Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05"

Transcriptie

1 Inhoud-programmaboek2012.indd 1 4/09/12 11:05

2 Inhoud-programmaboek2012.indd 2 4/09/12 11:05

3 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden te kiezen. Het Vlaams Belang zal de kiezer naar goede gewoonte tegemoet treden met een uitgewerkt en doordacht verkiezingsprogramma. De lokale en provinciale besturen zijn voor het Vlaams Belang van primordiaal belang, gezien ze veruit de meeste invloed hebben op onze levenskwaliteit. Afdoende recreatie- en groenvoorzieningen in de buurt, begaanbare fiets- en voetpaden, voldoende wijkagenten, veilige straten en een vlotte gemeentelijke dienstverlening, zijn zaken die de burger nauwer aan het hart liggen dan de goedkeuring van een zoveelste Europese verordening. Lokale beleidsmaatregelen zorgen ervoor dat onze burgers zich al dan niet thuis voelen in hun buurt of wijk. Traditioneel liggen twee basisprincipes ten grondslag aan het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. Een eerste beginsel ziet het dichte netwerk van Vlaamse steden en gemeenten als het fundament bij uitstek voor een onafhankelijke Vlaamse staat. Vlaanderen moet staatkundig volledig soeverein worden zodat we een fiscaal, economisch, justitieel en sociaal beleid kunnen uittekenen op maat van de Vlaming. Enkel wanneer we als Vlaams staatsburger Europa en de wereld tegemoet kunnen treden, zullen we op deze overkoepelende niveaus het respect en de erkenning genieten die ons toekomt. Vlaamse onafhankelijkheid zal tevens de lokale beleidsniveaus meer ruimte verschaffen om een efficiënter beleid te voeren. Een kordate aanpak van de criminaliteit, een halt aan de massa-immigratie en het creëren van een ondernemingsvriendelijk klimaat zijn hierbij absolute beleidsprioriteiten. Zo niet dreigen we hoe langer hoe meer af te drijven van onze eigen culturele wortels die het fundament vormen van ons algeheel waardenen normenpatroon en levenswijze. Het tweede grondbeginsel stelt dat burgerzin een onontbeerlijke voorwaarde is voor een gezond sociaal weefsel. Een mens leeft immers niet alleen, maar vertoeft voortdurend in gezelschap. De eerste leefgemeenschap is het gezin. Vooral in het gezin vindt men het persoonlijk geluk. In het gezin krijgen kinderen bovendien de fundamenten aangereikt voor hun verdere ontwikkeling. Het Vlaams Belang wil zich daarom profileren als een uitgesproken gezinspartij. 3 Inhoud-programmaboek2012.indd 3 4/09/12 11:05

4 Daarnaast zijn er de sociale leefsferen die het kerngezin overstijgen en waarvan eenieder onvermijdelijk deel uitmaakt: straat, wijk, gemeente, provincie, land (Vlaanderen), Europa en tenslotte, de wereld. Het Vlaams Belang erkent het belang van elk van deze niveaus en wil werk maken van werkbare politieke structuren op maat van deze gelaagdheid. Op 14 oktober zal alles rond gemeente en provincie draaien. De gemeente is het eerste en meest directe contactpunt tussen burger en overheid. Voor Vlaamsnationalisten ligt het voor de hand dat het gemeentelijke niveau opgewaardeerd moet worden. Daarom pakt het Vlaams Belang uit met een duidelijk en vernieuwend programma. Daarin staan verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid centraal. Meer veiligheid op straat, een sociaal klimaat, Vlaams karakter, vlottere mobiliteit, betere dienstverlening en een algemene verbetering van de leefbaarheid gelden als speerpunten. Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang 4 Inhoud-programmaboek2012.indd 4 4/09/12 11:05

5 Inhoudsopgave I. Thuis zijn in Vlaamse steden en gemeenten...7 II. Veiligheid: geen pardon voor criminaliteit!...19 III. Werken en ondernemen in Vlaamse steden en gemeenten...43 IV. Welzijn en sociale voorzieningen...47 V. Bestuurskracht...57 VI. Harmonie mens, milieu en energie...61 VII. Verkeer en bereikbaarheid...69 VIII. Optimaliseren van de ruimtelijke structuur...73 IX. School maken, jong zijn, sporten en cultuur genieten...79 X. Een middenbestuur voor de 21 ste eeuw Inhoud-programmaboek2012.indd 5 4/09/12 11:05

6 Inhoud-programmaboek2012.indd 6 4/09/12 11:05

7 I. Thuis zijn in Vlaamse steden en gemeenten De Vlaamse democratie moet kunnen bouwen op sterke en goed bestuurde Vlaamse steden en gemeenten. Deze steden en gemeenten zijn in het Vlaamse verleden steeds een belangrijk ankerpunt geweest van ons verlangen naar vrijheid. Zij zijn zeker de bouwstenen van het Vlaamse huis, maar zolang dat huis niet af is, zijn zij zeker ook stapstenen naar de onafhankelijkheid van de republiek Vlaanderen. Vlaamse zakelijkheid en goed bestuur moeten afrekenen met Belgische spilzucht en vriendjespolitiek. Anderzijds is daadkracht van lokale besturen van het allergrootste belang in een kordaat inburgeringsbeleid en in het afweren van de aanzwellende immigratiegolf. Herkenbaarheid. Bij gebrek aan een hogere overheid waarmee men zich kon identificeren, heeft de Vlaming steeds een sterk lokaal bewustzijn ontwikkeld. De nabijheid van het bestuur en de betrokkenheid van de inwoner zijn de beste garanties voor een leefbare leefomgeving. De laatste decennia komen deze verhoudingen onder druk. Door een steeds toenemende immigratie en de demografische ontsporing die er de laatste jaren het gevolg van is, voelen velen de band met hun stad, gemeente, dorp of wijk afnemen. Mensen herkennen zich niet meer in hun wijk, de ontwikkelingen gaan te snel, jonge gezinnen en jonge senioren zoeken andere oorden op, vaak buiten de eigen stad of gemeente. De samenhang in vele wijken gaat er hierdoor op achteruit. De sterke binding met de eigen stad of gemeente gaat vaak verloren. We zien dit vooral gebeuren in de omgeving van grote steden en bij uitstek in Vlaams-Brabant, waar er een sterke anderstalige inwijking is en het Nederlands binnen vele gemeenten onder steeds toenemende druk komt te staan. In de gemeenten rond Brussel is dit geen nieuw fenomeen, maar de huidige versnelling is onheilspellend. Vlaamse buurt en gemeente. Steden en gemeenten moeten inzetten op een Vlaams identiteitsbeleid. Het Vlaams Belang stelt verschillende krachtlijnen en concrete maatregelen voor om het Vlaams karakter van het plaatselijk leven te versterken. We kiezen voor een Nederlandstalig en Vlaams straatbeeld. Dit behelst: verkeerssignalisatie eenduidig in het Nederlands; nieuwe straatnaamborden die verwijzen naar plaatselijke benamingen, figuren uit de lokale geschiedenis of 7 Inhoud-programmaboek2012.indd 7 4/09/12 11:05

8 naar de bredere Vlaamse historische en culturele bedding; maar ook: correcte bevlagging met de Vlaamse Leeuw. Een consequent Vlaams bestuurlijk beleid moet vanzelfsprekend zijn. Daarbij denken we aan: jobs voor ambtenaren uitsluitend voor kandidaten met onze nationaliteit; alleen het Nederlands als bestuurstaal; maximaal inzetten op Vlaamse symboolwerking in gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening, bijvoorbeeld aanwezigheid van de Vlaamse Leeuw in de raadszaal, maar ook de extensie.vlaanderen in plaats van.be voor de gemeentelijke webstek. Cultuur- en vrijetijdsbeleving vinden plaats in Vlaamse en plaatsgebonden context. Dat betekent: bijkomende gemeentelijke subsidies voor evenementen in het kader van Vlaanderen feest (op en rond 11 juli) die in hun programmatie uitdrukkelijk ingaan op de Vlaamse ontvoogding; uitbouwen van een erfgoedbeleid door het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid; inrichting van een erfgoedbibliotheek met alle publicaties over de eigen gemeente en van eigen inwoners. Ondernemen moet kunnen in een Vlaamse en zelfbewuste stad of gemeente. Een mooie geste is een jaarlijkse prijs voor bedrijven, handelszaken en horecabedrijven die een (originele) Nederlandstalige naam voor hun bedrijf gebruiken. Een aanvullende kans is een jaarlijkse netwerkreceptie op uitnodiging van het gemeentebestuur voor alle bedrijven en zelfstandigen die een charter ondertekenen om het Vlaams en Nederlandstalig karakter van de stad of gemeente veilig te stellen. Het Vlaams Belang bepleit dat het jeugd- en sportbeleid, de plaatselijke gemeentelijke kinderopvang en het gemeentelijk onderwijs voldoende verwijzen naar een positief Vlaams gemeenschapsgevoel. Voor het onderwijs denken we bijvoorbeeld aan een jaarlijks scholenproject van de gemeentelijke of stedelijke scholen rond de wisselwerking tussen lokale en Vlaamse identiteit. Een laagdrempelige, jeugdige en collectieve artistieke of sportieve expressie leent zich hiervoor het best. Verwijzingen naar onze identiteit zijn evenwel onvoldoende. Het opbouwen van een Vlaamse identiteit is een werk van alle dag. We kunnen er niet omheen dat de tomeloze immigratie een belemmering vormt voor het het gezamenlijk beleven van een vanzelfsprekende Vlaamse eigenheid. De immigratiegolf is ondertussen niet alleen een probleem van de grootsteden. Tot in 8 Inhoud-programmaboek2012.indd 8 4/09/12 11:05

9 de kleinste gemeenten van Vlaanderen duiken samenlevingsproblemen met vreemdelingen en allochtonen op. Immigratietoevloed keren. Het Vlaams Belang kiest steeds met overtuiging de kant van de zwaksten bij het eigen volk. Dat zijn dus niet de migranten die naar hier komen om zich economisch te verbeteren. In de landen van aankomst zijn het gezagsgetrouwe en hardwerkende mensen die zich - terecht - onrechtvaardig behandeld voelen, omdat regeringen aan rechten voor immigranten weinig of geen plichten koppelen. In het dichtbevolkte Vlaanderen is dat zeker niet anders. Het zijn de generaties die ons economisch en sociaal model hebben uitgebouwd of hun rechtstreekse erfgenamen die aan het kortste eind trekken. Vlaanderen heeft geenszins de sociaaleconomische en de ecologische draagkracht om nog honderdduizenden nieuwe inwijkelingen te aanvaarden. Ons oorspronkelijk en authentiek sociaal weefsel staat zodanig onder druk dat de bereidheid om solidair te zijn met mensen elders in de wereld steeds minder vanzelfsprekend is. De immigratie levert dus geen winnaars op, maar alleen verliezers. Een goed doordacht terugkeerbeleid naar de landen van herkomst levert daarentegen enkel winnaars op. Reële immigratiestop. Het kaartenhuis is ingestort. Er rijst in Vlaanderen steeds luider protest tegen het gepamper van allochtonen, tegen het toedekken van wantoestanden en scheeftrekkingen ten nadele van de oorspronkelijke Vlamingen. Het is de overtuiging van het Vlaams Belang dat het roer radicaal omgegooid moet worden. Ook het gemeentelijk beleid moet in het teken staan van een noodzakelijke ommekeer. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat het perfect mogelijk is om bepaalde enkelingen of beperkte groepen vreemdelingen in te burgeren. Geslaagde inburgering is niettemin onmogelijk indien de immigratie permanent en grootschalig is en/of indien het om grote groepen immigranten gaat die een cultuur met zich meebrengen die, zoals de islamitische, sterk verschilt van onze cultuur. Maar laat ons wel wezen: Vlaanderen is al meer dan vol. Daarom willen wij een waterdichte immigratiestop, wat overigens ook een minimumvoorwaarde is voor een geslaagde inburgering van de reeds aanwezige allochtonen. Reeds een kwart van de kinderen tussen 0 en 5 jaar in Vlaanderen is inmiddels van vreemde afkomst. De tijd dringt dus. Leefbare wijken en stadskernen. Het Vlaams Belang wil dat de gewone Vlamingen zich opnieuw thuis voelen in de Vlaamse steden en gemeenten. 9 Inhoud-programmaboek2012.indd 9 4/09/12 11:05

10 Wij willen buurten en wijken teruggeven aan die mensen die zich van oudsher identificeren met die wijken en buurten voor wie ze tot hun identiteit behoren. De aanzienlijke aanwezigheid van grote groepen niet-geïntegreerde allochtonen in de steden en gemeenten heeft heel wat mensen vervreemd van hun vertrouwde omgeving. De concentratie van allochtonen in bepaalde wijken en de daarmee gepaard gaande criminaliteit en algemene verloedering, is een van de belangrijkste oorzaken van de witte stadsvlucht. Het zijn vooral de gegoede, koopkrachtige gezinnen die de steden verlaten. Hierdoor blijven Vlamingen die het (iets) minder breed hebben achter en dreigen ze een minderheid te vormen in hun eigen stad. Zelfs goed ingeburgerde allochtonen gaan op de loop. Deze stadsvlucht is een van de oorzaken van de teloorgang van de lokale middenstand. Voor de steden betekent deze evolutie een vermindering van de belastinginkomsten, met als gevolg geringere mogelijkheden om te investeren in voorzieningen. Witte stadsvlucht keren. Er moet een rem komen op de instroom van het aantal niet-europese allochtonen in de sociale huisvesting. Wat nieuwe verhuringen betreft, moeten kandidaat-huurders die zeven van de acht voorgaande jaren in het land hebben verbleven, voorrang krijgen. Sociale huisvesting mag niet verworden tot gettohuisvesting. Naast onrechtstreekse impulsen (bijvoorbeeld: terugdringen van de criminaliteit, verfraaiing van het stadsbeeld, het uitwijzen van criminele en illegale vreemdelingen) zijn er ook rechtstreekse fiscale maatregelen of stimuli nodig om jonge autochtone Vlaamse gezinnen opnieuw naar de steden te lokken. De garantie op Vlaams kwaliteitsonderwijs en kwalitatieve en betaalbare kinderopvang kan de terugkeer van autochtone Vlaamse gezinnen naar de Vlaamse steden in de hand werken. Nu wordt de vrije onderwijskeuze al te veel beperkt door allerhande voorrangscriteria (kansarmoede enzovoorts, waarvan nabijheid wellicht nog het minst schadelijke is voor het delicate samengaan van vrije onderwijskeuze en onderwijskwaliteit). Scholen mogen bovendien ten gevolge van het gelijke onderwijskansenbeleid geen allochtone kinderen weigeren. Ouders dienen hun kinderen dus noodgedwongen naar scholen te zenden met een hoog percentage allochtonen. Ook dit werkt stadsvlucht in de hand. Scholen van het vrij onderwijs moeten, zonder zich daarvoor achter drogredenen te verschuilen, opnieuw de mogelijkheid krijgen het aantal kansarmen en allochtonen te beperken om zo de onderwijs- 10 Inhoud-programmaboek2012.indd 10 4/09/12 11:05

11 kwaliteit te waarborgen. Ook het tekort aan kinderopvang in veel Vlaamse steden is een factor die Vlaamse gezinnen afschrikt om in de stad te komen/ blijven wonen. Een aanbod van voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is dus essentieel om de witte stadsvlucht te keren. Getto s bannen. Het Vlaams Belang wil koste wat het kost gettovorming tegengaan. Allochtone getto s verworden tot no go areas, zones die zo goed als ontoegankelijk zijn voor de politie en zelfs voor de hulpdiensten. Het Vlaams Belang eist dat recht en orde in de reeds bestaande getto s terugkeren. Daarom zijn in probleembuurten grotere politieaanwezigheid en meer identiteitscontroles vereist. In dit krachtdadige beleid kaderen eveneens huis-aanhuis- en deur-aan-deur-controles. Het Vlaams Belang wil onder geen beding ganse wijken van grote steden opgeven en overleveren aan wetteloosheid. In bepaalde steden, gemeenten en wijken waar veel criminaliteit voorkomt, is een nultolerantiebeleid de enige uitweg. Daar waar nodig moeten ook privé-bewakingsfirma s ingezet worden, zodat politiemensen zich kunnen toeleggen op hun politionele taken. Het Vlaams Belang eist een keiharde aanpak van alle vormen van criminaliteit en een strenge bestraffing van iedereen, autochtoon of allochtoon, die zich schuldig maakt aan misdrijven. Doelmatig centraal asielbeleid. Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat de gevolgen van het falende asielbeleid - voor een groot deel - worden afgewenteld op de steden en gemeenten. Het is bijvoorbeeld niet de taak van de steden en gemeenten om mee te voorzien in de opvang van asielzoekers door de oprichting en instandhouding van zogenaamde Lokale Opvang Initiatieven (LOI s). De federale overheid moet zelf volledig instaan voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Het gaat om die reden evenmin op dat duizenden asielzoekers, waarvoor geen plaats wordt gevonden in het opvangnetwerk, worden doorgestuurd naar de OCMW s. Met name in de grote steden zorgt de concentratie van asielzoekers, illegalen en geregulariseerden voor aanzienlijke overlast en toenemende druk op de sociale voorzieningen. Overigens: het Vlaams Belang vindt dat vluchtelingen het best in de eigen culturele omgeving opvang genieten en wil daarom het territorialiteitsbeginsel inschrijven in de Conventie van Genève. Voor ons moeten asielzoekers in afwachting van de definitieve erkenning van hun aanvraag of van hun uitwijzing in gesloten centra verblijven, die worden beheerd door de federale overheid. Zo niet blijven heel wat afgewezen asielzoekers na afwijzing van hun aanvraag in de illegaliteit verdwijnen. Een 11 Inhoud-programmaboek2012.indd 11 4/09/12 11:05

12 systeem van gesloten opvangcentra heeft nog bijkomende voordelen. Ten eerste wordt mogelijke overlast voor de buurtbewoners tot een absoluut minimum beperkt. Ten tweede kunnen gesloten centra valse asielzoekers ontmoedigen of afschrikken, terwijl het voor de échte vluchtelingen slechts een kortstondig ongemak betekent: wie uit vrees voor vervolging zijn land is ontvlucht, zal niet zwaar tillen aan een verblijf van enkele weken of maanden in een veilig en comfortabel opvangcentrum, ook al is het van het gesloten type. Ten derde krijgen eventuele criminelen door opvang in een gesloten centrum geen kans om het leven van de autochtone Vlamingen te vergallen. Uiteraard moet het verblijf in een gesloten centrum van een zo kort mogelijke duur zijn. Asielaanvragen moeten dan ook, naar het voorbeeld van Nederland, veel sneller worden afgehandeld. Illegaliteit is een misdrijf. Er moet dringend een einde komen aan het gedogen van het verblijf van illegale vreemdelingen. Illegalen moeten - ook door de gemeentebesturen - actief opgespoord worden. In geval van onderschepping moeten zij ondergebracht worden in gesloten opvangcentra met het oog op uitwijzing naar het land van herkomst. Een effectief uitwijzingsbeleid is slechts mogelijk indien de capaciteit van de illegalencentra drastisch wordt opgevoerd. De federale overheid moet eveneens stoppen met de grootschalige en permanente regularisatie van illegale vreemdelingen. Deze zorgen ervoor dat in de grote steden de OCMW s bezwijken onder de extra werkdruk en de extra kosten voor hun begeleiding. De geregulariseerde vreemdelingen zijn vaak langdurig aangewezen op sociale bijstand. Volledige wijken dreigen bovendien onleefbaar te worden. Misbruiken bestrijden, achterpoortjes sluiten. Het misbruik van de zogenaamde dringende medische hulpverlening waarop illegalen recht hebben, moeten we een halt toeroepen. Er moet op federaal vlak een lijst komen met ingrepen en behandelingen die in ieder geval niet vallen te beschouwen als dringende medische hulp (zogenaamde negatieve lijst ). De OCMW s moeten bovendien veelvuldiger gebruik maken van de mogelijkheid om een medische tegenexpertise te vragen. OCMW, politie en Dienst Vreemdelingenzaken moeten actief samenwerken, zodat het OCMW over alle nuttige informatie beschikt die toelaat om misbruiken van OCMW-steun door vreemdelingen op te sporen. Op die manier kan de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijfsrecht van de betrokkenen desgevallend beëindigen. Het OCMW en de gemeentelijke 12 Inhoud-programmaboek2012.indd 12 4/09/12 11:05

13 diensten moeten bovendien gevallen van illegaal verblijf systematisch melden aan de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken. Een immigratie-achterpoortje is het schijnhuwelijk. Een huwelijk wordt aangegaan met een Belg of een legaal verblijvende vreemdeling, louter met de bedoeling aan de nodige verblijfspapieren te geraken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet maximaal gebruik maken van zijn bevoegdheden om schijnhuwelijken te voorkomen. Bij de minste twijfel omtrent de bedoelingen van de aanstaande echtgenoten moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies inwinnen van het parket. In geval van een huwelijk waarbij een van de partners geen definitief verblijfsrecht heeft, moet systematisch en door middel van een doorgedreven onderzoek worden nagegaan of het om een schijnhuwelijk gaat. Nadat een huwelijk, waaraan een vreemdeling een verblijfsrecht ontleent, is voltrokken, moet de gemeente de nodige controles (onder meer woonstcontroles) uitvoeren om na te gaan of nog steeds aan de voorwaarden inzake gezinshereniging is voldaan. Is dat niet het geval, dan moet dat worden gemeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken met het oog op de ontbinding van het huwelijk en de beëindiging van het verblijfsrecht van de betrokkene. Vreemdelingenstemrecht afschaffen, nationaliteitswetgeving verstrengen. Verhofstadt-II voerde het stemrecht voor vreemdelingen in. De paarse partijen deden dat niet uit naastenliefde, maar uit platte electorale overwegingen, vooral gericht op stemmenwinst voor de sp.a en de PS. Zo moeten de vreemdelingen niet alleen de tegenvallende verkiezingsresultaten van de gevestigde partijen opsmukken, maar ook de autochtone tegenstem neutraliseren. Daarnaast was het vreemdelingenstemrecht vooral een eis van de Franstalige partijen in dit land. Met de stemmen van enkele honderdduizenden vreemdelingen willen ze de Vlamingen in Brussel nog verder in de marginaliteit drukken en onze positie in de Vlaamse Rand verzwakken. Het vreemdelingenstemrecht werkt overigens, samen met de zogenaamde snel-belg-wet, ook de islamisering in de hand. Uit verschillende studies is gebleken dat allochtone kiezers - met of zonder de Belgische nationaliteit - een etnische stem uitbrengen. Dit wil zeggen: stemmen voor kandidaten met dezelfde nationale en etnische afstamming. Dat verklaart waarom veel kandidaten van Marokkaanse of Turkse origine dankzij hun grote aantal voorkeurstemmen werden verkozen op in beginsel onverkiesbare plaatsen. In 2006 gingen zo 145 van de 663 gemeenteraadszetels in de 19 Brusselse gemeenten naar kandidaten van niet-europese origine. Dat komt neer op 21,9% of ruim één gemeenteraadslid op de vijf. 13 Inhoud-programmaboek2012.indd 13 4/09/12 11:05

14 Het hoeft geen betoog dat het Vlaams Belang het vreemdelingenstemrecht wil afschaffen en de stembusgang voor alle verkiezingen opnieuw wil voorbehouden aan staatsburgers. Bovendien eisen we meer dan wat kosmetische aanpassingen van de snel-belg-wet. Sinds de inwerkingtreding van die wet heeft België immers de meest lakse nationaliteitswetgeving van heel Europa en verkregen bijna een half miljoen vreemdelingen de Belgische nationaliteit - inclusief het bijbehorende stemrecht voor álle verkiezingen. Voor het Vlaams Belang kunnen enkel vreemdelingen die in een burgerschapsproef blijk geven van voldoende inburgering én van de uitdrukkelijke bereidheid hun lot daadwerkelijk aan dat van onze gemeenschap te willen verbinden, in aanmerking komen om het staatsburgerschap en de bijbehorende politieke rechten te verkrijgen. Het Vlaams Belang houdt vast aan het principe dat enkel een geslaagde en volledige inburgering kan leiden tot verwerving van politieke rechten (en uiteindelijk het staatsburgerschap) en is ervan overtuigd dat door de omkering van dit principe elke prikkel om zich aan te passen wegvalt. Islamisering stoppen. Het Vlaams Belang eist de intrekking van de erkenning van de islam. Niet omdat wij ons zouden verzetten tegen de vrijheid van godsdienst - een groot goed dat moet worden gewaarborgd -, maar omdat de islam een geïmporteerde ideologie met een religieus randje is die in essentie haaks staat op onze Europese en westerse normen, waarden en maatschappelijke afspraken. Meer nog: de islam betekent een gevaar voor Europa - en dus voor Vlaanderen - en verdient dan ook allerminst een geprivilegieerde behandeling of financiële ondersteuning. Vlaanderen (zonder Brussel) telt ondertussen al 151 moskeeën. Onze hoofdstad Brussel is op zich goed voor niet minder dan 68 moskeeën. We stellen vast dat de Vlaamse steden en gemeenten geconfronteerd worden met een wildgroei van moskeeën van diverse strekkingen. Deze moskeeën zijn de katalysator van de islamisering van onze Vlaamse wijken en gemeenten. Vanuit de moskee wordt immers de koranische boodschap verspreid van intolerantie en niet-integratie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voorrang van de islamitische normen op de Europese rechtsregels, tradities en gewoonten. Het Vlaams Belang wil in onze steden en gemeenten geen islamitische haatpaleizen, al dan niet voorzien van minaretten. Wij willen dan ook een volledige bouwstop voor moskeeën. Ook moet er een einde worden gemaakt aan het gedoogbeleid tegenover moskeeën die gehuisvest zijn in daarvoor ongeschikte panden. 14 Inhoud-programmaboek2012.indd 14 4/09/12 11:05

15 De Vlaamse regering en bevoegd minister Geert Bourgeois (N-VA) verplichten de Vlaamse provincies jaarlijks honderdduizenden euro subsidies uit te delen aan erkende moskeeën. Moskeeën en andere islamitische organisaties worden in het kader van het zogenaamde diversiteitsbeleid bovendien ook betoelaagd en ondersteund door de gemeenten. Omdat het Vlaams Belang zich verzet tegen de institutionalisering van de islam in ons land, zijn wij van oordeel dat elke subsidiëring of ondersteuning van de islam op welk bestuurlijk niveau dan ook volledig uit den boze is. Islamitische lichaamsbedekking voor vrouwen (zoals de hoofddoek) staat, los van de eigenheid van de moslima in kwestie, symbool voor de orthodoxe islam. Aldus is het een teken dat moet worden opgevat als vrouwdiscriminerend en antiwesters. Het Vlaams Belang is van mening dat hoofddoek, nikab en boerka slechts verschillen in het aantal centimeters stof en dus dezelfde vrouwdiscriminerende en antiwesterse symboliek uitdragen. Ten overvloede: de persoonlijke drijfveer van de moslima om zich te bedekken is van geen tel. De islamisering van een samenleving is recht evenredig met de mate waarin vrouwen zich bedekken. Het dragen van de islamitische hoofddoek moet derhalve zo veel als mogelijk worden verboden, en in elk geval voor overheidspersoneel en in de scholen van het officiële net (onder meer het gemeentelijke onderwijs) voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het Vlaams Belang stelt vast dat veel gemeenten het ritueel slachten in het kader van het islamitische Offerfeest ondersteunen. Enerzijds wordt het illegale thuisslachten vaak gedoogd en anderzijds worden door de gemeente op kosten van de belastingbetaler vaak tijdelijke slachtvloeren voorzien waar moslims al dan niet verdoofd kunnen slachten. In afwachting van een wetswijziging die het onverdoofde rituele slachten verbiedt, wil het Vlaams Belang dat de gemeente een einde maakt aan elke vorm van ondersteuning van het onverdoofd ritueel slachten. Geen organisatie of financiering van tijdelijke slachtvloeren dus. Ook na de invoering van een verbod op onverdoofd ritueel slachten, zal het Vlaams Belang zich verzetten tegen elke vorm van overheidssteun voor het islamitische Offerfeest. Een aantal actiepunten. Het Vlaams Belang eist: een waakzaam en proactief beleid gericht op het vrijwaren en versterken van de Vlaamse identiteit en het Nederlandstalige karakter van onze steden en gemeenten; een reële immigratiestop; 15 Inhoud-programmaboek2012.indd 15 4/09/12 11:05

16 de intrekking van de erkenning van de islam; het actief opsporen - onder andere in moskeeën - en het buiten de wet stellen van extremistische islamitische organisaties die de wereldheerschappij van de islam en de jihad prediken; dat de ambtenaar van de burgerlijke stand maximaal gebruik maakt van zijn bevoegdheden om schijnhuwelijken te voorkomen en bij de minste twijfel omtrent de bedoelingen van de huwelijkspartners het huwelijk weigert te voltrekken en het advies inwint van het parket; de actieve opsporing - ook door de gemeenten - van illegale vreemdelingen (geen gedoogbeleid); een bouwstop voor moskeeën en een einde van het gedoogbeleid tegenover moskeeën die gehuisvest zijn in daarvoor ongeschikte panden; dat er niet wordt toegegeven aan islamitische eisen zoals halalvlees, gescheiden zwemmen en andere islamitische sekseapartheidseisen; de invoering van een hoofddoekverbod in scholen en openbare dienstverlening; de strikte handhaving van het boerka- en nikabverbod in de publieke ruimte; dat de gemeente op geen enkele wijze het (onverdoofd) ritueel slachten faciliteert of ondersteunt, dus geen inrichting of subsidiëring van tijdelijke slachtvloeren; dat gemeentelijke sociale tegemoetkomingen, behalve aan staatsburgers, slechts toegekend worden aan vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en voldaan hebben aan hun inburgeringsverplichtingen en aan erkende vluchtelingen; een beleid dat erop gericht is jonge Vlaamse gezinnen terug naar de steden te lokken door middel van onrechtstreekse en rechtstreekse impulsen; dat inzake sociale huisvesting voorrang wordt gegeven aan kandidaathuurders die zeven van de acht voorgaande jaren in het land hebben verbleven; de stopzetting van Lokale Opvang Initiatieven, vermits asielzoekers moeten worden opgevangen in door de federale overheid beheerde gesloten centra; dat de dienstverlening van het OCMW aan asielzoekers en illegalen wordt beperkt tot het strikte wettelijke minimum; 16 Inhoud-programmaboek2012.indd 16 4/09/12 11:05

17 dat de OCMW s maximaal gebruik maken van hun bevoegdheid om een medische tegenexpertise te vragen inzake de beoordeling van aanvragen van dringende medische hulpverlening aan illegalen; de afschaffing van het vreemdelingenstemrecht; de verstrenging van de nationaliteitswetgeving. 17 Inhoud-programmaboek2012.indd 17 4/09/12 11:05

18 Inhoud-programmaboek2012.indd 18 4/09/12 11:05

19 II. Veiligheid: geen pardon voor criminaliteit! Jarenlang heeft het Vlaams Belang gehamerd op de alsmaar toenemende onveiligheid in onze steden. De politici van de traditionele partijen minimaliseerden echter de feiten en bleven voorthollen op het heilloze pad van de laksheid. Ze bewezen lippendienst aan de harde aanpak en beloofden telkens opnieuw strenge maatregelen, maar in de praktijk deed men precies het tegenovergestelde. Na de moord in 2006 op de 17-jarige Joe Van Holsbeeck in het centraal station van Brussel werd het namelijk nog moeilijker om minderjarige criminelen op te sluiten. Bij gebrek aan een jeugdsanctierecht, is het tot op vandaag nog steeds wettelijk onmogelijk om jongeren te sanctioneren. Ook de dodelijke trap op treinconducteur Guido De Moor door een minderjarige Marokkaanse amokmaker op een Antwerpse lijnbus, leidde helemaal niet naar een verstrenging van de wet-lejeune, zoals Verhofstadt beloofd had. De voorwaardelijke invrijheidsstelling werd onder zijn bewind nog verder veralgemeend. Er kwam pas een kentering begin Na een reeks aanhoudende incidenten en de vlucht voor geweld van een hogeschool vanuit Anderlecht naar Schaarbeek, kwam een debat op gang over de invoering van een regime van nultolerantie in de Anderlechtse wijk Kuregem. Zelfs het groene parlementslid Luckas Vander Taelen verdedigde plots het invoeren van zero tolerance naar het voorbeeld van New York. Voordien was het enkel en alleen het Vlaams Belang dat het beleid van nultolerantie van de New Yorkse burgemeester Giuliani naar voren schoof als het enige geloofwaardige alternatief in de steden. Plots werd dit voorstel overgenomen door alle andere partijen. Sterker nog: de nultolerantie werd het officiële regeringsbeleid in de betrokken wijk. De politie werd versterkt en kreeg bijzondere instructies en extra mankracht en ook Justitie beloofde een krachtdadiger beleid. Het Vlaams Belang had het gelijk dus aan zijn kant. Maar echte nultolerantie kan het gevoerde beleid in Kuregem niet worden genoemd. Daarvoor ontbreekt nog steeds een goede samenwerking tussen politie en Justitie en een kordaat snelrecht waarmee een lik op stuk-beleid gevoerd kan worden. Ook wordt nauwelijks iets ondernomen tegen de illegale economie die de wijk tot op vandaag in belangrijke mate in haar greep houdt. Het versterkte veiligheidsbeleid bleef ook ruimtelijk veel te beperkt: elders in de stad blijven de stadsbendes de plak zwaaien. Net zoals dat in zovele andere steden nog steeds het geval is. 19 Inhoud-programmaboek2012.indd 19 4/09/12 11:05

20 Het grote pijnpunt: straffeloosheid. Het belangrijkste pijnpunt en de grootste frustratie bij de bevolking ligt niet zozeer in de afwezigheid of het al te gedogend optreden van de politie. Het ligt veeleer bij het manifeste onvermogen en vaak zelfs de onwil van Justitie om krachtig te reageren. Justitie slaagt er immers niet in om aangehouden criminelen voldoende lang vast te houden en snel te vonnissen. Mede door het acute plaatsgebrek in de gevangenissen en door de erg beperkende wet op de voorlopige hechtenis, stellen de parketten en de onderzoeksrechters de meeste daders, ook al hebben ze bijzonder ernstige feiten gepleegd, meteen na hun verhoor weer op vrije voeten. Een recent voorbeeld is de vrijlating na enkele weken (!) van de man die een MIVB-controleur doodsloeg. Door de Salduz-wet (wet die juridische bijstand voor een verdachte al verplicht vanaf het eerste verhoor; goedgekeurd door de meerderheidspartijen en de N-VA) wordt het ondervragen van verdachten heel erg bemoeilijkt. Hierdoor worden heel wat aangehouden criminelen vandaag zónder verhoor vrijgelaten. En dan hebben we het nog niet over de manifeste weigering van Justitie om de gevangenisstraffen uit te voeren. Het gros van de effectieve celstraffen wordt sterk gereduceerd of in het geheel niet meer uitgevoerd. Waar tot voor enkele jaren effectieve gevangenisstraffen tot zes maand onuitgevoerd bleven, werd dit inmiddels uitgebreid tot de meeste celstraffen onder de drie jaar. Nergens ter wereld is de straffeloosheid zo groot als bij ons. Met zo n laks beleid wordt ons land als het ware een magneet voor geboefte uit de hele wereld. Het Vlaams Belang is al jaren de enige partij die dit laks justitiebeleid aanklaagt. Ook onder Di Rupo valt er geen ommekeer te verwachten. Er komen weliswaar enkele nieuwe gevangenissen, maar die dienen vooral om oudere instellingen te vervangen en om het comfort van de gevangenen te verhogen (een man, een cel), niet om meer criminelen achter de tralies te krijgen. Zolang de Waalse partijen PS en cdh het politieke landschap domineren, zal er op het vlak van veiligheid niets veranderen. Alleen met een Vlaamse Justitie is er een echte kentering mogelijk. Maar precies op dat vlak gaat het de tegenovergestelde richting uit. Justitie wordt met de huidige regering meer dan ooit verankerd op Belgisch niveau. Burgers zullen binnenkort overal in Vlaanderen een verwijzing kunnen eisen van hun dossier naar een Franstalige rechtbank, waardoor men verplicht wordt om Justitie Belgisch te houden. De partijen CD&V, Open Vld, sp.a en Groen hebben iedere uitweg naar een autonome Vlaamse Justitie voor- 20 Inhoud-programmaboek2012.indd 20 4/09/12 11:05

Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang

Bruno Valkeniers Voorzitter Vlaams Belang Verkiezingsprogramma zondag 14 oktober 2012 Ten geleide Op 14 oktober aanstaande trekken we weer naar de stembus om nieuwe gemeente-, districts- en provincieraden te kiezen. Het Vlaams Belang zal de kiezer

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016

Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016 Tussenkomst Barbara Pas Plenaire vergadering 28 januari 2016 Wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1418/1-17) Voorzitter,

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn

1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn 1 jaar Michel Ontgoocheling over de hele lijn Communautair: totale stilstand langs Vlaamse zijde Eerste regering sinds 1970 zonder communautair programma Transfers onaangeroerd: Van Overtveldt weigert

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen

Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen (Ingediend door mevrouw Nele Jansegers) TOELICHTING Ingevolge de Conventies van Genève

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren Leegstand bestrijden Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren De verbouwing van de lege verdiepingen boven handelszaken aanmoedigen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

VAKBONDSORGANISATIES:

VAKBONDSORGANISATIES: De inzet van proactieve opsporingsinstrumenten zoals praktijktesten om discriminatie op te sporen, vast te stellen en te vervolgen: wat denken de vakbonden? Gebruiken of niet? Het platform #praktijktestennu

Nadere informatie

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kinder- en Jongerentelefoon. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kinder- en Jongerentelefoon Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Parlementaire vraag van de heer J. Roegiers over bijkomende subsidiëring van de Kinder- en Jongerentelefoon

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Veilig, Vlaams en leefbaar

Veilig, Vlaams en leefbaar Prov. Antwerpen Veilig, Vlaams en leefbaar Veel Vlamingen hadden gehoopt dat er met Yves Leterme iets zou veranderen. Dat Vlaanderen n meer mogelijkheden zou krijgen om een eigen beleid eid te ontwikkelen.

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps.

In het partijprogramma en de congresteksten van CD&V staat: Niets specifiek over diversiteit in het lerarenkorps. Onze vraag: Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Standpunten. Belastingen

Standpunten. Belastingen Standpunten Belastingen VLOTT vertrekt in haar programma vanuit de klassieke liberale ideologie waarbij belastingen tot het minimum beperkt moeten worden. In principe moet een overheid zich enkel bezighouden

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken

Inleiding. Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing = Potpourri II. Doel? Apparaat beter laten draaien Efficiënter optreden Sneller werken Wet Potpourri II FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Probleem = gerecht draait niet goed Oplossing

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving

VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving VRAGENLIJST evaluatie GAS-wetgeving Deze vragenlijst wil een beeld schetsen van de toepassing van de GAS-wet (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties). De gestelde vragen

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 553 van TOM VAN GRIEKEN datum: 21 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Voetbalfederatie Vlaanderen - Klachten over geweld bij voetbalwedstrijden

Nadere informatie

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht

Interventie Syrië. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Afdeling Internationaal en Europees recht Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 5252833 Interventie Syrië Datum 29 augustus 2013 Opgemaakt

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Verkiezingsdrukwerk. Leefbaar RUMST

Verkiezingsdrukwerk. Leefbaar RUMST Verkiezingsdrukwerk Leefbaar RUMST E en Vlaamse gemeente Voor het Vlaams Belang moet de gewone Vlaming zich thuis kunnen blijven Niet andersom. Allochtonen die de naar onze wetten, normen en waarden. voelen

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis. Ministers, collega s,

Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis. Ministers, collega s, Tussenkomst Tom commissie gevolgen asielcrisis Ministers, collega s, Als de regering voortdurend geconfronteerd wordt met een kritiek van de linkerzijde die de trappers totaal kwijt is, die niet wil weten

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel

Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Spreidingsplan asielzoekers impact op Brakel Wat is het spreidingsplan? Asielzoekers die in België een aanvraag indienen om als vluchteling erkend te kunnen worden, worden normaal gezien ondergebracht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen

nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen Uit het onderzoek

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1.

ONTWERP VAN DECREET. houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1. Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 11 september 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen 4602 FIN Stuk 1823 (2007-2008) Nr. 1 2

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken α inisterie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken Directie Integratie en Inburgering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN?

HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? HEBBEN MENSEN ZONDER PAPIEREN (RECHT OP) TOEGANG TOT PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN? 1. Inleiding Veel mensen die illegaal in België verblijven hebben in de loop van hun leven een aantal traumatische ervaringen

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 4 oktober 2012. Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 4 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie

Twee eeuwen. Openbaar Ministerie Twee eeuwen Openbaar Ministerie Met dank aan Napoleon Slechts drie jaar heerste Napoleon Bonaparte over Nederland. Toch heeft deze korte periode belangrijke sporen nagelaten in ons dagelijkse leven. Zo

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie