Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig"

Transcriptie

1 Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt Wijziging van de vaste activa Wat zijn vaste activa? Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Wat zijn die veranderingen? Bijkomende investering: VA stijgen Desinvestering: Een bestaand investeringsgoed wordt verkocht of vernietigd: VA dalen met bedrag van BW(Beginwaarde- gecum. Afschrijvingen- Investeringen afschrijven: jaarlijks daalt het bedrag op de balans met het bedrag van de afschrijving: VA dalen met bedrag van afschrijving Wijziging in vlottende activa Wat zijn vlottende activa? Kunnen op de ene dag op de andere sterk veranderen Gevolg zijn van een wijziging in de vorderingen, voorraad of in de liquide middelen Wat is een vordering? Uitstaande klantenfactuur: Vordering op klanten Wat zijn liquide middelen? Geven de stand van de beschikbare cash op balansdatum weer. Deze kunnen dus allemaal actief wijzigen 2.2 Wijzigingen van de passiva Wat is de passiva? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen aantrekt

2 2.2.1 Wijzigingen in het eigen vermogen Er zijn 2 oorzaken voor deze wijzigingen, dewelke? Extern EV = EV kan stijgen door vers geld dat de aandeelhouders inbrengen(= kapitaalsverhoging) Intern EV = EV wijzigt wanneer de aandeelhouders beslissen om ( een gedeelte van) het resultaat in het bedrijf te houden.--> positief of negatief..(winst of verlies) Wijzigingen in het EV? Niet dagdagelijkse schommelingen onderhevig. KAP verhoging gebeuren meestal slechts zelden en de verwerking van het resultaat is het gevolg van de algemene vergadering: 1x per jaar Welke bedrijven op de beursgang? Beursgenoteerde ondernemingen Wijzigingen van het vreemd vermogen Wat is het vreemd vermogen? De schulden op lange en korte termijn Welke wijzigingen treden er op bij het vv? De schulden op LT veranderen weinig gedurende het boekjaar Enkel als bedrijf lange lening aangaat, stijgen de schulden op LT Wijziging komt jaarlijks terug: aan het einde van het BJ wordt het kortlopende gedeelte van de langlopende schulden naar het VV op KT overgeboekt De schulden op KT veranderen wel regelmatig Leveranciersschulden Bankschulden Kaskrediet Wat is kaskrediet? De mogelijkheid van een bedrijf om negatief te kunnen gaan op de bankrekening 3 Wijziging in de RR 3.1 Impact van prijsdaling op winst Monopoliesituatie: Niet meer denkbaar bij ons Concurrentie

3 Bespreek de invloed van concurrentie? O kan onder druk van concurrentie haar verkoopprijzen verlagen Kleine daling kan grote invloed hebben op de winst Welke prijs voor welke kwaliteit Gevolgen zijn duidelijk: VB pag 103 Besluit Daalt de omzet met 10%( EUR naar EUR) Daalt de winst met 50% ( EUR naar EUR) De procentuele impact van de prijsdaling op de winst is 5 x zo groot als de procentuele omzetdaling. De reden is duidelijk: de verkoopprijzen verlagen betekent niet dat ook de kosten dalen 3.2 Impact van kostendaling op winst Als een bedrijf kosten kan drukken positieve gevolgen voor de winst Gevolgen zijn duidelijk VB. pag 104 Daalt de kosten met 10%( ) Stijgt de winst met 40%( ) Kosten drukken, is een sterke hefboom voor winststijging 4 Balans bij samenwerking Hoe kunnen de bedrijven samenwerken? Samenwerking op inkoopgebied hogere korting transportkosten kunnen beperkt worden vb. Grotere hoeveelheid Goedkoper Samenwerking op productiegebied machines met een grote capaciteit Relatief goedkoper werken vb. Wolf-Oil Samenwerking op het vlak van research Gezamenlijk onderzoek financieren, elkaar technische kan aanvullen vb. School en bedrijf Samenwerking op gebied 4.1 Gedeeltelijke samenwerking Via een kartel, een joint-venture en franchisingformule

4 4.1.1 Kartel Wat is een kartel? Horizontale samenwerking tussen ondernemingen met het doel de onderlinge concurrentie te beperken. Welke soorten kartellen hebben we? Conditiekartel = Partners hanteren gelijke leverings- en betalingsvoorwaarden felle concurrentie Vb. Textiel Rayonkartel = Onderlinge concurrentie beperkt elk bedrijf bepaald deel van de markt Vb. Regio: Wallonië,Zuiveloperaties Vb. Axe in de Makro. Productiekartel = Elk lid van het kartel krijgt productieomvang toegewezen quota beperken kunstmatig totale aanbod prijs wordt voor iedereen aanvaardbaar Als productie stopt, is ook de afzet bepaald en hiermee ieders markt aandeel: OPEC OPEC: Organisation of Petroleum Exporting Countries V= A daalt prijs Stijgt Prijskartel(= Verboden in B) = Minimumprijs overeengekomen of vaste VKP Vb. Banken met hun rentetarieven op elkaar afstemmen Elk bedrijf heeft eigen kostenstructuur Moeilijkheden: Als de VKP bepaald wordt op basis van het bedrijf met de meest efficiënte productiewijze, komen de andere in de problemen BESLUIT KARTEL Kartelleden behouden hun juridische zelfstandigheid Ene kartellid kan niet worden aangesproken voor schulden van een ander Ruime of geringe mate de economische zelfstandigheid prijsgegeven Vaststellen van eigen prijzen of voorwaarden Joint-Venture Wat is een joint-venture? Diepere samenwerking: Philips en Douwe egberts: Senseo Een joint venture is een zakelijk samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen om samen één economische activiteit te ondernemen. De partijen spreken af om zowel winst als verlies te delen.

5 De joint venture dient te worden onderscheiden van de fusie in de zin dat alle partners in het samenwerkingsverband geheel zelfstandig blijven Wanneer wordt zoiets opgericht? Als aan de bedrijfsvoering grotere risico s kleven Vb. Omdat het de toepassing van een geheel nieuwe productie techniek betreft of als het gaat om productie in onbekende gebieden.--> ontwerp van boorplatform Betreft opdrachten van miljarden euro s die slechts uitgevoerd kunnen worden als er wordt samengewerkt Hoe gebeurt die samenwerking? De aangezochte bedrijven richten gemeenschappelijke dochteronderneming op waarin financiële middelen en knowhow worden ingebracht. Waar komen deze voor? Consumentenelektronica, auto-industrie en milieutechnologie Franchising Wat is franchising? Samenwerking op verkoopgebied To franchise: iemand de vrijheid geven Het mogen toepassen van een reeds door een ander bedrijf op zijn effectiviteit beproefd verkoopsysteem Vb. MacDonalds, Hema, Hubo, Australian Ice Hoe werkt franchising? Op basis van contract verleent de franchisor aan de franchisee(winkelier) het recht een bepaalde winkelformule te gebruiken en zijn naam en embleem te voeren. 4.2 Volledige samenwerking Een volledige samenwerking: Bijna altijd gedwongen samenwerking Kenmerken: Economische, maar ook de juridische zelfstandigheid van de bedrijven in het geding Wijzigingen in eigendomsverhoudingen Wat leidt er tot volledige samenwerking? Fusieprocessen en overnamen leiden tot volledige samenwerking

6 4.2.1 Deelneming en holding company Wat is een deelneming? Een bedrijf bezit aandelen van een ander bedrijf met als doel het beleid van die onderneming te beïnvloeden. Wat is een belegging? Soms koopt een onderneming aandelen van een ander bedrijf om tijdelijke liquide middelen rendabel te maken Wat is de holding company? = Moedermaatschappij De onderneming die deelneemt en dus de aandelen onder zich houdt Wat is dochtermaatschappij? De onderneming waarin deelgenomen wordt. Welke 2 soorten holdings hebben we? 1. Zuivere holding 2. Gemengde holding Zuivere holding Wat is een zuivere holding? Te herkennen aan de balansstructuur: Activa bestaat uit deelnemingen, wellicht wat Liquide middelen en eventueel een kantoorgebouw. Hoe komt de holding aan geldmiddelen? Om de deelnemingen te financieren door zelfstandig aandelen uit te geven. Holding verwerft middelen om deelneming te laten functioneren Wat zijn werkmaatschappijen? Omdat in een zuivere holding niet als zodanig geproduceerd wordt(machines enz ontbreken), noemt men deze bedrijven waarin deelgenomen wordt, werkmaatschappijen Gemengde holding Wat is een gemengde holding? Moedermaatschappij is tevens werkmaatschappij. Naast de reguliere activaposten op de balans van een onderneming is dan ook een rubriek Deelnemingen opgenomen Moeder kan dochters door middel van aandelenbezit haar wil opleggen, ook al beschikt men niet over 51% van de aandelen van alle dochterondernemingen. Ontstaan namelijk moeder-dochter-kleindochterverhouding

7 4.2.4 Fusie en overname Wat is een fusie? Als 2 voorheen zelfstandige bedrijven volledig opgaan in een nieuwe bedrijfseenheid. Meest vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven. Wat zijn motieven om over te gaan naar een fusie? Verwerven van een sterke machtspositie Beter kunnen benutten van de beschikbare capaciteit Doorvoeren van schaalvergroting Zeker stellen van toevoer van grondstoffen en dergelijke Stijging in fusie door: vervagen van economische grenzen in W-E Wat is een overname? Wanneer een onderneming wordt opgekocht door een ander bedrijf Een dergelijke gedwongen samenwerking tussen bedrijven wordt ook wel Oneigenlijke fusie genoemd Fusieonderhandelingen leiden tot: Holdingmaatschappij Wat gebeurt er met de aandelen? De aandeelhouders van de fusiepartners moeten dan hun aandelen inleveren voor aandelen van de nieuwe holding.-->oude bedrijven zijn dan werkmaatschappijen Wat is een andere fusietechniek? Oprichten van een nieuwe werkmaatschappij Oude bedrijven brengen dan hun machines, voorraden en dergelijke in de nieuwe werkmaatschappij in. Oude bedrijven worden dan holdings Geen aandelen ruil Nieuwe holdings ontvangen van de nieuwe opgerichte werkmaatschappij aandelen die als Deelneming op de balans van de oude bedrijven wordt opgenomen Behalve aandelenruil of oprichting van nieuwe werkmaatschappij, hoe komen er nog fusies tot stand? Door het doen van een (openbaar) bod op de aandelen van een onderneming. Vijandige overname en soms overval (beursraiders) opgekochte onderneming gaat in de regel als werkmaatschappij voor het opkopende bedrijf fungeren

8 Wat zijn de consequenties van fusies? Personeel en aandeelhouders Deel van personeel afvloeien Aandeelhouders verliezen soms een deel van de waarde van hun aandelenbezit. Er bestaan fusiegedragsregels om de belangen van aandeelhouders en personeel te behartigen 5 Balans en beurs 5.1 Waarom gaat een bedrijf naar de beurs Meeste bedrijven nooit naar beurs België: BVBA S en NV s opgericht met aandelenkapitaal Van de duizenden vennootschappen zijn er een heel klein beursgenoteerd Wie kan aandelen verkopen? Elke BVBA en NV kan aandelen aan een andere geïnteresseerde partij verkopen Beursgenoteerd: Aandelen verkoop via de beurs Andere: Aandeelhouders stappen uit bedrijf en zoeken aandeelovernemers. Geïnteresseerde partij klopt aan met de vraag aandelen te kopen = Wereld van fusies en overnames De overname van een bedrijf= Aankoop van aandelen Aandeel is een eigendomstitel. Wie eigendomstitel koopt, wordt nieuwe eigenaar Waar gaan de verkopen door? Heel wat aankopen en verkopen gaan door in de privé-sfeer. Een voorbereiding van fusie of overname gebeurt meestal in grootste geheimhouding. Niemand wil de betrokken partijen in verwarring brengen.-->als alles is afgerond: publiek maken Waarom gaat een bedrijf nu naar de beurs? Bedrijf heeft geld nodig Aandeelhouder heeft geld nodig Beide hebben geld nodig Bedrijf zoekt cash Hoe kan een bedrijf geld aantrekken? Onder de vorm van eigen of vreemd vermogen

9 Eigen vermogen? Als het bedrijf iedereen de mogelijkheid wil geven om geld in haar activiteiten te investeren, gaat een bedrijf naar de beurs Publiek kan aandelen kopen Door beursgang heeft bedrijf kapitaalsverhoging doorgevoerd Wat na de beursgang? De bedrijfsactiviteit niet meer uitsluitend door privé-aandeelhouders gefinancierd maar ook door het publiek. Liquide middelen stijgen op het actief EV op passief Aandeelhouder zoekt cash Waarom gaat een bedrijf nog naar de beurs? Omdat de bestaande aandeelhouders cash willen. Kunnen aandelen verkopen Publiek de kans tot kopen geven Beurs Geen extra geld binnen Liquiditeitspositie verandert niet en geld dat via beurs is opgehaald komt in de handen van de aandeelhouders.-->geen wijziging van de balans 5.2 Werking van de beurs Wat is de beurs? De plaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten Plaatsgebonden, Wallstreet, beursgebouw in Brussel Koper en verkoper moeten niet op de plaats zijn Orders kunnen van over de hele wereld op de beurs worden geplaatst Hoe ontstaat beurskoers? Beurscomputers berekenen een prijs die bepaald wordt door vraag en aanbod Werking beurs? Aandeelhouders kopen en verkopen aandelen Bedrijf dat naar de beurs gaat Geld binnen Kapitaal is verzameld geen rechtstreekse binding meer met de beurs Aandeel stijgt of daalt, betekent dit niet dat er winst of verlies is voor het bedrijf Waarde van een aandeel Wat is de boekwaarde? Het bedrag dat in de boekhouding van het bedrijf is opgenomen.

10 = De som die door de aandeelhouders ter financiering van de bedrijfsactiviteit is opgenomen Wat is de marktwaarde? De prijs waartegen het aandeel kan verkocht worden. Beursgenoteerde aandelen marktwaarde= beurskoers Niet beursgenoteerde aandelen: De prijs die de koper er wil voor betalen Uitgebreide financiële analyses begeleiden de onderhandelingen tussen koper en verkoper Uiteindelijke prijs ligt nooit op voorhand vast Prijs die men uiteindelijk betaalt, is voor een groot stuk gebaseerd op wat dat bedrijf in de toekomst zal doen Verschil tussen BOEKWAARDE EN MARKTWAARDE van een aandeel? Kan ver uiteenliggen: een bedrijf waarvan men grootse toekomstige prestaties verwacht, zal een hoge marktwaarde hebben ook al is de boekwaarde laag. Vb. Internetbedrijven Rendement van een aandeel Op welke 2 manieren kan een aandeelhouder rendement halen uit zijn aandeel? 1. Geld verdienen als hij koerswinst realiseert = Hij effectief aandelen verkoopt die hij vroeger aan een lagere koers aankocht Zolang hij niet int, bestaat winst enkel op papier 2. Rendement halen uit een belegging, als het bedrijf dividenden uitkeert Wat is rendement? Vergoeding van het aandeel Wat is het verschil tussen deze 2 manieren? Koerswinst kan slechts 1 x gerealiseerd worden, dividend jaarlijks Dividend is een uitgave voor het bedrijf, koerswinst niet 5.3 Obligatie Wat is een obligatie? Een lening met strikte afspraken over de terugbetaling en de vergoeding(intrest). Met een aankoop van een obligatie investeert men in het vreemd vermogen van een bedrijf. Aandeel: EV Obligatie heeft ook een bepaalde koers Als lening voor meer verkocht wordt: Koers boven pari

11 Anders: onder pari Wat is 1 van de redenen voor een obligatiekoers boven/beneden pari? De rente Obligatie met een hoge intrest zal in tijden van lage intrestvoeten voor de belegger interessanter zijjn.-->hogere prijs voor betalen, Obligatie boven pari (a pari) De belegger kan dus kiezen uit aandelen en obligaties, wat kan het verschil maken? De rente Als de rente stijgt zijn beleggingen interessanter aandeelkoersen dalen omgekeerd kan ook VERSCHIL AANDEEL: Geld pompen, zeggenschap in mate v.aandeel OBLIGATIE: Geld pompen, geen zeggenschap maar wel rente

12 Samenvatting LE 6 1 Doel van een financiële analyse Wat is het doel? Inzichten verwerven in structuur v. Opbrengsten + combinatie van technieken 2 Aanpassing van de jaarrekening Welke punten worden aangepast voor de financiële analyse? Onderscheid tussen vaste en vlottende activa Voorzieningen op schulden meer dan 1 jaar Overlopende rekeningen van het passief worden aanzien als schulden op KT 3 Horizontale analyse Wat geeft de horizontale analyse weer? De evolutie van de verschillende financiële gegevens uit de balans, de RR en de resultaatverwerking in tijd weergeven Hoe gebeurt dit? Waarde van elke balans- of resultaatpost, voor een bepaald referentiejaar op 100% gelijk te stellen Andere jaren in percentage uitgedrukt tov van het referentiejaar Horizontale analyse laat toe de richting en de grootte van de wijzigingen in de tijd per balans of resultaatpost vast te stellen Rekenin houden met tijdsverschillen(inflatie, prijsevolutie) en keuze van referentiejaar 4 Verticale analyse 4.1 Verticale analyse van de balans Wat onderzoekt de V A.? De structuur van de balans Werking? Balanstotaal = 100% Elk ander cijfer wordt uitgedrukt als percentage van dit totaal

13 Wat geeft de verticale analyse aan? In welke mate de verschillende onderdelen van de passief zijde bedragen tot de financiering van de onderneming De samenstelling van de geïnvesteerde activa Verschuiving in het belang van de verschillende rubrieken worden ontdekt 4.2 Verticale analyse van de RR Wat onderzoekt de VA.? De structuur van de RR Werking Omzet=100% De kost en opbrengst componenten als percentage op de omzet Wat geeft deze analyse aan? Er kan nagegaan worden welke uitgaven er nodig zijn om dergelijke omzetten en resultaten te bereiken. Als je de 2 analyse samen legt wat verkrijg je dan? Tijdsanalyse laat toe na te gaan of de relatieve samenstelling van de balans en resultaten gewijzigd is en vervolledigt op deze manier de horizontale analyse, die aangeeft welke verschuivingen zich doorheen de tijd voordoen.

14 Samenvatting LE 7 1 Inleiding Wat is een ratio? Een verhoudingsgetal waarbij 2 of meer gegevens uit de balans, RR of toelichting aan elkaar geralteerd worden. Welke 3 soorten Ratio s hebben we? Liquiditeit Rentabiliteit Solvabiliteit 2 Voorbeeld The kitchen( cijfers) 3 Liquiditeit =(Zal de onderneming haar verplichtingen op KT kunnen nakomen) 3.1 Current ratio Wat is de current ratio? Kengetal dat verhouding aangeeft tussen vlottende activa en VV op KT Current Ratio = Vlottende activa Vreemd vermogen op KT Wanneer zullen we te maken hebben met een gezonde liquiditeitspositie? Als de schulden op KT allemaal door de omzetting van VL A in liquide middelen terugbetaald kunnen worden Vlottende A/ Schulden op KT > 1 Gunstige situatie als met 1,2 tot 2 heeft. 3.2 Quick ratio Wat is de quick ratio? Voorraden zijn eruit voorraden zijn niet direct in geld omzetbaar Rekening houden met de verschillende liquiditeitsgraad van de vlottende activa wordt, de current ratio Quick ratio

15 Quick Ratio = Vlottende activa -voorraden Vreemd vermogen op KT Quick ratio moet minstens 1 zijn 3.3 Omloopsnelheden De voorraden Wat is de voorraadrotatie(rv)? Geeft aan hoeveel maal de voorraad gedurende de periode gemiddeld verkocht is RV= Omzet Gemiddelde voorraad ((Begin +Eind)/2) Voorwaarde!!= De bedrijfsactiviteit gelijkmatig gespreid is over de beschouwde periode. RV= Omzet( aan inkoopprijs) Gemiddelde voorraad( aan inkoopprijs) Probleem: In de JR zijn voorraden gewaardeerd op IKP maar omzet aan VKP Hoe oplossen? Beginvoorraad+Inkopen+Diensten en DG EV = Omzet aan inkoopprijs Wat is DV? Aantal dagen voorraad of omlooptijd Door middel van DV bepaalt men hoeveel dagen de voorraden worden aangehouden vooraleer zij verkocht worden DV = 365 dagen RV Conclusie bij omloopsnelheid? Hoe groter de omloopsnelheid van de voorraad, hoe vlugger de in de voorraad geblokkeerde geldmiddelen vrijkomen, positieve invloed op liquiditeit

16 3.3.2 Klantenrotatie Wat is de klantenrotatie(rk) Geeft aan hoeveel keer de klantvorderingen gedurende een periode gemiddeld veranderd zijn RK= Omzet Gemiddelde handelsvorderingen Meer klanten meer veranderen Aantal dagen klanten krediet Wat is het DDK of gemiddelde inningsperiode? Is het gemiddeld aantal dagen dat het krediet op korter termijn wordt gegeven aan de afnemers Het gemiddeld aantal dagen dat verloopt tussen het ogenblik van de verkoop en het tijdstip van betaling door de klant DKK= Conclusie bij het klantenkrediet? 365 dagen RK Hoe groter de omloopsnelheid, hoe kleiner het aantal dagen klantenkrediet, hoe vlugger de handelsvorderingen in kasmiddelen omgezet worden Wat betekent aantal dagen aan de hoge kant? Ongewenst bevriezen van financiële middelen Minder goeie klantenopvolging Omgekeerd aan de klant? Klantenverlies, vooral als concurrentie langer betalingsuitstel toestaat Leveranciersrotatie Wat is de leveranciersrotatie? Het gemiddeld aantal keer dat de korte termijnschulden wegens aankopen van goederen en diensten bij leveranciers in een periode vernieuwd worden. RL= Aankopen Gemiddelde handelsschulden Aantal dagen leverancierskrediet Wat is de DLK of gemiddelde betalingsperiode? Het aantal dagen dat betalingsuitstel is verkregen bij de leveranciers van goederen en diensten DLK= 365 dagen RL

17 Conclusie bij de leveranciersrotatie? Hoe lager de leveranciersrotatie, hoe hoger het aantal dagen leverancierskrediet Hoe meer de onderneming met het vermogen van de leveranciers werkt en ze dus zelf niet voor financiering hoeft te zorgen. Soms is het wat te hoog, en verkopen leveranciers nog enkel contant Korting boor contante betaling Opslagduur Wat is de te financieren periode? De berekende omlooptijden geven een benadering van de totale omlooptijd van het in goederen geïnvesteerd vermogen P126!! Conclusie over voorraad? Hoe kleiner het aantal dagen voorraad, hoe beter de tijdstippen van de leveranciersbetaling en van de inning van de klantenfacturen op elkaar zijn afgestemd, hoe korter de periode die de onderneming zelf financieel moet overbruggen De te financieren periode Opmerking!! De liquiditeitsratio = statische ratio. Men bestudeert de liquiditeitspositie van een onderneming op 1 bepaald moment. Vandaar moet men om de liquiditeit van een onderneming gedurende het jaar te kennen andere verhoudingsgetallen hanteren Het bedrijfskapitaal Wat is het BRUTO BDKP? De som van de vlottende activa Activa zijn belangrijk Ze worden binnen het jaar gerealiseerd worden Wat is het NETTO BDKP? De schulden die binnen het jaar moeten betaald worden in mindering gebracht Vermits A= P NETTO BDKP= EV +VV op LT- VA Wat zijn dus de 2 manieren om het netto bedrijfskapitaal te berekenen? 1. Vlottende activa- VV op KT 2. EV + VV op LT- VA

18 Conclusie bij het bedrijfskapitaal? Hoe groter het nettobedrijfskapitaal van de onderneming, hoe veiliger de liquiditeitssituatie. Negatief netto BDK impliceert een gevaarlijke liquiditeitspositie Wat zijn enkele oorzaken van wijzigingen in het netto BDK? Toe- of afname van de VA Toe- of afname van het EV en/of VV op LT 3.4 Solvabiliteitratio s Wanneer is een onderneming solvabel? Als ze in staat is om haar schulden op korte en lange termijn terug te betalen. Wat is solvabiliteit? De mogelijkheid van een onderneming om al haar schulden terug te betalen in geval van liquidatie Solvabiliteit Solvabiliteit= Eigen vermogen Totaal vermogen Wanneer hebben we een gezonde situatie? Solvabiliteit 0,5 of 50% dat wil zeggen dat het totale vermogen uit 50% VV Wat betekent van solvabiliteit van 25%? Voor elke 100,00 die het bedrijf aantrok, 75 euro schulden is. OPMERKING! Er bestaat een relatie tussen solvabiliteit en de financiële kosten. Een onderneming met een lage solvabiliteit werkt dus met relatief VV. Dat brengt een hoge schuldenlast mee, vooral bij hoge rentevoeten Debt ratio Wat is de debt ratio? Een onderneming drukt uit hoeveel EUR VV in de onderneming aanwezig is tegenover 100,00 EV Schuldgraad= Vreemd vermogen Eigen vermogen x100 Conclusie schuldgraad Hoe kleiner de schuldgraad, hoe gemakkelijker de financiële verplichtingen uitvallen.

19 Hoe groter de financiering met EV, hoe groter de kans voor de terugbetaling van het VV Waarom zijn deze ratio s ruwe maatstaven? Alle schulden op 1lijn gesteld worden Geen rekening met de resterende looptijd Wanneer de schulden op KT een overwicht hebben op LT, dan is het financiële risico groter voor onderneming Geen rekening gehouden wordt met het rentepercentage: Risico verschilt naargelang rentevoet, op KT of LT Solvabiliteitsratio s zijn afgeleid van de nettoboekwaarden uitgedrukt op de balans en bijgevolg geen precies beeld geven over de financiële stromen Quick = VV op KT Solvabiliteit= VV in het totaal Lening die pas is aangegaan= weegt evenveel door dan lening die bijna is afgesloten 3.5 Rentabiliteitsratio s Rentabiliteit Wat is rentabiliteit? Geeft aan in welke mate de aangewende middelen een bevredigend resultaat hebben opgeleverd Waarom is het resultaat zo belangrijk? In een vennootschap is het een uitgangspunt tot toekenning van een dividen Winst schept ontwikkelingsmogelijkheden Het is een garantie voor solvabiliteit van de onderneming Rentabiliteit van de omzet Netto-omzetmarge Hoe bekomen we aan deze marge? Het nettobedrijfsresultaat vergelijken met de omzet. Netto-omzetmarge= alle bedrijfskosten in mindering van de omzet gebracht Netto-omzetmarge = Nettobedrijfsresultaat van de omzet Omzet x100 Hangt af van sector en bedrijf waarmee en waarin men gevestigd is Wat is een doel van de onderneming? Winstmaximalisatie Continuiteit

20 Bruto-omzetmarge Wat geeft de bruto-omzetmarge aan? Hoe groot het brutobedrijfsresultaat is in verhouding tot de omzet Bruto-omzetmarge = Brutobedrijfsresultaat Omzet x100 Niet kaskosten worden niet in rekening gebracht netto bedrijfsresultaat dient daarom verhoogd te worden met de niet kaskosten om tot het bruto BDR Bruto-omzetmarge = Nettobedrijfsresultaat + niet-kaskosten Omzet x100 Dit cijfer duidt aan hoeveel bedrijfsresultaat beloopt als er voor 100,00 euro verkocht wordt Rentabiliteit van het EV Netto-rentabiliteit EV Wat is de netto? WE vergelijken de nettowinst van het BJ met het EV. NREV = Nettowinst EV x100 Vb. 5,95%= met elke 100 euro EV werd er net 5,95 Is dit behoorlijk? Vergelijken met Rentabiliteit van het EV van ondernemingen binnen en buiten de bedrijfstak Rentevoeten op de kapitaalmarkt Evolutie van REV belangrijk Bruto-rentabiliteit EV Wat is bruto? De verhouding van de nettowinst(-verlies) van het BJ na belastingen + de nietkaskosten(=afschrijvingen, voorzieningen en waardevermindering) t.o.v. EV BRREV = Nettowinst + niet-kaskosten EV x100

21 Cashflow Wat is de cashflow? een term in de bedrijfseconomie waarmee het geld dat een organisatie in en uit gaat bedoeld wordt. Wat zijn voorbeelden van kaskosten? Lonen, inkopen, financiële kosten Wat is de formule voor de cashflow? Omzet-kaskosten Nettowinst + niet kaskosten Waarom kan Br REV een goede aanvulling zijn op REB? Als de niet-kaskosten sterk fluctueren en dus corrigerend inwerken op de winst. Met wat moet men rekening houden bij de Br REV-ratio? Niet-kaskosten zonder meer gelijkgesteld worden met de winst, die vermogensbestanddeel is, niet kaskosten is dit niet perse Niet-kaskosten niet exclusief verband houden met de inzet van het eigen vermogen, dan wel met de combinatie van het EV en VV vermogen Rentabiliteit van het TV(RTV) Hoe bekomen we aan de RTV? Aangezien er op de rente (vergoeding voor ingezette vreemde middelen) geen belastingverrekening is, moet bovendien de winst van het boekjaar voor belastingen genomen worden. Winst voor belastingen + kosten van schulden x100 NRTV = TV Is het resultaat behoorlijk? Vergelijking met de O binnen en buiten de bedrijfstak RTV>REV de verstrekkers van het VV een hogere vergoeding krijgen dan de eigenaars van de onderneming Brutorentabiliteit van TV Wat is de brutorentabiliteit van het TV? NRTV met in de teller de niet kaskosten BRTV = Winst v.bel + kosten v.schulden+ nt-kaskost TV x Toegevoegde waarde Wat is een onderneming?

22 Een samenwerkingsverband tussen verschaffers van eigen vermogen(aandeelhouders) en verschaffers van VV, de werknemers en de overheid. Aandeelhouders: Winst na belastingen VV,WN, Overheid: Toegevoegde waarde Wat is de bruto toegevoegde waarde? De marktwaarde van de productie(=omzet incl. de invloed van de indirecte belastingen en prijsverlagende subsidies) - Kosten van de ingekochte goederen en diensten van derden Wat is de netto toegevoegde waarde? Bruto toegevoegde waarde- afschrijvingen. Som van loon, rente, pacht en winst SCHEMA Omzet -Kosten van de aankopen -Kosten van diensten van derden -Andere bedrijfskosten Bruto Toegevoegde Waarde -Afschrijvingen Netto Toegevoegde Waarde Voor wat is de netto toegevoegde waarde beschikbaar? De beloningen aan de WN, verschaffers van VV, overheid en eigenaars WN: lonen, salarissen en sociale lasten Bezoldigingen, lasten, pensioenen -Verschaffers VV: rente +Financiële kosten -Overheid : Ven.bel +Belasting op resultaat -Eigenaars(aandeelhouders +Winst van het boekjaar Netto Toegevoegde Waarde Netto Toegevoegde Waarde +Afschrijvingen +Afschrijvingen Bruto Toegevoegde Waarde Bruto Toegevoegde Waarde In de praktijk wordt de bruto methode het meest toegepast. Welke ratio s kan men tegenkomen in JR? - De toegevoegde waarde per WN of personeelkosten als % van de toegevoegde waarde. Maatstaf voor de arbeidsproductiviteit: in hoeverre hebben de WN bijgedragen aan het toevoegen van waarde. - De toegevoegde waarde als % van de omzet. Maatstaf voor de mate van integratie van een onderneming.

23 Weinig goederen en diensten van derden Toegevoegde waarde= omzet hoge mate van integratie Deze ratio geeft ook de kwetsbaarheid door de leveranciers weer. Hoe lager de integratie, hoe minder afh.--> hoe minder kwetsbaar

24 Samenvatting LE 8 1 Inleiding Leg uit een onderneming moet streven naar een optimale financieringsmix? - Enerzijds moet er rekening gehouden worden met een gezonde verhouding tussen Eigen middelen en Vreemde middelen. - De looptijden van de financiering en de levensduur van de activa die hiermee gefinancierd worden op elkaar afstemmen 2 Financieringsbehoefte Wanneer ontstaat deze behoefte? Als een onderneming investeert in VA en bij de exploitatiecyclus van de onderneming 2.1 Investeren in VA Aankopen van gebouw.. hiervoor heb je nodige financiële middelen nodig. 2.2 Exploitatiecyclus Wat bepaalt het overschot of tekort aan financiële middelen? Netto bedrijfskapitaal behoefte Negatieve kapitaalsbehoefte: Geen behoefte aan bijkomende financieringsmiddelen Overschot kan worden gebruikt als financieringsbron voor VA Leidt tot positieve kas Positieve kapitaalsbehoefte: Financieringsbehoeften uit exploitatiecyclus > bekomen financieringsbronnen Wat zijn de aandachtspunten bij het werkkapitaal.? Aankoop en andere betalingen Voorraadbeheer Debiteurenbeheer Aankoop Voorraadbeheer Debiteurenbeheer Rekening houden met: Kredietverlening

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1)

BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) BANK- EN FINANCIEWEZEN (BOEKDEEL 1) HOOFDSTUK 1: DE BANKBALANS Schema Bankbalans Actief Vaste activa: - Materieel - Financieel - Oprichtingskosten en immaterieel Effectenportefeuille: - Overheidspapier

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement

Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement Samenvatting Vastgoedfinanciering en rendement DEEL A: RENDEMENT Hoofdstuk 1: Rendementrekenen 1) Basisbegrippen a. Algemene formule Rendement wordt steeds berekend over een bepaalde tijdspanne Dit is

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie