Arbeidsrecht (3): Arbeidsvoorwaardenrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsrecht (3): Arbeidsvoorwaardenrecht"

Transcriptie

1 Arbeidsrecht (3): Arbeidsvoorwaardenrecht 1. LOON... 2 A. ALGEMEEN Begrip Recht op loon?... 2 B. LOONVORMING Vormen Hoogte... 2 C. LOONSBESCHERMING Algemeen Welk loon?... 5 D. CONCLUSIE ARBEIDSTIJD... 6 A. ALGEMEEN Arbeidstijdregeling De arbeidswet (en het toepassingsgebied ervan)... 6 B. ARBEIDSDUUR Begrip Arbeidsduurgrenzen... 7 C. ARBEIDSTIJDSREGELING Nachtarbeid Werkroosters Voltijds/deeltijds... 8 D. ZONDAGSRUST EN FEESTDAGEN... 8 E. JAARLIJKSE VAKANTIE Duur Vakantiegeld Tijdstip en verdeling van de vakantie... 9 Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 1

2 1. Loon A. Algemeen 1 Begrip In de algemene betekenis, los specifieke wettelijke bepalingen, is loon de tegenprestatie voor de verrichte arbeid (en is dus te gebruiken als de wet geen eigen definitie geeft). Dat vloeit voor uit de definitie van een arbeidsovereenkomst. Om te kijken of iets loon is, moet dus gekeken worden of er arbeid staat tegenover een bedrag dat voor een bepaalde periode werd toegekend. Als een werkgever toelaat dat een bedrijfswagen ook voor privédoeleinden gebruikt wordt, is dat een vorm van loon. Een zogenaamde dertiende maand is ook loon: het doel is het belonen van werk of het aanmoedigen om meer te werken. Geschenken (waarbij er animus donandi is) zijn geen loon. Het gaat bv. om een stuk chocolade bij sinterklaas. Ook alles wat toegekend wordt omwille van de schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst is geen loon. Een ontslagvergoeding of betaalde feestdagen vallen daaronder. Voor vakantiegeld is er wat discussie, omdat daar gewerkte dagen tegenover moeten staan. Ook schadevergoedingen zijn geen loon. Loon heeft dus vooreerst een belangrijk contractueel aspect. Toch spelen de wet en de CAO s een grote rol, vooral in de hoogte, vormen en bescherming van het loon. 2 Recht op loon? Het recht op loon zit vervat in de wet (cf. art. 20, 5 CAO-wet) en de CAO s, maar eigenlijk is zonder veel belang. Het gaat immers om een simpel contract. Alles wat tegenprestatie voor arbeid is, kan worden afgedwongen via de arbeidsovereenkomst. Vanuit de definitie is het niet mogelijk om hiervan af te wijken, en bijvoorbeeld te bepalen dat alle voordelen in natura geen loon zijn. Op andere voordelen, zoals eindejaarspremies, kan er maar recht zijn vanuit andere rechtsbronnen, zoals de wet of het gebruik (dat wel in de arbeidsovereenkomst kan worden uitgeschakeld). B. Loonvorming 1 Vormen Naast een geldsom kan het loon ook een reeks andere vormen aannemen: Voordelen in natura: een bedrijfswagen voor privégebruik, een gsm, Titels: aandelen(opties), maaltijdcheques, Bijkomende socialezekerheidsvoordelen, zoals een hospitalisatieverzekering of een aanvullend pensioen. De zogenaamde new age benefits, zoals een strijkdienst of een kindercrèche op het werk. Een loon in geld kan vast zijn (komt het meeste voor) of resultaatsgebonden (vooral bij kaderleden). Het kan om een commissieloon (bv. voor handelsvertegenwoordigers), om bonussen of om aandelenplannen (een aandeel in de winst). 2 Hoogte (1) Algemeen Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 2

3 De wetgever acht het niet opportuun om de loonshoogte volledig aan de autonomie van de partijen over te laten. Daarom bestaat in veel landen een wettelijk minimumloon. Dat is niet zo in België, waar dit aan de sociale partners wordt overgelaten. De hoogte van het loon wordt dus bepaald door de arbeidsovereenkomst, de CAO en eventueel het gebruik of een eenzijdige wilsuiting (van de werkgever). Ze wordt berekend per kwartaal van dertien werken. Het maandloon maal 3, gedeeld door 13 en gedeeld door 38, geeft dan het uurloon. (2) Minimumloon Hoewel dus in beginsel de hoogte van het loon louter in de arbeidsovereenkomst wordt bepaald, zijn er bepaalde loonschalen ( barema s ) die gevolgd moet worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria: Leeftijd: oudere werknemers verdienen meer. Dat is ergens onlogisch, omdat ze misschien iets minder flexibel of snel zijn. Het gevolg van het hogere loon is ook dat oudere werknemers oninteressant worden voor de werkgever. Een onderscheid op basis van leeftijd kan evenwel discriminatoir zijn (ook vanuit het EG-recht), waardoor dit onderscheid aan het verdwijnen is. CAO s die dit criterium bevatten, worden niet meer bindend verklaard. Anciënniteit: het aantal jaren dat iemand meedraait in een bedrijf. Iemand die lang meedraait, heeft veel ervaring en wordt beloond voor zijn trouw. Het diploma van de werknemer. De functie. Deze worden samen met het vereiste diploma geordend volgens algemene classificaties, waarvan de omschrijving ondertussen vaak verouderd is. Het gaat telkens om het brutoloon. (3) Indexkoppeling Als de loonschalen ongewijzigd zouden blijven, zou de koopkracht dalen door de inflatie. Om die reden worden de Belgische minimumlonen als enige land (in andere landen wordt onderhandeld) automatisch gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptiegoederen (dat werkt volgens het IMF de inflatie in de hand). Dat gebeurt tweejaarlijks in een cao die voor onbepaalde duur wordt gesloten. De lonen worden ofwel periodiek aangepast, ofwel aangepast als een bepaalde spilindex wordt overschreven. Dat is niet alleen in het voordeel van de werknemers, maar ook van de bedrijven: arme werknemers kunnen niet consumeren. Het indexcijfer van de consumptiegoederen wordt berekend op basis van de prijsevolutie van een korf 482 producten en diensten, die elke twee jaar wordt aangepast. Het gaat om goederen voor dagelijkse consumptie, met uitzondering van ongezonde goederen en (in de mom daarvan) om goederen die gevoelig zijn voor prijsstijgingen, zoals petroleum. In een aantal sectoren, zoals de bouw, vindt geen automatische koppeling plaats. Daar gebeurt een tweejaarlijkse all-in aanpassing van de lonen. Daarbij wordt dan niet alleen over het nominale loon, maar ook over de reële koopkracht gediscussieerd. Stijgen de lonen te veel, worden ze afgetopt door de overeengekomen loonsverhoging. Recent bestaat er discussie over de vraag of niet het beter zou zijn het nettoloon te indexeren. Dat maakt voor de werknemers in theorie - niets uit, maar de werkgevers zouden minder belastingen en socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. De overheid is daarom tegen de netto-indexering gekant. (4) Loon(kosten)matiging Als het algemeen belang in het gedrang komt, komt de overheid de laatste decennia soms toch tussen. Dat gebeurt vooral om de loonkosten te drukken. De Belgische arbeider behoort tot de duurste in de wereld, en de concurrentiekracht komt soms in gevaar. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 3

4 Daarom worden de lonen vergeleken met die van de buurlanden, in een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Op basis daarvan wordt in eerste instantie informeel overlegd door de sociale partners in de groep van tien. Wordt daar geen interprofessioneel akkoord gesloten (geldig voor twee jaar), dan probeert de overheid te bemiddelen en zo een cao tot stand te brengen. Lukt dat nog niet, vaardigt de regering een KB uit. Op deze manier wordt een percentage vastgelegd, dat de marge inhoudt waarbinnen de lonen mogen stijgen. Dit is de brutomarge. De brutomarge min de index geeft de nettomarge of de reële stijging van de lonen. Op basis van deze normen kan verder onderhandeld worden in de NAR of de in de paritaire comités. (5) Algemene normen De loonshoogte wordt ook bepaald door enkele algemeen geldende normen. Het gemiddeld minimum maandinkomen is het minimum minomorum voor de loonshoogte. Het wordt bepaald in de CAO s nr. 43 (werknemers >21 jaar) en nr. 50 (werknemers <21 jaar). Voor een 21-jarige de voltijds werkt gaat het om 1387 bruto. Dat is amper een procent of vijf hoger dan de werkloosheidsuitkering, wat de oorzaak van de werkloosheidsval is. Voor deeltijdse arbeiders bepaalt CAO nr. 35 (art 9-10) dat de deeltijdse werkgever in verhouding evenveel moet verdienen als een voltijdse werknemer. Dat geldt ook voor het minimumloon. De iure (art. 149 EG, CAO nr. 25 en Genderwet) moeten vrouwen evenwel verdienen als mannen. De facto verdienen vrouwen nog steeds ca. 15% minder dan mannen. (6) Verplaatsingskosten De werkgever is per algemeen bindend CAO verplicht om de verplaatsingskosten te vergoeden, voor zover de verplaatsing met het openbaar vervoer gebeurt. De werkgever betaalt 60% van het sociaal abonnement. Betaalt hij 80%, legt de overheid de overige 20% bij. Sectorale CAO s voorzien vaak in tussenkomsten voor verplaatsingen met de wagen of de fiets. C. Loonsbescherming 1 Algemeen Al in 1867 kwamen er wetten die het loon moesten beschermen. De werkgever mocht de vrijheid van de werknemer om over zijn loon te beschikken, niet beperken (cf. art. 3 Loonbeschermingswet). Dat gebeurde vaak, omdat werknemers in natura werden betaald, of na het loon meteen na het fabriekscafé werden geleid. In 1965 werd de wet gemoderniseerd, al doet hij nog steeds wat verouderd aan. Belangrijke bepalingen zijn: Art. 4, dat bepaalt dat het loon moet betaald worden in de Belgische munt Art. 5, 1 en 3 bepalen dat de ondernemingsraad beslist of de uitbetaling giraal of van hand tot hand gebeurt (wat nog uiterst zelden voorkomt). Art. 6, 1 bepaalt dat slechts een deel van het loon in natura mag gebeuren, als dat gebruikelijk en wenselijk is gezien de bedrijfstak. Een aantal goederen ( 2) vallen daarbuiten. Maar die lijst is verouderd en allesbehalve volledig. De rechtspraak lost dit op door de goederen die niet op de lijst staan, niet mee te rekenen om te kijken of de loonnormen gerespecteerd zijn. Een brutoloon van 1000 met een bedrijfswagen ter waarde van 400 is niet conform het minimumloon. Art. 9, lid 1 bepaalt dat arbeiders minstens twee keer per maand moeten worden betaald, terwijl bedienden slechts elke maand hoeven betaald te worden. Lid 5 Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 4

5 bepaalt dat de uitbetaling ten laatste vier werkdagen na de arbeidsperiode moet gebeuren. Art. 10 bepaalt, in afwijking van het gemeen recht (cf. art BW) dat de interesten op achterstallig loon van rechtswege verschuldigd zijn vanaf de dag dat ze opeisbaar wordt. Een aanmaning zou praktisch moeilijk zijn. Het opeisbare loon is het nettoloon (cf. infra). De bijdragen aan de fiscus en de RSZ zijn niet opeisbaar. Cassatie ging er daarom van uit dat de interest op het nettoloon veschuldigd was. De wet specificeert tegenwoordig dat het om het brutoloon gaat. Art. 16 bepaalt (op nogal 19 e -eeuwse wijze) dat het loon niet in de kantine van de werkgever mag worden uitgedeeld of worden overhandigd aan familieleden van de werknemer. Art. 23 somt limitatief vijf gevallen op waarin de werknemer (een deel van) het loon mag inhouden. Deze bepaling moet voorkomen dat de werknemer niet over voldoende salaris beschikt. Twee daarvan zijn vast. Het nettoloon is aldus gelijk aan het brutoloon verminderd met de werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid en verminderd met de bedrijfsvoorheffing. Schadevergoedingen kunnen pas na akkoord of na rechterlijke uitspraak worden ingehouden. 2 Welk loon? De loonbeschermingswet definieert in art. 2 een loonbegrip dat ruimer is dan het algemene loonbegrip (en dus meer bescherming biedt). Lid 1 bepaalt dat het gaat om het geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer recht heeft ten gevolge van zijn dienstbetrekking. Dat geld en die in geld waardeerbare voordelen vallen ten laste van de werkgever. Ook de fooien en bedieningsgelden vallen onder de loonbeschermingswet en komen toe aan de werknemers (art. 9 LBW). De werkgever moet de pot verdelen volgens de principes van de loonbeschermingswet. Valt niet onder lid 1: giften. Vallen daar wel onder (maar niet onder het algemeen loonbegrip): toekenningen naar aanleiding van schadevergoedingen, kosten of de schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst (zoals een ontslagvergoeding). Lid 2 bepaalt dat de Koning het loonbegrip nog kan uitbreiden. Aangezien het loonbegrip ex lid 1 al breed is, is dat alsnog niet gebeurd. Mogelijke uitbreidingen zijn aandelenopties (die geen loon zijn als ze gelicht worden, want dat gebeurt niet ten gevolge de dienstbetrekking. De socialezekerheidsbijdragen vallen ook niet onder lid 1, omdat de werkgever hier in principe geen recht op heeft (cf. supra). Hij kan wel vorderen dat de bijdragen betaald worden aan de derde. Lid 3 bevat een aantal zaken die niet onder de loombeschermingswet vallen, zoals aanvullende socialezekerheidsvoordelen of vakantiegeld. Art. 2 is van belang voor de sociale zekerheid. Art. 23 van de algemenebeginselenwet inzake sociale zekerheid verwijst immers in lid 1 naar art. 2 LBW. Art. 23, lid 2 van de algemenebeginselenwet bepaalt evenwel dat de koning het loonbegrip kan uitbreiden of inperken, wat ook al gebeurd is. D. Conclusie Er is geen eenduidig loonbegrip. Het begrip loon verschilt naargelang de rechtstak: Algemeen: tegenprestatie voor arbeid Loonbeschermingswet: art. 2 LBW Sociale zekerheid: art. 2 LBW+uitbreidingen Fiscaliteit: bezoldiginen Enz, enz. (Europees recht o.a.). Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 5

6 2. Arbeidstijd A. Algemeen 1 Arbeidstijdregeling Aan de arbeidstijd zijn twee aspecten verbonden. Enerzijds kent de arbeidstijd een sterk contractueel aspect. Ze wordt in beginsel bepaald in de arbeidsovereenkomst. Art. 20, 1 AO-wet bevestigd dat de werkgever de arbeid moet laten verrichten op de tijd die overeengekomen is. Anderzijds heeft het recht inzake arbeidstijd ook een sterk beschermend element. De wet van 16 maart 1971 houdende de arbeidswet bevat een reeks beschermende bepalingen. 2 De arbeidswet (en het toepassingsgebied ervan) De wet is van toepassing op werknemers en werkgevers, en hun gelijkgestelden (art. 1 Arbeidswet). De bepalingen over arbeidstijd zijn niet van toepassing op een aantal functies, opgesomd in art. 3 Arbeidswet. Het gaat onder meer over door de koning aangegeven leidende functies en vertrouwenspost. Dat gebeurde in een (ondertussen verouderd) KB van Het gaat o.a. om directeuren en filiaalbeheerders (en één secretaresse), en om veiligheidspersoneel. Zij mogen meer werken dan wettelijk voorzien, maar hebben geen wettelijk recht op loon voor die uren. Meestal hebben zij daar wel contractueel recht op. Ook wat betreft handelsvertegenwoordigers en dienstboden gelden sommige bepalingen niet. Art. 3bis voegt hier ook nog de huisarbeiders aan toe (die in zijn eigen woonst werkt, cf. art. 119 AO-wet). Ook de volgende artikelen bepalen nog enkele uitzonderingen. B. Arbeidsduur 1 Begrip (1) Art. 19, lid 2 Arbeidswet De arbeidswet definieert de arbeidsduur als de tijd waarin de werknemer ter beschikking is van de werkgever (hoelang werkt iemand?). Het gevolg is dat ook permanentie (waarbij de werknemer stand-by is) en wachttijden (periodes van korte technische werkloosheid) eronder vallen. De schaft valt er in principe niet onder (is een kwestie van arbeidstijd), maar dat is een feitenkwestie. (2) Richtlijn 2003/88 De arbeidsduur wordt ook omschreven in het Europees recht. Het gaat om de periode waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent. Die definitie is prima facie enger dan de Belgische definitie, maar ze wordt erg ruim geïnterpreteerd door het Europees Hof van Justitie. Zo oordeelde het Hof dat inzake wachtdiensten geldt dat periodes waarin de werknemer niet werkzaam is, maar wel ter beschikking is op het bedrijf, ook als arbeidsduur gelden. Periodes van bereikbaarheid, waarbij de werknemer stand-by is maar niet in het bedrijf aanwezig is, gelden niet als arbeidsduur. Een opvoeder die s nachts op een internaat verblijft, valt onder de definitie, zelfs al slaapt hij. De arresten hadden grote gevolgen voor bepaalde lidstaten. De commissie stelde dan ook onlangs voor de definitie in de richtlijn aan te passen, zodat periodes van beschikbaarheid er niet onder vallen, tenzij de nationale regelgeving anders bepaalt. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 6

7 2 Arbeidsduurgrenzen (1) Grenzen De maximumwerkduur per week is 38u, met een daggrens van 8u (art. 19 Arbeidswet) (of 9u, art. 20, 1 Arbeidswet). De Arbeidswet heeft het nog over 40u, maar dat is door andere rechtsbronnen verminderd. De minimumgrens van een werkperiode is drie uur (art. 21 Arbeidswet). De werknemers hebben in elk tijdvak van 24u recht op 11 pauze tussen de beëindiging en de hervatting van het werk (art. 38ter, 1 Arbeidswet). Ze hebben elke zes uur werk op een kwartier pauze (art. 38quater, 1 en 4 Arbeidswet). (2) Overwerk Overwerk is arbeid die verricht wordt boven de grens van 9u per dag of 40u per week (of boven de lagere grenzen) (art 29, 2, lid 1 Arbeidswet). Overwerk is zonder formaliteiten toegestaan in vier situaties (art. 22 en 26, 1 en 2 Arbeidswet): bij overmacht, ploegenarbeid, bij inventarissen en balansen, in overmachtsituaties. Per KB is overwerk in een aantal sectoren ook toegelaten. Tot slot is overwerk in een aantal gevallen mogelijk mits naleving van een aantal formaliteiten (art. 25 en 26, 1 3 Arbeidswet): bij een buitengewone vermeerdering van werk of bij een onvoorziene noodzakelijkheid. Inzake de overwerk gelden de volgende regels: In principe mag elk trimester gemiddeld niet meer dan achtendertig uur per week worden gewerkt (art. 26bis, 1, lid 1 Arbeidswet). Evenwel mogen per kalendjaar vijfenzestig uren (of 130, na een bepaalde procedure) buiten de berekening van dat gemiddelde worden gelaten (art. 26bis, 2bis Arbeidswet). Het aantal overuren mag niet meer dan 65 bedragen binnen hetzelfde trimester (interne grens) (art. 26, 1, lid 9 Arbeidswet?). Wordt dit overschreden, is inhaalrust verschuldigd. Per dag mag bovendien in beginsel niet meer dan 11u en per week niet meer dan 50u gewerkt worden (art. 27, 1 Arbeidswet) (absolute grens). Een flexibele uurregeling is mogelijk, als het gemiddelde op jaarbasis niet overschreden wordt. Per CAO is evenwel vastgesteld dat het maximum om 43u in de week mag gaan, en minimaal om 33u in de week moet gaan (art. 20bis, 1 Arbeidswet). In dat geval is geen overloon verschuldigd (art. 29, 2, lid 2 Arbeidswet). Het gevolg van overwerk is dubbel: Enerzijds is overloon verschuldigd, dat % hoger is dan het normale loon (art. 29, 1 Arbeidswet) Anderzijds heeft de werkgever in beginsel recht op inhaalrust (art. 26bis, 2 Arbeidswet). Het aantal uren overwerk moet door andere rusturen gecompenseerd worden. C. Arbeidstijdsregeling 1 Nachtarbeid Er is principieel een verbod om te werken tussen 20u en 6u (art. 35 Arbeidswet). De wet bevat evenwel een ele reeks uitzonderingen (art. 36 Arbeidswet), die volgens een bepaalde procedure kunnen worden ingevoerd (art. 38 Arbeidswet). Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 7

8 2 Werkroosters De arbeidstijd moet worden vastgelegd in het arbeidsreglement. Buiten deze uren mag in beginsel niet gewerkt worden (art. 38bis, lid 1 Arbeidswet). 3 Voltijds/deeltijds Cf. elders. D. Zondagsrust en feestdagen Het is (de meeste) werkgevers verboden om mensen te werken te stellen op zondag. Er is evenwel geen verbod om op zondag vrijwillig te werken. Voor zelfstandigen geldt dat ze een verplichte wekelijkse rustdag moeten instellen. Daarnaast zijn er ook tien wettelijke feestdagen. De werknemer mag op die dag niet te werk gesteld worden en heeft recht op loon. Valt een feestdag samen met een zondag, of werkt een werknemer toch, dan heeft hij recht op een vervangende dag. E. Jaarlijkse vakantie 1 Duur (1) Algemeen De duur van de jaarlijkse vakantie wordt berekend op het aantal gewerkte dagen van het vorige kalenderjaar (art. 3, lid 1 wet juni 1971 (vakantiewet)) en bedraagt in principe vier werken (art. 3, lid 2 Vakantiewet). Feestdagen, stakingsdagen, zwangerschapsverlof e.d. worden met gewerkte dagen gelijkgesteld (art. 3, lid 2 vakantiewet jo. art. 16 en 41 KB 30 maart 1967), met bepaalde beperkingen (art. 18 en 43 KB 30 maart 1967). De uitwerking verschilt naargelang het gaat om arbeiders of om bedienden. Het gemiddelde aantal vakantiedagen in België is 22,6. (2) Arbeiders Voor arbeiders wordt het aantal vakantiedagen berekend volgens het aantal gewerkte dagen. Art. 35, 1 KB 30 maart 1967 bevat een tabel en een formule om het aantal gewerkte dagen te berekenen. (3) Bedienden Voor bedienden geldt een eenvoudiger systeem: er is recht op twee dagen vakantie per tewerkgestelde maand (of een maand die daarmee is gelijkgesteld) (art. 60 KB 30 maart 1967). 2 Vakantiegeld (1) Algemeen Vanuit de filosofie dat vakantiegeld niet alleen in levensonderhoud moest voorzien, maar ook moest toelaten om iets extra te doen, zijn er twee soorten vakantiegeld: Het gewone (enkele), dat gelijk is aan het loon Het aanvullend (dubbel) vakantiegeld. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 8

9 Opnieuw verschilt de uitwerking naar gelang het gaat om arbeiders of om bedienden (art. 9 Vakantiewet). (2) Arbeiders Het vakantiegeld van arbeiders bedraagt 15,38% van de lonen van het vakantiedienstjaar (het jaar op basis waarvan de vakantie wordt berekend), die als basis hebben gediend voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen (art. 14 KB 30 maart 1967) (dus niet louter van de huidige werkgever). Voor gelijkgestelde inactiviteitsdagen wordt een loon gerekend van 80% van het gemiddelde dagloon. Van dit vakantiegeld wordt 1% afgehouden om de gelijkgestelde inactiviteitsdagen te financieren (art. 19, 1, 1 Vakantiewet jo.art. 15 KB 30 maart 1967). Het overige vakantiegeld wordt gefinancierd door een bijdrage van de werkgever, die 16,27% van het loon van de arbeiders bedraagt (art. 18 en 19, 1, 2 Vakantiewet). Dit bedrag wordt gestort aan de Rijkdienst voor Sociale zekerheid, dat via de Rijkdienst voor Jaarlijkse vakantie (of een aantal bijzondere fondsen) het bedrag doorstort aan de handarbeider. Op deze manier wordt de werknemer één keer betaald, ook al had hij in het vorige jaar meerdere werkgevers. (3) Bedienden Er wordt een onderscheid gemaakt naar gelang de bediende al dan een arbeidsovereenkomst lopende heeft: Is de bediende in dienst, krijgt hij zijn gewone loon doorbetaald. Daarbovenop komt, per gepresteerde maand in het vakantiedienstjaar, een toeslag van 1/12 van 92% (want er zijn niet steeds 52 weken) van het brutoloon van de maand waarin de vakantie ingaat (art. 38 KB 30 maart 1967). Is de bediende niet langer of verminderd in dienst, geldt een systeem dat vergelijkbaar is met dat voor arbeiders. De bediende heeft recht op 15,34% van het brutoloon van het lopende vakantiedienstjaar (art. 46, 1, lid 1 KB 30 maart 1967). Heeft hij evenwel de vakantie die betrekking heeft op het vorige dienstjaar, nog niet opgenomen, dan heeft hij daarenboven ook recht op 15,34% op het brutoloon van dat vakantiedienstjaar (art. 46, 1, lid 2 KB 30 maart 1967). Het vakantiegeld wordt door de werkgever rechtstreeks aan de bediende uitbetaald (art. 13 Vakantiewet jo. art. 45 KB 30 maart 1967) (bedienden worden geacht minder vaak van werkgever te wisselen). Bij het beëindigen van de overeenkomst krijgt de bediende daarover een attest mee (art. 46, 2 KB 30 maart 1967). (4) Jeugdvakantiedagen en uitkeringen Een werknemer die nog geen 25 jaar is, heeft recht op jeugdvakantiedagen (maximum vier weken) als hj in het loop van het vakantiedienstjaar zijn studies heeft beëindigd en na die beëindiging arbeid in het vakantiedienstjaar heeft verricht voor minstens één maand (art. 5, lid 1 Vakantiewet). Voor de extra dagen heeft hij recht op een jeugdvakantie-uitkering, die een soort werkloosheidsuitkering is. 3 Tijdstip en verdeling van de vakantie De wet regelt niet wanneer vakantie wordt genomen. Dat wordt beslist via een cascadesysteem (art. 63 KB 30 maart 1967): In principe beslist het paritair comité Zo niet de ondernemingsraad Of anders een akkoord van de werkgever met vakbondsafvaardiging Of met de werkgevers Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 9

10 Ten slotte kan de vakantieregeling ook worden opgenomen in een individueel akkoord Bij betwisting kan de rechtbank regelingen treffen. Academiejaar samenvatting Jeroen De Mets 10

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis 29 april 2010 Mr. Peter Roosens Mr. Liesbeth te Rijdt 1 Overzicht I. Waarom is arbeidsduur een actueel thema? II. III. IV.

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

Aanvullend PC voor de werklieden

Aanvullend PC voor de werklieden 1000000 Aanvullend PC voor de werklieden Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 (107.545)... 2 Overuren... 5 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden

De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden De arbeidstijd van kaderpersoneel en leidinggevenden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding 24

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6

Coll0ectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 ( )... 6 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Bepalingen met betrekking tot de nachtarbeid van toepassing op vol- en deeltijdse werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van afdeling 4 van

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967 Artikel 46 EVOLUTIE VAN ARTIKEL 46 Artikel 46 Oorspronkelijke tekst Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst op de in 1967 te nemen vakantie Tekst volgens het KB van 02.04.1970 Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst op de

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 23 VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN (1) ------------------------ Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Akkoord begroting 2017

Akkoord begroting 2017 Akkoord begroting 2017 SAMENVATTING SOCIAAL LUIK Op 14 oktober 2016 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en werkbaar werk. U vindt hieronder een samenvatting van de maatregelen,

Nadere informatie

Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk

Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk Sociale maatregelen begroting 2017 & Werkbaar Werk Op 14 oktober 2016 bereikte de federale regering een akkoord over de begroting en werkbaar werk. U vindt hieronder een samenvatting van de maatregelen,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Achtste scenario Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma Inleiding 1 - Inleiding Met een "Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid"

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied.

WETSVOORSTEL. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied. WETSVOORSTEL Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als voorzien in artikel 78 van de Grondwet. Toepassingsgebied Artikel 2 Deze wet is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers. Voor de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Nota rond meeruren/overuren

Nota rond meeruren/overuren Nota rond meeruren/overuren (versie November 2011) 1. Doelstelling Deze nota heeft tot doel om de algemene regelgeving rond meeruren en overuren voor de beleidsondersteunende diensten te bundelen en steunt

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen:

DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: DE NIEUWE WET OP WENDBAAR en WERKBAAR WERK ALGEMEEN OVERZICHT. In de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk (WWW) zijn twee soorten van maatregelen opgenomen: Enerzijds maatregelen die een rechtstreekse werking

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.564)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd

Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten. Directie I/5A. Circulaire nr. Ci.RH.242/ (AAFisc Nr. 43/2011) dd Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Centrale diensten Directie I/5A Circulaire nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc Nr. 43/2011) dd 02.09.2011 Personenbelasting Vrijgesteld inkomen Sociaal voordeel Sociaal voordeel

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 KLEINE FLEXIBILITEIT PC 112 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden

AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden 13.8.2008 AARDAPPELVERWERKENDE NIJVERHEID : Loon- en arbeidsvoorwaarden K.B. geldig van 1.7.2007 af. 2.6.2008 K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4.7.2007,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2

Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. Anciënniteitstoeslag... 2 1320000 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 (110.303)... 2 Vergoedingen aan de werknemers

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.2 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen in het PSC 149.2 (koetswerk)

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval.

In de bestaande regeling voor de bedienden is dit nu al het geval. II. Jaarlijkse vakantie 1. De sociale partners zullen een eenvormige berekeningswijze voor het vakantiegeld uitwerken. De elementen daarvoor kunnen als volgt worden samengevat. a. Het enkel vakantiegeld

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens

Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC elektriciens Arbeidsorganisatie en flexibele werktijden: regeling in het PsC 149.01 elektriciens in het Psc 149.01 zijn er drie afzonderlijke cao s die betrekking hebben op arbeidsorganisatie en flexibele werktijden:

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 februari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 februari A D V I E S Nr. 1.839 -------------------------------- Zitting van dinsdag 26 februari 2013 ------------------------------------------------- Supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen wegens schorsing

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Tiende scenario Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding 1 - Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die

Nadere informatie

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten.

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE COLLECTIEVE VAN 06.09.1999 HOUDENDE EEN RAAMAKKOORD VOOR AANVULLENDE EN LOGISTIEKE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE De vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door

Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door WE R K B A A R E N W E N D B A A R W E R K Op 23 februari 2017 stemde de Kamer in haar plenaire zitting het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk. Wat rest is de handtekening door de Koning

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? k van de lonen en ploegenpremies Vanaf 1/5/2017 sector minima: Lonen: + 0,12/uur Ploegenpremies vroege en

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 10 29/08/2013

Nadere informatie

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Aan de slag met de nieuwe rechtspositieregeling

Nadere informatie

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO :

De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : 1090000 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf De hierna vermelde CAO s kunnen geraadpleegd worden op de site van de FOD WASO : http://www.werk.belgie.be/searchcao.aspx?id=4708 Aangezien

Nadere informatie

12. Einde van de arbeidsovereenkomst

12. Einde van de arbeidsovereenkomst 12. Einde van de arbeidsovereenkomst Gezien zijn hogere loon heeft een kaderlid over het algemeen recht op een langere opzeggingsperiode dan een bediende. We geven hieronder een kort overzicht van de reglementering

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN I. TABEL VAN DE IN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN --------------- Nr. 1 12.02.1970 Cao betreffende het afwijkingsbeding van niet-mededinging 03.04.1970 Niet algemeen

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 ( ), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2016 (132. 3410000 Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 (129.680), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

-------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

-------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 43 VAN 2 MEI 1988 BETREFFENDE DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MINIMUMMAANDINKOMEN, GEWIJZIGD EN AANGEVULD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 43 BIS VAN 16 MEI

Nadere informatie

Seniorvakantieuitkering

Seniorvakantieuitkering Seniorvakantieuitkering Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector? Dan kan u ter aan vulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Maaltijdcheques... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2007 (82.707)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de banken

Paritair Comité voor de banken 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Ecocheques... 2 Jaarlijkse gratificatie... 3 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 5 De hierna

Nadere informatie

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4

SOCIAAL KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 KLEINE FLEXIBILITEIT PSC 149.4 SOCIAAL Om vooraf gekende piekperioden op te vangen kan de werkgever een beroep doen op de zogenaamde kleine flexibiliteit. Deze piekperioden kunnen zowel seizoens- als marktgebonden

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016

Instelling. Group S. Onderwerp. Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur. Datum. 8 december 2016 Instelling Group S Onderwerp Werkbaar en wendbaar werk: nieuwe maatregelen inzake arbeidsduur Datum 8 december 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008

Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Bruto minimum(jeugd)loon per 1 januari 2008 Voor een werknemer van 23 tot 65 jaar is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008: per maand 1.335,00 per week 308,10 per dag

Nadere informatie

Kunststofverwerkende nijverheid Limburg

Kunststofverwerkende nijverheid Limburg Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid 1160003 Kunststofverwerkende nijverheid Limburg Gelieve eveneens de fiches van 1160001 Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid - Nationaal te raadplegen,

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie