Jacobs Pensioenperspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jacobs Pensioenperspectief"

Transcriptie

1 Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n d n o v e m b e r Voorwoord Wij informeren u graag dat het jaarverslag over 2008 is gepubliceerd. U vindt het op Het is een uitgebreide terugblik op een onstuimig jaar. Er is ook een verkorte versie beschikbaar op de website. Het verkort jaarverslag is, om kosten te besparen, niet meer gedrukt en naar het huisadres verzonden. Het wordt voortaan digitaal beschikbaar gesteld via de website. overigens inmiddels alweer gestegen naar 14,9% (stand per eind september 2009). We houden u uiteraard goed op de hoogte, via diverse kanalen. Maar nog liever leggen we het u persoonlijk uit. Bijvoorbeeld op de deelnemersvergaderingen in november. Hopelijk zien we elkaar daar. Zoals we u eerder lieten weten, heeft het bestuur een langetermijnherstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandse Bank (DNB). Het herstelplan laat zien dat het fonds zonder aanvullende maatregelen binnen een periode van twee jaar de vereiste dekkingsgraad van 117% haalt. Door het aantrekken van de beurzen is de dekkingsgraad Veel leesplezier, Erwin Geene SPJNL Inhoudsopgave Transparantie voorwaardelijkheidsverklaring en toeslagenlabel Kennismaking met nieuw bestuurslid Frans Boumans De opbouw van de pensioenpremie Wat gebeurt er met mijn opgebouwde APRen prepensioentegoeden als u overlijdt? Colofon

2 Transparantie voorwaardelijkheidsverklaring en toeslagenlabel Op grond van wet en regelgeving (Pensioenwet) informeert SPJNL u over het toeslagbeleid (indexatie) en de verleende en te verwachten toeslagen voor de komende jaren. Het fonds moet die informatie aanbieden in de vorm van een voorwaardelijkheidsverklaring en een toeslagenlabel. Het onderscheid tussen beide komt kort gezegd neer op het volgende: de voorwaardelijkheidsverklaring geeft informatie over het verleden, het toeslagenlabel informeert over de verwachtingen voor de toekomst. Toeslagverlening is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden. Bij SPJNL is de toeslagverlening op opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen voorwaardelijk. Het fonds reserveert dus geen geld voor toekomstige toeslagen. Ook houdt het bestuur bij de bepaling van de hoogte van de pensioenpremies geen rekening met toeslagverlening. Toeslagverlening vindt dan ook alleen plaats als de financiële middelen van het fonds dit toelaten. Dat hangt weer samen met het de hoogte van het consumentenprijsindexcijfer en/of de algemene loonontwikkeling in enig jaar, het beleggingsrendement en de dekkingsgraad van het fonds. Het is dus mogelijk dat er in een jaar geen of slechts een gedeeltelijke toeslagverlening plaatsvindt. Voorwaardelijkheidsverklaring Het bestuur beslist elk jaar in januari of er toeslag wordt verleend en hoe hoog deze is. In het pensioenreglement is vastgelegd naar welke toeslag het bestuur streeft. Dit streven is ook vastgelegd in de voorwaardelijkheidsverklaring die het pensioenfondsbestuur heeft opgesteld. De volledige tekst van de voorwaardelijkheidsverklaring van SPJNL vindt u op Toeslagenlabel Sinds 1 januari 2009 wordt naast de voorwaardelijkheidsverklaring ook het toeslagenlabel gebruikt. Voor SPJNL zijn er twee labels ontwikkeld, één voor deelnemers en één voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. U ziet in één oogopslag of uw pensioen in de toekomst zijn waarde behoudt. Het label bestaat uit drie rijtjes met stapeltjes muntjes. De eerste stapel geeft de stijging van de prijzen weer; de tweede stapel toont hoe het fonds daarop reageert. Zijn de stapels even hoog, dan groeit uw pensioen mee met de inflatie. Tot slot geeft de derde stapel munten weer wat er gebeurt als het economisch tegenzit. Waar vindt u het label? U vindt het label onder meer op het uniform pensioenoverzicht. Het label geeft alleen een indicatie. Het spreekt een bepaalde verwachting uit, gebaseerd op de huidige situatie van het pensioenfonds. U kunt er dus geen rechten aan ontlenen. Gebaseerd op een meerrendement van 0,6%: toeslagenlabel Gebaseerd op een actief meerrendement van 0,6%: Gebaseerd toeslagenlabel Op basis op van een actief pensioenresultaat: meerrendement van 0,6%: toeslagenlabel Op (1+cumalatieve basis van pensioenresultaat: actief indexatie) / (1+ cumalatieve prijsinflatie) *100% (in jaar 15) Op (1+cumalatieve Weergave: basis van pensioenresultaat: indexatie) / (1+ cumalatieve prijsinflatie) *100% categorieën: (in jaar 15) (1+cumalatieve Weergave: indexatie) / (1+ cumalatieve prijsinflatie) pensioenresultaat categorieën: *100% (in jaar 15) DE DE PRIJZEN PRIJZEN STIJGEN. Weergave: STIJGEN. categorieën: STIJGT STIJGT UW UW PENSIOEN OOK? pensioenresultaat > 110% 5 STIJGT UW PENSIOEN OOK? pensioenresultaat > 110% 5 110% 4 STIJGT UW PENSIOEN OOK? > 110% 110% % 4 80% 2 80% 2 < 80% 1 80% < 80% 2 1 STIJGT DE PRIJZEN UW PENSIOEN STIJGEN. OOK? < 80% 1 Stijging van de prijzen Stijging Stijging van Stijging de van prijzen van de prijzen de prijzen Uw pensioen Uw pensioen groeit normaal groeit groeit normaal even normaal even even Uw pensioen Uw pensioen groeit groeit normaal normaal even even snel als snel de Uw prijzen als pensioen de prijzen groeit normaal even snel als snel Uw de als prijzen pensioen de prijzen groeit normaal even snel als de prijzen snel als de prijzen Maar als Maar het als slechter het slechter gaat met gaat met Maar als Maar het als slechter het slechter gaat met gaat met de economie Maar de economie Maar als groeit het als uw het groeit slechter pensioen uw pensioen gaat met de economie de Maar economie als groeit het groeit uw slechter pensioen uw gaat pensioen veel minder met veel economie de minder snel dan snel groeit de dan prijzen de uw prijzen uw pensioen veel minder veel economie minder snel dan snel de groeit dan prijzen de uw prijzen pensioen veel veel minder minder snel snel dan dan de de prijzen veel minder snel dan de prijzen STIJGT UW PENSIOEN OOK? Let op! DE U ziet PRIJZEN in dit plaatje STIJGEN. hoe uw pensioen in de Let komende op! U ziet 15 in jaar dit plaatje waarschijnlijk hoe uw pensioen meegroeit in met Let de op! de komende STIJGT U stijging ziet in 15 van dit jaar UW de plaatje waarschijnlijk prijzen. PENSIOEN hoe Het uw plaatje meegroeit pensioen OOK? zegt met niets in de komende over stijging hoeveel 15 van jaar pensioen de waarschijnlijk prijzen. u jaarlijks Het plaatje meegroeit opbouwt zegt niets of met hoe Let op! goed U ziet uw in pensioenregling dit plaatje hoe uw verder pensioen is. in de stijging over hoeveel de komende van pensioen 15 de jaar prijzen. u jaarlijks waarschijnlijk Het plaatje opbouwt meegroeit zegt of hoe met niets over hoeveel de stijging pensioen van de prijzen. u jaarlijks Het plaatje opbouwt zegt niets of hoe over goed hoeveel uw pensioenregling u jaarlijks opbouwt verder is. of hoe Stijging Stijging van de van van prijzen de de prijzen prijzen Verwachting Verwachting (gemiddelde (gemiddelde scenario): scenario): 9% 9% actief actief ( muntjes), ( muntjes), scenario (5%percentiel): 68% (1 muntje) Verwachting pessimistisch (gemiddelde scenario (5%percentiel): scenario): 9% 68% actief (1 ( muntje) muntjes), Let op! ziet in dit plaatje hoe pessimistisch uw pensioen in scenario (5%percentiel): 68% (1 muntje) Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in de de komende jaar jaar waarschijnlijk meegroeit meegroeit met met de de stijging van van de de prijzen. Het Het plaatje plaatje zegt zegt niets niets Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in over hoeveel pensioen u jaarlijks u opbouwt of hoe of hoe de komende 15 jaar waarschijnlijk meegroeit met goed uw uw pensioenregling verder verder is. is. de stijging DE PRIJZEN van de prijzen. STIJGEN. Het plaatje zegt niets over hoeveel pensioen u jaarlijks opbouwt of hoe STIJGT goed uw UW pensioenregling PENSIOEN verder OOK? is. Toeslagenlabel voor deelnemers Gebaseerd STIJGT UW op PENSIOEN een meerrendement OOK? van van 0,6%: Gebaseerd toeslagenlabel op een inactief meerrendement van 0,6%: toeslagenlabel Op basis van pensioenresultaat: inactief Op (1+cumalatieve basis van pensioenresultaat: indexatie) / /(1+ (1+ cumalatieve prijsinflatie) prijsinflatie) *100% *100% (in jaar (in 15) jaar 15) (1+cumalatieve Weergave: indexatie) / (1+ cumalatieve prijsinflatie) categorieën: *100% (in jaar 15) categorieën: Weergave: pensioenresultaat categorieën: DE pensioenresultaat Let op! U DE ziet in PRIJZEN dit plaatje hoe STIJGEN. uw pensioen in STIJGT STIJGT pensioenresultaat de Let komende op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in STIJGT DE UW UW 15 jaar PRIJZEN UW PENSIOEN waarschijnlijk meegroeit PENSIOEN STIJGEN. OOK? met OOK? > 110% 5 de Let komende stijging van op! U ziet 15 de in jaar prijzen. dit plaatje waarschijnlijk Het plaatje hoe uw pensioen meegroeit zegt niets in met > 110% 5 over de de STIJGT hoeveel komende stijging pensioen 15 van UW jaar de waarschijnlijk prijzen. PENSIOEN u jaarlijks Het opbouwt plaatje OOK? meegroeit zegt of hoe met niets > 110% 5 over de stijging hoeveel goed uw van pensioen pensioenregling de prijzen. u jaarlijks verder Het plaatje opbouwt is. zegt niets of hoe 110% 4 over hoeveel goed pensioen uw pensioenregling u jaarlijks opbouwt verder of is. hoe 110% 4 110% 4 80% 2 80% 80% 2 2 < 80% 1 < 80% < 80% 1 1 Stijging van de prijzen Stijging Stijging van van de van prijzen de de prijzen Stijging Stijging van van de van de prijzen de prijzen Uw pensioen Uw pensioen groeit normaal groeit normaal even even snel Uw als snel pensioen de prijzen als de prijzen groeit normaal even snel als de prijzen Uw pensioen groeit normaal even snel Uw pensioen als Uw de pensioen prijzen groeit groeit normaal normaal even even snel Uw als pensioen snel de als prijzen de groeit prijzen normaal even snel als de prijzen Maar als Maar het als slechter het slechter gaat met gaat met de economie Maar de economie als groeit het slechter uw groeit pensioen gaat uw pensioen met veel de minder veel economie minder snel dan groeit snel de dan prijzen uw de pensioen prijzen veel minder snel dan de prijzen Maar als Maar het als slechter het slechter gaat gaat met gaat met met de Maar economie de als economie het slechter groeit groeit uw uw gaat pensioen uw met veel de economie minder veel minder snel groeit dan snel dan de uw dan de prijzen pensioen prijzen de prijzen veel minder snel dan de prijzen Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in de komende 15 jaar waarschijnlijk meegroeit met de stijging op! van ziet de in dit prijzen. plaatje Het hoe plaatje uw zegt pensioen niets Let op! U ziet in dit plaatje hoe uw pensioen in in Let op! over de komende U hoeveel ziet in pensioen 15 dit 15 jaar jaar plaatje waarschijnlijk u jaarlijks hoe uw opbouwt meegroeit pensioen of hoe met in met de komende stijging goed 15 jaar uw van van pensioenregling de waarschijnlijk de prijzen. Het Het plaatje meegroeit verder plaatje is. zegt zegt niets met niets de stijging over hoeveel van de pensioen prijzen. u Het jaarlijks u plaatje opbouwt zegt of niets hoe of hoe over hoeveel goed pensioen uw uw pensioenregling u jaarlijks opbouwt verder is. of is. hoe Verwachting (gemiddelde scenario): 86% inactief (2 muntjes), Verwachting pessimistisch (gemiddelde scenario (5%percentiel): scenario): scenario): 86% 86% inactief 64% (1 inactief (2 muntje) muntjes), (2 muntjes), pessimistisch pessimistisch scenario scenario (5%percentiel): (5%percentiel): 64% 64% (1 muntje) (1 muntje) Toeslagenlabel voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. w

3 Ik behoorde tot die vele mensen die het een en ander op afstand bekijken. Kennismaking met nieuw bestuurslid Frans Boumans In deze PensioenPerspectief stellen we een nieuw bestuurslid voor: Frans Boumans. Hij is sinds augustus 2009 voorgedragen als lid van het bestuur namens de werkgever. In deze rol vervangt hij René Jonkers die het bestuur heeft verlaten, omdat hij de functie van VicePresident van Jacobs NL heeft aangenomen. Wie is Frans Boumans? Mijn functie binnen Jacobs NL is momenteel die van Business Development Manager. Ik heb verschillende functies gehad binnen Jacobs NL. Ik ben gestart in de Processafdeling en heb van daar uit de volgende posities bekleed: Manager of Technology, Manager of Engineering en General Manager van ons kantoor in Oman. Ik ben twee maal uitgezonden geweest naar het buitenland, beide keren naar Oman. In de periode als Process Engineer en in de periode als General Manager. In 1980 ben ik bij Comprimo in het Amstelgebouw begonnen en afgezien van de twee uitstapjes naar het buitenland heb ik altijd in het hoofdkantoor gewerkt. Ik ben afgestudeerd als Proces Technoloog aan de HTS in Groningen. Toen ik in 1980 bij Comprimo begon moest ik van Assen naar het westen verhuizen. Dat was voor ons een goede gelegenheid om ook maar meteen te trouwen. Ondertussen hebben we twee lieve kinderen, Rob en Esmee, die op het punt staan om het vertrouwde nest te verlaten. Regelmatig moeten er keuzes gemaakt worden, maar om die gefundeerd te doen moet je er veel dieper in duiken dan ik over het algemeen deed. Wat hoopt u te bereiken samen met het bestuur? Hebt u een bepaalde missie? Door dit lidmaatschap word ik gedwongen om me veel meer te verdiepen in de pensioenproblematiek. Hopelijk kan ik daardoor ook andere collega s beter informeren en adviseren. Veel mensen hebben nauwelijks interesse in pensioen. U blijkbaar wel. Wat heeft u met pensioen? Ik behoorde tot die vele mensen die het een en ander op afstand bekijken. Maar naarmate je ouder wordt en de pensioensleeftijd nadert, wordt het vanzelf interessanter. Nu heb ik nog wel een tijdje te gaan, maar in deze roerige tijden, waarin de pensioengrondslag, leeftijd en benodigde dekkingsgraad van pensioenfondsen regelmatig in het nieuws zijn, vond ik het toch een uitdaging om me daar in te verdiepen. Wat wordt uw functie binnen het bestuur? Bent u ook lid van een bepaalde commissie? Ik ben aangesteld door de werkgever. Er wordt op dit moment geëvalueerd in welke commissies ik zal werken van het bestuur. Wat verwacht u van uw lidmaatschap? Ik verwacht dat ik door mijn lidmaatschap een veel dieper inzicht krijg in de problematiek van pensioenfondsen. Tot nu toe heb ik het alleen van een afstand gevolgd, waarschijnlijk net als vele anderen met mij. Wat me opviel, was dat het voor mij, ondanks de vele informatie die je regelmatig krijgt van het fonds, onduidelijk was wat er nu echt speelde.

4 De opbouw van de pensioenpremie Samen met uw werkgever betaalt u de premie voor de pensioenregeling. Elke maand ziet u op uw loonstrook dat er pensioenpremie is ingehouden. Uw werkgever maakt deze ingehouden premie samen met zijn eigen aandeel over naar de bankrekening van het pensioenfonds. Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de premie. Bij SPJNL is de pensioenpremie voor de basisregeling per 1 januari 2009 vastgesteld op 25% van de pensioengrondslag. De werkgever betaalt hiervan ongeveer 2/ deel en werknemer 1/ deel. Uw deel van de pensioenpremie wordt elke maand ingehouden op uw salaris. Wat doet het fonds met uw premie? Met de premie bouwt SPJNL onder meer een levenslang ouderdomspensioen voor u op. Daarnaast gebruikt het fonds de premie voor de verzekering van het partnerpensioen, het arbeidsongeschiktheidpensioen en de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Tot slot betaalt SPJNL uit de premie de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling, zoals de administratiekosten, de kosten voor het vermogensbeheer en de kosten van de actuaris en de accountant van het pensioenfonds. Het deel van de premie dat bestemd is voor de opbouw van uw ouderdomspensioen, wordt tot uw pensioen datum belegd door het pensioen fonds. De beleggingen vinden plaats volgens een bepaalde verdeelsleutel. Het fonds belegt een deel in zakelijke waarden (aandelen e.d.) en een deel in vastrentende waarden (obligaties). Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, voert het fonds een actief beleggingsbeleid. Het fonds volgt de gekozen beleggingsstrategie en vermijdt onaanvaardbare risico s. Pensioenweetjes Komt u ook? SPJNL nodigt u uit om de jaarlijkse deelnemersvergaderingen bij te wonen. Hierin kijkt het bestuur terug op het afgelopen jaar. Verder geeft het bestuur u uitleg over het jaarverslag en gaat het in op actuele interne en externe ontwikkelingen waarmee het pensioenfonds te maken had in 2008 en Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan de bestuursleden. Wilt u hier graag bij zijn? Kom dan naar de jaarlijkse deelnemersvergadering eind november. Waar en wanneer? Alle vergaderingen starten om uur en duren tot circa 17.0 uur. Aanmelden is niet nodig. Datum + locatie: 24 november in Leiden: kantine 25 november in Meerssen: zaal Coka I 26 november in Hoogvliet: kamer.01/.02 U ontvangt ook een uitnodiging via . Agenda 1. Opening 2. Terugblik a.d.h.v. verkort jaarverslag Communicatie 4. Kredietcrisis en herstelplan 5. Vragen 6. Sluiting Jaarverslag 2008 downloaden via website U kunt een exemplaar van het (verkort) jaarverslag 2008 downloaden via

5 Wat gebeurt er met uw opgebouwde APR en prepensioentegoeden als u overlijdt? Het basispakket van de SPJNLpensioenregeling voorziet in de belangrijkste pensioenen. Daarnaast bestaan er aanvullende opties via het keuzepakket. Eén van de opties is de aanvullende pensioenrekening (APR). Via de APR bouwt u extra pensioenkapitaal op, waarmee u op de pensioendatum een aanvullend pensioen aankoopt bovenop de basispensioenregeling. Per 1 september 2008 is de administratie van de APR en de gesloten prepensioenregeling ondergebracht bij Robeco. Het geld dat u maandelijks afdraagt, stort het pensioenfonds op een aparte rekening. De gestorte bedragen worden belegd in de beleggingsfondsen van Robeco, of gestort op de Roparcorekening. Hetzelfde geldt voor het opgebouwde prepensioenkapitaal (indien op u van toepassing). Gedurende uw dienstverband bij Jacobs Nederland B.V. stort uw werkgever ook maandelijks een bijdrage op uw APR. De hoogte hiervan hangt af van de hoogte uw salaris en uw leeftijd. Overlijden voor de pensioendatum Overlijdt u vóór de pensioendatum, dan zet het fonds het opgebouwde kapitaal om in een partner en wezenpensioen. Uw partner en eventuele kinderen ontvangen dan, naast het pensioen uit het basispakket, ook een uitkering uit het kapitaal dat u hebt opgebouwd op de APR of prepensioenrekening. Overlijdt u zonder nalating van een partner of kinderen, dan vervalt het gehele APRsaldo aan het fonds. Voor de tegoeden op de prepensioenrekening geldt hetzelfde als voor de APRtegoeden. Meer informatie In het pensioenreglement en in de nieuwsbrief van juli 2008 (op vindt u meer informatie over de APR en prepensioenrekeningen. Wilt u meer weten over het partnerpensioen bij SPJNL? Op onze website www. pensioenfondsjacobs.nl kunt u een speciale brochure over dit onderwerp downloaden, Overlijden en pensioen. Hierin vindt u alle relevante informatie over dit onderwerp. APR: geen woekerpolis! Veel deelnemers vragen zich af of de APR ook een woekerpolis is. SPJNL benadrukt dat dit niet het geval is. Woekerpolissen zijn beleggingsverzekeringen met hoge kosten. De APR is geen verzekeringsproduct, maar een bancair product. Het grote verschil met een verzekeringsproduct is dat de premie, die u en de werkgever elke maand betalen, volledig wordt belegd. U betaalt zelf alleen aan en verkoopkosten (0,%). Het pensioenfonds betaalt de administratiekosten. Meer informatie vindt u op

6 Klachten of suggesties? U bent niet tevreden over het fonds? U kunt uw klacht schriftelijk of digitaal opsturen naar: Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Postbus LM TILBURG Telefoon: (01) Ga voor meer informatie over de klachten en geschillenprocedure van SPJNL naar de website. Suggesties, ideeën en opmerkingen? Het fonds wil graag weten wat uw mening is over de communicatie. Wat is er goed? Wat kan er beter? Alle suggesties, ideeën en opmerkingen over de onderwerpen, leesbaarheid en vormgeving zijn welkom. Stuur uw reactie naar Het fonds gebruikt uw reacties om de communicatie en/of de communicatiemiddelen waar nodig te verbeteren. Colofon Deze pensioenkrant is toegezonden aan alle deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds. Redactie en eindredactie: Het bestuur en de adviseurs van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland en Interpolis Pensioenbeheer B.V. Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland is een zelfstandig pensioenfonds. Interpolis Pensioenbeheer BV verzorgt in opdracht van het bestuur van het pensioenfonds de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling Deze pensioenkrant is met uiterste zorg samengesteld. Aan de krant kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Nieuws over uw pensioen

Nieuws over uw pensioen BpfTEX Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Nieuws over uw pensioen Juni 2010 Bas de Lege, secretaris BPF Tex en Jan Edu Kelder, voorzitter

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Hoe vaak denkt u aan uw pensioen? Jacobs Pensioenperspectief 9 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 15 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland oktober 2011 Voorwoord Op 10 juni 2011 werd bekend gemaakt dat de sociale

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Pensura. Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd, omdat u bij ons een deel van uw pensioen gaat opbouwen. In

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 1 n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2011. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2011 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord In het afgelopen jaar gebeurde er opnieuw veel op pensioengebied.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket

nabestaanden > Partnerpensioen: pensioen voor > Meld ongehuwd samenwonen > Overlijden tijdens dienstverband Basispakket en Beleggingspakket Overlijden > Partnerpensioen: pensioen voor nabestaanden Uw pensioen bij het Smurfit Kappa Nederland Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) geeft u en uw partner financiële zekerheid voor later. Als u overlijdt,

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Met o.a. : Als er wat verandert en het toeslagenlabel 1 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Jaarbericht juli 2010 Kort

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 2 oktober 2017 Welkom bij Pensioenfonds PostNL. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Toelichting Uniform Pensioenoverzicht gewezen deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering. Hierop

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen zolang u leeft. 28 september 2017 Welkom bij het Bakkers Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Jacobs Pensioennieuws

Jacobs Pensioennieuws Jacobs Pensioennieuws 1 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland juli 2005 Waarom deze pensioenkrant? Sinds 1 januari 2004 heeft Jacobs Nederland

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland

Verkort. Jaarverslag 2012. stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort Jaarverslag 2012 stichting pensioenfonds jacobs nederland Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Voorwoord Beste Lezer, 2012 was voor het Pensioenfonds een jaar van stabilisatie.

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Avéro Achmea Pensioenplan voor u

Avéro Achmea Pensioenplan voor u Avéro Achmea voor u informatie voor particulieren het van Avéro Achmea duidelijkheid over uw financiële toekomst Ons biedt u vrijheid en zorgt ervoor dat uw financiële toekomst geregeld is naar uw wensen.

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Oktober 2014 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DB-regeling. U mag de teksten redactioneel op de doelgroep en inhoudelijk op de pensioenregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie