Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw"

Transcriptie

1 Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw April 2011 Stagebegeleiders Guido Steens Eva Vonck 1

2 Inhoud 1. Inleiding Doelstelling Dataverzameling Kwantitatieve analyse Kwalitatieve analyse Karakteristieken cursisten Globale tevredenheidscore Tevredenheidscore per rubriek Motivatie Het werkveld Doorstroming naar Initiator Vrije opmerkingen Besluit Bijlagen Bijlage 1: Proportionaliteit steekproef Bijlage 2 : Globale tevredenheidscore per sporttak met standaarddeviatie Bijlage 3: Aparte cijfergegevens van elke vraag en omvorming naar score op Bijlage Bijlage 4: Vrije opmerkingen per sporttak

3 1. Inleiding Einde 2008 ging de VTS van start met de eerste opleidingen Aspirant-Initiator. Dit opleidingsniveau wordt uitsluitend in de vorm van erkende cursussen georganiseerd en het is facultatief: m.a.w. de denkcellen kunnen vrij kiezen of ze al dan niet dit niveau inrichten. De opleiding leidt door middel van permanente evaluatie tot een attest en afhankelijk van de sporttak tot een aantal vrijstellingen op het niveau van Initiator. Deze vrijstellingen gelden maximaal voor twee jaar. Aangezien het o.m. de bedoeling was dat dit niveau drempelverlagend zou werken voor de Initiatoropleidingen werd gesteld dat een evaluatie na twee jaar de vinger aan de pols moest houden. 2. Doelstelling Het is de bedoeling om na twee jaar zowel een kwantitatief als een kwalitatief beeld van de opleiding te schetsen. Van zodra de definitieve doorstromingscijfers naar het Initiatorniveau bekend zijn, kan dan een eindevaluatie opgemaakt worden. 3. Dataverzameling De persoonsgegevens van alle geattesteerde Aspirant-Initiatoren in de periode werden in de database Votas III opgeladen. Het betrof hier gegevens zoals naam, leeftijd, sporttak, woonplaats, van de cursist. Daarnaast werden half januari 2011 alle geattesteerden, waarvan men een adres in het bezit had, via een uitgenodigd om deel te nemen aan een kwalitatieve bevraging m.b.t. de opleiding. Dit was een vragenlijst met zowel open als gesloten vragen. De vragenlijst werd online geplaatst via Het gold hier een online-bevraging van een 10-tal minuutjes. De link naar de online vragenlijst werd op de Bloso website geplaatst en vervolgens verzocht men de cursisten per om deze in te vullen. Er werd geen herinneringsmail gestuurd. De vragenlijst werd op 19 januari 2011 geactiveerd en op 12 maart 2011 afgesloten. De resultaten werden automatisch in een Word en Excel document weergegeven. Men kon via de resultaten een uitgebreide kwalitatieve analyse opstellen. In het totaal werden er 3331 geattesteerde Aspirant-Initiatoren geregistreerd. Hiervan werden 2725 personen aangeschreven via VTSflash (cursisten waarvan VTS over een dres beschikte). 795 van de 2725 (29,17%) cursisten hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan waren 49,8% mannen en 50,2% vrouwen. Beide analyses samen geven een goed beeld van de opleiding Aspirant-Initiator. 3

4 4. Kwantitatieve analyse In de periode werden in totaal cursisten geattesteerd. 19 verschillende sporttakken kozen ervoor om dit opleidingsniveau te organiseren. Er waren 222 cursusorganisaties met een gemiddelde van 15 cursisten per organisatie. Er werden 137 cursussen georganiseerd door de sportfederaties (waarbij de VTV met 54 en de VAL met 37 voorop gingen) en 85 door gemeentelijke en provinciale sportdiensten. Het aantal geattesteerden toont een positieve evolutie met 17 cursisten in 2008 naar in 2009 tot uiteindelijk 1782 in Men kan opmaken dat de opleiding een zeer jong publiek bereikt, wat ook één van de doelstellingen was. Er waren namelijk cursisten jonger dan 18 jaar (fig.1). In tennis zijn er 912 geattesteerden, de sport is hiermee koploper, gevolgd door atletiek met 679 en zwemmen met 350 geattesteerden (fig.2) Leeftijdscategorieën >18 jaar jaar jaar <50 jaar Reeks1 Figuur 1: Leeftijd cursisten Sporttakken Reeks1 atletiek badminton gymnastiek handbal judo ju-jitsu karate korfbal paardrijden ropeskipping roeien rolschaatsen schermen taekwondo tafeltennis tennis volleybal zeilen zwemmen Figuur 2: Aantal cursisten per sporttak 4

5 5. Kwalitatieve analyse Om de cursus Aspirant-Initiator te kunnen evalueren, werd een online vragenlijst opgesteld. De link naar de online vragenlijst werd op de Bloso-website geplaatst en vervolgens verzocht men de cursisten per mail om deze in te vullen. In bijlage 1 staan de cijfergegevens over het aandeel deelnemers van een bepaalde sporttak. Van elke sporttak hebben cursisten de vragenlijst ingevuld. Het aandeel cursisten dat de vragenlijst heeft ingevuld is proportioneel met het aandeel dat deelnam aan de cursus Karakteristieken cursisten In een eerste rubriek werden de karakteristieken van de cursisten bevraagd. Deze rubriek handelt over de relevante ervaring die de cursisten hadden voor ze de cursus volgden, hoe ze in contact kwamen met de cursus, enz. Ervaring in betreffende sporttak als atleet Nee 12.6% Ja 87.5% Ervaring binnen sporttak als atleet 12,6 Nee 87,5 Ja % Figuur 3: Aantal cursisten met al dan niet ervaring binnen sporttak 5

6 Niveau ervaring Recreatief 25,1% Competitief 74,9% 80 Niveau als atleet 74, ,1 % Recreatief Competitief Figuur 4: Niveau ervaring als atleet Figuur 3 toont dat het grootste deel van de cursisten reeds ervaring had binnen de sporttak als atleet alvorens de opleiding werd aangevat. Van atleten die ervaring hadden binnen de sporttak had ¾ van hen ervaring op competitieniveau (fig. 4). Ervaring in betreffende sporttak als trainer vóór deze opleiding Nee 40,2% Ja 59,8% Aantal jaar ervaring als trainer 0-5 jaar 82,2% > 5 jaar 17,8% Trainingservaring ,2 59,8 % Nee Ja Figuur 5: Aantal atleten dat reeds trainingen had gegeven voor de cursus 6

7 Uit figuur 5 kan men opmaken dat meer dan de helft van de cursisten reeds trainingervaring had zonder dat ze hiervoor een diploma hadden. Hieruit blijkt nogmaals wat in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, met name dat een meerderheid van de actieve trainers dit doet zonder diploma. In de open vraag (bijlage 4) gaven 131 cursisten, gespreid over alle sporttaken, als motivatie voor het volgen van de cursus Aspirant-Initiator dat ze hun eigen trainingen, die ze reeds gaven, op hoger niveau wilden brengen.. Ik kwam via volgende instantie in contact met de opleiding Aspirant-Initiator Bloso VTS 7,9% Sportfederatie 9,8% Sportclub 77,3% Sportdienst 4,7% Contact cursus 77,3 9,8 7,9 4,7 Sportclub Sportfederatie BLOSO-VTS Sportdienst % Figuur 6: Instantie waarlangs cursisten informatie kregen rond de cursus Veel cursisten kwamen in contact met de cursus via hun sportclub. Uit figuur 6 kan men afleiden dat dit om bijna 80% gaat. Wanneer men kijkt naar de antwoorden op hun motivatie om de cursus te volgen (bijlage 4), zien we dat 89 cursisten, over alle sporttakken gespreid, aangaven verplicht te worden door hun club om de cursus te volgen. Het percentage contact via de sportfederatie bedraagt amper 10%. Ook Bloso-VTS heeft een laag percentage voor deze vraag, maar dit is niet onlogisch aangezien op de website na - niet rechtstreeks met de kandidaten gecommuniceerd kan worden. De sportdienst vertoont de laagste score wat een opmerkelijk resultaat is, gezien ze één van de officiële organisatoren van de cursus zijn Globale tevredenheidscore De globale tevredenheidscore die de opleiding krijgt is 7,8 op 10. De norm van 8 op 10 die de VTS hanteert, wordt net niet gehaald, maar het gaat hier dan ook om een nieuw traject. Ter vergelijking geven we hier nog de cijfers mee van de Initiatoropleidingen. In 2009 bedroeg die score 9 op 10 en voor 2010 noteerden we 8,9 op 10. Via het verwerkingsprogramma SPSS werd ook gekeken naar de gemiddelde score die per sporttak werd toegekend. Zo kon men nagaan of een bepaalde sporttak een lagere of hogere 7

8 score kreeg. De sporttakken taekwondo, roeien en schermen zijn uit de lijst weggelaten, omdat slechts één aspirant de vragenlijst heeft ingevuld (zie ook bijlage 2) Score per sporttak Reeks1 atletiek badminton gymnastiek handbal judo ju-jitsu karate korfbal paardrijden ropeskipping rolschaatsen tafeltennis tennis volleybal zeilen zwemmen Figuur 7: Globale tevredenheidscore per sporttak Judo, ju-jitsu, karate, taekwondo, korfbal, tafeltennis en schermen tonen scores boven de 8/10. Andere sporttakken bevinden zich tussen de 7/10 en 8/10. Gymnastiek is de enige sporttak met een score onder de 7/ Tevredenheidscore per rubriek De vragen die hieronder behandeld werden, zijn in detail bekeken en gebundeld in rubrieken Gemiddelde score rubrieken 8,7 8,7 8,4 8,3 8,2 7,7 Score op 10 Figuur 8: Gemiddelde tevredenheidscore per rubriek 8

9 Algemeen kan men stellen dat geen enkele rubriek onder de 7/10 scoort. De gemiddelde score van de rubrieken ligt wel hoger dan de globale beoordeling. Zowel docenten als accommodatie en organisatie krijgen een goede score van de deelnemers (fig. 8). Voor de docenten is dit op alle vlakken van toepassing. Ze vinden hem/haar boeiend, interactief, Alle vragen krijgen dan ook een score hoger dan 8,5/10 (bijlage 3). Een lagere score in de rubriek accommodatie en organisatie (bijlage 3) wordt gegeven aan de vraag of de cursus dicht in de buurt was (7,7/10). De derde beste score gaat naar cursustekst en media. De taal in de cursus is begrijpbaar (9/10). Toch zijn minder personen (bijlage 3) van mening dat ze het nog zullen gebruiken om verdere trainingen voor te bereiden (8/10). De lay-out van de cursusteksten vinden ze aangenaam en duidelijk, deze krijgt dan ook een score van 8,5/10. De rubriek cursusinhoud kreeg een globale score van 8,3. Wanneer men kijkt naar de individuele cijfers (bijlage 3) ziet men dat de laagste scores toegekend werden op de twee vragen (vraag 9 en 10) met betrekking tot de doorstromingsmogelijkheden. Er wordt 7,8/10 gegeven aan ik ben voldoende geïnformeerd over de doorstromingsmogelijkheden naar de cursus Inititator. Aan ik ben op de hoogte van de vrijstellingen, die twee geldig zijn, voor de cursus Initiator wordt 7,4/10 toegekend. Hiernaast zijn nog twee vragen die een score krijgen lager dan 8/10, namelijk de cursus kwam overeen met wat ik ervan verwachtte (7,8/10) en het verschil tussen de opleiding Aspirant-Initiator en Initiator is duidelijk (7,9/10). Het verschil tussen initiator en aspirantinitiator is dus nog niet glashelder. Wat echter heel goed scoort is het feit dat het perfect haalbaar is qua moeilijkheidsgraad (9,4/10). De rubriek permanente evaluatie krijgt een globale score van 8,2. Hier kan men nagaan of elke docent wel een permanente evaluatie toepast en op welke manier dit gebeurt. Men kan opmaken uit bijlage 3 dat in dit onderdeel 8/10 wordt gegeven aan het is duidelijk op welke manier er geëvalueerd wordt. Dit haalt de score voor permanente evaluatie naar omlaag, want een goede score wordt gegeven aan iedereen had voldoende tijd om zijn vaardigheden te tonen (8,6/10). Ook is het beter dat de docenten aan het begin van de cursus duidelijk laten weten op welke manier ze gaan evalueren, zodat ook de deelnemers voldoende op de hoogte zijn. Het is aan de docent om voldoende feedback te geven, zodat ze kunnen leren uit hun fouten. Dit houdt eveneens in dat de resultaten tijdig moeten doorgegeven worden aan het VTS-secretariaat zodat de officiële attesten kunnen opgemaakt en verdeeld worden, hetgeen nu toch duidelijk als een tekort werd aanzien door een aantal cursisten. De inschrijvingsprocedure krijgt de laagste globale score (7,7/10). Een vraag die onder deze rubriek gesteld werd, was de cursusorganisatie is makkelijk te raadplegen. De score voor deze vraag was 7,5/10 (zie bijlage 3) en haalt zo de score voor de inschrijvingsprocedure naar beneden. 9

10 5.4 Motivatie Door middel van een open vraagstelling werd dit onderdeel bevraagd. Wat was je motivatie om aan deze opleiding te beginnen? Wanneer men de open antwoorden op deze vraag analyseert, kunnen 8 clusters onderscheiden worden, geordend van hoog naar laag: Kennis bijschaven, inspiratie opdoen (168 cursisten) Lessen van hogere kwaliteit kunnen leveren, meer hulptechnieken leren, correct en veiliger les kunnen geven (91 cursisten) Basis voor cursus initiator, middel om vrijstelling te krijgen, diploma op korte tijd (89 cursisten) Uit interesse (56 cursisten) Verplichting door de club / hogeschool (regentaat L.O.) of sportschool (50 cursisten) Aangezet door de trainer of de club (40 cursisten) Via hobby ook geld verdienen (20 cursisten) Subsidies voor de club verkrijgen (7 cursisten) De motivatie kennis verwerven is iets dat in alle sporttakken terug komt. Dit is de belangrijkste reden om de opleiding Aspirant-Initiator te volgen. In 9 sporttakken zijn er cursisten die als motivatie geven dat ze het niveau van eigen trainingen willen verhogen. Ze geven dus reeds training, maar willen meer inspiratie verkrijgen, meer technieken leren, Hoe verder men naar onder gaat, hoe sporttakspecifieker de motivatie voor de opleiding wordt. Zo is geld kunnen verdienen enkel bij tennis (18) en zeilen (2) een reden om er aan te beginnen. Subsidies verkrijgen, iets wat meer in het belang is van de club, wordt het minst als motivatie opgegeven. Dit komt ook maar voor in 4 sporttakken; Atletiek, gymnastiek, korfbal en tafeltennis. Allen kunnen ze subsidies verkrijgen met hun diploma, maar dit is voor de meesten niet prioritair. In de sporttakken badminton, judo, ju jitsu, karate, tennis en volleybal worden leden verplicht om de cursus te volgen. In de sporttakken atletiek, gymnastiek, handbal, korfbal en rope skipping zijn ze meer gemotiveerd door de aansporing vanuit de club. In bijlage 4 staat een gedetailleerdere versie van de motivatie van de cursisten per sporttak. 10

11 5.5. Het werkveld Ben je nu aan de slag als Aspirant-Initiator? Nee 28,8% Ja 70,4% 80 Aan de slag als A-I 70, ,8 % 0 Nee Ja Figuur 9: Aantal geattesteerden dat aan de slag is als aspirant Word je begeleid door een trainer van een hoger niveau? Nee 32,4% Ja 66,4% Begeleid door trainer hoger niveau 66,4 32,4 Nee Ja % Figuur 10: Aantal aspiranten dat begeleid wordt door trainer van hoger niveau 70% van het aantal geattesteerden staat effectief op de sportvloer. In het competentieprofiel van Aspirant-Initiator staat dat hij/zij werkt onder begeleiding van een hoger opgeleide trainer. Uit de vragenlijst bleek dat 67% training geeft onder leiding van een bevoegd persoon. Diegenen die nee antwoorden, 1/3 van de aspiranten, wordt niet begeleid. 11

12 5.6. Doorstroming naar Initiator Ben je van plan de cursus Initiator te volgen of ben je reeds gestart met deze cursus? Nee 39,7% Ja 59,4% Initiator cursus volgen/gevolgd? 59,4 39,7 Nee Ja % Figuur 11: Aantal aspiranten dat al dan niet de cursus Initiator volgt of de intentie heeft dit te doen Bijna 60% is van plan de cursus te volgen of is hier mee bezig of heeft deze beëindigd. Dit zijn veelbelovende cijfers, maar afwachten is hier de boodschap. De peiling naar motivatie waarom wel of waarom niet doorstromen is wel verhelderend. Waarom wel de cursus volgen? 1) Professionaliseren, alleen training kunnen geven: 99 2) Eigen niveau van training geven verhogen: 71 3) Kennis verwerven en uitbreiden: 65 4) Logische opbouw, daarna trainer B en A: 41 5) Uit interesse: cursisten hebben de opleiding gevolgd of gaan deze volgen, zodat ze zich kunnen professionaliseren en alleen training kunnen geven. Die cursisten zien duidelijk het verschil tussen een aspirant en een initiator en willen zich hier dan ook in vervolmaken. 71 cursisten daarentegen geeft al alleen, niet onder begeleiding, training maar zijn van mening dat ze nog veel te leren hebben op dit niveau en volgen de opleiding om de kwaliteit van hun trainingen te verbeteren. 65 cursisten willen meer kennis hebben binnen de sporttak. 41 cursisten vinden dat het logisch is dat na het volgen van de opleiding Aspirant-Initiator overgestapt wordt op het niveau Initiator. Een paar cursisten hebben reeds besloten om erna over te stappen naar trainer B en cursisten zullen de opleiding volgen uit interesse. Dit bv. omdat hun kinderen binnen deze sporttak presteren en ze deze willen helpen begeleiden. 12

13 Waarom de cursus Initiator niet volgen? De antwoorden op deze vraag zijn onder 5 clusters te categoriseren: 1) Gebrek aan tijd: 176 cursisten 2) Niveau cursus te hoog, niet haalbaar: 20 3) Niet in de buurt: 17 cursisten 4) Naar eigen zeggen niets bij te leren: 11 5) Blessure: 6 De meeste cursisten volgen de cursus niet door een gebrek aan tijd. Ze kunnen het niet combineren met studies, gezin, werk of hebben andere prioriteiten. Het is voor velen niet eenvoudig om 10 zaterdagen na elkaar vrij te maken. 20 cursisten volgen de cursus niet, omdat ze van mening zijn dat deze van een te hoog niveau is. Ze kunnen de informatie niet meer vlot verwerken door de leeftijd, ze vinden de praktijk niet haalbaar, 17 cursisten zouden de cursus volgen indien deze in hun buurt wordt georganiseerd. Het is aan de clubs of federaties om op meerdere plaatsen een opleiding te organiseren. Verder zijn 11 cursisten van mening dat ze niets kunnen bijleren om training te geven op het niveau waarop ze dit nu doen. 6 cursisten hebben een blessure, al dan niet door het sporten, en denken dat ze hierdoor de praktijk niet kunnen halen Vrije opmerkingen De vragenlijst werd besloten met de vraag of de deelnemers nog iets kwijt wilden over de opleiding dat niet aan bod kwam in de enquête. Hier kregen ze de kans om een bepaalde score die ze hadden toegekend verder toe te lichten, suggesties mee te geven over hoe de cursus volgens hen kan verbeteren, enz. Bij vijf sporttakken kwam een opmerking rond de vrijstellingen terug. Of het is niet duidelijk wat de vrijstellingen inhouden, of ze zouden liever hebben dat ze langer geldig bleven. Ook bij het onderdeel doorstroming was een mindere score het gevolg van de kennis die ze hadden over de vrijstellingen. Uit deze rubriek kwam verder geen algemene lijn naar voor. We bundelden deze opmerkingen per sporttak in bijlage 5. 13

14 6. Besluit De resultaten tonen aan dat de opleiding Aspirant-Initiator met een score van 7.8/10 een goede start heeft genomen en nog volop aan het evolueren is. Men kan opmaken welke onderdelen een mindere score vertonen in vergelijking met de norm die opgesteld wordt door de VTS, namelijk 8/10. Het is een goede basis voor het verbeteren van de opleiding. Men weet op welke vlakken er nog tekorten zijn. Ook is het rapport zo opgesteld dat voor verschillende onderdelen een sporttakspecifieke analyse is opgemaakt. Zo kunnen organisatoren van een bepaalde sporttak ook een besluit trekken over de score die ze behaalden. Uit het onderzoek komen een aantal bijzondere aspecten naar voor. Om te beginnen is het opvallend dat de meeste cursisten in contact komen met de cursus via de sportclub. Er werd namelijk verwacht dat hier hoge scores zouden worden gezien bij de sportfederaties en sportdiensten. Zij zijn namelijk de officiële organisatoren van de opleiding. De algemene tevredenheidscore bedraagt 7.8/10. Opmerkelijk is dat deze score lager is dan de gemiddelde scores die aan de verschillende rubrieken werd toegekend. Hier werd het omgekeerde effect verwacht. Wat heel positief uit het rapport blijkt is dat geen enkele rubriek onder de 7/10 scoort. De meest voorkomende motivatie van de cursisten om aan de opleiding te beginnen was om kennis bij te schaven/inspiratie op te doen, lessen van hogere kwaliteit te kunnen leveren/hulptechnieken leren/correct en veiliger lesgeven. Een positief aspect dat uit het rapport komt, is dat 70 % van de cursisten aan de slag is als Aspirant-Initiator. Hiernaast is het ook zeer goed dat 60 % van plan is door te stromen naar cursus Initiator of deze cursus reeds gevolgd heeft. 14

15 7. Bijlagen 7.1. Bijlage 1: Proportionaliteit steekproef Percentage geattesteerden % Tennis Atletiek Volleybal Zwemmen Gymnastiek Badminton Korfbal Ju-Jitsu Handbal Rope skipping Judo Zeilen Tafeltennis Karate Paardrijden Rolschaatsen Roeien Schermen Taekwondo Figuur 12: Percentage geattesteerden per sporttak Votas III Percentage deelnemers ,5 19,2 9,4 9,1 8,96 6,8 4,7 4,4 2,7 2,6 2,4 1,5 1,3 1,2 0,9 0,5 0,4 0,1 0,1 % Tennis Atletiek Volleybal Zwemmen Gymnastiek Badminton Korfbal Ju-Jitsu Handbal Rope skipping Judo Zeilen Tafeltennis Karate Paardrijden Rolschaatsen Roeien Schermen Taekwondo Figuur 13: Percentage deelnemers per sporttak Online-enquête 15

16 7.2. Bijlage 2 : Globale tevredenheidscore per sporttak met standaarddeviatie Atletiek: 7,9 met standaarddeviatie van 1,7 Badminton: 8 met standaarddeviatie van 1,6 Gymnastiek: 7 met standaarddeviatie van 1,8 Handbal: 7,7 met standaarddeviatie van 1,5 Judo: 8,2 met standaarddeviatie van 2,0 Ju Jitsu: 8,1 met standaarddeviatie van 1,9 Karate: 8,6 met standaarddeviatie van 0,5 Korfbal: 8,3 met standaarddeviatie van 1,0 Paardrijden: 7,9 met standaarddeviatie van 1,2 Rolschaatsen: 7,7 met standaarddeviatie van 0,6 Rope skipping: 7,7 met standaarddeviatie van 2,1 Tafeltennis: 8,1 met standaarddeviatie van 0,6 Tennis: 7,1 met standaarddeviatie van 1,2 Volleybal: 8 met standaarddeviatie van 1,2 Zeilen: 7,5 met standaarddeviatie van 2,1 Zwemmen: 7,6 met standaarddeviatie van 1,7 Opm.: De standaarddeviatie is een maat voor de spreiding van de variabele. 16

17 7.3. Bijlage 3: Aparte cijfergegevens van elke vraag en omvorming naar score op 10 Opmerking 1: Helemaal eens 4: Helemaal oneens De scores zijn via het verwerkingsprogramma SPSS eerst omgezet op een score 4 en vervolgens op 10. Zo wordt een beter zicht gegeven op de score binnen een bepaalde rubriek. Inschrijvingsprocedure 1. Het cursusaanbod is makkelijk te raadplegen, terug te vinden Gemiddelde 2.02 (Eerder eens) 2,98/4 7,45/10 Variantie De inschrijvingsprocedure is duidelijk en eenvoudig Gemiddelde 1.81 (Eerder eens) 3,19/4 7,98/10 Variantie 0.75 Inschrijvingsprocedure 7,98 7,45 Vraag 1 Vraag 2 Figuur 14: Score gegeven aan de inschrijvingsprocedure Accommodatie en organisatie 1. De cursusplaats was makkelijk te vinden Gemiddelde 1.40 (Helemaal eens) 3,6/4 9/10 Variantie: De cursusplaats was dicht in mijn buurt Gemiddelde 1.91 (Eerder eens) 3,09/4 7,73/10 Variantie De accommodatie voor de lessen was geschikt Gemiddelde 1.51 ( Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,49/4 8,73/10 Variantie Er was voldoende didactisch materiaal ter beschikking van de cursisten/docent Gemiddelde 1.46 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,54/4 8,85/10 Variantie De organisatie verliep vlot Gemiddelde 1.43 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,57/4 8,92/10 Variantie:

18 6. De cursusteksten werden tijdig bezorgd Gemiddelde waarde: 1.41 (Helemaal eens) 3,59/4 8,98/10 Variantie: 0.60 Accommodatie en organisatie 8,92 8,98 8,85 9 8,73 7,73 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Figuur 15: Score gegeven aan accommodatie en organisatie Cursusinhoud 1. Ik heb veel bijgeleerd door het volgen van deze cursus Gemiddelde 1.77 (Eerder eens) 3,23/4 8,08/10 Variantie De cursus kwam overeen met wat ik ervan verwachtte Gemiddelde 1.87 (Eerder eens) 3,13/4 7,82/10 Variantie Er was een duidelijke link naar de praktijk Gemiddelde 1.43 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,57/4 8,92/10 Variantie De cursus is haalbaar qua moeilijkheidsgraad Gemiddelde 1.25 (Helemaal eens) 3,75/4 9,38/10 Variantie De taken en opdrachten waren duidelijk gesteld Gemiddelde 1.41 (Helemaal eens) 3,59/4 8,98/10 Variantie De cursus geeft duidelijk weer wat de taken zijn van Aspirant-Initiator Gemiddelde waarde 1.56 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,44/4 8,60/10 Variantie Het verschil tussen de opleiding Aspirant Initiator en Initiator is duidelijk Gemiddelde 1.85 (Eerder eens) 3,15/4 7,88/10 Variantie

19 8. De cursus biedt actuele informatie, up to date met de praktijk van de sport Gemiddelde 1.68 (Eerder eens) 3,32/4 8,30/10 Variantie: Ik ben voldoende geïnformeerd over de doorstromingsmogelijkheden naar de cursus Initiator Gemiddelde 1.89 (Eerder eens) 3,11/4 7,77/10 Variantie Ik ben op de hoogte van de vrijstellingen, die twee jaar geldig zijn, voor de cursus initiator Gemiddelde 2.06 (Eerder eens) 2,94/4 7,35/10 Variantie 1.30 Cursusinhoud 7,35 7,77 8,3 7,88 8,08 7,82 8,92 9,38 8,6 8,98 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Vraag 8 Vraag 9 Vraag 10 Figuur 16: Score gegeven aan de cursusinhoud 19

20 Permanente evaluatie 1. Het is duidelijk op welke manier er geëvalueerd wordt Gemiddelde 1.82 (Eerder eens) 3,18/4 7,95/10 Variantie Iedereen had voldoende tijd om zijn vaardigheden te tonen tijdens de permanente evaluatie Gemiddelde 1.58 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,42/4 8,55/10 Variantie 0.55 Permanente evaluatie 8,55 7,95 Vraag 1 Vraag 2 Figuur 17: Score gegeven aan de permanente evaluatie Cursustekst en media 1. De lay out van de cursusteksten is aangenaam en duidelijk Gemiddelde 1.61 (Eerder eens) 3,39/4 8,48/10 Variantie De taal in de cursustekst is begrijpbaar Gemiddelde 1.42 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,58/4 8,95/10 Variantie De cursusteksten ga ik nog gebruiken om mijn trainingen voor te bereiden Gemiddelde 1.82 (Eerder eens) 3,18/4 7,95/10Variantie

21 Cursustekst en media 7,95 8,48 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 8,95 Figuur 18: Score gegeven aan cursustekst en media Docenten De docent is expert in zijn vak Gemiddelde 1.45 ( Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,55/4 8,88/10 Variantie 0.52 De docent weet de cursisten te boeien Gemiddelde 1.60 (Eerder eens) 3,4/4 8,5/10 Variantie 0.70 De docent stoffeert de volledige lestijd op een zinvolle manier Gemiddelde 1.52 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,48/4 8,7/10 Variantie 0.57 De docent gebruikt de nodige didactische hulpmiddelen Gemiddelde 1.48 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,52/4 8,80/10 Variantie 0.51 De docent is voldoende interactief tijdens de lessen Gemiddelde 1.46 (Tussen eerder eens en helemaal eens) 3,54/4 8,85/10 Variantie 0.53 Docenten 8,8 8,85 8,7 8,88 8,5 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Figuur 19: Score gegeven aan docenten 21

22 7.4. Bijlage 4 Gedetailleerde versie motivatie opleiding aspirant-initiator per sporttak Atletiek 1. Meer kennis verwerven: Training kunnen begeleiden: Uit interesse: Aangespoord door de club: Diploma behalen op korte tijd: 8 6. Niveau eigen trainingen verhogen: 8 7. Vrijstelling verkrijgen voor initiator: 6 8. Subsidies verkrijgen voor de club: 4 9. Verplicht door regentaat L.O. opleiding: Atletiek 49 Kennis verwerven Kunnen begeleiden Interesse Aangespoord door de club Diploma Niveau verhogen Vrijstelling Subsidies Regentaat L.O. Figuur 20: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator atletiek Voor atletiek vonden ze het te specifiek op loopdisciplines toegepast en wilden ze graag dat voor elke discipline nog eens een apart onderdeel werd gegeven, zodat ze allen iets bijleerden. Badminton 1. Niveau eigen trainingen verhogen: Kennis verwerven: Trainingen kunnen begeleiden: Uit interesse: 6 5. Verplicht vanuit de club: 5 6. Diploma behalen op korte tijd: 5 7. Vrijstelling verkrijgen initiator: 2 22

23 Badminton Niveau verhogen Kennis verwerven Kunnen begeleiden Interesse Verplichting vanuit club Diploma Vrijstellingen initiator Figuur 21: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator badminton Gymnastiek 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: Niveau eigen trainingen verhogen: 8 4. Aangespoord door de club: 8 5. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 7 6. Uit interesse: 3 7. Subsidies verkrijgen voor de club: Gymnastiek 17 Kunnen begeleiden Kennis verwerven Niveau verhogen 8 Aangespoord door club Vrijstellingen initiator 8 14 Interesse Subsidies Figuur 22: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator gymnastiek Bij bijzondere opmerking geven 10 van de 69 cursisten gymnastiek weer dat ze het een magere inhoud vonden. Verder zijn er 3 die van mening zijn dat er te licht over de evaluatie is gegaan. 23

24 Handbal 1. Kennis verwerven: 8 2. Trainingen kunnen begeleiden: 6 3. Aangespoord door de club: 4 4. Niveau eigen trainingen verhogen: 2 5. Verplichting aan de topsportschool: 2 6. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 1 Handbal Kennis verwerven Kunnen begeleiden Aangespoord door club Niveau verhogen 4 6 Verplichting aan topsportschool Vrijstellingen verkrijgen Figuur 23: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator handbal Judo 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: 6 3. Verplichting door de club: 3 Judo 3 Kunnen begeleiden 6 10 Kennis verwerven Verplichting door club Figuur 24: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator judo Ju Jitsu 1. Trainingen kunnen begeleiden: Kennis verwerven: 8 3. Verplichting uit de club: 5 4. Uit interesse: 2 24

25 5. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 1 Ju Jitsu 2 1 Kunnen begeleiden 5 12 Kennis verwerven Verplichting door club Interesse 8 Vrijstellingen initiator Figuur 25: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator ju jitsu Een aantal deelnemers uit de sporttak zwemmen en ju jitsu lieten weten dat ze sterk verschoten waren van de hoge drempel tussen beide opleidingen. De cursus initiator is duidelijk veel moeilijker dan wat sommigen ervan verwachtten. Misschien kunnen ze in de opleiding aspirant-initiator de mensen met een korte voorstelling aantonen wat precies de inhoud is van initiator en hen hierbij ook laten weten dat dit van ander niveau is dan aspirantinitiator. Karate 1. Trainingen kunnen begeleiden: 3 2. Kennis verwerven: 3 3. Uit interesse: 2 4. Vrijstellingen verkrijgen voor initiator: 2 5. Verplichting vanuit de club: 1 Karate Kunnen begeleiden Kennis verwerven Interesse 2 3 Vrijstellingen verkrijgen Verplichting door club Figuur 26: Motivatie opleiding Aspirant-Initiator karate Korfbal 1. Niveau eigen trainingen verhogen: Kennis verwerven: Trainingen kunnen begeleiden: 7 4. Aangespoord door de club: 4 25

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Bereik en impact van het project Boekbaby s bij ouders Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen Promotor: Prof. Dr. Kris Van den Branden Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport EOS

Onderzoeksrapport EOS November 2011 Onderzoeksrapport EOS De noden en behoeften van allochtone prestarters en ondernemers in Vlaanderen Inhoud I. Inleiding... 4 II. Noden en behoeften van allochtone prestarters in Vlaanderen...

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie