KaderDigitaal. Schoolleiders in gesprek met Tweede Kamerleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KaderDigitaal. Schoolleiders in gesprek met Tweede Kamerleden"

Transcriptie

1 Jaargang 6 - nummer 1 - KaderDigitaal - oktober 2018 KaderDigitaal Schoolleiders in gesprek met Tweede Kamerleden Het onderwijs is één geheel. De leerkrachten in het po zijn de straat op gegaan en hebben verbetering van de arbeidsvoorwaarden bereikt. Maar waardering voor de schoolleider en het ondersteunend personeel blijft achter, en daar moet wat aan gebeuren. Dat is de boodschap van de schoolleiders tijdens het gesprek met Tweede Kamerleden. Het debat was door de AVS georganiseerd om de functie van de schoolleider beter voor het voetlicht te brengen. Erkenning en waardering, dat is wat schoolleiders willen en nodig hebben. Dat betekent meer salaris, maar ook aanpassing in regelgeving is welkom. Tijdens het gesprek dat AVS-leden woensdag 10 oktober in Nieuwspoort voeren met onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamerleden, vertellen zij wat zoal hun zorgen zijn. Rond Passend onderwijs bijvoorbeeld: daar zijn verschillende ministeries bij betrokken. Er zijn veel subsidies, maar waarom moeten dat allemaal aparte potjes zijn?, zegt een directeur. En waarom kan het niet worden geregeld voor twintig jaar, in plaats van voor de duur van een kabinetsperiode? Een ander knelpunt is de spanning die er is tussen goede schoolresultaten meetbaar met de Citotoets en kwaliteit van de school in brede zin. Wij houden graag alle kinderen binnen, ook kinderen die extra aandacht nodig hebben. Wat denk je dat dat doet voor onze Citoscores? Daar rekent de Inspectie ons op af. Het zou ons helpen als die perverse prikkel wordt weggenomen. Een schoolleider uit Edam laat zich ontvallen: Wij hoeven de politiek toch hoop ik niet te overtuigen dat we het zwaar hebben!? De leerkrachten zijn opgestaan, die hebben laten horen hoe gefrustreerd ze zijn. Leidinggeven aan gefrustreerde leerkrachten is extra zwaar. Wij horen ook bij het onderwijs. Het onderwijs moet worden gezien als één geheel, is de boodschap aan de politici. Rapport Onderwijsraad Ook kwam het rapport van de Onderwijsraad Een krachtige rol voor schoolleiders aan bod. Hierin staat beschreven dat schoolleiders van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport vermeldt dat voor een strategische rol verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders noodzakelijk zijn. Schoolleiders, besturen en overheid kunnen dit gezamenlijk mogelijk maken. In dit advies doet de raad aanbevelingen om daarin verdere stappen te zetten. De aanwezige politici - Lisa Westerveld (GroenLinks), Kirsten van den Hul (PvdA) en Harm Beertema (PVV) - zijn het in de meeste opzichten met de schoolleiders eens. Wij dienen moties in en doen voorstellen, maar als oppositie kunnen we maar weinig doen. We willen het wel blijven agenderen. Houd ons op de hoogte van excessen of misstanden. Dat zullen we zeker aan de orde stellen. Fotocollage brandalarmactie Tijdens het gesprek overhandigde AVS-voorzitter Petra van Haren aan de aanwezige politici een fotocollage van een aantal door AVS-leden aangeleverde foto s van de in september gehouden brandalarmactie. Tekst: Susan de Boer, foto s: Phil Nijhuis KaderDigitaal - oktober

2 Verder in deze KaderDigitaal Out of office actie geeft schoolleider tijd voor andere zaken 2 PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao 3 Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic 3 Nieuw wetsvoorstel biedt meer ruimte om nieuwe school te starten 4 Vanaf volgend schooljaar (adaptieve) eindtoets ook verplicht voor sbo en so 4 Conclusies examens VMBO Maastricht in rapport vastgelegd 5 Geef een leerkracht op voor De Loftrompet 5 Wijziging Besluit bekostiging WPO bekendgemaakt 6 Leraar van het Jaar verkiezing gaat door: op de NOT 7 Adviescommissie buigt zich over krimp in vo 7 Out of office actie geeft schoolleider tijd voor andere zaken Op 9 oktober hebben diverse schoolleiders meegedaan aan de actie #wijschoolleiders out of office. Via Twitter of de acti box lieten zij weten deze actie van de AVS voor meer aandacht, erkenning en waardering van het vak schoolleider te ondersteunen. De actie wordt ook ondersteund door CNV Schoolleiders. Diverse schoolleiders meldden dat zijn hun afwezigheidsassistent aan hebben gezet op 9 oktober. Sommigen geven daarbij aan dat ze het leaflet, waarin het vak van schoolleider onder de aandacht wordt gebracht, hebben doorgestuurd naar hun bestuur, team, MR en de ouders. Deze actie is de tweede - de eerste was de brandalarmactie op 12 september - in een reeks acties die de AVS de komende maanden gaat voeren. Om de actievoerende schoolleiders tijd te laten besparen, stuurde de AVS een dag van tevoren een voorbeeldtekst voor de afwezigheidsassistent aan ieder lid. Mailers die antwoord op hun bericht willen, worden hierin verzocht om hun mail op een andere dag opnieuw te sturen. In de tekst staat ook vermeld waarom de schoolleiders actie voeren. De schoolleider kan de vrijgekomen tijd gebruiken voor zaken waar hij of zij niet aan toekomt. Naast een aantal kritische reacties, zijn er ook veel complimenten voor de actie. Een schoolleider deelt mee: Mijn complimenten voor deze schoolleidersactie! Ik heb zojuist mijn autoresponder ingesteld. Heb ik alle tijd om te werken aan de stukken die nog moeten: AVG, professioneel statuut, klassenbezoeken, RI&E, inrichten cloud-omgeving, voorbereiden audit. Alle gekheid op een stokje, ik ben echt blij met deze leerlingvriendelijke actie! Via Twitter stromen de reacties van schoolleiders ook binnen: Schoolleiders, sta op, laat zien wat je doet. Erkenning en waardering voor het vak van #wijschoolleiders blijft achter. Daarom ben ik op 9 oktober out Aandacht voor salariëring schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel! Vandaag staken we als schoolleider middels geen beantwoording van mail. Volop ideeën opgedaan voor goed, toekomstproof, innovatief onderwijs. Directeuren van Mijnplein in Raalte flyeren en gaan met omstanders in gesprek. Onder andere over eerlijk salaris voor schoolleiders, adjuncten en ondersteunend personeel! Links en downloads Meer informatie en actiemateriaal Trouw: Schooldirecteuren houden mailactie voor meer erkenning KaderDigitaal - oktober

3 PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart De partijen hopen voor die tijd nieuwe afspraken te kunnen maken voor de sector. Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners hebben daarmee het extra geld dat beschikbaar was, zo snel mogelijk bij de leerkrachten gebracht. De partijen hebben daarnaast afgesproken dat een aantal onderwerpen bij de komende gesprekken aan bod komen. Hierdoor staan voor de komende besprekingen in ieder geval op de agenda: een onderzoek naar de functies en salarissen van schoolleiders en ondersteuners en de professionalisering in de sector. De PO-Raad en de vakbonden zijn nu bezig om hun inzet voor de onderhandelingen te bepalen. Ook voeren zij verkennende gesprekken in de aanloop naar de start van de onderhandelingen. Zodra over de start van de onderhandelingen meer te melden is, is meer informatie op de websites van de verschillende partijen te vinden. Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar gereed hebben en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic In het Onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2018 is aangegeven dat er een handreiking zou komen over het werkverdelingsplan, het nieuwe Hoofdstuk 2 (Bijlage XXI CAO PO ) dat op 1 augustus 2019 van kracht wordt. De eerste stap voor deze handreiking is een infographic, die de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO- Raad hebben laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO. De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken, die vastgelegd zijn in genoemde bijlage. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk. De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. In de praktijk zal in de meeste gevallen de schoolleider degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. In de bijlage en in de infographic is deze positie aangeduid als de gemandateerd schoolleider. Het mandaat zal moeten blijken uit het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan nemen. Onder het team wordt verstaan alle werknemers binnen de school. Op welke wijze de besluitvorming tot stand komt, is aan het team zelf. In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over: verdeling van de te geven lessen/groepen over de leerkrachten; verhouding tussen lesgevende taken en overige taken; tijd voor vóór- en nawerk; welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders); tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel; pauzes; aanwezigheid op school; besteding van de werkdrukmiddelen; kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing). Een uitgebreidere handreiking komt in een later stadium. Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar gereed hebben en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. Downloads Infographic werkverdeling KaderDigitaal - oktober

4 Nieuw wetsvoorstel biedt meer ruimte om nieuwe school te starten Minister Slob van Onderwijs heeft het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen op 3 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de wetswijziging worden aanvragen voor nieuwe initiatieven vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit. Met het wetsvoorstel wil minister Slob het scholenaanbod beter aan laten sluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Door de huidige procedure is er beperkt ruimte voor het starten van scholen. De nieuwe wet maakt het mogelijk om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruikmaken van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden. Onderwijskwaliteit vooraf getoetst Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat de Inspectie van het Onderwijs voortaan, voorafgaand aan de oprichting, de nieuwe school eerst toetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs. In het wetsvoorstel wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het bestaande onderwijsaanbod. Voordat een initiatiefnemer een aanvraag doet voor een nieuwe school, nodigt hij de bestaande besturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek waarin wordt besproken of ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen. Is dat het geval, dan is het stichten van een nieuwe school niet nodig. Downloads en links Infographic Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen Meer informatie over oprichten nieuwe school Vanaf volgend schooljaar (adaptieve) eindtoets ook verplicht voor sbo en so Vanaf schooljaar is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so. Deze leerlingen zijn vanaf schooljaar verplicht om de eindtoets te maken. Dat meldt Minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Leerlingen uit het sbo en so hoefden tot nu toe geen eindtoets te maken, omdat er niet voor al deze leerlingen een geschikte toets voorhanden was. Sbo- of so-scholen kunnen nu de Adaptieve Centrale Eindtoets gebruiken als de toets van hun keuze voor deze leerlingen niet geschikt is. Voor bepaalde leerlingen zijn er nog uitzonderingen. Hiervoor wordt de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO gehanteerd, waarin staat beschreven welke leerlingen zijn uitgezonderd van de verplichting. Slob vat deze drie uitzonderingen samen in zijn brief. Evaluatie regels overgang po-vo Begin 2019 wordt de eindevaluatie verwacht van de regels over de eindtoets en het schooladvies en de overgang naar de brugklas. Sinds 2014 is het schooladvies leidend bij de overgang van een leerling naar de middelbare school. Als een leerling op de eindtoets hoger scoort dan het schooladvies heeft aangegeven, dan moet de school haar advies heroverwegen. Downloads en links Kamerbrief inzake verplichting eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar KaderDigitaal - oktober

5 Conclusies examens VMBO Maastricht in rapport vastgelegd De Inspectie van het Onderwijs heeft de conclusies rond de examinering bij VMBO Maastricht definitief in een rapport vastgesteld. In dit rapport staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement. Ook zijn de regels uit het wettelijke Eindexamenbesluit niet allemaal gevolgd. Met publicatie van het rapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht, waarin ook de reactie van het schoolbestuur is opgenomen, is het zogeheten specifieke onderzoek afgerond. Dit onderzoek vormt de basis voor twee vervolgonderzoeken van de inspectie. Dat zijn het kwaliteitsonderzoek bij VMBO Maastricht en andere scholen van schoolbestuur LVO Maastricht, en een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO Maastricht. De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat er daarnaast een onafhankelijk onderzoek loopt naar het handelen van de inspectie in deze casus. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) op verzoek van de inspecteur-generaal. Die rapporten worden in de loop van december verwacht. Downloads en links Rapport Specifiek onderzoek VMBO Maastricht Geef een leerkracht op voor De Loftrompet Ook dit jaar is het weer mogelijk om een groepsleerkracht op te geven voor De Loftrompet. Deze speciale prijs gaat naar de groepsleerkracht die zich op een uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs op zijn of haar basisschool. Nomineren kan tot 30 oktober. De Loftrompet is door Méér Muziek in de Klas in het leven geroepen als blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een juf of meester voor muziekonderwijs, die daarmee een inspiratiebron vormt voor andere groepsleerkrachten. Naast De Loftrompet (een beeld), wint de leerkracht een geldbedrag van 5000 euro om te besteden aan muziekonderwijs. Iedereen kan een groepsleerkracht nomineren, dus ook een schoolleider. Het gaat nadrukkelijk om een groepsleerkracht, vakleerkrachten zijn van deelname uitgesloten. In de jury zitten singer-songwriter Ilse DeLange, voorzitter van College van Bestuur Biezonderwijs Dave Ensberg en Harrie van den Elsen, dean van het conservatorium in Groningen. De Loftrompet is gekoppeld aan de Lang Leve de Muziek Show (die elke zaterdag wordt uitgezonden op NPO 3) en wordt uitgereikt op Het Kerst Muziekgala (uitzending 26 december op NPO 1), waardoor de inschrijvingen via de NPO verlopen. Downloads en links Meer informatie Lang Leve de Muziek Show AVS-adviseur Ruud de Sain kan uw vragen beantwoorden met betrekking tot onder andere: coaching, mediation, conflictbemiddeling, visieontwikkeling en profilering, organisatieadvies en intervisie. AVS-adviseur Tom Roetert is onder andere gespecialiseerd in: coaching, personeelszorg, teambuilding, loopbaanmanagement en professionele cultuurverandering. Ruud de Sain: of / Tom Roetert: of KaderDigitaal - oktober

6 Wijziging Besluit bekostiging WPO bekendgemaakt De wijziging heeft betrekking op de onderwijsachterstandenproblematiek en de groeiregeling. De gewichtenregeling gaat door de wijziging van het Besluit verdwijnen. Er komt een nieuwe, door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde, berekening voor in de plaats. Basisscholen konden op basis van de gewichtenregeling aanvullende middelen ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De gewichtenregeling hield in dat basisscholen aan de hand van de criteria die daarvoor waren vastgelegd in het Besluit bekostiging WPO een gewicht toekenden aan een leerling op basis van het opleidingsniveau van de ouders of verzorgers. Voor scholen heeft de wijziging tot gevolg dat zij worden bekostigd op basis van een verdeelsleutel die de werkelijke onderwijsachterstandenproblematiek op schoolniveau benadert. De allocatie van de middelen wordt hierdoor verbeterd. Elk jaar telt hetzelfde percentage leerlingen mee in de verdeling van de beschikbare middelen. Het risico op een onderwijsachterstand wordt bepaald door te kijken naar omgevingskenmerken van het kind ten opzichte van andere kinderen. Daardoor blijft de relatieve omvang van de doelgroep altijd gelijk. De omvang van de doelgroep beweegt mee met de ontwikkeling van het totaal aantal leerlingen. Op basis van de meest recente teldatum waarop de gewichtenleerlingen nog opgegeven zijn door scholen, wordt de oude systematiek toegepast, als startpunt van de overgangsregeling. Dit betekent dat op basis van teldatum 1 oktober 2018 de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden van een school wordt berekend volgens de oude systematiek. Tijdens alle jaren van de overgangsregeling wordt van dit bedrag uitgegaan. Het nieuwe bedrag wordt dus vergeleken met het bedrag dat een school zou hebben ontvangen in schooljaar op basis van de gewichtenregeling en de impulsregeling. Vervolgens wordt het bedrag voor aanvullende bekostiging voor het betreffende schooljaar op basis van de huidige systematiek, zoals in het voorliggende besluit is geregeld, vermeerderd of verminderd met het verschil tussen beide bedragen met een afnemend percentage over de jaren. De voorheen geldende gewichtenregeling en impulsregeling zijn herzien met het voorliggende besluit. Net als in de huidige situatie blijven scholen zelf bepalen welke kinderen een extra aanbod nodig hebben. De professionals op de school kunnen immers het beste inschatten welk kind een daadwerkelijke achterstand heeft. De koppeling tussen het risico op een onderwijsachterstand van leerlingen en de middelen die een school hiervoor ontvangt, is voor een school niet langer te herleiden tot individuele leerlingen. In de tot nu toe geldende gewichtenregeling gaven scholen zelf de gewichten van de kinderen door. Hierdoor konden scholen exact nagaan op basis van welke leerlingen aanvullende bekostiging beschikbaar werd gesteld. Omdat het CBS deze berekeningen nu uitvoert op basis van de nieuwe methodiek, vervalt deze directe koppeling in de bekostiging. Individuele onderwijsscores van leerlingen mag het CBS niet openbaar maken. Ook verdwijnen door de nieuwe systematiek de administratieve lasten voor zowel de school als voor de ouders. Ook de groeiregeling is met deze wijziging aangepast. Het gaat om aanpassing van artikel 29 van het Besluit. In dit besluit worden twee onvolkomenheden in het artikel over de aanvullende bekostiging bij reguliere groei gecorrigeerd. Voor de bepaling óf, en zo ja hoeveel, groeibekostiging wordt toegekend, wordt de leerlingentoename gebruikt ten opzichte van het aantal reeds in het desbetreffende schooljaar bekostigde leerlingen. Deze zal ten minste 13 moeten bedragen wil er sprake kunnen zijn van aanvullende bekostiging bij reguliere groei. De ingangsdatum van de wijziging moet nog via de Staatsblad bekendgemaakt worden. Voor schoolbesturen is het belangrijk dat zij voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op een andere hoogte van aanvullende bekostiging voor het onderwijsachterstandenbeleid. Daarom is een overgangsregeling opgenomen. Downloads Wijziging bekostigingsbesluit WPO Vragen? Raadpleeg de AVS Helpdesk voor al uw vragen over de actualiteit of andere vakgerelateerde kwesties, tel of KaderDigitaal - oktober

7 Leraar van het Jaar verkiezing gaat door: op de NOT Op de dag van de Leraar, 5 oktober, maakten de Jaarbeurs en de voormalig Leraren van het Jaar bekend dat ze samen de Leraar van het Jaarverkiezing gaan organiseren. Op zaterdag 26 januari worden de nieuwe leraren van het jaar bekendgemaakt op de NOT De verkiezing is jarenlang georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, maar deze organisatie wordt per 1 januari opgeheven. Andrew Niemeijer, voorzitter van de Leraren van het Jaar en Leraar van het Jaar VO 2009, laat weten: De aankondiging om te stoppen kwam op een moment dat leraren net waren genomineerd. Tegelijkertijd hoorden ze dat de verkiezing niet zou doorgaan. Dat is een onmogelijke boodschap. Zo n verkiezing is een uitstekende manier om te laten zien met hoeveel passie wij ons werk doen. Dat konden we dus niet laten gebeuren. De Leraar van het Jaar verkiezing is in 1999 in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan een positief imago van de leraar. Leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren kunnen elk jaar hun favoriete leraar of collega voordragen. De vier Leraren van het Jaar (po, so, vo en mbo) zijn dan een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep en ambassadeur binnen hun sector. Zij krijgen een podium om hun inspiratie en passie uit te dragen en te delen met de rest van lesgevend Nederland.wijsassistent (9 procent) of leerkracht in het voortgezet onderwijs (4 procent). Nu de verkiezing doorgaat, zijn ook de genomineerden bekend. Uit bijna 800 aanmeldingen zijn er 33 genomineerden die doorgaan naar de volgende ronde. Uiteindelijk blijven er per sector drie finalisten over. Link Persbericht Leraar van het Jaar verkiezing gaat toch door Adviescommissie buigt zich over krimp in vo Minister Slob van Onderwijs heeft een adviescommissie ingesteld die in kaart brengt hoe scholen goed kunnen reageren op krimp. Ook onderzoekt deze commissie, die onder leiding staat van Elbert Dijkgraaf, of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking. Het aantal leerlingen in het vo loopt de komende jaren fors terug. Scholen moeten daardoor vaak anders gaan werken en meer regionaal samenwerken. Vanwege de urgentie van het probleem, heeft Slob een adviescommissie ingesteld. Naast Elbert Dijkgraaf, voormalig Tweede Kamerlid voor de SGP en professor aan de Erasmus Universiteit, buigen Kete Kervezee, voormalig voorzitter van de PO-Raad en Inspecteur-Generaal van het onderwijs en lid van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen, en Frits Hoekstra, VObestuurder in de Randstad en voorheen in Friesland, zich over de krimpproblematiek in het voortgezet onderwijs. Volgens Slob hebben veel scholen de aanstaande krimp al op de radar, maar leidt het nog niet overal meteen tot effectieve samenwerking. Terwijl we in het basisonderwijs hebben gezien dat samenwerking dé oplossing is. De commissie levert naar verwachting begin volgend jaar een rapport op. Vereenvoudiging bekostiging Minister Slob heeft de Kamer een brief gestuurd met een landelijk overzicht van de gevolgen van het nieuwe bekostigingsmodel per schoolbestuur, met daarbij een overzicht van hoe deze effecten zich verhouden tot de groei of krimp in de betreffende regio. De minister constateert dat vanuit sommige provincies deze twee ontwikkelingen soms op een onjuiste wijze aan elkaar verbonden worden en dat het proces van leerlingendaling en de vereenvoudiging van de bekostiging niet synchroon lopen. De minister stelt dat de impact van een eventueel negatief herverdeeleffect van de bekostiging relatief klein is ten opzichte van de effecten die de leerlingendaling teweegbrengt. Download en links Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio s KaderDigitaal - oktober

8 De Nationale Schoolleiders Top PO 2018 De kracht van leiderschap Op 24 november vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort de 3e Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs plaats. Een dag die in het teken staat van ideeën uitwisselen, inspireren, motiveren en vooral van elkaar leren. Leiderschap, feedback en organisatieontwikkeling staan hierbij centraal. Toonaangevende leiders uit andere sectoren geven een kijkje in hun keuken. Zodat u uw leiderschap in relatie tot eigen ambities, uw relatie met leerling, leerkracht en bestuur kunt scherpstellen. Komt u op 24 november 2018 uw ervaringen met ons delen? Samen zorgen we voor het beste onderwijs. Meer informatie en inschrijven: Leergang Persoonlijk leiderschap Start 31 januari 2019 Als leidinggevende heeft u een belangrijke voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. U wilt dat persoonlijke, team- en organisatieniveaus op elkaar aansluiten. U heeft oog voor de visie, missie, waarden en overtuigingen, competenties en gedrag in de huidige, maar ook in de toekomstige (meer complexe) omgeving. In deze leergang staat het onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw team centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, creativiteit en werkplezier. Meer informatie: Meer professionaliseringsaanbod op KaderDigitaal - oktober

9 Leergang Cultuurpracticum Start 15 februari 2019 Het begrip cultuur is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak. De vraag is nu hoe een schoolcultuur zich het beste kan aanpassen aan de wensen en eisen van de diverse betrokkenen zonder de nodige bijwerkingen op te roepen. In deze leergang Cultuurpracticum leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden. Meer informatie: Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap Start 29 november 2018 Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dagelijkse functioneren. U leert graag van en met elkaar rondom relevante onderwerpen en actuele thema s en ziet en ervaart graag persoonlijke groei. De leergang bestaat uit een mix van achtergrondinformatie, praktische leermomenten, inzet van praktijkdeskundigen en uw eigen kennis. Tijdens het traject bouwen we praktische leermomenten in met een verrassend karakter. Meer informatie: KaderDigitaal - oktober

10 AVS agenda 11 oktober 2018 Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap 12 oktober 2018 Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs 8 november 2018 Leergang Strategische communicatie en PR 8 november 2018 Training Confronteren met respect 13 november 2018 Training Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie 16 november 2018 Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school 16 november 2018 Training De CAO-PO nieuw en anders 24 november 2018 Nationale Schoolleiders Top PO 29 november 2018 Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap 12 december 2018 Leergang Verbindend leiderschap 15 november 2018 Leergang Bouwen aan een lerende school (onder voorbehoud) Meer informatie en inschrijven: en CAO PO publicaties van de AVS Deze publicaties en meer zijn te bestellen via de website van de AVS. CAO PO Het ABC van de CAO PO CAO PO salaristabellen 9.95 Colofon Redactie: Winnie Lafeber en Vera Ruitenberg Opmaak: Erwin Timmermans postadres Postbus 1003, 3500 BA Utrecht telefoon internet KaderDigitaal - oktober