VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Silicon grease Datum van uitgave Versie 1 Rubriek 1. Identificatie 1.1 Productidentificatie Productnaam Silicon grease Productnummer Producttype Vloeistof. C 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Productgebruik Smeermiddel 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leveranciersgegevens AB Volvo SE Göteborg, Sweden Telephone no Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoon voor noodgevallen (Tijdens kantooruren) adres websds.volvo.com Rubriek 2. Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Productomschrijving Mengsel Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten] Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen. Classificatie Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] Niet geclassificeerd. Signaalwoord Gevarenaanduidingen Voorzorgsmaatregelen Preventie Reactie Opslag Verwijdering Aanvullende etiketonderdelen Overige gevaren die niet leiden tot classificatie Niet geclassificeerd. Zie paragraaf 11 voor toxicologische informatie en paragraaf 12 voor ecotoxicologische informatie. 2.2 Etiketteringselementen Algemeen 2.3 Andere gevaren Geen signaalwoord. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Niet van toepassing Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Rubriek 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Stof/preparaat Mengsel CASnummer/overige identificatiemogelijkheden EG nummer Mengsel. Productcode Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld. Datum van uitgave /6

2 Rubriek 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8. Rubriek 4. Eerstehulpmaatregelen 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen In geval van inademing aan de frisse lucht brengen. Huidcontact Was met water en zeep. Oogcontact Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Spoel de mond met water. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Niet relevant Huidcontact Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Oogcontact Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Niet relevant Huid Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Ogen Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. Blootstelling kan maagpijnen, braken en diarree veroorzaken. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Specifieke behandelingen Opmerkingen voor arts Bescherming van eerstehulpverleners Zie toxicologische informatie (rubriek 11) Geen specifieke behandeling. Behandel symptomatisch. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Rubriek 5. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1 Blusmiddelen Geschikt Niet te gebruiken 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Risico's van de stof of het mengsel Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Gevaarlijke thermische ontledingsproducten 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Aanbevolen, CO₂, poeders, Schuim Gebruik geen waterstraal. Afbraakproducten kunnen onder meer zijn metaaloxide(n) koolstofoxiden In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Rubriek 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Voor andere personen dan de hulpdiensten Voor de hulpdiensten Adem damp of mist niet in. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8. Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten". Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht). 6.3 Insluitings en reinigingsmethoden en materiaal Morsen Dicht het lek als dat zonder risico kan. Neem gemorst preparaat op met nietbrandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Datum van uitgave /6

3 Rubriek 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Rubriek 7. Hantering en opslag 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen. Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling. 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Beschermende maatregelen Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Zorg dat het product niet in de ogen of op de huid of kleding terecht komt. Adem damp of mist niet in. Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Vat niet hergebruiken. Niet innemen. Na het werken met dit product grondig wassen. Advies inzake algemene arbeidshygiëne 7.3 Specifiek eindgebruik Aanbevelingen Oplossingen specifiek voor de industriële sector Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet bewaren bij temperaturen hoger dan 40 C (104 F). Achter slot bewaren. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. In goed gesloten verpakking bewaren. Sla de verpakking op in een koele, goed geventileerde ruimte. Smeermiddel Rubriek 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1 Controleparameters Beroepsmatige blootstellingslimieten Naam bestanddeel Beroepsmatige blootstellingslimieten Geen blootstellingslimietwaarde bekend. DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses) Geen DEL's beschikbaar. PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties) Geen PEC's beschikbaar. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Passende technische maatregelen Beheersing van milieublootstelling Individuele beschermingsmaatregelen Hygiënische maatregelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ademhalingswegen Bescherming van de handen Bescherming van de ogen Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden. Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Zorg voor voldoende ventilatie. > 8 uur (doorbraaktijd) nitril Aanbevolen chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm. Rubriek 9. Fysische en chemische eigenschappen 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Voorkomen Fysische toestand Vaste stof. Kleur Beige. Geur Geurloos. Geurdrempelwaarde ph Smeltpunt Vloeipunt Datum van uitgave /6

4 Rubriek 9. Fysische en chemische eigenschappen Kookpunt Vlampunt Gesloten kroes >300 C (>572 F) Verbrandingstijd Verbrandingssnelheid Verdampingssnelheid Ontvlambaarheid (vast, gas) Onderen bovenontploffingsgrenzen (ontvlammen) Dampspanning Oplosbaarheid Onoplosbaar in de volgende materialen koud water en warm water. Dampdichtheid Dichtheid 1 g/cm³ Relatieve dichtheid Verdelingscoëfficiënt n octanol/water Zelfontbrandingstemperatuur 500 C (932 F) Ontledingstemperatuur Viscositeit Molecuulgewicht 9.2 Overige informatie SADT Niet van toepassing. Rubriek 10. Stabiliteit en reactiviteit 10.1 Reactiviteit 10.2 Chemische stabiliteit 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 10.4 Te vermijden omstandigheden 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Stabiel onder de aanbevolen opslag en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7). Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. Verwijderd houden vanzuren of basen. Rubriek 11. Toxicologische informatie 11.1 Informatie over toxicologische effecten Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid Niet relevant Huidcontact Oogcontact Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Kan droge huid en irritatie veroorzaken. Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen Niet relevant Huid Langdurig of herhaald contact kan de huid ontvetten en leiden tot irritatie, gebarsten huid en/of dermatitis. Ogen Kan irritatie aan de ogen veroorzaken. Blootstelling kan maagpijnen, braken en diarree veroorzaken. Hieronder wordt relevante informatie voor het mengsel en/of de bestanddelen verstrekt. Algemeen Mutageniciteit Overige informatie Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in nietallergische contactdermatitis en absorptie door de huid. Niet van toepassing Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in nietallergische contactdermatitis en absorptie door de huid. acne Datum van uitgave /6

5 Rubriek 12. Ecologische informatie 12.1 Toxiciteit Ecotoxiciteit Product / ingrediëntennaam De ecotoxicologische gegevens over de stoffen die zich in dit product bevinden geven aan dat dit product niet als schadelijk voor het milieu is geclassificeerd. Hieronder wordt relevante informatie voor het mengsel en/of de bestanddelen verstrekt Persistentie en afbreekbaarheid Halfwaardetijd in water Fotolyse Biologische afbreekbaarheid 12.3 Bioaccumulatie Product / ingrediëntennaam LogPow BCF Potentieel 12.4 Mobiliteit in de bodem Scheidingscoëfficiënt aarde/water (KOC) Mobiliteit Niet in water oplosbare vloeistof 12.5 Resultaten van PBT en zpzbbeoordeling PBT Niet van toepassing. P B T zpzb Niet van toepassing. zp zb 12.6 Andere schadelijke effecten Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Rubriek 13. Instructies voor verwijdering 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Product Verwijderingsmethoden Gevaarlijke Afvalstoffen Ja. Europese Afvalcatalogus (EAK) Afvalcode niet elders genoemd afval Verpakking Verwijderingsmethoden Speciale voorzorgsmaatregelen Afval moet worden opgeruimd in overeenstemming met federale, staats en lokale regelgeving voor milieubeheer. Afvalnotatie De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Rubriek 14. Informatie met betrekking tot het vervoer 14.1 VNnummer ADR/RID IMDG IATA Niet gereglementeerd. Not regulated. Not regulated Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 14.3 Transportgevarenklasse (n) 14.4 Verpakkingsgroep 14.5 Milieugevaren Nee. No. No. Extra informatie Emergency schedules (EmS) Datum van uitgave /6

6 Rubriek 14. Informatie met betrekking tot het vervoer 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBCcode Transport op eigen terrein bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geinformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit. Rubriek 15. Regelgeving 15.1 Specifieke veiligheids, gezondheids en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen Zeer zorgwekkende stoffen Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd. Overige EUregelgeving Productgebruik Consumenten toepassing, Industriële toepassingen Chemischeveiligheidsbeoordeling Rubriek 16. Overige informatie Historie Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn. Datum van uitgave/revisie datum Versie Kennisgeving aan de lezer Conform 1907/2006/EC (REACH), artikel 31 Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.