Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Kostenpost naar Beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008

2 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 DHV Groep Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Groep, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem voor beleidsvorming en besturing van de DHV Groep is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 OP WEG NAAR TRANSPARANT EN OUTPUT GERICHT BEHEER Van Groei naar Bloei Van input naar output gericht beheer Een eerste voorstel voor een Purmerends Onderhouds Niveau (PON) 3 2 OPENBARE RUIMTE ALS BELEGGINGFONDS Openbare ruimte als beleggingsfonds Openbare ruimte draagt bij aan maatschappelijke doelen Maatschappelijke doelen in Purmerend 5 3 HET GEHANTEERDE BEHEERKADER Openbare ruimte onderverdeeld in functionele eenheden Onderhoudskwaliteit bekeken vanuit verschillende disciplines Onderhoudskwaliteit niet altijd zichtbaar De onderhoudskwaliteit dient minimaal te voldoen aan een basisniveau De 5-schaal van het CROW Duurzaam rentmeesterschap is een vereiste 9 4 OPENBARE RUIMTE NAAR EEN HOGER ONDERHOUDSNIVEAU De totstandkoming van het PON De hoofdinfrastructuur moet (schoon), heel en veilig zijn Het Centrum is het visitekaartje van de stad Het onderhoudsniveau voor de Wijken moet gemiddeld genomen een niveau omhoog Het ambitieniveau voor de Winkelcentra is hoger dan voor de wijken PON voor de Bedrijventerreinen ligt boven het basisniveau De Groengebieden zijn de pareltjes van Purmerend 14 5 DE FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE KWALITEITSVERHOGING Een huidig budget van 7,0 miljoen Structurele ophoging budget nodig om huidige kwaliteitsniveau te handhaven Daarnaast extra budget nodig om PON te bereiken Vervangingsbudget voor kunstwerken nodig in de hoofdinfrastructuur Het centrum kan relatief goedkoop aan kwaliteit winnen In de wijken is het meeste geld nodig De Winkelcentra behoeven niet veel extra geld om te verbeteren Verhardingen vormen een financieel knelpunt op bedrijventerreinen De pareltjes hebben investeringen nodig om pareltjes te blijven Naast uitvoeringskosten ook VAT-kosten 17 6 CONCLUSIE 18 7 COLOFON 19 BIJLAGEN 1 AFBEELDINGEN 5 SCHAAL CROW 2 FINANCIËLE UITWERKING PER FUNCTIONELE EENHEID - 1 -

4 - 2 -

5 1 OP WEG NAAR TRANSPARANT EN OUTPUT GERICHT BEHEER 1.1 Van Groei naar Bloei De gemeente Purmerend beschrijft in haar coalitieakkoord een omslag die op vele fronten voelbaar is. Het thema voor de periode draagt de titel Van Groei naar Bloei, waarmee het aangeeft hoe de gemeente zich in de laatste 20 jaar heeft ontwikkeld en op welke manier zij zich in deze collegeperiode (en verder) wil gaan ontwikkelen. In de huidige situatie zijn de stadsgrenzen duidelijk afgekaderd en staat men stil bij het huidige areaal. Dit geldt in sterke mate ook voor de openbare ruimte. Bij de areaaluitbreidingen van de laatste 20 jaar stond in grote mate de inrichting centraal. Nieuwe wijken met nieuwe wegen en groengebieden werden in rap tempo aangelegd. De focus in de groeiperiode lag meer op het bouwen dan op het beheren van areaal. Met de omslag naar een bloeiperiode zal de focus zich meer gaan verleggen naar het beheren en onderhouden van het huidige areaal. Om daarmee te borgen dat de openbare ruimte na aanleg duurzaam haar veelzijdige functie blijft vervullen. Investeren in het beheer van de openbare ruimte geeft invulling aan de omslag die College en Raad in gang hebben gezet. 1.2 Van input naar output gericht beheer De veranderde focus brengt met zich mee dat er een aantal keuzes gemaakt dient te worden ten aanzien van de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Tot op heden stuurt de gemeente Purmerend vooral op input. De beschikbare budgetten zijn primair bepalend voor de sturing van het beheer. Om daadwerkelijk over te gaan van groei naar bloei dient een verschuiving plaats te vinden van budgetsturing naar kwaliteitssturing. Ofwel: een verschuiving van input naar output gericht beheer. 1.3 Een eerste voorstel voor een Purmerends Onderhouds Niveau (PON) Om invulling te geven aan dit alles, is de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Purmerend een proces gestart om tot kwaliteitskeuzes te komen. De eerste stap in dit proces bestaat uit het formuleren van de kwaliteitsambities. Om tot deze kwaliteitsambities te komen is de afdeling Stadsbeheer gestart met twee workshops met de Raad, de eerste op 1 oktober 2007 en de tweede op 26 november Deze workshops hadden tot doel om: de raadsleden in algemene zin te informeren over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de aspecten die daarbij een rol spelen; de raadsleden inzicht te geven in mogelijke kwaliteitsambities en de financiële consequenties daarvan; samen met de raadsleden af te tasten welke kwaliteitsambities de gemeente Purmerend zou kunnen hanteren. In opdracht van de afdeling Stadsbeheer hebben wij vanuit DHV de afdeling ondersteund in de voorbereiding en begeleiding van de workshops. In deze beleidsnotitie hebben wij de resultaten van de workshops vastgelegd. Onderdeel van de resultaten is een eerste aanzet voor het na te streven onderhoudsniveau in de gemeente Purmerend. Dit Purmerends Onderhouds Niveau (PON) is dus een kwaliteitsambitie. Deze moet aansluiting vinden bij de maatschappelijke doelen die het College en de Raad gesteld hebben. Het PON moet als uitgangspunt gaan gelden voor kwaliteitskeuzes in de komende jaren en gedragen worden door zowel het ambtelijke apparaat als het bestuur. Deze beleidsnotitie is het eerste resultaat van het eerder genoemde proces om te komen tot output gericht beheer. De notitie is geen besluitvormingsdocument, maar vormt een basis voor verdere uitwerking

6 2 OPENBARE RUIMTE ALS BELEGGINGFONDS 2.1 Openbare ruimte als beleggingsfonds Een aanzienlijk deel van de middelen op de gemeentebegroting is bestemd voor de openbare ruimte. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte kost veel geld. En dat is ook precies zoals de openbare ruimte nog (te) vaak wordt gezien. Als een grote kostenpost, die zo laag mogelijk gehouden moet worden. De gemeente Purmerend wil vérder kijken dan alleen de kostenkant en zich bewust zijn van de ópbrengsten van een op de behoeften afgestemde openbare ruimte. Kortom; zij wil de openbare ruimte niet zien als een kostenpost maar als een beleggingsfonds. 2.2 Openbare ruimte draagt bij aan maatschappelijke doelen De openbare ruimte levert in directe zin wellicht niet zo veel op. De openbare ruimte is namelijk een collectief goed dat door de overheid wordt betaald en onderhouden en waar de burger gratis gebruik van mag maken. We kunnen de openbare ruimte als burger wel consumeren, maar in directe zin levert het geen geld op. In indirecte zin genereert de openbare ruimte echter weldegelijk opbrengsten. De openbare ruimte is geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. In onderstaand schema hebben wij de relatie geschetst tussen de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte en maatschappelijke doelen. Afbeelding 1 Schema kwaliteitssturing Inrichting X Inspanning Gebruik Kwaliteit openbare ruimte Doelen Onderhoudskwaliteit Y input output outcome De kwaliteit van de openbare ruimte is afhankelijk van drie factoren, te weten de inrichting, het gebruik en de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Er is een inspanning in de vorm van activiteiten en maatregelen nodig om deze drie factoren en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte positief te beïnvloeden. De inspanning is de input en de kwaliteit van de openbare ruimte de output. In het schema - 4 -

7 hebben we de onderhoudskwaliteit geaccentueerd omdat de focus van de afdeling Stadsbeheer zich primair op deze factor toespitst. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft een relatie met maatschappelijke doelen als economie, leefbaarheid en veiligheid. De openbare ruimte kan verschillende doelen (in het figuur outcome) zowel positief als negatief beïnvloeden. Investeren in de openbare ruimte bevordert bijvoorbeeld de economische prestaties door ruimte voor verplaatsing van mensen, dieren en goederen te bieden. Tevens bevordert de openbare ruimte sociale samenhang door een plek voor ontmoeting en festiviteiten te scheppen, stimuleert zij de volksgezondheid door ruimte te bieden voor ontspanning en kan zij de vastgoedwaarde van huizen doen stijgen door bij te dragen aan een betere buurt. We kunnen stellen dat investeren in de openbare ruimte op vele fronten en in grote mate kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. Daarnaast zijn er ook andere elementen (in het schema X en Y) die bijdragen aan de maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld sociaal-economische elementen. 2.3 Maatschappelijke doelen in Purmerend De gemeente Purmerend heeft in haar coalitieakkoord op een aantal thema s maatschappelijke doelen geformuleerd. In de collegeperiode tracht men uitvoering te geven aan deze ambities. De volgende ambities vinden wij relevant wanneer we de relatie leggen met de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Ambitie Leefbaarheid: Leefbaarheid in de wijken verder bevorderen, zowel fysiek als ook sociaal Ambitie Veiligheid: Zorgen voor veiligheid en een goed woonklimaat Ambitie Economie: Economische positie van Purmerend verbeteren Investeringen in de openbare ruimte bevorderen de leefbaarheid in de wijken, zorgen voor een veiliger Purmerend en verbeteren de economische positie van de gemeente

8 3 HET GEHANTEERDE BEHEERKADER 3.1 Openbare ruimte onderverdeeld in functionele eenheden De openbare ruimte bestaat uit een grote hoeveelheid verschillende objecten, zoals verhardingen, bomen, paaltjes, bankjes, speelplekken etc. Deze objecten staan niet op zichzelf, maar krijgen juist een toegevoegde waarde in hun onderlinge samenhang binnen functionele eenheden. Op het hoogste abstractieniveau kan de stad Purmerend als één functionele eenheid worden aangemerkt, maar in het kader van de te maken kwaliteitskeuzes is het belangrijk om onderscheid te maken naar functionele eenheden op een lager abstractieniveau. Concreet hebben wij daarbij de volgende functionele eenheden onderscheiden: Hoofdinfrastructuur Centrum Wijken Winkelcentra Bedrijventerreinen Groengebieden Afbeelding 2 Overzicht functionele eenheden Tussen de kwaliteit van deze functionele eenheden en de maatschappelijke doelen bestaan relaties. Zo heeft de kwaliteit van de hoofdinfrastructuur een relatie met de thema s economie, leefbaarheid en veiligheid. In tabel 1 is dit onderlinge verband uitgewerkt, waarin door middel van kruisjes de belangrijkste relaties zijn aangegeven

9 Tabel 1 Relaties functionele eenheden en doelen Economie Leefbaarheid Veiligheid Hoofdinfrastructuur X X X Centrum X X X Wijken X X Winkelcentra X X X Groengebieden X X Bedrijventerreinen X X X Als het gaat om kwaliteitskeuzes ten aanzien van de openbare ruimte is het belangrijk om de focus te leggen op de kruisjes in de tabel. 3.2 Onderhoudskwaliteit bekeken vanuit verschillende disciplines Naast de opsplitsing van de openbare ruimte in zes functionele eenheden, hebben we ook een verdeling gemaakt naar de volgende vakinhoudelijke disciplines: Verhardingen, Civiele kunstwerken, Straatmeubilair (exclusief openbare verlichting), Groen (exclusief speelvoorzieningen en begraafplaatsen), Reiniging (straatvegen, bladcampagne, hondenpoep, zwerfvuil, onkruidbestrijding verhardingen), o Stedelijk water is niet in dit traject meegenomen. Deze disciplines komen over het algemeen voor in alle functionele eenheden. De discipline Riolering behoort ook tot de openbare ruimte, maar hebben we in het proces niet meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat riolering een eigen begroting en financieringsmethodiek heeft en geen direct verband heeft met het beeldkwaliteitsniveau (zie paragraaf 3.3). De disciplines bevatten meerdere beheergroepen (bv. Reiniging heeft zwerfvuil en onkruid, etc. Groen heeft bomen, gazon etc etc) welke onderliggend zijn aan de verdere uitwerking, maar om verzanding in details te voorkomen niet verder benoemd zullen worden

10 3.3 Onderhoudskwaliteit niet altijd zichtbaar Als we naar buiten kijken heeft iedereen een mening over het onderhoud van de openbare ruimte. Echter is deze mening vaak gestoeld op wat we kunnen waarnemen en niet op specifieke vaktechnische inhoud. In opmaat naar de resultaten kunnen we stellen dat er verschillen zijn tussen de technische kwaliteit en beeldkwaliteit. Een mooi voorbeeld om het verschil aan te geven is een auto. Van de buitenkant kan een auto er nog heel mooi uitzien en voor het oog nog over een redelijke kwaliteit bezitten, maar technisch kan hij volledig afgeschreven zijn, bijvoorbeeld omdat de motor het begeven heeft. Visueel lijkt het nog in orde, maar technisch gezien heeft het geen waarde. Dit kan ook gelden voor de openbare ruimte. Onderhoudskwaliteit is dus méér dan alleen beeldkwaliteit. Ook de technische kwaliteit dient meegenomen te worden. 3.4 De onderhoudskwaliteit dient minimaal te voldoen aan een basisniveau Los van mogelijke kwaliteitsambities moet de kwaliteit van de objecten in de openbare ruimte minimaal voldoen aan een basisniveau. Dit basisniveau borgt dat: Objecten hun functie vervullen Het veiligheidsrisico acceptabel is Er geen verloedering optreedt In tabel 2 met verschillende kwaliteitsniveaus stellen we een C niveau als de onderkant van het basisniveau. Wanneer het C niveau geldt, voldoet een object nog net aan zijn functie, is er nog net geen onacceptabel veiligheidsrisico en treedt er nog net geen verloedering op. 3.5 De 5-schaal van het CROW Om gefundeerde kwaliteitskeuzes te kunnen maken hebben we gekozen om vijf kwaliteitsniveaus te definiëren. Tabel 2 Vijfschaal in woord en begrip ALGEMEEN BEELDKWALITEIT TECHNISCHE KWALITEIT A+ Zeer goed Prachtig (Zo goed als) nieuw A Goed Mooi Technisch dik in orde B Voldoende Voldoende Heel en veilig C Matig Sober/schraal Discomfort, veiligheid komt in het geding D Te slecht Verloedering Kapitaalvernietiging, aansprakelijkstelling functieverlies, - 8 -

11 Ten aanzien van de te onderscheiden kwaliteitsniveaus sluiten we aan bij de bekende CROW 5-schaal uit publicatie nr Het CROW is een nationaal erkend kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De methodiek van de 5-schaal vindt aansluiting en erkenning bij de landelijke ervaringen. In bovenstaande tabel is in woord en omschrijving een kwaliteitsonderscheid gemaakt. Zowel visueel als technisch is er een vijfschaal (A+, A, B, C, D) aangeduid. De schaal loopt uiteen van prachtig tot verloedering en van (zo goed als) nieuw tot kapitaalvernietiging. Deze termen zijn gekozen om houvast te geven bij het kiezen van een PON. Ook in beeld is een vijfschaal aangebracht. Voor alle disciplines zijn met foto s vijf niveaus verbeeld om zo de verschillende keuzemogelijkheden te verduidelijken. De kwaliteitsbeelden van de desbetreffende disciplines zijn te vinden in bijlage Duurzaam rentmeesterschap is een vereiste Een belangrijke randvoorwaarde bij dit alles is dat de openbare ruimte haar bijdrage aan de maatschappelijke doelen moet leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit betekent dat de gemeente moet streven naar zo laag mogelijke lifecycle-kosten van de verschillende objecten en kapitaalvernietiging moet voorkomen. Wij vatten dat in de term duurzaam rentmeesterschap. Door deze stelling op te nemen gaan we ervan uit dat in geen geval de onderhoudskwaliteit in een bepaalde functionele eenheid het niveau D mag bevatten. De huidige totale waarde van de kapitaalgoederen in de Purmerendse openbare ruimte hebben naar schatting een waarde van om en nabij 350 mln. (exclusief riolering, openbare verlichting en stedelijk water). Dit geeft een indicatie van de verantwoordelijkheid van de gemeente Purmerend als rentmeester van haar kapitaalgoederen

12 4 OPENBARE RUIMTE NAAR EEN HOGER ONDERHOUDSNIVEAU 4.1 De totstandkoming van het PON In de workshops hebben de raadsleden meegedacht over de (visuele) kwaliteit van de openbare ruimte in Purmerend. Door middel van een fietstocht hebben de raadsleden de openbare ruimte met eigen ogen nader bekeken. In de fietstocht hebben we bewust de verscheidene functionele eenheden (hoofdinfrastructuur, wijken, centrum, groengebieden, bedrijventerreinen en winkelcentrum) bezocht. Aan de hand van formulieren hebben de raadsleden per functionele eenheid aan kunnen geven waar zij in de huidige openbare ruimte van Purmerend plus- en verbeterpunten zagen. Daarnaast hebben de gemeentelijke beheerders van de diverse disciplines gekeken naar de technische kwaliteit. In samenwerking met specialisten van DHV hebben zij hun areaal onder de loep genomen, hierbij gebruik makend van aanwezige hulpmiddelen (bijv. Beheerpakket). Zij hebben gebruik gemaakt van de CROW publicatie 245 aangevuld met eigen expertise en vakdeskundig advies van DHV specialisten. Op basis van de inbreng van de raadsleden en de beheerders is in de workshops uiteindelijk per functionele eenheid een eerste beeld ontstaan van de huidige onderhoudskwaliteit en het na te streven PON. Dit beeld verwoorden wij in de volgende paragrafen. In algemene zin merken we hier alvast op dat de keuzemogelijkheden ten aanzien van het PON tijdens de workshop uiteindelijk beperkt bleken. Niveau A+ werd aangemerkt als vooral een theoretisch niveau, dat in de praktijk nauwelijks haalbaar zal zijn. Immers, niveau A+ betekent dat het gehele areaal continu in (vrijwel) nieuwstaat moet verkeren. In het vorige hoofdstuk hebben wij reeds aangegeven dat niveau D op alle fronten te kort schiet en dus niet aantrekkelijk is in relatie tot het PON. Niveau C voldoet weliswaar nét aan het minimale basisniveau, maar de bij de workshop betrokken raadsleden gaven nadrukkelijk aan dat het PON wat hen betreft wel wat hoger zou moeten liggen, mede gelet op de genoemde maatschappelijke ambities. Uiteindelijk blijken daardoor alleen de niveaus B en A realistisch in relatie tot het PON. 4.2 De hoofdinfrastructuur moet (schoon), heel en veilig zijn Tabel 3 Kwaliteitsniveaus voor de hoofdinfrastructuur HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen B B B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen B C B Reiniging B B B

13 Voor de hoofdinfrastructuur zijn de verschillen tussen de beeldkwaliteit en de technische kwaliteit niet groot. Visueel is een eenduidig beeld geconstateerd. Hier en daar zijn er enkele plekken waar de kwaliteit weliswaar minder is (een aantal fietspaden hebben een C kwaliteit), maar dit feit wordt gecompenseerd door andere gebieden waardoor voor alle disciplines een B niveau als gemiddelde geldt. De technische kwaliteit komt vrijwel overéén met dit gegeven. Enige afwijkingen betreffen de kunstwerken en het groen in de hoofdinfrastructuur. Voor de kunstwerken bestaat er technische behoefte aangaande beweegbare bruggen in de hoofdinfrastructuur. Twee van deze bruggen dienen op relatief korte termijn in zijn geheel vervangen te worden. Het groen ziet er visueel nog aardig uit, maar er is sprake van een snoeien dunningsachterstand. Als dit zo blijft dan loopt de visuele kwaliteit op afzienbare termijn ook terug. Het PON voor de hoofdinfrastructuur stellen we gelijk aan een B niveau. Dit niveau geeft invulling aan het economische ambitieniveau van de stad. Het gekozen PON bevordert namelijk de bereikbaarheid op een positieve manier, hetgeen gunstige uitwerkingen heeft voor de economie. Het verbeteren van de economische positie door een schoon, heel en veilige hoofdinfrastructuur stellen we als uitgangspunt. Om dit te bereiken zal de technische kwaliteit van voornamelijk het groen en de kunstwerken een impuls moeten krijgen. 4.3 Het Centrum is het visitekaartje van de stad Tabel 4 Kwaliteitsniveaus voor het centrum HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen A B A Meubilair B B A Kunstwerken A C A Groen A C A Reiniging B B A De huidige onderhoudskwaliteit in het centrum schets een optimistisch beeld. Grote delen zien er mooi uit en zijn technisch heel en veilig. De reinigingselementen blijven iets achter bij dit beeld. Het percentage zwerfvuil is aan de hoge kant en tevens is er sprake van kauwgomoverlast. Technisch gezien vormen ook in het centrum de disciplines kunstwerken en groen negatieve uitzonderingen. Het bestaande areaal van deze disciplines in het centrum is echter maar klein, waardoor het totaalbeeld niet sterk beïnvloed wordt. Het PON voor het centrum stellen we gelijk aan een A niveau. De economische ambitie van de gemeente ligt in het verlengde van dit niveau. In het centrum bevindt zich veel economische activiteit in de vorm van het midden- en kleinbedrijf. Bovendien dient het centrum als visitekaartje van de stad waardoor er hoge eisen aan de onderhoudskwaliteit worden gesteld. Om het PON voor deze functionele eenheid te realiseren is het noodzakelijk om op reinigingsgebied de veegfrequentie op te schroeven en extra aandacht te geven aan het verwijderen van kauwgom

14 4.4 Het onderhoudsniveau voor de Wijken moet gemiddeld genomen een niveau omhoog Tabel 5 Kwaliteitsniveaus voor de wijken HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen C C B Meubilair C C B Kunstwerken C C B Groen C C B Reiniging C C B Een eerste blik op de kwaliteitniveaus voor de wijken geeft een vrij uniform beeld. Zowel technisch als visueel voldoen de objecten nog net aan hun functie, is er nog net geen onacceptabel veiligheidsrisico en treedt er nog geen verloedering op. Toch is er wel sprake van enige differentiatie tussen de wijken. Een net nieuw aangelegde wijk als Weidevenne heeft een gemiddelde onderhoudskwaliteit van niveau A. Vervolgens zien we dat voor een wijk als Purmer-Zuid de kwaliteit zich rond het B niveau begeeft. In andere wijken constateren we een ander beeld. Zo zijn er delen van de Gors en Overwhere waar de kwaliteit van de openbare ruimte zelfs neigt naar een D niveau. Het overall niveau komt zodoende uit op een C niveau voor alle disciplines zowel visueel als technisch. Knelpunten zitten met name in het grijs: onkruidbestrijding, zwerfvuil, boomwortelopdruk en de kwaliteit van bebording/straatmeubilair. Het PON voor de wijken stellen we gelijk aan een B niveau. Met het nastreven van ambities op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zal het onderhoudsniveau gemiddeld een niveau moeten stijgen. Om de leefbaarheid in de wijken verder te bevorderen zal er fors ingezet moeten worden om schone speel- en hangplekken te realiseren. Bovendien is er extra inspanning nodig om de waarde van verhardingen in de wijken de Gors, Purmer-Noord, Overwhere en Wheermolen te verhogen. Opgebouwde achterstanden zijn aan de beurt om aangepakt te worden, inclusief het aanwezige verkeersmeubilair. Om de veiligheid in de wijken te blijven waarborgen zullen een aantal bruggen vervangen moeten worden. Evenzeer kan een extra veegmachine en mechanische onkruidbestrijding het vuil uit de kolken houden, waardoor zich minder verstoppingen in de toekomst voordoen. Tenslotte zal graffitibestrijding in de beleving van de bewoners een aantrekkelijkere leefomgeving opleveren

15 4.5 Het ambitieniveau voor de Winkelcentra is hoger dan voor de wijken Tabel 6 Kwaliteitsniveaus voor de winkelcentra HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen A B A Meubilair A B A Kunstwerken A A A Groen A C A Reiniging A B A De visuele kwaliteit voor de winkelcentra bevindt zich op een hoog niveau. Hoewel niet alle winkelcentra dit niveau behalen zijn er veel goede voorbeelden in de gemeente aanwezig. Technisch zien enkele beheerders nog wat mankementen, maar over het algemeen liggen de meeste winkelcentra er goed bij. In het streven naar aantrekkelijke winkelcentra speelt niet alleen de gemeente een rol. Zij kan zorgen voor een goede inrichtings- en onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte, maar de winkeliers hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is dus belangrijk om met winkeliers afspraken te maken over onderlinge verwachtingen en verantwoordelijkheden. 4.6 PON voor de Bedrijventerreinen ligt boven het basisniveau Tabel 7 Kwaliteitsniveaus voor de bedrijventerreinen HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen C C B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen C C B Reiniging B B B Wellicht de grootste overeenkomst tussen de techniek en het beeld ontwaren we bij de bedrijventerreinen. Toch blijft de technische kwaliteit achter lopen in vergelijking met de visuele waardering. Een enkel tunneltje en een paar bruggen vertonen minder mankementen voor het oog dan de specialist technisch kan opmaken. Omdat het om een relatief klein areaal gaat, zijn de verschillen tussen de techniek en wat we van buiten opmerken minimaal te noemen

16 Groter zijn de afwijkingen tussen de individuele bedrijventerreinen. De relatief jonge Baanstee ligt er redelijk goed bij, zodat het gemiddelde niveau enigszins opgekrikt wordt. De overige bedrijventerreinen in de gemeente Purmerend halen dit niveau bij lange na niet, waardoor het gemiddelde voor verhardingen en groen (woekergroen) op een C uitkomt. Het PON voor de bedrijventerreinen stellen we gelijk aan een B niveau. Gezien de economische ambitie zou dit niveau boven het basisniveau moeten liggen. Het schoon, heel en veilig maken en houden van bedrijventerreinen voldoet aan het gestelde ambitieniveau. Extra aandacht voor de verhardingen en woekergroen (voornamelijk op de Koog) is onontbeerlijk om dit niveau te bereiken. 4.7 De Groengebieden zijn de pareltjes van Purmerend Tabel 8 Kwaliteitsniveaus voor de groengebieden HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen B B B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen A C A Reiniging B B B Ook voor de groengebieden bemerken we een technische achterstand voor de disciplines groen en kunstwerken ten opzichte van het visuele niveau. Frappant is vooral de kloof in het groen. Voor het oog lijken de gebieden er mooi bij te liggen, maar de beheerder constateert forse technische problemen (onderhoudsachterstanden). Als deze technische problemen voortduren dan heeft dat op afzienbare termijn ook consequenties voor de beeldkwaliteit. Tijdens de workshop hebben de raadsleden ook aangegeven welke elementen van de openbare ruimte zij beschouwen als de pareltjes van de stad. Opvallend daarbij is dat de groengebieden hierbij zeer goed vertegenwoordigd zijn. De groengebieden worden beschouwd als zeer dierbare elementen van de openbare ruimte in Purmerend. Het PON voor de groengebieden stellen we vast op een B niveau, met uitzondering voor de groendiscipline waar een A niveau representatief is voor de verschillende pareltjes in de stad. Deze pareltjes moeten behouden blijven om aan de leefbaarheidambities te voldoen. De vakgroep groen kan dit niveau behalen, wanneer men het onderhoud van gazons en beplanting (maaien, snoeien, dunnen, inboeten) intensiveert.. Tevens is er een kwaliteitsinjectie nodig om het boombestand op een voldoende peil te krijgen. Extra snoei en het ondergronds verbeteren van de omstandigheden is essentieel voor het scheppen van een gezond en duurzaam boombestand

17 5 DE FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE KWALITEITSVERHOGING 5.1 Een huidig budget van 7,0 miljoen De uiteindelijke bestuurlijke keuze voor een Purmerends Onderhouds Niveau is afhankelijk van het ambitieniveau alsmede van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Uitgaande van het huidige areaal met bijbehorende kwaliteit, het na te streven PON en het huidige budget hebben de beheerders, ondersteund door DHV, indicatieve financiële berekeningen per functionele eenheid gemaakt. De focus hierbij is gericht op onderhoud en vervanging. In een eerder stadium hebben we op hoofdlijnen de totale vervangingswaarde van de openbare ruimte geraamd. Hierbij komen we uit op een waarde om en nabij de 350 miljoen (exclusief riolering, openbare verlichting en stedelijk water). Het onderhoudsbudget (2007) in de gemeente Purmerend waarmee dit kapitaalgoed onderhouden wordt, bedraagt ongeveer 7,0 miljoen. Dit budget vertegenwoordigt alleen de uitvoeringskosten. De VAT-kosten (Voorbereiding Administratie en Toezicht) zijn hier niet in meegerekend. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op prijspeil 2007 en is exclusief BTW. 5.2 Structurele ophoging budget nodig om huidige kwaliteitsniveau te handhaven Uit de financiële berekeningen is gebleken dat voor een aantal elementen in de openbare ruimte het huidige budget niet toereikend is om de huidige kwaliteit te handhaven. Met andere woorden: als het huidige budget gehandhaafd wordt, dan loopt de kwaliteit de komende jaren verder terug. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat in de uitbreidingsfase van Purmerend er onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat de opgeleverde nieuwbouwlokaties ook structureel beheerd moesten worden. Zij zijn opgeleverd zonder dat er structurele beheerbudgetten voor vrijgemaakt zijn in de exploitatie. Het extra areaal moest onderhouden worden met het bestaande budget. Om niet verder af te glijden en het huidige kwaliteitsniveau te handhaven is structureel 2,1 mln extra budget nodig. Deze middelen zijn dus nodig om het huidige niveau in de komende jaren vast te houden. 5.3 Daarnaast extra budget nodig om PON te bereiken In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de huidige onderhoudskwaliteit in de meeste gevallen niet voldoet aan het PON. Dit betekent dat er, naast de structurele ophoging van 2,1 mln om de huidige kwaliteit te handhaven, extra budget nodig is om het PON te realiseren. De beheerders hebben voor alle functionele eenheden per discipline indicatief berekend wat het (extra) gaat kosten, wanneer we het PON als ambitie gaan nastreven. In tabel 9 is per functionele eenheid weergegeven wat het totaal kost om het PON, welke aansluit bij de ambities van Purmerend, te realiseren. De bedragen in tabel 9 zijn inclusief de 2,1 mln om het huidige niveau te handhaven. In bijlage 2 zijn er vervolgens tabellen opgenomen, die deze budgetbehoeften uitsplitsen naar de verschillende vakdisciplines. De opbouw van het bedrag bestaat uit een structureel deel en een incidenteel deel. Het incidentele bedrag is bestemd om de huidige kwaliteit een eenmalige injectie te geven, waardoor het kwaliteitsniveau opgekrikt wordt naar het voor ogen hebbende PON. De structurele kosten komen jaarlijks terug en hebben tot doel de handhaving van de kwaliteit te waarborgen. Eenmaal gearriveerd op het PON moet dit niveau duurzaam behouden blijven om de maatschappelijke doelen te kunnen dienen

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong

FIETSPARKEREN BIJ STATIONS. Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong FIETSPARKEREN BIJ STATIONS Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong 3 Fietsparkeren bij stations Oplossingsrichtingen voor een systeemsprong Monique Geerdink Rolf Schooleman Bastiaan Staffhorst Holmer

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie