Jaarverslag Loyalis S&B Beleggingsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds

2 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis S&B Beleggingsfonds 11 Risicoparagraaf 16 Inrichting van de bedrijfsvoering 19 Jaarrekening 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds 20 Samengestelde Balans en Winst- & Verliesrekening 21 Toelichting 23 Fiscale aspecten 25 Jaarrekening Deelfondsen Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis WereldRendement 156 Overige gegevens 163 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 164 2

3 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Algemene gegevens Loyalis S&B Beleggingsfonds Het Loyalis S&B Beleggingsfonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april Het fonds is gevestigd te Heerlen, Nederland. Beheerder Loyalis Sparen & Beleggen N.V. Burg. de Hesselleplein CH Heerlen Website: Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V. Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Onafhankelijk accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Postbus AV Rotterdam Juridisch adviseur Greenberg Traurig Postbus AH Amsterdam Essentiële beleggersinformatie Voor het Loyalis S&B Beleggingsfonds is essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over de vennootschap, de kosten en de risico s. Deze essentiële beleggersinformatie is, evenals het prospectus, verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en op 3

4 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Structuur Loyalis S&B Beleggingsfonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds onderverdeeld is in meerdere Deelfondsen. Elk Deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel, en kent een eigen intrinsieke waardebepaling van de Units. Voor elk Deelfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Deelfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Deelfonds worden verantwoord. Het op elk Deelfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Deelfonds komen uitsluitend ten goede of ten laste van de Unithouders van het desbetreffende Deelfonds. De intrinsieke waarde van een Unit geeft het evenredige deel weer in het netto fondsvermogen van het desbetreffende Deelfonds. Hoewel er sprake is van administratief gescheiden vermogens, blijven de Deelfondsen in juridische zin onderdeel uitmaken van het Fonds. Het Loyalis S&B Beleggingsfonds bestaat uit 21 Deelfondsen en is opgesplitst in 20 Loyalis InlegGarantieFondsen en het fonds Loyalis WereldRendement. De Loyalis InlegGarantieFondsen hebben ieder een eigen vaste einddatum. Beleggers kunnen op deze wijze zelf het Loyalis InlegGarantieFonds kiezen dat bij hun eigen beleggingshorizon past. Loyalis WereldRendement heeft een onbepaalde looptijd. Kostenstructuur Bij deelname in het Fonds wordt er een beheervergoeding, toe- en uittreedkosten en eventueel garantie-exitkosten (kosten vroegtijdig uitstappen) in rekening gebracht. De beheervergoeding voor de InlegGarantieFondsen respectievelijk Loyalis WereldRendement bedraagt op synthetische basis berekend 1,50% respectievelijk 1,0% van de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds op jaarbasis. De beheervergoeding wordt op dagbasis pro rata ten laste van de Deelfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. Aangezien de Deelfondsen participeren in Masterfondsen worden zowel kosten op het niveau van de Deelfondsen als indirect op het niveau van de Masterfondsen gemaakt. De kosten op het niveau van de Masterfondsen zijn verwerkt in de beheervergoeding. Dit wil zeggen dat de indirecte kosten van de Masterfondsen worden meegenomen om de kosten die de Beheerder in rekening mag brengen vast te stellen. De Beheerder neemt de algemene kosten voor zijn rekening. Het betreft onder meer de kosten voor: beheer van de Deelfondsen, bewaring van de activa van het Deelfonds door de Bewaarder, transacties gedaan voor de Deelfondsen, inleggarantie, administratie (zoals de kosten voor het vastleggen en opmaken van de financiële documentatie), het houden van vergaderingen van Unithouders, uitbesteding, onafhankelijke accountant, oprichting van het Fonds en de Deelfondsen, toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank krachtens de Wft, externe (juridische en fiscale) adviseurs, marketing, verplichte publicaties en overige indirecte kosten. De Unithouder wordt bij toe- en uittreding kosten in rekening gebracht voor toekenning en inkoop van Units. Deze kosten bedragen 0,15% van de intrinsieke waarde van de betreffende Units. Deze kosten komen ten goede van het betreffende Deelfonds en worden in rekening gebracht ter dekking van de kosten van toe- en uittreding in de Masterfondsen. Bij uittreding door een Unithouder van een InlegGarantieFonds worden kosten in rekening gebracht voor de inkoop van Units. Deze garantie-exitvergoeding (kosten vroegtijdig uitstappen) bedraagt 0,6% 4

5 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds van de intrinsieke waarde van de in te kopen Units. Deze kosten komen ten goede van de Beheerder ter dekking van de reeds door haar aangegane verplichtingen voor het afdekken van de garantie. Beheerder kan met de beheerders van de Masterfondsen afspraken maken over het betalen van retourprovisies. Alle eventuele retourprovisies komen ten goede aan de Beheerder en worden volledig verrekend in het kader van het vaststellen van de beheervergoeding. Fiscale aspecten Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Het een en ander is vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de nadere uitwerking in het Besluit beleggingsinstellingen van 29 april De Beheerder zal erop toezien, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor het behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het Fonds de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar aan de Unithouders ter beschikking stelt. Toezicht Loyalis Sparen & Beleggen N.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht. Loyalis Sparen & Beleggen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. Loyalis S&B Beleggingsfonds en de binnen Loyalis S&B Beleggingsfonds actieve Deelfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Inleggarantiefonds 2013 Per 28 juni 2013 is Inleggarantiefonds2013 opgeheven. Dit is conform prospectus en zoals besloten in de unithoudervergadering van 29 mei De NAV op het moment van opheffing bedroeg 10,

6 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Verslag van de Beheerder Ontwikkeling Financiële Markten Het jaar 2013 kenmerkte zich door een breed economisch herstel. In belangrijke mate was dat nog steeds te danken aan de centrale banken. Hun ruime monetaire stimuleringsbeleid zorgde ervoor dat de economische groei wereldwijd gezien verder is aangetrokken. Het vertrouwen in het beleid van de centrale banken is groot en geld lenen erg goedkoop. De eurozone kwam in 2013 uit de recessie en er kwamen verschillende positieve signalen over de economie van de VS. In de eurozone werd de economie geholpen door minder bezuinigingen van overheden en door meer rust op de financiële markten. Uit de VS kwamen er goede banen- en industriecijfers. In 2013 waren er verschillende gebeurtenissen die ervoor hadden kunnen zorgen dat het jaar veel minder positief de boeken in was gegaan. In Europa had Cyprus hulp nodig om niet failliet te gaan. In de VS ontstond een impasse over de overheidsbegroting. Een deel van de overheid werd daarbij zelfs gesloten in oktober: de shutdown. Ook was er opnieuw veel onrust in het Midden-Oosten, internationaal ingrijpen in Syrië werd zelfs overwogen. Deze gebeurtenissen hadden een fors negatieve impact kunnen hebben op de wereldeconomie, maar opmerkelijk genoeg bleven de financiële markten vrij rustig en stabiel. Er was eigenlijk maar één gebeurtenis die in 2013 leidde tot een forse correctie op de beurzen. Dat was de uitspraak van de Fed-voorzitter Ben Bernanke op 22 mei. Hij kondigde aan dat de Fed voornemens was om haar stimulerende beleid te verminderen zodra het economisch herstel daar sterk genoeg voor was. De Amerikaanse economie zal op een gegeven moment weer op eigen kracht verder moeten groeien. Met name de aandelenmarkten, met uitzondering van aandelenmarkten in opkomende landen, hebben afgelopen jaar geprofiteerd van het ruime stimuleringsbeleid en hebben prima rendementen laten zien. Obligaties hebben het over het algemeen juist heel matig gedaan. Dit komt omdat de marktrentes sinds eind mei 2013 vanaf een laag niveau langzaam zijn opgelopen. De aankondiging van de Fed dat ze haar stimuleringsbeleid geleidelijk zou verminderen heeft geleid tot angst bij beleggers voor stijgende kapitaalmarktrentes. Obligatieposities werden verkleind en obligatieprijzen daalden. Kwaliteitsobligaties leverden daarom maar een zeer gering rendement in Ook de opkomende markten hadden te lijden onder de toegenomen onzekerheid door de uitspraken van de Fed. Aandelenkoersen daalden vrij fors in die regio s. Toekomst De Directie van de Beheerder is gematigd positief in haar verwachtingen voor Het ruime monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken in de afgelopen jaren heeft de stabiliteit op de financiële markten sterk bevorderd. Alle ogen zijn gericht op Amerika. Nu de centrale bank aldaar haar stimuleringsmaatregelen geleidelijk vermindert, zal de economische groei steeds meer op eigen kracht gestalte moeten krijgen. Daarnaast zijn er nogal wat mensen die opnieuw problemen met Europese staatsschulden voorzien, vooral als banken, vanwege onvoldoende buffers, in de problemen komen. De zorgen zitten dus vooral op het politieke vlak. Wij verwachten dat beleggers in het algemeen het komende jaar de iets meer risicovolle beleggingen zullen opzoeken. 6

7 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Hieronder worden de beleggingsresultaten per Deelfonds, weergegeven over de afgelopen vijf jaar, gesplitst naar inkomsten, kosten en waardeveranderingen. Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds 2013 (*) Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat (*) Fonds opgeheven per Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

8 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

9 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

10 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Wereldrendement Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Voorstel winstbestemming De bepaling van de resultaatbestemming is verder uitgewerkt in paragraaf 4.19 van de Prospectus van het Fonds. De Beheerder stelt voor om het resultaat over het boekjaar 2013 toe te voegen aan het fondsvermogen, rekening houdend met de doorstootverplichting. 10

11 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsbeleid Loyalis S&B Beleggingsfonds De Loyalis InlegGarantieFondsen (2014 t/m 2033) richten zich op beleggers die op een vastgestelde einddatum in de toekomst hun beleggingen te gelde willen maken. Ieder InlegGarantieFonds belegt volgens een elk jaar vooraf bepaalde Beleggingsmix in een breed gespreide portefeuille van Zakelijke Waarden (aandelen en indirect omroerend goed) en Vastrentende Waarden (obligaties en liquiditeiten). De InlegGarantieFondsen hebben een Beleggingsmix die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat in de tijd wijzigt, waarbij dit risicoprofiel steeds defensiever wordt naarmate de einddatum nadert. Dit houdt in dat de beleggingen zich gedurende de resterende looptijd steeds meer concentreren op vastrentende waarden en liquiditeiten. De Beheerder garandeert op einddatum, onder voorwaarden, de bruto inlegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een InlegGarantieFonds. Loyalis WereldRendement heeft een breed gespreide portefeuille aan indirecte beleggingen in voornamelijk Zakelijke Waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aandelen (zowel ontwikkelde als opkomende markten) en vastgoed. Loyalis WereldRendement heeft een onbepaalde looptijd en kent geen inleggarantie. De verhouding binnen Zakelijke Waarden komt overeen met de verhouding Zakelijke Waarden zoals wordt belegd binnen de InlegGarantieFondsen. De doelstelling van zowel de Loyalis InlegGarantieFondsen als Loyalis WereldRendement is erop gericht om vermogensgroei op de langere termijn, tenminste 5 jaar, te realiseren. De Deelfondsen beleggen volgens een door de Beheerder bepaalde Beleggingsmix, die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat van tijd tot tijd kan wijzigen. Voor zowel de InlegGarantieFondsen als WereldRendement geldt dat zover de beleggingen een andere valuta kennen dan de Euro de Beheerder de mogelijkheid heeft het valutarisico (gedeeltelijk) af te dekken. Voor 2013 is besloten te streven naar 80% afdekking van de totale USD exposure per InleggarantieFonds. De USD exposure bevindt zich alleen in het Loyalis S&B Master World Fonds dat via het SSgA World Index Equity Fund wereldwijd belegt in aandelen. Periodiek is de valutahedge bijgestuurd op 80% van de USD exposure. Per 1 januari, 1 april, 1 juli en per 1 oktober 2013 heeft de Beheerder, conform prospectus, voor elk InlegGarantieFonds opdracht gegeven om te rebalancen naar de nieuwe strategische gewichten. Tussentijds heeft geen rebalancing plaatsgevonden. Voor WereldRendement is op deze data gerebalanced naar de oorspronkelijke gewichten. 11

12 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds De InlegGarantiefondsen en WereldRendement beleggen indirect door deelname in Masterfondsen. Onderstaand wordt in de tabel het netto rendement over de verslagperiode 2013 weergegeven van de Masterfondsen waarin is belegd. Rendement over rapportage periode Zakelijke Waarden Loyalis S&B Master World Fonds 23,00% SSgA Europe Index Equity Fund 19,44% SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1-11,25% SSgA Europe Index Real Estate Fund 7,64% Vastrentende Waarden SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 1,88% SSgA Euro Short Term Bond Fund / SSgA Flexible Asset Allocation Fund 1,95% Naast het rendement van de Masterfondsen wordt onderstaand het rendement getoond van de Loyalis InlegGarantieFondsen en WereldRendement. Het betreft hier het rendement over NAV 31 dec NAV 31 dec Rendement 2013 Rendement sinds oprichting InleggarantieFonds , , ,5% 41,5% InleggarantieFonds , , ,9% 22,2% InleggarantieFonds , , ,4% 25,5% InleggarantieFonds , , ,2% 22,6% InleggarantieFonds , , ,0% 24,2% InleggarantieFonds , , ,7% 29,1% InleggarantieFonds , , ,2% 29,3% InleggarantieFonds , , ,0% 25,3% InleggarantieFonds , ,7760 9,8% 29,3% InleggarantieFonds , ,7199 9,6% 28,4% InleggarantieFonds , ,9976 9,2% 31,1% InleggarantieFonds , ,0846 8,8% 31,5% InleggarantieFonds , ,8419 8,6% 28,6% InleggarantieFonds , ,9688 8,9% 30,3% InleggarantieFonds , ,7675 8,3% 27,5% InleggarantieFonds , ,4792 8,0% 24,0% InleggarantieFonds , ,3810 7,0% 32,5% InleggarantieFonds , ,9173 5,5% 25,7% InleggarantieFonds , ,3605 4,1% 18,2% InleggarantieFonds , ,0984 2,4% 13,7% InleggarantieFonds ,2860 WereldRendement 12, , ,4% 22,3% 12

13 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Onderstaand wordt een overzicht getoond met de strategische beleggingsmix per deelfonds per begin januari Aandelen Developed Aandelen Europa Aandelen Emerging Onroerend Goed Europa Loyalis S&B Master World Fonds SSgA Europe Index Equity Fund SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 SSgA Europe Index Real Estate Fund InlegGarantieFonds ,00% 17,00% 12,75% 4,25% 85,0% InlegGarantieFonds ,40% 15,80% 11,85% 3,95% 79,0% InlegGarantieFonds ,20% 15,40% 11,55% 3,85% 77,0% InlegGarantieFonds ,00% 15,00% 11,25% 3,75% 75,0% InlegGarantieFonds ,80% 14,60% 10,95% 3,65% 73,0% InlegGarantieFonds ,60% 14,20% 10,65% 3,55% 71,0% InlegGarantieFonds ,40% 13,80% 10,35% 3,45% 69,0% InlegGarantieFonds ,20% 13,40% 10,05% 3,35% 67,0% InlegGarantieFonds ,00% 13,00% 9,75% 3,25% 65,0% InlegGarantieFonds ,80% 12,60% 9,45% 3,15% 63,0% InlegGarantieFonds ,60% 12,20% 9,15% 3,05% 61,0% InlegGarantieFonds ,40% 11,80% 8,85% 2,95% 59,0% InlegGarantieFonds ,20% 11,40% 8,55% 2,85% 57,0% InlegGarantieFonds ,00% 11,00% 8,25% 2,75% 55,0% InlegGarantieFonds ,80% 10,60% 7,95% 2,65% 53,0% InlegGarantieFonds ,60% 10,20% 7,65% 2,55% 51,0% InlegGarantieFonds ,00% 9,00% 6,75% 2,25% 45,0% InlegGarantieFonds ,00% 7,00% 5,25% 1,75% 35,0% InlegGarantieFonds ,00% 5,00% 3,75% 1,25% 25,0% InlegGarantieFonds ,00% 3,00% 2,25% 0,75% 15,0% InlegGarantieFonds ,00% 1,00% 0,75% 0,25% 5,0% WereldRendement 60,0% 20,0% 15,0% 5,0% 100,0% Staatspapier Europa Short term Cash Fund Totaal ZAKELIJK SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 SSgA Euro Short Term Bond Fund Totaal VASTRENTEND TOTAAL InlegGarantieFonds ,0% 15,0% 0,0% 15,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 21,0% 0,0% 21,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 23,0% 0,0% 23,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 27,0% 0,0% 27,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 29,0% 0,0% 29,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 31,0% 0,0% 31,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 33,0% 0,0% 33,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 35,0% 0,0% 35,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 37,0% 0,0% 37,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 39,0% 0,0% 39,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 41,0% 0,0% 41,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 43,0% 0,0% 43,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 45,0% 0,0% 45,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 47,0% 0,0% 47,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 49,0% 0,0% 49,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 45,0% 10,0% 55,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 35,0% 30,0% 65,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 15,0% 70,0% 85,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 10,0% 85,0% 95,0% 100,0% WereldRendement 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 13

14 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Onderstaand wordt een overzicht getoond met de werkelijke beleggingsmix per deelfonds per eind december Aandelen Developed Aandelen Europa Aandelen Emerging Onroerend Goed Europa Loyalis S&B Master World Fonds SSgA Europe Index Equity Fund SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 SSgA Europe Index Real Estate Fund InlegGarantieFonds ,12% 16,03% 10,98% 3,96% 80,10% InlegGarantieFonds ,93% 15,71% 10,75% 3,88% 78,27% InlegGarantieFonds ,44% 12,03% 8,23% 2,98% 69,68% InlegGarantieFonds ,50% 14,90% 10,19% 3,68% 74,28% InlegGarantieFonds ,28% 14,51% 9,93% 3,59% 72,31% InlegGarantieFonds ,05% 14,11% 9,66% 3,49% 70,31% InlegGarantieFonds ,85% 13,71% 9,37% 3,39% 68,32% InlegGarantieFonds ,59% 13,32% 9,14% 3,29% 66,34% InlegGarantieFonds ,40% 12,91% 8,84% 3,19% 64,34% InlegGarantieFonds ,18% 12,51% 8,56% 3,09% 62,34% InlegGarantieFonds ,14% 12,22% 8,23% 3,00% 60,59% InlegGarantieFonds ,69% 11,70% 8,01% 2,89% 58,29% InlegGarantieFonds ,50% 11,31% 7,74% 2,80% 56,34% InlegGarantieFonds ,20% 10,89% 7,48% 2,69% 54,26% InlegGarantieFonds ,74% 10,41% 7,29% 2,57% 52,01% InlegGarantieFonds ,45% 9,67% 6,65% 2,39% 48,16% InlegGarantieFonds ,26% 7,65% 5,28% 1,89% 38,07% InlegGarantieFonds ,11% 5,61% 3,86% 1,39% 27,97% InlegGarantieFonds ,91% 3,57% 2,45% 0,88% 17,82% InlegGarantieFonds ,68% 1,47% 1,05% 0,37% 7,57% InlegGarantieFonds 2013 WereldRendement 58,9% 20,2% 15,3% 5,2% 99,67% Staatspapier Europa Short term Cash Fund Totaal ZAKELIJK SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 SSgA Euro Short Term Bond Fund* Totaal VASTRENTEND TOTAAL InlegGarantieFonds ,10% 20,12% 0,00% 20,12% 100,21% InlegGarantieFonds ,27% 22,19% 0,00% 22,19% 100,46% InlegGarantieFonds ,68% 19,02% 0,00% 19,02% 88,70% InlegGarantieFonds ,28% 26,17% 0,00% 26,17% 100,45% InlegGarantieFonds ,31% 28,15% 0,00% 28,15% 100,46% InlegGarantieFonds ,31% 30,14% 0,00% 30,14% 100,45% InlegGarantieFonds ,32% 32,15% 0,00% 32,15% 100,47% InlegGarantieFonds ,34% 34,10% 0,00% 34,10% 100,45% InlegGarantieFonds ,34% 36,13% 0,00% 36,13% 100,47% InlegGarantieFonds ,34% 38,13% 0,00% 38,13% 100,47% InlegGarantieFonds ,59% 39,76% 0,00% 39,76% 100,35% InlegGarantieFonds ,29% 42,10% 0,00% 42,10% 100,39% InlegGarantieFonds ,34% 44,14% 0,00% 44,14% 100,48% InlegGarantieFonds ,26% 46,13% 0,00% 46,13% 100,39% InlegGarantieFonds ,01% 47,78% 0,00% 47,78% 99,79% InlegGarantieFonds ,16% 47,12% 0,00% 47,12% 95,28% InlegGarantieFonds ,07% 37,26% 24,93% 62,20% 100,27% InlegGarantieFonds ,97% 27,39% 44,94% 72,33% 100,30% InlegGarantieFonds ,82% 17,47% 65,01% 82,49% 100,31% InlegGarantieFonds ,57% 9,62% 79,56% 89,18% 96,75% InlegGarantieFonds ,00% 0,00% 0,00% WereldRendement 99,67% 0,00% 0,00% 0,00% 99,67% 14

15 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met liquiditeiten die eventueel tijdelijk in het fonds kunnen zitten. (*) Op 26 augustus 2013 is SSgA Euro Short Term Bond Fund gemerged met Flexible Asset Allocation Fund. 15

16 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Risicoparagraaf Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders begeven. Daarnaast wordt op maandbasis vastgesteld of de Masterfondsen voldoen aan de beleggingsrichtlijnen. Uiteraard heeft de beheerder van de Masterfondsen haar eigen risico framework ingericht, waarbij op dagbasis controles worden uitgevoerd. De Beheerder heeft geen aanleiding gezien om intra-kwartaal te rebalancen. Voor een verdere beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de algemene toelichting op de jaarrekening. Masterfondsen De InlegGarantiefondsen en WereldRendement beleggen indirect door deelname in Masterfondsen. Op dit moment heeft de Beheerder het beheer van de Masterfondsen uitbesteed aan State Street Global Advisors (SSgA). Onderstaand wordt ingegaan op de ontwikkeling binnen de verschillende Masterfondsen. Loyalis S&B Master World Fonds is een fonds dat 100% doorbelegt in het SSgA World Index Equity Fund en waarbij de totale USD exposure van dit SSgA fonds momenteel voor ongeveer 80% separaat wordt afgedekt. De reden dat niet precies 80% wordt afgedekt is dat de USD exposure dagelijks kan fluctueren, terwijl omwille van efficiënt portefeuillebeheer alleen op maandbasis wordt bijgestuurd. Het rendement van SSgA World Index Equity Fund bedroeg over ,02%. De depreciatie van de USD t.o.v. de Euro van 4,28% gedurende de verslagperiode heeft ertoe geleid dat het rendement van Loyalis S&B Master World Fonds uitkomt op 23,00%. SSgA World Index Equity Fund is een passief aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over ontwikkelde landen, sectoren en bedrijven. Het is vooral aan het aanhoudende stimulerende beleid van de centrale banken te danken dat er in 2013 een steeds sterker economisch herstel optrad. Het vertrouwen is groot en beleggers waren bereid om in de risicovollere assets te beleggen. In Amerika kwamen in 2013 veel bedrijven met positieve en beter dan verwachte cijfers, stegen de huizenprijzen en daalde de werkeloosheid. De shutdown van de Amerikaanse overheid heeft geen grote gevolgen gehad. In Europa was het betrekkelijk rustig rondom Griekenland. Daarnaast verlieten Ierland en Spanje aan het eind van 2013 het EU-steunprogramma. Het SSgA World Index Equity Fund tracht het rendement van de MSCI World Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,19%. Het absolute risico bedroeg 9,13% en de tracking error (standaard deviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,07%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Europe Index Equity Fund is een passief mandaat dat belegt in aandelen in developed Europa (zowel Euro als non Euro). Dit fonds is door de Beheerder toegevoegd aan de portefeuille om te compenseren voor de forse weging van de VS binnen SSgA World Index Equity Fund die gemiddeld rond 54% lag. Door toevoeging van deze portefeuille ligt de nadruk meer op Europese aandelen. Het netto rendement in Euro s lag over de verslagperiode op 19,44%. 16

17 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Ierland en Spanje hebben het EU-steunprogramma eind 2013 verlaten en beide landen hebben weer zelfstandig staatsobligaties uitgegeven op de kapitaalmarkt. Het vertrouwen van de beleggers is vergroot en dat heeft zich vertaald in een stijgende vraag naar aandelen in Europa. Daar waar in de Verenigde Staten wordt begonnen met het afbouwen van monetaire steunmaatregelen zal men in Europa de monetaire steunmaatregelen naar verwachting moeten uitbreiden. Europa heeft structureel te kampen met lage inflatie. Er is weliswaar sprake van een lichte economische groei, maar deze krijgt met name gestalte door het sterke Duitsland. De ECB heeft reeds aangekondigd alle instrumenten in te zetten om de inflatie weer op het gewenst niveau van iets onder de 2% te krijgen. Het SSgA Europe Index Equity Fund tracht het rendement van de MSCI Europe Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,38%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 0,15%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 12,18%. Hiermee voldoet het fonds aan het beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 is een mandaat dat actief belegt in de opkomende markten. Het rendement in Euro s lag over de verslagperiode op -11,25%. In 2013 hebben de opkomende landen last gehad van de aankondiging dat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) haar stimuleringsbeleid afbouwt. Sindsdien heeft er een vlucht van kapitaal plaatsgevonden uit de opkomende landen. Gevolg was dalende aandelenkoersen en ook dalende valutakoersen in opkomende markten t.o.v. de Euro. Tegelijkertijd verhoogden centrale banken hun beleidsrentes om de vlucht een halt toe te roepen. China, een van de belangrijkste opkomende economieën, staat aan het begin van een structurele groeivertraging. Omdat China veel grondstoffen importeert van andere opkomende landen, zullen ook deze landen last hebben van een vertraging in de groei. Het SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 tracht het rendement van de MSCI Emerging Markets Index te verslaan. Het actief beheer richt zich op het over- en onderwegen van bepaalde landen en het over- en onderwegen van sectoren en aandelen binnen een land. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 4,44%. De tracking error over de afgelopen 3 jaar bedroeg 2,13%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 14,55%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Europe Index Real Estate Fund is een passief mandaat dat belegt in vastgoedaandelen in developed Europa (zowel Euro als non Euro). Vastgoedaandelen stegen fors in prijs in Het rendement in Euro s lag over de verslagperiode op 7,64%. In het lage renteklimaat zijn de dividendrendementen van vastgoedaandelen erg aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen. Europese vastgoedaandelen waren ook in 2013 nog erg aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van de onderliggende waarde van het vastgoed. Het SSgA Europe Index Real Estate Fund tracht het rendement van de EPRA Europe Liquid 40 te volgen. Over de verslagperiode bedroeg de underperformance 0,51%. De tracking error over de afgelopen 3 jaar bedroeg 0,42%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 13,50%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. 17

18 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 is een passief mandaat dat belegt in staatspapier van de EMU landen. Bewegingen van de rente op obligaties werden gedomineerd door de rust die de ECB in de markt bracht. In de perifere Eurolanden daalde de rente op staatspapier fors als gevolg van de verminderde onzekerheid. Spanje en Ierland maken niet langer gebruik van het EU steunprogramma. De vraag naar obligaties uit perifere Eurolanden is toegenomen en de prijs gestegen. In het SSgA fonds wordt niet belegd in Griekse staatsobligaties. Het rendement kwam uiteindelijk uit op 1,88%. Het SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 tracht het rendement van de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,34%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 0,13%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 4,50%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Euro Short Term Bond Fund (vanaf 26 augustus 2013: Flexible Asset Allocation Fund) was een passief mandaat dat belegde in met name kortlopende renteproducten binnen de Eurozone. De rentes op de geldmarkt waren extreem laag. De enorme hoeveelheden geld die centrale banken in het financiële systeem hebben gepompt en de zeer lage ECB rente zijn hiervan de oorzaak. Gevolg is dat dit fonds tot 26 augustus een rendement heeft opgeleverd van -/- 0,05%. Op 26 augustus is het Euro Short Term Bond Fund gefuseerd met het Flexible Asset Allocation Fund, waarbij de beleggingsstijl is aangepast naar die van het Flexible Asset Allocation Fund. Dit fonds heeft als doel om jaarlijks de 1-maands Euribor te verslaan met 1,60%. De beleggingsstijl is een stuk actiever van aard. Over het hele jaar heeft het fonds een outperformance gehaald van 2,21% waarmee de beleggingsdoelstelling is behaald. Gedurende de laatste 3 maanden van 2013 bedroeg de outperformance 2,18%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 1,95%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 3,43%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. InlegGarantieFonds 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben in dit Masterfonds belegd. N.B. De beleggingsstijl (actief) en beleggingshorizon (minimaal 3 jaar) van het Flexible Asset Allocation Fund past naar mening van de beheerder niet goed bij de beleggingsdoelstelling van klanten die beleggen in het InlegGarantiefonds De beheerder heeft in overleg met de bewaarder verschillende alternatieven overwogen bij State Street, maar geen geschikt alternatief gevonden. Per 23 januari zijn alle participaties in het Flexible Asset Allocation Fund verkocht en staan de belangen als cash op een KAS BANK liquiditeitenrekening. 18

19 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Inrichting van de bedrijfsvoering Algemeen Hieronder gaan wij in op de inrichting van de bedrijfsvoering van de Beheerder voor zover gericht op de activiteiten van de beleggingsinstelling. De inrichting van de bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met de vereisten van artikel 121 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Een dergelijke structuur kan nooit absolute zekerheid bieden, maar is ontworpen om redelijke zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de controles over de risico's gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheerder. Uitgevoerde activiteiten Relevante risico's zijn in kaart gebracht en bijbehorende interne controles zijn gedefinieerd. Hierbij heeft de Beheerder het COSO Integrated Framework als uitgangspunt gekozen. Aan de beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering wordt in de praktijk op een aantal manieren invulling gegeven. Door middel van rapportages, die zijn gebaseerd op de procesbeschrijvingen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen wordt de directie van de Beheerder periodiek geïnformeerd. Daarnaast is er een incidenten- en klachtenprocedure. Over 2013 is het effectieve functioneren van de beheersmaatregelen getest door middel van detailtesten van opzet, bestaan en werking van deze maatregelen van interne controle. Het betreft generieke testwerkzaamheden die procesmatig zijn uitgevoerd. Hieruit zijn in het kader van de rapportage in dit jaarverslag geen relevante bevindingen naar voren gekomen. Rapportage over de bedrijfsvoering Over 2013 hebben wij de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren. Op grond van het bovenstaande verklaren wij als Beheerder van het Loyalis S&B Beleggingsfonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo en verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Heerlen, 28 april 2014 Loyalis Sparen & Beleggen N.V. Drs. P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex RA RO 19

20 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarrekening 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds 20

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie