Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Januari 2014 Versie 1. Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg"

Transcriptie

1 Januari 2014 Versie 1 Algemeen deel overeenkomst hoofdcontractant-zorgaanbieder Meditta Zorg

2 Deel II: Algemeen Deel Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder de hoofdcontractant, en de zorgaanbieder, overwegende dat de hoofdcontractant zich toelegt op de organisatie van multidisciplinaire zorgverlening aan chronisch zieken en in dit kader samenwerkingsovereenkomsten wenst aan te gaan met zorgaanbieders die deelprestaties van deze multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten kunnen leveren; de zorgaanbieder een beroepsbeoefenaar is die zorg verleent en in die hoedanigheid met de hoofdcontractant wenst samen te werken bij multidisciplinaire zorgverlening aan chronisch zieken; de hoofdcontractant met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving overeenkomsten aangaat met zorgverzekeraars over de organisatie, levering en vergoeding van multidisciplinaire zorgverlening; de hoofdcontractant met deze zorgverzekeraars integrale tarieven voor de multidisciplinaire zorgverlening overeenkomt, hetgeen met zich meebrengt dat de door de zorgaanbieder geleverde deelprestaties door de hoofdcontractant op basis van overeengekomen tarieven aan de zorgaanbieder worden vergoed en dat de zorgaanbieder de kosten van deze deelprestaties niet rechtstreeks in rekening kan brengen aan de zorgverzekeraar; partijen bij de invulling van de multidisciplinaire zorgverlening de relevante Zorgstandaarden als uitgangspunt nemen en streven naar een optimale samenwerking bij en ontwikkeling van deze zorg, waarbij de belangen en de betrokkenheid van de patiënt centraal staan; komen als volgt overeen: Artikel 1 Definities In het kader van deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. multidisciplinaire zorgverlening: de multidisciplinaire zorgverlening voor een of meerdere van de chronische aandoeningen waar deze overeenkomst betrekking op heeft en die zijn genoemd in de bijlagen bij deze overeenkomst; b. deelprestatie: het onderdeel van de multidisciplinaire zorgverlening dat de zorgaanbieder in opdracht van de hoofdcontractant levert aan patiënten; c. zorgaanbieders: de zorgaanbieders van diverse disciplines, die deelprestaties van de multidisciplinaire zorgverlening leveren en die met de hoofdcontractant een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan dan wel bij de hoofdcontractant in loondienst zijn; d. patiënten: de patiënten die gediagnosticeerd zijn met een of meerdere van de chronische aandoeningen waar deze overeenkomst betrekking op heeft en die zijn ingeschreven bij een van de huisartsenpraktijken die in het kader van de multidisciplinaire zorgverlening met de hoofdcontractant een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten dan wel bij de hoofdcontractant in loondienst zijn; e. patiënten in zorg de patiënten bedoeld onder d. die zorg ontvangen van zorgaanbieders; Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 2

