Op Stapel februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op Stapel 2014-03. 04 februari 2014"

Transcriptie

1 Op Stapel februari 2014 Sector Coördinatie Regelgeving Afdeling Onderwijsorganisatie- en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! - Willebroekkaai Brussel

2 In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij ontwerpregelgeving die eerstdaags wordt behandeld in het Vlaams Parlement (decreten) of door de Vlaamse Regering wordt goedgekeurd (besluiten). De toelichting geeft de stand van zaken weer bij het afsluiten van de onderhandelingen in Sectorcomité X. Definitief uitsluitsel kan uiteraard enkel de tekst geven die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Voor bijkomende inlichtingen kunt u per terecht bij: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Onderwijsorganisatie en -personeel Guido Liessens Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers Jan Brewée In deze aflevering: - onderwijsdecreet XXIV, amendementen - decreet betreffende (belangrijke en noodzakelijke maatregelen) voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, amendementen Op Stapel

3 Onderwijsdecreet XXIV en het decreet betreffende (belangrijke en noodzakelijke maatregelen) voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn ondertussen in behandeling in het Vlaams parlement. De bestuursmeerderheid wil nog een aantal amendementen laten indienen. We geven u de stand van zaken na de toelichting door de overheid bij een eerste pakket amendementen (over parlementaire initiatieven wordt niet onderhandeld). De sociale partners kregen de kans hun opmerkingen en bedenkingen te formuleren. Of de overheid doorzet, of (sommige van) haar amendementen opnieuw intrekt, zal nog moeten blijken. We proberen u op de hoogte te houden. Ontwerpdecreet betreffende het onderwijs XXIV Basisonderwijs - De overheid denkt eraan de duur van de scholengemeenschappen ook voor de komende periode op drie jaar te brengen, i.p.v. zes jaar, in afwachting van een eventuele uitrol van de conceptnota schaalvergroting. Wat het uiteindelijk wordt, is verre van duidelijk. Op één sociale partner na, ging iedereen voor zes jaar. De looptijd van de beleidsplannen (of beleidscontracten, als de school tot een andere schoolbestuur behoort dan het CLB) tussen school en CLB spoort met die van de scholengemeenschappen. De volgende beleidsplannen en beleidscontracten starten dus op 1 september 2014 en zouden dan, als de overheid doorzet, over drie schooljaren lopen. De looptijd van de ICT-samenwerkingsverbanden spoort met die van de scholengemeenschappen. De volgende ICT-samenwerkingsverbanden starten dus op 1 september 2014 en zouden, in voorkomend geval, over drie schooljaren lopen. - Bij de start van een nieuwe zes- of driejarige periode worden de scholen die op 1 september deel uitmaken van de scholengemeenschap, voor de berekening van de stimulus- en zorgpunten, op de teldatum (de eerste schooldag van februari) geacht deel uit te maken van de scholengemeenschap, toch als de school in dat schooljaar werd gefinancierd of gesubsidieerd. Secundair onderwijs - De overheid denkt eraan de duur van de scholengemeenschappen ook voor de komende periode op drie jaar te brengen, i.p.v. zes jaar, in afwachting van een eventuele uitrol van de conceptnota schaalvergroting. Wat het uiteindelijk wordt, is verre van duidelijk. Op één sociale partner na, ging iedereen voor zes jaar. De modaliteiten voor de berekening en aanwending van de globale puntenenveloppe blijven gedurende die periode behouden. - De looptijd van de beleidsplannen (of beleidscontracten, als de school tot een ander schoolbestuur behoort dan het CLB) tussen school en CLB spoort met die van de scholengemeenschappen. De volgende beleidsplannen en beleidscontracten starten dus op 1 september 2014 en zouden dan, als de overheid doorzet, over drie schooljaren lopen. Op Stapel

4 De looptijd van de ICT-samenwerkingsverbanden spoort met die van de scholengemeenschappen. De volgende ICT-samenwerkingsverbanden starten dus op 1 september 2014 en zouden, in voorkomend geval, over drie schooljaren lopen. - In de regelgeving stond dat de scholengemeenschap (in het kader van haar bevoegdheid afspraken te maken over een objectieve leerlingenoriëntatie en -begeleiding) met één CLB moest samenwerken (er was in een uitzondering voorzien voor Buso-scholen). Die beperking tot één CLB zou worden opgeheven. - Door Onderwijsdecreet XXIII werden vanaf het schooljaar nieuwe programmatieregels ingevoerd voor het voltijds gewoon secundair onderwijs (toegelicht in Op stapel van 22 mei 2013). Daarin werd onder meer een lijst in het vooruitzicht gesteld van opleidingen die niét (langer) programmeerbaar zijn. Die lijst is er nu en zal geregeld worden bijgewerkt. Om de continuïteit van de studieloopbaan te garanderen voor leerlingen uit de tweede graad die hun opleidingstraject binnen de school of scholengemeenschap daardoor niet zouden kunnen afwerken, kan voor het eerste en tweede leerjaar van de derde graad toch nog programmatie worden aangevraagd (eventuele derde jaren zijn uitgesloten). De programmatie is beperkt in de tijd (enkel om de leerlingen hun opleiding te laten afmaken, zonder overzitten). De maatregel is bedoeld voor leerlingen die in de tweede graad zijn ingeschreven op het moment dat de betrokken opleiding wordt bijgeschreven op de lijst van niet langer programmeerbare opleidingen. Latere, of herhaalde, programmaties van een opleiding in de derde graad, om (telkens) nieuwe cohorten leerlingen hun opleiding te laten voortzetten, riskeren niét te zullen worden toegestaan: de overheid rekent op de schoolbesturen om leerlingen niet verder toe te leiden naar de betrokken opleidingen en zich (dus) te herprofileren (althans de betrokken opleiding ook in de tweede graad niet langer te organiseren). Aanvragen moeten binnen zijn uiterlijk 30 november van het voorafgaande schooljaar (voor programmaties in het schooljaar : uiterlijk 15 februari 2014). - In Onderwijsdecreet XXIII werd aangekondigd dat de oproep voor het indienen van voorstellen voor voortrajecten, brugprojecten en werkplekleren in het stelsel Leren en Werken in de toekomst minimaal om de vier jaar zouden worden gelanceerd (tot nog toe was dat jaarlijks). Een eerste oproep nieuwe stijl zou plaats vinden tijdens het schooljaar In bleven de voortrajecten, brugprojecten en voorstellen werkplekleren gesubsidieerd die gesubsidieerd waren voor het schooljaar Aan het subsidiëringsmechanisme (op basis van het aantal participerende leerlingen) veranderde niets. CLB Alles wordt nu met een jaar opgeschoven. Een eerste oproep nieuwe stijl zou nu dus plaatsvinden tijdens het schooljaar De voortrajecten, brugprojecten en voorstellen werkplekleren die gesubsidieerd waren voor het schooljaar , blijven ook in het schooljaar gesubsidieerd. - De looptijd van de beleidsplannen (of beleidscontracten, als de school tot een ander schoolbestuur behoort dan het CLB) tussen school en CLB spoort met die van de scholengemeenschappen. De volgende beleidsplannen en beleidscontracten starten dus op 1 september 2014 en zouden, als de overheid doorzet, over drie schooljaren lopen. Op Stapel

5 Ontwerpdecreet betreffende (belangrijke en noodzakelijke) maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Een aantal amendementen is van technische aard: - zo wordt er wat geschaafd aan de (nieuwe) definitie van type 2 en type 3 (voor type 3 komen in aanmerking leerlingen met de volgende problematieken: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit; een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis; een gedragsstoornis in enge zin: conduct disorder ; een angststoornis; een stemmingsstoornis; een hechtingsstoornis. De toevoeging van hechtingsstoornis brengt de definitie in overeenstemming met de indeling en terminologie van de DSM V; - voor de toegang tot type 5 is (alleen) een attest vereist van de behandelende geneesheer van de medische of psychiatrische voorziening of de directeur van de residentiële setting. Het CLB hoeft die attestering niet te bevestigen. Als het om een leerling gaat die al een attest heeft voor (een ander type van) het buitengewoon onderwijs, gaat het dus om twee afzonderlijke attesteringen; - voor de toelating van leerlingen tot het geïntegreerd onderwijs is een gemotiveerd CLB-verslag vereist. Voor huidige GON-leerlingen (die tot het GON werden toegelaten op basis van een verslag voor inschrijving in het buitengewoon onderwijs) moet dat enkel bij wijziging van onderwijsniveau, type, aard van integratie of aard en ernst van de handicap; - GON (geïntegreerd onderwijs) is ook mogelijk voor type 9-leerlingen; - het organiseren in van een type basisaanbod wordt voor scholen die voorheen type 1 of 8 organiseerden, niet beschouwd als een herstructurering. Leerlingen die vóór de inwerkingtreding van het decreet in het buitengewoon basisonderwijs zijn ingeschreven op basis van een inschrijvingsverslag voor type 1, respectievelijk type 8, blijven na de integratie van die types in het type basisaanbod, binnen dat type apart geteld worden: daardoor worden negatieve effecten op de omkadering (wegens het degressieve karakter van de lestijdenschalen) vermeden. Overigens belooft de overheid monitoring van de leerlingenstromen ten gevolge van de nieuwe typologie. Op een aantal bepalingen na, zou het decreet pas ingaan op 1 september 2015: de actualisering van de typologie, de invoering van het type basisaanbod, in vervanging van de types 1 en 8, en van het type 9 (ASS) gaan pas in in het schooljaar Programmatie-aanvragen voor type 9 moeten ingediend zijn uiterlijk op 1 juli 2014 voor programmatie in het schooljaar (programmatie-aanvragen voor de volgende schooljaren moeten worden ingediend uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar). De programmatiestop voor type 7 blijft behouden in het schooljaar ; ook de afwijkingsuren voor GON ASS blijven bestaan in Elke school voor BuO die zich ertoe geroepen voelt, kan een aanvraag indienen voor programmatie van type 9. De uiteindelijke regeringsbeslissing zou dicht aanleunen bij wat de Vlor zal adviseren. De programmatienormen voor type 9 zouden dezelfde worden als voor type 3. Maar de precieze modaliteiten moeten nog worden uitgewerkt in een besluit: enige onderhandelingsmarge is dus niet bij voorbaat uitgesloten. Op Stapel

6 De bepalingen die betrekking hebben op de duur en de studiebekrachtiging van de integratiefase van opleidingsvorm 3 (dat is de vierde, facultatieve, fase in opleidingsvorm 3 van het BuSO, aansluitend op de kwalificatiefase: ze loopt over één volledig schooljaar en bestaat uit 1200 uur vorming op school en werkervaring (minimaal 400 uur algemene en sociale vorming en beroepsgerichte vorming op school; minimaal 700 uur werkervaring onder de vorm van leerlingenstage); de integratiefase kan flexibel worden georganiseerd: er is niet langer een minimum weekrooster vastgelegd; ze kan uitzonderlijk, onder voorwaarden die de Vlaamse regering nog moet vastleggen, door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar; de klassenraad kan in de integratiefase een leerling, uitzonderlijk, vóór het einde van het schooljaar het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding geven, als de leerling tewerkgesteld is en voorafgaand aan zijn tewerkstelling 900 uur vorming heeft gevolgd (minimaal 300 uur schoolse vorming, minimaal 525 uur werkervaring onder de vorm van leerlingenstage)), de bepalingen m.b.t. de opheffing van de Commissie van Advies voor Buitengewoon Onderwijs (de verlenging van de aanwezigheid in het secundair onderwijs van +21-jarigen worden naar de klassenraad overgeheveld; de vrijstelling van de leerplicht en de beslissing over permanent onderwijs aan huis naar de onderwijsinspectie) en de bepaling over de studiebekrachtiging van de leerlingen die met en individueel curriculum onderwijs volgen in het gewoon onderwijs treden in werking op 1 april De artikelen over de inhoud van opleidingsvorm 1 en 2, over de nieuwe structuur van opleidingsvorm 3 in samenhangende gehelen van opleidingen en over de inhoud van opleidingsvorm 4 zouden ingaan op 1 september De bepalingen die nodig zijn om de inschrijvingen voor het schooljaar voor te bereiden (inschrijving, oriëntering naar de nieuwe typologie ) zouden in werking treden op 1 januari Onderwijsdecreet XXIII voorzag in een extra begeleidingscorps competentie-ontwikkeling van 103 (voor de vzw Samenwerkingsverband van Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten (SNPB)) + 2 (voor de kleine onderwijsverstrekkers) FTE s (personeelsleden met een verlof wegens bijzondere opdracht), waarvan 12 voor het GO! en 44 netoverstijgend (zie Op Stapel van 18 juli 2013). Vanaf het werkjaar 2014 worden d(i)e personeelsmiddelen van de vzw SNPB omgezet in een budget, waarmee op een flexibeler manier expertise kan worden ingekocht. Het corps staat in voor: 1 de ondersteuning in de scholen van het buitengewoon onderwijs bij de verbreding en verdieping van hun aanbod voor jongeren met autismespectrumstoornissen, 2 de ondersteuning van scholen van het buitengewoon onderwijs bij de programmatie van type 9, 3 de ondersteuning van scholen van het buitengewoon onderwijs bij de uitbouw van het type basisaanbod, 4 de uitbouw van een globaal professionaliseringstraject en -structuur voor de ondersteuning van leerkrachten in de scholen van het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs inzake het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 5 de uitbouw van een tweedelijns inclusienetwerk. Op Stapel

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 2 30 januari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen Stukken in het dossier: 2290

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-09 4 juni 2015 04-06-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-08 30 mei 2017 30-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-12 7 juli 2016 07-07-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-07 21 mei 2015 21-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-13 13 juli 2015 13-07-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 4 6 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen Stukken in het dossier: 2290

Nadere informatie

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-16 20 december 2016 20-12-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-08 28 mei 2015 28-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-06 13 mei 2015 13-05-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-14 21 november 2017 21-11-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-04 18 april 2016 18-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-09 14 juni 2017 14-06-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

HOOFDSTUK 4. Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende

Nadere informatie

Op stapel juli 2013

Op stapel juli 2013 Op stapel 2013-05 18 juli 2013 Sector Coördinatie Regelgeving Afdeling Onderwijsorganisatie- en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Op Stapel 2013-05 Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-09 16 juni 2016 16-06-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VR DOC.0450/5BIS

VR DOC.0450/5BIS VR 2018 0405 DOC.0450/5BIS Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2014-09 2 juni 2014 02-06-2014 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO 1. Evaluatie terugkeer binnen BuBaO 1.1. Situering In een ideale wereld zijn alle CLB-teams geprofessionaliseerd in het lopen van goede HGD-trajecten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie of overheveling

Het aanvragen van een programmatie of overheveling Het aanvragen van een programmatie of overheveling Schooljaar 2017-2018 29-6-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving inzake programmatie

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-22 13 juli 2018 13-7-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs

betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs stuk ingediend op 1083 (2010-2011) Nr. 3 1 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Nadere informatie

Leerlingenaantallen basis- en

Leerlingenaantallen basis- en Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs Duiding bij de beschikbare tabellen op de website onderwijsstatistieken Op basis van een aantal Excel-tabellen kan je leerlingenaantallen per school opzoeken

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-10 27 maart 2018 27-03-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-06 1 maart 2018 01-03-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO

M-decreet. Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 1 M-decreet Joke Pauwels Hoofdadviseur BuO 2 Inleiding Maatschappelijke betekenis van onderwijs Kansen Historiek Opleidingsvorm 2 Vragen Maatschappelijke opdracht onderwijs 3 4 Onderwijs vandaag Exclusie

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

12/11/2013 Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Persconferentie 8/11/2013 Historiek 1994: The Salamanca statement and framework for action on special needs education 1998:

Nadere informatie

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-16 28 november 2017 28-11-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 5 18 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Op stapel 2012-01 17 februari 2012 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN

VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen VVSG

Ronde van Vlaanderen VVSG Ronde van Vlaanderen VVSG 9, 13, 20, 21 en 23 maart 2017 Patriek Delbaere Bruno Sagaert Hildegard Schmidt Actuele onderwijsdossiers Neutraliteit stedelijk en gemeentelijk onderwijs Bestuurlijke optimalisatie

Nadere informatie

Waarom een nieuw decreet?

Waarom een nieuw decreet? M-decreet Waarom een nieuw decreet? 1. Historiek 2. VN-verdrag Rechten Personen met een handicap 3. Cijfergegevens 4. Hypotheses 5. Nood aan een mentaliteitswijziging Historiek 1998: advies VLOR over inclusief

Nadere informatie

VR DOC.0654/1BIS

VR DOC.0654/1BIS VR 2018 2206 DOC.0654/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het artikel 5, 8, 11 en 13 en de bijlagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Woord vooraf 7 DEEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN 9 DEEL II. BEGRIPPEN 11

Inhoudsopgave 3. Woord vooraf 7 DEEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN 9 DEEL II. BEGRIPPEN 11 Codificatie secundair onderwijs.fm Page 3 Friday, October 7, 2011 8:07 AM INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 Woord vooraf 7 DEEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN 9 DEEL II. BEGRIPPEN 11 DEEL III. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Kansrijk Onderwijs Workshop Ondersteuningsnetwerken 29 mei 2018 Lode De Geyter en Dirk Uten

Kansrijk Onderwijs Workshop Ondersteuningsnetwerken 29 mei 2018 Lode De Geyter en Dirk Uten Kansrijk Onderwijs Workshop Ondersteuningsnetwerken 29 mei 2018 Lode De Geyter en Dirk Uten Inclusief onderwijs M-decreet Van GON en ION naar ondersteuningsnetwerken Kansen tot krachtige samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

M-decreet. Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 16 mei 2018

M-decreet. Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 16 mei 2018 M-decreet Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 16 mei 2018 Gebruikte afkortingen GOK : Gelijke Onderwijs Kansen GON: Geïntegreerd onderwijs IAC : Individueel

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-12 25 juni 2015 25-06-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs Algemene Raad 25 november 2010 AR-AR-GDR-ADV-006 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie in het secundair onderwijs

Het aanvragen van een programmatie in het secundair onderwijs Het aanvragen van een programmatie in het secundair onderwijs Schooljaar 2018-2019 2-7-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-09 27 maart 2018 27-03-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Expertmeeting Nederland- Vlaanderen

Expertmeeting Nederland- Vlaanderen Expertmeeting Nederland- Vlaanderen M-decreet of Passend onderwijs: wat kunnen we leren van elkaar? 29 maart 2017 - Arendonk M-decreet (2014): De M van Maatregelen! Maar ook M van mogelijkheden? Krachtlijnen

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juni Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-11 22 juni 2015 22-06-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel april Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-05 28 april 2016 28-04-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Advies over wijzigingen aan besluiten over tijdelijke projecten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Advies over wijzigingen aan besluiten over tijdelijke projecten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs ADVIES Algemene Raad 24 april 2008 AR/PCA/ADV/012 Advies over wijzigingen aan besluiten over tijdelijke projecten in het basisonderwijs en het secundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-14 2 mei 2018 02-05-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel 1. Het budget De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling en een extra 15,2 miljoen euro gebruikt voor het nieuwe ondersteuningsmodel.

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV Algemene Raad 22 januari 2015 AR-AR-ADV-007 Advies over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81

Nadere informatie

3 Zijn er op regionaal niveau netoverschrijdende afspraken gemaakt over het al dan niet toepassen van één of meerdere flexibele trajecten?

3 Zijn er op regionaal niveau netoverschrijdende afspraken gemaakt over het al dan niet toepassen van één of meerdere flexibele trajecten? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO 201v2 Evaluatie flexibele leertrajecten Vragenlijst voor coördinerend directeurs 1 Zijn er op het niveau

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit

Nadere informatie

Het traject start zoals een normaal traject met onthaal, vraagverheldering,

Het traject start zoals een normaal traject met onthaal, vraagverheldering, CLB-ACTIVITEITEN IFV VERSLAG/GEMOTIVEERD VERSLAG 1. Traject ifv (voorlopig) verslag/gemotiveerd verslag Het traject start zoals een normaal traject met onthaal, vraagverheldering, Onthaal Variërend volgens

Nadere informatie

Welkom op campus Kasterlinden

Welkom op campus Kasterlinden www.kasterlinden.be Welkom op campus Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager) Buitengewoon secundair onderwijs (OV1-OV2 OV3) Internaat voor eigen scholen GON Inrichtende macht: Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling

Nadere informatie

Advies BVR duaal leren BuSO

Advies BVR duaal leren BuSO Raad Secundair Onderwijs 12 februari 2019 RSO-RSO-ADV-1819-004 Advies BVR duaal leren BuSO Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 BE-1030 Brussel T +32 2 219 42 99 www.vlor.be info@vlor.be Advies

Nadere informatie

M-decreet. Het M-decreet, leerkrachten en scholen

M-decreet. Het M-decreet, leerkrachten en scholen M-decreet Het M-decreet, leerkrachten en scholen M-decreet Het M-decreet, leerkrachten en scholen Wat verandert er voor leerkrachten? Wat verandert er voor scholen (gewoon en buitengewoon)? Wat verandert

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER DE OMSCHRIJVING VAN DE TYPES EN DE OPLEIDINGSVORMEN

DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER DE OMSCHRIJVING VAN DE TYPES EN DE OPLEIDINGSVORMEN DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER 2015 (bij inwerkingtreding van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijs behoeften het M-decreet ) 1 DE

Nadere informatie

BUITENGEWOON ONDERWIJS

BUITENGEWOON ONDERWIJS BUITENGEWOON ONDERWIJS Marco Malego voor directies en personeelsleden De school Binnenhof is een school (externaat) voor buitengewoon secundair onderwijs, gericht op jongeren tussen 13 en 21 jaar met licht,

Nadere informatie

Op Stapel oktober Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel oktober Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2015-14 23 oktober 2015 23-10-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV

op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV ingediend op 325 (2014-2015) Nr. 3 21 mei 2015 (2014-2015) Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV Documenten in het dossier: 325 (2014-2015) Nr. 1: Ontwerp van decreet Nr.

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-03 22 maart 2016 22-03-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB M-decreet Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB M-decreet Wat verandert er voor leerkrachten? Wat verandert er voor scholen (gewoon en buitengewoon)? WatverandertervoorCLB s? En wat betekent dit

Nadere informatie

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers :

Een exemplaar van de teksten van de (voor)ontwerpen kunt u aanvragen bij Willy Dessers : Op stapel 2009-03 In de rubriek Op stapel geven we kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft de stand van zaken weer bij de onderhandelingen in Sectorcomité

Nadere informatie

CONCEPTNOTA. besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen

CONCEPTNOTA. besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen CONCEPTNOTA besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen 1. Waarom een nieuw concept van besturen? Werkgever voldoende ruimte en slagkracht geven om: o werkzekerheid voor beginnende leerkrachten

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

VR DOC.0893/3BIS

VR DOC.0893/3BIS VR 2018 2007 DOC.0893/3BIS VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET BASISONDERWIJS VAN 25 FEBRUARI 1997, HET DECREET VAN 8 JUNI 2007 BETREFFENDE DE STUDIEFINANCIERING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 7 12 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Nadere informatie

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen

Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1 Wettelijke bepalingen Dit moet u doornemen 1. Orde en tuchtmaatregelen http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14691 1.1 Ordemaatregel Wanneer een leerling de goede werking

Nadere informatie

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs

Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITS-BERICHT Onderwijsdecreet XXV: belangrijkste bepalingen voor het gewoon secundair onderwijs Op 12 februari jl. heeft

Nadere informatie

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be

M decreet. Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be M decreet Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen Bron: onderwijsvlaanderen.be Schooljaar 2015 2016 Els Stroobant zorgcoördinator gbs De Windwijzer Laarne - Kalken Redelijke aanpassingen: nieuwe maatregelen

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20,

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, PERSOONLIJK VERTROUWELIJK VR 2011 1909 DOC.0936/2 Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel november Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-15 24 november 2017 24-11-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar

Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar Inschrijvingsbeleid Daltonatheneum Het Leerlabo Schooljaar 2016-2017 Daltonathenheum Het Leerlabo Spikdorenveld 22 2260 Westerlo 1 Toelatingsvoorwaarden Om in onze school ingeschreven te worden, dien je

Nadere informatie

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker

één voltijdse betrekking van maatschappelijk werker VACANTVERKLARING VAN EEN VOLTIJDSE BETREKKING VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER BIJ DE PERMANENTE ONDERSTEUNINGSCEL (POC): OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR MUTATIE EN VASTE BENOEMING OP 01-01-2010. 1. De Permanente

Nadere informatie

De VLOR gaf advies op 25 januari 2018, SYNTRA-Vlaanderen gaf advies op 26 januari 2018 en de SERV op 6 februari 2018.

De VLOR gaf advies op 25 januari 2018, SYNTRA-Vlaanderen gaf advies op 26 januari 2018 en de SERV op 6 februari 2018. VICE MINISTER PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII 1. Inleiding Het voorontwerp van decreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 december 2018;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 december 2018; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoeringsmaatregelen betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en diverse andere maatregelen DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel maart Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2018-07 13 maart 2018 13-03-2018 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

VR DOC.1354/1BIS

VR DOC.1354/1BIS VR 2017 2212 DOC.1354/1BIS VICE MINISTER PRESIDENT VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari

Nadere informatie

Wat is nieuw op 1 september?

Wat is nieuw op 1 september? Wat is nieuw op 1 september? Algemeen Mentoren begeleiden starters Alle beginnende leraren krijgen aanvangsbegeleiding door een mentor. Sinds 1 januari 2006 is dat al het geval voor startende leraren in

Nadere informatie

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB M-decreet Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB Citaat De school is bedacht om kinderen de kans te geven, later als ze in het ware leven staan, makkelijker hindernissen te nemen. Ze is in al te veel

Nadere informatie

Programmaties duaal leren. Fien Moerman en Ellen Van den Stock

Programmaties duaal leren. Fien Moerman en Ellen Van den Stock Programmaties duaal leren Fien Moerman en Ellen Van den Stock Regelgevend kader Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase (gewoon SO) Goedkeuring Vlaams Parlement: maart 2018 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Op Stapel bis. 1 december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel bis. 1 december Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-17bis 1 december 2017 01-12-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Advies programmaties buitengewoon secundair onderwijs schooljaar

Advies programmaties buitengewoon secundair onderwijs schooljaar Raad Secundair Onderwijs 17 januari 2019 RSO-RSO-ADV-1819-002 Advies programmaties buitengewoon secundair onderwijs schooljaar 2019-2020 Vlaamse Onderwijsraad Koning Albert II-laan 37 BE-1030 Brussel T

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 6 12 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen voorgesteld Stukken in het

Nadere informatie

Decreet duaal leren en de aanloopfase

Decreet duaal leren en de aanloopfase Decreet duaal leren en de aanloopfase Na 2 de principiële goedkeuring 1/12/2017 Context Beleidsnota onderwijs en werk: Van leren en werken een volwaardig onderwijstraject maken Onderwijs blijft eindverantwoordelijke;

Nadere informatie