De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012"

Transcriptie

1 Achtergrond onderzoek & respons Van 26 maart tot en met zondag 8 april 2012 is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Vervolgonderzoek financieel-economische crisis 1. Van de genodigden vulden de vragenlijst in (53%), hiervan zijn 6 records later verwijderd omdat maar een klein gedeelte van de vragenlijst was ingevuld. Het onderzoek was een vervolg op drie eerdere, vrijwel identieke Brabantpanelonderzoeken naar de gevolgen van de kredietcrisis. Deze vonden plaats in juni 2009, december 2009 en in april Met dit derde vervolgonderzoek wilden we achterhalen of de gevolgen die de panelleden destijds van de crisis ondervonden zijn toegenomen, gelijk zijn gebleven, of zijn afgenomen. Doordat de vragenlijsten vrijwel identiek zijn, kunnen we de resultaten goed met die van de vorige onderzoeken vergelijken. Toch is er wel een verschil tussen de onderzoeken: in 2008 werden we geconfronteerd met een kredietcrisis en ging het in eerste instantie vooral om banken met problemen. Inmiddels is er echter sprake van een bredere crisis die ook betrekking heeft op de euro en de financiële posities van Europese landen. Ook leidt de crisis tot - dreigende - bezuinigingen bij de overheid. We spreken in dit onderzoek daarom over financieel-economische crisis of kortweg crisis. In dit document staan de belangrijkste resultaten van het vierde onderzoek naar de gevolgen in vergelijking tot de eerdere onderzoeken. De verdeling van de respons over geslacht, leeftijd en regio was voor de twee eerste metingen nagenoeg hetzelfde. De respons van deze vierde meting bevat relatief iets meer panelleden van 65 plus dan de meting in 2011, waar juist een lager aantal 65 plussers in voorkwam. Omdat we de situatie van de panelleden willen beschrijven is de verdeling van de respons niet representatief gemaakt voor Brabant en dus niet gewogen. In onderstaande tabellen is de verdeling naar achtergrondvariabelen te lezen. Verdeling geslacht Aantal % Vrouw % Man % Onbekend 9 1% Totaal % Verdeling leeftijd Aantal % jaar 42 3% jaar 115 9% jaar % jaar % % Totaal % Verdeling regio Aantal % West-Brabant % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Totaal % De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. 1 Voorheen spraken we in deze onderzoeken van kredietcrisis. 1

2 1. Gevolgen kredietcrisis merkbaar op het werk? In juni 2009 merkte bijna een vijfde van de respondenten (19%) de gevolgen van de kredietcrisis op zijn of haar werk. In december was er niet veel veranderd: 16% zei de gevolgen op het werk te merken. In 2011 gaf 22% aan de gevolgen op het werk te merken en nu, in 2012, geeft bijna een kwart (24%)dit aan. Het aandeel panelleden dat de gevolgen van de crisis merkt op het gebied van werk is dus gestegen. In de branches industrie en openbaar bestuur, overheid en overheidsdiensten wordt relatief vaker aangegeven dat de gevolgen merkbaar zijn op het werk. 100% 80% 60% 40% 19% 16% 22% 24% 0% Merkt gevolgen op het werk Ontslag, faillissement of tijdelijk contract niet verlengd Vijftien panelleden gaven in juni 2009 aan zonder werk te zitten vanwege de crisis (1,7%). In december 2009 waren dit er zeventien (2,2%). In een aantal gevallen ging het om dezelfde panelleden die in het eerste onderzoek ook al aangaven zonder werk te zitten; zij hadden in de tussentijd dus nog geen nieuwe baan kunnen vinden. Anderhalf jaar later, in 2011, gaven 60 van de panelleden zonder werk te zitten (4,3%). Nu, in 2012, geven 76 van de panelleden dit aan. Dit is 6,1%. We zien dus een duidelijke stijging door de jaren heen. In de branches automatisering, bouwnijverheid en cultuur wordt relatief vaker aangegeven dat de gevolgen merkbaar zijn op het werk. 25% 15% 10% 5% 1,7% 2,2% 4,3% 6,1% 0% Zit door de crisis zonder werk 2

3 Gevolgen in de organisatie Aan de panelleden die werkzaam zijn in loondienst en de gevolgen op het werk merken maar niet zijn ontslagen, vroegen we welke gevolgen dit dan zijn. In de grafiek zijn de verschillen ten opzichte van de eerste drie metingen uiteen gezet. De meest voorkomende gevolgen voor panelleden zijn het niet verlengen van tijdelijke contracten (7,4%), het feit dat er minder te doen is (6,2%) en vacaturestops (6,0%). Ook afnemende investeringen komen relatief vaak voor (5,2%). Ten opzichte van 2011 zien we dat het aantal waargenomen ontslagen weer iets afneemt. Gevolgen op het werk Tijdelijke contracten zijn niet verlengd 7,4% Er is minder te doen 6,2% Er is een vacaturestop afgekondigd 6,0% Er wordt minder geïnvesteerd 5,2% Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn versoberd 3,3% Er zijn meer mensen ontslagen dan gebruikelijk 3,2% Eindejaarsuitkering en/of bonussen zijn verlaagd of afgeschaft 1,5% Er zijn delen van het bedrijf verkocht of afgestoten 1,4% Salarissen van medewerkers zijn gekort 1,0% Medewerkers moeten verplicht ATV dagen inleveren 0,9% Medewerkers zijn deeltijd moeten gaan werken 0,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 3

4 We vroegen de panelleden of de gevolgen op het werk ook direct voor hen persoonlijk merkbaar zijn. De meest voorkomende gevolgen zijn dat er minder te doen is (4%) en versoberde secundaire arbeidsvoorwaarden (2,8%). Het aandeel panelleden waarvoor er minder te doen is lijkt te zijn toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Persoonlijke gevolgen op het werk Minder te doen 4,0% Secundaire arbeidsvoorwaarden versoberd 2,8% Eindejaarsuitkering en/of bonussen verlaagd of afgeschaft zijn 1,4% Salaris gekort 0,6% Verplicht ATV dagen ingeleverd 0,6% Deeltijd werken 0,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% Gevolgen voor zelfstandig ondernemers Net als in 2009 en in 2011 is er ook nu een aantal zelfstandig ondernemers dat de gevolgen van de kredietcrisis merkt in zijn of haar bedrijf. Van de 95 panelleden met een eigen onderneming geven er 52 aan de gevolgen van de crisis te merken op het gebied van werk (55%). Eén van hen gaf aan failliet te zijn gegaan door de crisis (vorige keer waren dit er drie). Van de panelleden die aangeven dat zij de gevolgen merken voor hun eigen bedrijf, zegt 60% dat de omzet is teruggelopen. Dit zijn er een stuk minder dan in 2011, toen gaf 75% dit nog aan. Dat er minder werk te doen is wordt verrassend genoeg juist weer iets vaker aangegeven dan 2011 (toen 53%, nu 60%). Kijken we vanaf 2009 dan lijkt dit aandeel echter redelijk stabiel. Gevolgen ondernemers 60% Gevolgen voor ondernemers De omzet is teruggelopen Er is minder werk te doen 60% 0% 40% 60% 80% 100% 4

5 Van de ondernemers die aangaven de gevolgen te merken heeft 60% vanwege de crisis maatregelen moeten nemen (in 2011 was dit 80%). Er wordt met name minder geïnvesteerd (36%), maar wel een stuk meer dan in 2011 (toen gaf 69% dit aan als maatregel). In een aantal bedrijven is een vacaturestop afgekondigd (14%) en zijn tijdelijke contracten van medewerkers niet verlengd (10%). Dit is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking tot het jaar hiervoor. Andere gevolgen van de crisis voor ondernemers zijn (antwoorden op open vraag): betalingsgedrag slecht tot zeer slecht daling omzet en slechter betaalgedrag opdrachtgevers Klanten durven niet te investeren meer trouble, wanbetalers personeelscontract niet verlengen rekeningen worden later/niet betaald. twijfel bij klanten over mogelijke opdrachten wijzigingen in het pgb Eén van de ondernemers gaf aan dat het uitermate goed gaat met zijn of haar bedrijf. Toekomstbeeld Ook dit keer hebben we de panelleden gevraagd naar hun verwachting van de toekomst van hun eigen bedrijf en/of de organisatie waar ze werken. Het lijkt erop dat het negatieve gevoel weer afneemt ten opzichte van voorgaande metingen. 50% 40% 36% 33% 30% 26% 10% 22% 18% 19% 19% 19% 0% Panelleden die (zeer) negatief zijn over de toekomst van het bedrijf waar ze werken Panelleden die (zeer) negatief zijn over de toekomst van hun eigen bedrijf Gevolgen in directe omgeving Het aandeel panelleden dat de gevolgen van de crisis merkt bij mensen in hun directe omgeving op het gebied van werk (42%) is licht gestegen ten opzichte van 2011 (36%). In juni 2009 was dit 49%, in december 2009 was dit 39%. We zien het volgende: Bijna een derde van alle panelleden (31%) kent iemand die door de kredietcrisis zonder werk is komen te zitten (in 2011 was dit 25%) 21% van de panelleden kent mensen die minder te doen hebben op het werk. (in 2011 was dit 18%) 13% van de panelleden kent mensen die minder zijn gaan verdienen of waarvan de uitkering verlaagd is (in 2011 was dit 10%) 5

6 2. Gevolgen kredietcrisis merkbaar op financieel gebied? In juni 2009 merkte 28% van de panelleden de gevolgen van de kredietcrisis op financieel gebied. In december 2009 leek daar niet veel verandering in te zijn gekomen: 26% zei de gevolgen op financieel gebied te merken. In april 2011 zagen we een enorme toename: 43% geeft aan financiële gevolgen van de crisis te ondervinden. Nu, in 2012, zet deze stijging door: 46% geeft aan gevolgen te ondervinden. 100% 80% 60% 40% 28% 26% 43% 46% 0% Merkt gevolgen financieel Het meest voorkomende gevolg is dat de stijging van het inkomen achterblijft bij de stijging van kosten voor het levensonderhoud (31%). Daarnaast geeft aan jogere uitgaven te hebben door bezuinigingen van de overheid. Deze vragen zijn nieuw en er is dus geen vergelijking meet eerdere metingen mogelijk. Gevolgen financieel De stijging van mijn inkomsten blijft achter bij de stijging van de kosten voor levensonderhoud 31% Ik heb hogere uitgaven door bezuinigingen van de overheid Ik ben minder gaan verdienen/mijn uitkering is verlaagd 12% Mijn beleggingsvermogen is gekrompen 11% 0% 10% 30% 40% 50% 6

7 Ongeveer hetzelfde aandeel panelleden als vorig jaar geeft aan moeite te hebben met rondkomen (16% nu, in 2011 was dit 18%. In 2009 was dit maar 7%). Een nieuwe vraag ging over lenen: 4% van de panelleden is door de crisis genoodzaakt (meer) geld te lenen om rond te komen. Financiële gevolgen in directe omgeving Bijna een derde (32%) van de panelleden kent mensen in hun directe omgeving die financiële gevolgen van de kredietcrisis ervaren. In 2011 was dit nog een kwart (26%). 9% van de respondenten kent iemand waarvan het beleggingsvermogen door de crisis gekrompen is (in 2011 was dit 7%, in december % en in juni 2009 was dit nog ruim 14%). 16% kent mensen waarvan het pensioen niet geïndexeerd is (in 2011 was dit 11%, in december % in juni %). Het aandeel panelleden dat mensen in zijn of haar directe omgeving heeft die door de kredietcrisis moeite hebben met rondkomen was in juni en december %, in %, en is nu opgelopen naar 13%. 17% kent iemand die minder is gaan verdienen of waarvan de uitkering verlaagd is. In 2011 was dit nog 14%. We zien hier geen verschil met december % kent mensen die hogere uitgaven hebben door bezuinigingen van de overheid (nieuwe vraag). 3. Gevolgen kredietcrisis merkbaar op de woonsituatie? In 2009 merkten zo n 5% à 6% van de panelleden de gevolgen van de crisis op het gebied van wonen. In 2011 was dit flink toegenomen tot 1%. Nu in 2012 is dit aandeel nog hetzelfde: 11% merkt de gevolgen. 100% 80% 60% 40% 6% 5% 11% 11% 0% Merkt gevolgen op het gebied van wonen Het aandeel respondenten dat de gevolgen van de kredietcrisis op het gebied van wonen merkt is wel nog steeds flink kleiner dan op het gebied van werk of financiën. De gevolgen zitten voornamelijk in het feit dat de panelleden hun huis niet verkocht krijgen (3%, net als in 2011), maar ook hier gaat het om een relatief klein aandeel van het totaal. Nog eens 3% heeft verhuisplannen op de lange baan geschoven vanwege de crisis. Sommigen zijn bang om een huis te kopen (2%) of hebben moeite met het rond krijgen van hun hypotheek (2%). We zien geen verschillen ten opzichte van

8 Gevolgen in directe omgeving Ook voor de directe omgeving zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor de woonsituatie minder aanwezig dan op het gebied van werk en financiën. We zagen nauwelijks verschil tussen de eerste twee metingen in 2009 (11% en 10%). In 2011 kende 15% mensen in de directe omgeving die problemen hebben op het gebied van wonen, een significante stijging ten opzichte van Nu in 2011 lijkt hier geen verandering in te zitten: 16% kent mensen met problemen op het gebied van wonen. 14% van de respondenten kennen mensen die hun huis niet verkocht krijgen. (in 2011 was dit 12%, in december %, in juni %). Wederom 6% kent mensen die bang zijn om nu een huis te kopen, we zien hier geen verschillen met vorige metingen. Het aantal respondenten dat mensen kent die moeite hebben met het rond krijgen van hun hypotheek is gelijk gebleven ten opzicht van 2011 (7%). Het is wel gestegen ten opzichte van 2009 (toen was het 3%). Gedwongen verhuizingen kwamen de eerste twee metingen nagenoeg niet voor in de directe omgeving van de panelleden. In 2011 was dit 3%, nu is dat 4%. 6% kent mensen die hun verhuisplannen hebben uitgesteld (nieuwe vraag) 5% kent mensen die hun huis niet te koop durven te zetten (nieuwe vraag) 4. Maatregelen vanwege kredietcrisis Uit de resultaten blijkt dat nog altijd een flink deel van de respondenten, bijna de helft, nadelige financiële gevolgen ondervindt van de kredietcrisis. We hebben net als in de vorige metingen de panelleden gevraagd of zij vanwege de kredietcrisis financiële maatregelen hebben genomen of deze van plan zijn te gaan nemen. Sparen/beleggen Het aandeel van de respondenten dat door de crisis minder is gaan sparen of beleggen was in 2011t.o.v 2009 flink gestegen van 22% naar 34%. We zien in 2012 weinig verandering: 31% zegt door de crisis minder te sparen of te beleggen dan voorheen. Uitgavenpatroon We hebben de panelleden deze keer ook gevraagd of zij vanwege de kredietcrisis hun uitgavenpatroon veranderd hebben vanwege de crisis. In onderstaande grafiek zijn resultaten van de vier metingen met elkaar vergeleken. Het aandeel panelleden dat bezuinigt vanwege de crisis is ten opzichte van 2011 en 2009 verder toegenomen. Het meest wordt bezuinigt op zaken als uit eten gaan en drankjes op het terras (56%), maar ook zijn er relatief veel panelleden die minder geld uitgeven aan kleding, boeken en cd s (53%). Op medische zorg en vakanties wordt het minst bezuinigt (rond de 15% bezuinigt hierop). 8

9 Geeft minder geld uit aan zaken als uit eten gaan, drankjes op het terras Geeft minder geld uit aan zaken als kleding, boeken en cd s Heeft grote uitgaven uitgesteld Bezuinigt op dagelijkse boodschappen Gaat minder vaak met de auto Heeft zijn/haar vakantie afgelast Gaat in Nederland op vakantie in plaats van het buitenland Bezuinigt op culturele uitstapjes Bespaart op medische zorg Geeft minder geld uit aan lidmaatschap van verenigingen Geeft minder geld aan goede doelen Geeft minder geld uit aan inkopen voor de feestdagen* 15% 13% 17% 56% 53% 43% 36% 44% 48% 33% 44% 44% 0% 40% 60% 80% 100% Bezuinigingen ten gevolge van de crisis * In juni 2009 was deze stelling niet in de vragenlijst opgenomen. Hoe denken de panelleden over We hebben de panelleden wederom een aantal stellingen voorgelegd over hypothetische zaken. Hoe denken de respondenten over het veranderen van baan? En over verhuizen in deze tijd? Zijn ze kritischer naar banken gaan kijken door de crisis? Het aandeel panelleden dat door de crisis minder snel van baan zal veranderen (39%) en het aandeel dat minder snel zal verhuizen (49%) is wederom toegenomen. De groep die kritischer naar banken is gaan kijken is juist iets kleiner geworden, maar is nog steeds groot (76%). 65% heeft door de crisis minder vertrouwen gekregen in de overheid (nieuwe vraag). door de crisis zal ik minder snel van baan veranderen 39% door de crisis zal ik minder snel gaan verhuizen 49% door de crisis ben ik kritischer naar banken gaan kijken 76% door de crisis heb ik minder vertrouwen in de overheid 65% 0% 40% 60% 80% 100% Is men door de crisis anders over dingen gaan denken? 9

10 5. De toekomst Eigen toekomst Het aandeel panelleden dat zich veel tot redelijk wat zorgen maakt over de eigen toekomst is wederom groter geworden. Panelleden maken zich het meeste zorgen over hun financiële situatie (38%) en hun pensioenopbouw (36%). Bijna een derde (31%) maakt zich zorgen over de waarde van hun huis en ruim een kwart (28%) is bang dat hij of zij de komende tijd spaargeld moet gaan aanbreken of moet gaan lenen om rond te komen. Ondanks dat de groep dit zich zorgen maakt gestegen is, is er nog steeds ook een grote groep die zich geen zorgen maakt. Dat u uw baan kwijt raakt door de crisis 12% Dat uw financiële situatie slechter wordt door de crisis 38% Dat u de komende tijd spaargeld aan moet spreken of moet gaan lenen om rond te kunnen komen Dat u door de crisis gedwongen moet verhuizen 6% 28% Dat u door de crisis uw huis niet verkocht krijgt 17% Dat u door de crisis minder pensioen opbouwt of krijgt (als u nu of binnenkort met pensioen gaat) Dat de waarde van huizen daalt en dus ook de waarde van uw eigen huis 31% 36% 0% 10% 30% 40% 50% Wie maakt zich veel-redelijk wat zorgen? Toekomst Nederland en Brabant De panelleden lijken zich dus iets meer zorgen te maken over hun eigen toekomst dan in De zorgen over de nabije toekomst van de economie van Brabant en Nederland zijn flink toegenomen en weer gestegen tot het niveau van medio 2009: ongeveer de helft van de panelleden denkt dat het de komende zes maanden (veel) slechter zal gaan met de economie van Brabant en Nederland (zie grafiek op de volgende pagina). 10

11 100% 80% 60% 54% 40% 53% 26% 23% 24% 24% 0% Verwacht dat het de komende 6 maanden (veel) slechter met de Brabantse economie zal gaan Verwacht dat het de komende 6 maanden (veel) slechter met de Nederlandse economie zal gaan In een aantal verdiepende stellingen zijn we wat verder op de verwachting over de toekomst ingegaan (deze vragen zijn nieuw gesteld in 2012). Vrijwel alle panelleden (93%) verwachten dat we over een jaar nog altijd met Euro s zullen betalen. Ongeveer een kwart (24%) denkt dat we het ergste van de crisis achter de rug hebben. 41% is het echter oneens met deze stelling. Bijna drie kwart (73%) denkt dat de crisis nog tot grote politieke en/of sociale spanningen gaat leiden in Nederland en bijna een derde (31%) is door de crisis somber over de eigen toekomst gestemd. Over een jaar betalen we in Nederland nog steeds met Euro s 93% Het ergste van de crisis hebben we achter de rug 24% De crisis gaat in Nederland nog leiden tot grote politieke en/of sociale spanningen 73% De crisis maakt me somber over mijn eigen toekomst 31% 0% 40% 60% 80% 100% Percentage (helemaal) mee eens 11

12 6. Gemeentelijke bezuinigingen In 2011 vroegen we panelleden naar de toen op hand zijnde gemeentelijke bezuinigingen. We vroegen de panelleden op welke twee thema s hun gemeente volgens het niet mag bezuinigen. Het belangrijkst vonden de respondenten toen welzijn en zorg: 50% van de panelleden gaf aan dat hier niet op bezuinigd mag worden. Ook in 2012 is dit het meest genoemde thema (53%). Armoede beleid/werk en inkomen heeft openbare orde en veiligheid van de tweede plaats gestoten (48% noemt dit thema in 2012). Op de derde plaats komt openbare orde en veiligheid met 41%. Onderwerpen die bijna niet genoemd worden zijn ook dit keer weer openbaar groen, sport, volkshuisvesting en stadsvernieuwing, en kunts en cultuur. Welzijn en zorg Armoedebeleid/werk en inkomen Openbare orde en veiligheid Wegenonderhoud en openbare ruimte Kunst en cultuur Volkshuisvesting en stadsvernieuwing Sport Openbaar groen Weet ik niet/geen mening 19% 11% 6% 6% 4% 2% 41% 48% 53% 0% 40% 60% 80% 100% Waar mogen gemeenten niet op bezuinigen? Wilt u ook uw mening geven over actuele sociale en maatschappelijke onderwerpen? Word dan lid van het Brabantpanel via Wanneer u zich (kosteloos) inschrijft als lid van het Brabantpanel ontvangt u 6 tot 8 keer per jaar via een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. U maakt iedere keer dat u meedoet kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Meer informatie? Kijk voor meer informatie over het Brabantpanel op of neem contact op met Karin du Long of Eva Stultjens, beiden werkzaam bij het PON via (013) of Het Brabantpanel is een initiatief van het PON, kennis in uitvoering. 12

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

11 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 11 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vijf Jaar Euro December 2006

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vijf Jaar Euro December 2006 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Vijf Jaar Euro December 2006 Respons Van 23 november tot en met 10 december 2006 is in verband met het vijfjarig bestaan van de Euro op 1 januari 2007 aan het Brabantpanel

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

22 augustus Onderzoek:

22 augustus Onderzoek: 22 augustus 2014 Onderzoek: EenVandaag Economische Monitor 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, eerste kwartaal 2009 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming van

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie

3 januari 2015. Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 3 januari 2015 Onderzoek: Stand en toekomst van de Nederlandse economie 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag 2015

Monitor financieel gedrag 2015 Monitor financieel gedrag 2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4 Samenvatting Pagina 8 Resultaten Pagina 11 Bijlage Pagina 19 2 Achtergrond, doel-

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Economische crisis tbv Koninklijke Hibin. 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager

Economische crisis tbv Koninklijke Hibin. 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager Economische crisis tbv Koninklijke Hibin 8 juni 2009 Gerwin Sjollema Managing Consultant Kitty Joosten Project Manager 1 Inhoud Onderzoeksbevindingen Conclusies 2 Onderzoeksbevindingen 3 Ervaring van gevolgen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

De Nederlander en de natuur. Rapportage

De Nederlander en de natuur. Rapportage De Nederlander en de natuur Rapportage Index 1. Samenvatting 3 2. Het belang van de Nederlandse natuur 6 3. De kijk op het Nederlandse natuurbeleid 8 4. Het groene netwerk 13 5. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

24 december Onderzoek: Armoede in Nederland?

24 december Onderzoek: Armoede in Nederland? 24 december 2016 Onderzoek: Armoede in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Bedrijfsleven optimistischer

Bedrijfsleven optimistischer Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 214: Bedrijfsleven optimistischer - Minder belemmeringen voor activiteiten - Ondernemers verwachten verbetering van economisch klimaat - Ondernemers minder

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015

Rapport. NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Rapport NOS Prinsjesdagonderzoek 2015 Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 De stand van de economie 9 De economie en de rol van het kabinet 14 Internationale crises 15 Griekenland 17 Vluchtelingencrisis 21 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld

11 juni 2015. Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld 11 juni 2015 Onderzoek: Maatschappij zonder Contant geld Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009

Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Factsheet Stand.tv - meting 25 - maart 2009 Stand.tv (voorheen De Maatschappelijke Barometer) Regelmatig peilt Motivaction - in samenwerking met Netwerk - via een vaste set vragen 'de stand van het land'.

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich

Noordervliet: Deze resultaten tonen dat de woningbezitter zich heel goed bewust is van de huidige situatie op de woningmarkt. Dat vooral starters zich Het vertrouwen in de woningmarkt is in het derde kwartaal gestegen naar 94 punten. Dit is de eerste stijging sinds het derde kwartaal van 2011. Zeven op de tien koopwoningbezitters denkt dat zijn huis

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen - Pensioenvertrouwen ad hoc september 2009/ 19-10-2009 / P.1 / 19-10-2009 / P.1 Kennis over kosten en opbrengsten van het pensioensysteem

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 19 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2014 In januari 2014 vond de vierde meting plaats van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014. Metalektrobedrijven keken hierin onder

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers

Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers Onderzoek onder representatief panel datum mei 15 auteur(s) Boukje Cuelenaere Joris Mulder versie V2. classificatie CentERdata, Tilburg, 15

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Vierde kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Vierde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf

April 2013, Nibud. Nederland bezuinigt. Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders. Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf April 2013, Nibud Nederland bezuinigt Onderzoek naar de bezuinigingsstrategieën van Nederlanders Auteurs Tamara Madern Minou van der Werf 1. Inleiding 3 2. Bezuinigen is vaak 4 2.1 Nederlanders zijn slecht

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Vakantiegeld-enquête 2016. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Vakantiegeld-enquête 2016 Auteurs Gea Schonewille Jasja Bos Inhoud SAMENVATTING... 6 1 INLEIDING... 8 2 AANTAL KEREN OP VAKANTIE...

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek

Over het EenVandaag Opiniepanel. Over het onderzoek 26 februari 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie