Vlaams Actieplan Innovatief Aanbesteden ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Actieplan Innovatief Aanbesteden (2008-2010)"

Transcriptie

1 Vlaams Actieplan Innovatief Aanbesteden ( ) Bijlagen: Bijlage 1 - Lijst van relevante literatuurreferenties Bijlage 2 - Executive summary van het activiteitenverslag van 2007 van het OMC-PTP - project 1. Situering Het nastreven van innovatieve doelstellingen bij aanbesteding, is een uitdagend concept binnen het Europese aanbestedingsrecht. De afgelopen jaren hielden aanbestedende diensten doorgaans weinig of geen rekening met de vraag naar innovatieve producten of diensten. Europa wil echter meer aandacht besteden aan innovatie en haar concurrentiepositie op dit gebied in de wereld. Omdat kennis in geavanceerde economieën als die van de Europese Unie één van de motoren vormt van de productiviteitsgroei, is het achterblijven van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O & O) een belangrijk knelpunt. Mede hierom is de Europese Commissie een warm voorstander om via overheidsopdrachten onderzoek en innovatie te stimuleren. Het aanbestedingsrecht kan hiertoe een instrument zijn, want overheidsopdrachten zijn goed voor ongeveer 16 % van het BBP van de EU. Overheidsinstanties zijn grote marktdeelnemers en kunnen daarom ook veel invloed uitoefenen om (particuliere) investeringen in onderzoek en innovatie te stimuleren. Met name in de domeinen van vervoer, energie, milieu, gezondheid, onderwijs, informatie en communicatie zouden overheden moeten worden gewezen op de mogelijkheden die het nieuwe wettelijk kader voor overheidsopdrachten 1 biedt om ondernemingen ertoe aan te moedigen om de technologische en innovatieve inhoud van hun goederen en diensten te vergroten. Omdat innovatie tot economisch succes en welvaart leidt stimuleert de overheid de groei van innovatieve bedrijven. Klassiek tracht de overheid dit te bereiken door middel van allerlei financiële impulsen: subsidies, fiscale maatregelen, voordelige leningen, garanties. Maar daarnaast beschikt de overheid zelf ook over een koopkracht die zij als vragende partij kan inzetten om innovatie te stimuleren door het kopen van innovatieve producten en diensten. Deze koopkracht wordt in de markt gezet via het aanbesteden van overheidsopdrachten. Innovatiestimulering door de overheid via het 1 Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, PB 2004, L 134/114 en Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, PB 2004, L 134/1. 1

2 aanbestedingskanaal staat gekend als vraaggedreven innovatiestimulering en is complementair aan het financiële instrumentarium dat gecatalogeerd wordt als aanbodgedreven innovatiestimulering. In het algemeen kan de vraaggedreven innovatiestimulering door de overheid via verschillende instrumenten geoperationaliseerd worden: via regulering en standaarden (bv. de Euro uitlaatnormen voor motoren) stimulatie van de privé vraag door subsidies en belastingmaatregelen (bv. aanschaf van zonnepanelen). via een systemische politiek die een omgeving creëert die andere maatregelen kan versterken door het optimaliseren van de wisselwerking tussen de verschillende actoren, zoals het geval is bij het opzetten van clusters en innovatieplatformen waarbij er een gemeenschappelijke toekomstvisie ontwikkeld wordt tussen de verschillende stakeholders. via Innovatief Aanbesteden. Aanbestedingsformules voor de stimulering van innovatie zijn al langer bekend o.m. in de defensiesector, maar het komt er nu op aan deze adequaat toe te passen in civiele domeinen. Innovatieve oplossingen worden dan als het ware besteld door overheidsinstanties die hiermee ook optreden als launching customer naar andere binnen- en buitenlandse markten toe. Ook de Europese Commissie wijst op het belang van deze aanpak en maakt sinds eind 2007 werk van de implementatie van Innovatief Aanbesteden op Europees niveau middels het Lead Market Initiative. Het concept van innovatief aanbesteden is relevant voor elk van de dertien beleidsdomeinen: Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Bestuurszaken Financiën en Begroting Internationaal Vlaanderen Economie, Wetenschap en Innovatie Onderwijs en Vorming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd, Sport en Media Werk en Sociale Economie Landbouw en Visserij Leefmilieu, Natuur en Energie Mobiliteit en Openbare Werken Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Essentieel is dat innovatie op de agenda komt van alle beleidsdomeinen en bijgevolg horizontaal plaats grijpt. Na de grondige studiefase wil deze nota de uitrol van eerste concrete cases van Innovatief Aanbesteden mogelijk maken. 2

3 2. Innovatief Aanbesteden 2.1. Resultaten van de studiefase a) In het kader van het MIP kreeg het IWT de opdracht de mogelijkheden van Innovatief Aanbesteden (IA) als vraaggericht innovatie-instrument te onderzoeken in de domeinen van Leefmilieu en Energie. Deze opdracht werd uitgevoerd door het IWT in samenwerking met het Nederlandse bureau Corvers, gespecialiseerd in overheidsopdrachten en aanbestedingsrecht. Eind 2006 werd een eerste ontwerp van handleiding opgemaakt voor de implementatie van Innovatief Aanbesteden in Vlaanderen. Vervolgens werd onder leiding van het IWT een Europees projectnetwerk (OMC-PTP) opgezet rond Innovatief Aanbesteden met de bedoeling ervaring uit te wisselen tussen een tiental landen (zie bijlage 3). Dit moet eind 2008 resulteren in beleidsaanbevelingen met betrekking tot de implementatie van Innovatief Aanbesteden in de Europese lidstaten. b) De studiefase leverde tot hiertoe volgende belangrijkste inzichten op: Om effectief een impuls te geven aan het innovatievermogen van bedrijven en een bijdrage te leveren aan de Lissabon 3% R&Ddoelstelling, dient Innovatief Aanbesteden horizontaal over de beleidsdomeinen heen geïmplementeerd te worden, zodat innovatie een zaak wordt van de hele Overheid en niet beperkt blijft tot het beleidsdomein Innovatie. Om Innovatief Aanbesteden horizontaal te kunnen implementeren is een politieke verbintenis van het hoogste niveau van essentieel belang. Innovatief Aanbesteden dient best zo breed mogelijk geïnterpreteerd te worden en meer bepaald als volgt: Onder Innovatief Aanbesteden verstaat men de aankoop van innovatieve producten of diensten met het doel de kwaliteit en productiviteit van de publieke dienstverlening te verbeteren of een oplossing te geven aan belangrijke socio-economische problemen waarvoor er geen of geen adequate oplossing voorhanden is. Op basis van deze definitie worden naast nog te ontwikkelen geavanceerde producten en diensten,ook groen aanbesteden, eco-design en incrementele innovatie tot innovatief aanbesteden gerekend, ook al situeren die zich eerder in de diffusiefase van Innovatief Aanbesteden. Een IA-aanbestedingsproject kan in een innovatiematrix worden gepositioneerd. De innovatiematrix (zie bijgevoegde afbeelding) bevat 2 dimensies. Op de horizontale as wordt een IA-project gepositioneerd op basis van zijn positie in de innovatiecyclus (concept, haalbaarheidsstudie, prototype, demonstratie, integratie of diffusie project). Op de verticale as worden projecten gerangschikt volgens het type (direct, coöperatief, katalytisch). Dit wordt bepaald op basis van het type eindgebruiker van het aan te kopen product of dienst. 3

4 Bij directe aankoop is de overheid de enige eindgebruiker. Bij coöperatieve aankopen zijn er ook toepassingsmogelijkheden in de privé-sector. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van energiezuinige gebouwen en spaarlampen. Bij katalytische aankopen is de overheid finaal geen afnemer van de innovatie. Bij katalytisch Innovatief Aanbesteden treedt de overheid op in de plaats van andere gebruikers en organiseert de overheid de privé-vraag, waarbij ze optreedt als marktmaker voor bedrijven en consumenten als finale afnemers met het doel een nieuwe markt te creëren of een bestaande markt te transformeren. Deze projecten hebben meestal een maatschappelijke dimensie zoals bij duurzame technologieontwikkeling. Projecten van alternatieve energieopwekking behoren tot deze categorie. Pre-commercieel aanbesteden is van toepassing op alle projecten die zich aan het begin van de innovatiecyclus situeren, nl.: concept- en haalbaarheidsstudies, alsook prototype- en pilootprojecten. Projecten die te maken hebben met diffusie van innovatie op een brede schaal worden volgens de normale commerciële aanbestedingsprocedures afgehandeld, omdat gezien de maturiteit van de innovatie het risico op technologisch falen laag is en pre-commerciële verkenning bijgevolg overbodig is. Naargelang van het gehalte aan technisch risico worden integratie- en adaptatieprojecten hetzij pre-commercieel hetzij commercieel aanbesteed. Tabel 1: de innovatiematrix Precommercieel: exploratief Commercieel concept haalbaarheid prototype piloot Integratie/adaptatie Diffusie Directe aankoop Coöperatieve aankoop Katalytische aankoop Innovatief Aanbesteden is, in tegenstelling tot het klassieke aanbesteden, gekenmerkt door 2 componenten: o de regulerende component kenmerkend bij het plaatsen van alle overheidsopdrachten: deze garandeert de transparantie, gelijke behandeling en competitie bij het aanbesteden, hetgeen finaal uitmondt in een kostenbesparing voor de Aanbestedende Overheid o de strategische component, waarbij Innovatief Aanbesteden wordt ingezet als een instrument om innovatie te stimuleren. De stimulering van innovatie via Innovatief Aanbesteden kan door de overheid gebeuren op een directe, coöperatieve of katalytische wijze, zoals hoger uiteengezet. Innovatief aanbesteden op bovenstaande wijze breed geïnterpreteerd kan een belangrijke impuls geven aan het innovatievermogen van de Vlaamse bedrijven, waarbij op een kostenefficiënte wijze invulling 4

5 gegeven wordt aan de oplossing van belangrijke socio-economische problemen en wat resulteert in een efficiënte publieke dienstverlening. Innovatief Aanbesteden kan binnen het bestaande juridische kader geoperationaliseerd worden (zie ook verder). Het schema van operationalisering werd neergelegd in de handleiding voor Innovatief Aanbesteden (zie bijlage). De procedures dienen evenwel nog verder te worden gedetailleerd aan de hand van praktijk cases. De aankoop van nog te ontwikkelen producten of diensten wordt bij voorkeur uitgevoerd via een procedure van precommercieel aanbesteden die buiten de Europese aanbestedingsrichtlijnen valt (zie Precommerciële inkoop: aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa {SEC(2007) 1668} De aanbesteding van bestaande innovatie en van innovatieve producten/diensten waarvoor integratie of adaptatie van bestaande technologie nodig is kan middels de klassieke aanbestedingsprocedures gebeuren. Innovatief Aanbesteden impliceert een hogere mate van communicatie tussen de aanbestedende overheid en de aanbodzijde (vnl. bedrijven) in vergelijking met klassiek aanbesteden: o de aanbestedende overheid dient tijdig (soms jaren op voorhand) zijn toekomstige behoeften kenbaar te maken, zodat de bedrijven hierop kunnen inspelen met hun ontwikkelingen. Het raamwerk hiervoor wordt gevormd door de masterplannen (zie figuur 1) die de administratie opstelt met aansturing vanuit de politieke besluitvorming; o de aanbestedende overheid dient pre-procurement de markt te consulteren om het innovatieve aanbod te leren kennen en de functionaliteit en performantie van de gevraagde innovatie te communiceren/toe te lichten aan de markt. Om Innovatief Aanbesteden een strategische dimensie te geven als een vraaggedreven instrument om innovatie te stimuleren bij Vlaamse bedrijven (en bij KMO s 2 in het bijzonder), dient het bij voorkeur in te spelen op de kerncompetenties van onze bedrijven. Indien de benodigde innovatie nieuwe kerncompetenties of versterking van bestaande kerncompetenties vergt dan worden de innovatiebehoeften best jaren op voorhand gecommuniceerd naar de buitenwereld. In het algemeen zijn de aanbestedende overheden in Europa en dus ook deze in Vlaanderen zeer moeilijk in staat hun innovatiebehoeften te identificeren, te articuleren en naar de markt te communiceren. Verder ontbreekt vaak de nodige beoordelingscapaciteit voor innovatieve voorstellen. Hiervoor dienen de nodige opleiding, tijd, middelen en structuren te worden voorzien. 2 Juridish is het evenwel onmogelijk om KMO s positief te discrimineren. In de VS is dit juridisch wel mogelijk. 5

6 Innovatief Aanbesteden wordt in meerdere Europese landen in beperkte mate de facto uitgevoerd. Conceptuele projecten en prototype projecten komen hierbij zeer weinig voor of worden aanbesteed volgens een procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking, hetgeen door gebrek aan open competitie noch de aanbestedende diensten, noch de aanbodzijde ten goede komt. Demonstratieprojecten worden in Vlaanderen meestal aanbesteed als een integraal onderdeel van de eigenlijke aanbesteding. Innovatief Aanbesteden behoort tot de vraaggedreven instrumenten ter stimulering van innovatie en is slechts één instrument uit de totale policy mix van instrumenten, waarmee het kan interageren/interfereren. Binnen de vraaggedreven instrumenten bestaat er zeker een complementariteit met de andere vraaggedreven instrumenten zoals fiscale aankoopkortingen en aankoopsubsidies. Innovatief Aanbesteden kan in competitie treden met een beleid gebaseerd op subsidies die tot de aanbodgedreven instrumenten behoren. De mogelijkheid tot competitie met O&O subsidies neemt toe naarmate een project zich verder van de markt bevindt en er nog veel ontwikkelingswerk dient uitgevoerd te worden. Uit voorbeelden uit het buitenland kan afgeleid worden dat subsidies en Innovatief Aanbesteden ook synergisch kunnen ingezet worden, meer bepaald wanneer Innovatief Aanbesteden wordt ingebed in een Innovatieplatform (zie verder). Naargelang de specifieke situatie wordt hierbij gekozen voor Innovatief Aanbesteden of subsidies, waarbij de resultante complementariteit is eerder dan competitie tussen beide instrumenten. In geval er toch overlapping tussen Innovatief Aanbesteden en subsidies zou kunnen voorvallen geldt steeds het principe dat er voor hetzelfde projectonderdeel nooit een dubbele of overlappende overheidsfinanciering mag toegekend worden. Innovatief Aanbesteden wordt, naar analogie met de praktijk in het Verenigd Koninkrijk, best ingebed in een innovatieplatform dat alle stakeholders samenbrengt rond brede thema s waarvan de bijhorende aanbestedingen deel uitmaken. Zo zijn er innovatieplatforms denkbaar rond Mobiliteit, Energie en Milieu, Gezondheids- en welzijnszorg, enz. o Innovatieplatformen zijn een ontmoetingsforum voor Overheid, Industrie en Kennisinstellingen met het doel waarde te creëren rond bepaalde innovatie-opportuniteiten. Samenvattend zijn innovatieplatformen gericht op: o het formuleren van een antwoord op belangrijke socioeconomische problemen middels innovatie; het verrichten van toekomstverkenningen om hieruit een master- en actieplan te ontwikkelen met rolverdeling voor overheid, industrie en de onderzoekswereld; o het afstellen van beleid, regelgeving, fondsen en aanbestedingen voor het genereren van innovatieve oplossingen vanuit de aanwezige kerncompetenties met value for money als leidraad; 6

7 o het creëren van een competitieve industrie die zich een plaats kan veroveren op de internationale markt. c) Het nieuwe Vlaamse IA-concept wordt schematisch in onderstaande figuur weergegeven en kan als volgt kort samengevat worden. Op basis van de vigerende beleidsopties (o.m. in het Vlaams regeerakkoord en de Beleidsbrieven), wordt onder aansturing van de functioneel verantwoordelijke minister een masterplan opgesteld door de aanbestedende dienst. De aanbestedende dienst heeft publiekrechtelijke taken die hij dient uit te voeren. In beginsel mag er van uit gegaan worden dat de aanbestedende dienst er belang bij heeft wanneer hij zijn doelstellingen effectiever en efficiënter weet te realiseren dan voordien. Hier ligt ook de rechtvaardiging voor de aanbestedende dienst om nieuwe technologieën te verwerven. Premisse bij de aanbesteding van nieuwe technologieën is dan ook dat de aanbestedende dienst in staat is een analyse te maken waarom er voor hem een toegevoegde waarde bestaat om nieuwe technologieën te verwerven. Dit vormt het opzet van het masterplan. Eens een aanbestedende dienst een behoefte heeft geïdentificeerd, dient ze te onderzoeken of en zo ja in welke mate de markt in haar behoefte kan voorzien. Het masterplan vormt dan de input voor een marktanalyse en dialoog met de markt. Het levert als output de stand van de techniek aan en geeft meer algemeen de contouren aan waarbinnen een concreet aanbestedingsproject zal moeten plaatsvinden. De uitkomsten van de marktanalyse en marktconsultatie worden door de aanbestedende dienst verwerkt in een innovatiematrix. Hierbij wordt ieder aanbestedingstraject met betrekking tot IA in de innovatiematrix gepositioneerd. De positie van een Innovatieve Aanbesteding in de innovatiematrix bepaalt of deze eerst pre-commercieel dan wel onmiddellijk commercieel wordt aanbesteed en welke aanbestedingsprocedure uit de EG-richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG het meest aangewezen is. Een meer omstandige omschrijving van het IA-concept wordt weergegeven in bijlage 1 (handleiding). Figuur 1: overzicht van het proces van Innovatief Aanbesteden Beleidsoptie minister Master plan Innovatieplatform: Marktanalyse/ consultatie Innovatie matrix Optie 1 Precommercieel Aanbesteden Optie 2 Commercieel Aanbesteden Voorbereiding Aanbesteding Contract/ Uitvoering 7

8 d) Bij de implementatie van Innovatief Aanbesteden dient men er over te waken dat Innovatief aanbesteden niet misbruikt wordt voor de verdediging van de belangen van één specifiek (Vlaams) bedrijf (hetgeen in de eerste plaats onwettig is en bovendien op lange termijn in het nadeel is van zowel de aanbestedende overheid als van het betrokken bedrijf) noch uitsluitend voor de aanbesteding van bewezen technologie. Innovatief aanbesteden dient daarentegen wel evenwichtig gespreid te zijn over een portfolio van aanbestedingstrajecten gaande van de aanbesteding van concepten over prototypes, demonstratieprojecten en integratie/adaptatieprojecten tot diffusieprojecten en dit gespreid over verschillende types (direct, coöperatief of katalytisch), zoals in de hoger vermelde innovatiematrix wordt aangegeven De nood aan een gefaseerd actieplan Binnen de thematische werkgroep Innovatief Aanbesteden van het MIP werden er enkele concrete projecten geïdentificeerd, ten dele ook buiten het domein van energie- en milieutechnologie. Deze zijn: o nieuwe bodemsaneringstechnologie voor vervuilde sites die met bestaande technologie moeilijk of niet kunnen gesaneerd worden; o de fijne stof problematiek met betrekking tot luchtverontreiniging; o mogelijke projecten in de wegenbouw; o telematica toepassingen ingezet om congestie op de wegen te voorkomen in het kader van de mobiliteitsproblematiek; o infrastructuur en telematicatoepassingen voor hulpbehoevende senioren. Voor de meeste van deze toepassingen werd getracht concrete projecten te lanceren, evenwel zonder succes. Reden hiervoor was een gebrek aan financiële middelen, gebrek aan menskracht/opleiding, gebrek aan procedures, gebrek aan communicatie en het ontbreken van een inbedding/prioritisering van de projecten in masterplannen, gedekt door de verantwoordelijke politieke overheid. Uit de ervaring tot hiertoe kan afgeleid worden dat er een voldoende personele capaciteit beschikbaar moet gesteld worden voor Innovatief Aanbesteden, dit zowel centraal als bij de deelnemende entiteiten in de verschillende beleidsdomeinen. Verder dienen er ook budgetten voorzien te worden voor concrete projecten rond Innovatief Aanbesteden. Enkel op basis van een aantal concrete projecten waarvoor de nodige middelen en adequate begeleiding worden voorzien kan het potentieel van Innovatief Aanbesteden zichtbaar gemaakt worden en kan er daarna bij positieve evaluatie overgegaan worden tot volledige uitrol van Innovatief Aanbesteden over de beleidsdomeinen heen waarbij het horizontaal innovatiebeleid mee vorm gegeven wordt. 8

9 3. Gefaseerd actieplan innovatief aanbesteden in Vlaanderen Er is m.a.w. nood aan een gefaseerde aanpak en dit op volgende wijze: Fase 0: Studieplan (gerealiseerd tussen 2005/Q3-2008/Q2) Fase 1: Capaciteitsopbouw ( ) -oprichting van een kenniscentrum Innovatief Aanbesteden in de schoot van het IWT -oprichting van de Innovatieplatformen en uittekenen van de masterplannen binnen de beleidsdomeinen/velden -eerste concrete cases precommercieel aanbesteden en effectieve uitrol Fase 2: Uitrol in commerciële aanbestedingstrajecten, diffusieprojecten van het directe en coöperatieve type (vanaf 2010) Er kan in deze fase steeds een beroep gedaan worden op operationele ondersteuning van het Kenniscentrum zonder dat er kosten worden aangerekend aan de aanbestedende dienst. In deze nota wordt enkel Fase 1 beschouwd. Het doel is de werkbaarheid van Innovatief Aanbesteden in de precommerciële fase aan te tonen. De voorziene budgetten beperken zich daarom tot deze fase. Voor de operationalisering van Fase 2 zal eerst een evaluatie door het IWT gebeuren. De beslissing hieromtrent zal pas nodig zijn vanaf 2010 en kan zijn basis vinden in het toekomstig regeerakkoord. Het budget omvat 435 keuro voor het (centrale) kenniscentrum in de schoot van het IWT. Daarnaast wordt 10 mio euro voorzien voor de eerste cases voor precommercieel aanbesteden Capaciteitsopbouw: modaliteiten voor fase 1 ( ) a) Kenniscentrum: Centraal: (IWT) De expertise in Vlaanderen m.b.t. innovatief aanbesteden wordt gecentraliseerd in de schoot van het IWT. Daartoe stelt het IWT twee IWT-adviseurs aan waarvan een adviseur met juridische expertise, dit binnen het personeelsbudget van het IWT. Bovendien worden de reeds aanwezige gespecialiseerde IWT-adviseurs ingeschakeld op basis van hun technologische competenties, om de graad van technologische innovatie te bepalen in het kader van de technische dialoog tussen de bedrijven en de aanbestedende overheden. Op deze wijze wordt met een minimale kost vormgegeven aan het Kenniscentrum. Daarnaast wordt samengewerkt met Kenniscentrum PPS en met de juridische dienst overheidsopdrachten, inclusief het opzetten van trainingssessies rond IA t.b.v. de aanbestedende diensten. Verder wordt voorzien in de mogelijkheid tot het inhuren van externe consultancy capaciteit m.b.t. aanbestedingsprocedures. Zo zal 9

10 ondermeer het concept van value engineering dat in de VSA ingang vindt verder geëxploreerd worden door het Kenniscentrum. Value engineering is een systematische methode om de value for money van goederen of diensten te verhogen gedurende de looptijd van een contract. Value for money kan verhoogd worden door ofwel de functionaliteit van het aanbod te verhogen ofwel door de kostprijs ervan te verlagen. Door opname van value engineering clausules in contracten wordt incrementele continue innovatie gestimuleerd, hetgeen een belangrijk kanaal voor innovatiestimulering kan vormen. Naast juridische clausules is er hierbij vooral behoefte aan een berekeningsmethodiek om kostenbesparingen te bepalen en Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen uit te voeren. Budget: max imum 435 keur voor 2,5 jaren: o o o mogelijks externe consultancy inzake IA ter ondersteuning van alle actoren: 250 keur (incl. exploratie van value engineering) opleiding binnen de beleidsdomeinen: 100 keur promotie van innovatief aanbesteden bij de aanbestedende diensten, bedrijven en kennisinstellingen: 85 keur Decentraal: contactpunt bij de departementen en/of agentschappen. Binnen de beleidsdomeinen/velden dienen contactpunten te worden voorzien. Een contactpunt vormt de verbinding tussen een departement of agentschap en de centrale kenniscel van het Kenniscentrum. Een contactpunt coördineert alle activiteiten met betrekking tot Innovatief Aanbesteden langs de zijde van het betrokken aanbestedende departement of agentschap. Het contactpunt oganiseert samen met het IWT het innovatieplatform (zie verder). Budget: 150 keur voor 2,5 jaren per deelnemende functioneel bevoegde minister (zie verder). Met dit budget organiseren de verschillende beleidsdomeinen/velden hun contactpunt, wordt de werking van elk innovatieplatform gegarandeerd en wordt het masterplan vormgegeven. De beleidsdomeinen/velden kunnen hiertoe facturen indienen bij het IWT, ten belope van maximaal 150 keur. Personeelskosten kunnen niet worden aangerekend. b) Innovatieplatformen: De Innovatieplatformen zullen het ontmoetingsforum zijn voor overheid, industrie en kennisinstellingen met het doel waarde te creëren rond bepaalde innovatie-opportuniteiten. Per (deelnemend) beleidsdomein of voor een deel ervan dient een Innovatieplatform te worden opgericht. Dit platform is belast met het opstellen van het Masterplan inzake nieuwe aanbestedingsbehoeften en heeft als opdracht de technische dialoog met de betrokken actoren (bedrijven, kennisinstellingen, aanbestedende diensten) aan te gaan.. 10

11 Budget: zie hierboven. c) Uitrol eerste cases precommercieel aanbesteden: middelen voor concrete cases worden centraal voorzien, in casu op de middelen van het beleidsdomein EWI (ten laste van EF9911B: Acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse Regering). In fase 1 zal er worden gewerkt in alle precommerciële deelgebieden van de voormelde innovatiematrix (concept, haalbaarheidsstudie, prototype, piloot; zie tabel 1). Voor de totale fase 1 is een budget voorzien van max.10 miljoen euro (maximum 10 x 1 mio euro per regeringslid): niet onder de vorm van een provisionele vastlegging maar met een beslissing en een vastlegging project per project, eens volledig gedefinieerd. Daarnaast wordt 435 keur uitgetrokken voor het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden. 5. Operationalisering/procedure/timing Op basis van de voorliggende beslissing van de Vlaamse Regering zal de minister bevoegd voor het Innovatiebeleid de collega ministers uitnodigen om het potentieel aan subdomeinen te identificeren waarvoor innovatieplatformen zouden kunnen opgestart worden. Het is immers van essentieel belang dat de politieke verantwoordelijken hun potentieel betrokken overheidsentiteiten duidelijk instrueren in deze. Tevens zal een afdoende externe communicatie opgezet worden teneinde de potentieel geïnteresseerde actoren te informeren over de krachtlijnen van dit gefaseerd Actieplan. Procedure: 1. Elke minister zal, op uitnodiging van de minister bevoegd voor innovatie een contactpersoon/contactpersonen aanduiden die verantwoordelijk is/zijn voor innovatief aanbesteden in zijn domein. Het komt elke minister natuurlijk toe te beslissen om deel te nemen aan het systeem van innovatief aanbesteden. 2. Aan het IWT wordt vervolgens een aanvraag overgemaakt voor het opstarten van het innovatietraject in het kader van innovatief aanbesteden. 3. Het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden adviseert de aanvraag. 4. Een startbudget van 150 keur voor opmaak van een masterplan (concept) en voor de werking van het innovatieplatform wordt gereserveerd door het IWT. 5. Start van het precommercieel aanbestedingstraject (concept, haalbaarheidsstudie, prototype, piloot) na validatie van het project door het Kenniscentrum Innovatief Aanbesteden. 6. Een bijkomend budget tot maximaal 850 keur (dit geeft dus een totaal budget van 1 miljoen euro voor masterplan en precommercieel traject samen) wordt gereserveerd door het IWT. Dit budget kan aangewend worden (zie innovatiematrix tabel 1) voor: 11

12 a) een haalbaarheidsstudie: grootteorde 80 keur b) een prototypeontwikkeling: grootteorde 500 keur c) een pilootproject: grootteorde 750 tot keur. Vanzelfsprekend kunnen de functioneel bevoegde ministers deze ter beschikking gestelde budgetten aanvullen met eigen budgetten. De handleiding: Het concept van Innovatief aanbesteden voor Vlaanderen (bijlage1), zal vervolledigd worden met een aantal templates voor de opmaak masterplan en voor de kostenverrekening. Timing: 1. Na goedkeuring van deze nota zal de minister bevoegd voor het innovatiebeleid de collega ministers verzoeken een contactpersoon innovatief aanbesteden aan te wijzen. 2. Tot 31 december 2008 kan elke minister kenbaar maken in het systeem van innovatief aanbesteden te willen stappen en aanspraak te willen maken op het ter beschikking gestelde budget van maximaal 1 mio. Indien na 1 januari 2009 nog een saldo voorhanden is op de budgettaire enveloppe van maximum 10 mio euro, kunnen nog nieuwe voorstellen of uitbreidingen van reeds aanvaarde voorstellen voorgelegd worden aan de minister bevoegd voor het innovatiebeleid, met volgende modaliteiten: - prioriteit zal nu gegeven worden aan de voorstellen die voorzien in substantiële co-financiering met middelen afkomstig uit de betrokken beleidsdomeinen. Voor bijkomende informatie neemt u gerust contact op met Christophe Veys Juridisch Adviseur IWT Peter Thevissen Wetenschappelijk adviseur IWT 12

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT

Agenda: Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie. Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT Agenda: Onthaal 13u30 14u00 Verwelkoming door Minister voor Sociale Economie Freya Van den Bossche 14u00 14u10 Innovatief Aanbesteden, Yves Dierckx, IWT 14u10 14u30 Complementaire munten : concept en 14u30

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator

Innovatief Aanbesteden. FOD Economie 30 maart 2011. De overheid als actieve innovatiestimulator Innovatief Aanbesteden De overheid als actieve innovatiestimulator FOD Economie 30 maart 2011 Christophe Veys Procurement Legal Advisor & Programme Coordinator PoI Flanders Innovatie stimuleren door subsidies

Nadere informatie

Welkom Departement EWI

Welkom Departement EWI Welkom Departement EWI Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Vlaams Parlement 12 december 2014 Welkom en inleiding Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal Departement

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005

Paul Zeeuwts Directievoorzitter. Symposium VVBB 24 oktober 2005 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Paul Zeeuwts Directievoorzitter Symposium VVBB 24 oktober 2005 1 IWT kort Agentschap Vlaamse overheid sinds 1991

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES

Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Infosessie - 28 april 2017 VEERLE LORIES Agenda 09.30 Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten Veerle Lories, Projectleider PIO Enkele voorbeelden uit de praktijk: Ruimte maken voor innovatie Bart

Nadere informatie

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015

Advies. Ontbinding IWT. Brussel, 19 oktober 2015 Advies Ontbinding IWT Brussel, 19 oktober 2015 SERV_20151019_Ontbinding_IWT_ADV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11 info@serv.be www.serv.be Adviesvraag:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE

Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s. Oproep FICHE ESIF Doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid Operationeel programma EFRO Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit 2. Versterken van het concurrentievermogen van kmo s Oproep FICHE Specifieke doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Innovatief Aanbesteden

Innovatief Aanbesteden Innovatief Aanbesteden Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, december 2015 Innovatief Aanbesteden Verslag goedgekeurd in de Nederlandse kamer van het Rekenhof op 1 december 2015 Vlaams

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

VR DOC.0346/1

VR DOC.0346/1 VR 2017 3103 DOC.0346/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe

Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe Innovatie? Innovatiesteun? Koen Verhaeghe PROFESSIONALISERING KENNISPSRONG TRANSFORMATIE Front office van Agentschap Innoveren en Ondernemen Sensibiliseren/ondersteuning van het instrumentarium Subsidiebegeleiding

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

nr. 3 van MARTINE TAELMAN datum: 26 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Innovatief aanbesteden - Rapport Rekenhof

nr. 3 van MARTINE TAELMAN datum: 26 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Innovatief aanbesteden - Rapport Rekenhof SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3 van MARTINE TAELMAN datum: 26 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatief aanbesteden - Rapport Rekenhof In 2008 startte

Nadere informatie

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt?

Hoeveel bedragen per provincie voor 2012 en 2013 de middelen die het IWT jaarlijks aan alle steunprogramma s besteedt? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 111 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Innovatie - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Economie & Innovatiebeleid

Economie & Innovatiebeleid Economie & Innovatiebeleid ERIC SLEECKX - RAADGEVER ECONOMIE & INNOVATIE KABINET MUYTERS Topics Kernpunten uit beleidsnota minister Muyters mbt E-W-I Fusie AIO & FWO+ KT nieuwigheden Clusterbeleid Kmo-portefeuille

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING COMMENTAAR 10 Kleurrijk Vlaanderen - 21 doelstellingen voor de 21 ste eeuw DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 24 januari 2002 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 1/5 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 2/5

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 12 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT KMO-portefeuille - Aanvragen De kmo-portefeuille is veruit

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ADVIES 84 OPRICHTING VAN HET INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INSTITUUT VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 22 januari 2004 Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies...3 ADVIES BIJ HET VOORONTWERP

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017

Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport. Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ondersteuning projecten duurzaam vervoer en DKTI-Transport Erik van de Burgwal 5 september 2017 Ontwikkelfases en instrumenten subsidies leningen garanties en borgstellingen 1. subsidies 2. leningen 3.

Nadere informatie

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen

Advies. Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Brussel, 12 september 2007 091207 Advies besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energie Advies Besluit haalbaarheidsstudie alternatieve energiesystemen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding en krachtlijnen...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 19.9.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.9.2014 C(2014) 6515 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 19.9.2014 tot aanvulling van Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement. 18 mei 2017 Leo Van de Loock

Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement. 18 mei 2017 Leo Van de Loock Industrie 4.0 presentatie Vlaams parlement 18 mei 2017 Leo Van de Loock inhoud van de startnota 1. inleiding 2. omschrijving van het begrip Industrie 4.0, de bestaande achtergrond en de (initiële) invulling

Nadere informatie

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten

vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Financieringsinstrumenten vooruitgang met financieringsinstrumenten vanuit ESI-fondsen Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling medegefinancierd door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling zijn een duurzame

Nadere informatie

Situering en aanleiding (1)

Situering en aanleiding (1) Evaluatie decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 Kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie 25 januari 2016 Situering en aanleiding (1) Structuur decreet grond rond- en pandenbeleid - Boek

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00938 Onderwerp: Projectovereenkomst EFRO - Technische Bijstand 2014-2020 - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Advies. Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Brussel, 6 november 2003 110603_Advies_Vlaams_Agentsch_Intern_Ondern Advies Voorontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop

mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop mr. Madeleine Broersen juridisch adviseur Eylem Koseoglu senior kennismanager Europese aanbestedingen en overheidsinkoop Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen Maart 2014 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen:

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016

Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Expertmeeting Sociaal Aanbesteden 15 oktober 2016 Presentatie Social Return en de Aanbestedingswet Dr.mr. Petra Oden, lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Introductie 1. Europese Aanbestedingsrichtlijnen

Nadere informatie

nr. 711 van LIONEL BAJART datum: 13 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Kmo-portefeuille - Stand van zaken

nr. 711 van LIONEL BAJART datum: 13 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Kmo-portefeuille - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LIONEL BAJART datum: 13 juli 215 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken Via de kmo-portefeuille zijn

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 10/1 Europa. Beheers- en uitvoeringsovereenkomst Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Duurzame overheidsopdrachten A05 Brussel, 16 december 2008 MH/MG/LC A D V I E S over HET VOORONTWERP TOT FEDERAAL ACTIEPLAN DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2015 COM(2015) 335 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011

HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES VERSIE _ MAART 2011 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie VERSIE _ MAART 2011 HANDLEIDING INDIVIDUELE O&O-HAALBAARHEIDSSTUDIES Deze handleiding heeft betrekking op het instrument van de individuele O&O-haalbaarheidsstudies.

Nadere informatie