Single vrouwen op de woningmarkt 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Single vrouwen op de woningmarkt 11"

Transcriptie

1 Sngle vrouwen op de wonngmarkt 11 Sngle vrouuen: met hun eerste baan verdenen ze en nu ujordt de studentenkamer te klen. 0F ze huren een ulonng, mao ze ujllen nu urel eens u,at voor zchzelf. of ze zjn gescheden. "flog even en makelaors gaan zch n deze doelgroep specalseren." Tekst Sander van der Ploeg Fotografe Ed van Fswk et s moeljk voor te stellen, maar tot 1956 mochten vrouwen n Nederland geen overeenkomst aangaan zonder toe_ stemmtng van een man Dle tjden zn allang voorbj. Inmddels weet de Nederlandse srngre vrouw pnma voor zchzelf te zorgen. Ze s over het algemeen hoogopgeled en economísch zelístandg en, als het fnanceel kan, wl zj graag een egen wonng kopen. Dat bllkt ut een steek_ proef de Verengng Egen Hus samen met het vrouwenblad Vva lreeft utgevoerd onder bjna 1,100 alleenstaande vrouwen, De wetteljke ongeljkhed tussen mannen en vrouwen mag op paper dan wel zjn afgeschaít, maar de vraag s of daarmee ook alle socale beperkngen van de sngle vrouw op de wonng_ markt zjn opgelost Nee, bljkbaar net. Want op de vraag of je als sngle vrouw bj het kopen van een hus mnder seríeus wordt genomen dan een srngle man, antwoordt bjna 30% van de onder_ vraagden: helemaal mee eens. Alleenstaanden Het aantal alleenstaanden neemt elk jaar toe Nederland telt nu 2,6 mljoen eenpersoonshushoudens De komende 30 jaar stjgt dat aantal naar 3,7 mljoen, zo becjferde het Centraal Bureau voor de Statstek (CBS). Nu al woont achter de helft van alle Amsterdamse voordeuren slechts één persoon. Als we er voor het gemak van utgaan dat de helít van alle alleenstaanden urt vrouwen bestaat, vormt de sngle vrouw een egen hus magazne I maarl 2012

2 Sngle vrouwen op de wonngmarkt 13 zeer nteressant koperspublek waarmee rekenng moet worden gehouden. Vooral Amsterdam en Utrecht zjn n trek bj sngle vtouwen. "Deze unverstetssteden worden jaarljks overspoeld door een neuwe lchtng studenten, waarn vrouwen de meerderhed vormen", legt Jan Latten, hooíddemograaf van het CBS ut, "Na hun afstuderen wllen ze graag n de stad bljven wonen. Want daar zjn de banen voor hogeropgeleden te vnden." De utkomst van onze pelng bevestgt de utleg van Latten Rum dre kwart van de ondervraagde sngle vrouwen heefl een hbo- of unverstare opledng gevolgd Meer dan 60% van de alleenstaande vrouwen n de leeftjdscategore 20 tot 38 jaar zoekt oí woont n één van de grote steden. EenzelÍde percentage wl het leíst een appartement Een loít aan de Amsterdamse Kezersgracht s voor bjna een kwart het droomhus Het grote wnkelaanbod en de utgaansgelegenheden n het centrum zjn daarvoor de belangrjkste argumenten. Utope Toch bljft het voor de meeste jonge alleenstaande vrouwen een utope: zj kunnen een wonng n het centrum net betalen. Sngle vrouwen tussen de 20 en 38 jaar zoeken volgens onze pelng vooral naar apparementen van ,- tot 150,000,-, tuat zjn je voornaamste redenen om een huls te kopen? [meerdere antuloorden mogelljk] [en hus e een goede nveslerng cn een spaarpol voor leter Kcpen s goedkopcr don huren Huur betolen vnd k zsnde von mn oeld Een loft aan de Kezersgracht s voor bjna een kulort hét droomhus Len kcopuonnq qeeél mj rneer vrlhed, bjvoorbeeld verbouuen lk u:l eerr hus rnet êen LuR Alleenstaande vrouwen zoeken volgens Latten daarom vooral hun hel n de oude arbederswjken aan de rand van het centrum Als goed verdenende, hoogopgelede sngles zch her vestgen, ledt dt tot de zogeheten gentrfcate van de buurt: een socalen economsche opwaarderng van de voormalge 'krachtwjken', Goede voorbeelden zjn De Pjp en de Baarsjes n Amsterdam of de Utrechtse wlk Lombok. Latten: "En dus boífen steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht maat met de sngles." Hoe hoger de vrouw s opgeled, des te lastger het voor haar wordt om een partner te vnden, zegt Latten Als ze al een relate hebben, s de vaak nstabel. Al dan net onbewust bljven sngle vrouwen n de stad wonen om een ln de koopsector heb K meer Keuze w> Len kcopu:onng geeët mj een beler gerroel wl-.lel. s nu een goede lud 0m een hus -Ê kopên k Lll eqenljk net kopen. rnóêr k ken qeen gerchkte huuruonng lk <.om net v00r eeír huuru:onnq eannrerkn0 egen hus magazne I maaft 2012

3 I Sngle vrouwen op de wonngmarkt 15 Alleen een hus kopen s egenlljk nfet te doen AmsterdoÍn, Den Hoa en Utrecht boffen maár met de sngle vrouu,en, Veel makelaars rchten n "r, u, u, r, t, lo-u ;; ;# ;:.ïj?; :; Tl utslurend J,ï, oljn rusrzoekende I "ïo Randsredetn;;; ". ;;". randetjk ngen of Fresland, En als banken ;rstrekken, zal ook deze groep ngrjke nchemarkt, verwacht e starters bevnden zch veel man met een geljkwaardg opledngsnveau deze mannen te vnden. btjven Ook n de stad,,rrïr;j;k;;".t""or rn de mnderhed.,,de r.u'- onderlnge concurrente wen op de voor stedeljke vrou_ relatemarkt nu"rnr "Het aá.lj,".onctuoeert aantat ::u:l eenpersoonshushoudens de vraag en naar oaarmee appartementen n O" n".j.ujof onvermnderd jft groot,,, daarom Nchemarkt -., sngle vrouwen ut onze BS ljken goed neuws voor gn. Brancheorgansate VBO e groot dt potentèle kope veste van tjd voordar mak r deze doelgroep,,, voorspelt,an VBO Makelaar, Tot zover het goede neuws voor de makelaarsbranche. ur onze pelng lv:nl bljkr dat sngle vrouwen relatef we- :f J: ï ::: : ff_ï H l,ru:;n:yru;, Stechts :u,; 7% neemr u"n.rnt ooflrlro",r.ï',rl zoekrocht X.rïm naar bj een de wonng. en ut.,u*á#;; hebben gevonden, wonns schakelt 42o/o eenr.kuëïrlrl onderha ndelngen, uoor. o. ItalÍaanse scooters Van der ploeg heeft wel, p o p u ra rte ",".,, o _. Jn ï'jï ïrïïf : J I lï;;; dagen van de vasrgoedmark tussen,l,;;;';; srond een )óó,0 verkeerd beelo "rt- steden.,,denk de makelaar n de grote aan,rnnflu,l r ta r a n s e s coo;; ;,; "":: ;, l 1ï.' m:ï::r::ï" ",, * S3% [Hetemeet] rnee oneens [10-GB jr: SFy,] > 20% fl eutraat [20-JB)r: 19%) > 17% [Heterneot] mee eens [20_BB jr: Z6at;) tuaar ullje een huls kopen? [meerdere anturoorden mof ef IkJ Buten het ccntrum vên een grote stórj IZA4B jr: 7\Yo) ln een mrldelgrote gemeent e [20-)g )r:75a/o] E> ln hel eentrurn vfln eefl grr:te stad In een klcna gerne tbë aê dorp [?O'-Gg: [flebj ce] bcgscr en nctuur [ZA-38:7%] )ou" Aan de kusl(20-bb:h%l ) su" UJeÉL k {norl neï. [?_048: A%) I zuo r'íle *ke mf net u_(20*38:4%) etgen hus magazne / maarï 2012

4 Sngle vrouwen op de wonngmarkt,,7 schetst Van der Ploeg. "Als branche hebben we er destds te weng aan gedaan om dat beeld te nuanceren.,' Het relateí negateve mago van de makelaar moet veranderen, vndt de VBO Makelaar-drecteur. Daar heooen volgens het onderzoek hypotheekadvseurs veel mnder last van: dre kwart van de jonge, sngle vrouwe neemt er één n de arm. Bjna g57o prjst de deskunclghed van de hypotheekadvseur. Notarssen scoren op dezelfde scnaar zo'n 90o/o. Inloopkast Wl de makelaar dergeljke percentages halen, dan zal hj meer dudeljkhed moeten geven over zjn verdenmooer Maar vooral zal hj zch meer dan oot moeten nleven de wensen van de klant, denkt Van der ploeg "lk kan mj voor, stellen dat een sngle vrouw anderesen aan een wonng stelt dan een man of een stel. Een eenvoudge nloopkast s bjvoorbeeld een verkoopmagneet voor vrouwen, En als wj bj de verkoop van een wonng een wonngstylst nhuren. doen we dat vooral om de vrouw te overtugen. Als zíj een goed gevoel heeít bj de wonng, dan s de zo goed als [Ílef. ouders oë endere Ëamte [20-BB jr:73%) Vooraljonge, sngle vrouuen bekjken de makeloar met 0rgus0gen verkocht." Vrouwen raken eerder emotoneel verknocht aan een wonrng dan mannen, denkt Van der ploeg,,het rs een clché, maar mannen kunnen hun roze brl afzetten op het moment dat de onderhandelngen over de aankoop van een hus begnnen." Valkul Maar ut onze pelng bljkt dat het met de roze brl wer meevalt Welswaar geeít bjna B0% van de sngle vtouwen aan dat het gevoel dat een wonng teweegbrengt zwaar meetelt. Maar om zchzelí voor de valkul te behoeden, neemt dre kwart een famleld of goede vrend mee ars oe koopplannen sereus worden en tegengas gewenst s Met een krtsche ouder of vrendn aan hun zjde heooen srngle vrouwen geen man meer nodg om een hus te kopen. En msschen wllen ze dat ook net. Want rum dre kwart van de ondervraagden voelt zch onafhankelker en zelfstandger na de sleuteloverdracht. Wel denkt ujt,eehn srj h de skund g e Als je ols sngle vrouu een huls koopt, u,ordje mnder serleus genomen dan een sngle man F ï1% fhelernaal] rrree cneérs Z0-SB r: A7%J ) 31r/a feulraal y:35%) >28% fhelemeaí] rne eefs 120-lA)r:ZA%j egen hus magazne I maarï2012

5 lj Sngle vrouwen op de wonngmarkt 19 'ÍTlannen kunnen hun r.sze brf afzetten afs de onderhondefnqen begnnen' Het qerroel dot een hus m Dí er veel te kussen s bezchtgng? bjna een derde van de vrourn 0Ë k er kon sor-nenuonen [20*38 jn /S%] Alleen een huls kopen s egenljk nfet te doen Groot vertrouwen n hypotheekadv utlna 9b% van de sngle vrouwen heeft e van de-hypotheekadvseur, enrgrng Egen Hus en,vrva 'n. Daarmee komen de ous dan bjvoorbeeld de Maar het vertrouwen n de deskundghed van s de hy_ lllt:f.o",rg.ur onder vrouwen oer mannen,,,vrouwen ook grorer dan on_ sta vvtr drs ze ner egenljk net kunnen aante n",rf advseur {.. ó.ï om op de rs te gaan 1em stlan. Ook "ï", onze verantwoordeljkhed dat b 93% [Hetemoat] rnee oneens [ea4b jr: g\,tí) j 6% feutraal e}-sb jr: Bo/ol > ï% fl"jetemoot] mee eens 1áO_le c O,z LUat sje hoogst genolen opfeldng? I >frba:47% > UJ0:20% j{frb1:}fr\/o > Overq: B% F. Pcstdcetoreel: B% lr' j Í'l )' l: j l r 1:l l I,I lr l l íl J I rl: I l. l l l etgen hus magazne / maarï2012

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Wie is er aan de beurt?

Wie is er aan de beurt? We s er aan de beurt? Basswoorden: boodschappen doen Wat hoort bj elkaar? het halfje wt, de krant, de peren, de anschtkaarten, de perzken, de postzegels de komkommer, de telefoonkaart, de lpstck, het gehakt,

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen

Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen I Energieonderzoek SEV Wensen en behoeften van eigenaarbewoners op het gebied van energiesparende maatregelen Een kwalitatieve erkenning in de provincie Utrecht Tangram Advies & nderzoek Bas de Kleijn,

Nadere informatie