Jaarverslag Loyalis S&B Beleggingsfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds

2 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis S&B Beleggingsfonds 11 Risicoparagraaf 16 Inrichting van de bedrijfsvoering 19 Jaarrekening 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds 20 Samengestelde Balans en Winst- & Verliesrekening 21 Toelichting 23 Fiscale aspecten 25 Jaarrekening Deelfondsen Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis InlegGarantieFonds Loyalis WereldRendement 156 Overige gegevens 163 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 164 2

3 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Algemene gegevens Loyalis S&B Beleggingsfonds Het Loyalis S&B Beleggingsfonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april Het fonds is gevestigd te Heerlen, Nederland. Beheerder Loyalis Sparen & Beleggen N.V. Burg. de Hesselleplein CH Heerlen Website: Bewaarder KAS-Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V. Spuistraat 172 Postbus DB Amsterdam Onafhankelijk accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Postbus AV Rotterdam Juridisch adviseur Greenberg Traurig Postbus AH Amsterdam Essentiële beleggersinformatie Voor het Loyalis S&B Beleggingsfonds is essentiële beleggersinformatie opgesteld met informatie over de vennootschap, de kosten en de risico s. Deze essentiële beleggersinformatie is, evenals het prospectus, verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en op 3

4 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Structuur Loyalis S&B Beleggingsfonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds onderverdeeld is in meerdere Deelfondsen. Elk Deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel, en kent een eigen intrinsieke waardebepaling van de Units. Voor elk Deelfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Deelfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Deelfonds worden verantwoord. Het op elk Deelfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Deelfonds komen uitsluitend ten goede of ten laste van de Unithouders van het desbetreffende Deelfonds. De intrinsieke waarde van een Unit geeft het evenredige deel weer in het netto fondsvermogen van het desbetreffende Deelfonds. Hoewel er sprake is van administratief gescheiden vermogens, blijven de Deelfondsen in juridische zin onderdeel uitmaken van het Fonds. Het Loyalis S&B Beleggingsfonds bestaat uit 21 Deelfondsen en is opgesplitst in 20 Loyalis InlegGarantieFondsen en het fonds Loyalis WereldRendement. De Loyalis InlegGarantieFondsen hebben ieder een eigen vaste einddatum. Beleggers kunnen op deze wijze zelf het Loyalis InlegGarantieFonds kiezen dat bij hun eigen beleggingshorizon past. Loyalis WereldRendement heeft een onbepaalde looptijd. Kostenstructuur Bij deelname in het Fonds wordt er een beheervergoeding, toe- en uittreedkosten en eventueel garantie-exitkosten (kosten vroegtijdig uitstappen) in rekening gebracht. De beheervergoeding voor de InlegGarantieFondsen respectievelijk Loyalis WereldRendement bedraagt op synthetische basis berekend 1,50% respectievelijk 1,0% van de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds op jaarbasis. De beheervergoeding wordt op dagbasis pro rata ten laste van de Deelfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. Aangezien de Deelfondsen participeren in Masterfondsen worden zowel kosten op het niveau van de Deelfondsen als indirect op het niveau van de Masterfondsen gemaakt. De kosten op het niveau van de Masterfondsen zijn verwerkt in de beheervergoeding. Dit wil zeggen dat de indirecte kosten van de Masterfondsen worden meegenomen om de kosten die de Beheerder in rekening mag brengen vast te stellen. De Beheerder neemt de algemene kosten voor zijn rekening. Het betreft onder meer de kosten voor: beheer van de Deelfondsen, bewaring van de activa van het Deelfonds door de Bewaarder, transacties gedaan voor de Deelfondsen, inleggarantie, administratie (zoals de kosten voor het vastleggen en opmaken van de financiële documentatie), het houden van vergaderingen van Unithouders, uitbesteding, onafhankelijke accountant, oprichting van het Fonds en de Deelfondsen, toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank krachtens de Wft, externe (juridische en fiscale) adviseurs, marketing, verplichte publicaties en overige indirecte kosten. De Unithouder wordt bij toe- en uittreding kosten in rekening gebracht voor toekenning en inkoop van Units. Deze kosten bedragen 0,15% van de intrinsieke waarde van de betreffende Units. Deze kosten komen ten goede van het betreffende Deelfonds en worden in rekening gebracht ter dekking van de kosten van toe- en uittreding in de Masterfondsen. Bij uittreding door een Unithouder van een InlegGarantieFonds worden kosten in rekening gebracht voor de inkoop van Units. Deze garantie-exitvergoeding (kosten vroegtijdig uitstappen) bedraagt 0,6% 4

5 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds van de intrinsieke waarde van de in te kopen Units. Deze kosten komen ten goede van de Beheerder ter dekking van de reeds door haar aangegane verplichtingen voor het afdekken van de garantie. Beheerder kan met de beheerders van de Masterfondsen afspraken maken over het betalen van retourprovisies. Alle eventuele retourprovisies komen ten goede aan de Beheerder en worden volledig verrekend in het kader van het vaststellen van de beheervergoeding. Fiscale aspecten Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Het een en ander is vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de nadere uitwerking in het Besluit beleggingsinstellingen van 29 april De Beheerder zal erop toezien, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor het behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het Fonds de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar aan de Unithouders ter beschikking stelt. Toezicht Loyalis Sparen & Beleggen N.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 lid 1 sub a van de Wet op het financieel toezicht. Loyalis Sparen & Beleggen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. Loyalis S&B Beleggingsfonds en de binnen Loyalis S&B Beleggingsfonds actieve Deelfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Inleggarantiefonds 2013 Per 28 juni 2013 is Inleggarantiefonds2013 opgeheven. Dit is conform prospectus en zoals besloten in de unithoudervergadering van 29 mei De NAV op het moment van opheffing bedroeg 10,

6 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Verslag van de Beheerder Ontwikkeling Financiële Markten Het jaar 2013 kenmerkte zich door een breed economisch herstel. In belangrijke mate was dat nog steeds te danken aan de centrale banken. Hun ruime monetaire stimuleringsbeleid zorgde ervoor dat de economische groei wereldwijd gezien verder is aangetrokken. Het vertrouwen in het beleid van de centrale banken is groot en geld lenen erg goedkoop. De eurozone kwam in 2013 uit de recessie en er kwamen verschillende positieve signalen over de economie van de VS. In de eurozone werd de economie geholpen door minder bezuinigingen van overheden en door meer rust op de financiële markten. Uit de VS kwamen er goede banen- en industriecijfers. In 2013 waren er verschillende gebeurtenissen die ervoor hadden kunnen zorgen dat het jaar veel minder positief de boeken in was gegaan. In Europa had Cyprus hulp nodig om niet failliet te gaan. In de VS ontstond een impasse over de overheidsbegroting. Een deel van de overheid werd daarbij zelfs gesloten in oktober: de shutdown. Ook was er opnieuw veel onrust in het Midden-Oosten, internationaal ingrijpen in Syrië werd zelfs overwogen. Deze gebeurtenissen hadden een fors negatieve impact kunnen hebben op de wereldeconomie, maar opmerkelijk genoeg bleven de financiële markten vrij rustig en stabiel. Er was eigenlijk maar één gebeurtenis die in 2013 leidde tot een forse correctie op de beurzen. Dat was de uitspraak van de Fed-voorzitter Ben Bernanke op 22 mei. Hij kondigde aan dat de Fed voornemens was om haar stimulerende beleid te verminderen zodra het economisch herstel daar sterk genoeg voor was. De Amerikaanse economie zal op een gegeven moment weer op eigen kracht verder moeten groeien. Met name de aandelenmarkten, met uitzondering van aandelenmarkten in opkomende landen, hebben afgelopen jaar geprofiteerd van het ruime stimuleringsbeleid en hebben prima rendementen laten zien. Obligaties hebben het over het algemeen juist heel matig gedaan. Dit komt omdat de marktrentes sinds eind mei 2013 vanaf een laag niveau langzaam zijn opgelopen. De aankondiging van de Fed dat ze haar stimuleringsbeleid geleidelijk zou verminderen heeft geleid tot angst bij beleggers voor stijgende kapitaalmarktrentes. Obligatieposities werden verkleind en obligatieprijzen daalden. Kwaliteitsobligaties leverden daarom maar een zeer gering rendement in Ook de opkomende markten hadden te lijden onder de toegenomen onzekerheid door de uitspraken van de Fed. Aandelenkoersen daalden vrij fors in die regio s. Toekomst De Directie van de Beheerder is gematigd positief in haar verwachtingen voor Het ruime monetaire beleid van de belangrijkste centrale banken in de afgelopen jaren heeft de stabiliteit op de financiële markten sterk bevorderd. Alle ogen zijn gericht op Amerika. Nu de centrale bank aldaar haar stimuleringsmaatregelen geleidelijk vermindert, zal de economische groei steeds meer op eigen kracht gestalte moeten krijgen. Daarnaast zijn er nogal wat mensen die opnieuw problemen met Europese staatsschulden voorzien, vooral als banken, vanwege onvoldoende buffers, in de problemen komen. De zorgen zitten dus vooral op het politieke vlak. Wij verwachten dat beleggers in het algemeen het komende jaar de iets meer risicovolle beleggingen zullen opzoeken. 6

7 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Hieronder worden de beleggingsresultaten per Deelfonds, weergegeven over de afgelopen vijf jaar, gesplitst naar inkomsten, kosten en waardeveranderingen. Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds 2013 (*) Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat (*) Fonds opgeheven per Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

8 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

9 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Beleggingsresultaten Inleggarantiefonds Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat

10 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Beleggingsresultaten Wereldrendement Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Resultaat Voorstel winstbestemming De bepaling van de resultaatbestemming is verder uitgewerkt in paragraaf 4.19 van de Prospectus van het Fonds. De Beheerder stelt voor om het resultaat over het boekjaar 2013 toe te voegen aan het fondsvermogen, rekening houdend met de doorstootverplichting. 10

11 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Beleggingsbeleid Loyalis S&B Beleggingsfonds De Loyalis InlegGarantieFondsen (2014 t/m 2033) richten zich op beleggers die op een vastgestelde einddatum in de toekomst hun beleggingen te gelde willen maken. Ieder InlegGarantieFonds belegt volgens een elk jaar vooraf bepaalde Beleggingsmix in een breed gespreide portefeuille van Zakelijke Waarden (aandelen en indirect omroerend goed) en Vastrentende Waarden (obligaties en liquiditeiten). De InlegGarantieFondsen hebben een Beleggingsmix die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat in de tijd wijzigt, waarbij dit risicoprofiel steeds defensiever wordt naarmate de einddatum nadert. Dit houdt in dat de beleggingen zich gedurende de resterende looptijd steeds meer concentreren op vastrentende waarden en liquiditeiten. De Beheerder garandeert op einddatum, onder voorwaarden, de bruto inlegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een InlegGarantieFonds. Loyalis WereldRendement heeft een breed gespreide portefeuille aan indirecte beleggingen in voornamelijk Zakelijke Waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aandelen (zowel ontwikkelde als opkomende markten) en vastgoed. Loyalis WereldRendement heeft een onbepaalde looptijd en kent geen inleggarantie. De verhouding binnen Zakelijke Waarden komt overeen met de verhouding Zakelijke Waarden zoals wordt belegd binnen de InlegGarantieFondsen. De doelstelling van zowel de Loyalis InlegGarantieFondsen als Loyalis WereldRendement is erop gericht om vermogensgroei op de langere termijn, tenminste 5 jaar, te realiseren. De Deelfondsen beleggen volgens een door de Beheerder bepaalde Beleggingsmix, die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat van tijd tot tijd kan wijzigen. Voor zowel de InlegGarantieFondsen als WereldRendement geldt dat zover de beleggingen een andere valuta kennen dan de Euro de Beheerder de mogelijkheid heeft het valutarisico (gedeeltelijk) af te dekken. Voor 2013 is besloten te streven naar 80% afdekking van de totale USD exposure per InleggarantieFonds. De USD exposure bevindt zich alleen in het Loyalis S&B Master World Fonds dat via het SSgA World Index Equity Fund wereldwijd belegt in aandelen. Periodiek is de valutahedge bijgestuurd op 80% van de USD exposure. Per 1 januari, 1 april, 1 juli en per 1 oktober 2013 heeft de Beheerder, conform prospectus, voor elk InlegGarantieFonds opdracht gegeven om te rebalancen naar de nieuwe strategische gewichten. Tussentijds heeft geen rebalancing plaatsgevonden. Voor WereldRendement is op deze data gerebalanced naar de oorspronkelijke gewichten. 11

12 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds De InlegGarantiefondsen en WereldRendement beleggen indirect door deelname in Masterfondsen. Onderstaand wordt in de tabel het netto rendement over de verslagperiode 2013 weergegeven van de Masterfondsen waarin is belegd. Rendement over rapportage periode Zakelijke Waarden Loyalis S&B Master World Fonds 23,00% SSgA Europe Index Equity Fund 19,44% SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1-11,25% SSgA Europe Index Real Estate Fund 7,64% Vastrentende Waarden SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 1,88% SSgA Euro Short Term Bond Fund / SSgA Flexible Asset Allocation Fund 1,95% Naast het rendement van de Masterfondsen wordt onderstaand het rendement getoond van de Loyalis InlegGarantieFondsen en WereldRendement. Het betreft hier het rendement over NAV 31 dec NAV 31 dec Rendement 2013 Rendement sinds oprichting InleggarantieFonds , , ,5% 41,5% InleggarantieFonds , , ,9% 22,2% InleggarantieFonds , , ,4% 25,5% InleggarantieFonds , , ,2% 22,6% InleggarantieFonds , , ,0% 24,2% InleggarantieFonds , , ,7% 29,1% InleggarantieFonds , , ,2% 29,3% InleggarantieFonds , , ,0% 25,3% InleggarantieFonds , ,7760 9,8% 29,3% InleggarantieFonds , ,7199 9,6% 28,4% InleggarantieFonds , ,9976 9,2% 31,1% InleggarantieFonds , ,0846 8,8% 31,5% InleggarantieFonds , ,8419 8,6% 28,6% InleggarantieFonds , ,9688 8,9% 30,3% InleggarantieFonds , ,7675 8,3% 27,5% InleggarantieFonds , ,4792 8,0% 24,0% InleggarantieFonds , ,3810 7,0% 32,5% InleggarantieFonds , ,9173 5,5% 25,7% InleggarantieFonds , ,3605 4,1% 18,2% InleggarantieFonds , ,0984 2,4% 13,7% InleggarantieFonds ,2860 WereldRendement 12, , ,4% 22,3% 12

13 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Onderstaand wordt een overzicht getoond met de strategische beleggingsmix per deelfonds per begin januari Aandelen Developed Aandelen Europa Aandelen Emerging Onroerend Goed Europa Loyalis S&B Master World Fonds SSgA Europe Index Equity Fund SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 SSgA Europe Index Real Estate Fund InlegGarantieFonds ,00% 17,00% 12,75% 4,25% 85,0% InlegGarantieFonds ,40% 15,80% 11,85% 3,95% 79,0% InlegGarantieFonds ,20% 15,40% 11,55% 3,85% 77,0% InlegGarantieFonds ,00% 15,00% 11,25% 3,75% 75,0% InlegGarantieFonds ,80% 14,60% 10,95% 3,65% 73,0% InlegGarantieFonds ,60% 14,20% 10,65% 3,55% 71,0% InlegGarantieFonds ,40% 13,80% 10,35% 3,45% 69,0% InlegGarantieFonds ,20% 13,40% 10,05% 3,35% 67,0% InlegGarantieFonds ,00% 13,00% 9,75% 3,25% 65,0% InlegGarantieFonds ,80% 12,60% 9,45% 3,15% 63,0% InlegGarantieFonds ,60% 12,20% 9,15% 3,05% 61,0% InlegGarantieFonds ,40% 11,80% 8,85% 2,95% 59,0% InlegGarantieFonds ,20% 11,40% 8,55% 2,85% 57,0% InlegGarantieFonds ,00% 11,00% 8,25% 2,75% 55,0% InlegGarantieFonds ,80% 10,60% 7,95% 2,65% 53,0% InlegGarantieFonds ,60% 10,20% 7,65% 2,55% 51,0% InlegGarantieFonds ,00% 9,00% 6,75% 2,25% 45,0% InlegGarantieFonds ,00% 7,00% 5,25% 1,75% 35,0% InlegGarantieFonds ,00% 5,00% 3,75% 1,25% 25,0% InlegGarantieFonds ,00% 3,00% 2,25% 0,75% 15,0% InlegGarantieFonds ,00% 1,00% 0,75% 0,25% 5,0% WereldRendement 60,0% 20,0% 15,0% 5,0% 100,0% Staatspapier Europa Short term Cash Fund Totaal ZAKELIJK SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 SSgA Euro Short Term Bond Fund Totaal VASTRENTEND TOTAAL InlegGarantieFonds ,0% 15,0% 0,0% 15,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 21,0% 0,0% 21,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 23,0% 0,0% 23,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 27,0% 0,0% 27,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 29,0% 0,0% 29,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 31,0% 0,0% 31,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 33,0% 0,0% 33,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 35,0% 0,0% 35,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 37,0% 0,0% 37,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 39,0% 0,0% 39,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 41,0% 0,0% 41,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 43,0% 0,0% 43,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 45,0% 0,0% 45,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 47,0% 0,0% 47,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 49,0% 0,0% 49,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 45,0% 10,0% 55,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 35,0% 30,0% 65,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 15,0% 70,0% 85,0% 100,0% InlegGarantieFonds ,0% 10,0% 85,0% 95,0% 100,0% WereldRendement 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 13

14 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Onderstaand wordt een overzicht getoond met de werkelijke beleggingsmix per deelfonds per eind december Aandelen Developed Aandelen Europa Aandelen Emerging Onroerend Goed Europa Loyalis S&B Master World Fonds SSgA Europe Index Equity Fund SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 SSgA Europe Index Real Estate Fund InlegGarantieFonds ,12% 16,03% 10,98% 3,96% 80,10% InlegGarantieFonds ,93% 15,71% 10,75% 3,88% 78,27% InlegGarantieFonds ,44% 12,03% 8,23% 2,98% 69,68% InlegGarantieFonds ,50% 14,90% 10,19% 3,68% 74,28% InlegGarantieFonds ,28% 14,51% 9,93% 3,59% 72,31% InlegGarantieFonds ,05% 14,11% 9,66% 3,49% 70,31% InlegGarantieFonds ,85% 13,71% 9,37% 3,39% 68,32% InlegGarantieFonds ,59% 13,32% 9,14% 3,29% 66,34% InlegGarantieFonds ,40% 12,91% 8,84% 3,19% 64,34% InlegGarantieFonds ,18% 12,51% 8,56% 3,09% 62,34% InlegGarantieFonds ,14% 12,22% 8,23% 3,00% 60,59% InlegGarantieFonds ,69% 11,70% 8,01% 2,89% 58,29% InlegGarantieFonds ,50% 11,31% 7,74% 2,80% 56,34% InlegGarantieFonds ,20% 10,89% 7,48% 2,69% 54,26% InlegGarantieFonds ,74% 10,41% 7,29% 2,57% 52,01% InlegGarantieFonds ,45% 9,67% 6,65% 2,39% 48,16% InlegGarantieFonds ,26% 7,65% 5,28% 1,89% 38,07% InlegGarantieFonds ,11% 5,61% 3,86% 1,39% 27,97% InlegGarantieFonds ,91% 3,57% 2,45% 0,88% 17,82% InlegGarantieFonds ,68% 1,47% 1,05% 0,37% 7,57% InlegGarantieFonds 2013 WereldRendement 58,9% 20,2% 15,3% 5,2% 99,67% Staatspapier Europa Short term Cash Fund Totaal ZAKELIJK SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 SSgA Euro Short Term Bond Fund* Totaal VASTRENTEND TOTAAL InlegGarantieFonds ,10% 20,12% 0,00% 20,12% 100,21% InlegGarantieFonds ,27% 22,19% 0,00% 22,19% 100,46% InlegGarantieFonds ,68% 19,02% 0,00% 19,02% 88,70% InlegGarantieFonds ,28% 26,17% 0,00% 26,17% 100,45% InlegGarantieFonds ,31% 28,15% 0,00% 28,15% 100,46% InlegGarantieFonds ,31% 30,14% 0,00% 30,14% 100,45% InlegGarantieFonds ,32% 32,15% 0,00% 32,15% 100,47% InlegGarantieFonds ,34% 34,10% 0,00% 34,10% 100,45% InlegGarantieFonds ,34% 36,13% 0,00% 36,13% 100,47% InlegGarantieFonds ,34% 38,13% 0,00% 38,13% 100,47% InlegGarantieFonds ,59% 39,76% 0,00% 39,76% 100,35% InlegGarantieFonds ,29% 42,10% 0,00% 42,10% 100,39% InlegGarantieFonds ,34% 44,14% 0,00% 44,14% 100,48% InlegGarantieFonds ,26% 46,13% 0,00% 46,13% 100,39% InlegGarantieFonds ,01% 47,78% 0,00% 47,78% 99,79% InlegGarantieFonds ,16% 47,12% 0,00% 47,12% 95,28% InlegGarantieFonds ,07% 37,26% 24,93% 62,20% 100,27% InlegGarantieFonds ,97% 27,39% 44,94% 72,33% 100,30% InlegGarantieFonds ,82% 17,47% 65,01% 82,49% 100,31% InlegGarantieFonds ,57% 9,62% 79,56% 89,18% 96,75% InlegGarantieFonds ,00% 0,00% 0,00% WereldRendement 99,67% 0,00% 0,00% 0,00% 99,67% 14

15 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met liquiditeiten die eventueel tijdelijk in het fonds kunnen zitten. (*) Op 26 augustus 2013 is SSgA Euro Short Term Bond Fund gemerged met Flexible Asset Allocation Fund. 15

16 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Risicoparagraaf Risicobeheer is een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Dagelijks worden de belangrijkste risico s gemonitord door de Beheerder. Met name wordt daarbij gekeken of de beleggingen zich nog binnen de vastgestelde kaders begeven. Daarnaast wordt op maandbasis vastgesteld of de Masterfondsen voldoen aan de beleggingsrichtlijnen. Uiteraard heeft de beheerder van de Masterfondsen haar eigen risico framework ingericht, waarbij op dagbasis controles worden uitgevoerd. De Beheerder heeft geen aanleiding gezien om intra-kwartaal te rebalancen. Voor een verdere beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de algemene toelichting op de jaarrekening. Masterfondsen De InlegGarantiefondsen en WereldRendement beleggen indirect door deelname in Masterfondsen. Op dit moment heeft de Beheerder het beheer van de Masterfondsen uitbesteed aan State Street Global Advisors (SSgA). Onderstaand wordt ingegaan op de ontwikkeling binnen de verschillende Masterfondsen. Loyalis S&B Master World Fonds is een fonds dat 100% doorbelegt in het SSgA World Index Equity Fund en waarbij de totale USD exposure van dit SSgA fonds momenteel voor ongeveer 80% separaat wordt afgedekt. De reden dat niet precies 80% wordt afgedekt is dat de USD exposure dagelijks kan fluctueren, terwijl omwille van efficiënt portefeuillebeheer alleen op maandbasis wordt bijgestuurd. Het rendement van SSgA World Index Equity Fund bedroeg over ,02%. De depreciatie van de USD t.o.v. de Euro van 4,28% gedurende de verslagperiode heeft ertoe geleid dat het rendement van Loyalis S&B Master World Fonds uitkomt op 23,00%. SSgA World Index Equity Fund is een passief aandelenmandaat dat belegt in aandelen, gespreid over ontwikkelde landen, sectoren en bedrijven. Het is vooral aan het aanhoudende stimulerende beleid van de centrale banken te danken dat er in 2013 een steeds sterker economisch herstel optrad. Het vertrouwen is groot en beleggers waren bereid om in de risicovollere assets te beleggen. In Amerika kwamen in 2013 veel bedrijven met positieve en beter dan verwachte cijfers, stegen de huizenprijzen en daalde de werkeloosheid. De shutdown van de Amerikaanse overheid heeft geen grote gevolgen gehad. In Europa was het betrekkelijk rustig rondom Griekenland. Daarnaast verlieten Ierland en Spanje aan het eind van 2013 het EU-steunprogramma. Het SSgA World Index Equity Fund tracht het rendement van de MSCI World Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,19%. Het absolute risico bedroeg 9,13% en de tracking error (standaard deviatie van het rendementsverschil) over een 3-jaars periode 0,07%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Europe Index Equity Fund is een passief mandaat dat belegt in aandelen in developed Europa (zowel Euro als non Euro). Dit fonds is door de Beheerder toegevoegd aan de portefeuille om te compenseren voor de forse weging van de VS binnen SSgA World Index Equity Fund die gemiddeld rond 54% lag. Door toevoeging van deze portefeuille ligt de nadruk meer op Europese aandelen. Het netto rendement in Euro s lag over de verslagperiode op 19,44%. 16

17 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Ierland en Spanje hebben het EU-steunprogramma eind 2013 verlaten en beide landen hebben weer zelfstandig staatsobligaties uitgegeven op de kapitaalmarkt. Het vertrouwen van de beleggers is vergroot en dat heeft zich vertaald in een stijgende vraag naar aandelen in Europa. Daar waar in de Verenigde Staten wordt begonnen met het afbouwen van monetaire steunmaatregelen zal men in Europa de monetaire steunmaatregelen naar verwachting moeten uitbreiden. Europa heeft structureel te kampen met lage inflatie. Er is weliswaar sprake van een lichte economische groei, maar deze krijgt met name gestalte door het sterke Duitsland. De ECB heeft reeds aangekondigd alle instrumenten in te zetten om de inflatie weer op het gewenst niveau van iets onder de 2% te krijgen. Het SSgA Europe Index Equity Fund tracht het rendement van de MSCI Europe Index te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,38%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 0,15%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 12,18%. Hiermee voldoet het fonds aan het beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 is een mandaat dat actief belegt in de opkomende markten. Het rendement in Euro s lag over de verslagperiode op -11,25%. In 2013 hebben de opkomende landen last gehad van de aankondiging dat de Amerikaanse Centrale Bank (FED) haar stimuleringsbeleid afbouwt. Sindsdien heeft er een vlucht van kapitaal plaatsgevonden uit de opkomende landen. Gevolg was dalende aandelenkoersen en ook dalende valutakoersen in opkomende markten t.o.v. de Euro. Tegelijkertijd verhoogden centrale banken hun beleidsrentes om de vlucht een halt toe te roepen. China, een van de belangrijkste opkomende economieën, staat aan het begin van een structurele groeivertraging. Omdat China veel grondstoffen importeert van andere opkomende landen, zullen ook deze landen last hebben van een vertraging in de groei. Het SSgA Global Emerging Markets Alpha Equity Fund 1 tracht het rendement van de MSCI Emerging Markets Index te verslaan. Het actief beheer richt zich op het over- en onderwegen van bepaalde landen en het over- en onderwegen van sectoren en aandelen binnen een land. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 4,44%. De tracking error over de afgelopen 3 jaar bedroeg 2,13%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 14,55%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Europe Index Real Estate Fund is een passief mandaat dat belegt in vastgoedaandelen in developed Europa (zowel Euro als non Euro). Vastgoedaandelen stegen fors in prijs in Het rendement in Euro s lag over de verslagperiode op 7,64%. In het lage renteklimaat zijn de dividendrendementen van vastgoedaandelen erg aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar inkomen. Europese vastgoedaandelen waren ook in 2013 nog erg aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van de onderliggende waarde van het vastgoed. Het SSgA Europe Index Real Estate Fund tracht het rendement van de EPRA Europe Liquid 40 te volgen. Over de verslagperiode bedroeg de underperformance 0,51%. De tracking error over de afgelopen 3 jaar bedroeg 0,42%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 13,50%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. 17

18 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 is een passief mandaat dat belegt in staatspapier van de EMU landen. Bewegingen van de rente op obligaties werden gedomineerd door de rust die de ECB in de markt bracht. In de perifere Eurolanden daalde de rente op staatspapier fors als gevolg van de verminderde onzekerheid. Spanje en Ierland maken niet langer gebruik van het EU steunprogramma. De vraag naar obligaties uit perifere Eurolanden is toegenomen en de prijs gestegen. In het SSgA fonds wordt niet belegd in Griekse staatsobligaties. Het rendement kwam uiteindelijk uit op 1,88%. Het SSgA EMU Government Bond Index Fund 1 tracht het rendement van de Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI) te volgen. Over het hele jaar werd een underperformance behaald van 0,34%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 0,13%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 4,50%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. SSgA Euro Short Term Bond Fund (vanaf 26 augustus 2013: Flexible Asset Allocation Fund) was een passief mandaat dat belegde in met name kortlopende renteproducten binnen de Eurozone. De rentes op de geldmarkt waren extreem laag. De enorme hoeveelheden geld die centrale banken in het financiële systeem hebben gepompt en de zeer lage ECB rente zijn hiervan de oorzaak. Gevolg is dat dit fonds tot 26 augustus een rendement heeft opgeleverd van -/- 0,05%. Op 26 augustus is het Euro Short Term Bond Fund gefuseerd met het Flexible Asset Allocation Fund, waarbij de beleggingsstijl is aangepast naar die van het Flexible Asset Allocation Fund. Dit fonds heeft als doel om jaarlijks de 1-maands Euribor te verslaan met 1,60%. De beleggingsstijl is een stuk actiever van aard. Over het hele jaar heeft het fonds een outperformance gehaald van 2,21% waarmee de beleggingsdoelstelling is behaald. Gedurende de laatste 3 maanden van 2013 bedroeg de outperformance 2,18%. De tracking error over een 3-jaars periode bedroeg 1,95%. Het absolute risico van het fonds bedroeg 3,43%. Hiermee voldoet het fonds aan de beleggingsbeleid zoals vastgelegd in het prospectus. InlegGarantieFonds 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 hebben in dit Masterfonds belegd. N.B. De beleggingsstijl (actief) en beleggingshorizon (minimaal 3 jaar) van het Flexible Asset Allocation Fund past naar mening van de beheerder niet goed bij de beleggingsdoelstelling van klanten die beleggen in het InlegGarantiefonds De beheerder heeft in overleg met de bewaarder verschillende alternatieven overwogen bij State Street, maar geen geschikt alternatief gevonden. Per 23 januari zijn alle participaties in het Flexible Asset Allocation Fund verkocht en staan de belangen als cash op een KAS BANK liquiditeitenrekening. 18

19 Jaarverslag 2013 S&B Beleggingsfonds Inrichting van de bedrijfsvoering Algemeen Hieronder gaan wij in op de inrichting van de bedrijfsvoering van de Beheerder voor zover gericht op de activiteiten van de beleggingsinstelling. De inrichting van de bedrijfsvoering is afgestemd op de omvang van de organisatie en in lijn met de vereisten van artikel 121 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Een dergelijke structuur kan nooit absolute zekerheid bieden, maar is ontworpen om redelijke zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van de controles over de risico's gerelateerd aan de activiteiten van de beleggingsinstelling. De beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering behoort tot de verantwoordelijkheid van de Beheerder. Uitgevoerde activiteiten Relevante risico's zijn in kaart gebracht en bijbehorende interne controles zijn gedefinieerd. Hierbij heeft de Beheerder het COSO Integrated Framework als uitgangspunt gekozen. Aan de beoordeling van de effectiviteit en het functioneren van de bedrijfsvoering wordt in de praktijk op een aantal manieren invulling gegeven. Door middel van rapportages, die zijn gebaseerd op de procesbeschrijvingen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen wordt de directie van de Beheerder periodiek geïnformeerd. Daarnaast is er een incidenten- en klachtenprocedure. Over 2013 is het effectieve functioneren van de beheersmaatregelen getest door middel van detailtesten van opzet, bestaan en werking van deze maatregelen van interne controle. Het betreft generieke testwerkzaamheden die procesmatig zijn uitgevoerd. Hieruit zijn in het kader van de rapportage in dit jaarverslag geen relevante bevindingen naar voren gekomen. Rapportage over de bedrijfsvoering Over 2013 hebben wij de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het Bgfo en daaraan gerelateerde regelgeving. Ook is niet geconstateerd dat de maatregelen van interne controle niet effectief en overeenkomstig de beschrijving functioneren. Op grond van het bovenstaande verklaren wij als Beheerder van het Loyalis S&B Beleggingsfonds te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo en verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2013 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Heerlen, 28 april 2014 Loyalis Sparen & Beleggen N.V. Drs. P.N. van Wageningen W.R.H. Vliex RA RO 19

20 Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarrekening 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds 20

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015

Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Loyalis Global Funds HALFJAARVERSLAG 2015 Halfjaarverslag Loyalis Global Funds 2015 GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST Pagina 1 van 39 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Algemene gegevens 3 2. Structuur 5 3. Halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2012. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2012 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2012 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2009. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2009 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Fiscale aspecten 5 Toezicht 5 Verslag van de beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis S&B Beleggingsfonds:

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Jaarverslag Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2009 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Algemene gegevens 2 Structuur 3 Verslag van de beheerder 4-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 7 Winst en verliesrekening over de periode 1 september

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds BND Wereld Indexfonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds

BND Paraplufonds. Haljaarverslag 2014. BND Paraplufonds Haljaarverslag 2014 BND Paraplufonds Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2014 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2014 30 juni 2014 2 Toelichting op de balans per 30

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds

Halfjaarverslag BND Wereld Indexfonds Halfjaarverslag 2017 Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 3 Participatieklassen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Internet Publicatiebalans 2015

Internet Publicatiebalans 2015 Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg 70 5271 NA SINT-MICHIELSGESTEL Internet Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S41081829. Rapportdatum: 21 maart 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie