Van Kostenpost naar Beleggingsfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Kostenpost naar Beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008

2 Van Kostenpost naar Beleggingsfonds Kwaliteitskeuzes Openbare Ruimte Gemeente Purmerend Gemeente Purmerend februari 2008 DHV Groep Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Groep, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem voor beleidsvorming en besturing van de DHV Groep is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 OP WEG NAAR TRANSPARANT EN OUTPUT GERICHT BEHEER Van Groei naar Bloei Van input naar output gericht beheer Een eerste voorstel voor een Purmerends Onderhouds Niveau (PON) 3 2 OPENBARE RUIMTE ALS BELEGGINGFONDS Openbare ruimte als beleggingsfonds Openbare ruimte draagt bij aan maatschappelijke doelen Maatschappelijke doelen in Purmerend 5 3 HET GEHANTEERDE BEHEERKADER Openbare ruimte onderverdeeld in functionele eenheden Onderhoudskwaliteit bekeken vanuit verschillende disciplines Onderhoudskwaliteit niet altijd zichtbaar De onderhoudskwaliteit dient minimaal te voldoen aan een basisniveau De 5-schaal van het CROW Duurzaam rentmeesterschap is een vereiste 9 4 OPENBARE RUIMTE NAAR EEN HOGER ONDERHOUDSNIVEAU De totstandkoming van het PON De hoofdinfrastructuur moet (schoon), heel en veilig zijn Het Centrum is het visitekaartje van de stad Het onderhoudsniveau voor de Wijken moet gemiddeld genomen een niveau omhoog Het ambitieniveau voor de Winkelcentra is hoger dan voor de wijken PON voor de Bedrijventerreinen ligt boven het basisniveau De Groengebieden zijn de pareltjes van Purmerend 14 5 DE FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE KWALITEITSVERHOGING Een huidig budget van 7,0 miljoen Structurele ophoging budget nodig om huidige kwaliteitsniveau te handhaven Daarnaast extra budget nodig om PON te bereiken Vervangingsbudget voor kunstwerken nodig in de hoofdinfrastructuur Het centrum kan relatief goedkoop aan kwaliteit winnen In de wijken is het meeste geld nodig De Winkelcentra behoeven niet veel extra geld om te verbeteren Verhardingen vormen een financieel knelpunt op bedrijventerreinen De pareltjes hebben investeringen nodig om pareltjes te blijven Naast uitvoeringskosten ook VAT-kosten 17 6 CONCLUSIE 18 7 COLOFON 19 BIJLAGEN 1 AFBEELDINGEN 5 SCHAAL CROW 2 FINANCIËLE UITWERKING PER FUNCTIONELE EENHEID - 1 -

4 - 2 -

5 1 OP WEG NAAR TRANSPARANT EN OUTPUT GERICHT BEHEER 1.1 Van Groei naar Bloei De gemeente Purmerend beschrijft in haar coalitieakkoord een omslag die op vele fronten voelbaar is. Het thema voor de periode draagt de titel Van Groei naar Bloei, waarmee het aangeeft hoe de gemeente zich in de laatste 20 jaar heeft ontwikkeld en op welke manier zij zich in deze collegeperiode (en verder) wil gaan ontwikkelen. In de huidige situatie zijn de stadsgrenzen duidelijk afgekaderd en staat men stil bij het huidige areaal. Dit geldt in sterke mate ook voor de openbare ruimte. Bij de areaaluitbreidingen van de laatste 20 jaar stond in grote mate de inrichting centraal. Nieuwe wijken met nieuwe wegen en groengebieden werden in rap tempo aangelegd. De focus in de groeiperiode lag meer op het bouwen dan op het beheren van areaal. Met de omslag naar een bloeiperiode zal de focus zich meer gaan verleggen naar het beheren en onderhouden van het huidige areaal. Om daarmee te borgen dat de openbare ruimte na aanleg duurzaam haar veelzijdige functie blijft vervullen. Investeren in het beheer van de openbare ruimte geeft invulling aan de omslag die College en Raad in gang hebben gezet. 1.2 Van input naar output gericht beheer De veranderde focus brengt met zich mee dat er een aantal keuzes gemaakt dient te worden ten aanzien van de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Tot op heden stuurt de gemeente Purmerend vooral op input. De beschikbare budgetten zijn primair bepalend voor de sturing van het beheer. Om daadwerkelijk over te gaan van groei naar bloei dient een verschuiving plaats te vinden van budgetsturing naar kwaliteitssturing. Ofwel: een verschuiving van input naar output gericht beheer. 1.3 Een eerste voorstel voor een Purmerends Onderhouds Niveau (PON) Om invulling te geven aan dit alles, is de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Purmerend een proces gestart om tot kwaliteitskeuzes te komen. De eerste stap in dit proces bestaat uit het formuleren van de kwaliteitsambities. Om tot deze kwaliteitsambities te komen is de afdeling Stadsbeheer gestart met twee workshops met de Raad, de eerste op 1 oktober 2007 en de tweede op 26 november Deze workshops hadden tot doel om: de raadsleden in algemene zin te informeren over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de aspecten die daarbij een rol spelen; de raadsleden inzicht te geven in mogelijke kwaliteitsambities en de financiële consequenties daarvan; samen met de raadsleden af te tasten welke kwaliteitsambities de gemeente Purmerend zou kunnen hanteren. In opdracht van de afdeling Stadsbeheer hebben wij vanuit DHV de afdeling ondersteund in de voorbereiding en begeleiding van de workshops. In deze beleidsnotitie hebben wij de resultaten van de workshops vastgelegd. Onderdeel van de resultaten is een eerste aanzet voor het na te streven onderhoudsniveau in de gemeente Purmerend. Dit Purmerends Onderhouds Niveau (PON) is dus een kwaliteitsambitie. Deze moet aansluiting vinden bij de maatschappelijke doelen die het College en de Raad gesteld hebben. Het PON moet als uitgangspunt gaan gelden voor kwaliteitskeuzes in de komende jaren en gedragen worden door zowel het ambtelijke apparaat als het bestuur. Deze beleidsnotitie is het eerste resultaat van het eerder genoemde proces om te komen tot output gericht beheer. De notitie is geen besluitvormingsdocument, maar vormt een basis voor verdere uitwerking

6 2 OPENBARE RUIMTE ALS BELEGGINGFONDS 2.1 Openbare ruimte als beleggingsfonds Een aanzienlijk deel van de middelen op de gemeentebegroting is bestemd voor de openbare ruimte. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte kost veel geld. En dat is ook precies zoals de openbare ruimte nog (te) vaak wordt gezien. Als een grote kostenpost, die zo laag mogelijk gehouden moet worden. De gemeente Purmerend wil vérder kijken dan alleen de kostenkant en zich bewust zijn van de ópbrengsten van een op de behoeften afgestemde openbare ruimte. Kortom; zij wil de openbare ruimte niet zien als een kostenpost maar als een beleggingsfonds. 2.2 Openbare ruimte draagt bij aan maatschappelijke doelen De openbare ruimte levert in directe zin wellicht niet zo veel op. De openbare ruimte is namelijk een collectief goed dat door de overheid wordt betaald en onderhouden en waar de burger gratis gebruik van mag maken. We kunnen de openbare ruimte als burger wel consumeren, maar in directe zin levert het geen geld op. In indirecte zin genereert de openbare ruimte echter weldegelijk opbrengsten. De openbare ruimte is geen doel op zich maar een middel om maatschappelijke doelen te bereiken. In onderstaand schema hebben wij de relatie geschetst tussen de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte en maatschappelijke doelen. Afbeelding 1 Schema kwaliteitssturing Inrichting X Inspanning Gebruik Kwaliteit openbare ruimte Doelen Onderhoudskwaliteit Y input output outcome De kwaliteit van de openbare ruimte is afhankelijk van drie factoren, te weten de inrichting, het gebruik en de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Er is een inspanning in de vorm van activiteiten en maatregelen nodig om deze drie factoren en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte positief te beïnvloeden. De inspanning is de input en de kwaliteit van de openbare ruimte de output. In het schema - 4 -

7 hebben we de onderhoudskwaliteit geaccentueerd omdat de focus van de afdeling Stadsbeheer zich primair op deze factor toespitst. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft een relatie met maatschappelijke doelen als economie, leefbaarheid en veiligheid. De openbare ruimte kan verschillende doelen (in het figuur outcome) zowel positief als negatief beïnvloeden. Investeren in de openbare ruimte bevordert bijvoorbeeld de economische prestaties door ruimte voor verplaatsing van mensen, dieren en goederen te bieden. Tevens bevordert de openbare ruimte sociale samenhang door een plek voor ontmoeting en festiviteiten te scheppen, stimuleert zij de volksgezondheid door ruimte te bieden voor ontspanning en kan zij de vastgoedwaarde van huizen doen stijgen door bij te dragen aan een betere buurt. We kunnen stellen dat investeren in de openbare ruimte op vele fronten en in grote mate kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. Daarnaast zijn er ook andere elementen (in het schema X en Y) die bijdragen aan de maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld sociaal-economische elementen. 2.3 Maatschappelijke doelen in Purmerend De gemeente Purmerend heeft in haar coalitieakkoord op een aantal thema s maatschappelijke doelen geformuleerd. In de collegeperiode tracht men uitvoering te geven aan deze ambities. De volgende ambities vinden wij relevant wanneer we de relatie leggen met de onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte. Ambitie Leefbaarheid: Leefbaarheid in de wijken verder bevorderen, zowel fysiek als ook sociaal Ambitie Veiligheid: Zorgen voor veiligheid en een goed woonklimaat Ambitie Economie: Economische positie van Purmerend verbeteren Investeringen in de openbare ruimte bevorderen de leefbaarheid in de wijken, zorgen voor een veiliger Purmerend en verbeteren de economische positie van de gemeente

8 3 HET GEHANTEERDE BEHEERKADER 3.1 Openbare ruimte onderverdeeld in functionele eenheden De openbare ruimte bestaat uit een grote hoeveelheid verschillende objecten, zoals verhardingen, bomen, paaltjes, bankjes, speelplekken etc. Deze objecten staan niet op zichzelf, maar krijgen juist een toegevoegde waarde in hun onderlinge samenhang binnen functionele eenheden. Op het hoogste abstractieniveau kan de stad Purmerend als één functionele eenheid worden aangemerkt, maar in het kader van de te maken kwaliteitskeuzes is het belangrijk om onderscheid te maken naar functionele eenheden op een lager abstractieniveau. Concreet hebben wij daarbij de volgende functionele eenheden onderscheiden: Hoofdinfrastructuur Centrum Wijken Winkelcentra Bedrijventerreinen Groengebieden Afbeelding 2 Overzicht functionele eenheden Tussen de kwaliteit van deze functionele eenheden en de maatschappelijke doelen bestaan relaties. Zo heeft de kwaliteit van de hoofdinfrastructuur een relatie met de thema s economie, leefbaarheid en veiligheid. In tabel 1 is dit onderlinge verband uitgewerkt, waarin door middel van kruisjes de belangrijkste relaties zijn aangegeven

9 Tabel 1 Relaties functionele eenheden en doelen Economie Leefbaarheid Veiligheid Hoofdinfrastructuur X X X Centrum X X X Wijken X X Winkelcentra X X X Groengebieden X X Bedrijventerreinen X X X Als het gaat om kwaliteitskeuzes ten aanzien van de openbare ruimte is het belangrijk om de focus te leggen op de kruisjes in de tabel. 3.2 Onderhoudskwaliteit bekeken vanuit verschillende disciplines Naast de opsplitsing van de openbare ruimte in zes functionele eenheden, hebben we ook een verdeling gemaakt naar de volgende vakinhoudelijke disciplines: Verhardingen, Civiele kunstwerken, Straatmeubilair (exclusief openbare verlichting), Groen (exclusief speelvoorzieningen en begraafplaatsen), Reiniging (straatvegen, bladcampagne, hondenpoep, zwerfvuil, onkruidbestrijding verhardingen), o Stedelijk water is niet in dit traject meegenomen. Deze disciplines komen over het algemeen voor in alle functionele eenheden. De discipline Riolering behoort ook tot de openbare ruimte, maar hebben we in het proces niet meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat riolering een eigen begroting en financieringsmethodiek heeft en geen direct verband heeft met het beeldkwaliteitsniveau (zie paragraaf 3.3). De disciplines bevatten meerdere beheergroepen (bv. Reiniging heeft zwerfvuil en onkruid, etc. Groen heeft bomen, gazon etc etc) welke onderliggend zijn aan de verdere uitwerking, maar om verzanding in details te voorkomen niet verder benoemd zullen worden

10 3.3 Onderhoudskwaliteit niet altijd zichtbaar Als we naar buiten kijken heeft iedereen een mening over het onderhoud van de openbare ruimte. Echter is deze mening vaak gestoeld op wat we kunnen waarnemen en niet op specifieke vaktechnische inhoud. In opmaat naar de resultaten kunnen we stellen dat er verschillen zijn tussen de technische kwaliteit en beeldkwaliteit. Een mooi voorbeeld om het verschil aan te geven is een auto. Van de buitenkant kan een auto er nog heel mooi uitzien en voor het oog nog over een redelijke kwaliteit bezitten, maar technisch kan hij volledig afgeschreven zijn, bijvoorbeeld omdat de motor het begeven heeft. Visueel lijkt het nog in orde, maar technisch gezien heeft het geen waarde. Dit kan ook gelden voor de openbare ruimte. Onderhoudskwaliteit is dus méér dan alleen beeldkwaliteit. Ook de technische kwaliteit dient meegenomen te worden. 3.4 De onderhoudskwaliteit dient minimaal te voldoen aan een basisniveau Los van mogelijke kwaliteitsambities moet de kwaliteit van de objecten in de openbare ruimte minimaal voldoen aan een basisniveau. Dit basisniveau borgt dat: Objecten hun functie vervullen Het veiligheidsrisico acceptabel is Er geen verloedering optreedt In tabel 2 met verschillende kwaliteitsniveaus stellen we een C niveau als de onderkant van het basisniveau. Wanneer het C niveau geldt, voldoet een object nog net aan zijn functie, is er nog net geen onacceptabel veiligheidsrisico en treedt er nog net geen verloedering op. 3.5 De 5-schaal van het CROW Om gefundeerde kwaliteitskeuzes te kunnen maken hebben we gekozen om vijf kwaliteitsniveaus te definiëren. Tabel 2 Vijfschaal in woord en begrip ALGEMEEN BEELDKWALITEIT TECHNISCHE KWALITEIT A+ Zeer goed Prachtig (Zo goed als) nieuw A Goed Mooi Technisch dik in orde B Voldoende Voldoende Heel en veilig C Matig Sober/schraal Discomfort, veiligheid komt in het geding D Te slecht Verloedering Kapitaalvernietiging, aansprakelijkstelling functieverlies, - 8 -

11 Ten aanzien van de te onderscheiden kwaliteitsniveaus sluiten we aan bij de bekende CROW 5-schaal uit publicatie nr Het CROW is een nationaal erkend kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. De methodiek van de 5-schaal vindt aansluiting en erkenning bij de landelijke ervaringen. In bovenstaande tabel is in woord en omschrijving een kwaliteitsonderscheid gemaakt. Zowel visueel als technisch is er een vijfschaal (A+, A, B, C, D) aangeduid. De schaal loopt uiteen van prachtig tot verloedering en van (zo goed als) nieuw tot kapitaalvernietiging. Deze termen zijn gekozen om houvast te geven bij het kiezen van een PON. Ook in beeld is een vijfschaal aangebracht. Voor alle disciplines zijn met foto s vijf niveaus verbeeld om zo de verschillende keuzemogelijkheden te verduidelijken. De kwaliteitsbeelden van de desbetreffende disciplines zijn te vinden in bijlage Duurzaam rentmeesterschap is een vereiste Een belangrijke randvoorwaarde bij dit alles is dat de openbare ruimte haar bijdrage aan de maatschappelijke doelen moet leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit betekent dat de gemeente moet streven naar zo laag mogelijke lifecycle-kosten van de verschillende objecten en kapitaalvernietiging moet voorkomen. Wij vatten dat in de term duurzaam rentmeesterschap. Door deze stelling op te nemen gaan we ervan uit dat in geen geval de onderhoudskwaliteit in een bepaalde functionele eenheid het niveau D mag bevatten. De huidige totale waarde van de kapitaalgoederen in de Purmerendse openbare ruimte hebben naar schatting een waarde van om en nabij 350 mln. (exclusief riolering, openbare verlichting en stedelijk water). Dit geeft een indicatie van de verantwoordelijkheid van de gemeente Purmerend als rentmeester van haar kapitaalgoederen

12 4 OPENBARE RUIMTE NAAR EEN HOGER ONDERHOUDSNIVEAU 4.1 De totstandkoming van het PON In de workshops hebben de raadsleden meegedacht over de (visuele) kwaliteit van de openbare ruimte in Purmerend. Door middel van een fietstocht hebben de raadsleden de openbare ruimte met eigen ogen nader bekeken. In de fietstocht hebben we bewust de verscheidene functionele eenheden (hoofdinfrastructuur, wijken, centrum, groengebieden, bedrijventerreinen en winkelcentrum) bezocht. Aan de hand van formulieren hebben de raadsleden per functionele eenheid aan kunnen geven waar zij in de huidige openbare ruimte van Purmerend plus- en verbeterpunten zagen. Daarnaast hebben de gemeentelijke beheerders van de diverse disciplines gekeken naar de technische kwaliteit. In samenwerking met specialisten van DHV hebben zij hun areaal onder de loep genomen, hierbij gebruik makend van aanwezige hulpmiddelen (bijv. Beheerpakket). Zij hebben gebruik gemaakt van de CROW publicatie 245 aangevuld met eigen expertise en vakdeskundig advies van DHV specialisten. Op basis van de inbreng van de raadsleden en de beheerders is in de workshops uiteindelijk per functionele eenheid een eerste beeld ontstaan van de huidige onderhoudskwaliteit en het na te streven PON. Dit beeld verwoorden wij in de volgende paragrafen. In algemene zin merken we hier alvast op dat de keuzemogelijkheden ten aanzien van het PON tijdens de workshop uiteindelijk beperkt bleken. Niveau A+ werd aangemerkt als vooral een theoretisch niveau, dat in de praktijk nauwelijks haalbaar zal zijn. Immers, niveau A+ betekent dat het gehele areaal continu in (vrijwel) nieuwstaat moet verkeren. In het vorige hoofdstuk hebben wij reeds aangegeven dat niveau D op alle fronten te kort schiet en dus niet aantrekkelijk is in relatie tot het PON. Niveau C voldoet weliswaar nét aan het minimale basisniveau, maar de bij de workshop betrokken raadsleden gaven nadrukkelijk aan dat het PON wat hen betreft wel wat hoger zou moeten liggen, mede gelet op de genoemde maatschappelijke ambities. Uiteindelijk blijken daardoor alleen de niveaus B en A realistisch in relatie tot het PON. 4.2 De hoofdinfrastructuur moet (schoon), heel en veilig zijn Tabel 3 Kwaliteitsniveaus voor de hoofdinfrastructuur HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen B B B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen B C B Reiniging B B B

13 Voor de hoofdinfrastructuur zijn de verschillen tussen de beeldkwaliteit en de technische kwaliteit niet groot. Visueel is een eenduidig beeld geconstateerd. Hier en daar zijn er enkele plekken waar de kwaliteit weliswaar minder is (een aantal fietspaden hebben een C kwaliteit), maar dit feit wordt gecompenseerd door andere gebieden waardoor voor alle disciplines een B niveau als gemiddelde geldt. De technische kwaliteit komt vrijwel overéén met dit gegeven. Enige afwijkingen betreffen de kunstwerken en het groen in de hoofdinfrastructuur. Voor de kunstwerken bestaat er technische behoefte aangaande beweegbare bruggen in de hoofdinfrastructuur. Twee van deze bruggen dienen op relatief korte termijn in zijn geheel vervangen te worden. Het groen ziet er visueel nog aardig uit, maar er is sprake van een snoeien dunningsachterstand. Als dit zo blijft dan loopt de visuele kwaliteit op afzienbare termijn ook terug. Het PON voor de hoofdinfrastructuur stellen we gelijk aan een B niveau. Dit niveau geeft invulling aan het economische ambitieniveau van de stad. Het gekozen PON bevordert namelijk de bereikbaarheid op een positieve manier, hetgeen gunstige uitwerkingen heeft voor de economie. Het verbeteren van de economische positie door een schoon, heel en veilige hoofdinfrastructuur stellen we als uitgangspunt. Om dit te bereiken zal de technische kwaliteit van voornamelijk het groen en de kunstwerken een impuls moeten krijgen. 4.3 Het Centrum is het visitekaartje van de stad Tabel 4 Kwaliteitsniveaus voor het centrum HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen A B A Meubilair B B A Kunstwerken A C A Groen A C A Reiniging B B A De huidige onderhoudskwaliteit in het centrum schets een optimistisch beeld. Grote delen zien er mooi uit en zijn technisch heel en veilig. De reinigingselementen blijven iets achter bij dit beeld. Het percentage zwerfvuil is aan de hoge kant en tevens is er sprake van kauwgomoverlast. Technisch gezien vormen ook in het centrum de disciplines kunstwerken en groen negatieve uitzonderingen. Het bestaande areaal van deze disciplines in het centrum is echter maar klein, waardoor het totaalbeeld niet sterk beïnvloed wordt. Het PON voor het centrum stellen we gelijk aan een A niveau. De economische ambitie van de gemeente ligt in het verlengde van dit niveau. In het centrum bevindt zich veel economische activiteit in de vorm van het midden- en kleinbedrijf. Bovendien dient het centrum als visitekaartje van de stad waardoor er hoge eisen aan de onderhoudskwaliteit worden gesteld. Om het PON voor deze functionele eenheid te realiseren is het noodzakelijk om op reinigingsgebied de veegfrequentie op te schroeven en extra aandacht te geven aan het verwijderen van kauwgom

14 4.4 Het onderhoudsniveau voor de Wijken moet gemiddeld genomen een niveau omhoog Tabel 5 Kwaliteitsniveaus voor de wijken HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen C C B Meubilair C C B Kunstwerken C C B Groen C C B Reiniging C C B Een eerste blik op de kwaliteitniveaus voor de wijken geeft een vrij uniform beeld. Zowel technisch als visueel voldoen de objecten nog net aan hun functie, is er nog net geen onacceptabel veiligheidsrisico en treedt er nog geen verloedering op. Toch is er wel sprake van enige differentiatie tussen de wijken. Een net nieuw aangelegde wijk als Weidevenne heeft een gemiddelde onderhoudskwaliteit van niveau A. Vervolgens zien we dat voor een wijk als Purmer-Zuid de kwaliteit zich rond het B niveau begeeft. In andere wijken constateren we een ander beeld. Zo zijn er delen van de Gors en Overwhere waar de kwaliteit van de openbare ruimte zelfs neigt naar een D niveau. Het overall niveau komt zodoende uit op een C niveau voor alle disciplines zowel visueel als technisch. Knelpunten zitten met name in het grijs: onkruidbestrijding, zwerfvuil, boomwortelopdruk en de kwaliteit van bebording/straatmeubilair. Het PON voor de wijken stellen we gelijk aan een B niveau. Met het nastreven van ambities op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zal het onderhoudsniveau gemiddeld een niveau moeten stijgen. Om de leefbaarheid in de wijken verder te bevorderen zal er fors ingezet moeten worden om schone speel- en hangplekken te realiseren. Bovendien is er extra inspanning nodig om de waarde van verhardingen in de wijken de Gors, Purmer-Noord, Overwhere en Wheermolen te verhogen. Opgebouwde achterstanden zijn aan de beurt om aangepakt te worden, inclusief het aanwezige verkeersmeubilair. Om de veiligheid in de wijken te blijven waarborgen zullen een aantal bruggen vervangen moeten worden. Evenzeer kan een extra veegmachine en mechanische onkruidbestrijding het vuil uit de kolken houden, waardoor zich minder verstoppingen in de toekomst voordoen. Tenslotte zal graffitibestrijding in de beleving van de bewoners een aantrekkelijkere leefomgeving opleveren

15 4.5 Het ambitieniveau voor de Winkelcentra is hoger dan voor de wijken Tabel 6 Kwaliteitsniveaus voor de winkelcentra HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen A B A Meubilair A B A Kunstwerken A A A Groen A C A Reiniging A B A De visuele kwaliteit voor de winkelcentra bevindt zich op een hoog niveau. Hoewel niet alle winkelcentra dit niveau behalen zijn er veel goede voorbeelden in de gemeente aanwezig. Technisch zien enkele beheerders nog wat mankementen, maar over het algemeen liggen de meeste winkelcentra er goed bij. In het streven naar aantrekkelijke winkelcentra speelt niet alleen de gemeente een rol. Zij kan zorgen voor een goede inrichtings- en onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte, maar de winkeliers hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is dus belangrijk om met winkeliers afspraken te maken over onderlinge verwachtingen en verantwoordelijkheden. 4.6 PON voor de Bedrijventerreinen ligt boven het basisniveau Tabel 7 Kwaliteitsniveaus voor de bedrijventerreinen HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen C C B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen C C B Reiniging B B B Wellicht de grootste overeenkomst tussen de techniek en het beeld ontwaren we bij de bedrijventerreinen. Toch blijft de technische kwaliteit achter lopen in vergelijking met de visuele waardering. Een enkel tunneltje en een paar bruggen vertonen minder mankementen voor het oog dan de specialist technisch kan opmaken. Omdat het om een relatief klein areaal gaat, zijn de verschillen tussen de techniek en wat we van buiten opmerken minimaal te noemen

16 Groter zijn de afwijkingen tussen de individuele bedrijventerreinen. De relatief jonge Baanstee ligt er redelijk goed bij, zodat het gemiddelde niveau enigszins opgekrikt wordt. De overige bedrijventerreinen in de gemeente Purmerend halen dit niveau bij lange na niet, waardoor het gemiddelde voor verhardingen en groen (woekergroen) op een C uitkomt. Het PON voor de bedrijventerreinen stellen we gelijk aan een B niveau. Gezien de economische ambitie zou dit niveau boven het basisniveau moeten liggen. Het schoon, heel en veilig maken en houden van bedrijventerreinen voldoet aan het gestelde ambitieniveau. Extra aandacht voor de verhardingen en woekergroen (voornamelijk op de Koog) is onontbeerlijk om dit niveau te bereiken. 4.7 De Groengebieden zijn de pareltjes van Purmerend Tabel 8 Kwaliteitsniveaus voor de groengebieden HUIDIG NIVEAU PON VISUEEL TECHNISCH Verhardingen B B B Meubilair B B B Kunstwerken B C B Groen A C A Reiniging B B B Ook voor de groengebieden bemerken we een technische achterstand voor de disciplines groen en kunstwerken ten opzichte van het visuele niveau. Frappant is vooral de kloof in het groen. Voor het oog lijken de gebieden er mooi bij te liggen, maar de beheerder constateert forse technische problemen (onderhoudsachterstanden). Als deze technische problemen voortduren dan heeft dat op afzienbare termijn ook consequenties voor de beeldkwaliteit. Tijdens de workshop hebben de raadsleden ook aangegeven welke elementen van de openbare ruimte zij beschouwen als de pareltjes van de stad. Opvallend daarbij is dat de groengebieden hierbij zeer goed vertegenwoordigd zijn. De groengebieden worden beschouwd als zeer dierbare elementen van de openbare ruimte in Purmerend. Het PON voor de groengebieden stellen we vast op een B niveau, met uitzondering voor de groendiscipline waar een A niveau representatief is voor de verschillende pareltjes in de stad. Deze pareltjes moeten behouden blijven om aan de leefbaarheidambities te voldoen. De vakgroep groen kan dit niveau behalen, wanneer men het onderhoud van gazons en beplanting (maaien, snoeien, dunnen, inboeten) intensiveert.. Tevens is er een kwaliteitsinjectie nodig om het boombestand op een voldoende peil te krijgen. Extra snoei en het ondergronds verbeteren van de omstandigheden is essentieel voor het scheppen van een gezond en duurzaam boombestand

17 5 DE FINANCIELE CONSEQUENTIES VAN DE KWALITEITSVERHOGING 5.1 Een huidig budget van 7,0 miljoen De uiteindelijke bestuurlijke keuze voor een Purmerends Onderhouds Niveau is afhankelijk van het ambitieniveau alsmede van de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Uitgaande van het huidige areaal met bijbehorende kwaliteit, het na te streven PON en het huidige budget hebben de beheerders, ondersteund door DHV, indicatieve financiële berekeningen per functionele eenheid gemaakt. De focus hierbij is gericht op onderhoud en vervanging. In een eerder stadium hebben we op hoofdlijnen de totale vervangingswaarde van de openbare ruimte geraamd. Hierbij komen we uit op een waarde om en nabij de 350 miljoen (exclusief riolering, openbare verlichting en stedelijk water). Het onderhoudsbudget (2007) in de gemeente Purmerend waarmee dit kapitaalgoed onderhouden wordt, bedraagt ongeveer 7,0 miljoen. Dit budget vertegenwoordigt alleen de uitvoeringskosten. De VAT-kosten (Voorbereiding Administratie en Toezicht) zijn hier niet in meegerekend. De in dit hoofdstuk genoemde bedragen zijn op prijspeil 2007 en is exclusief BTW. 5.2 Structurele ophoging budget nodig om huidige kwaliteitsniveau te handhaven Uit de financiële berekeningen is gebleken dat voor een aantal elementen in de openbare ruimte het huidige budget niet toereikend is om de huidige kwaliteit te handhaven. Met andere woorden: als het huidige budget gehandhaafd wordt, dan loopt de kwaliteit de komende jaren verder terug. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat in de uitbreidingsfase van Purmerend er onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat de opgeleverde nieuwbouwlokaties ook structureel beheerd moesten worden. Zij zijn opgeleverd zonder dat er structurele beheerbudgetten voor vrijgemaakt zijn in de exploitatie. Het extra areaal moest onderhouden worden met het bestaande budget. Om niet verder af te glijden en het huidige kwaliteitsniveau te handhaven is structureel 2,1 mln extra budget nodig. Deze middelen zijn dus nodig om het huidige niveau in de komende jaren vast te houden. 5.3 Daarnaast extra budget nodig om PON te bereiken In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de huidige onderhoudskwaliteit in de meeste gevallen niet voldoet aan het PON. Dit betekent dat er, naast de structurele ophoging van 2,1 mln om de huidige kwaliteit te handhaven, extra budget nodig is om het PON te realiseren. De beheerders hebben voor alle functionele eenheden per discipline indicatief berekend wat het (extra) gaat kosten, wanneer we het PON als ambitie gaan nastreven. In tabel 9 is per functionele eenheid weergegeven wat het totaal kost om het PON, welke aansluit bij de ambities van Purmerend, te realiseren. De bedragen in tabel 9 zijn inclusief de 2,1 mln om het huidige niveau te handhaven. In bijlage 2 zijn er vervolgens tabellen opgenomen, die deze budgetbehoeften uitsplitsen naar de verschillende vakdisciplines. De opbouw van het bedrag bestaat uit een structureel deel en een incidenteel deel. Het incidentele bedrag is bestemd om de huidige kwaliteit een eenmalige injectie te geven, waardoor het kwaliteitsniveau opgekrikt wordt naar het voor ogen hebbende PON. De structurele kosten komen jaarlijks terug en hebben tot doel de handhaving van de kwaliteit te waarborgen. Eenmaal gearriveerd op het PON moet dit niveau duurzaam behouden blijven om de maatschappelijke doelen te kunnen dienen

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus Uw partner in groen Beeldbestek volgens CROW catalogus Inhoudsopgave 1. Wat kunnen/mogen we van Axentgroen verwachten... 2 2. Inleiding... 3 3. Schaalbalken... 3 4. Beter communiceren met beelden... 3

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.

1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte. Inhoud 1. Openbare ruimte en de kapitaalsgoederen in de openbare ruimte.... 3 De Openbare ruimte... 3 Kapitaalsgoederen... 3 De kapitaalgoederen openbare ruimte... 3 Het belang en de waarde van de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 - Opbouw Werkwijze Doelstellingen

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Big Data helpt winkelgebieden verder Leefstijl, beheerniveau en tevredenheid onlosmakelijk verbonden

Big Data helpt winkelgebieden verder Leefstijl, beheerniveau en tevredenheid onlosmakelijk verbonden Big Data helpt winkelgebieden verder Leefstijl, beheerniveau en tevredenheid onlosmakelijk verbonden Wanneer bezoekers van winkelgebieden tevreden zijn over een winkelgebied dan heeft dit een positief

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

De waterbestendige stad

De waterbestendige stad De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak Zeedijk in 2100 januari 2011 definitief De waterbestendige stad Samenvatting plan van aanpak dossier : BA1963-101-100 versie : 1.0 januari 2011 definitief

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West

Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West Beheerovereenkomst Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A.M. van Moorsel, Afdelingsmanager Wijkbeheer West hierna te noemen: het stadsdeel en , gevestigd

Nadere informatie

Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal

Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 projectnr. 5 revisie.1 definitief 11 februari 1 auteur(s) Mieke van Berkel Opdrachtgever Gemeentewerken Postbus 1 5 AE OVERVEEN datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Assetmanagement Rotterdam

Assetmanagement Rotterdam Assetmanagement Rotterdam Zeker weten dat wij de juiste dingen doen in de stad? En dat iedere euro die wij investeren in de buitenruimte van de stad het maximale effect heeft? Daarvoor zorgen wij met assetmanagement.

Nadere informatie

Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte. Resultaten voorjaar 2015

Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte. Resultaten voorjaar 2015 Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte Resultaten voorjaar 2015 268280 1 De resultaten Waarom een burgerschouw? De gemeente Huizen wil bewoners betrekken bij de eigen leefomgeving en het beheer van

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 26 september Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2011 Publicatiedatum 30 september 2011 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 23 augustus 2011 inzake bezuinigingen

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Memo van het College van B&W

Memo van het College van B&W Aanleiding In de commissie Ruimte van 22 mei 2014 zijn vragen gesteld over het risicoprofiel van de parkeerexploitatie gerelateerd aan het project Waterfront. In deze commissie is het voorstel van administratieve

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota Onkruidbestrijding Rapportage milieuvriendelijke alternatieven Tevens bijlage bij de kadernota 2013-2016 Onkruidbestrijding, bijlage bij de Kadernota 2013-2016 1 Onkruidbestrijding Inleiding In september

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente Almere 2016 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van het college van burgemeester en wethouders verplaatsen of het anderszins

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 1 3 december 2016 inlichtingen

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Gemeente Overbetuwe Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Evaluatie 2010 Jaap van Steenbeek juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Wat vooraf ging... 2 De Start... 2 De eerste evaluatie... 3 Evaluatie

Nadere informatie

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding Team Wonen en Leefkwaliteit Aanleiding Toezegging college naar aanleiding van motie CDA bij behandeling van de kaderbrief Klachten over de staat

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad.

Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep. Aan de raad. Nr.: 06-16 Onderwerp: samenwerking met Rabo Vastgoed en Dura Vermeer bij realisatie van de Sniep Diemen, 10 februari Aan de raad. Op 26 januari 2006 heeft u besloten het stedenbouwkundig plan voor de Sniep

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Woudrichem 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen gemeente De Bilt 2014 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of het

Nadere informatie

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028

Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me. Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 Actieplan Verkeer Gemeente Loon op Zand 2014/2015 me Actieplan Wegen 2015-2017 met een prognose 2018-2028 September 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 1. DOEL ACTIEPLAN EN KARAKTERISTIEK 3 2.ONDERHOUDSPROJECTEN

Nadere informatie

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Menu 1: Eenvoudig Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Het uitgangspunt bij het menu 'Eenvoudig', er verandert weinig, maar het niveau ligt lager als het landelijk

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009 Gemeenteraad 6.1 Kerkdriel, 19 augustus 2009 Onderwerp Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Maasdriel Beslispunten 1. Instemmen met het Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

Vervangen bruggen Elsenhove

Vervangen bruggen Elsenhove Adviescommissie 27 maart 2012 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 5 april 2012 Algemeen bestuur 26 april 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Geen Vervangen bruggen Elsenhove Het algemeen

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet. Veranderteam Rijk. Contactpersoon Ruben Tieman. Datum 30 maart Kenmerk.

Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet. Veranderteam Rijk. Contactpersoon Ruben Tieman. Datum 30 maart Kenmerk. Projectleidersoverleg Rijk Omgevingswet Veranderteam Rijk Contactpersoon Ruben Tieman Datum Integraliteit Het thema integraliteit is een van de uitgangspunten achter de Omgevingswet, maar tegelijk tot

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 projectnr. 179990 November 2008 Powered by: Auteur: Bonne Keizer Ricardo Beckers Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel Inleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg.

Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Kwaliteitsschouw Bedrijventerrein Wijngaardsweg. Inleiding In dit verslag willen wij u de hoogte brengen van de schouwuitkomsten van de schouw die op donderdag 21 februari 2008 heeft plaatsgevonden op

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder

Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Grootschalige vervanging ledverlichting Oud Krimpen en Stormpolder Te besluiten om 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorstel grootschalige vervanging ledverlichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie