2 Activiteiten programmalijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Activiteiten programmalijnen"

Transcriptie

1 2 Activiteiten programmalijnen Institutionele Ondersteuning en LRP Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) levert een bijdrage aan het leiding geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten. Dit krijgt gestalte in de ondersteuning van de ambtelijke of institutionele organisatie van de kerk op zowel inhoudelijk als functioneel vlak, in de vorm van het geven van advies, begeleiding en (facilitaire) ondersteuning. De aandacht is vooral gericht op: de uitvoering van het werk van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen en de daarmee samenhangende organen en colleges, en de communicatie daarover; de zorg voor en ontwikkeling van een doeltreffende, flexibele en eigentijdse organisatie en kerkordelijke inrichting van kerk en gemeenten; de zorg voor de inrichting en functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Vanwege deze specifieke taken wordt na de rapportage over het programma IO separaat over LRP gerapporteerd. Institutionele Ondersteuning De lasten van de programmalijn Institutionele Ondersteuning naar hoofddoelstelling zien er als volgt uit: Hoofddoelstellingen Rekening Begroot Rekening (x 1.000) Synodewerk Juridische zaken Classicale Ondersteuning Kerkbeheer Kerkelijke bijdragen Oecumene Lutherse Zaken Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen Resultaatverdeling Institutionele ondersteuning Rekening Begroot Rekening (x 1.000) risicoreserve (inclusief resourcebegroting) regionale bestemmingsreserves Lutherse fondsen Totaal resultaat Synodewerk ( 1.062k, begroot 1.035k) Generale synode De generale synode kwam in april en november bijeen in tweedaagse zittingen. Daar werd over de navolgende zaken gesproken en besloten: Het beschikbaar stellen van zeven brieven over het ambt, te zenden aan alle ambtelijke vergaderingen, ambtsdragers en kerkelijke functionarissen, in het kader van de visieontwikkeling op het kerkelijk ambt;

2 Toepassing van ordinantie 2-18 op (wijk)gemeenten waaraan een pioniersplek is verbonden, waardoor o.a. sacramentsbediening in deze plekken gewaarborgd wordt; Een handreiking, getiteld Brandpunten in de verkondiging als aanzet voor het gesprek in de kerk over de verkondiging; Een opdracht aan het moderamen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van bijzondere betrekkingen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken; Een eerste behandeling van de ethische brochure Wij en ons lichaam. Bijzondere aandacht was er in de synode voor het project Kerk op weg naar 2025 dat door de leiding van de kerk en de dienstenorganisatie is opgezet om antwoord te vinden op vragen als: Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de kerk af? Het project heeft twee speerpunten: wat kan of moet de kern zijn van kerk-zijn in de komende tijd, gelet op de trends die zich in kerk en samenleving voordoen? En hoe kan de (kerkordelijke) inrichting van onze kerk met die trends meebewegen? Het resultaat van de groepsgesprekken in de novemberzitting zullen mede richtinggevend zijn voor het vervolg. Kleine synode De Kleine Synode hield zich o.a. bezig met haar agenda en rol bij de beleidsvoorbereiding van het moderamen; de gebruikelijke jaarstukken en jaarverslagen van synode, dienstenorganisatie en aanverwante organen; de aanwijzing van een nieuwe accountant; protocollen inzake daderbeleid n.a.v. de onlangs aangepaste ordinantie voor het Opzicht; integratie van de Stichting Kerk en Wereld in het werk van de dienstenorganisatie per , na een langdurig en moeizaam overleg met het bestuur van Kerk en Wereld dat zich tot bij de (kerkelijke en burgerlijke) rechter hiertegen verzette; vaststelling van het beleid en budget voor subsidie vanuit de solidariteitskas voor Lutherse gemeenten. Moderamen Het moderamen en/of de scriba waren in het bijzonder actief in bezoeken ziekenhuispastores en artsen in Ede, de gemeente Lunteren en drie pioniersplekken, te weten De Spil in Maarssen, De Haven op Kanaleneiland en Windkracht 3.0 te Noordwijk; de feestelijke kerkdienst in Nijkerk op 14 september waar in aanwezigheid van de Koning en de Koningin het tienjarig bestaan van de Protestantse Kerk werd gevierd; De predikantendag op 22 september in Amsterdam; Voorbereiding en uitvoering van het project Kerk op weg naar 2025, samen met de daartoe ingestelde regiegroep: conferenties met de leiding van de kerk en de dienstenorganisatie en buitenstaanders over trends, inhoud van kerk-zijn en toekomstige organisatie; hoorsessies met bovenplaatselijke organen en sleutelpersonen. Specifieke projecten

3 Naast de reguliere beleidsmatige, administratieve, secretariële en logistieke ondersteuning van (het moderamen van) de generale synode, kleine synode en evangelisch-lutherse synode, generale colleges en synodale commissie en werkgroepen werden de volgende projecten/activiteiten uitgevoerd: Beheer van registers van gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers; Voorbereiding van papieren uitgave van een nieuw jaarboek. Dit werd opnieuw vertraagd als gevolg van interne problemen met integratie van verschillende adressenbestanden vanuit verschillende systemen naar een CRM-systeem. Inmiddels ligt een eerste versie bestand bij de drukker; Ondersteuning van binnenlandse oecumene: jaarlijkse retraite van het Nederlands Christelijk Forum, voorbereiding van besluitvorming van synode inzake de kleine oecumene, deelname aan het Nationale Synode, voorbereiding van het project Hervorming 500 (in 2017). Juridische zaken inclusief ondersteuning colleges ( 822k, begroot 768k) Ruimte scheppen voor nieuwe vormen van kerk-zijn In dit kader is vermeldenswaard de voorbereiding en vormgeving van het besluit over ordinantie 2-18 inzake de sacramentsbevoegdheid voor de pionier. Met dit besluit is de ontwikkeling van nieuw kerkelijk leven in zeer verschillende missionaire contexten zeer gebaat. Voor het overige werd aan dit doel aandacht besteed binnen de bestaande advisering ook door RACV s en gemeenteadviseurs kerkbeheer - door de beantwoording van vragen uit ambtelijke vergaderingen en gemeenten. Daarbij is men steeds meer alert op het geven van antwoorden en oplossingen vanuit een zo soepel mogelijke toepassing van de regels opdat in de gemeente zoveel mogelijk speelruimte wordt geboden om zaken zelf vorm te geven of op te lossen. Wanneer het gaat om bevoegdheden of rechtsposities van personen in de kerk of zaken met een grote impact voor het gemeenteleven (zoals besluiten rond kerkgebouwen of sanering binnen een gemeente van wijkgemeenten), worden de regels strikter gehanteerd met het oog op de rechtsbescherming van betrokken personen en instanties. De eerder gesignaleerde juridisering binnen de kerk is hierin een complicerende factor. Reguliere werkzaamheden De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, de kleine en generale synode, generale en regionale colleges en dienstenorganisatie bracht de volgende, vaak intensieve activiteiten te weeg. In het oog springende en tijdrovende activiteit was dit jaar de intensieve ondersteuning van het juridisch gecompliceerde proces naar de integratie van Kerk en Wereld in de dienstenorganisatie waartoe eerder door de Kleine Synode was besloten. Het bestuur van de Stichting maakte tegen deze beslissing bezwaar bij de kerkelijke en burgerlijke rechter (waaronder twee korte gedingen). Vanuit de afdeling Juridische Zaken (JuZa) werden in samenwerking met de advocaat van de kerk deze procedures voorbereid en namens de kerk gevoerd, met uiteindelijk een voor de synode positief resultaat. De kosten voor de advocaat waren in 2014 daardoor aanzienlijk hoger dan in het jaar daarvoor; Ook de ontwikkeling van de protocollen inzake het nieuwe daderbeleid naar aanleiding van de gewijzigde ordinantie over het Opzicht nam veel tijd in beslag. Deze protocollen kwamen in samenspraak met alle betrokken organen en personen binnen de dienstenorganisatie tot stand onder regie van JuZa en werden door de kleine synode in het najaar vastgesteld. Inmiddels is een eerste ervaring hiermee opgedaan. Andere werkzaamheden: Organisatie van twee in de ogen van de deelnemers zeer succesvolle - studiebijeenkomsten voor leden van colleges voor kerkelijke rechtspraak, met in totaal rond de 100 deelnemers; Beleidsafspraken rond onderhandse losmakingsconvenanten met moderamen en dienstenorganisatie en voorlichting daarover aan betrokken classicale moderamina en colleges

4 Behandelen van lastige predikanten- en gemeentedossiers die aan het moderamen worden voorgelegd of bij colleges in behandeling zijn; Juridische aspecten in de uitvoering van het project nieuw-hydepark. Juridische Zaken werd bij voorkeur ingezet als tweedelijns dienstverlening voor adviseurs in de regio waardoor instroom van vragen wordt beperkt. Een toegankelijke kennisbank via de website hielp hierbij. Bij de beantwoording van de vele vragen die elke maand binnenkomen, werd regelmatig afgestemd met de regionale adviseurs (RACV) en de gemeenteadviseurs-kerkbeheer. Afspraken over beantwoording van veel gestelde vragen werden weer verwerkt in de kennisbank of de modellen. In de voorlichting over zaken die de relatie tussen de kerk en de overheid betreffen, de ondersteuning van werkzaamheden CIO en de voorlichting over het bestuurlijke werk van de synode en haar organen, werd ook dit jaar extra aandacht gegeven aan o.a. de implementatie binnen de kerk van de regelgeving inzake ANBI (leiding projectgroep ANBI-PKN, voorlichting, publicatie van gegevens), de identificatie bij financiële dienstverlening in overleg met de banken en het volgen van ontwikkelingen op het terrein van (monumentale) kerkgebouwen en religieus erfgoed (deelname aan project Nationale Agenda Religieus Erfgoed ). Vooral het ANBI-dossier leidde tot een stroom van vragen vanuit het land. Verbetering contact en communicatie vanuit IO met het grondvlak Het aantal publicaties vanuit IO (JuZa) bedroeg 4, in Kerkinformatie en Kerkbeheer. Voorlichting over ANBI was het dominante thema. Afstemming tussen IO en HRM rond predikanten en kerkelijk werkers Omdat de zaken rond predikanten in toenemende mate afstemming en samenwerking met de afdeling HRM vergt, werd een regulier afstemmingsoverleg tussen IO en HRM in het leven geroepen dat enkele malen per jaar bijeen kwam. Classicale Ondersteuning ( 972k, begroot 1.026k) Regionale adviseurs classicale vergaderingen regulier werk Het werk van deze functionarissen wordt gekenmerkt door specifieke (inhoudelijke, kerkordelijke, procesmatige) ondersteuning van brede moderamina classicale vergaderingen en/of regionale colleges (visitatie en beheerszaken) bij meer ingewikkelde processen van gemeentevorming, de begeleiding van conflicten rond predikanten en disfunctionerende kerkenraden. Daarnaast wordt toerusting geboden aan leden van (brede moderamina) classicale vergaderingen. In 2014 sprongen naast de gebruikelijke zaken als telkens oplaaiende conflicten in gemeenten rond predikanten of spannende beleidsdilemma s in gemeenten (met wijkgemeenten) als gevolg van krimp de navolgende zaken in het oog: Twee onderhandse (niet volgens de kerkordelijke bepalingen) regelingen rond losmaking van predikanten met financiële paragrafen, die de aanleiding vormden voor het maken van de hierboven in dit kader reeds genoemde beleidsafspraken; Kerkordelijke aspecten bij de ontwikkeling van de pioniersplekken; Groeiend gevoel van urgentie bij brede moderamina van classicale vergaderingen en regionale colleges voor de gevolgen van de krimp voor (kleine) gemeenten en de noodzaak van samenwerking van gemeenten en predikanten. Hieruit ontstaan of met als bijkomend effect: groeiende samenwerking tussen classes en regionale colleges op dit dossier; in Gelderland in de vorm van een regiobreed samenwerkingsproject; (Voorbereiding van) studie- en werkdagen voor leden van brede moderamina en colleges met het oog op de krimp (Zuiden, Groningen-Drenthe, Friesland); Ontwikkeling van samenwerking tussen twee classes en tussen 2 CRO s in het Zuiden met het oog op uitwisseling en eventueel samengaan; Toenemende zorg over de bemensing van de brede moderamina en colleges in een regio; Toerusting van leden van de brede moderamina over hun taak of de (geëvalueerde) kerkorde in de vorm van een cursus of bijpraatsessie; Eerste ervaringen met toepassing van daderbeleid in het kader van Opzicht. Kerkbeheer ( 860k, begroot 749k) Ontzorgen van gemeenten inzake kerkgebouwen

5 De vorig jaar gevormde projectgroep i.o. voor dit speerpunt kwam enkele malen bijeen om het onderzoek naar de feitelijke gebouwensituatie te volgen en een staalkaart van mogelijkheden voor plaatselijke kerkbeheerders met een overtollig kerkgebouw te ontwikkelen. Tevens werd gewerkt aan de voorbereiding van een bijeenkomst met alle regionale taakgroepen gebouwen. Deze is nog niet gehouden. Het aantal werkgroepen valt tegen. Het plan is om nu via de RCBB s de op dit terrein actieve personen mensen bij elkaar te halen in het voorjaar van De bemensing van de projectgroep liep vertraging op omdat de vanuit de Dienstenorganisatie bepleite deelname van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) in dit project nog niet tot stand kon worden gebracht. Zoals eerder gemeld wordt in deze fase vooralsnog afgezien van de oprichting van een stichting zoals genoemd in het beleidsplan DO. De achtergrond van die beslissing is dat vanuit het veld (inclusief de VKB) een dergelijke stichting niet als een adequaat beleidsinstrument werd gezien. Gemeenteadviseurs kerkbeheer regulier werk De gemeenteadviseurs kerkbeheer ondersteunen de plaatselijke beheerders en kerkenraden bij het (beleid betreffende) beheer van de gelden en bezittingen van de plaatselijke gemeenten en diaconieën. Tevens dragen zij als adviseur bij aan het werk van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken (RCBB) in het kader van het toezien op de vermogensrechtelijke zaken van de gemeenten. In het oog springende zaken waren in dit werkveld: Groeiende samenwerking van de RCBB s in het Zuiden; Groeiend aantal overtollige kerkgebouwen (in het Zuiden en het Noorden) en ondersteuning van plaatselijke zoektocht naar herbestemming en fondsen hiervoor; Toename van het aantal gemeenten met acute solvabiliteitsproblemen met een bezette predikantsformatieplaats; Enkele ingewikkelde ontvlechtingsprocessen bij splitsing van een gemeente en losmaking uit een combinatie; Toenemende zorgen over te kleine Waalse gemeenten (bestuurbaarheid, financieel beheer, toepassing ANBI-regelgeving); Aandacht voor transparantie in het kader van ANBI-regelgeving; Ontwikkeling van nieuw model jaarrekening; Extra aandacht aan voorgeschreven functiescheiding tussen penningmeester en administrateur ondanks groeiend gebrek aan menskracht ter plaatse; Zeldzaamheid: een uitspraak van een RCBB in een conflict tussen kerkenraad en college van kerkrentmeesters over beleid inzake Kerkbalans. Kerkelijke bijdragen ( 129k, begroot 184k) De kerkelijke bijdragen, waartoe ook de contributies gerekend worden, betreffen bijdragen aan nationale instanties en gaan onder meer naar de Raad voor de plaatselijke Geldwerving, het studiefonds van de Gereformeerde Bond en de CIO-k. Oecumene ( 337k, begroot 349k) Onder deze doelstellingen worden de contributies aan (inter)nationale oecumenische organen, waaronder de Raad van Kerken in Nederland, WCC, WCRC, LWF en CEC verantwoord evenals de oecumenische activiteiten. Nationaal Vanuit het moderamen werden de vaste contacten met andere kerken in Nederland via de Raad van Kerken en andere platforms onderhouden. Bijzondere aandacht was er voor de tweede retraitebijeenkomst van het Nederlands Christelijk Forum(NCF), de voortgang en afronding van de dialoog met de Pinkster- en Evangeliekerken

6 (geplande rapportage aan de synode: april 2015), de voorbereiding van gesprekken met deputaten van CGK, GKV, NGK en VGKiN en een gesprek met de Evangelische Broederschap. De Broederschap heeft verzocht om een eerste verkenning van de mogelijkheden op het gebied van een associatieovereenkomst. Naar aanleiding van geruchtmakende uitspraken over Marokkanen van de heer Wilders na afloop van de verkiezingen voor de gemeenteraden werd meteen een bijzondere viering georganiseerd met het thema Wij geloven in meer in de Kloosterkerk te Den Haag. In dit tertiaal heeft het Nederlands Christelijk Forum (NCF) een tweede retraitebijeenkomst georganiseerd en is er een gesprek geweest met het Evangelisch Broederschap. Naar aanleiding van het nieuws dat vlucht MH17 was neergeschoten, heeft de scriba samen met de Raad van Kerken een herdenkingsdienst van de vele slachtoffers georganiseerd op 23 juli jl., de dag van nationale rouw, in de Joriskerk te Amersfoort. We noemen hier: Internationaal In 2014 werden er weer diverse oecumenische conferenties bijgewoond door de scriba, preses en/of moderamenleden. Een vergadering van de Wereldraad van Kerken met de religieuze leiders uit Syrië; een gesprek met Europarlementariërs over het thema Bekeerlingen en hoe de Protestantse Kerk hierbij betrokken is; een conferentie van de GEKE in Malmédy, België; de jaarlijkse meeting van de WCRC in Warschau waar gesproken is over o.a. de kerk in het postcommunistische tijdperk en de spanningen in Oekraïne; een conferentie van de Central Committe World Council of Churches in Genève; het Cairo-overleg; Een ontmoeting met delegaties van de Tjechisch- en Hongaarse kerken in het kader van een uitwisselingsprogramma. Het thema van de ontmoeting was: Kerk zijn in een geseculariseerde context ; Deelname aan de Consultation Jewish Continuity in the Body of Christ; Deelname aan de LWF Taskforce, die in het teken stond van de verzoening tussen Lutheranen en Mennonieten; Deelname aan een conferentie van de Wereldraad van Kerken samen met Kerk in Actie inzake statenloosheid; Een conferentie van Eukomindo, een Indonesisch-Europees kerkelijk platform dat jaarlijks een studiedag heeft. Dit jaar heeft de Protestantse Kerk deze dag georganiseerd; Een bezoek aan de Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), welke verenigd is met de Iglesias Reformadas en Argentina (IRA) en Bolivia. Lutherse Zaken ( 135k, begroot 108k)

7 De synodale commissie werd ondersteund door het synodesecretariaat en het management en heeft zich vooral beziggehouden met het organiseren van de kerkendag en overleg met de Commissie Steunverlening en het moderamen over het subsidiebeleid voor gemeenten. Ook is gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan en het regelen van financiële zaken, waaronder de voorbereiding van het beleid voor subsidiëring van Lutherse gemeenten vanuit de solidariteitskas, in samenspraak met het moderamen en de kleine synode.

8 Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) Hoofddoelstellingen Rekening Begroot Rekening (x 1.000) Ondersteuning functioneren ledenregistratie Dienstverlening op verzoek Onderhoud en ontwikkeling Communicatie SILA Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen Resultaatverdeling Institutionele ondersteuning Rekening Begroot Rekening (x 1.000) risicoreserve (inclusief resourcebegroting) Totaal resultaat Nieuwe opzet gebruikersplatform LRP -15 De contouren van het digitale platform, waarmee we de gebruikers willen faciliteren, zijn bekend. Het project heeft echter vertraging opgelopen. Het proces om tot een weloverwogen besluit te komen aangaande de vervanging van de huidige LRP hardware had meer voeten in aarde dan vooraf was voorzien en heeft het opzetten van een nieuwe gebruikersplatform doen uitstellen. Visie inzake verdere ontwikkeling van LRP na 2014 De visienota is inmiddels aangeleverd en besproken door het bestuur. Uit deze bespreking zijn vragen en nadere onderzoeken naar voren gekomen die in de aankomende periode zullen worden uitgewerkt. Kostendekkende dienstverlening De totale inkomsten uit dienstverlening is op gelijk niveau gebleven ten opzichte van vorige jaar. Het aantal verwerkte orders lag daarentegen lager dan het jaar ervoor en ook het aantal productiestukken is met stuks afgenomen. Inmiddels is de tarifering van de dienstverlening niet meer gekoppeld aan de solidariteitsstaffels die uit het verleden stamden. Dit betekent dat er in principe geen gesubsidieerde dienstverlening meer wordt aangeoden. Omdat de kosten van de gemeenten hierdoor soms explosief stijgen (voor kleine opdrachten), maar ook met honderden procenten goedkoper worden (voor grote opdrachten), zullen in het komende jaar d.m.v. kortingen en opslagen de grote prijsverschillen genivelleerd worden. In 2016 zullen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. Adviseren en ondersteunen van plaatselijke vrijwilligers De eerste oriënterende gesprekken om tot een intensievere samenwerking tussen de verschillende soorten gemeente-adviseurs te komen hebben plaatsgevonden. Duidelijk is geworden dat er wat betreft de werkwijze nauwelijks raakvlakken zijn met die van de gemeenteadviseurs LRP. Het succes van de regiospreekuren die de gemeenteadviseurs LRP voeren is niet haalbaar voor de andere disciplines. Deze regiospreekuren werden goed bezocht en door de deelnemers positief beoordeeld. Door de geautomatiseerde planning wordt veel (reis)tijd bespaard. Ook leveren deze spreekuren nieuw werk voor LRP op. Er worden stappen ondernomen om de samenwerking met de VKB verder te optimaliseren. Communicatie Ter ondersteuning van de visieontwikkeling voor LRP werd een enquête uitgezet onder de gebruikers van het systeem. Daarnaast zijn er tools in LRP ingebouwd die de mogelijkheid bieden om statistische rapportages uit te draaien op de belangrijkste functies van het systeem. De hoge score van ruim 1700 ingevulde enquêtes en de rapportages leverden een goed en bemoedigend beeld op van de

9 gebruikers en het gebruik van het systeem. De uitkomst biedt mogelijkheden om het systeem en het dagelijks gebruik ervan in de toekomst verder te optimaliseren. Kerk in Ontwikkeling De kerntaak van het programma Kerk in Ontwikkeling (KiO) is dienstverlening op maat aan plaatselijke gemeenten door met hen te werken aan levenskrachtige vormen van gemeentezijn. Het grootste deel van de formatie wordt ingevuld door gemeenteadviseurs die plaatselijk en regionaal uitvoering geven aan de kerntaak van Kerk in Ontwikkeling. Met de dienstverlening wil KiO een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Protestantse Kerk in Nederland tot een herkenbaar en aansprekend merk in de Nederlandse samenleving. De dienstverlening is gebaseerd op vier rollen die in het werk van de gemeenteadviseurs zichtbaar zijn: Makelaar, Begeleider, Toeruster, Expert. Deze rollen worden ingezet voor de volgende taken: acquisitie, basisdienstverlening en betaalde dienstverlening. Om dit hart heen bevindt zich een binnencirkel (Gemeenteopbouw) en een buitencirkel (Verbinden). Ook de steunverlening valt onder het programma KiO, evenals het maatschappelijk activeringswerk. De lasten van de programmalijn Kerk in Ontwikkeling naar hoofddoelstelling zien er als volgt uit:

10 Hoofddoelstellingen Rekening Begroot Rekening (x 1.000) Aquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw Verbinden Bureau steunverlening Steunverlening gemeenten Koopvaardij pastoraat Binnenvaartpastoraat Luchthavenpastoraat Dovenpastoraat Studentenpastoraat Internationaal studentenpastoraat Totaal steunverleningen (solidariteitskas) Steunverlening gemeenteopbouw 0 Steunverlening Kerk in Actie 0 Maatschappelijk Activeringswerk Regionale steunverlening Rentebaten ACV's Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen Resultaatverdeling Kerk in Ontwikkeling Rekening Begroot Rekening (x 1.000) risicoreserve (inclusief resourcebegroting) reserve steunverlening gemeenten Reserve steunverl. Lutherse Traditie sol kas betaalde dienstverlening 19 - reserve categoriaal werk reserve Kerk en Israël regionale fondsen fonds Jeugdwerk Zuid-Holland -57 Totaal resultaat Acquisitie ( 756 k, begroot k) Voor acquisitie van de verschillende vormen van dienstverlening worden contacten gelegd met (nieuwe) predikanten, ambts- en taakdragers. Kerkenraden worden door ons actief benaderd op hun vragen naar toerusting en de behoefte aan beter functioneren in geestelijk en bestuurlijk opzicht. In deze contacten gaat het om de concrete adviesvraag van de gemeenten. Hiermee wordt de gemeente optimaal geholpen. Om de dienstverlening te laten bijdragen aan levenskrachtige vormen van gemeente-zijn, is acquisitie dus nodig om de door gemeenten gewenste dienstverlening te kunnen aanbieden. Hierin wordt de rol van makelaar zichtbaar: De makelaar weet ambitie en vraag in gemeenten ondernemend te vertalen naar inzet van deskundigen en de toepassing van voorbeelden van elders. Hierbij ondersteunen gemeenteadviseurs ambts- en taakdragers in de kerntaken van het gemeentezijn, door met hen te werken aan levenskrachtige vormen van gemeente-zijn.

11 Basisdienstverlening ( 466 k, begroot 820 k) De basisdienstverlening bevatte ook dit jaar weer de meest uiteenlopende vragen die in het kerkelijk leven voor kunnen komen. Het overgrote deel van de gesprekken met de gemeenten ging over vragen rond de identiteit en toekomst van de gemeente. Voor basisdienstverlening worden de gemaakte kosten niet aan gemeenten in rekening gebracht. Vanwege de beschikbare tijd hiervoor en het beschikbare budget zijn de mogelijkheden voor basisdienstverlening beperkt. Het gaat in de praktijk om eenmalige contacten, waarin voor een vervolg afspraken worden gemaakt over de inzet van de gemeenteadviseur of van collega s van JOP, IO of van Kerk in Actie. Binnen de basisdienstverlening is specifieke aandacht voor de missionaire en diaconale vragen van gemeenten. De missionaire dienstverlening stimuleert dat de kerk verbindend bezig is, zowel naar binnen als naar buiten. De basisdienstverlening voor Kerk in Actie investeert in diaconale en maatschappelijke betrokkenheid van gemeenten. Betaalde dienstverlening ( 952 k, begroot 856 k) Na acquisitie en basisdienstverlening wordt een fors deel van de tijd voor gemeenteadvisering ingezet op intensieve dienstverlening en gefactureerd aan de gemeenten. In 2014 ging het om een kwart van de werktijd van gemeenteadviseurs. Hier treedt de gemeenteadviseur op als begeleider: De begeleider weet in een veranderproces de gemeente naar een nieuw perspectief te begeleiden, waardoor de boodschap van het evangelie op een vernieuwende en aansprekende manier uitgedragen kan worden. Voor deze betaalde dienstverlening wordt met de betrokken gemeente een overeenkomst dienstverlening aangegaan. Bij deze intensieve projecten gaat het vaak om fusies van gemeenten, begeleiden van het proces van de sluiting van een kerkgebouw en/of om de begeleiding bij het opstellen van een beleidsplan/ toekomstvisie van de gemeenten. Ook stijgt het aantal begeleidingen vanwege spanningen in gemeenten en de samenwerking kerkenraad/predikant. In toenemende mate wordt de intensieve dienstverlening bepaald door de behoefte van gemeenten om missionair en/of diaconaal actief gemeente te zijn. De realiteit van krimp én van roeping karakteriseert de intensieve begeleiding. De afgeronde trajecten worden met de gemeente geëvalueerd, met als doel de kwaliteit nog beter te maken. Hierbij blijkt dat tot op heden de geleverde kwaliteit over het algemeen goed gewaardeerd werd. Gemeenteopbouw ( 1972 k, begroot k) Naast de directe beschikbaarheid voor begeleiding en advisering van de gemeenten, wordt een deel van de dienstverlening via projecten voorbereid en aangeboden aan gemeenten. Hier is de rol van toeruster leidend voor het werk: ervaringen en behoeften uit gemeenten worden gebundeld en vertaald in een behulpzaam aanbod voor het plaatselijke kerkenwerk. De toerusting in de vorm van cursussen en trainingen wordt belicht in de rapportage van het PCTE, hier rapporteren we over drie specifieke projecten die 2014 voor ons kenmerkten. Voor het derde jaar werd Startzondag over de gehele breedte van de Dienstenorganisatie opgepakt. Bij het thema Met hart en ziel vieren en verbinden werd op de website materiaal aangeboden met suggesties voor een kerkdienst op startzondag, een programma na de dienst en werkvormen om van het thema een jaarthema te maken. Communicatiebureau Dirigo heeft in het kader van zijn 10-jarig bestaan tien van zijn beste uren gratis ter beschikking gesteld om een klaar-voor-de-startzondag-run uit te werken die wij gemeenten online aanboden.

12 Een mens van betekenis, zo luidde de titel van de kerstkrant in 2014 die werd samengesteld door medewerkers vanuit de verschillende afdelingen van de dienstenorganisatie en qua thema raakte aan de campagne van Kinderen in de Knel, Ieder kind verdient een Jozef. Van de krant werden bijna exemplaren verspreid, bijna exemplaren meer dan het jaar ervoor. Dat komt deels door twee grote bestellingen uit Woerden en Hoofddorp waar de kerstkrant bij de huis-aan-huiskrant werden gevoegd. Voor het zevende jaar op rij verschenen er drie KiO-katernen in Kerkinformatie. Het eerste (mei) over grenzen verleggen in het pastoraat (ook het thema van de Landelijke Pastorale Dag), het tweede (oktober) over de werkvelden van KiO en het aanbod erbij ( de gemeente centraal ) en het derde (december) over Zorgzame Kerk. Er worden altijd extra exemplaren gedrukt die gemeenteadviseurs aan kunnen vragen om te gebruiken in gemeenten. De katernen komen tot stand met behulp van gemeenteadviseurs en projectmedewerkers KiO-landelijk. Aan het laatste katern werkte ook Kerk in Actie mee. Verbinden ( 564 k, begroot 891 k) Evenals op de terrein van Gemeenteopbouw hebben we ook op dit werkveld te maken met de rol van de expert: De expert heeft weet van eigen en collegiale kennis/ervaring en zet deze doeltreffend in voor kerk en gemeenten. De dienstverlening in het kader van Verbinden omvat onder andere de expertgebieden op het terrein van Kerk en Israël, ontmoeting met moslims, migrantenkerken en van de SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Voor Kerk en Israël was in 2014 bezinning op theologische thema's vanuit het joods-christelijke gesprek (zonder dat dit gegijzeld wordt door politieke stellingnames) een belangrijk aandachtspunt. Een landelijke studiedag stond in het teken van de recent verschenen Christelijke Dogmatiek en de plaats van Israël daarin. De Protestantse Raad voor Kerk & Israël kwam met een Conceptbeleidsplan, met aandacht voor theologische vragen (de Joodse Jezus, Paulus binnen het Jodendom, joodse lezing van het Johannesevangelie). Samenwerking tussen Kerk in Actie en Kerk en Israël wordt door beiden als belangrijk gezien. In de PE module/predikantenreis naar Israël (Onopgeefbaar verbonden) was er aandacht voor Joodse en Palestijnse bijdragen. Datzelfde kwam naar voren in het materiaal voor de Israëlzondag, dat deze keer werd geschreven door Nes Ammim Het veld van Kerk en Israël kent diverse spelers waarmee verbinding werd gezocht. Vaak samen met Kerk in Actie waren er contacten met het Platform Appel Kerk en Israël, Vrienden van Sabeel, de Israëlberaadsgroep Onopgeefbaar Verbonden en Kairos Nederland. Contacten met Joods Nederland werden verder uitgebouwd, vooral met het Centraal Joods Overleg. Dit bleek zeer nuttig bij vragen rond de Kristallnachtherdenkingen. De zorg t.a.v. het opkomend antisemitisme werd met Joodse partners gedeeld. Er was aandacht voor internationale ontwikkeling op joods-christelijk terrein door deelname aan conferenties van de World Council of Churches en International Council of Christians and Jews. De Ontmoeting met moslims kent drie aandachtsvelden: de landelijke contacten (Cairo-overleg), de ondersteuning van de plaatselijke dialoog (Geloven in Samenleven) en voorlichting over de islam in de gemeenten. Het Cairo-overleg richtte zich in 2014 op de rol van de religie in het publieke domein onder de noemer de verlegenheid van de religies. Hiermee wordt bedoeld dat extreme en afwijkende standpunten van

13 sommige groepen of enkelingen binnen één religie het beeld bepalen naar de andere religies, naar de overheid en naar de media. De kunst is dan hoe je de heilzame kant van de religies, zoals dat door het merendeel wordt beleefd, beter in beeld kan krijgen. Dit was het thema van de bijeenkomst op 27 augustus in het Joods Cultureel Centrum in Amsterdam. Overigens waren de effecten van de Gazaoorlog en het ontstaan van de Islamitische Staat op deze bijeenkomst ook duidelijk voelbaar. De Joden hebben zich sinds WO II niet zo onveilig gevoeld in Nederland als na de Gaza-oorlog. De moslims hebben het gevoel dat ze ongewenst zijn en hebben bovendien nog te maken met het probleem van steun en/of sympathie voor IS in eigen kring. Voor minister Asscher was dit de reden om de Ridderzaaldialoog op 20 november te organiseren. Het belang van deze bijeenkomst voor het Cairo-overleg was het ontwikkelen van de contacten met de overheid. De website van Geloven in Samenleven, ter ondersteuning van de plaatselijke dialoog is vernieuwd en speelt een steeds belangrijkere rol voor de plaatselijke interreligieuze dialoog. Het aantal bezoekers liep op tot meer dan 400 per maand. Er is een groep vrijwilligers geworven en getraind om de plaatselijke groepen te begeleiden. Verder is er een training ontwikkeld voor vertrouwenspersonen in migrantengroepen, zodat ze een brugfunctie kunnen vervullen tussen de 1e generatie ouderen en de uitvoerders van de zorgwetten. Samen met Kerk in Actie en Oikos is op 27 oktober een studiedag georganiseerd voor predikanten en kerkelijk werkers over moreel leiderschap. Op deze bijeenkomst is een format gepresenteerd, waar predikanten en kerkelijk werkers in eigen kring mee aan de slag kunnen om hun eigen vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen. Het werkveld Migrantenkerken investeerde in relaties met de andere kerken en andere netwerken. Voor de keuzes voor prioriteiten en haalbaarheid is in 2014 een nieuw werkplan gereed gekomen, waarbij een projectgroep van diverse betrokkenen en deskundigen verantwoordelijk is voor de uitvoering. De eerste aandacht van de projectgroep is gegaan naar het stimuleren van meer contact en samenwerking tussen plaatselijke gemeenten en migrantenkerken. Hiervoor worden plaatselijke gemeenten direct benaderd Uit de eerste ervaringen met deze aanpak blijkt dat het voor betrokkenen belangrijk is om over meer inzicht en vaardigheid in interculturele communicatie te beschikken. Er is een begin gemaakt om een aanbod hiervoor te ontwikkelen. De inmiddels structurele contacten tussen de voorgangers van autochtone en allochtone kerken in de classis Utrecht/Zeist hebben o.a. geleid tot het Choir Festival. In 2014 hebben voor de tweede keer acht koren van verschillende culturele achtergrond in eigen talen Gods lof bezongen. In 2014 heeft de coördinator Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) haar werkzaamheden afgerond en de nieuwe coördinator zich ingewerkt. Samen met het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg van SMPR is een beleidsplan opgesteld, dat voor de komende jaren richting geeft aan het werk. Daarin wordt naast de bestaande werkzaamheden van hulp aan en begeleiding van slachtoffers en gemeenten prioriteit gegeven aan preventie door voorlichting en bekendheid met protocol en beroepscode. SMPR heeft een cursus opgezet met als resultaat vijf nieuwe vertrouwenspersonen en vijf nieuwe gemeentebegeleiders. Ook hebben leden van colleges van opzicht en een medewerker van JuZa aan de cursus meegedaan. SMPR is blij met belangstelling vanuit die kant van het kerkenwerk. De huisstijl is herzien, de website is daaraan aangepast en geactualiseerd, er is een nieuwe folder uitgebracht. De Evangelische Broedergemeente is tot SMPR toegetreden. De contacten met het Leger des Heils zijn opnieuw aangehaald. Er zijn in 2015 zeven vertrouwenspersonen ingeschakeld en drie gemeenten begeleid. Verder zoeken predikanten, kerkenraadsleden, visitatoren, gemeenteleden en anderen contact om advies en informatie. Steunverleningen en categoriaal pastoraat ( k, begroot k)

14 Ook in 2014 heeft de Commissie Steunverlening het staande beleid uitgevoerd. De resultaten van de ingezette route uit 2011 aan de hand van het rapport Van gemeenten voor gemeenten waren weer duidelijk zichtbaar. Weliswaar is het aantal behandelde subsidieverzoeken gedaald t.o.v maar dit wordt mede veroorzaakt door het extra hoge aantal subsidieverzoeken met betrekking tot het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving die in 2013 zijn behandeld. In verhouding tot het aantal aanvragen in 2012 is er sprake van een stijging. Net als de afgelopen jaren stond 2014 in het teken van het verder uitwerken van de criteria van het steunverleningsbeleid. Het resultaat hiervan was dat in 2014 subsidie is toegezegd voor een pilot clusterpredikant in het noorden van het land en dat er beleid is ontwikkeld voor de financiële ondersteuning voor de begeleiding van gemeenten bij aanklachten inzake seksueel misbruik in pastorale- of gezagsrelaties. Verder zijn 45 subsidies toegezegd in het kader van het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving. Ook werden in 2014 diverse stimuleringsbijdragen aan samenwerkende gemeenten (SAGE project) toegezegd en zijn er enkele kleine subsidies verstrekt waarbij gemeenten gestimuleerd worden om, vanwege de ernstige financiële situatie, samen met de gemeenteadviseur over de toekomst van de gemeente na te denken en een revitaliseringsplan op te stellen. In totaal zijn er 115 steunaanvragen behandeld. Dat waren er 73 minder dan het voorgaande jaar. De aanvragen voor pastorale projecten zijn ten opzichte van de piek van vorig jaar gedaald van 110 naar 61 maar beduidend hoger dan de 17 aanvragen voor pastorale projecten in De aanvragen voor gebouwen laten een lichte daling zien (van 49 naar 43). Het verzoek voor rentesubsidie is in een doorgaande trend wederom fors gedaald ten opzichte van 2013 (van 15 naar 4). Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat gemeenten op dit moment minder makkelijk een zware verplichting aangaan. Het categoriale pastoraat verkeert, na een aantal turbulente jaren waarin bezuinigingen werden doorgevoerd en de gevolgen daarvan tot hernieuwde prioritering en herschikking van taken leidde, weer in een rustiger vaarwater. In 2014 is afscheid genomen van binnenvaartpastor Ds. G. van Zeben. Hij is opgevolgd door ds. D. Meijvogel. Opnieuw zijn er drie succesvolle bezinningsweekends geweest voor jongeren, jonge gezinnen en de oudere leden van de varende gemeente. De website is vernieuwd en de eerste stappen voor onderling contact via de sociale media zijn gezet. De werkgroep koopvaardijpastoraat werkt aan een nieuw beleidsplan waarin gekeken wordt naar de veranderde context van het werk en hoe daar op ingespeeld kan worden. De studentenpastores in landelijke dienst worden sinds 2014 begeleid vanuit de Mobiliteitspool. Maatschappelijk Activeringswerk ( 309 k, begroot 443 k) Het Maatschappelijk Activeringswerk probeert, met de hulp van overheidssubsidies, de rol van kerken op diaconaal- en maatschappelijk terrein concrete invulling te geven. Het Maatschappelijk Activeringswerk in de provincies Overijssel en Gelderland zette zich met behulp van overheidssubsidie in 2014 in op het leggen van goede verbindingen tussen diaconieën onderling en tussen kerken en overheid. Daarmee hoopte zij te bewerkstelligen dat kerken en overheid hun eigen plaats weten te vinden in het totaal van de veranderingen die er zijn op sociaal gebied. De samenwerking tussen Kerk in Ontwikkeling en Kerk in Actie in het kader van het project Zorgzame Kerk en werd door het MA-werk gestimuleerd als een goede vorm van lokale inzet van kerken bij de veranderingen op sociaal gebied. Gemeenteadviseurs hebben een actieve rol bij de uitvoering van het gesubsidieerde project Interculturele Zorg, omdat door de sociale veranderprocessen juist bij allochtone Medelanders een extra inspanning nodig is om in de samenleving te kunnen participeren. Het MA-werk probeert ook bij kerken en overheden extra aandacht te vragen voor mensen die psychisch heel kwetsbaar zijn en het niet op eigen kracht redden. Dit gebeurt onder andere door het opzetten van maatjesprojecten. Het MA-werk kan zichzelf vanuit subsidies en fondsen blijven financieren.

15 Missionair Werk en Kerkgroei Missionair Werk & Kerkgroei (MWK) is het programma van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dat kerk en gemeenten ondersteunt om missionair te zijn en hen stimuleert vorm en inhoud te geven aan missionaire activiteiten. Kerk en gemeenten zijn er omdat er zending is, en niet andersom. De kerk mag zich in de beweging van zending opgenomen weten en als het ware een brugfunctie vervullen tussen Christus en de wereld. De gemeente is missionair. Dit gaat vooraf aan alles wat wij in de kerk en namens de kerk doen. Het gaat daarbij om drie woorden: gunnen, uitnodigen en betrekken: Gunnen Gemeenten en gemeenteleden gunnen het evangelie dat aan henzelf geschonken is graag aan anderen. Het beste wat een mens kan overkomen is de ontmoeting met Jezus Christus. Dat beste is voor iedereen bestemd. Wie zelf grond onder de voeten krijgt door het geloof in de levende Heer, wenst dat ook een ander toe. Gunnen vergt een open en actieve communicatie. Uitnodigen Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep in tot omkeer en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen ja of juist nee te zeggen, is niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan anderen wordt de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen. Betrekken Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar het geloof te bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de gemeente. In die zin is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als resultaten en effecten voorzichtig zijn: kerk en geloof is geen project in onze hand, maar in de hand van God. Tegelijk mag groei ook gepaard gaan met groei in aantal. En ook het tot staan brengen van ledenverlies is groei. Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft zich toegewend tot de gehele wereld. In de christelijke gemeenschap kunnen we niet zonder het besef dat in ons land ook andere godsdienstige tradities zijn. Met hen zoeken we de dialoog met respect voor hun godsdienst. De lasten van de programmalijn Missionair Werk en Kerkgroei (MWK) naar hoofddoelstelling zien er als volgt uit: Hoofddoelstellingen Rekening Begroot Rekening (x 1.000) Missionaire vernieuwing gemeenten Missionaire communicatie Kerkelijk Pionieren Flankerend beleid Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen Resultaatverdeling Miss. Werk en Kerkgroei Rekening Begroot Rekening (x 1.000) reserve missionair werk Totaal resultaat

16 Bij de begroting was een onttrekking voorzien van 435 K. MWK is blij dat deze onttrekking uit de missionaire reserves niet heeft hoeven plaats vinden en dat het mogelijk bleek een bedrag van 116 K aan de reserves toe te voegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager kostenniveau bij missionaire vernieuwing en bij het opstarten van pioniersplekken. Deze activiteiten zijn wel zoals gepland uitgevoerd, maar het kostenniveau bleek lager te liggen dan voorzien. Een reden is dat sommige pioniersplekken minder subsidie nodig hebben dan van tevoren was begroot. Daarnaast is er sprake van verschuiving in de tijd. Subsidie aan een pioniersplek wordt pas toegezegd wanneer een samenwerkingsovereenkomst getekend wordt. Dit kost tijd. De verwachting is dan ook dat de kosten, met name door de uitbreiding van de pioniersplekken, naar verwachting in 2015 en volgende jaren substantieel stijgen. Missionaire vernieuwing gemeenten ( 354 k, begroot 570 k) Missionaire ronde Eredienst In het najaar van 2013 is een derde missionaire ronde gestart die in het voorjaar van 2014 is afgerond. Thema: missionaire eredienst. In totaal zijn er 20 bijeenkomsten door het hele land gehouden, 11 in het najaar van 2013 en 9 in het voorjaar van Tijdens de ronde werd er materiaal uitgereikt. Op papier en op film, ter bezinning met als doel bewustwording over de eredienst. Hoe kan die toegankelijk zijn, hoe houden we rekening met gasten en nieuwkomers? Gemiddeld kwamen er predikanten in de middag en s avonds rond de 60 mensen. De aantallen deelnemers namen toe naarmate de ronde vorderde. We eindigden met 40 predikanten en we waren rond de 80 mensen in de avond. Landelijk Missionair Festival Op 8 november 2014 vond in het landelijk dienstencentrum het eerste Landelijk Missionair Festival (LMF) plaats. Het evenement werd georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland en de organisatie van Kerk2012 & Het LMF is zowel een vervolg op als een vervanging van Kerk2012, Kerk2013 en de landelijke ambassadeursdag van MWK. Het festival ging verder met de lijnen die Kerk2012 en Kerk2013 hadden uitgezet, maar voegde ook iets toe. Het was hierdoor een heel nieuw evenement. Het LMF was, kort gezegd, een festival over manieren en vormen van missionair-zijn in deze (digitale) tijd. Onder het thema Mission-air. Iedereen aan boord? nam het LMF mensen uit de breedte van de kerk mee op reis naar nieuwe plaatsen, perspectieven en mogelijkheden. Het LMF bood een breed programma met meer dan 40 workshops, 50 boeiende en invloedrijke sprekers, live muziek, creatieve workshops en ruimte voor ontmoeting. Naast het hoofdprogramma waren er zeven themavelden: Naar een 100% inclusieve kerk, Kerk Online, Geloofscommunicatie, Visie en strategie, Best practices, Creatief/muziek en Eten en drinken. Tijdens de dag was er ook een moment van ontmoeting met de missionaire ambassadeurs ingepland. Middels een workshop sprak MWK met de ambassadeurs. Samen met de aanwezige vrijwilligers, workshopleiders etc. waren er circa 500 mensen op het festival aanwezig. De bezoekers gaven het festival gemiddeld cijfer een 7,9. Missionaire ambassadeurs en donateurs MWK heeft 246 ambassadeurs. Daarnaast heeft zij ook een groot aantal donateurs. Op 31 december 2014 zijn er 3376 donateurs die financieel aan missionair werk bijdragen. Om de relatie met haar achterban warm te houden is het relatiemagazine Bries ontwikkeld en toegezonden naar al haar contactadressen. In april en in oktober verschenen respectievelijk het vijfde en het zesde nummer van Bries. Het blad werd aan ca postadressen verzonden en ca. 270 e- mailadressen. Dit betreffen donateurs, ambassadeurs en anderen die het missionair werk een warm hart toedragen. Met Bries wil MWK laten zien wat er aan de basis van het missionaire werk, in de gemeenten, gebeurt. Advisering plaatselijke gemeenten

17 Op aanvraag worden door MWK ook avonden en studiedagen in het land ingevuld voor plaatselijke gemeentes en kerkenraden, meestal naar aanleiding van vervolgvragen uit de missionaire ronde. Deze avonden worden vooral verzorgd door ds. Nynke Dijkstra en ds. Hans van Ark. Kleine missionaire subsidies In 2014 zijn aan 36 gemeenten eenmalige subsidies van maximaal 2.500,- toegezegd voor een missionair project dat zij niet helemaal zelf konden bekostigen. Het merendeel van de aanvragen betrof de muzikale monoloog van theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard met de titel Hier sta ik, dansen en vechten met Maarten Luther. Voorwaarde was dan wel, dat deze voorstelling uitdrukkelijk ook missionair in de plaatselijke gemeenschap werd geprofileerd. Er is veel gebruikt gemaakt van deze regeling waarbij een gemeente die de voorstelling inhuurt max. 500 subsidie kan krijgen. De regeling is in de zomer stopgezet om ook ruimte te houden om andere plaatselijke projecten te ondersteunen. Uiteindelijk is ,- van de begrote ,- uitgegeven. Missionaire communicatie ( 188 k, begroot 226 k) Nieuwe uitgaven Missionair Werk en Kerkgroei In het afgelopen jaar heeft MWK nieuwe uitgaven uitgebracht, zoals het gebedenboek Help ons U te vinden, met 101 nieuwe gebeden en de adventskalender 2014 Stem die mij roept. Het zijn uitgaven voor persoonlijke bezinning en/of het markeren van een hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Diverse medewerkers van MWK schrijven daarnaast met regelmaat op aanvraag artikelen, columns en boekbesprekingen in diverse bladen en publicaties. De uitgaven van Missionair Werk hebben een opbrengst opgeleverd van ,-. De kosten bedroegen ,-. De winst bedroeg ,-. Website en Facebook Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland is MWK verantwoordelijk voor het onderdeel Missionair oogpunt. Deze Oogpunten worden regelmatig opgenomen in Kerkbulletin en ze worden gedeeld op websites van lokale gemeenten. Bijdragen worden geleverd door een vaste kern van schrijvers. De Facebookpagina heeft inmiddels meer dan likes. Dat betekent dat berichten van deze pagina veel verschijnen in de nieuwsoverzichten van anderen en gemiddeld 625 personen per keer bereikt. In totaal mocht Missionair Werk en Kerkgroei in 2014 nagenoeg even veel bezoekers ontvangen als in 2013 (2013: 43,1% nieuw vs. 56,9% terugkerend / 2014: 43,7% nieuw vs. 56,3% terugkerend). Startzondag Het thema voor de startzondag 2014 was: Met hart en ziel vieren en verbinden. De Protestantse Kerk maakte materiaal voor een kerkdienst op startzondag en een programma voor na de dienst. Voor gemeenten die van het thema hun jaarthema maakten, waren allerhande suggesties en werkvormen beschikbaar. Op stond vanaf 1 mei 2014 suggesties voor de dienst op startzondag, werkvormen voor een programma na de dienst, en materiaal om van het thema een jaarthema te maken. Kerstcampagne Bij de kerstcampagne is i.s.m. KIA, Corporate Communicatie, JOP en KIO een krant gemaakt: Een mens van betekenis. De krant is in een oplage van exemplaren verspreid, dat is bijna exemplaren meer dan vorig jaar, terwijl nu voor het eerst een eigen bijdrage van 10 eurocent per krant van de bestellers werd gevraagd

18 Kerkelijk Pionieren ( k, begroot k) 100 pioniersplekken Het voornemen is in deze beleidsperiode samen met gemeenten 100 pioniersplekken in te richten. Het gaat hier om een van de beleidsprioriteiten waaraan meerdere programmalijnen samenwerken, te weten KIA (samenhang diaconaat en missionair werk), JOP (pioniersplekken met jongeren en kinderen), HRM (via de mobiliteitspool voorzieningen voor pioniers en predikanten die in landelijke dienst komen) en KIO (het begeleiden door acht speciaal toegeruste gemeenteadviseurs van pioniersplekken in de diverse regio s). MWK heeft hierin het initiatief stond in het teken van het verder ontwikkelen van nieuwe pioniersplekken en het uitwerken van beleid. Het projectteam bestaat uit 5 medewerkers van MWK, twee medewerkers van JOP, een medewerker van de IZB, een medewerker van het Evangelisch Werkverband (EW) en een medewerker van International Church Plants (ICP). Per 2015 zal ook een medewerker van de protestantse gemeente Amsterdam, een medewerker van de protestantse gemeente Den Haag en een medewerker van de HGJB ook deel gaan uitmaken van het projectteam. Deze teamuitbreiding leidt ook tot een andere structuur binnen het team, zodat de slagvaardigheid niet onder de omvang gaat lijden. Naast het projectteam is er ook een beleidsmatige stuurgroep waarin ook de programmalijnen van de dienstenorganisatie vertegenwoordigd zijn. Ontwikkelingen In 2014 zijn informatiebijeenkomsten met interne belanghebbenden georganiseerd. Ook werd een traingingsprogramma voor pioniersteams uitgevoerd. In totaal zal elk pioniersteam over een periode van twee jaar aan vijf teamretraites deelnemen. Ook zijn er inmiddels heldere kaders voor samenwerking met pioniersplekken van buiten de Protestantse Kerk. In januari 2014 vond binnen het Landelijk Dienstencentrum een goed bezocht symposium plaats. Het symposium ging over de lessen van de Engelse Fresh Expressions of Church voor de huidige generatie pioniers in Nederland. Hoofdspreker met bisschop Graham Cray. Hij is in Engeland verantwoordelijk voor de Fresh Expressionsbeweging. Ook is de relatie met de Maatschappij van Welstand, het Evangelisch Werkverband, de IZB en ICP verstevigd. De samenwerking met de HGJB wordt in 2015 verstevigd. Daarnaast gaan in Amsterdam en Den Haag speciaal aangestelde medewerkers op stedelijk niveau het pionieren aldaar ondersteunen. Kwantitatieve resultaten Het bleek dat het proces van intentieverklaring tot samenwerkingsovereenkomst vaak meer tijd in beslag nam dan was voorzien. Mede daardoor is het aantal getekende samenwerkingsovereenkomsten nog lager dan beoogd. Tegelijk ligt het aantal intentieverklaringen wel nabij de doelstelling: eind 2014 zijn in totaal ruim 30 gemeenten serieuze stappen aan het zetten richting pionieren, waarvan er bijna 20 een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend eind Dit zijn alle pioniersplekken die tussen 2012 en 2014 een intentieverklaring en/of samenwerkingsovereenkomst getekend hebben.

19 Een samenwerkingsovereenkomst het officiële begin van een pioniersplek - is getekend door: 1. Almere De Schone Poort 2. Hilversum Vitamine G 3. Den Haag Laakkwartier 4. Noordwijk Windkracht Wijk bij Duurstede ZIN 6. Amsterdam Heilig Vuur West 7. Maarssen De Spil 8. Utrecht De Haven 9. Amersfoort De Lutherse Zwaan 10. Gouda Nieuwe Goudse 11. Gaastmeer Kliederkerk 12. Woerden Het Baken 13. Woerden Twintigers Woerden 14. Apeldoorn Thirsty 15. Zaandam Live 16. Huizen Ontmoetingsdiensten Een intentieverklaring voor de voorbereiding op een pioniersplek is getekend door: 17. Zoetermeer Halte Apeldoorn De Verwondering 19. Rotterdam Hoogvliet 20. Peize Zin In Peize 21. Zwijndrecht Het Badhuis 22. Landelijk Poptempel 23. Apeldoorn De sleutel 24. Drachten Yours! 25. Oostburg JOTA-JONG 26. Zeist Buurtvrij 27. Noordwelle Kloosterwelle 28. Amsterdam Van geslacht tot geslacht 29. Spijkenisse Dorsvloer 30. Arnhem De Schuytgraeff 31. Harderwijk Nog te bepalen 32. Utrecht Stiltecentrum Ter illustratie worden er een drietal plekken uitgelicht. Heilig Vuur West Kernbegrippen bij Heilig Vuur West zijn omzien naar elkaar en saamhorigheid in de wijk creëren. Daarbij is het christelijk geloof de grote inspiratiebron. Allerlei activiteiten zijn ontwikkeld om verbindingen tussen mensen te laten ontstaan en hen iets van het evangelie te laten ontdekken. Zo is er maandelijks een bijeenkomst in café De Toog waar mensen samen een gedeelte uit de Bijbel lezen en daarover doorpraten. En er zijn vieringen waarbij mensen ook samen eten. Onder de titel Het Visioen zijn er filmavonden. Bakkie Troost is alleen voor vrouwen en brengt het gesprek op gang over de grote levensthema s.

20 De Schone Poort In een grote nieuwbouwwijk in Almere is het predikantenechtpaar Ter Veen actief met een nieuwe manier van kerk-zijn. Activiteiten zijn onder meer het Kerkcafé, het Labyrint en een omgebouwde oude SRV-wagen waarmee het echtpaar de wijk intrekt en aansluit bij de plekken waar iets gebeurt. De wagen wordt onder meer ingezet als Bijbelvertelbus voor kinderen. Twintigers Woerden Een enthousiaste jeugdwerker in Woerden ontdekt dat de tieners die zij begeleidt als ze ouder worden geen aansluiting vinden bij de kerk. Het is de start van een pioniersplek onder twintigers, juist ook voor twintigers buiten de kerk. Er ontstaan drie sporen: netwerk (ontmoetingen), zin-zoeken (op zoek rond de grote levensvragen) en verdieping (voor twintigers die zich willen verdiepen in de Bijbel). De locatie is een café-restaurant in het centrum van Woerden, die de kelder gratis ter beschikking stelt. Kerkorde In april 2014 heeft de synode besloten dat er voor pioniers ruimte is om te dopen en het avondmaal te vieren. Preciezer gezegd, het gaat om alle ambtswerkzaamheden van een predikant, zolang zij worden verricht in verbinding met de specifieke pioniersplek. De basis hiervoor is ordinantie 2. art. 18 uit de Kerkorde. De procedure die pioniers dienen te volgen, is door het projectteam beschreven in 9 stappen. Het team biedt ondersteuning bij het volgen van dit stappenplan. Vanuit Woerden en Gouda kwamen de eerste aanvragen binnen van pioniers die hiervan gebruik gaan maken. De voorbereidingen voor een training voor pioniers op dit vlak is afgerond en rond april 2015 vond de eerste try-out van deze training plaats. Teamretraites Om de teams van pioniersplekken toe te rusten worden er teamretraites georganiseerd. Deze retraites vervangen de Newcleasia bijeenkomsten en bulletin. In 2014 werden er vier teamretraites gehouden. Tijdens de teamretraites krijgen de pioniersplekken de gelegenheid concrete plannen verder te ontwikkelen, te groeien naar een sterker team en met andere pioniersplekken kennis te maken. De volgende elementen uit deze retraites scoorden in de evaluatie hoog: het ontwikkelen van concrete plannen en het toegroeien naar een sterker team. De verbondenheid met andere teams en het opdoen van verfrissende ideeën zijn volgens de evaluaties nog minder goed uit de verf gekomen.. 90% van de genodigde teams waren bij de retraites aanwezig. Lopende initiatieven, de zogeheten eerste generatie pioniersplekken Dit betreffen de pioniersplekken Kop van Zuid, MarcusConnect, Crosspoint, Wateringse Veld, IJburg, MijnKerk.nl, Nijkleaster, Nesselande/Zevenhuizen en ICF Gouda. De genoemde pioniersplekken bevinden zich in diverse fases van verzelfstandiging. MWKG blijft ook als de financiering beëindigd is de eerste jaren nog nauw betrokken bij deze plekken door middel van begeleiding. We lichten hier mijnkerk.nl ter illustratie toe. Mijnkerk.nl Er zijn veel websites die over geloven gaan, er is er maar één die gericht is op het bouwen aan een geloofsgemeenschap. In mei was de inkt droog van het Pioniersplan MijnKerk.nl De doelstelling wordt daarin als volgt verwoord: Internetkerk MijnKerk.nl verbindt mensen met elkaar om te ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in een leven met God. De doelgroep was en blijft de moderne burgerij (vlg. het model van Motivaction). Deze doelgroep laat zich typeren als veelal woonachtig in nieuwbouwwijken, de ouders hebben nog een binding met kerk en geloof maar

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting 2015. Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 oktober 2014 Rapport Kleine Synode d.d.

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk

Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk als bedoeld in ordinantie 2-19-6 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3.

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten

Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Jaarverslag 2015 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Utrecht, 22 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2013. Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2013 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 8 oktober 2012 Rapport Kleine Synode d.d. 23 november 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten

Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland. Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Jaarverslag 2011 van de Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk in Nederland Steunverlening aan plaatselijke kerkelijke gemeenten Utrecht, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord....

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland P. van den Heuvel (red.) F.T. Bos L.J. Koffeman B. Wallet T.M. Willemze

Nadere informatie

In kerkordelijke voorstellen

In kerkordelijke voorstellen 1 Kerk 2025 In kerkordelijke voorstellen Deel 1 Regio s en kerkelijke presentie copyright RACV-beraad 2 Kerk 2025 - Intro Back to basics Terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk? Wat leidt

Nadere informatie

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Van gemeenten tot gemeenten

Van gemeenten tot gemeenten 6 Van gemeenten tot gemeenten Criteria voor steun uit de Solidariteitskas Rapport kleine synode d.d. 11 juni 2010 AZ 10-10 Van gemeenten voor gemeenten -criteria voor steun uit de Solidariteitskas- De

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie

Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie Publicatie van gegevens van de Classicale vergadering van Zierikzee in het kader van ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis Zierikzee Telefoonnummer: 0111 642595 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE.

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. PROTESTANTSE KERK NEDERLAND. ALGEMENE CLASSICALE VERGADERING OVERIJSSEL/FLEVOLAND CLASSIS ENSCHEDE. HUISHOUDELIJKE REGELING. Artikel 1 De classicale vergadering. Ord. 4-14. 1. De classicale vergadering

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES 2014-2018 - 1 - VOORAF. 1. Beleid wil zeggen dat we nadenken over wat we doen. Een plan omschrijft wat we willen gaan doen / bereiken. In ons beleidsplan geven

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

CLASSIS ZEEUWS-VLAANDEREN

CLASSIS ZEEUWS-VLAANDEREN SAMEN STERK BELEIDSPLAN VAN DE CLASSIS ZEEUWS-VLAANDEREN van de Protestantse Kerk in Nederland 2014-2018 BELEIDSPLAN VAN DE CLASSIS ZEEUWS-VLAANDEREN 2014 2018-2 - WOORD VOORAF 1. De Protestantse Kerk

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met gelijktijdige vorming van wijkgemeenten Besluit

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

2 Activiteiten programmalijnen

2 Activiteiten programmalijnen 2 Activiteiten programmalijnen Institutionele Ondersteuning en LRP Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) biedt inhoudelijke en functionele ondersteuning aan de ambtelijke of institutionele organisatie

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg

Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Plaatselijke regeling Nieuwe Kerkgemeente Middelburg Vastgesteld op 9 januari 2017 Inhoud 1. Werkwijze wijkkerkenraad... 2 2. Samenstelling wijkkerkenraad... 5 3. Taakgroepen... 5 4. Kleine kerkenraad...

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE

UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE UITWERKING VAN DE BESLUITEN IN HET BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE ZWOLLE 2013 2016 Algemene Kerkenraad 23 september 2013 Uitwerking besluiten Beleidsplan 2013 2016 vastgesteld in de AK, 23.09.2013 2

Nadere informatie

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken

Ordinantie 20 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken 20. Ordinantie voor het verband met andere kerken I Het verband met andere kerken Artikel 1 De oecumenische arbeid 1. De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt in al haar geledingen bevestiging en versterking

Nadere informatie

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland

Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering van Nijmegen van de Protestantse Kerk in Nederland HUISHOUDELIJKE REGELING (Ord. 4-16-8) Artikel 1 De classicale vergadering 1. De classicale vergadering Nijmegen van de Protestantse

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 mei 2013

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8

Generale regeling voor de kerkelijk werkers. als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Generale regeling voor de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 3-12-8 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 1a. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 6a. Artikel 7. Artikel 8.

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

Begroting en jaarplan Protestantse Kerk in Nederland

Begroting en jaarplan Protestantse Kerk in Nederland Begroting en jaarplan 2014 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 14 oktober 2013 Rapport Kleine Synode d.d.

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 27 november 2009 KDB 09-20 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland Jaarplan en begroting 2016 Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 oktober 2015 Rapport Kleine Synode november

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie