anderzijds worden door de gemeente op kosten van de belastingbetaler vaak tijdelijke slachtvloeren voorzien waar moslims al dan niet verdoofd kunnen slachten. In afwachting van een wetswijziging die het onverdoofde rituele slachten verbiedt, wil het Vlaams Belang dat de gemeente een einde maakt aan elke vorm van ondersteuning van het onverdoofd ritueel slachten. Geen organisatie of financiering van tijdelijke slachtvloeren dus. Ook na de invoering van een verbod op onverdoofd ritueel slachten, zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen elke vorm van overheidssteun voor het islamitische Offerfeest. Een aantal actiepunten. Het Vlaams Belang eist: een waakzaam en proactief beleid gericht op het vrijwaren en versterken van de Vlaamse identiteit en het Nederlandstalige karakter van onze steden en gemeenten; een reële immigratiestop; 15 Inhoud-programmaboek2012.indd 15 4/09/12 11:05

16 de intrekking van de erkenning van de islam; het actief opsporen - onder andere in moskeeën - en het buiten de wet stellen van extremistische islamitische organisaties die de wereldheerschappij van de islam en de jihad prediken; dat de ambtenaar van de burgerlijke stand maximaal gebruik maakt van zijn bevoegdheden om schijnhuwelijken te voorkomen en bij de minste twijfel omtrent de bedoelingen van de huwelijkspartners het huwelijk weigert te voltrekken en het advies inwint van het parket; de actieve opsporing - ook door de gemeenten - van illegale vreemdelingen (geen gedoogbeleid); een bouwstop voor moskeeën en een einde van het gedoogbeleid tegenover moskeeën die gehuisvest zijn in daarvoor ongeschikte panden; dat er niet wordt toegegeven aan islamitische eisen zoals halalvlees, gescheiden zwemmen en andere islamitische sekseapartheidseisen; de invoering van een hoofddoekverbod in scholen en openbare dienstverlening; de strikte handhaving van het boerka- en nikabverbod in de publieke ruimte; dat de gemeente op geen enkele wijze het (onverdoofd) ritueel slachten faciliteert of ondersteunt, dus geen inrichting of subsidiëring van tijdelijke slachtvloeren; dat gemeentelijke sociale tegemoetkomingen, behalve aan staatsburgers, slechts toegekend worden aan vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en voldaan hebben aan hun inburgeringsverplichtingen en aan erkende vluchtelingen; een beleid dat erop gericht is jonge Vlaamse gezinnen terug naar de steden te lokken door middel van onrechtstreekse en rechtstreekse impulsen; dat inzake sociale huisvesting voorrang wordt gegeven aan kandidaathuurders die zeven van de acht voorgaande jaren in het land hebben verbleven; de stopzetting van Lokale Opvang Initiatieven, vermits asielzoekers moeten worden opgevangen in door de federale overheid beheerde gesloten centra; dat de dienstverlening van het OCMW aan asielzoekers en illegalen wordt beperkt tot het strikte wettelijke minimum; 16 Inhoud-programmaboek2012.indd 16 4/09/12 11:05

17 dat de OCMW s maximaal gebruik maken van hun bevoegdheid om een medische tegenexpertise te vragen inzake de beoordeling van aanvragen van dringende medische hulpverlening aan illegalen; de afschaffing van het vreemdelingenstemrecht; de verstrenging van de nationaliteitswetgeving. 17 Inhoud-programmaboek2012.indd 17 4/09/12 11:05

18 Inhoud-programmaboek2012.indd 18 4/09/12 11:05

19 II. Veiligheid: geen pardon voor criminaliteit! Jarenlang heeft het Vlaams Belang gehamerd op de alsmaar toenemende onveiligheid in onze steden. De politici van de traditionele partijen minimaliseerden echter de feiten en bleven voorthollen op het heilloze pad van de laksheid. Ze bewezen lippendienst aan de harde aanpak en beloofden telkens opnieuw strenge maatregelen, maar in de praktijk deed men precies het tegenovergestelde. Na de moord in 2006 op de 17-jarige Joe Van Holsbeeck in het centraal station van Brussel werd het namelijk nog moeilijker om minderjarige criminelen op te sluiten. Bij gebrek aan een jeugdsanctierecht, is het tot op vandaag nog steeds wettelijk onmogelijk om jongeren te sanctioneren. Ook de dodelijke trap op treinconducteur Guido De Moor door een minderjarige Marokkaanse amokmaker op een Antwerpse lijnbus, leidde helemaal niet naar een verstrenging van de wet-lejeune, zoals Verhofstadt beloofd had. De voorwaardelijke invrijheidsstelling werd onder zijn bewind nog verder veralgemeend. Er kwam pas een kentering begin Na een reeks aanhoudende incidenten en de vlucht voor geweld van een hogeschool vanuit Anderlecht naar Schaarbeek, kwam een debat op gang over de invoering van een regime van nultolerantie in de Anderlechtse wijk Kuregem. Zelfs het groene parlementslid Luckas Vander Taelen verdedigde plots het invoeren van zero tolerance naar het voorbeeld van New York. Voordien was het enkel en alleen het Vlaams Belang dat het beleid van nultolerantie van de New Yorkse burgemeester Giuliani naar voren schoof als het enige geloofwaardige alternatief in de steden. Plots werd dit voorstel overgenomen door alle andere partijen. Sterker nog: de nultolerantie werd het officiële regeringsbeleid in de betrokken wijk. De politie werd versterkt en kreeg bijzondere instructies en extra mankracht en ook Justitie beloofde een krachtdadiger beleid. Het Vlaams Belang had het gelijk dus aan zijn kant. Maar echte nultolerantie kan het gevoerde beleid in Kuregem niet worden genoemd. Daarvoor ontbreekt nog steeds een goede samenwerking tussen politie en Justitie en een kordaat snelrecht waarmee een lik op stuk-beleid gevoerd kan worden. Ook wordt nauwelijks iets ondernomen tegen de illegale economie die de wijk tot op vandaag in belangrijke mate in haar greep houdt. Het versterkte veiligheidsbeleid bleef ook ruimtelijk veel te beperkt: elders in de stad blijven de stadsbendes de plak zwaaien. Net zoals dat in zovele andere steden nog steeds het geval is. 19 Inhoud-programmaboek2012.indd 19 4/09/12 11:05

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN. 1.1 De Middeleeuwen. 1.2 18 de eeuw

DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN. 1.1 De Middeleeuwen. 1.2 18 de eeuw 7 DEEL 1: JUSTITIE VAN VROEGER TOT NU 1 GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE GEVANGENISSEN 1.1 De Middeleeuwen Tijdens de Middeleeuwen was er van penitentiaire instellingen nog geen sprake. De enige vorm van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 60 nederland als immigratiesamenleving De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 TWEETALIG INFORMATIETIJDSCHRIFT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Van stadsrenovatie naar wijkherwaardering Twaalf jaar

Nadere informatie

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010

SP Utrecht Verkiezingsprogramma 2010 SP Utrecht Verkiezingsprogramma Conceptversie 26 november 09 tbv de Algemene Ledenvergadering op 9 december 09. Inhoudsopgave 1. De publieke zaak...3 De buurt, de andere hoeksteen...3 Onze economie, onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie