DE RELATIE TUSSEN EVA, CASHFLOWS EN AANDELENKOERSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE RELATIE TUSSEN EVA, CASHFLOWS EN AANDELENKOERSEN"

Transcriptie

1 DOOR: IR. ERIC URFF Indicator voor waarderealisatie DE RELATIE TUSSEN EVA, CASHFLOWS EN AANDELENKOERSEN GEDURENDE EEN AANTAL JAREN IS IN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN (EN IN DE VAKBLADEN) SPRAKE GEWEEST VAN EEN WARE HYPE OVER ECONOMIC VALUE ADDED (EVA). AAN EVA WERDEN BIJNA MYTHISCHE PROPORTIES TOEGEKEND. VEEL AANDACHT IS HIERBIJ UITGEGAAN NAAR DE MATE WAARIN PRESTATIES VAN EEN ONDERNEMING IN TERMEN VAN EVA ZICH VERTALEN IN EEN POSITIEVE ONTWIKKELING VAN DE AANDELENKOERS. ALHOEWEL IN DE JAREN VEEL GESCHREVEN EN GEZEGD IS OVER DE RELATIE TUSSEN EVA EN AANDELENKOERSEN, BLEEF DEZE RELATIE VOOR VEEL BETROKKENEN MISTIG. INMIDDELS ZIJN WE EEN AANTAL JAREN VERDER EN LIJKT DOOR DE BOMEN HET BOS WEER ZICHTBAAR TE WORDEN. EEN GROOT AANTAL ONDERNEMINGEN HEEFT ERVARING OPGEDAAN MET EVA, WETENSCHAPPERS HEBBEN ONDERZOEK GEDAAN EN EEN GROOT AANTAL CASESTUDIES IS INMIDDELS BESCHIKBAAR. DIT ARTIKEL GEEFT DE MENING VAN DE AUTEUR WEER OVER DE RELATIE TUSSEN EVA EN AANDELENKOERSEN OP BASIS VAN DE EERDERGENOEMDE ERVARING EN KENNIS VAN DE LAATSTE JAREN. D e relatie tussen EVA en aandelenkoersen is zeer precair en moet niet te sterk worden aangezet, zo luidt de conclusie van dit artikel. Betoogd wordt dat, dankzij deze kanttekeningen, EVA met name moet worden gezien als een goede indicator voor waarderealisatie. Met name omdat geen andere indicator hiervoor beter is gekwalificeerd. EVA speelt hiermee terecht een prominente rol in een Value Based Management systeem. Het motto van EVA is: waarderealisatie is slechts mogelijk als de onderneming meer verdient dan haar vermogen kost. Met andere woorden: als ROIC > WACC. Dit motto zorgt voor de eenduidige boodschap van EVA: ~ROIC > WACC: waarderealisatie ~ROIC < WACC: waardevernietiging In figuur 2 is een voorbeeld van een EVA-berekening opgenomen. Dit voorbeeld betreft een situatie waarbij is uitgegaan van boekhoudkundige gegevens (de naïeve EVA ). Deze berekening geeft niet altijd het juiste beeld van waarderealisatie. Bij de meeste ondernemingen zal een (meestal beperkt) aantal correcties moeten worden doorgevoerd op de boekhoudkundige cijfers voor het verkrijgen van dit juiste beeld. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de behandeling van goodwill en voorzieningen. Ir. E. Urff CMA CFM is director Strategic Advisory bij NIB Capital Bank Corporate Finance. Hij is tevens als docent verbonden aan de Amsterdam Graduate Business School. 20 FEBRUARI 2002

2 DE CLAIM VAN STEWART In het boek The Quest for Value van Stewart wordt uitgebreid stilgestaan bij de verklarende kracht van EVA ten aanzien van ontwikkelingen in aandelenkoersen. Stewart, uitvinder van EVA, bespreekt deze verklarende kracht vanuit een conceptuele invalshoek en vanuit een empirische invalshoek. De conceptuele redenatie van Stewart is de volgende: ~Bewegingen in aandelenkoersen weerspiegelen normaliter de veranderingen in de waarde van onderneming (abstraherend van de waarde van het vreemd vermogen); ~De waarde van de onderneming volgens de DCF-methode is een goede indicatie van de beurswaarde van de onderneming (aantal aandelen maal de koers van dit aandeel); ~De waarde van de onderneming volgens de DCF-methode is identiek aan de waarde volgens de EVA-methode; ~Toekomstige EVA s (aangeduid met het begrip Market Value Added, MVA) bepalen, samen met het huidig geïnvesteerd vermogen, de waarde van de onderneming; ~Een toename in toekomstige EVA s resulteert in waardecreatie, tot uitdrukking komend in een hogere aandelenkoers; ~De onderneming die stuurt op groei in EVA, stuwt de aandelenkoers; ~Een hoge(re) gerealiseerde EVA komt tot uitdrukking in een stijging van de aandelenkoers. EVA: realiseer ik waarde? EVA geeft het antwoord op de vraag: realiseer ik waarde? EVA doet dit op een zeer eenduidige wijze: EVA 0: waarderealisatie EVA 0: waardevernietiging De EVA van een onderneming wordt bepaald door drie factoren: het rendement van de onderneming; het risicoprofiel van de onderneming; de groei van de onderneming. Alledrie de factoren moeten in onderlinge samenhang worden bekeken om tot een totaaloordeel te komen over de financiële prestatie van een bedrijf. Het rendement van een onderneming geeft aan hoeveel de onderneming verdient met het geld dat zij tot haar beschikking heeft. Rendement is gedefinieerd als: operationeel resultaat / geïnvesteerd vermogen. Een andere naam hiervoor is Return On Invested Capital (ROIC). Het risicoprofiel van een onderneming geeft aan in hoeverre de omzet, marge en winst gevoelig zijn voor schommelingen in het economische klimaat. Risico wordt uitgedrukt in het minimaal te genereren rendement. Dit is de zogenaamde Weighted Average Cost of Capital (WACC). De WACC is afhankelijk van het risicoprofiel van een bedrijf. Hoe hoger het risico, hoe hoger het minimaal te realiseren rendement. Een onderneming groeit als zij waarde creëert door extra te investeren. Groei is gedefinieerd als groei in het geïnvesteerd vermogen. Om te groeien, zal de onderneming moeten investeren. De ROIC geeft het gerealiseerde rendement weer, de WACC het minimaal te realiseren rendement. Het verschil tussen deze beide percentages (de spread) geeft de kwaliteit van de prestatie weer. Door de spread te vermenigvuldigen met het geïnvesteerd vermogen (de omvang van het bedrijf) resulteert de EVA: de absolute prestatie van een bedrijf (zie ook figuur 1). figuur 1 EVA gedefinieerd; rendement, risico en groei Weighed Avarage Cost Gerealiseerde waarde per periode Return On Invested Capital of Capital = Geïnvesteerd kapitaal minimaal verwachte opbrengst EVA = ROIC -/- WACC x Geïnvesteerd kapitaal } } Spread Omvang Value based managment Toename winstgevendheid en optimalisatie WACC Selecteer beste projecten (spread 0) en beheers het kapitaal FEBRUARI

3 Deze redenering klinkt zeer aantrekkelijk. De vraag is echter of hij klopt voor de laatste gedachte (de eerste zes zijn theoretisch niet omstreden). Stewart beschrijft in zijn boek een empirisch onderzoek waaruit blijkt dat een hoge gerealiseerde EVA en een gerealiseerde groei in EVA in hoge mate positief correleren met een stijging in aandelenkoersen. De correlatie van andere indicatoren als winst per aandeel, cashflow en ROE is zeer laag of zelfs nihil. De conceptuele redenatie van Stewart lijkt hiermee valide. Stewart spreekt in dit verband over de heilige graal: EVA is niet alleen toepasbaar voor het bepalen van waardecreatie, maar tevens voor de beoordeling van waarderealisatie. De manager die hoge EVA s realiseert, wordt beloond met stijgende aandelenkoersen. Onderstaande citaat is overgenomen uit het boek The Quest for Value : The unicorn is penned, the grail is discovered. Rest good knight, for victory is ours!...every company s most important goal must be to increase it s EVA...EVA is that really matters. DE VERKLARENDE KRACHT VAN EVA De claim van Stewart dat hij de heilige graal heeft gevonden is niet onopgemerkt gebleven. Niet in het minst overigens door de intensieve PR-campagne die het adviesbureau Stern Stewart heeft gevoerd om de voordelen van EVA voor het voetlicht te brengen. De claim van Stewart dat hij de heilige graal heeft gevonden is niet onopgemerkt gebleven De aandacht van managers en adviseurs voor EVA neemt na de publicatie van Stewart snel toe. Pas in een later stadium voelen wetenschappers zich geroepen onderzoek te doen naar de validiteit van Stewart s claim. In de jaren worden van een groot aantal onderzoeken de resultaten gepubliceerd. De meeste van deze onderzoeken zijn van Amerikaanse origine, hoewel enkele onderzoeken ook in Nederland zijn gedaan. In figuur 3 is een selectie van onderzoeken opgenomen, die representatief is voor de uitkomsten van de niet genoemde onderzoeken. De studies van Stewart, O Byrne, Douglas/Chen en Biddle/Bowen/Wallace hebben betrekking op de Amerikaanse kapitaalmarkt. De studie van Steenvoorden/Urff/ figuur 2 Voorbeeldberekening EVA Materiële vaste activa 500 Immateriële vaste activa (inclusief goodwill) 250 Financiële vaste activa 75 Totaal vaste activa 825 Netto onderhanden werk 25 Voorraden 250 Vorderingen (debiteuren en overige) 120 Operationele liquide middelen 60 Crediteuren -25 Overige niet rentedragende vlottende passiva -75 Totaal nettowerkkapitaal 355 Omzet 3000 Directe kosten Indirecte kosten -750 Operationeel resultaat 300 Belastingkosten 150 Belastingschuld op interestbaten 30 Belastingen over interestlasten -15 Belasting over niet-operationeel resultaat 5 Toename latentie (voorziening) -25 Kasbelastingen 145 NOPLAT 155 Operationeel resultaat 155 Capital charge 118 Operationeel resultaat 155 ROIC 13% Spread 3% EVA (capital charge methode) 37 EVA (spread methode) FEBRUARI 2002

4 Vrancken op de Nederlandse kapitaalmarkt. De onderzoeken leveren zeer verschillende uitkomsten op. De onderzoeken van Stewart en O Byrne geven een zeer hoge correlatie aan tussen EVA en MVA. De onderzoeken van Douglas/ Chen, Steenvoorden/Urff/Vrancken en Biddle/Bowen/Wallace daarentegen leiden tot exact de tegenovergestelde conclusie: de correlatie tussen EVA en MVA is niet aanwezig. Een eenduidige conclusie is aan de hand van deze (en de andere) onderzoeken niet te formuleren. De reactie van Stewart op de onderzoeken met een negatieve conclusie over de relatie tussen EVA en MVA is tweeledig: ~de onderzoekers hebben EVA niet goed gedefinieerd (zie de definitie van EVA in het kader); ~de onderzoeksopzet is niet correct. Beide argumenten worden als niet valide beschouwd door de meerderheid van deskundige wetenschappers. DE MYTHE ONTZENUWD Is er dan geen uitsluitsel te geven over de relatie tussen EVA en MVA? Waarschijnlijk wel. Een aantal observaties omtrent de verschillende onderzoeken en onderzoeksopzetten brengt licht in de duisternis: ~ Observatie 1 Kapitaalmarkten waarderen een onderneming met behulp van de verwachte toekomstige kasstromen (DCF-methode), de correlatiestudies analyseren historische prestaties als indicator voor de waarde van de onderneming. ~ Observatie 2 De DCF-methode heeft een langetermijnoriëntatie, indicatoren voor waarderealisatie en een kortetermijnoriëntatie. ~ Observatie 3 Stewart en O Byrne werken voor het adviesbureau Stern Stewart, de uitvinders van EVA. De observaties 1 en 2 sluiten uitstekend aan bij de theorie omtrent de verschillen tussen waardecreatie en waarderealisatie. In de wetenschap is reeds uitvoerig aangetoond dat geen enkele figuur 3 Uitkomsten onderzoeken naar de relatie tussen EVA en MVA Stewart: hoge correlatie tussen EVA en MVA; O Byrne: hoge correlatie tussen EVA en MVA; Douglas/Chen: negatieve correlatie tussen EVA en beurskoersen; residual cashflow is het beste alternatief; Steenvoorden/Urff/Vrancken: de correlatie tussen nettowinst en MVA is hoger dan de correlatie tussen EVA en MVA; Biddle/Bowen/Wallace: lage correlatie tussen EVA en MVA. Operating cashflow en nettowinst zijn betere alternatieven. prestatie-indicator de mogelijkheid biedt om op basis van korte termijn historische prestaties een verwachting te geven over de lange termijn toekomstige prestaties. Winst per aandeel niet, operationele cashflow niet, Return On Equity niet, en blijkbaar EVA ook niet. Stewart probeert aan te tonen wat niet is aan te tonen. De bewering van Stewart dat een groei in gerealiseerde EVA aandelenkoersen stuwt, lijkt niet valide. Deze conclusie lijkt te worden ondersteund door de observatie ten aanzien van het commerciële belang van de onderzoekers Stewart en O Byrne bij de uitkomst van de discussie. EVA EN VBM De conclusie dat geen enkele indicator voor waarderealisatie een eenduidige verklaring geeft voor bewegingen in aandelenkoersen is enerzijds teleurstellend, anderzijds ook stimulerend. Het teleurstellende zit in het feit dat een besturingssysteem gericht op waardecreatie niet alleen kan bestaan uit EVA. Het stimulerende zit in de constatering dat voldoende instrumenten voorhanden zijn om sturing op waardecreatie wel degelijk mogelijk te maken. Deze instrumenten maken deel uit van een geïntegreerd Value Based Managementsysteem. In een VBM-systeem wordt gewerkt volgens het adagium different techniques for different purposes. Een besturingssysteem, gericht op waardecreatie, kan niet alleen bestaan uit EVA In de management control staat de korte-termijn-eva centraal, in de strategische planning de lange-termijn-vrije-kasstromen. Het werken met verschillende instrumenten is misschien lastiger dan het werken met één instrument, het is echter zeer wel mogelijk. Voor voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de literatuurlijst. PRESTATIE-INDICATOREN VERGELEKEN Na de constatering dat geen enkele indicator voor waarderealisatie een afdoende verklaring geeft voor bewegingen in aandelenkoersen, resteert de vraag: Is de keuze van de indicator voor waarderealisatie nog relevant? Het antwoord is een volmondig ja. De keuze voor de indicator dient namelijk te voldoen aan de volgende twee eisen: ~ Langetermijnverwachtingen op basis van een DCF-analyse moeten eenduidig kunnen worden vertaald naar kortetermijntargets en -budgetten. FEBRUARI

5 figuur 4 Indicatoren voor waarderealisatie vergeleken WPA ROS ROI/ROA ROE ROIC EVA CFROI DCF TSR Samenhang tussen rendement, risico en groei nee nee nee nee nee ja ja ja ja DCF-analyse vertaalbaar naar targets en budgetten nee nee ja ja ja ja ja - ja Indicatie mate van winstgevendheid ja ja ja ja ja ja ja ja ja Grote mate van objectiviteit ja ja ja ja ja ja ja nee ja Onderscheid operationele en financiële prestaties nee nee nee nee ja ja ja ja nee Onafhankelijkheid van accounting principles nee nee nee nee ja ja ja ja ja Bruikbaar voor diverse organisatorische niveaus nee ja ja ja ja ja ja ja nee Onderscheid economic performance en management performance nee ja ja ja ja ja ja nee nee Relatief eenvoudig ja ja ja ja ja ja nee nee ja EPS = Nettowinst/aantal aandelen ROS = Resultaat/omzet ROI/ROA = Nettowinst + rente/totaal vermogen ROE = Nettowinst/eigen vermogen EVA = (ROIC-WACC) x bedrijfseconomisch vermogen ROIC = Bedrijfseconomisch resultaat/bedrijfseconomisch vermogen CFROI = Sustainable cashflow/huidige bruto-investering DCF = Netto contante waarde toekomstige vrije cashflows TSR = (Koerswinst + dividend)/beginkoers ~De indicator dient een waardegerichte mindset bij managers te bevorderen. Zij moet hiertoe managers stimuleren aandacht te hebben voor (de relatie tussen) rendement, risico en groei. Uit figuur 4 blijkt dat EVA niet de enige indicator is die aan de bovengenoemde twee eisen voldoet. Ook bijvoorbeeld Total Shareholder Return (TSR) voldoet aan de twee eisen. Indien tevens rekening wordt gehouden met een aantal randvoorwaarden vanuit de economische theorie, is EVA de enige bruikbare indicator voor waarderealisatie in een VBM-systeem. CONCLUSIE EVA speelt met recht een prominente rol in VBM. Het is de enige indicator die aan alle eisen en randvoorwaarden voor een goede meting van waarderealisatie voldoet. Het feit dat de claim van Stewart over de relatie tussen EVA en aandelenkoersen niet valide blijkt te zijn, doet dan ook geen afbreuk aan de relevantie van EVA als indicator voor waarderealisatie. EVA is terecht de centrale stuurgrootheid in een VBM-systeem. Vanuit de economische theorie zijn de volgende randvoorwaarden te formuleren: ~De indicator moet de mate van winstgevendheid van een activiteit aangeven ( hoeveel marge maken we op onze omzet? ). ~De indicator moet een grote mate van objectiviteit hebben (geen discussies over de interpretatie van de uitkomst). ~De indicator moet een onderscheid maken tussen operationele en financiële prestaties (gescheiden verantwoordelijkheden). ~De prestatie volgens de indicator moet zo min mogelijk afhankelijk zijn van het gebruik en de interpretatie van accounting principes (ter voorkoming van manipulatie en subjectiviteit). ~De indicator moet toepasbaar zijn voor verschillende organisatorische niveaus zoals totale onderneming, divisies en business units (combinatie beïnvloedbaarheid en motiverende werking). ~Met behulp van de indicator moet verschil kunnen worden gemaakt tussen economic performance en management performance (wiens prestatie: markt of manager?). ~De indicator moet relatief eenvoudig zijn in te voeren (geen financieel-technische exercitie). Literatuur 1 Biddle c.s., Evidence on the relative and incremental information content of EVA, residual income, earnings and operating cashflow, juli Copeland c.s., Valuation: Measuring and managing the value of companies, third edition, John Wiley Sons, Ehrbar, EVA: The real key to creating wealth, John Wiley Sons, Janssen en Urff: Economic Value Addec bij Heijmans N.V., Handboek Management Accounting, O Byrne, EVA and market value, JOACF, Steenvoorden c.s., De relatie tussen EVA en marktwaarde: een mythe ontzenuwd?, Tijdschrift Financieel Management, Stewart, The Quest for Value, Harper Collins, Steenvoorden en Urff, EVA: prestatiemaatstaf van waarde, Tijdschrift Controlling, juni Urff, Value Based Management: Concept en toepassingen, Kluwer, FEBRUARI 2002

De Value Based Scorecard

De Value Based Scorecard De Value Based Scorecard Een waarde-georiënteerd prestatiemeet- en stuurinstrument dr John M.D. Koster mr Gert-Jan van der Vossen RC drs Marcel J.H.L. de Jongh 39 Inleiding 1 Prestatiemeting en de Balanced

Nadere informatie

WAARDE OP WAARDE GESCHAT

WAARDE OP WAARDE GESCHAT Finance ControlPE Waarderingsmethoden met elkaar vergeleken WAARDE OP WAARDE GESCHAT Wat betekent waarderen en waar loopt u tegenaan bij het waarderen van een object? De auteur laat zien dat een juist

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES ACADEMIC THEORY STRATEGISCH PERFORMANCE MANAGEMENT, DE STURING VAN DE ORGANISATIE: WAARTOE EN WAARMEE? René van Dinten December 2009 ~ no. 09-24 NRI RESEARCH PAPER SERIES STRATEGISCH

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp

Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Renteanalyse technieken voor woningcorporaties Naar een nieuw modelmatig ontwerp Masterproof K. de Wit MRE-opleiding jaargang 004-006 o.l.v. G.A. Vos Amsterdam School of Real Estate Amsterdam September

Nadere informatie

Investeren onder onzekerheid

Investeren onder onzekerheid Investeren onder onzekerheid Toepassen van de reële optietheorie bij vastgoedprojecten om tot een completer investeringsbesluit te komen ing. W. Dijkmans S1656066 23 april 2009 Master Vastgoedkunde Faculteit

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs

Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Beleggen in excellente ondernemingen tegen een redelijke prijs Hoe het management van een onderneming het vermogen van aandeelhouders beheert, is bepalend voor de waarde van de onderneming. De beurskoers

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15

vba journaal 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 vba journaal 3nummer 26e jaargang najaar 2010 Keuze tussen actief en passief beheer: een actieve keuze! 7 ALM-modellen na de kredietcrisis 15 7 Ronde Tafel bijeenkomst: duurzaam vastgoed in opkomst 21

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert

Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016. VastgoedCert Syllabus PTA & internationale regelgeving Hercertificering 2015-2016 VastgoedCert Inhoudsopgave 1. INTERNATIONALE KADER... 4 1.1 Internationale waarderingsrichtlijnen... 4 1.1.1 IVS... 4 1.1.2 EVS... 5

Nadere informatie

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark

INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark INDICATOREN VOOR TRANSPARANTIE: Bij Nederlandse deelnemers van de Transparantie Benchmark Master scriptie, MscBA, specialisatie Accountancy Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.

PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Waarom winst. waardemaatstaf kan zijn. 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Waarom winst waardemaatstaf kan zijn 38 Nummer 2 april 2013 www.pe-bedrijfsopvolging.nl Financieel PE-artikel geen Punten FFP: zie PER Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Het agency risk dilemma.

Het agency risk dilemma. Het agency risk dilemma. Een onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen op de organisatie structuur. Begeleider: Dr. F.J. Gosselink P. van Noordenne Mee-lezer: Dr. N.A.F.M.Schreiner 265304 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Voorwoord. Wouter Kolk

Voorwoord. Wouter Kolk Voorwoord Er zijn wel eens betere tijden geweest voor beleggers. Economische neergang, terroristische aanslagen en boekhoudkundige malversaties maken het leven van een belegger er niet zonniger op. Maar

Nadere informatie