VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave Versie Productidentificatie Productnaam Motorolie VDS3 15W40 Productnummer Producttype Vloeistof. C 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Productgebruik Smeerolie 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leveranciersgegevens AB Volvo SE Göteborg, Sweden Telephone no Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoon voor noodgevallen (Tijdens kantooruren) adres websds.volvo.com RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving Mengsel Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] Niet geclassificeerd. Zie paragraaf 11 voor toxicologische informatie en paragraaf 12 voor ecotoxicologische informatie. 2.2 Etiketteringselementen Signaalwoord Gevarenaanduidingen Voorzorgsmaatregelen Algemeen Preventie Reactie Opslag Verwijdering Aanvullende etiketonderdelen 2.3 Andere gevaren Overige gevaren die niet leiden tot classificatie Geen signaalwoord. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Bevat organo molysulfur complex. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij inslikken niet laten brakenraadpleeg een arts. Contact met de huid moet zoveel mogelijk vermeden worden. Bescherm het milieu. De gebruikte olie moet in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen van de hand worden gedaan. Gebruikte olie mag niet met oplosmiddelen, remvloeistoffen of koelmiddelen. Niet van toepassing Datum van uitgave /7

2 Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Stof/preparaat Mengsel CASnummer/overige identificatiemogelijkheden EG nummer Mengsel. Productcode Classificatie Naam bestanddeel Identificatiemogelijkheden % Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Minerale Olie, Solventraff Niet geclassificeerd. Zinkalkyldithiofosfaat CASnummer Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 organo molysulfur complex EG Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H zinnen die hierboven staan vermeld. Type [1] [1] Type [1] Stof ingedeeld met een gezondheids of milieugevaar [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [4] Stof voldoet aan criteria voor zpzb overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII [5] Een even zorgwekkende stof Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8. RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen In geval van inademing aan de frisse lucht brengen. Huidcontact Was verontreinigde huid met zeep en water. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Oogcontact In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Raadpleeg een arts. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Door de lage dampdruk zal dit product niet snel verdampen. Huidcontact Veroorzaak milde huidirritatie. Oogcontact Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Kan lichte tijdelijke irritatie veroorzaken. Huid Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Ogen Ontsteking van het oog wordt gekenmerkt door roodheid, tranen en jeuken. Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn branderig gevoel in de keel 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Specifieke behandelingen Opmerkingen voor arts Bescherming van eerstehulpverleners Zie toxicologische informatie (rubriek 11) Geen specifieke behandeling. Behandel symptomatisch. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Datum van uitgave /7

3 Risico's van de stof of het mengsel Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikt Niet te gebruiken Gevaarlijke thermische ontledingsproducten Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders Aanbevolen, alcoholbestendig schuim, CO₂, poeders Gebruik geen waterstraal. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 5.3 Advies voor brandweerlieden 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn koolstofoxiden In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Voor de hulpdiensten Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten". Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). 6.3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal Morsen Dicht het lek als dat zonder risico kan. Neem gemorst preparaat op met nietbrandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. RUBRIEK 7 Hantering en opslag 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende maatregelen Vermijd contact met de ogen, huid en kleding. Grondig wassen na omgang met het product. Zorg dat gemorst en wegstromend materiaal niet in aanraking komt met aarde en oppervlaktewateren. Advies inzake algemene arbeidshygiëne 7.3 Specifiek eindgebruik Aanbevelingen Oplossingen specifiek voor de industriële sector Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. In goed gesloten verpakking bewaren. Sla de verpakking op in een koele, goed geventileerde ruimte. Smeerolie Niet beschikbaar. RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Beroepsmatige blootstellingslimieten Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten Geen blootstellingslimietwaarde bekend. DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses) Geen DEL's beschikbaar. PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties) Geen PEC's beschikbaar. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Datum van uitgave /7

4 Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming Passende technische maatregelen Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Indien werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens, dienen deze een geschikt, gecertificeerd ademhalingstoestel te gebruiken. Beheersing van Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. milieublootstelling Individuele beschermingsmaatregelen Hygiënische maatregelen Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingswegen Zorg voor voldoende ventilatie. Bescherming van de handen Gebruik bij langdurige of herhaalde omgang handschoenen nitrilrubber Bescherming van de ogen Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Fysische toestand Vloeistof. Kleur Amber. Geur Koolwaterstof. [Gering] Geurdrempelwaarde Niet beschikbaar. ph Niet beschikbaar. Smeltpunt Niet beschikbaar. Vloeipunt Niet beschikbaar. Kookpunt Niet beschikbaar. Vlampunt Open kroes >215 C (>419 F) Verbrandingstijd Niet van toepassing. Verbrandingssnelheid Niet van toepassing. Verdampingssnelheid Niet beschikbaar. Ontvlambaarheid (vast, gas) Niet beschikbaar. Onderen bovenontploffingsgrenzen Onder 0.9% Boven 7% (ontvlammen) Dampspanning Oplosbaarheid kpa (0.1 mm Hg) [kamertemperatuur] Onoplosbaar in de volgende materialen koud water en warm water. Dampdichtheid Niet beschikbaar. Dichtheid g/cm³ [15 C] Relatieve dichtheid Niet beschikbaar. Verdelingscoëfficiënt n octanol/water Niet beschikbaar. Zelfontbrandingstemperatuur Niet beschikbaar. Ontledingstemperatuur Niet beschikbaar. Viscositeit Kinematisch (40 C (104 F)) 1.05 cm 2 /s (105 cst) Molecuulgewicht Niet van toepassing. 9.2 Overige informatie SADT Niet beschikbaar. RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 10.4 Te vermijden omstandigheden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Stabiel onder de aanbevolen opslag en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7). Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Geen specifieke gegevens. Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen oxyderende stoffen Datum van uitgave /7

5 Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. RUBRIEK 11 Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Door de lage dampdruk zal dit product niet snel verdampen. Huidcontact Veroorzaak milde huidirritatie. Oogcontact Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. Veroorzaakt irritatie aan mond, keel en maag. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Huid Kan lichte tijdelijke irritatie veroorzaken. Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Ogen Ontsteking van het oog wordt gekenmerkt door roodheid, tranen en jeuken. Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn branderig gevoel in de keel Hieronder wordt relevante informatie voor het mengsel en/of de bestanddelen verstrekt. Irritatie/corrosie Product / Resultaat Soorten Score Blootstelling Observatie organo molysulfur complex Huid Irriterend Konijn Overgevoeligheid Product / Wijze van blootstelling Soorten Resultaat organo molysulfur complex huid Cavia (Guinese big) Sensibiliserend Algemeen Mutageniciteit Overige informatie RUBRIEK 12 Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Ecotoxiciteit Aquatische en grondtoxiciteit Product / Product / Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in nietallergische contactdermatitis en absorptie door de huid. Niet van toepassing Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Schadelijke gezondheidseffecten kunnen zijn acne Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Hieronder wordt relevante informatie voor het mengsel en/of de bestanddelen verstrekt. Resultaat Soorten Zinkalkyldithiofosfaat Acuut LC50 1 tot 10 mg/l Vis 96 uren organo molysulfur complex Acuut EC50 10 tot 100 mg/l Daphnia 48 uren 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid Motorolie VDS3 15W40 Niet goed Zinkalkyldithiofosfaat Niet goed 12.3 Bioaccumulatie Product / Niet beschikbaar. LogPow BCF Potentieel 12.4 Mobiliteit in de bodem Scheidingscoëfficiënt Niet beschikbaar. aarde/water (KOC) Mobiliteit Niet in water oplosbare vloeistof 12.5 Resultaten van PBT en zpzbbeoordeling PBT Niet van toepassing. P Niet beschikbaar. B Niet beschikbaar. T Niet beschikbaar. zpzb Niet van toepassing. zp Niet beschikbaar. zb Niet beschikbaar. Blootstelling Datum van uitgave /7

6 Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 12 Ecologische informatie 12.6 Andere schadelijke effecten Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Product Verwijderingsmethoden Afval moet worden opgeruimd in overeenstemming met federale, staats en lokale regelgeving voor milieubeheer. Gevaarlijke Afvalstoffen Ja. Europese Afvalcatalogus (EAK) Afvalcode Afvalnotatie * nietgechloreerde minerale motor, transmissie en smeerolie Verpakking Verwijderingsmethoden Speciale voorzorgsmaatregelen De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VNnummer ADR/RID IMDG IATA Niet gereglementeerd. Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Transportgevarenklasse (n) 14.4 Verpakkingsgroep 14.5 Milieugevaren Extra informatie Nee. No. No. Emergency schedules (EmS) 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBCcode RUBRIEK 15 Regelgeving Transport op eigen terrein bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. Niet beschikbaar Specifieke veiligheids, gezondheids en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen Zeer zorgwekkende stoffen Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. Overige EUregelgeving Productgebruik Consumenten toepassing, Industriële toepassingen Chemischeveiligheidsbeoordeling CSCA, Artikel 39 (Voorzorgsmaatregelen ongelukken met chemische stoffen) Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn. Datum van uitgave /7

7 Motorolie VDS3 15W RUBRIEK 16 Overige informatie Volledige tekst van afgekorte Hzinnen H315 H318 H319 H411 H413 Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] Historie Aquatic Chronic 2, H411 CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT Categorie 2 Aquatic Chronic 4, H413 CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT Categorie 4 Eye Dam. 1, H318 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE Categorie 1 Eye Irrit. 2, H319 ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE Categorie 2 Skin Irrit. 2, H315 HUIDCORROSIE/IRRITATIE Categorie 2 Datum van uitgave/revisie datum Versie Kennisgeving aan de lezer Conform 1907/2006/EC (REACH), artikel 31 Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.