VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II"

Transcriptie

1 Dossiernummer: MK vs VEILINGVOORWAARDEN Geuzenkade 32 Huis, Geuzenkade 32 I en Geuzenkade 32 II Op vierentwintig januari tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Verona Dorette Sibbes-Van der Graaff, werkzaam te 3012 CN Rotterdam, Weena 690, geboren te Ridderkerk op vijfentwintig mei negentienhonderd zestig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1102 BS Amsterdam op het adres Foppingadreef (ingeschreven in het handelsregister onder nummer ) De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende Definities Artikel In de akte wordt verstaan onder: Algemene Veilingvoorwaarden: de Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen Amsterdam 2001, vastgesteld bij akte op achtentwintig juni tweeduizend een verleden voor mr. P.J.N. van Os, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam op vier juli tweeduizend een onder nummer 116/2001 en van welke akte een afschrift is ingeschreven - in de Openbare Registers te Amsterdam op acht en twintig juni ---- tweeduizend een in register Hypotheken 4, deel 17492, nummer ; Eigenaar: de heer Vincentius Joannes Gerardus Maria Rijnja en mevrouw ---- Isabeau Madeleine Céleste Alix Reinders Folmer, tezamen, ieder -- voor de onverdeelde helft, de rechthebbende tot het Registergoed; - - Hypotheek: het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een bedrag groot zes miljoen tweehonderd vijftigduizend euro ( ,00), alsmede tot een bedrag groot twee miljoen vijfhonderdduizend euro ( ,00) voor rente en kosten, ---- derhalve in totaal tot een bedrag groot acht miljoen zevenhonderd - vijftigduizend euro ( ,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op zesentwintig oktober tweeduizend vijf Pagina 1 van 20

2 verleden voor mr. C. Constandse, destijds notaris te Amsterdam, -- van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam op zevenentwintig oktober tweeduizend -- vijf in register Hypotheken 3, deel 18872, nummer 189; Notaris: een van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen B.V.; Openbare Registers: de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers; Pandrecht: het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; Registergoed: het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met berging in de daarbij -- behorende tuin, plaatselijk bekend Geuzenkade 32-huis te KK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie L, complexaanduiding 3512-A, appartementsindex 1 uitmakende het negenenvijftig/tweehonderd zevenenzeventigste (59/277e) ---- onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond (eigendom van de gemeente Amsterdam), gelegen te Amsterdam aan de Geuzekade, ten tijde van splitsing kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie L nummer 2132, groot één are vijfendertig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende - opstal, zijnde een woonhuis, plaatselijk bekend als Geuzenkade 32 te 1056 KK Amsterdam, ter zake van welke --- erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse canon groot -- vierhonderd acht euro en zesenveertig cent ( 408,46) aan de - grondeigenaar te betalen; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met balkon aan de Pagina 2 van 20

3 achterzijde van het gebouw, plaatselijk bekend Geuzenkade I te 1056 KK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie L, complexaanduiding A, appartementsindex 2, uitmakende het negenenvijftig/tweehonderd zevenenzeventigste (59/277e) ---- onverdeeld aandeel in de onder sub 1. genoemde gemeenschap, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse canon groot driehonderd eenenzeventig euro en vierendertig cent ( 371,34) aan de grondeigenaar te betalen; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met balkon aan de ---- achterzijde van het gebouw, plaatselijk bekend Geuzenkade II te 1056 KK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente ---- Sloten (Noord-Holland), sectie L, complexaanduiding A, appartementsindex 3, uitmakende het negenenvijftig/tweehonderd zevenenzeventigste (59/277e) ---- onverdeeld aandeel in de onder sub 1. genoemde gemeenschap, ter zake van welke erfpacht de erfpachter verplicht is een jaarlijkse canon groot driehonderd eenenzeventig euro en vierendertig cent ( 371,34) aan de grondeigenaar te betalen Roerende Zaken: de in of op het Registergoed aanwezige roerende zaken ter zake --- waarvan de Verkoper bevoegd is deze tezamen met het Registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren; Schuldenaar: de heer Vincentius Joannes Gerardus Maria Rijnja en mevrouw ---- Isabeau Madeleine Céleste Alix Reinders Folmer, zowel tezamen - als afzonderlijk, de schuldenaar van de vordering waarvoor de ---- Hypotheek tot waarborg strekt; Veiling: de openbare verkoop als bedoeld in artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek van het Registergoed en de Roerende Zaken; Verkoper: ABN AMRO Bank N.V Pagina 3 van 20

4 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of - meervoud worden gebruikt Veiling Artikel De Verkoper heeft de Notaris verzocht om over te gaan tot de Veiling Verkrijging van het Registergoed door de Eigenaar. Erfpacht. Splitsing in - appartementsrechten Artikel De Eigenaar heeft het Registergoed verkregen door inschrijving in de Openbare Registers te Amsterdam op twee februari negentienhonderd negentig in register Hypotheken 4, deel 9927, nummer 50, van een afschrift van de op een februari negentienhonderd negentig voor mr. E.IJ. Spier, destijds notaris te Amsterdam, verleden akte van levering De erfpacht is uitgegeven bij akte op elf augustus negentienhonderd drieëndertig voor D.J. Graaff, destijds notaris te Amsterdam, verleden, van - welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam op diezelfde datum in register Hypotheken 4, deel 2886, nummer Op negen december tweeduizend acht is verleden voor mr. P.L. Vierveijzer, destijds notaris te Amsterdam, een akte houdende canonherziening en wijziging Algemene Bepalingen, van welke akte een afschrift is in de Openbare Registers te Amsterdam op negen december tweeduizend acht in - register Hypotheken 4, deel 55931, nummer De gemeenschap waarvan het Registergoed deel uitmaakt is gesplitst in appartementsrechten bij akte op zeventien juni tweeduizend negen voor mr. J.M.A. van Rooij, notaris te Amsterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op zeventien juni tweeduizend negen in register Hypotheken 4, deel 56797, nummer 171, bij - welke akte van toepassing is verklaard het reglement van splitsing vastgesteld bij een akte verleden op zeventien januari tweeduizend zes voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is --- ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam op achttien januari --- tweeduizend zes in register Hypotheken 4, deel 19399, nummer Hypotheek en Pandrecht. Verzuim Artikel Het Registergoed is belast met de Hypotheek. De Roerende Zaken zijn belast met het Pandrecht Pagina 4 van 20

5 De Hypotheek en het Pandrecht zijn oorspronkelijk gevestigd ten behoeve -- van ABN AMRO Bank N.V., ingeschreven in het handelsregister onder ---- dossiernummer Als gevolg van een akte van splitsing op vijf ---- februari tweeduizend tien verleden voor mr. D-J.J. Smit, notaris te Amsterdam, is een deel van het vermogen van ABN AMRO Bank N.V., ---- waaronder de vordering tot zekerheid waarvan de Hypotheek en het Pandrecht zijn gevestigd, onder algemene titel overgegaan op ABN AMRO II N.V. Bij akte van statutenwijziging op vijf februari tweeduizend tien verleden voor mr. D-J.J. Smit, notaris te Amsterdam, zijn de statuten van --- ABN AMRO II N.V. gewijzigd, waarbij ondermeer de naam ABN AMRO - II N.V. is gewijzigd in ABN AMRO Bank N.V., ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer De Schuldenaar is in verzuim met de voldoening van hetgeen waarvoor de - Hypotheek en het Pandrecht tot zekerheid strekken en zodoende maakt de -- Verkoper gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3: Burgerlijk Wetboek om over te gaan tot Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken Wettelijke voorschriften Artikel Voldaan is casu quo zal worden aan de wettelijke voorschriften, waaronder: aanzegging van Veiling overeenkomstig artikel 544 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; vaststelling van dag, uur en plaats van de verkoop en schriftelijke kennisgeving daarvan overeenkomstig artikel 515 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; bekendmaking van de verkoop overeenkomstig artikel 516 Wetboek van --- Burgerlijke Rechtsvordering Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen - vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald. In aanvulling casu quo afwijking van: Begrippen: Pagina 5 van 20

6 - omvat het begrip registergoed ook de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken anders dan bedoeld in artikel 3:254 lid Burgerlijk Wetboek, ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren; Artikel 3. (Wijze van veilen): vindt de veiling bij inzet en afslag plaats na elkaar in één zitting; kan een bieder uitsluitend bieden namens: zichzelf; een (rechts)persoon van wie hij schriftelijk volmacht heeft om te -- bieden mits: de bieder de originele schriftelijke volmacht aan de notaris kan overhandigen uiterlijk voor het verlijden van de akte van inzet en afslag; de bieder, ter uitsluitende beoordeling van de notaris, op grond van de volmacht bevoegd is om het betreffende bod namens de volmachtgever uit te brengen; en ter uitsluitende beoordeling van de notaris, voldoende vaststaat (bijvoorbeeld door notariële legalisatie van de handtekening) -- dat de volmacht is ondertekend door de ondertekenaar en (bijvoorbeeld door het overleggen van (een) recente origine(e)l(e) uittreksels uit het handelsregister van de Kamer - van Koophandel) dat de ondertekenaar, ingeval de volmachtgever een rechtspersoon is, bij het verlenen van de --- volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd is door de ondertekenaar; of namens een rechtspersoon die de bieder direct of indirect zelfstandig kan vertegenwoordigen mits hij die bevoegdheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 tegenover de notaris kan aantonen tijdens de veiling of die bevoegdheid uiterlijk voor het --- verlijden van de akte van inzet en afslag blijkt uit het handelsregister, een en ander laat onverlet het in artikel 5 lid 5 bepaalde; behoudt de verkoper zich het recht voor om het registergoed in delen te doen inzetten en in delen of als geheel of een combinatie daarvan te ---- doen afslaan; Pagina 6 van 20

7 - dient, indien het geheel wordt afgeslagen na een inzet in delen, het bod hoger te zijn dan de som van de inzetsommen respectievelijk afslagsommen op de afzonderlijke delen; gelden de onderscheiden inzetsommen als hoogste bod als er niet wordt afgemijnd; Artikel 5 (Bieden voor een ander): heeft een bieder niet het recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen; heeft diegene met wie de verkoper een koopovereenkomst als bedoeld - in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek heeft gesloten, niet het recht - te verklaren dat hij zijn door de verkoper geaccepteerde bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft uitgebracht namens één of meer anderen; Artikel 7 (Inzetpremie): bedraagt de inzetpremie vierduizend tweehonderd vijfendertig euro ---- ( 4.235,00) in welk bedrag de eventueel verschuldigde omzetbelasting is begrepen; heeft diegene die niet in de veiling bij inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, geen recht op de inzetpremie; Artikel 8 (Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting): eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag - om zeventien (17:00) uur of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund; wordt de verkoper geacht gebruik te maken van het recht van beraad --- indien het proces-verbaal van inzet en afslag geen gunning inhoudt; komt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid Burgerlijk Wetboek tot stand door de enkele acceptatie door de verkoper van een bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; zijn de bijzondere veilingvoorwaarden en, voor zover daarvan in de ---- bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken, de algemene veilingvoorwaarden van toepassing op een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, ook als het verzoek - tot onderhandse verkoop door de hypotheekgever is ingediend, in welk geval de bijzondere veilingvoorwaarden en, voor zover daarvan in de -- Pagina 7 van 20

8 bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken, de algemene veilingvoorwaarden prevaleren boven hetgeen in de ingediende koopovereenkomst is bepaald; komt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid Burgerlijk Wetboek tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde voorwaarden waaronder de ontbindende voorwaarden dat: a. de koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek - van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is voorgelegd aan de voorzieningenrechter; b. de voorzieningenrechter de koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de --- laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig --- een gunstiger aanbod zal geschieden; c. op een tijdstip dat lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk ---- Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan de --- verkoper worden voldaan; d. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het ---- registergoed; of e. de koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om binnen twee (2) dagen nadat hem bericht is dat de verkoper zijn ---- bieding heeft geaccepteerd, de waarborgsom bedoeld in artikel 12 - lid 1 heeft voldaan, met dien verstande dat: een ontbindende voorwaarde bedoeld onder a, b en c wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat de verkoper en de koper elkaar --- zullen informeren indien een betreffende ontbindende voorwaarde - wordt vervuld; op de vervulling van de onder d bedoelde ontbindende voorwaarde slechts een beroep kan worden gedaan door de verkoper mits: dit beroep schriftelijk geschiedt; dit beroep gericht is aan de koper en de notaris; de notaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk voor het tijdstip Pagina 8 van 20

9 van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de --- koopovereenkomst; en de verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt; op de vervulling van de onder e bedoelde ontbindende voorwaarde slechts een beroep kan worden gedaan door de verkoper mits: de notaris niet binnen twee (2) dagen nadat de koper bericht is dat de verkoper zijn bieding heeft geaccepteerd, een waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 heeft ontvangen; -- - dit beroep schriftelijk geschiedt; en dit beroep gericht is aan de koper; de verkoper en de koper zich zullen inspannen de koopovereenkomst binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter; en een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld terugwerkt tot en -- met de dag waarop de koopovereenkomst tot stand kwam; is op een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid Burgerlijk Wetboek Nederlands recht van toepassing; kan de verkoper, in geval een koopovereenkomst als bedoeld in artikel - 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand is gekomen, verlangen dat de - koper alsnog en tijdig voor verloop van de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, een onderhandse --- koopovereenkomst tekent en de handtekening(en) van (de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van) de koper laat legaliseren door een notaris; -- - bestaat, in geval een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek tot stand is gekomen, de koopakte als bedoeld in artikel 548 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uit: de combinatie van het bod als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de acceptatie van dit bod door de verkoper; of indien de koper tijdig een onderhandse koopovereenkomst heeft --- getekend, deze onderhandse koopovereenkomst; is de koop van de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, - ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, afhankelijk van de koop van het registergoed en zal een geschil ter zake Pagina 9 van 20

10 een of meer van deze roerende zaken op geen enkele wijze leiden tot --- aantasting van de koop van het registergoed; is de verkoper, tot het moment van betaling van de koopsom, bevoegd - de tot stand gekomen koopovereenkomst (waaronder te dezen tevens --- begrepen wordt een koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid - 2 Burgerlijk Wetboek) te ontbinden door middel van een schriftelijke -- mededeling aan de koper, indien een Nederlandse rechter in een (kort -- geding) procedure bepaalt dat de verkoper niet bevoegd is om over te -- gaan tot veiling van het registergoed; Artikel 9 (Belasting en kosten): worden voor zover verschuldigd uitsluitend aan de koper in rekening -- gebracht: a. de verschuldigde overdrachtsbelasting; b. het notariële honorarium voor de veiling gelijk aan vierduizend ---- euro ( 4.000,00), exclusief omzetbelasting per levering; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; c. de kosten van de kadastrale recherches ter zake van het registergoed met inbegrip van de kosten van het opvragen van alle benodigde akte(n) en kadastrale kaart(en) en het doen van een erfdienstbaarhedenonderzoek tot uiterlijk één april negentienhonderd vijftig, in totaal groot vierhonderd vijftien euro - en tien cent ( 415,10), exclusief omzetbelasting en het kadastrale - recht ter zake van de levering van het registergoed, groot eenhonderd achtenzestig euro ( 168,00) per levering; d. de kosten van aanzegging van de veiling door de deurwaarder, in -- totaal groot eenhonderd achtenzeventig euro en achttien cent ( 178,18), exclusief omzetbelasting; e. zeventig euro ( 70,00), exclusief de daarover eventueel verschuldigde omzetbelasting, voor het opvragen van informatie --- bij de gemeente waarin het registergoed is gelegen; f. het door het veilinghuis aan de koper in rekening te brengen tarief - conform het veilingtarief van de Eerste Amsterdamse Onroerend -- Goed Veiling; g. de courtage van de makelaar-koper indien deze is aangewezen; ---- h. een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de --- wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek --- Pagina 10 van 20

11 over de periode die begint op de dag van gunning (dan wel de dag - van goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) en eindigt op de dag van betaling van de koopsom, met dien verstande dat als de dag van ---- betaling van de koopsom gelegen is later dan de dag gelegen één -- (1) maand na de gunning, terwijl de oorzaak daarvan niet aan de --- koper is te wijten, de periode waarover de rente verschuldigd is ---- eindigt op de dag gelegen één (1) maand na de gunning; i. het notarieel honorarium voor de afgifte van op verzoek van de ---- koper aan de koper afgegeven eerste grosse, groot eenhonderd tachtig euro ( 180,00), exclusief omzetbelasting; voor kantoorkosten zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; j. de kosten van bekendmaking van de veiling op internet, groot driehonderd zevenennegentig euro en vijftig cent ( 397,50), exclusief omzetbelasting; geldt in plaats van het genoemde bedrag voor kadastraal recht en de ---- kosten van aanzegging van de veiling door de deurwaarder het werkelijk verschuldigd bedrag indien, bijvoorbeeld als gevolg van een - tariefswijziging, het werkelijk verschuldigde bedrag afwijkt van het ---- genoemde bedrag; worden aan de verkoper in rekening gebracht alle niet aan de koper in - rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling; worden de aan de koper in rekening te brengen kosten, in geval het registergoed in delen aan verschillende kopers wordt verkocht: voor zover die kosten zijn toe te rekenen aan de verschillende delen, conform die toerekening aan de verschillende kopers in rekening gebracht; voor zover die kosten niet zijn toe te rekenen aan de verschillende - delen, aan de verschillende kopers in rekening gebracht naar rato -- van de koopsommen van de verschillende delen; is ter zake de levering van het registergoed geen omzetbelasting verschuldigd; blijft artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968, overeenkomstig --- het besluit van de staatssecretaris van Financiën de dato negentien september tweeduizend dertien, met kenmerk BLKB2013/1686M, Pagina 11 van 20

12 buiten toepassing, omdat: alle betrokken partijen dat volgen en de daarbij behorende gevolgen voor de omzetbelasting accepteren; de notaris omzetbelasting zal voldoen over het notarieel honorarium ter zake van de veiling; en de koper geldt als directe afnemer bij de toepassing van de verlegging als bedoeld in artikel 12 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 onderdeel d of e Uitvoeringsbesluit -- omzetbelasting 1968; worden tussen de verkoper en de koper geen (zakelijke) lasten verrekend; staat het de koper vrij om deze belasting en heffingen met de eigenaar - te verrekenen; is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele --- verrekening van deze belastingen en heffingen; zal van de opbrengst van de veiling uitsluitend een betaling aan de vereniging van eigenaars plaatsvinden indien en voor zover de vereniging van eigenaars op grond van een verdeling als bedoeld in ---- artikel 3:270 lid 5 Burgerlijk Wetboek of artikel 3:271 Burgerlijk Wetboek aanspraak kan maken op een gedeelte van de opbrengst van -- de veiling; wordt: ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek - van Burgerlijke Rechtsvordering aan de notariële verklaring van --- betaling; en ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek aan de akte van levering, een verklaring van het bestuur van de vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek gehecht; zal van de opbrengst van de veiling uitsluitend een betaling aan de erfverpachter plaatsvinden indien en voor zover de erfverpachter op ---- grond van een verdeling als bedoeld in artikel 3:270 lid 5 Burgerlijk --- Wetboek of artikel 3:271 Burgerlijk Wetboek aanspraak kan maken op een gedeelte van de opbrengst van de veiling; Artikel 10 (Tijdstip van betaling): ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek van - Burgerlijke Rechtsvordering: Pagina 12 van 20

13 - dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te - worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling; dienen de in artikel 9 lid 1 suba (overdrachtsbelasting), b (notarieel honorarium voor de veiling inclusief kantoorkosten), -- c (kosten kadastrale recherches, kadastraal recht en erfdienstbaarhedenonderzoek), f (kosten veilinghuis) en g (courtage makelaar-koper) bedoelde kosten en lasten door de koper te worden betaald uiterlijk acht (8) dagen na de veiling; dienen de koopsom en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en -- lasten door de koper te worden betaald uiterlijk een (1) maand na -- de veiling; ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid Burgerlijk Wetboek: dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te - worden betaald uiterlijk twee (2) dagen nadat hem is bericht dat de verkoper zijn bieding heeft geaccepteerd; dienen de koopsom en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en -- lasten door de koper te worden betaald uiterlijk een (1) maand nadat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd; zal de notaris nimmer een hoger rentepercentage vergoeden of verschuldigd zijn over de waarborgsom, dan het rentepercentage dat de notaris ontvangt op de rekening waarnaar de waarborgsom is overgemaakt; Artikel 11 (Wijze van betaling, kwijting): is de koper gehouden al het verschuldigde te storten op een kwaliteitsrekening, als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt, --- van de notaris zodanig dat deze kwaliteitsrekening voor het in artikel bedoelde uiterste tijdstip is gecrediteerd met het betreffende bedrag; - Artikel 12 (Waarborgsom): dient de koper, zonder dat daarvoor een verzoek van verkoper vereist -- is, aan de notaris een waarborgsom te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom, dient de bankgarantie afgegeven te zijn door een kredietinstelling met -- een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, dient de originele bankgarantie door de notaris te zijn ontvangen voor -- het in artikel 10 bedoelde uiterste tijdstip voor betaling van de Pagina 13 van 20

14 waarborgsom; Artikel 13 (Toerekening betalingen): dient in lid 1 onder a in plaats van "de kosten en lasten volgens artikel 9 lid 1 sub b, c, d, g en h" gelezen te worden "de kosten en lasten volgens artikel 9"; Artikel 14 (Informatieplicht): geschiedt de legitimatie tegenover de notaris bij een natuurlijk persoon door een geldig legitimatiebewijs en bij een rechtspersoon door een ---- recent origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel tezamen met een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s); Artikel 15 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen): wordt onder beperkingen tevens begrepen een eventueel ten tijde van -- de aflevering van het registergoed ter zake het registergoed uitgeoefend retentierecht, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft bepaald dat de aflevering van het registergoed plaatsvindt vrij van retentierechten; wordt onder beperkingen tevens begrepen de publiekrechtelijke beperkingen waarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken van toepassing is; wordt van de koper verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in ---- artikel 15 lid 1 genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek - achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden --- risico s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper, de notaris en/of de directie-makelaar; aanvaardt de koper niet alleen de in deze bijzondere veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen, doch -- ook die, welke niet vermeld zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden -- en (achteraf) wel blijken te bestaan; aanvaardt de koper zonder voorbehoud dat de verkoper, de notaris en -- de directie-makelaar zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen; wordt onder materiële gebreken in of aan het registergoed begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen - zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden Pagina 14 van 20

15 beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende --- materialen; wordt onder bodem begrepen het grondwater behorende tot het registergoed; zal de eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het ---- registergoed nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de koop van het registergoed, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei -- verrekening; Artikel 16 (Omschrijving van de leveringsverplichting): staat de verkoper er niet voor in dat de huur- en/of pachttermijnen alsmede overige aanspraken niet zijn verpand aan derden, ook al wordt daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan; wordt uitsluitend een huur- en/of pachttermijn die betrekking heeft op - de betaalperiode van de huur- en/of pachtovereenkomst waarin de datum van betaling van de koopsom valt, tussen de verkoper en de koper op en per de datum van betaling van de koopsom verrekend voor zover de verkoper de betreffende huur- en pachttermijn heeft ontvangen; worden de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake waarvan de verkoper bevoegd is deze tezamen met het registergoed ---- volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de koopsom; komt het risico dat een roerende zaak, die tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels wordt geëxecuteerd, wordt getroffen door het bodemrecht als bedoeld in artikel Invorderingswet 1990, geheel voor rekening van de koper; zijn de in of op het registergoed aanwezige roerende zaken, ter zake ---- waarvan de verkoper niet bevoegd is deze tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren, niet in de ---- verkoop en levering begrepen en is de verkoper, indien bij de aflevering als bedoeld in artikel 19 lid 1 nog dergelijke roerende zaken op of in het registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen; Artikel 18 (Risico en verzekering): Pagina 15 van 20

16 - is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment dat de --- gunning hem is meegedeeld, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd; Artikel 19 (Aflevering): wordt conform artikel 9 een bedrag aan rente bij de koper in rekening -- gebracht, ook als de aflevering niet plaatsvindt voordat de koopsom ---- betaald is; geeft het (feit dat) voormalige of huidige gebruik van het registergoed - (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is toegestaan) de koper geen enkel recht jegens de verkoper; Artikel 20 (Huurbeding): zijn de eventueel verschuldigde kosten ter zake de ontruiming voor rekening van de koper; wordt in dit artikel voor zover van toepassing onder huur tevens pacht - verstaan; voor wat betreft iedere, ten tijde van de levering van het registergoed, -- ter zake het registergoed van kracht zijnde huurovereenkomst: komt het risico dat er op een (of meerdere) recht(en) uit hoofde van de huurovereenkomst beslag is gelegd geheel voor rekening van de koper en heeft de koper ter zake geen enkele aanspraak jegens de -- verkoper; staat de verkoper er niet voor in dat de bestaande huurovereenkomst vóór het tot stand komen van de koop is gewijzigd en de door de verkoper ter zake bij het tot stand komen - van de koop verstrekte informatie niet juist blijkt te zijn; voor zover de huurder verplicht is een waarborgsom te storten of -- een bankgarantie te doen stellen, staat de verkoper er niet voor in -- dat de huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie - heeft doen stellen; kan de koper jegens de verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van de huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de verkoper; heeft de koper overigens ter zake een: door de huurder gestorte waarborgsom; Pagina 16 van 20

17 - in weerwil van een verplichting ter zake niet door de huurder - gestorte waarborgsom; in opdracht van de huurder gestelde bankgarantie; en/of in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van -- de huurder gestelde bankgarantie, geen enkele aanspraak jegens de verkoper; heeft de koper geen enkele aanspraak jegens de verkoper op grond van het feit dat de huurder tot het moment van levering van het ---- registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde --- omzetbelasting heeft voldaan; zijn, voor wat betreft de gedeelten van het registergoed die voor zover - de verkoper bekend verhuurd zijn, de volgende leden van lid 2 van toepassing: a; c; d; zijn, voor wat betreft de overige gedeelten van het registergoed, de volgende leden van lid 2 van toepassing: b, met dien verstande dat als het registergoed ten tijde van de feitelijke levering toch blijkt te zijn verhuurd, de koper het registergoed aanvaardt onder gestanddoening van de betreffende --- huurovereenkomst onverminderd de eventuele mogelijkheid voor - de koper om de betreffende huurovereenkomst te vernietigen op --- grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek; en, voor zover het registergoed ten tijde van de feitelijke levering toch - als niet-woonruimte blijkt te zijn verhuurd: g; Artikel 24 (Slotbepalingen): geven de verkoper, de notaris en de directie-makelaar geen garantie en - aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft; - - garandeert de koper, ingeval hij een naamloze vennootschap is, dat het bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de koopovereenkomst niet van toepassing is; is de koper bekend met het feit dat de verkoper niet beschikt over een -- energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en vrijwaart de koper Pagina 17 van 20

18 de verkoper voor alle aanspraken ter zake; is de koper zich bewust van het feit dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, -- hij daarvoor zelf zorg dient te dragen Voor wat betreft lasten en beperkingen ter zake van het Registergoed verklaarde de Verkoper te verwijzen naar: de onder Artikel 3 lid 2 genoemde akte uitgifte erfpacht en bij welke akte --- op de erfpacht van toepassing zijn verklaard de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht negentienhonderd vijftien, vastgesteld door de Raad - van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van acht december negentienhonderd vijftien nummer 1271 en gehecht aan de notariële akten -- van depot en met die akten ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam op tien maart negentienhonderd zestien in register Hypotheken 4, deel 2093, nummer 17; de onder Artikel 3 lid 2 genoemde akte houdende canonherziening en wijziging Algemene Bepalingen, woordelijk luidende als volgt: De comparanten verklaarden dat partijen overeenstemming hebben bereikt over herziening van de canon en de van toepassing zijnde Algemene Bepalingen onder de volgende voorwaarden en bepalingen en dat zij die --- wijziging constateren bij deze akte: Artikel De canon wordt herzien per één maart tweeduizend acht en wordt gerekend vanaf die datum te zijn ingegaan De jaarlijks te indexeren canon bedraagt: één duizend zevenhonderdachtennegentig euro en twintig eurocent ( 1.798,20) Aan de berekening van de canon ligt ten grondslag het rapport van deskundigen bedoeld in artikel 6 van voormelde Algemene Bepalingen Kopie van dit rapport wordt aan deze akte gehecht. Aan de berekening ligt - ten grondslag een grondwaarde van vierenvijftig duizend euro ( ,00) en een canonpercentage van drie en drieëndertig honderdste - procent (3,33 %) Artikel De canon wordt bij vooruitbetaling voldaan in gelijke halfjaarlijkse termijnen. De vervaldata blijven per datum canonherziening één maart en - één september Artikel Pagina 18 van 20

19 Per datum canonherziening zijn van toepassing de Algemene Bepalingen --- voor voortdurende erfpacht tweeduizend, zoals vastgesteld door de Raad --- van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van vijftien november tweeduizend nummer 689 en opgenomen in een notariële akte en met die --- akte ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op zevenentwintig december tweeduizend in register 4 deel nummer 37. De ingangsdatum van het nieuwe tijdvak zoals bedoeld in deze Algemene Bepalingen is één maart tweeduizend acht. De einddatum van het nieuwe tijdvak is achtentwintig ---- februari tweeduizend achtenvijftig, zodat op één maart tweeduizend achtenvijftig het volgende tijdvak van maximaal vijftig jaar een aanvang zal nemen, met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. Dat op grond van artikel 7. van de in de vorige alinea bedoelde Algemene Bepalingen de canon jaarlijks zal worden geïndexeerd en dat op één maart tweeduizend elf de eerstvolgende aanpassing zal plaatsvinden Artikel In het kader van voormelde ingroeiregeling geldt dat: het eerste jaar van het nieuwe erfpachttijdvak de oude canon plus één/derde deel van het verschil tussen de oude en de herziene canon in rekening wordt gebracht; het tweede jaar van het nieuwe erfpachttijdvak de oude canon plus twee/derde deel van het verschil tussen de oude en de herziene canon in rekening wordt gebracht; vanaf het derde jaar van het nieuwe erfpachttijdvak de herziene canon - volledig in rekening wordt gebracht De jaarlijkse canonindexering bedoeld in het vorige artikel wordt berekend - op grond van de herziene canon met verwaarlozing van de ingroeiregeling. Artikel De betalingsverplichting van de herziene canon gaat in op één maart tweeduizend acht Artikel De geoorloofde bestemming van het in erfpacht uitgegeven perceel is krachtens opgave van de Gemeente Amsterdam: vier woningen Artikel Partijen kiezen terzake van de overeenkomst en de uitvoering daarvan woonplaats ten kantore van het Stadsdeel De Baarsjes De onder Artikel 3 lid 3 genoemde splitsingsakte alsmede het genoemde ---- Pagina 19 van 20

20 reglement van splitsing Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, stel ik, - notaris, bij dezen de hiervoor in vermelde voorwaarden vast als de voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken zal plaatsvinden Volmacht Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht Slot De comparante is mij, notaris, bekend Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte ---- vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte -- geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben -- kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en -- daarna door mij, notaris, ondertekend (Volgt ondertekening) UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: Pagina 20 van 20

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Dossiernummer: 17600 VS/pm

Dossiernummer: 17600 VS/pm Dossiernummer: 17600 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN een perceel (tuinbouw)grond met de daarop staande loods en restanten van kassen, verharding, ondergrond en erf gelegen aan Den Adelszwet bij nr 8 te Rijsenhout

Nadere informatie

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Hoofdstraat ET Landgraaf

Hoofdstraat ET Landgraaf Hoofdstraat 302 6372 ET Landgraaf Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere toebehoren, plaatseljk bekend

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bleijerheiderstraat 74 6462 AL Kerkrade Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 NOV 2008 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen half vrijstaande

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Dossiernummer: 17180 Mk vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Dossiernummer: 16155 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Dossiernummer: 17225 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Op negentien maart tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Dossiernummer: VS/aj/17310 VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Dossiernummer: 16979 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Dossiernummer: 15142 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.. Meindert Rudolf Hendrik

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray Dossiernummer: 18220 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Bosweg 46-48 te Venray Op éénentwintig juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Dossiernummer: 17785 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Op éénentwintig januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert - Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

Torenstraat 5 te Velsen

Torenstraat 5 te Velsen Dossiernummer: VS/aj/15980 Torenstraat 5 te Velsen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Dossiernummer: 16067 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Dossiernummer: 17194 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Op vier september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

Brinklaan 62 te Bussum

Brinklaan 62 te Bussum Dossiernummer: 18259 KP/pm Brinklaan 62 te Bussum Op zes oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf -- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------------

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Dossiernummer: 17368 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Op zevenentwintig mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert -- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Dossiernummer: 18251 VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Op zeven en twintig juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Waalbandijk 107 6651 KA Druten Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 JUN 2010 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen woonhuis met tuin aan

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Dossiernummer: 16768 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Op vier september tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Dossiernummer: 17746 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Op tien maart tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ---- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk Dossiernummer: 16402 MK vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk Op vijftien april tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar ----- Joseph

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 16-18 te Nieuwegein Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Autoweg A76 3 6422 PW Heerlen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 MEI 2010 Objectomschrijving De erfpacht eindigende 29 juni 2079 van de percelen grond,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Dossiernummer: MK/aj/17592 VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Op drie augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Inge van Sliedregt, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Dossiernummer: 17950 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Op elf april tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam Dossiernummer: 18162 JvB/pm VEILINGVOORWAARDEN Minervalaan 19-huis te Amsterdam Op dertig september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Dossiernummer: 18598 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Op vijftien november tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht

VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht Dossiernummer: MK/aj/18050 VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht Op zeven en twintig juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen

Nadere informatie

Dossiernummer: 17461 KP/pm

Dossiernummer: 17461 KP/pm Dossiernummer: 17461 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Annastraat 15-15a te Geleen Sint Annalaan 13, B01, B02, C01, C02 en 13D te Maastricht Eburonenweg 39a te Maastricht Holsteinbastion 39b te Maastricht Op drie

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Dossiernummer: KP/pm

Dossiernummer: KP/pm Dossiernummer: 17144 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Rotterdamsedijk 419A1 en 419A2 te Schiedam Rembrandtlaan 103A1, 103A2, 103A3 en 103B te Schiedam Frans Halsplein 16a en 16b te Schiedam Op dertig april tweeduizend

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage

VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage Dossiernummer: 17045 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Dossiernummer: 16415 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Op tien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ----- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 14-35 te Haarlem

VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 14-35 te Haarlem Dossiernummer: 17074 VEILINGVOORWAARDEN Tappersweg 1435 te Haarlem Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Verona

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden

VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden Dossiernummer: 17180 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Paukenstraat 53, 57, 59 en Brandenburgstraat 9 te Uden Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik Krans, notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Admiraal de Ruijterweg 373 II te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Admiraal de Ruijterweg 373 II te Amsterdam Dossiernummer: MK/aj/18524 VEILINGVOORWAARDEN Admiraal de Ruijterweg 373 II te Amsterdam Op zestien december tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp Dossiernummer: 13999 VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg 40-42 te Weesp Op achtentwintig januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze

VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze Dossiernummer: 17982 AJ/ml VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze Op twintig mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Michèlle

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 4-1, 4-2 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 4-1, 4-2 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden Dossiernummer: 17045 VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 41, 42 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Dossiernummer: 17645 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN perceel grond bij Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Op zestien oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------- Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

Waanderweg HZ Emmen

Waanderweg HZ Emmen Waanderweg 26 7812 HZ Emmen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfspand met kantoor en verder toebehoren bedrijfspand Kadastrale

Nadere informatie

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website.

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website. ALGEMENE INFORMATIE Lloydtoren te Rotterdam Veilingvoorwaarden De veiling vindt plaats onder de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2013 (AVVI 2013) voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen Dossiernummer: 17194 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN perceel grond belast met opstalrecht gelegen aan de Waterhuizen te Waterhuizen Op vier september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert -------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage

VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage Dossiernummer: VS/aj/17724 VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage Op vierentwintig februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf ----- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel)

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel) Dossiernummer: 17823 OS/aj VEILINGVOORWAARDEN Molwerk 23-25 te Den Hoorn (Texel) Op achttien februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar -- Joseph Hermanus Smit, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam Dossiernummer: 17144 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam Op dertig april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Leonardus ---------- Antonius Maria

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom

VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom Dossiernummer: 17290 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom Op twee juni tweeduizend vijftien verscheen

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos

VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos Dossiernummer: OS/kp 18806 VEILINGVOORWAARDEN Motorschip Argos Op drie februari tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar ---- Joseph Hermanus Smit, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen

VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen Dossiernummer: 17386 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen Op negen juni tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik

VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik Dossiernummer: 15142 VS/aj VEILINGVOORWAARDEN Vooreiland 14a te Medemblik Op tien september tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar --- Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg

VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dr. Keyzerlaan ongenummerd te Goirle

VEILINGVOORWAARDEN Dr. Keyzerlaan ongenummerd te Goirle Dossiernummer: 18513 AJ/ml VEILINGVOORWAARDEN Dr. Keyzerlaan ongenummerd te Goirle Op tweeëntwintig november tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN 's-gravelandsevaartweg 1 te Loosdrecht

VEILINGVOORWAARDEN 's-gravelandsevaartweg 1 te Loosdrecht Dossiernummer: Mk/aj/18050 VEILINGVOORWAARDEN 'sgravelandsevaartweg 1 te Loosdrecht Op achttien oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen

VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen Dossiernummer: 18143 JvB VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen Op eenentwintig juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Strand van Luna 1 te Heerhugowaard

VEILINGVOORWAARDEN Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Dossiernummer: 17645 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Strand van Luna 1 te Heerhugowaard Op zestien oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge

VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge Dossiernummer: MK/aj/15717 VEILINGVOORWAARDEN Boddens Hosangweg 84 te Woubrugge Op zes september tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 1 Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de eerste étagewoning

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk Dossiernummer: 17246 JvB/pm VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk Op vijfentwintig augustus tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwstraat 4 te Baarn

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwstraat 4 te Baarn Dossiernummer: 18909 AJ/pm VEILINGVOORWAARDEN Nieuwstraat 4 te Baarn Op vierentwintig oktober tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. -------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 1 te IJzendijke

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 1 te IJzendijke Dossiernummer: 18788 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 1 te IJzendijke Op twaalf januari tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie