Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld."

Transcriptie

1 Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het aanvragen een inkomensvoorziening en van het aanvragen van een vergunning tot het melden van kapotte lantaarnpaal. Wij willen u graag goed van dienst zijn. Daarom hebben wij een aantal servicenormen voor onze dienstverlening opgesteld. Wij willen hiermee duidelijkheid geven over wat u van ons kunt verwachten en waar wij dus ook op aan te spreken zijn. Wij vinden het belangrijk te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom doen wij ook mee aan het onderzoek waarstaatjegemeente.nl dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd. In waarstaatjegemeente.nl wordt onderzoek gedaan naar uw mening over onze dienstverlening. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de dienstverlening van de gemeente Borne en andere gemeenten. Als u vindt dat wij ons niet aan de servicenormen houden of u heeft een idee over de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, horen wij dat graag van u. Achter in dit kwaliteitshandvest zit een antwoordformulier om uw opmerking of idee aan ons kenbaar te maken. Dit kwaliteitshandvest bevat naast algemene informatie over de openingstijden en de bereikbaarheid van de gemeente Borne dus ook normen voor onze dienstverlening. Achterin het handvest treft u een aantal van onze veelgevraagde diensten/producten aan. Naast een korte beschrijving kunt u ook lezen binnen welke termijn uw aanvraag wordt afgehandeld. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Algemene informatie 3 Servicenormen 4 persoonlijk contact 4 Telefoon 5 Brief, en fax 5 Internet 6 Meldingen woon- en leefomgeving 7 Klacht tegen ambtelijk optreden 7 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken 9 Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 11 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 11 2

3 Algemene informatie Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon algemeen Fax Internet Wmo-loket Borne Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon Storingsnummers dag en nacht Nationaal storingsnummer Gas en Stroom Geas (spoedeisende storingen) ( 0,10 p.m.) Kabel (Ziggo) ( 0,10 p.m.) Water (Vitens)

4 Servicenormen De gemeente Borne hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner en/of ondernemer weet waar u aan toe bent als u contact hebt met de gemeente. Maar ook dat onze service aan uw verwachtingen voldoet. In dit kwaliteitshandvest hebben wij onze servicenormen opgeschreven. Hiermee maken wij inzichtelijk wat u van ons kunt verwachten. Hoe lang duurt het voordat u een antwoord krijgt op uw brief, wanneer is uw paspoort klaar en dat wij u duidelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan. Als wij onze belofte niet kunnen nakomen, kunt u ons daarop aanspreken. We hebben dan iets goed te maken. Dit is in ieder geval zo indien: de wachttijd aan het loket langer is dan 20 minuten; u binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw brief, of fax geen ontvangstbevestiging vanuit de gemeente heeft gekregen, waarin staat binnen welke afdeling uw zaak behandeld wordt. uw brief, of fax niet binnen 8 weken beantwoord is, tenzij voor uw schriftelijk verzoek een afwijkende afhandeltermijn geldt. de afhandeling van uw klacht langer duurt dan 6 weken; wij de afhandelingstermijn van onze producten en diensten, zoals bij voorbeeld vergunningen, zonder u hiervan te berichten, overschrijden. Informatie over de gemeente en onze producten en diensten is te vinden: op de website van de gemeente op de wekelijkse infopagina van de gemeente in huis-aan-huisblad De Bornse Courant. in de gemeentegids die jaarlijks wordt uitgegeven. in folders die de gemeente uitgeeft. Persoonlijk contact Voor vrijwel al uw vragen aan de gemeente kunt u het gemeentehuis van de gemeente Borne aan het Rheineplein in Borne bezoeken. Tijdens openingstijden kunt u allerlei producten aanvragen, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisregistratie of een identiteitskaart. In de publiekshal vindt u gemeentelijke folders en kunt u officiële stukken, zoals gemeentelijke verordeningen, inzien. Wist u dat al onze informatie ook op onze internetsite, te vinden is? Bovendien kunt u een aantal veel gevraagde diensten en producten via diezelfde internetsite aanvragen. Steeds meer zullen wij onze diensten en producten via het internet aanbieden, zodat u gewoon vanuit huis zaken met de gemeente kunt doen. 4

5 De receptie van het gemeentehuis is op onderstaande tijden geopend; Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Bij de publieksbalie kunt u terecht op: Maandag van uur tot uur; Dinsdag t/m vrijdag van uur t/m uur; Woensdagmiddag van uur tot uur alleen op afspraak Wat mag u van ons verwachten? Wij staan u vriendelijk en correct te woord. Wij luisteren goed naar wat u vraagt. Wij informeren en/of adviseren u goed en duidelijk. Wij denken aan uw privacy; als u dat wilt kan het gesprek in een spreekkamer of (in sommige gevallen) bij u thuis plaatsvinden. De wachttijd aan het loket is maximaal 20 minuten. Telefoon U kunt ons bellen op ons nieuwe nummer Elke gemeente is op termijn bereikbaar door alleen 14 voor het kengetal te kiezen. De gemeente heeft een belangrijke verwijsfunctie. Als inwoner van Borne kunt u voor veel vragen terecht bij de gemeente. Een deel van deze vragen handelen we binnen de gemeente zelf af en voor het andere deel weet de gemeente de weg die u moet bewandelen. Vanuit de landelijke overheid wordt deze rol ook aangemoedigd. Om de gemeente makkelijk voor iedereen bereikbaar te maken, is het 14+netnummer ontwikkeld Telefonisch is de gemeente bereikbaar op nummer op onderstaande tijden: Telefoon en receptie: Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Het storingsnummer buiten kantooruren is (alleen voor calamiteiten). Het Wmo loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur op het nummer De productgroep sociale zaken heeft elke werkdag telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur tot uur ( ) Wat mag u van ons verwachten? Wij nemen altijd op met een groet en de naam van onze gemeente. Wij staan u correct en vriendelijk te woord. 5

6 Bij het doorverbinden wordt u eerst aangekondigd en wordt doorgegeven waarvoor u belt, zodat u niet twee keer uw verhaal hoeft te doen. Brief, en fax De gemeente Borne bereikbaar via: Gemeente Borne Postbus AE Borne Fax Wat mag u van ons verwachten voor wat betreft de afhandeling van uw brief, (via of fax? Na ontvangst ervan krijgt u van de gemeente binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat welke afdeling uw zaak behandelt. Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 8 weken. Dit geldt niet als de wet andere termijnen voorschrijft. Gebeurt dit niet, dan hebben wij iets goed te maken. U krijgt in ieder geval van ons alsnog antwoord. Voor de afhandeling van onderstaande producten gelden termijnen, die afwijken van de standaard van 8 weken: planschade verzoeken Aanvraag omgevingsvergunning (onder andere bouwen, kappen, slopen, inrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) (jaar)aanvraag leerlingenvervoer (tussendoor) aanvraag leerlingenvervoer aanvraag jaarsubsidies aanvraag drank- en horecawetvergunning klachten behandeling bezwaarschriften 3 maanden 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure). Binnen 1 week ontvangt u een brief, welke procedure van toepassing is. 4 maanden 3 weken 3 maanden 12 weken 6 weken 18 weken, na afloop van de bezwaartermijn Internet Op de gemeentelijke website vindt u informatie over gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast treft u er allerlei nieuwsfeiten aan. Een aantal zaken kunt u vanuit huis regelen. U kunt nu al gebruik maken van DigiD 6

7 (een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren) voor het aanvragen van verschillende producten en diensten. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan te bieden. Onderstaande producten zijn online af te wikkelen: Het laten berekenen OZB Het indienen van een bezwaarschrift Het aanvragen eigen verklaring rijbewijs Indienen verzoek geheimhouding persoonsgegevens Hondenbelasting (aan- afmelden) Indienen klacht Informatiepakket aanvragen Leerlingenvervoer aanvragen Melding woonomgeving Naamgebruik wijzigen Aanvragen parkeervergunning bewoners Toestemming paspoort Aanvragen uittreksel GBA Doorgeven verhuizing binnen Borne Doorgeven verhuizing naar Borne Wmo voorziening aanvragen Aanvraag omgevingsvergunning (bouwen, kappen, slopen, in- en uitrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) Ons beleid is erop gericht om steeds meer producten en diensten digitaal aan te bieden. Meldingen woon- en leefomgeving Het kan zijn dat u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt doorgeven. U ervaart bijvoorbeeld overlast door rondslingerend zwerfvuil, afval, slechte of beschadigde bestrating, vernieling of niet werkende verlichting. Elke melding is voor ons van waarde zodat we de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving kunnen verbeteren. Als u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt indienen kan aan de balies in het gemeentehuis, via de telefoon op of via onze website Hoe gaat het in zijn werk? De gemeente streeft ernaar om uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat of het maaien van gras). Andere meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie ondernomen wordt. Zoals 7

8 bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels. Als blijkt dat de afhandeling van uw melding langer gaat duren dan verwacht nemen we met u contact op over de afhandeling van uw melding. Vanzelfsprekend doen we dit niet bij anonieme meldingen. Overigens worden uw gegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Klacht tegen ambtelijk optreden Ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij het bestuursorgaan. De bestuurorganen van de gemeente zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. U kunt een klacht indienen bij de burgemeester. De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. Er vindt een onafhankelijke beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling te komen toelichten. Een klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan maximaal vier weken worden verlengd. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Mocht u het niet eens zijn met de behandeling van uw klacht of de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u De Overijsselse Ombudsman verzoeken om de klacht en de behandeling daarvan opnieuw te onderzoeken. Voorwaarde is dus dat in eerste instantie de gemeentelijke klachtenprocedure is doorlopen. Aan de behandeling van de klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Secretariaat De Overijsselse Ombudsman: Postbus 140, 8100 AC Raalte Telefoon Meer informatie is ook te vinden op 8

9 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken Uitzoeken informatie burgerlijke stand: beantwoording van informatievragen uit de burgerlijke stand aan personen of organisaties die daar recht op hebben. Schriftelijk/ per fax. faxnummer Afhandeltermijn: binnen 5 werkdagen. Aangifte Erkenning: regelt de juridische band tussen een kind en een vader als vader en moeder niet gehuwd zijn. Aangifte geboorte: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. Aanvraag uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie: Aangifte huwelijk/ondertrouw of aangifte geregistreerd partnerschap: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat men wil huwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan. Dit moet tenminste 14 dagen voor het huwelijk. Afhandeling alleen op afspraak. Inschrijving Echtscheidingsvonnis: Inschrijving van een vonnis in het huwelijksregister. Afhandeling op dag van ontvangst (per post). Aanvraag legalisatie handtekening: bevestiging door medewerker publiekszaken van de echtheid van een handtekening. Aanvraag legalisatie fotokopie: bevestiging door medewerker publiekszaken dat een fotokopie van een waardedocument, daadwerkelijk een kopie is van dat document. Aanvraag Nederlandse identiteitskaart: identiteitsbewijs en reisdocument voor groot deel van Europa. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: Afhandeling alleen op afspraak. Aangifte overlijden: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden. 9

10 Aanvraag Nederlands Paspoort: identiteitsbewijs en reisdocument voor ieder land ter wereld. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag Rijbewijs: verklaring van rijvaardigheid en geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen/ Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag uitstel begraven of cremeren: verlof afgegeven door ambtenaar van de burgerlijke stand voor begrafenis of crematie na de zesde werkdag na overlijden. Aanvraag uittreksel burgerlijke stand: uittreksels uit geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister. Aangifte verhuizing binnen Borne: verhuizing van het ene adres in Borne naar een ander adres in Borne. Aangifte verhuizing naar Borne: verhuizing van adres buiten Borne naar adres in Borne. Afhandeling: 3 werkdagen. Aangifte emigratie: vertrek vanuit Borne naar het buitenland. Na aangifte binnen openingstijden wordt het direct verwerkt. Aanvraag geneeskundige verklaring: in een aantal gevallen is voor de aanvraag van een rijbewijs een bepaalde procedure vereist, waarvoor dit formulier moet worden aangeschaft. Directe afhandeling tijdens openingstijden Aanvraag verklaring omtrent het gedrag: een verklaring uit de registers van Justitie dat er geen bezwaar is tegen het functioneren van iemand binnen een bepaalde setting (bijvoorbeeld werkrelatie, stage, emigratie). Afhandeling: 2 tot 4 weken Aanvraag vluchtelingenpaspoort:: reisdocument voor vluchtelingen. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling 2 werkdagen. Aanvraag vreemdelingenpaspoort: reisdocument voor vreemdelingen. Afhandeling alleen op afspraak. 10

11 Verklaring naamgebruik: mensen die gehuwd zijn of zijn geweest of mensen die een geregistreerd partnerschap hebben of hebben gehad, kunnen een keuze maken hoe ze willen worden aangeschreven. Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita): Een bewijs dat iemand administratief nog in leven is (voor pensioenfondsen en verzekeraars). Verzoek om geheimhouding gegevens: een verzoek van de burger aan de gemeente om nog zwaardere criteria te verbinden aan de afweging voor verstrekking van zijn of haar gegevens dan toch al wettelijk (wet GBA) zijn vastgelegd. Omwisseling rijbewijs: van verschillende landen ter wereld kan (en soms moet) het rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Enkele weken (de aanvraag is bij de gemeente, maar de afhandeling doet de Rijksdienst voor het Wegverkeer). Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als dat wat moeilijker gaat, gaat u op zoek naar een oplossing. De gemeente ondersteunt vrijwilligers, mantelzorgers en geeft advies aan cliënten. De gemeente gaat in overleg met organisaties en waar nodig kunt u een individuele voorziening ontvangen. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn een rolstoel, een scootmobiel of hulp in de huishouding. Binnen 1 à 2 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend wordt er telefonisch contact met u opgenomen. De consulent vraagt aan u waar u mee geholpen wilt worden en maakt, indien dit wenselijk is, met u een afspraak voor een huisbezoek. De consulent komt binnen 2 weken na aanvraag op bezoek. Mocht uit het eerste telefonisch gesprek blijken, dat er sprake is van een spoedsituatie zal hier ook naar gehandeld worden Binnen 8 weken na aanvraag ontvangt u een beschikking. Soms is het noodzakelijk om extern advies op te vragen (bijvoorbeeld aan een medisch adviseur of een bouwtechnisch adviseur). De consulent zal dit altijd met u bespreken. Mocht dit gevolgen hebben voor de termijnen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 11

12 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met ingang van 1 oktober 2010 zijn de verschillende vergunningen met betrekking tot onder andere bouwen, verbouwen, kappen, slopen, aanleggen van een inrit en het afwijken van het bestemmingsplan samengevoegd in één omgevingsvergunning. Er gaat één procedure gelden, die niet langer dan zes maanden mag duren, waarop één besluit volgt. Met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt een afhandeltermijn van 8 weken. De uitgebreide procedure kent een afhandeltermijn van 26 weken. Binnen één week na uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangt u een brief, waarin staat welke procedure op uw aanvraag van toepassing is. 12

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer

Service op een hoger niveau. Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Service op een hoger niveau Kwaliteitshandvest gemeente Haarlemmermeer Samen werken wij aan Kwaliteit. Weten waar u aan toe bent! Dat is wat wij bij de gemeente Haarlemmermeer belangrijk vinden. Daarom

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014

SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 SERVICENORMEN GEMEENTE MOERDIJK, JULI 2014 De gemeente Moerdijk streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe heeft de gemeente

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief. . Versie november 2012

Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop. I. De contactkanalen. Telefoon. Balie. Brief.  . Versie november 2012 Kwaliteitshandvest Gemeente Nieuwkoop Versie november 2012 De gemeente Nieuwkoop streeft er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan haar burgers (inwoners/bedrijven/instellingen) te verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING!

KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! KWALITEITSHANDVEST VAN DE GEMEENTE WEERT SPREEK ONS AAN OP ONZE DIENSTVERLENING! De gemeente Weert streeft ernaar haar burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om duidelijk te maken wat u van ons kunt

Nadere informatie

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg

Zo werken wij. Servicenormen van de gemeente Culemborg Zo werken wij Servicenormen van de gemeente Culemborg Welkom bij uw gemeente De gemeente is er voor u. Voor allerlei producten en diensten kunt u bij de gemeente terecht: van het aanvragen van een paspoort

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst!

Wij zijn u graag van dienst! Wij zijn u graag van dienst! Wij doen dit open, eerlijk en duidelijk en vertellen in deze folder hoe onze service eruit ziet www.nijmegen.nl Wij zijn u graag van dienst Wat wij als gemeente doen, staat

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Wat u van de gemeente mag verwachten. hoorn.nl. Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn

Kwaliteitshandvest. Wat u van de gemeente mag verwachten. hoorn.nl. Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn 1 Kwaliteitshandvest Wat u van de gemeente mag verwachten `` Bezoekadres: Nieuwe steen 1, Hoorn Correspondentieadres: Postbus 603, 1620 AR Hoorn Internet: www.hoorn.nl e-mail: gemeente@hoorn.nl hoorn.nl

Nadere informatie

Wat mag u van onze service verwachten?

Wat mag u van onze service verwachten? [kwaliteitshandvest, versie 9 juli 2008] Wat mag u van onze service verwachten? De dienstverlening van de gemeente Hengelo Samen Zichtbaar Beter Beste klant, Wat mag u van onze service verwachten? De gemeente

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Inleiding Een goede dienstverlening aan mensen, bedrijven en instellingen die in de gemeente wonen en aanwezig zijn is belangrijk. De gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht)

Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Onze nieuwe servicenormen (het totaaloverzicht) Algemeen Telefoon Als u belt via 14 010, dan nemen wij binnen 25 seconden de telefoon op. Wij verbinden u maximaal één keer door. Spreekt u af dat u wordt

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Klacht over leverancier Een klacht over een leverancier van zorg of voorzieningen moet u bij de betreffende leverancier indienen.

Klacht over leverancier Een klacht over een leverancier van zorg of voorzieningen moet u bij de betreffende leverancier indienen. Klachtenregeling Porthos heeft dagelijks veel contact met personen, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contact kan er soms iets misgaan. Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld, kunt u een

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam

Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Kwaliteitshandvest gemeente Appingedam Eerlijk over de dienstverlening die u mag verwachten Gemeente Appingedam Bezoekadres Wilhelminaweg 14 9901 CM Appingedam Postadres Postbus 15 9900 AA Appingedam Telefoon

Nadere informatie

De service die wij beloven

De service die wij beloven De service die wij beloven Kwaliteitshandvest dienstverlening Begroting 2014 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 Waarom dit Kwaliteitshandvest? 1. Contact met de gemeente 4 U kiest zelf hoe 2. Afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten

Duidelijk Doetinchem. Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Duidelijk Doetinchem Een overzicht van de service die u van ons kunt verwachten Uitgave gemeente Doetinchem juli 2008 Ontwerp en druk: groep repro gemeente Doetinchem Tekstredactie: Beer & Sterk, Doetinchem

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest 2010

Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest 2010 Kwaliteitshandvest gemeente Heerhugowaard Wij weten maar al te goed hoe vervelend het is om te moeten wachten, zeker als je niet precies weet waar je aan toe bent. Daarom heeft

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe)

afhandelingstermijn verkiezingen 8 weken terstond Nee servicenorm 15 min wachtijd balie Adreswijziging (verhuizing binnen de gemeente Olst-Wijhe) Product/dienst Wettelijke afhandelingstermijn Servicenorm 2013? Burgerzaken/KCC Aanmelding bij vestiging vanuit andere landen Aanmelding bij vestiging vanuit een EU-land Aanvraag vervangende stempas 8

Nadere informatie

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Huwelijk en geregistreerd partnerschap Huwelijk en geregistreerd partnerschap U hebt trouwplannen of wilt uw partnerschap officieel laten registreren. Daar feliciteren wij u van harte mee. In deze folder leest u hoe u aangifte doet, welke trouwlocaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN

TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN TROUWEN PARTNERSCHAPSREGISTRATIE IN GEMEENTE REUSEL DE MIERDEN TROUWEN IN GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN Wanneer u de beslissing hebt genomen om te gaan trouwen, gaat u allerlei zaken regelen. Met deze informatie

Nadere informatie

Voorwoord. Zo doen we dat!

Voorwoord. Zo doen we dat! Voorwoord De gemeente is er voor ú. Komt u naar onze stadswinkel, belt of schrijft u ons of heeft u informatie nodig? Dan willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Hoe we dat doen? Daar zijn

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw A. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Dienstverlening, vakeenheid Belastingen Dossiernummer:

Nadere informatie

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85

E-loket. Bijlage 3. Dordrecht. Totaal diensten 85 Bijlage 3 E-loket Om een indruk te geven welke producten via het web aangeboden worden vermeld ik hieronder de diensten die de gemeente Dordrecht en Enschede direct (on line) aanbiedt. Dordrecht Totaal

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015)

4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) 4.3 Welzijn (2 e wijziging per 1 januari 2015) Burgerzaken Nr. 4.3.1 Het verlenen, weigeren en intrekken van gehandicaptenparkeerkaarten (bestuurders- en passagierskaarten) Art. 49 e.v. Besluit administratieve

Nadere informatie

Klachten en geschillen. waar je thuis bent...

Klachten en geschillen. waar je thuis bent... Klachten en geschillen waar je thuis bent... Gericht op tevreden klanten Onze dienstverlening is er op gericht om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Meestal slagen we daar ook in. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij!

Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf. Een brochure met alle afspraken op een rij! Het moet goed! Wat u als inwoner mag verwachten van de gemeente Weststellingwerf.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B

Aangifte ondertrouw. 1. Persoonsgegevens. Ondergetekenden Echtgenoot of partner A Echtgenoot of partner B Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel t.a.v. de afdeling Publiekszaken/Cluster Burgerzaken Postbus 5 5480 AA Schijndel Aangifte ondertrouw Voorwaarden voor het doen van schriftelijke

Nadere informatie

Op welke service kunt u rekenen?

Op welke service kunt u rekenen? Op welke service kunt u rekenen? Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag voor huishoudelijke hulp? Hoe lang moet ik wachten op mijn nieuwe rijbewijs? Voorwoord Wij werken aan onze service Als gemeente

Nadere informatie

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE De gemeente neemt veel besluiten. Of liever gezegd, de bestuursorganen van de gemeente nemen besluiten. De bestuursorganen

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek

Leeuwarden heeft Antwoord. Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Leeuwarden heeft Antwoord Dienstverleningsdag ISZF 25 juni 2010 Saskia van den Broek Inleiding Overheid heeft Antwoord Landelijk concept ondersteund door VNG Programma Dienstverlening Vertaling naar ambities

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem

Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem Postbus 56 6270 AB Gulpen Willem Vliegenstraat 12 6271 DA Gulpen T 043-880 06 00 F 043-880 06 01 info@gulpen-wittem.nl www.gulpen-wittem.nl Ondertrouw en trouwen in Gulpen-Wittem Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap

Vereenvoudiging aangifte huwelijke of geregistreerd partnerschap Collegevoorstel Inleiding: Voordat 2 burgers/een stel een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen aangaan is het verplicht aangifte te doen. Het burgerlijk wetboek eist dat men documenten zoals een

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit:

De overige producten zullen in de komende jaren worden toegevoegd. De planning hiervan ziet er als volgt uit: Leges burgerzaken Inleiding In het Tarievenboek 2014 is aangegeven dat we eind 2014 ook de leges burgerzaken transparant en op basis van de baten en lasten in de begroting gaan vastleggen. De kosten van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert

Natuurlijk wonen. Uw situatie verandert Natuurlijk wonen Uw situatie verandert 1 Uw woonsituatie verandert In een aantal gevallen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw woonsituatie aan ons doorgeeft. In deze brochure leest u welke veranderingen

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 2 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer? Heeft u al huwelijksaangifte

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven

De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven De omgevingsvergunning: gemak voor burger en bedrijfsleven Per 1 oktober 2010 is de nieuwe omgevingsvergunning van kracht. Wie wil bouwen, verbouwen, een boom wil kappen of een nieuwe oprit wil aanleggen

Nadere informatie

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS

6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS 6.1 SERVICECODE, GEDRAGSREGELS, HUISREGELS Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinator agressie en geweld, leidinggevenden Voorbeeld van een servicecode

Nadere informatie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie

Aangifte van Verhuizing & Emigratie > Aangifte van Verhuizing & Emigratie Dit formulier dient u in te leveren aan de balie van het stadhuis. Het adres van het stadhuis van de gemeente Assen is: Aangifte van Verhuizing Vestiging Stadhuis

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken?

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken? ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Beloning van onze medewerkers

Beloning van onze medewerkers ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Informatie over ondertrouw Huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie GEMEENTE PEKELA

Informatie over ondertrouw Huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie GEMEENTE PEKELA Informatie over ondertrouw Huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie GEMEENTE PEKELA De afdeling Burgerzaken is geopend van: Albatrosgebouw Met ingang van 4 februari 2013 werken wij ook op afspraak.

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

CP1. wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven

CP1. wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven CP1 wijzigingen in je persoonsgegevens doorgeven In Nederland moet iedereen de gegevens over een verhuizing, over geboorte en overlijden, en over huwelijk en scheiding doorgeven aan de gemeente. In deze

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie