Fase 1: scenariobouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fase 1: scenariobouw"

Transcriptie

1

2 2 Scenariobouw: rol in het visietraject en tussenstappen

3 3 Hoe past scenariobouw in visietraject? Scenario s zijn plausibele toekomstbeelden van mogelijke toepassing van alternatieve energiedragers in transport, die in zichzelf consistent zijn, en consistent zijn met aangenomen ontwikkeling van exogene variabelen Scenario s verkennen hoeken van het speelveld leveren inzicht in robuuste elementen Scenario s zijn één van de inputs voor het visietraject katalysator van discussie, geen uitkomst / visie

4 4 Hoe pakken we scenariobouw aan? 4 stappen 1 Scenario s opspannen => presentatie Marc 2 Prestatie-indicatoren vaststellen => presentatie Richard 3 Scenario s vullen + doorrekenen => 2 e stakeholdersbijeenkomst 4 Analyse => eindrapport

5 5 Randvoorwaarden en indicatoren Randvoorwaarden aan scenario s: 60% CO 2 -reductie volgens IPCC definitie Biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof tellen als 0-emissie voor transportsector EU-doel van 60% is incl. short-sea shipping en luchtvaart 60% zoals in SER akkoord is excl. zee- en luchtvaart Luchtkwaliteitsnormen PJ energiebesparing in 2020 (SER akkoord) Andere indicatoren worden gebruikt om consequenties van keuzes in beeld te brengen

6 6 Welke modaliteiten nemen we mee?

7 Fossiel conventioneel Fossiel - efficiënt 7 Welke opties voor welke modaliteiten? Bus Personenauto Bestelauto Vrachtwagen Binnenvaart Trein Mobiele werktuigen Tweewielers X X X X X X X X X X X X? X X LNG/CNG X X X X X X X Vol-elektrisch X X X X X? X Plug-in hybride H 2 brandstofcel X X X X X X X X?? X Biobrandstof X X X X X X X X

8 8 Hoe scenario s vullen? Verkenning Mogelijke bijdrage van alternatieven aan halen van CO 2 - reductiedoelstelling onderzoeken 4 scenario s ontwikkelen Belangrijkste onzekerheden / parameters identificeren 2 parameters kiezen als assen die scenario s opspannen Storylines uitwerken Kwantitatieve invulling in model uitwerken Beoordelen op basis van prestatie-indicatoren + kwalitatieve overwegingen

9 9 Hoe kunnen stakeholders inbreng leveren? Opdrachtgever: IenM Begeleidingscommissie: IenM, RIVM, PBL, CPB, MinEZ, MinFIN, MinBuZa, KIM Stakeholders 2 stakeholdermeetings over scenario s Evaluatieformulier Inzicht in conceptrapportage Proces voor verwerken reacties op scenario s nog nader te bepalen

10 10 Scenario s opspannen Stap 1.1 De belangrijkste onzekere factoren.1

11 11 Twee assen, twee onderdelen 1. Wat zijn de twee meest bepalende onzekerheden? Wat zijn geloofwaardige extremen op elke as? 2. Hoe zien de kwadranten er dan uit?

12 12 Stap 1.1 Welke onzekere ontwikkelingen zullen de grootste invloed hebben op de brandstofmix in de Nederlandse transportsector in 2050? En waarom?

13 13 We hebben natuurlijk al wat nagedacht Mondiale olieprijzen Technologische ontwikkeling alternatieven Beschikbaarheid duurzame energie Economische groei Samenwerking / differentiatie in de EU Mondialisering: bottom-up of top-down?

14 14 Mondiale olieprijzen Beschikbaarheid olie Innovaties in winning fossiel Hoge olieprijzen: Verbetert de case voor alternatieven Gas profiteert meest direct (tenzij gas meebeweegt) Heroïsche aannames nodig voor break-even van BEV, FCV Hoge olieprijzen ~ hogere prijzen biobrandstoffen Lage olieprijzen: Extra beleidsinspanningen nodig voor alternatieven Mate van onzekerheid: groot Impact: groot

15 15 Technologische ontwikkeling alternatieven Snelheid van kostendaling BEV, FCV Expansie range BEV, betrouwbaarheid nieuwe technologie Veiligheidsissues en andere belemmeringen Snelle ontwikkeling: Hoog aandeel EVs, FCVs Veel veranderingen in infrastructuur Langzame ontwikkeling: Tegendeel Meer verwacht van andere opties voor klimaatdoelstelling Mate van onzekerheid: vrij groot Impact: vrij groot

16 16 Beschikbaarheid duurzame energie Duurzame elektriciteit, waterstof, biogas, vloeibare brandstoffen Kosten, volumes Hoge beschikbaarheid: Lage kosten: extra druk op inzet hernieuwbaar in transport Langzame ontwikkeling: Tegendeel Mate van onzekerheid: matig Impact: matig

17 17 Economische groei Heeft invloed op autonome groei mobiliteit En bijbehorende emissies (denk aan 60%-doelstelling) Ook van invloed op ruimte voor innovatie en hernieuwbare energie Hoge economische groei Hogere groei transport Meer innovatie Langzame ontwikkeling: Tegendeel Mate van onzekerheid: groot Impact: groot

18 18 Samenwerking / differentiatie in de EU Heeft invloed op economische groei Aanpak klimaatprobleem: gecoördineerd of nationaal? Hoge economische groei Hogere groei transport Meer innovatie Langzame ontwikkeling: Tegendeel Mate van onzekerheid: groot Impact: groot

19 19 Globalisering: bottom-up of top-down? Macht aan big energy of aan burgerinitiatieven? Ruimte voor diversiteit aan opties in transport Vehicle sharing, ontkoppeling bezit en gebruik voertuig? Top-down: Verhoudingen consument-producent blijven zoals ze zijn Beperkte nieuwe mobilteitsconcepten, prijs auto leidend Bottom-up: Einde van auto als statussymbool Ontkoppeling autobezit en gebruik, kosten per km leidend Mate van onzekerheid: matig Impact: matig

20 20 Vraag aan de zaal: Welke onzekerheid mist u in dit rijtje? En waarom?

21 21 Vraag aan de zaal: Wat is de belangrijkste onzekerheid? Mondiale olieprijzen Technologische ontwikkeling alternatieven Beschikbaarheid duurzame energie Economische groei Samenwerking / differentiatie in de EU Mondialisering: bottom-up of top-down?

22 22 Vraag aan de zaal: Wat is de op een-na belangrijkste? Mondiale olieprijzen Technologische ontwikkeling alternatieven Beschikbaarheid duurzame energie Economische groei Samenwerking / differentiatie in de EU Mondialisering: bottom-up of top-down?

23 23 Vraag aan de zaal: Wat is de op twee-na belangrijkste? Mondiale olieprijzen Technologische ontwikkeling alternatieven Beschikbaarheid duurzame energie Economische groei Samenwerking / differentiatie in de EU Mondialisering: bottom-up of top-down?

24 24 Scenario s opspannen Stap 1.2 Voorbeeldscenario s: 4 kwadranten.2

25 Samenwerking EU 25 Voorbeeld kwadrant Max Oliecrisis 2.0, geharmoniseerde respons Sterke en gecoördineerde stimulering alternatieve technologieën Nieuwe infrastructuur EU-wijd Automobiel-majors centraal in technologie-ontwikkeling Min Olieprijs Max Min

26 26 Stap 2.1 De indicatoren om de scenario s op te scoren.1

27 27 Prestatie-indicatoren Kwantitatief: broeikasgasemissies energiegebruik totale luchtverontreinigende emissies kosten voor eindgebruiker (TCO) maatschappelijke kosten Kwalitatief: energievoorzieningszekerheid robuustheid voor halen -60% geluid life-cycle emissies van voertuigen groene groei => in aparte presentatie

28 28 Emissies van broeikasgassen Volgens IPCC definities voor toetsen op halen -60% Voor complete plaatje ook kijken naar: well-to-tank (WTT) want je wil geen afwenteling op andere sectoren en regio s well-to-wheel (WTW)

29 29 Vraag aan de zaal Bij grootschalige inzet biobrandstoffen hoort aanname over lage WTW emissies? JA NEE

30 30 Energiegebruik Totaal finaal en primair energiegebruik toetsen energiebesparingsdoel SER-akkoord Energiemix fossiele energie incl. olie-import hernieuwbare energie overall en per modaliteit

31 31 Kosten voor eindgebruikers (TCO) Kosten inclusief belastingen Investering in voer-/vaartuig Brandstofkosten Op basis van kostenschattingen uit bestaande studies Link met groene groei

32 32 Maatschappelijke kosten Kosten exclusief belastingen Directe kosten (investeringen en energiekosten) + monetarisering van emissies Link met groene groei

33 33 Vraag aan de zaal Voorgestelde aanpak: Eerst rekenen met bestaande kostenschattingen Dan kijken wat er nodig is voor groene groei Doorbraken identificeren die dat mogelijk kunnen maken? Eens met deze aanpak? JA, laten we beginnen met conservatief inschatten NEE

34 34 Energievoorzieningszekerheid Kwalitatief beoordelen Op basis van deels kwantitatieve deelaspecten Moet nog nader geoperationaliseerd worden Belangrijke inputs totaal finaal energiegebruik fossiel energiegebruik import van fossiele en duurzame energie diversificatie: aantal energiedragers en bronnen afhankelijkheid van beperkt aantal landen

35 35 Robuustheid voor halen van -60% Kwalitatief Inzet in verhouding tot maximaal haalbare aandelen voor verschillende alternatieven Techniek kan alleen worden opgeschaald als er ook enig marktaandeel is

36 36 Is dit rijtje compleet? kwantitatief: broeikasgasemissies energiegebruik totale luchtverontreinigende emissies kosten voor eindgebruiker (TCO) maatschappelijke kosten JA kwalitatief energievoorzieningszekerheid robuustheid voor halen -60% life-cycle emissies van voertuigen geluid groene groei NEE

37 37 Stap 2.2 Operationaliseren indicator Groene groei.2

38 38 Groene groei concreet maken Wat is groene groei? Conceptuele vraag - Methodologisch raamwerk voor beoordeling groene groeipotentieel nog niet aanwezig Groene groei als leidraad voor keuzes schept verplichtingen Duurzaamheidsdoelen gaan niet weg als verdienen niet lukt Belangrijk: reëel beeld van groene groeikansen Interpretatie: Wat bedoelen we met groene groei? Mechanismen: Hoe creëer je win-win situatie waarin verduurzaming van transportsector en economische groei hand in hand gaan?

39 39 Wat bedoelen we met groene groei? Economische groei creëren binnen duurzame grenzen In ieder geval inzet op meest kosteneffectieve duurzame opties Mag duurzaamheid geld kosten? Porter hypothese Duurzame randvoorwaarden opleggen stimuleert innovatie zodanig dat duurzame innovaties geen geld kosten Verduurzaming leidt tot economische groei Toegevoegde waarde creëren met duurzame innovaties Hoeveel levert duurzaamheid op? Zorgen dat je een meer dan evenredig deel van de markt voor duurzame innovaties verovert

40 40 Voorbeeld: Europese CO 2 wetgeving Beleid stimuleert innovaties die bij nader inzien ook nog netto besparing blijken op te leveren Zonder beleid was het op zijn minst langzamer gegaan

41 41 Mechanismen voor groene groei Groei = toegevoegde waarde creëren nieuwe dingen mogelijk maken OF bestaande dingen goedkoper / efficiënter / beter maken Scheppen duurzame alternatieven toegevoegde waarde? JA, als CO 2 -vermijdingskosten < 0 /ton zijn Maar wat als CO 2 -vermijdingskosten > 0 /ton zijn?

42 42 Welk deel van de koek kunnen we als NL veroveren?

43 43 Vereist groene groei koploperschap? First mover advantages Vroege specialisatie levert voorsprong op concurrentie NL kan verdienen aan duurzaamheid als NL innovaties op binnenlandse markt volwassen kunnen worden NL bedrijven deze vervolgens gaan exporteren en aandeel vergroten op wereldmarkt Dat vereist koploperschap Goed kijken of je bij andere keuzes je geld niet met andere dingen zou hebben verdiend

44 44 Indicatoren voor groene groeipotentieel (algemeen) Netto effect op CO 2 -emissies en andere milieu-impacts Economische groei : BNP of anders gemeten Voor absolute reductie moet CO 2 / BNP harden dalen dan BNP groeit! Banen: netto toename werkgelegenheid Toegevoegde waarde in (deel)sectoren / bedrijfstakken

45 45 Indicatoren voor beoordelen scenario s op groene groeipotentieel Groene indicatoren WTW CO 2 luchtverontreinigende emissies Groei-indicatoren TCO: netto meerkosten voor duurzaam product / dienst bijv. /pkm of /tonkm maatschappelijke kosten (op basis van TCO en emissies) Indicatieve verkenning op: maken duurzame opties nieuwe dingen mogelijk? aansluiting keuzes bij bestaande kennis / bedrijvigheid in NL?

46 46 Vraag aan de zaal Wat bedoelen we met groene groei? duurzaam als randvoorwaarde aan groei = geld verdienen binnen duurzame grenzen groei als randvoorwaarde voor verduurzaming = geld verdienen met verduurzamen

47 47 Vraag aan de zaal Betekent groene groei focus op opties met korte terugverdientijd? JA, het mag geen geld kosten NEE, het mag wel geld kosten

48 48 Vraag aan de zaal Vereist groene groei koploperschap? JA NEE

49 49 Vraag aan de zaal Voor welke alternatieven heeft NL groene groeipotentieel? zuinige voertuigen JA NEE Waarom? CNG / LNG JA NEE Waarom? elektrisch rijden JA NEE Waarom? waterstof JA NEE Waarom? biobrandstoffen JA NEE Waarom?

50 50 Dank voor uw aandacht

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid Centraal Planbureau

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland

Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Toekomstbeelden van een duurzame energievoorziening in Nederland Rol en positie van het onderzoeksprogramma BioSolar Cells in de energietransitie Lucien Hanssen Huib de Vriend Nijmegen / Driebergen Juni

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie

Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie Advies voor het energierapport 2015 Gerd van de Logt Algemeen directeur St. Groen Gas Nederland Ulco Vermeulen Voorzitter

Nadere informatie