3 f. de Zorgstandaard de meest recente versie van de Zorgstandaard die is opgesteld voor de behandeling van de chronische aandoening(en) waar deze overeenkomst betrekking op heeft; g. het Zorgprogramma de meest recente omschrijving van de wijze waarop nadere invulling wordt gegeven aan de inhoud en de organisatie van de multidisciplinaire zorgverlening en de wijze waarop de hoofdcontractant en alle betrokken zorgaanbieders in dit kader met elkaar samenwerken, zoals opgenomen in de bijlage(-n) bij deze overeenkomst; h. het individuele zorgplan het behandelplan dat is opgesteld voor de individuele behandeling en begeleiding van patiënten in zorg; Artikel 2 Invulling multidisciplinaire zorgverlening 1. De hoofdcontractant organiseert de multidisciplinaire zorgverlening aan chronisch zieken zoals omschreven in het Zorgprogramma en geeft de zorgaanbieder in dit kader opdracht tot de levering van de deelprestatie(s) van deze multidisciplinaire zorgverlening, zoals omschreven in de bijlage(- n). 2. De zorgaanbieder verplicht zich tot de levering van de in de bijlagen omschreven deelprestatie(s) aan patiënten die multidisciplinaire zorg van de hoofdcontractant afnemen met in achtneming van het bepaalde in deze overeenkomst. Artikel 3 - Verplichtingen zorgaanbieder ten aanzien van kwaliteit van de zorg 1. De zorgaanbieder verklaart te zijn ingeschreven in het BIG-register, dan wel te voldoen aan de geldende beroepsmatige voorschriften ten aanzien van diplomering en registratie in het relevante beroepsregister. 2. De zorgaanbieder verplicht zich om te handelen conform hetgeen bij of krachtens de (beroeps)wetgeving ten aanzien van de beroepsgroep en de zorg is geregeld, als ook conform hetgeen aansluit bij de professionele standaard en gebruikelijk is in de kring van de betreffende beroepsgenoten. 3. De zorgaanbieder draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van zijn praktijk en voor continuïteit van de zorgverlening. De zorgaanbieder draagt zorg voor een deugdelijke waarneming en overdracht bij afwezigheid. 4. De zorgaanbieder draagt er voor zorg dat de door hem te leveren deelprestatie(s) binnen de termijn genoemd in de bijlagen wordt geleverd. 5. De zorgaanbieder neemt deel aan de kwaliteitscycli die door de hoofdcontractant worden aangeboden. Artikel 4 Verplichtingen hoofdcontractant 1. De hoofdcontractant is verantwoordelijk voor de organisatie van de multidisciplinaire zorg en zorgt ervoor dat de patiënten de verschillende onderdelen van deze zorg op kwalitatief verantwoorde wijze en in onderlinge samenhang geleverd krijgen. In dit kader ziet de hoofdcontractant er op toe dat alleen samenwerkingsovereenkomsten worden aangegaan met zorgaanbieders waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij kwalitatief verantwoorde zorg leveren. 2. De hoofdcontractant draagt er voor zorg dat de zorgaanbieder te allen tijde kan beschikken over een actueel overzicht van alle zorgaanbieders waarmee de hoofdcontractant een Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 3

4 samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten dan wel bij de hoofdcontractant in loondienst zijn. 3. De hoofdcontractant ziet er op toe dat er voor elke patiënt in zorg een individueel zorgplan is en bepaalt dat de huisarts/praktijkondersteuner daarvoor eerst verantwoordelijke is. Artikel 5 Vastlegging en uitwisseling van patiëntgegevens 1. Ten behoeve van de optimale samenwerking in het kader van de multidisciplinaire zorgverlening draagt de hoofdcontractant zorg voor een adequate infrastructuur voor de vastlegging en uitwisseling van patiëntgegevens, bij voorkeur elektronisch. 2. De zorgaanbieder verplicht zich tot gebruikmaking van de in lid 1 genoemde infrastructuur en zal daarbij de relevante instructies van de hoofdcontractant over de vastlegging en uitwisseling van patiëntgegevens volgen. 3. Partijen dragen er voor zorg dat verwerking van patiëntgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met in acht name van het bepaalde in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 4. Voor zover nodig maken partijen nadere afspraken over de kosten van de in dit artikel bedoelde infrastructuur. Artikel 6 - Registratie, jaarlijkse meting en rapportage, tussentijds overleg 1. Ten behoeve van de toetsing en evaluatie van de multidisciplinaire zorgverlening is de zorgaanbieder verplicht deel te nemen aan de registratie overeenkomstig de Minimale Data Set, zoals omschreven in de bijlagen. De zorgaanbieder zal alle (tussentijdse) aanwijzingen van de hoofdcontractant ten aanzien van deze registratie opvolgen. De zorgaanbieder draagt er voor zorg dat de registratie correct en met regelmaat wordt bijgehouden. 2. De hoofdcontractant doet ten minste eenmaal per jaar een meting aan de hand van de registratie en bespreekt de resultaten hiervan met de zorgaanbieder. Partijen komen zo nodig verbeterpunten overeen en leggen deze vast in een bijlage bij deze overeenkomst. 3. Partijen voeren voorts zo vaak tussentijds overleg over de voortgang en uitvoering van deze overeenkomst als redelijkerwijze noodzakelijk en/of wenselijk is. Artikel 7 Controle verzekering 1. De hoofdcontractant geeft bij aanvang van de overeenkomst en voorts bij aanvang van ieder kalenderjaar aan met welke zorgverzekeraar overeenkomsten zijn afgesloten over de levering van multidisciplinaire zorgverlening. 2. De zorgaanbieder controleert via Vecozo of patiënten zijn verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee de hoofdcontractant een overeenkomst heeft afgesloten. 3. Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop omgegaan wordt met de behandeling van patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee de hoofdcontractant geen overeenkomst heeft afgesloten en de wijze waarop in die gevallen zal worden gedeclareerd en/of met het risico s van niet-betaling zal worden omgegaan. Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 4

5 Artikel 8 - Tarief en onderlinge verrekening 1. De hoofdcontractant vergoedt de zorgaanbieder voor de levering van de deelprestatie het integrale bedrag per verzekerde in zorg op jaarbasis zoals omschreven in de bijlage(-n) bij deze overeenkomst. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 is het de zorgaanbieder verboden om de in lid 1 genoemde vergoeding bij anderen dan de hoofdcontractant in rekening te brengen. 3. Het is de zorgaanbieder verboden om werkzaamheden die geacht worden onderdeel uit te maken van de lid 1 bedoelde deelprestatie separaat dan wel onder een andere titel bij de zorgverzekeraar te declareren. Ingeval van twijfel of een werkzaamheden al dan niet separaat in rekening kunnen worden gebracht overlegt de zorgaanbieder vooraf met de betrokken zorgverzekeraar. 4. De zorgaanbieder vrijwaart de hoofdcontractant voor alle aanspraken van de derden uit hoofde van ten onrechte ingediende declaraties. 5. Voor zover de zorgaanbieder overeenkomstig het Zorgprogramma zoals opgenomen in de bijlage(-n) deelprestaties levert die buiten het wettelijk verplicht verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet vallen maken partijen nadere afspraken over: a. de hoogte van de kosten die met deze zorgonderdelen gemoeid gaan, en b. de wijze waarop deze kosten ten laste worden gelegd van de aanvullende verzekering van de patiënt, dan wel bij de patiënt in rekening worden gebracht als deze geen aanvullende verzekering heeft of het zorgprogramma uitgebreider is dan de dekking van die aanvullende verzekering. Artikel 9 - Declaratie en betaling 1. De hoofdcontractant maakt de voorwaarden van declareren en uitbetalen bekend. Deze declaratievoorwaarden staan vermeld in de specifieke bijlage(-n). 2. Uitbetaling vindt minimaal eenmaal per maand plaats naar aanleiding van uitbetaalde patiënten zorgverzekeraars. De maand januari vormt een uitzondering dit wordt de maand erna uitbetaald in verband met wisselingen zorgverzekeraars. 3. Vragen over de rechtmatigheid van declaraties worden desgewenst door partijen besproken. Mocht uit dit overleg blijken dat de hoofdcontractant ten onrechte declaraties heeft betaald, dan wel de zorgaanbieder ten onrechte declaraties niet bij de hoofdcontractant heeft ingediend, zullen deze bedragen op basis van nacalculatie worden verrekend. 4. Partijen voeren een adequate administratie waaruit in ieder geval blijkt of en in welke mate aan de uit hoofde van deze overeenkomst op hen rustende verplichtingen is voldaan. Artikel 10 - Informatie/meldplicht 1. De zorgaanbieder is verplicht de volgende feiten en/of omstandigheden schriftelijk aan hoofdcontractant te melden: a. doorhaling of schorsing van de inschrijving in het betreffende register als bedoeld in artikel 3 lid 1; b. discontinuering van de beroepsuitoefening.; c. alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze relevant kunnen zijn in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 2. De hoofdcontractant is verplicht schriftelijk aan de zorgaanbieder te melden: a. iedere voor de zorgaanbieder relevante wijziging in de afspraken die de hoofdcontractant met zorgverzekeraars maakt over de levering van multidisciplinaire zorgverlening; b. wijzingen in het overzicht als bedoeld in art 4 lid 2; Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 5

6 c. alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat deze relevant kunnen zijn in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. Artikel 11 - Klachtenbehandeling 1. De zorgaanbieder conformeert zich aan de regeling klachtenbehandeling van de hoofdcontractant. Artikel 12 - Voorlichting aan patiënten 1. De hoofdcontractant verstrekt de zorgaanbieder voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten waarin nadere informatie wordt gegeven over de wijze waarop de hoofdcontractant invulling geeft aan de multidisciplinaire zorgverlening. 2. De zorgaanbieder verplicht zich er toe dit voorlichtingsmateriaal voldoende toegankelijk te maken voor patiënten door dit materiaal: a. zichtbaar aanwezig te laten zijn in zijn wachtruimte(s), b. zo mogelijk op te nemen op zijn website, en c. per post toe te zenden aan patiënten die daarom vragen. Artikel 13 - Vrijwaring, aansprakelijkheid, verzekering 1. De samenwerking tussen de hoofdcontractant en de zorgaanbieder en tussen de zorgaanbieder en de overige zorgaanbieders laat onverlet de eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden die de zorgaanbieder uit hoofde van zijn individuele beroepsuitoefening heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving. De hoofdcontractant organiseert de multidisciplinaire zorgverlening zodanig dat de zorgaanbieder aan deze verplichtingen kan voldoen. 2. De zorgaanbieder vrijwaart de hoofdcontractant voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die de zorgaanbieder kunnen worden toegerekend. 3. De hoofdcontractant vrijwaart de zorgaanbieder voor aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit omstandigheden die de hoofdcontractant kunnen worden toegerekend. 4. De zorgaanbieder draagt er voor zorg dat hij een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft, hetzij individueel, hetzij in het kader van een collectieve voorziening. 5. Alle aanspraken van de zorgaanbieder uit hoofde van deze overeenkomst verjaren door verloop van 5 jaar na de datum waarop de schade is ontstaan. Artikel 14 - Beëindiging 1. De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in het geval: a. het contract tussen de zorgverzekeraar en de hoofdcontractant wordt beëindigd; b. een der partijen in staat van faillissement is verklaard, dan wel zelf aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan; c. een der partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel surseance van betaling is verleend; d. een der partijen een besluit van liquidatie/of ontbinding neemt, dan wel haar beroeps- of bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigt of wezenlijk verandert; e. van doorhaling of schorsing van de inschrijving van de zorgaanbieder in het in artikel 3 lid 1 bedoelde register; f. sprake is van een dusdanige toerekenbare niet-nakoming van een (of meerdere) verplichting(en) uit deze overeenkomst dat voorzetting van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden verwacht; de wederpartij moet in dat geval in de gelegenheid zijn gesteld om de niet-nakoming binnen 30 dagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld te herstellen. Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 6

7 Artikel 15 - Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en niet in den minne kunnen worden geschikt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. Artikel 16 - Diversen 1. Het is partijen niet toegestaan de rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen of met enige last te bezwaren. 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze overeenkomst in strijd met geldende wet- en regelgeving blijken te zijn of nietig dan wel ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich er, tenzij zij anders overeenkomen, toe de nietige c.q. ongeldige bepaling(en) te vervangen door (een) nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en), daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen. 3. De overeenkomst kan slechts schriftelijk door beide partijen gezamenlijk worden gewijzigd. 4. De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de bijlagen en deze overeenkomst prevaleert de overeenkomst. Deel II Overeenkomst hoofdcontractant zorgaanbieder Meditta Zorg 7

III Algemeen deel Zorgovereenkomst Meditta Zorg

III Algemeen deel Zorgovereenkomst Meditta Zorg III Algemeen deel Zorgovereenkomst Meditta Zorg Juni 2018 Versie 6 1 A. Algemeen Deel Hoofdcontractant, en Zorgaanbieder, Hoofdcontractant en Zorgaanbieder hierna gezamenlijk te noemen: partijen of ieder

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Diëtist 2019

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Diëtist 2019 Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Diëtist 2019 RCH19.042 In aanmerking nemende dat: - bij de zorgverlening aan patiënten, die geïncludeerd zijn in de gecontracteerde zorgprogramma

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. Optometrist - 2016 Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. Optometrist - 2016 Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. Optometrist - 2016 Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 In aanmerking nemende dat: - door de toenemende vergrijzing en toename van het aantal patiënten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Podotherapeut Zorgprogramma Diabetes Mellitus type

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Podotherapeut Zorgprogramma Diabetes Mellitus type Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Podotherapeut Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2-2018 In aanmerking nemende dat: - door de toenemende vergrijzing en meer aandacht voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Medisch pedicure Zorgprogramma Diabetes Mellitus type

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Medisch pedicure Zorgprogramma Diabetes Mellitus type Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. - Medisch pedicure Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2-2019 In aanmerking nemende dat: - door de toenemende vergrijzing en meer aandacht voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V.

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. Algemene Voorwaarden B.V. Medisch pedicure en pedicure met aantekening diabetische voet Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 In aanmerking nemende dat: - door de toenemende vergrijzing en meer aandacht

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden Brabant B.V. - Optometrist Zorgprogramma Diabetes Mellitus type

Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden Brabant B.V. - Optometrist Zorgprogramma Diabetes Mellitus type Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep RCH Midden Brabant B.V. - Optometrist Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 2018 In aanmerking nemende dat: - door de toenemende vergrijzing en toename van het aantal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS BV ZORG 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS BV ZORG 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS BV ZORG 2017 Deze Algemene Voorwaarden Ketenpartners van BV Zorg (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op de samenwerking en alle schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp

Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp Declaratieovereenkomst 2015 ter zake van geleverde tandheelkundige hulp De ondergetekenden A. De (Zorg)verzekeraar: - Menzis Zorgverzekeraar N.V.; - Anderzorg N.V.; - Menzis N.V.; - Azivo Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2017 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS ZORGGROEP WEST-BRABANT 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS ZORGGROEP WEST-BRABANT 2019 ALGEMENE VOORWAARDEN KETENPARTNERS ZORGGROEP WEST-BRABANT 2019 Deze Algemene Voorwaarden Ketenpartners van Zorggroep West-Brabant B.V. (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op de samenwerking

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MULTIZORG VRZ Artikel 1 Toepasselijkheid Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de zorgovereenkomsten tussen zorgaanbieders en de zorgverzekeraars die bij het aangaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Deelneming Stichting Adiona AV2018

Algemene Voorwaarden Deelneming Stichting Adiona AV2018 Algemene Voorwaarden Deelneming Stichting Adiona AV2018 De Algemene Voorwaarden zijn op 17 september 2018 vastgesteld door het bestuur van Stichting Adiona en van toepassing op de Deelneming. Artikel 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden- Brabant B.V. Huisartsenzorg

Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden- Brabant B.V. Huisartsenzorg 1 Algemene Voorwaarden Zorggroep RCH Midden- Brabant B.V. Huisartsenzorg In aanmerking nemende dat: - de Huisarts en de Zorggroep gezamenlijk streven naar een kwalitatieve hoogstaande zorg in de regio

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Algemeen gooischrecherchebureau.nl contact@grebu.nl +31 (0)6 429 125 37 Postbus 1072, 1270 BB Huizen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor het verlenen van diensten van het 'Gooisch Recherchebureau', gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Module 2 implantaten onderkaak

Module 2 implantaten onderkaak Module 2 implantaten onderkaak Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: naam zorgverlener of organisatie - AGB-code X - AGB-code X - Adres X - Postcode

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland

Zorgovereenkomst. CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland Zorgovereenkomst CZ / Delta Lloyd / OHRA - Vrijgevestigde tandarts met praktijkvoering in België of Duitsland 2014 Inhoudsopgave DEEL II: Algemeen deel zorgovereenkomst... 1 Artikel 1. Definities... 1

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie

Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie Samenwerkingsovereenkomst tandarts MKA-chirurg binnen de implantologie De ondergetekenden 1. Tandartspraktijk A, gevestigd aan [de straatnaam] te [plaatsnaam] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie

Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie Raamovereenkomst Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie 2018-2019 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: Praktijknaam Praktijk: Praktijk AGB-code

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2019 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En De Zorgaanbieder: Naam praktijk Praktijk: AGB praktijkcode : XX Adres : XX Naam vertegenwoordigingsbevoegd

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) REGELING CV/NR-100.106 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

2.4 Alle werkzaamheden worden door 2directIT uitgevoerd op basis van nacalculatie.

2.4 Alle werkzaamheden worden door 2directIT uitgevoerd op basis van nacalculatie. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 2directIT partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN

DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN DEEL II ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering; b. behandelrelatie: verhouding

Nadere informatie

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 )

Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) REGELING CV/NR-100.106.2 Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1, CVR 2, COPD 3 ) Gelet op artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen:

Voorbeeld overeenkomst van opdracht. Partijen: Voorbeeld overeenkomst van opdracht Partijen: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (naam) B.V., gevestigd te (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam), hierna te noemen Opdrachtgever

Nadere informatie

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012

Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 De ondergetekenden: En Overeenkomst Diëtist en PreventZorg 2012 1. Huisartsen Coöperatie PreventZorg U.A., statutair gevestigd te Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GRONDENGOED VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dienst: de door Grondengoed aangeboden of geleverde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept

Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Algemene bepalingen Huisartsenzorg Definitief concept Uitgangspunten De algemene bepalingen huisartsenzorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar huisarts, zoals

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen eerste lijn Farmacie Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018

ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 ZORGOVEREENKOMST VOETZORG BIJ DIABETICI 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

Zorgovereenkomst 2015

Zorgovereenkomst 2015 DEEL III: ALGEMEEN DEEL Artikel 1 - Definities Verstaan wordt onder: a. Aanvullende ziektekostenverzekering: Een ziektekostenverzekering ter aanvulling van de zorgverzekering. b. AGB: Algemeen Gegevens

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten)

Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten) Algemene voorwaarden Hyp365 (zelf hypotheek afsluiten) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de [rechsvorm invullen] NAAM RECHTSPERSOON, statutair gevestigd te [plaats] (uitsluitend bij BV/stichting/vereniging), kantoorhoudende (of bij eenmanszaak:

Nadere informatie

Afspraken Levering Voetzorg 2015

Afspraken Levering Voetzorg 2015 Afspraken Levering Voetzorg 2015 Samenwerkingsovereenkomst podotherapeut en pedicure inzake preventieve voetzorg voor diabetes mellitus patiënten Ondertekening Naam podotherapiepraktijk Adres: Postcode:

Nadere informatie

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN

MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN MODEL ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST VGN DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ], statutair gevestigd te [ ], kantoorhoudende te [ ], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ], (hierna: "Partij 1") en (2) [ ], statutair

Nadere informatie

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform)

1. Definities (Verzekeraars hebben de mogelijkheid in aanvulling hierop extra definities op te nemen. Onderstaande definities zijn uniform) Algemene bepalingen Wijkverpleging Versie 1.0 april 2017 Uitgangspunten De algemene bepalingen eerstelijnszorg bevatten het landelijk geüniformeerde deel van de overeenkomsten zorgverzekeraar eerstelijnszorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VOOR KRAAMZORG. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door New Chapter Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.

ZORGOVEREENKOMST VOOR KRAAMZORG. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door New Chapter Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ZORGOVEREENKOMST VOOR KRAAMZORG Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door New Chapter Kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1 Definities Zorgverlener Zorgvrager de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST Partijen: 1. Basis bedrijfskleding VOF. Gevestigd te Mollerusweg 96, 2031 BZ HAARLEM KvK-nummer: 34220214 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door J W H D van der Meij, hierna

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Quality Service Europe

Quality Service Europe VERWERKINGSOVEREENKOMST Partijen: 1. MvanR Retail/, gevestigd te Tiel, KvK-nummer: 30251796, hierna te noemen verantwoordelijke ; En 2., gevestigd te Tiel, KvK-nummer: 11025593, hierna te noemen verwerker

Nadere informatie

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze

Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Overeenkomst Logopedie 2017 profielkeuze Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. Menzis N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen.

Nadere informatie

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018

Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Overeenkomst Voetzorg Diabetes Mellitus 2018 Partijen De Zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Anderzorg N.V. En in geval de Zorgaanbieder in het Handelsregister van de KvK als maatschap 1 is ingeschreven,

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Nanny Wolfs, Praktijk voor. Neurofeedback en Energetische therapie. Algemeen: Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden. Nanny Wolfs, Praktijk voor. Neurofeedback en Energetische therapie. Algemeen: Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Nanny Wolfs, Praktijk voor Neurofeedback en Energetische therapie Algemeen: Artikel 1. Definities 1. geen enkele behandeling bij Nanny Wolfs, Neurofeedback & Energetische therapie

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2014 Artikel 1 Definities a) Aanvullende verzekering: een door verzekerde met verzekeraar afgesloten verzekering, in beginsel aanvullend op een zorgverzekering als bedoeld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Wageningen Centrum voor Dialoog

Algemene Voorwaarden van Wageningen Centrum voor Dialoog Algemene Voorwaarden van Wageningen Centrum voor Dialoog 4 april 2017 Artikel 1 Uitvoering van de overeenkomst 1.1 Wageningen Centrum voor Dialoog is gerechtigd: 1. tussentijds het programma van de training

Nadere informatie

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016

OVEREENKOMST Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: februari 2016 OVEREENKOMST 2016 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: februari 2016 Overeenkomst Wlz t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2016 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514

Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514 Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2015 BR.0042.0514 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid 3 Artikel 3 Zorg 4 Artikel 4 Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg 5 Artikel 5 Controle

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 66772893 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 16 maart 2018. Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012

Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 Wijzigingen Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2013 ten opzichte van Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 In dit overzicht worden de verschillen tussen de Algemene inkoopvoorwaarden zorg 2012 en de Algemene

Nadere informatie

Modelovereenkomst Huisartsengroep - Verzorgingshuis 2009

Modelovereenkomst Huisartsengroep - Verzorgingshuis 2009 Modelovereenkomst Huisartsengroep - Verzorgingshuis 2009 De ondergetekenden: De huisartsen Naam adres AGB Naam adres AGB Etc. die tezamen deelnemen aan: De huisartsengroep: (naam) Hierna te noemen "de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO SCHRIJF

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO SCHRIJF ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO SCHRIJF V3 19-03-2018 1 Definities 1.1 Offerte: het voorstel van met daarin een beschrijving van de door ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden en de daarvoor

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014

OVEREENKOMST 2014. Deel II: Algemeen deel. Publicatiedatum: Januari 2014 OVEREENKOMST 2014 Deel II: Algemeen deel Publicatiedatum: Januari 2014 Overeenkomst AWBZ t.b.v. Verkeerde bed CZ zorgkantoren 2014 - Deel II: Algemeen deel Pagina 1 Deel II: Algemeen Deel Begrippen De

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg, die wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol.

De aard en omvang van de te leveren Kraamzorg, die wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol. Zorgovereenkomst voor kraamzorg-ingrid De Zorgverlener gespecialiseerd is in het leveren van Kraamzorg (hierna gedefinieerd) en bereid en in staat is de Kraamzorg te verlenen aan de Zorgvrager; De Zorgvrager

Nadere informatie

DATAVERWERKERSOVEREENKOMST

DATAVERWERKERSOVEREENKOMST DATAVERWERKERSOVEREENKOMST PARTIJEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raadhuys B.V., gevestigd te Den Haag en aldaar kantoorhoudende aan de Frederik Hendriklaan 59A, 2585BT Den Haag,

Nadere informatie

OVEREENKOMST ZORGMAKELAAR-EERSTELIJNS GGZ

OVEREENKOMST ZORGMAKELAAR-EERSTELIJNS GGZ OVEREENKOMST ZORGMAKELAAR-EERSTELIJNS GGZ De ondergetekenden: 1. E&G advocaten B.V., h.o.d.n. Eldermans & Geerts advocaten, vertegenwoordigd door Mr. A.F. Geerts, advocaat, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

OVEREENKOMST KLANTVOORDEELPROGRAMMA CONTRACTCODE:

OVEREENKOMST KLANTVOORDEELPROGRAMMA CONTRACTCODE: OVEREENKOMST KLANTVOORDEELPROGRAMMA CONTRACTCODE: De ondergetekenden, 1. De O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. gevestigd en kantoorhoudende te (2332 KG) Leiden, aan de Haagse Schouwweg 12, hierbij

Nadere informatie