Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw"

Transcriptie

1 Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw April 2011 Stagebegeleiders Guido Steens Eva Vonck 1

2 Inhoud 1. Inleiding Doelstelling Dataverzameling Kwantitatieve analyse Kwalitatieve analyse Karakteristieken cursisten Globale tevredenheidscore Tevredenheidscore per rubriek Motivatie Het werkveld Doorstroming naar Initiator Vrije opmerkingen Besluit Bijlagen Bijlage 1: Proportionaliteit steekproef Bijlage 2 : Globale tevredenheidscore per sporttak met standaarddeviatie Bijlage 3: Aparte cijfergegevens van elke vraag en omvorming naar score op Bijlage Bijlage 4: Vrije opmerkingen per sporttak

3 1. Inleiding Einde 2008 ging de VTS van start met de eerste opleidingen Aspirant-Initiator. Dit opleidingsniveau wordt uitsluitend in de vorm van erkende cursussen georganiseerd en het is facultatief: m.a.w. de denkcellen kunnen vrij kiezen of ze al dan niet dit niveau inrichten. De opleiding leidt door middel van permanente evaluatie tot een attest en afhankelijk van de sporttak tot een aantal vrijstellingen op het niveau van Initiator. Deze vrijstellingen gelden maximaal voor twee jaar. Aangezien het o.m. de bedoeling was dat dit niveau drempelverlagend zou werken voor de Initiatoropleidingen werd gesteld dat een evaluatie na twee jaar de vinger aan de pols moest houden. 2. Doelstelling Het is de bedoeling om na twee jaar zowel een kwantitatief als een kwalitatief beeld van de opleiding te schetsen. Van zodra de definitieve doorstromingscijfers naar het Initiatorniveau bekend zijn, kan dan een eindevaluatie opgemaakt worden. 3. Dataverzameling De persoonsgegevens van alle geattesteerde Aspirant-Initiatoren in de periode werden in de database Votas III opgeladen. Het betrof hier gegevens zoals naam, leeftijd, sporttak, woonplaats, van de cursist. Daarnaast werden half januari 2011 alle geattesteerden, waarvan men een adres in het bezit had, via een uitgenodigd om deel te nemen aan een kwalitatieve bevraging m.b.t. de opleiding. Dit was een vragenlijst met zowel open als gesloten vragen. De vragenlijst werd online geplaatst via Het gold hier een online-bevraging van een 10-tal minuutjes. De link naar de online vragenlijst werd op de Bloso website geplaatst en vervolgens verzocht men de cursisten per om deze in te vullen. Er werd geen herinneringsmail gestuurd. De vragenlijst werd op 19 januari 2011 geactiveerd en op 12 maart 2011 afgesloten. De resultaten werden automatisch in een Word en Excel document weergegeven. Men kon via de resultaten een uitgebreide kwalitatieve analyse opstellen. In het totaal werden er 3331 geattesteerde Aspirant-Initiatoren geregistreerd. Hiervan werden 2725 personen aangeschreven via VTSflash (cursisten waarvan VTS over een dres beschikte). 795 van de 2725 (29,17%) cursisten hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan waren 49,8% mannen en 50,2% vrouwen. Beide analyses samen geven een goed beeld van de opleiding Aspirant-Initiator. 3

4 4. Kwantitatieve analyse In de periode werden in totaal cursisten geattesteerd. 19 verschillende sporttakken kozen ervoor om dit opleidingsniveau te organiseren. Er waren 222 cursusorganisaties met een gemiddelde van 15 cursisten per organisatie. Er werden 137 cursussen georganiseerd door de sportfederaties (waarbij de VTV met 54 en de VAL met 37 voorop gingen) en 85 door gemeentelijke en provinciale sportdiensten. Het aantal geattesteerden toont een positieve evolutie met 17 cursisten in 2008 naar in 2009 tot uiteindelijk 1782 in Men kan opmaken dat de opleiding een zeer jong publiek bereikt, wat ook één van de doelstellingen was. Er waren namelijk cursisten jonger dan 18 jaar (fig.1). In tennis zijn er 912 geattesteerden, de sport is hiermee koploper, gevolgd door atletiek met 679 en zwemmen met 350 geattesteerden (fig.2) Leeftijdscategorieën >18 jaar jaar jaar <50 jaar Reeks1 Figuur 1: Leeftijd cursisten Sporttakken Reeks1 atletiek badminton gymnastiek handbal judo ju-jitsu karate korfbal paardrijden ropeskipping roeien rolschaatsen schermen taekwondo tafeltennis tennis volleybal zeilen zwemmen Figuur 2: Aantal cursisten per sporttak 4

5 5. Kwalitatieve analyse Om de cursus Aspirant-Initiator te kunnen evalueren, werd een online vragenlijst opgesteld. De link naar de online vragenlijst werd op de Bloso-website geplaatst en vervolgens verzocht men de cursisten per mail om deze in te vullen. In bijlage 1 staan de cijfergegevens over het aandeel deelnemers van een bepaalde sporttak. Van elke sporttak hebben cursisten de vragenlijst ingevuld. Het aandeel cursisten dat de vragenlijst heeft ingevuld is proportioneel met het aandeel dat deelnam aan de cursus Karakteristieken cursisten In een eerste rubriek werden de karakteristieken van de cursisten bevraagd. Deze rubriek handelt over de relevante ervaring die de cursisten hadden voor ze de cursus volgden, hoe ze in contact kwamen met de cursus, enz. Ervaring in betreffende sporttak als atleet Nee 12.6% Ja 87.5% Ervaring binnen sporttak als atleet 12,6 Nee 87,5 Ja % Figuur 3: Aantal cursisten met al dan niet ervaring binnen sporttak 5

6 Niveau ervaring Recreatief 25,1% Competitief 74,9% 80 Niveau als atleet 74, ,1 % Recreatief Competitief Figuur 4: Niveau ervaring als atleet Figuur 3 toont dat het grootste deel van de cursisten reeds ervaring had binnen de sporttak als atleet alvorens de opleiding werd aangevat. Van atleten die ervaring hadden binnen de sporttak had ¾ van hen ervaring op competitieniveau (fig. 4). Ervaring in betreffende sporttak als trainer vóór deze opleiding Nee 40,2% Ja 59,8% Aantal jaar ervaring als trainer 0-5 jaar 82,2% > 5 jaar 17,8% Trainingservaring ,2 59,8 % Nee Ja Figuur 5: Aantal atleten dat reeds trainingen had gegeven voor de cursus 6

7 Uit figuur 5 kan men opmaken dat meer dan de helft van de cursisten reeds trainingervaring had zonder dat ze hiervoor een diploma hadden. Hieruit blijkt nogmaals wat in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, met name dat een meerderheid van de actieve trainers dit doet zonder diploma. In de open vraag (bijlage 4) gaven 131 cursisten, gespreid over alle sporttaken, als motivatie voor het volgen van de cursus Aspirant-Initiator dat ze hun eigen trainingen, die ze reeds gaven, op hoger niveau wilden brengen.. Ik kwam via volgende instantie in contact met de opleiding Aspirant-Initiator Bloso VTS 7,9% Sportfederatie 9,8% Sportclub 77,3% Sportdienst 4,7% Contact cursus 77,3 9,8 7,9 4,7 Sportclub Sportfederatie BLOSO-VTS Sportdienst % Figuur 6: Instantie waarlangs cursisten informatie kregen rond de cursus Veel cursisten kwamen in contact met de cursus via hun sportclub. Uit figuur 6 kan men afleiden dat dit om bijna 80% gaat. Wanneer men kijkt naar de antwoorden op hun motivatie om de cursus te volgen (bijlage 4), zien we dat 89 cursisten, over alle sporttakken gespreid, aangaven verplicht te worden door hun club om de cursus te volgen. Het percentage contact via de sportfederatie bedraagt amper 10%. Ook Bloso-VTS heeft een laag percentage voor deze vraag, maar dit is niet onlogisch aangezien op de website na - niet rechtstreeks met de kandidaten gecommuniceerd kan worden. De sportdienst vertoont de laagste score wat een opmerkelijk resultaat is, gezien ze één van de officiële organisatoren van de cursus zijn Globale tevredenheidscore De globale tevredenheidscore die de opleiding krijgt is 7,8 op 10. De norm van 8 op 10 die de VTS hanteert, wordt net niet gehaald, maar het gaat hier dan ook om een nieuw traject. Ter vergelijking geven we hier nog de cijfers mee van de Initiatoropleidingen. In 2009 bedroeg die score 9 op 10 en voor 2010 noteerden we 8,9 op 10. Via het verwerkingsprogramma SPSS werd ook gekeken naar de gemiddelde score die per sporttak werd toegekend. Zo kon men nagaan of een bepaalde sporttak een lagere of hogere 7

8 score kreeg. De sporttakken taekwondo, roeien en schermen zijn uit de lijst weggelaten, omdat slechts één aspirant de vragenlijst heeft ingevuld (zie ook bijlage 2) Score per sporttak Reeks1 atletiek badminton gymnastiek handbal judo ju-jitsu karate korfbal paardrijden ropeskipping rolschaatsen tafeltennis tennis volleybal zeilen zwemmen Figuur 7: Globale tevredenheidscore per sporttak Judo, ju-jitsu, karate, taekwondo, korfbal, tafeltennis en schermen tonen scores boven de 8/10. Andere sporttakken bevinden zich tussen de 7/10 en 8/10. Gymnastiek is de enige sporttak met een score onder de 7/ Tevredenheidscore per rubriek De vragen die hieronder behandeld werden, zijn in detail bekeken en gebundeld in rubrieken Gemiddelde score rubrieken 8,7 8,7 8,4 8,3 8,2 7,7 Score op 10 Figuur 8: Gemiddelde tevredenheidscore per rubriek 8

9 Algemeen kan men stellen dat geen enkele rubriek onder de 7/10 scoort. De gemiddelde score van de rubrieken ligt wel hoger dan de globale beoordeling. Zowel docenten als accommodatie en organisatie krijgen een goede score van de deelnemers (fig. 8). Voor de docenten is dit op alle vlakken van toepassing. Ze vinden hem/haar boeiend, interactief, Alle vragen krijgen dan ook een score hoger dan 8,5/10 (bijlage 3). Een lagere score in de rubriek accommodatie en organisatie (bijlage 3) wordt gegeven aan de vraag of de cursus dicht in de buurt was (7,7/10). De derde beste score gaat naar cursustekst en media. De taal in de cursus is begrijpbaar (9/10). Toch zijn minder personen (bijlage 3) van mening dat ze het nog zullen gebruiken om verdere trainingen voor te bereiden (8/10). De lay-out van de cursusteksten vinden ze aangenaam en duidelijk, deze krijgt dan ook een score van 8,5/10. De rubriek cursusinhoud kreeg een globale score van 8,3. Wanneer men kijkt naar de individuele cijfers (bijlage 3) ziet men dat de laagste scores toegekend werden op de twee vragen (vraag 9 en 10) met betrekking tot de doorstromingsmogelijkheden. Er wordt 7,8/10 gegeven aan ik ben voldoende geïnformeerd over de doorstromingsmogelijkheden naar de cursus Inititator. Aan ik ben op de hoogte van de vrijstellingen, die twee geldig zijn, voor de cursus Initiator wordt 7,4/10 toegekend. Hiernaast zijn nog twee vragen die een score krijgen lager dan 8/10, namelijk de cursus kwam overeen met wat ik ervan verwachtte (7,8/10) en het verschil tussen de opleiding Aspirant-Initiator en Initiator is duidelijk (7,9/10). Het verschil tussen initiator en aspirantinitiator is dus nog niet glashelder. Wat echter heel goed scoort is het feit dat het perfect haalbaar is qua moeilijkheidsgraad (9,4/10). De rubriek permanente evaluatie krijgt een globale score van 8,2. Hier kan men nagaan of elke docent wel een permanente evaluatie toepast en op welke manier dit gebeurt. Men kan opmaken uit bijlage 3 dat in dit onderdeel 8/10 wordt gegeven aan het is duidelijk op welke manier er geëvalueerd wordt. Dit haalt de score voor permanente evaluatie naar omlaag, want een goede score wordt gegeven aan iedereen had voldoende tijd om zijn vaardigheden te tonen (8,6/10). Ook is het beter dat de docenten aan het begin van de cursus duidelijk laten weten op welke manier ze gaan evalueren, zodat ook de deelnemers voldoende op de hoogte zijn. Het is aan de docent om voldoende feedback te geven, zodat ze kunnen leren uit hun fouten. Dit houdt eveneens in dat de resultaten tijdig moeten doorgegeven worden aan het VTS-secretariaat zodat de officiële attesten kunnen opgemaakt en verdeeld worden, hetgeen nu toch duidelijk als een tekort werd aanzien door een aantal cursisten. De inschrijvingsprocedure krijgt de laagste globale score (7,7/10). Een vraag die onder deze rubriek gesteld werd, was de cursusorganisatie is makkelijk te raadplegen. De score voor deze vraag was 7,5/10 (zie bijlage 3) en haalt zo de score voor de inschrijvingsprocedure naar beneden. 9

10 5.4 Motivatie Door middel van een open vraagstelling werd dit onderdeel bevraagd. Wat was je motivatie om aan deze opleiding te beginnen? Wanneer men de open antwoorden op deze vraag analyseert, kunnen 8 clusters onderscheiden worden, geordend van hoog naar laag: Kennis bijschaven, inspiratie opdoen (168 cursisten) Lessen van hogere kwaliteit kunnen leveren, meer hulptechnieken leren, correct en veiliger les kunnen geven (91 cursisten) Basis voor cursus initiator, middel om vrijstelling te krijgen, diploma op korte tijd (89 cursisten) Uit interesse (56 cursisten) Verplichting door de club / hogeschool (regentaat L.O.) of sportschool (50 cursisten) Aangezet door de trainer of de club (40 cursisten) Via hobby ook geld verdienen (20 cursisten) Subsidies voor de club verkrijgen (7 cursisten) De motivatie kennis verwerven is iets dat in alle sporttakken terug komt. Dit is de belangrijkste reden om de opleiding Aspirant-Initiator te volgen. In 9 sporttakken zijn er cursisten die als motivatie geven dat ze het niveau van eigen trainingen willen verhogen. Ze geven dus reeds training, maar willen meer inspiratie verkrijgen, meer technieken leren, Hoe verder men naar onder gaat, hoe sporttakspecifieker de motivatie voor de opleiding wordt. Zo is geld kunnen verdienen enkel bij tennis (18) en zeilen (2) een reden om er aan te beginnen. Subsidies verkrijgen, iets wat meer in het belang is van de club, wordt het minst als motivatie opgegeven. Dit komt ook maar voor in 4 sporttakken; Atletiek, gymnastiek, korfbal en tafeltennis. Allen kunnen ze subsidies verkrijgen met hun diploma, maar dit is voor de meesten niet prioritair. In de sporttakken badminton, judo, ju jitsu, karate, tennis en volleybal worden leden verplicht om de cursus te volgen. In de sporttakken atletiek, gymnastiek, handbal, korfbal en rope skipping zijn ze meer gemotiveerd door de aansporing vanuit de club. In bijlage 4 staat een gedetailleerdere versie van de motivatie van de cursisten per sporttak. 10

11 5.5. Het werkveld Ben je nu aan de slag als Aspirant-Initiator? Nee 28,8% Ja 70,4% 80 Aan de slag als A-I 70, ,8 % 0 Nee Ja Figuur 9: Aantal geattesteerden dat aan de slag is als aspirant Word je begeleid door een trainer van een hoger niveau? Nee 32,4% Ja 66,4% Begeleid door trainer hoger niveau 66,4 32,4 Nee Ja % Figuur 10: Aantal aspiranten dat begeleid wordt door trainer van hoger niveau 70% van het aantal geattesteerden staat effectief op de sportvloer. In het competentieprofiel van Aspirant-Initiator staat dat hij/zij werkt onder begeleiding van een hoger opgeleide trainer. Uit de vragenlijst bleek dat 67% training geeft onder leiding van een bevoegd persoon. Diegenen die nee antwoorden, 1/3 van de aspiranten, wordt niet begeleid. 11

12 5.6. Doorstroming naar Initiator Ben je van plan de cursus Initiator te volgen of ben je reeds gestart met deze cursus? Nee 39,7% Ja 59,4% Initiator cursus volgen/gevolgd? 59,4 39,7 Nee Ja % Figuur 11: Aantal aspiranten dat al dan niet de cursus Initiator volgt of de intentie heeft dit te doen Bijna 60% is van plan de cursus te volgen of is hier mee bezig of heeft deze beëindigd. Dit zijn veelbelovende cijfers, maar afwachten is hier de boodschap. De peiling naar motivatie waarom wel of waarom niet doorstromen is wel verhelderend. Waarom wel de cursus volgen? 1) Professionaliseren, alleen training kunnen geven: 99 2) Eigen niveau van training geven verhogen: 71 3) Kennis verwerven en uitbreiden: 65 4) Logische opbouw, daarna trainer B en A: 41 5) Uit interesse: cursisten hebben de opleiding gevolgd of gaan deze volgen, zodat ze zich kunnen professionaliseren en alleen training kunnen geven. Die cursisten zien duidelijk het verschil tussen een aspirant en een initiator en willen zich hier dan ook in vervolmaken. 71 cursisten daarentegen geeft al alleen, niet onder begeleiding, training maar zijn van mening dat ze nog veel te leren hebben op dit niveau en volgen de opleiding om de kwaliteit van hun trainingen te verbeteren. 65 cursisten willen meer kennis hebben binnen de sporttak. 41 cursisten vinden dat het logisch is dat na het volgen van de opleiding Aspirant-Initiator overgestapt wordt op het niveau Initiator. Een paar cursisten hebben reeds besloten om erna over te stappen naar trainer B en cursisten zullen de opleiding volgen uit interesse. Dit bv. omdat hun kinderen binnen deze sporttak presteren en ze deze willen helpen begeleiden. 12

13 Waarom de cursus Initiator niet volgen? De antwoorden op deze vraag zijn onder 5 clusters te categoriseren: 1) Gebrek aan tijd: 176 cursisten 2) Niveau cursus te hoog, niet haalbaar: 20 3) Niet in de buurt: 17 cursisten 4) Naar eigen zeggen niets bij te leren: 11 5) Blessure: 6 De meeste cursisten volgen de cursus niet door een gebrek aan tijd. Ze kunnen het niet combineren met studies, gezin, werk of hebben andere prioriteiten. Het is voor velen niet eenvoudig om 10 zaterdagen na elkaar vrij te maken. 20 cursisten volgen de cursus niet, omdat ze van mening zijn dat deze van een te hoog niveau is. Ze kunnen de informatie niet meer vlot verwerken door de leeftijd, ze vinden de praktijk niet haalbaar, 17 cursisten zouden de cursus volgen indien deze in hun buurt wordt georganiseerd. Het is aan de clubs of federaties om op meerdere plaatsen een opleiding te organiseren. Verder zijn 11 cursisten van mening dat ze niets kunnen bijleren om training te geven op het niveau waarop ze dit nu doen. 6 cursisten hebben een blessure, al dan niet door het sporten, en denken dat ze hierdoor de praktijk niet kunnen halen Vrije opmerkingen De vragenlijst werd besloten met de vraag of de deelnemers nog iets kwijt wilden over de opleiding dat niet aan bod kwam in de enquête. Hier kregen ze de kans om een bepaalde score die ze hadden toegekend verder toe te lichten, suggesties mee te geven over hoe de cursus volgens hen kan verbeteren, enz. Bij vijf sporttakken kwam een opmerking rond de vrijstellingen terug. Of het is niet duidelijk wat de vrijstellingen inhouden, of ze zouden liever hebben dat ze langer geldig bleven. Ook bij het onderdeel doorstroming was een mindere score het gevolg van de kennis die ze hadden over de vrijstellingen. Uit deze rubriek kwam verder geen algemene lijn naar voor. We bundelden deze opmerkingen per sporttak in bijlage 5. 13

14 6. Besluit De resultaten tonen aan dat de opleiding Aspirant-Initiator met een score van 7.8/10 een goede start heeft genomen en nog volop aan het evolueren is. Men kan opmaken welke onderdelen een mindere score vertonen in vergelijking met de norm die opgesteld wordt door de VTS, namelijk 8/10. Het is een goede basis voor het verbeteren van de opleiding. Men weet op welke vlakken er nog tekorten zijn. Ook is het rapport zo opgesteld dat voor verschillende onderdelen een sporttakspecifieke analyse is opgemaakt. Zo kunnen organisatoren van een bepaalde sporttak ook een besluit trekken over de score die ze behaalden. Uit het onderzoek komen een aantal bijzondere aspecten naar voor. Om te beginnen is het opvallend dat de meeste cursisten in contact komen met de cursus via de sportclub. Er werd namelijk verwacht dat hier hoge scores zouden worden gezien bij de sportfederaties en sportdiensten. Zij zijn namelijk de officiële organisatoren van de opleiding. De algemene tevredenheidscore bedraagt 7.8/10. Opmerkelijk is dat deze score lager is dan de gemiddelde scores die aan de verschillende rubrieken werd toegekend. Hier werd het omgekeerde effect verwacht. Wat heel positief uit het rapport blijkt is dat geen enkele rubriek onder de 7/10 scoort. De meest voorkomende motivatie van de cursisten om aan de opleiding te beginnen was om kennis bij te schaven/inspiratie op te doen, lessen van hogere kwaliteit te kunnen leveren/hulptechnieken leren/correct en veiliger lesgeven. Een positief aspect dat uit het rapport komt, is dat 70 % van de cursisten aan de slag is als Aspirant-Initiator. Hiernaast is het ook zeer goed dat 60 % van plan is door te stromen naar cursus Initiator of deze cursus reeds gevolgd heeft. 14

15 7. Bijlagen 7.1. Bijlage 1: Proportionaliteit steekproef Percentage geattesteerden % Tennis Atletiek Volleybal Zwemmen Gymnastiek Badminton Korfbal Ju-Jitsu Handbal Rope skipping Judo Zeilen Tafeltennis Karate Paardrijden Rolschaatsen Roeien Schermen Taekwondo Figuur 12: Percentage geattesteerden per sporttak Votas III Percentage deelnemers ,5 19,2 9,4 9,1 8,96 6,8 4,7 4,4 2,7 2,6 2,4 1,5 1,3 1,2 0,9 0,5 0,4 0,1 0,1 % Tennis Atletiek Volleybal Zwemmen Gymnastiek Badminton Korfbal Ju-Jitsu Handbal Rope skipping Judo Zeilen Tafeltennis Karate Paardrijden Rolschaatsen Roeien Schermen Taekwondo Figuur 13: Percentage deelnemers per sporttak Online-enquête 15

16 7.2. Bijlage 2 : Globale tevredenheidscore per sporttak met standaarddeviatie Atletiek: 7,9 met standaarddeviatie van 1,7 Badminton: 8 met standaarddeviatie van 1,6 Gymnastiek: 7 met standaarddeviatie van 1,8 Handbal: 7,7 met standaarddeviatie van 1,5 Judo: 8,2 met standaarddeviatie van 2,0 Ju Jitsu: 8,1 met standaarddeviatie van 1,9 Karate: 8,6 met standaarddeviatie van 0,5 Korfbal: 8,3 met standaarddeviatie van 1,0 Paardrijden: 7,9 met standaarddeviatie van 1,2 Rolschaatsen: 7,7 met standaarddeviatie van 0,6 Rope skipping: 7,7 met standaarddeviatie van 2,1 Tafeltennis: 8,1 met standaarddeviatie van 0,6 Tennis: 7,1 met standaarddeviatie van 1,2 Volleybal: 8 met standaarddeviatie van 1,2 Zeilen: 7,5 met standaarddeviatie van 2,1 Zwemmen: 7,6 met standaarddeviatie van 1,7 Opm.: De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de variabele. 16

17 7.3. Bijlage 3: Aparte cijfergegevens van elke vraag en omvorming naar score op 10 Opmerking 1: Helemaal eens 4: Helemaal oneens De scores zijn via het verwerkingsprogramma SPSS eerst omgezet op een score 4 en vervolgens op 10. Zo wordt een beter zicht gegeven op de score binnen een bepaalde rubriek. Inschrijvingsprocedure 1. Het cursusaanbod is makkelijk te raadplegen, terug te vinden Gemiddelde 2.02 (Eerder eens) 2,98/4 7,45/10 Variantie De inschrijvingsprocedure is duidelijk en eenvoudig Gemiddelde 1.81 (Eerder eens) 3,19/4 7,98/10 Variantie 0.75 Inschrijvingsprocedure 7,98 7,45 Vraag 1 Vraag 2 Figuur 14: Score gegeven aan de inschrijvingsprocedure Accommodatie en organisatie 1. De cursusplaats was makkelijk te vinden Gemiddelde 1.40 (Helemaal eens) 3,6/4 9/10 Variantie: De cursusplaats was dicht in mijn buurt Gemiddelde 1.91 (Eerder eens) 3,09/4 7,73/10 Variantie De accommodatie voor de lessen was geschikt Gemiddelde 1.51 ( Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,49/4 8,73/10 Variantie Er was voldoende didactisch materiaal ter beschikking van de cursisten/docent Gemiddelde 1.46 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,54/4 8,85/10 Variantie De organisatie verliep vlot Gemiddelde 1.43 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,57/4 8,92/10 Variantie:

18 6. De cursusteksten werden tijdig bezorgd Gemiddelde waarde: 1.41 (Helemaal eens) 3,59/4 8,98/10 Variantie: 0.60 Accommodatie en organisatie 8,92 8,98 8,85 9 8,73 7,73 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Figuur 15: Score gegeven aan accommodatie en organisatie Cursusinhoud 1. Ik heb veel bijgeleerd door het volgen van deze cursus Gemiddelde 1.77 (Eerder eens) 3,23/4 8,08/10 Variantie De cursus kwam overeen met wat ik ervan verwachtte Gemiddelde 1.87 (Eerder eens) 3,13/4 7,82/10 Variantie Er was een duidelijke link naar de praktijk Gemiddelde 1.43 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,57/4 8,92/10 Variantie De cursus is haalbaar qua moeilijkheidsgraad Gemiddelde 1.25 (Helemaal eens) 3,75/4 9,38/10 Variantie De taken en opdrachten waren duidelijk gesteld Gemiddelde 1.41 (Helemaal eens) 3,59/4 8,98/10 Variantie De cursus geeft duidelijk weer wat de taken zijn van Aspirant-Initiator Gemiddelde waarde 1.56 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,44/4 8,60/10 Variantie Het verschil tussen de opleiding Aspirant Initiator en Initiator is duidelijk Gemiddelde 1.85 (Eerder eens) 3,15/4 7,88/10 Variantie

19 8. De cursus biedt actuele informatie, up to date met de praktijk van de sport Gemiddelde 1.68 (Eerder eens) 3,32/4 8,30/10 Variantie: Ik ben voldoende geïnformeerd over de doorstromingsmogelijkheden naar de cursus Initiator Gemiddelde 1.89 (Eerder eens) 3,11/4 7,77/10 Variantie Ik ben op de hoogte van de vrijstellingen, die twee jaar geldig zijn, voor de cursus initiator Gemiddelde 2.06 (Eerder eens) 2,94/4 7,35/10 Variantie 1.30 Cursusinhoud 7,35 7,77 8,3 7,88 8,08 7,82 8,92 9,38 8,6 8,98 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 Figuur 16: Score gegeven aan de cursusinhoud 19

20 Permanente evaluatie 1. Het is duidelijk op welke manier er geëvalueerd wordt Gemiddelde 1.82 (Eerder eens) 3,18/4 7,95/10 Variantie Iedereen had voldoende tijd om zijn vaardigheden te tonen tijdens de permanente evaluatie Gemiddelde 1.58 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,42/4 8,55/10 Variantie 0.55 Permanente evaluatie 8,55 7,95 Vraag 1 Vraag 2 Figuur 17: Score gegeven aan de permanente evaluatie Cursustekst en media 1. De lay out van de cursusteksten is aangenaam en duidelijk Gemiddelde 1.61 (Eerder eens) 3,39/4 8,48/10 Variantie De taal in de cursustekst is begrijpbaar Gemiddelde 1.42 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,58/4 8,95/10 Variantie De cursusteksten ga ik nog gebruiken om mijn trainingen voor te bereiden Gemiddelde 1.82 (Eerder eens) 3,18/4 7,95/10Variantie

21 Cursustekst en media 7,95 8,48 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 8,95 Figuur 18: Score gegeven aan cursustekst en media Docenten De docent is expert in zijn vak Gemiddelde 1.45 ( Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,55/4 8,88/10 Variantie 0.52 De docent weet de cursisten te boeien Gemiddelde 1.60 (Eerder eens) 3,4/4 8,5/10 Variantie 0.70 De docent stoffeert de volledige lestijd op een zinvolle manier Gemiddelde 1.52 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,48/4 8,7/10 Variantie 0.57 De docent gebruikt de nodige didactische hulpmiddelen Gemiddelde 1.48 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,52/4 8,80/10 Variantie 0.51 De docent is voldoende interactief tijdens de lessen Gemiddelde 1.46 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,54/4 8,85/10 Variantie 0.53 Docenten 8,8 8,85 8,7 8,88 8,5 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Figuur 19: Score gegeven aan docenten 21

22 7.4. Bijlage 4 Gedetailleerde versie motivatie opleiding aspirant-initiator per sporttak Atletiek 1. Meer kennis verwerven: Training kunnen begeleiden: Uit interesse: Aangespoord door de club: Diploma behalen op korte tijd: 8 6. Niveau eigen trainingen verhogen: 8 7. Vrijstelling verkrijgen voor initiator: 6 8. Subsidies verkrijgen voor de club: 4 9. Verplicht door regentaat L.O. opleiding: Atletiek 49 Kennis verwerven Kunnen begeleiden Interesse Aangespoord door de club Diploma Niveau verhogen Vrijstelling Subsidies Regentaat L.O. Figuur 20: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator atletiek Voor atletiek vonden ze het te specifiek op loopdisciplines toegepast en wilden ze graag dat voor elke discipline nog eens een apart onderdeel werd gegeven, zodat ze allen iets bijleerden. Badminton 1. Niveau eigen trainingen verhogen: Kennis verwerven: Trainingen kunnen begeleiden: Uit interesse: 6 5. Verplicht vanuit de club: 5 6. Diploma behalen op korte tijd: 5 7. Vrijstelling verkrijgen initiator: 2 22

23 Badminton Niveau verhogen Kennis verwerven Kunnen begeleiden Interesse Verplichting vanuit club Diploma Vrijstellingen initiator Figuur 21: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator badminton Gymnastiek 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: Niveau eigen trainingen verhogen: 8 4. Aangespoord door de club: 8 5. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 7 6. Uit interesse: 3 7. Subsidies verkrijgen voor de club: Gymnastiek 17 Kunnen begeleiden Kennis verwerven Niveau verhogen 8 Aangespoord door club Vrijstellingen initiator 8 14 Interesse Subsidies Figuur 22: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator gymnastiek Bij bijzondere opmerking geven 10 van de 69 cursisten gymnastiek weer dat ze het een magere inhoud vonden. Verder zijn er 3 die van mening zijn dat er te licht over de evaluatie is gegaan. 23

24 Handbal 1. Kennis verwerven: 8 2. Trainingen kunnen begeleiden: 6 3. Aangespoord door de club: 4 4. Niveau eigen trainingen verhogen: 2 5. Verplichting aan de topsportschool: 2 6. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 1 Handbal Kennis verwerven Kunnen begeleiden Aangespoord door club Niveau verhogen 4 6 Verplichting aan topsportschool Vrijstellingen verkrijgen Figuur 23: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator handbal Judo 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: 6 3. Verplichting door de club: 3 Judo 3 Kunnen begeleiden 6 10 Kennis verwerven Verplichting door club Figuur 24: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator judo Ju Jitsu 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: 8 3. Verplichting uit de club: 5 4. Uit interesse: 2 24

25 5. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 1 Ju Jitsu 2 1 Kunnen begeleiden 5 12 Kennis verwerven Verplichting door club Interesse 8 Vrijstellingen initiator Figuur 25: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator ju jitsu Een aantal deelnemers uit de sporttak zwemmen en ju jitsu lieten weten dat ze sterk verschoten waren van de hoge drempel tussen beide opleidingen. De cursus initiator is duidelijk veel moeilijker dan wat sommigen ervan verwachtten. Misschien kunnen ze in de opleiding aspirant-initiator de mensen met een korte voorstelling aantonen wat precies de inhoud is van initiator en hen hierbij ook laten weten dat dit van ander niveau is dan aspirantinitiator. Karate 1. Trainingen kunnen begeleiden: 3 2. Kennis verwerven: 3 3. Uit interesse: 2 4. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 2 5. Verplichting vanuit de club: 1 Karate Kunnen begeleiden Kennis verwerven Interesse 2 3 Vrijstellingen verkrijgen Verplichting door club Figuur 26: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator karate Korfbal 1. Niveau eigen trainingen verhogen: Kennis verwerven: Trainingen kunnen begeleiden: 7 4. Aangespoord door de club: 4 25

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1. Inhoud... 2. Lijst met tabellen... 4. Deel 1: Syntheserapport... 7

Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1. Inhoud... 2. Lijst met tabellen... 4. Deel 1: Syntheserapport... 7 INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Rapport over de IKZ bevragingen van de VTS-opleidingen in 2011 INHOUD Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1 Inhoud... 2 Lijst met tabellen... 4 Deel 1: Syntheserapport... 7

Nadere informatie

Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014)

Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014) Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014) 2 Inhoudstafel Evaluatierapport Aspirant-Initiator 2014 Deel 1: Evaluatierapport... 5 HOOFDSTUK 1 : Inleiding... 7 HOOFDSTUK 2 : Kwantitatieve

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

Sportvorming. voorjaar 2017

Sportvorming. voorjaar 2017 Sportvorming voorjaar 2017 Vind je kwaliteit in de sport ook belangrijk? Wil je meewerken aan het organiseren van een sportvorming? Samen met gemeenten, (G-)sportfederaties en vormingsorganisaties willen

Nadere informatie

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso?

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Stap 1: Ga naar www.bloso.be => klik op de knop word trainer Stap 2: Klik vervolgens op de link aanbod Vervolgens kom je op onderstaand scherm

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga!

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! ! 3 Niveaus! Initiator Hockey:! = begeleiden van beginnende hockeyers! Trainer B Hockey! = begeleiden van gevorderde hockeyers tot provinciaal niveau!

Nadere informatie

Topsporttakkenlijst

Topsporttakkenlijst Topsporttakkenlijst 2017-2020 Unaniem advies van de Stuurgroep Topsport, na beraadslaging op 16 november 2016 Inhoudsopgave Wettelijke basis... 3 Objectief van de Vlaamse topsporttakkenlijst... 3 Vastlegging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Initiator

Veel gestelde vragen Initiator Veel gestelde vragen Initiator Inhoudsopgave Veel gestelde vragen Initiator... 1 1. Algemeen inschrijving... 2 1.1. Waar kan ik de algemene info voor een cursus Initiator terugvinden?... 2 1.2. Moet je

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

Cursusorganisaties optimaliseren

Cursusorganisaties optimaliseren Cursusorganisaties optimaliseren Bloso-centrum Herentals 1 december 2007 Hans Ponnet Overzicht van de presentatie Stand van zaken Wie zorgt voor kwaliteitsvolle cursussen De Stuurgroep / denkcellen / DSKO

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

WELKOM. Januari 2015

WELKOM. Januari 2015 WELKOM Taakomschrijving Opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar 2015-2016 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties

Nadere informatie

Bijlage 2: 3.2 onderzoek

Bijlage 2: 3.2 onderzoek Bijlage : 3. onderzoek Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Lambertus school in Asten. Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes afgenomen

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

Informatievergadering

Informatievergadering Informatievergadering Jeugdsportproject VTS Trainersopleiding 19 februari 2013 Agenda De jeugdwerking in praktijk Waarom jeugdwerking? Aanpak, instandhouding en positionering binnen het geheel van de club

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016

REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 REGLEMENT TRAINERS- EN OPLEIDINGSFONDS (TOFF) 2016 INLEIDING Wekelijks zetten duizenden lesgevers hun beste beentje voor in onze sportclubs. Ze zijn dan ook onmisbaar, want zonder lesgevers zou er geen

Nadere informatie

Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02/209.47.21 Fax: 02/209.47.15

Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02/209.47.21 Fax: 02/209.47.15 HANDLEIDING: ATTESTEREN: DEELNAME- EN BETALINGSATTEST & SLAGINGSATTEST Attesteren VTS- secretariaat versie: 29 maart 2010 INLEIDING In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een deelname- en betalingsattest

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd?

Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? In totaal legden 72 respondenten deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Leeftijd? 18 1 16 14 12 10 8 Aantal respondenten 6 4 2 0 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Schermen

WELKOM op de cursus Initiator Schermen Taakomschrijving Initiator Schermen 1 WELKOM op de cursus Initiator Schermen Taakomschrijving van de Initiator Schermen Introductie tot de Initiatoropleiding Taken van de Initiator Taakomschrijving Initiator

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Atletiek

WELKOM op de cursus Initiator Atletiek Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Atletiek Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator Taakomschrijving van de Initiator (2015) 2

Nadere informatie

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 1 Waregem, 01 februari 2014 Aan : Bestuurders, begeleiders van SOMIVAL Voorzitter van de Sportraad Dir. Sportbeheer SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 A. AANVULLENDE MODULES G-SPORT 1. MODULE 1 =

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Werkingsjaar 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement voor de subsidiëring

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard

WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator Taakomschrijving van de Initiator (2015)

Nadere informatie

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart!

BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! Aanvraagformulier: - IMPULSSUBSIDIE BELANGRIJK: De aanvraag moet binnen zijn op de sportdienst ten laatste op 31 maart! OPMERKING: Enkel erkende clubs die georganiseerde jeugdsport aanbieden kunnen impulstoelagen

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Beerschot Atletiek: een voorbeeld uit de sport

Beerschot Atletiek: een voorbeeld uit de sport Beerschot Atletiek: een voorbeeld uit de sport * BVAC bestaat meer dan 100 jaar * Gelegen in multiculturele wijk Beerschot Atletiek is een familiale sportvereniging voor iedereen! * In 2006 kentering nieuwe

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 Waregem, 16 februari 2015 OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 1. SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT VLAAMSE TRAINERSCHOOL 1.1. BASISMODULE ALGEMEEN GEDEELTE INIITATOR alle medewerkers die nog niet beschikken over

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ HANDLEIDING: HOE SCHRIJF IK ME IN VOOR EEN CURSUS? Hoe schrijf ik me in voor een cursus? VTS- secretariaat versie: 5 maart 2010 INLEIDING Deze handleiding beschrijft in drie eenvoudige stappen hoe u zich

Nadere informatie

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5

Categorie die men wil bekomen Te volgen modules Theorie Praktijk. Module 1 Module 2. Indien Cat. IIIB. Module 1 Module 5 Hou jij van gymnastiek? Heb je een goed oog voor mooie en goede oefeningen? Dan is jureren misschien wel iets voor jou! Grijp je kans en volg een jurycursus. Misschien zien we je dan volgend seizoen achter

Nadere informatie

Dit Beleidsplan wordt deze zomer opgefrist en zal daarna beschikbaar gesteld worden via de website van de VSB.

Dit Beleidsplan wordt deze zomer opgefrist en zal daarna beschikbaar gesteld worden via de website van de VSB. 1 Eind 2012 werd er een Beleidsplan Sportkaderopleiding 2013-2016 voor de sporttak schermen opgesteld voor de Vlaamse Trainersschool. De VTS vraagt dat dit méér dan enkel een planning van de trainerscursussen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen. www.bloso.be/vts

Sportkaderopleidingen. www.bloso.be/vts Sportkaderopleidingen Trainer A www.bloso.be/vts Instructeur B & Trainer B Initiator 2013 Aspirant-Initiator Colofon De brochure Sportkaderopleidingen 2013 is een uitgave van het Agentschap Bloso (IVArp).

Nadere informatie

Vlaamse Karate Federatie

Vlaamse Karate Federatie Vlaamse Karate Federatie 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,89 8,06 7,96 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 7,48 Opleiding - bijscholing - begeleiding 7,87

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Badminton

WELKOM op de cursus Initiator Badminton Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Badminton Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

Welkom! Taakomschrijving van de instructeur. Directeur. Docent. Trainer A + Euro. Trainer. Lode Nolf Sneeuwsport Vlaanderen.

Welkom! Taakomschrijving van de instructeur. Directeur. Docent. Trainer A + Euro. Trainer. Lode Nolf Sneeuwsport Vlaanderen. Taakomschrijving van de instructeur Welkom! HoGent, 24/10/15 Directeur Docent Trainer A + Euro. Trainer Silke Moës denkcelsecretaris Bart De Bie cursusverantwoordelijke Lode Nolf Waarom? Silke Moës denkcelsecretaris

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg'

Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Evaluatie vormingsprogramma 'Agressie in de Ouderenzorg' Organisatie Preventief Omgaan met Agressie Datum 20/04/2012 Plaats t Roodhof Oostkamp Globaal gemiddelde 4.8 / 5 Aantal deelnemers 21 personen 1.

Nadere informatie

Naam. Naam. Naam. E-mailadres

Naam. Naam. Naam. E-mailadres Datum ingediend: Contactgegevens Sportvereniging Naam sportvereniging Sporttak Is uw vereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie? indien ja: welke? Indien : heeft u een verzekering BA

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen

Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Lesgever worden bij Rode Kruis-Vlaanderen Rode Kruis-Vlaanderen werkt aan zelfredzaamheid van de bevolking door eerstehulpopleidingen aan te bieden. Daarvoor doet Rode Kruis-Vlaanderen beroep op vrijwillige

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Korfbal

WELKOM op de cursus Initiator Korfbal Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Korfbal Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

Sportbeleidsplan Veurne HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE

Sportbeleidsplan Veurne HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE Sportbeleidsplan Veurne 2008-2013 HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE Naast de vier verplichte hoofdstukken, biedt het decreet Lokaal sport-voor-allen beleid; de mogelijkheid om een extra hoofdstuk te voorzien

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen

Sportkaderopleidingen Sportkaderopleidingen 2016 Meer trainers beter opleiden en bijscholen Aspirant- Initiator Initiator Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Instructeur B & Trainer B Trainer

Nadere informatie

PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN

PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN PROMOTIE SPORTKADEROPLEIDINGEN BLOSO 2007 UITGANGSPUNTEN Tweevoudige doelstelling van VTS Het sportkaderopleidingsaanbod is bij het brede doelpubliek gekend Meer trainers volgen een opleiding VTS heeft

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

Opleidingen VTS. Worden trainers/lesgevers gemotiveerd door de club om aan VTS opleidingen deel te nemen

Opleidingen VTS. Worden trainers/lesgevers gemotiveerd door de club om aan VTS opleidingen deel te nemen Opleidingen VTS o Worden trainers/lesgevers gemotiveerd door de club om aan VTS opleidingen deel te nemen ja 95 93 92 nee 5 7 8 Verklaar Het wordt enkele malen per jaar gezegd maar moeten zelf wel zorgen

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project?

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 736 van PETER WOUTERS datum: 4 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Motiverend Coachen - Participatie In de beleidsnota

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

REPORTAGE. De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu?

REPORTAGE. De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu? REPORTAGE De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu? In een eerdere uitgave van Hippo Revue kon u al lezen dat Donaat Brondeel benoemd werd tot Directeur Sportkaderopleiding. Hij kan

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen

Sportkaderopleidingen 2015 Sportkaderopleidingen Meer trainers beter opleiden Aspirant- Initiator Initiator Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Instructeur B & Trainer B Trainer A Begeleidingsgerichte

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw

INFO-brochure van de V.J.J.F. vzw De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw kent vanaf 2013 aan haar ju-jitsuclubs kwaliteitslabels toe. Dit project is gekoppeld aan het Jeugdsportfonds en bevindt zich binnen het Jeugdsportproject van de V.J.J.F.

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen 2012

Sportkaderopleidingen 2012 Sportkaderopleidingen 2012 Trainer A Instructeur B & trainer B Initiator Aspirant-initiator www.bloso.be/vts sportkaderopleidingen 2012 1 colofon Beste sportvrienden, Sportbeoefenaars én ouders van kinderen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Alle federaties 6,78 6,29. Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,55% 12,71% Man 14,53% 24,25% 19,04%

Alle federaties 6,78 6,29. Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,55% 12,71% Man 14,53% 24,25% 19,04% Alle federaties 1. Rapportcijfers per thema 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7,58 7,76 7,98 Algemene tevredenheid voor Algemene tevredenheid na Motivatie 6,78 Opleiding - bijscholing - begeleiding 6,29 7,36 7,20

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren

Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Sport en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren Verslag van de eerste vragenlijstronde Jeugd, Zorg en Sport Auteur: Sabina Super, Niels Hermens, Kirsten Verkooijen Datum: 19 april 2016 Inleiding

Nadere informatie

XII. SPORTKADEROPLEIDING

XII. SPORTKADEROPLEIDING XII. SPORTKADEROPLEIDING 1. SITUERING VAN DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL Het decreet bestuurlijk beleid van 12/12/1990 (art. 35, par.2, 7 ) belast het Bloso met de organisatie van de kaderopleiding via het

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

WELKOM. Taakomschrijving Initiator

WELKOM. Taakomschrijving Initiator 1 WELKOM Taakomschrijving Initiator Initiator 2015 2 Overzicht van de presentatie De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Verloop van de cursus Engagement Vergunningen VBL VBL info Informatie voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts

Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts 2 teur B Trainer A Initiator Trainer B & Instructeur B Trainer A Trainer B & Instructeur B Initiator Trainer B & Instructeur B Trainer A Initiator Trainer B & Instructeur

Nadere informatie

PDF Create! 5 Trial.

PDF Create! 5 Trial. F Create! Tr.nuane.om.sinsport.be e. VLAAMSE IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 Sportbeleidsplan 2008 2013 10.000/jaar Vlaamse beleidssubsidies voor: 1) ondersteuning erkende sportlubs nieu subsidiereglement, juni

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Initiator Schermen 2015

Initiator Schermen 2015 VSB Visie (werkdocument)informatiepakket Inleiding Misschien heb je als aspirant-initiator al het eerste opstapje naar initiator genomen. Mogelijks zet je zonder voorbereidende opleiding de eerste grote

Nadere informatie