Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld."

Transcriptie

1 Voorwoord De gemeente Borne is er voor de inwoners van en de ondernemers in Borne, Zenderen en Hertme. U kunt voor allerlei diensten bij ons terecht. Van het aanvragen van een legitimatiebewijs tot het aanvragen een inkomensvoorziening en van het aanvragen van een vergunning tot het melden van kapotte lantaarnpaal. Wij willen u graag goed van dienst zijn. Daarom hebben wij een aantal servicenormen voor onze dienstverlening opgesteld. Wij willen hiermee duidelijkheid geven over wat u van ons kunt verwachten en waar wij dus ook op aan te spreken zijn. Wij vinden het belangrijk te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom doen wij ook mee aan het onderzoek waarstaatjegemeente.nl dat eens per twee jaar wordt uitgevoerd. In waarstaatjegemeente.nl wordt onderzoek gedaan naar uw mening over onze dienstverlening. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de dienstverlening van de gemeente Borne en andere gemeenten. Als u vindt dat wij ons niet aan de servicenormen houden of u heeft een idee over de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, horen wij dat graag van u. Achter in dit kwaliteitshandvest zit een antwoordformulier om uw opmerking of idee aan ons kenbaar te maken. Dit kwaliteitshandvest bevat naast algemene informatie over de openingstijden en de bereikbaarheid van de gemeente Borne dus ook normen voor onze dienstverlening. Achterin het handvest treft u een aantal van onze veelgevraagde diensten/producten aan. Naast een korte beschrijving kunt u ook lezen binnen welke termijn uw aanvraag wordt afgehandeld. Het kwaliteitshandvest is op 12 juli 2011 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Algemene informatie 3 Servicenormen 4 persoonlijk contact 4 Telefoon 5 Brief, en fax 5 Internet 6 Meldingen woon- en leefomgeving 7 Klacht tegen ambtelijk optreden 7 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken 9 Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 11 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 11 2

3 Algemene informatie Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon algemeen Fax Internet Wmo-loket Borne Bezoekadres Rheineplein DG Borne Postadres Postbus AE Borne Telefoon Storingsnummers dag en nacht Nationaal storingsnummer Gas en Stroom Geas (spoedeisende storingen) ( 0,10 p.m.) Kabel (Ziggo) ( 0,10 p.m.) Water (Vitens)

4 Servicenormen De gemeente Borne hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoner en/of ondernemer weet waar u aan toe bent als u contact hebt met de gemeente. Maar ook dat onze service aan uw verwachtingen voldoet. In dit kwaliteitshandvest hebben wij onze servicenormen opgeschreven. Hiermee maken wij inzichtelijk wat u van ons kunt verwachten. Hoe lang duurt het voordat u een antwoord krijgt op uw brief, wanneer is uw paspoort klaar en dat wij u duidelijk uitleggen waarom iets wel of niet kan. Als wij onze belofte niet kunnen nakomen, kunt u ons daarop aanspreken. We hebben dan iets goed te maken. Dit is in ieder geval zo indien: de wachttijd aan het loket langer is dan 20 minuten; u binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw brief, of fax geen ontvangstbevestiging vanuit de gemeente heeft gekregen, waarin staat binnen welke afdeling uw zaak behandeld wordt. uw brief, of fax niet binnen 8 weken beantwoord is, tenzij voor uw schriftelijk verzoek een afwijkende afhandeltermijn geldt. de afhandeling van uw klacht langer duurt dan 6 weken; wij de afhandelingstermijn van onze producten en diensten, zoals bij voorbeeld vergunningen, zonder u hiervan te berichten, overschrijden. Informatie over de gemeente en onze producten en diensten is te vinden: op de website van de gemeente op de wekelijkse infopagina van de gemeente in huis-aan-huisblad De Bornse Courant. in de gemeentegids die jaarlijks wordt uitgegeven. in folders die de gemeente uitgeeft. Persoonlijk contact Voor vrijwel al uw vragen aan de gemeente kunt u het gemeentehuis van de gemeente Borne aan het Rheineplein in Borne bezoeken. Tijdens openingstijden kunt u allerlei producten aanvragen, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisregistratie of een identiteitskaart. In de publiekshal vindt u gemeentelijke folders en kunt u officiële stukken, zoals gemeentelijke verordeningen, inzien. Wist u dat al onze informatie ook op onze internetsite, te vinden is? Bovendien kunt u een aantal veel gevraagde diensten en producten via diezelfde internetsite aanvragen. Steeds meer zullen wij onze diensten en producten via het internet aanbieden, zodat u gewoon vanuit huis zaken met de gemeente kunt doen. 4

5 De receptie van het gemeentehuis is op onderstaande tijden geopend; Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Bij de publieksbalie kunt u terecht op: Maandag van uur tot uur; Dinsdag t/m vrijdag van uur t/m uur; Woensdagmiddag van uur tot uur alleen op afspraak Wat mag u van ons verwachten? Wij staan u vriendelijk en correct te woord. Wij luisteren goed naar wat u vraagt. Wij informeren en/of adviseren u goed en duidelijk. Wij denken aan uw privacy; als u dat wilt kan het gesprek in een spreekkamer of (in sommige gevallen) bij u thuis plaatsvinden. De wachttijd aan het loket is maximaal 20 minuten. Telefoon U kunt ons bellen op ons nieuwe nummer Elke gemeente is op termijn bereikbaar door alleen 14 voor het kengetal te kiezen. De gemeente heeft een belangrijke verwijsfunctie. Als inwoner van Borne kunt u voor veel vragen terecht bij de gemeente. Een deel van deze vragen handelen we binnen de gemeente zelf af en voor het andere deel weet de gemeente de weg die u moet bewandelen. Vanuit de landelijke overheid wordt deze rol ook aangemoedigd. Om de gemeente makkelijk voor iedereen bereikbaar te maken, is het 14+netnummer ontwikkeld Telefonisch is de gemeente bereikbaar op nummer op onderstaande tijden: Telefoon en receptie: Maandag van uur tot uur Dinsdag t/m donderdag van uur t/m uur Vrijdag van uur tot uur Het storingsnummer buiten kantooruren is (alleen voor calamiteiten). Het Wmo loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur op het nummer De productgroep sociale zaken heeft elke werkdag telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur tot uur ( ) Wat mag u van ons verwachten? Wij nemen altijd op met een groet en de naam van onze gemeente. Wij staan u correct en vriendelijk te woord. 5

6 Bij het doorverbinden wordt u eerst aangekondigd en wordt doorgegeven waarvoor u belt, zodat u niet twee keer uw verhaal hoeft te doen. Brief, en fax De gemeente Borne bereikbaar via: Gemeente Borne Postbus AE Borne Fax Wat mag u van ons verwachten voor wat betreft de afhandeling van uw brief, (via of fax? Na ontvangst ervan krijgt u van de gemeente binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat welke afdeling uw zaak behandelt. Wij beantwoorden uw brief binnen maximaal 8 weken. Dit geldt niet als de wet andere termijnen voorschrijft. Gebeurt dit niet, dan hebben wij iets goed te maken. U krijgt in ieder geval van ons alsnog antwoord. Voor de afhandeling van onderstaande producten gelden termijnen, die afwijken van de standaard van 8 weken: planschade verzoeken Aanvraag omgevingsvergunning (onder andere bouwen, kappen, slopen, inrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) (jaar)aanvraag leerlingenvervoer (tussendoor) aanvraag leerlingenvervoer aanvraag jaarsubsidies aanvraag drank- en horecawetvergunning klachten behandeling bezwaarschriften 3 maanden 8 weken (reguliere procedure) of 26 weken (uitgebreide procedure). Binnen 1 week ontvangt u een brief, welke procedure van toepassing is. 4 maanden 3 weken 3 maanden 12 weken 6 weken 18 weken, na afloop van de bezwaartermijn Internet Op de gemeentelijke website vindt u informatie over gemeentelijke producten en diensten. Daarnaast treft u er allerlei nieuwsfeiten aan. Een aantal zaken kunt u vanuit huis regelen. U kunt nu al gebruik maken van DigiD 6

7 (een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren) voor het aanvragen van verschillende producten en diensten. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk producten en diensten digitaal aan te bieden. Onderstaande producten zijn online af te wikkelen: Het laten berekenen OZB Het indienen van een bezwaarschrift Het aanvragen eigen verklaring rijbewijs Indienen verzoek geheimhouding persoonsgegevens Hondenbelasting (aan- afmelden) Indienen klacht Informatiepakket aanvragen Leerlingenvervoer aanvragen Melding woonomgeving Naamgebruik wijzigen Aanvragen parkeervergunning bewoners Toestemming paspoort Aanvragen uittreksel GBA Doorgeven verhuizing binnen Borne Doorgeven verhuizing naar Borne Wmo voorziening aanvragen Aanvraag omgevingsvergunning (bouwen, kappen, slopen, in- en uitrit, monument, milieu en afwijken bestemmingsplan) Ons beleid is erop gericht om steeds meer producten en diensten digitaal aan te bieden. Meldingen woon- en leefomgeving Het kan zijn dat u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt doorgeven. U ervaart bijvoorbeeld overlast door rondslingerend zwerfvuil, afval, slechte of beschadigde bestrating, vernieling of niet werkende verlichting. Elke melding is voor ons van waarde zodat we de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving kunnen verbeteren. Als u een melding over uw woon- en leefomgeving wilt indienen kan aan de balies in het gemeentehuis, via de telefoon op of via onze website Hoe gaat het in zijn werk? De gemeente streeft ernaar om uw melding zo spoedig mogelijk af te handelen. Het kan voorkomen dat bepaalde meldingen worden meegenomen in een planning om deze later uit te voeren (bijvoorbeeld het wegborstelen van onkruid op straat of het maaien van gras). Andere meldingen zijn zo spoedeisend dat direct actie ondernomen wordt. Zoals 7

8 bijvoorbeeld bij gaten in wegen of bij weggeslagen putdeksels. Als blijkt dat de afhandeling van uw melding langer gaat duren dan verwacht nemen we met u contact op over de afhandeling van uw melding. Vanzelfsprekend doen we dit niet bij anonieme meldingen. Overigens worden uw gegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Klacht tegen ambtelijk optreden Ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid tegenover hem of een ander heeft gedragen een klacht in te dienen bij het bestuursorgaan. De bestuurorganen van de gemeente zijn: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. U kunt een klacht indienen bij de burgemeester. De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd. Er vindt een onafhankelijke beoordeling van uw klacht plaats. Het is mogelijk dat u verzocht wordt uw klacht mondeling te komen toelichten. Een klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. Deze termijn kan maximaal vier weken worden verlengd. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan krijgt u hierover schriftelijk bericht. Mocht u het niet eens zijn met de behandeling van uw klacht of de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u De Overijsselse Ombudsman verzoeken om de klacht en de behandeling daarvan opnieuw te onderzoeken. Voorwaarde is dus dat in eerste instantie de gemeentelijke klachtenprocedure is doorlopen. Aan de behandeling van de klacht zijn voor u geen kosten verbonden. Secretariaat De Overijsselse Ombudsman: Postbus 140, 8100 AC Raalte Telefoon Meer informatie is ook te vinden op 8

9 Afhandeltijden van producten van de productgroep Publiekszaken Uitzoeken informatie burgerlijke stand: beantwoording van informatievragen uit de burgerlijke stand aan personen of organisaties die daar recht op hebben. Schriftelijk/ per fax. faxnummer Afhandeltermijn: binnen 5 werkdagen. Aangifte Erkenning: regelt de juridische band tussen een kind en een vader als vader en moeder niet gehuwd zijn. Aangifte geboorte: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat een kind geboren is. Aanvraag uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie: Aangifte huwelijk/ondertrouw of aangifte geregistreerd partnerschap: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat men wil huwen of een geregistreerd partnerschap wil aangaan. Dit moet tenminste 14 dagen voor het huwelijk. Afhandeling alleen op afspraak. Inschrijving Echtscheidingsvonnis: Inschrijving van een vonnis in het huwelijksregister. Afhandeling op dag van ontvangst (per post). Aanvraag legalisatie handtekening: bevestiging door medewerker publiekszaken van de echtheid van een handtekening. Aanvraag legalisatie fotokopie: bevestiging door medewerker publiekszaken dat een fotokopie van een waardedocument, daadwerkelijk een kopie is van dat document. Aanvraag Nederlandse identiteitskaart: identiteitsbewijs en reisdocument voor groot deel van Europa. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: Afhandeling alleen op afspraak. Aangifte overlijden: aangifte bij ambtenaar van de burgerlijke stand dat iemand is overleden. 9

10 Aanvraag Nederlands Paspoort: identiteitsbewijs en reisdocument voor ieder land ter wereld. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag Rijbewijs: verklaring van rijvaardigheid en geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen/ Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling: 2 werkdagen. Aanvraag uitstel begraven of cremeren: verlof afgegeven door ambtenaar van de burgerlijke stand voor begrafenis of crematie na de zesde werkdag na overlijden. Aanvraag uittreksel burgerlijke stand: uittreksels uit geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister. Aangifte verhuizing binnen Borne: verhuizing van het ene adres in Borne naar een ander adres in Borne. Aangifte verhuizing naar Borne: verhuizing van adres buiten Borne naar adres in Borne. Afhandeling: 3 werkdagen. Aangifte emigratie: vertrek vanuit Borne naar het buitenland. Na aangifte binnen openingstijden wordt het direct verwerkt. Aanvraag geneeskundige verklaring: in een aantal gevallen is voor de aanvraag van een rijbewijs een bepaalde procedure vereist, waarvoor dit formulier moet worden aangeschaft. Directe afhandeling tijdens openingstijden Aanvraag verklaring omtrent het gedrag: een verklaring uit de registers van Justitie dat er geen bezwaar is tegen het functioneren van iemand binnen een bepaalde setting (bijvoorbeeld werkrelatie, stage, emigratie). Afhandeling: 2 tot 4 weken Aanvraag vluchtelingenpaspoort:: reisdocument voor vluchtelingen. Afhandeling: 5 werkdagen; Spoedafhandeling 2 werkdagen. Aanvraag vreemdelingenpaspoort: reisdocument voor vreemdelingen. Afhandeling alleen op afspraak. 10

11 Verklaring naamgebruik: mensen die gehuwd zijn of zijn geweest of mensen die een geregistreerd partnerschap hebben of hebben gehad, kunnen een keuze maken hoe ze willen worden aangeschreven. Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita): Een bewijs dat iemand administratief nog in leven is (voor pensioenfondsen en verzekeraars). Verzoek om geheimhouding gegevens: een verzoek van de burger aan de gemeente om nog zwaardere criteria te verbinden aan de afweging voor verstrekking van zijn of haar gegevens dan toch al wettelijk (wet GBA) zijn vastgelegd. Omwisseling rijbewijs: van verschillende landen ter wereld kan (en soms moet) het rijbewijs omgewisseld worden voor een Nederlands rijbewijs. Enkele weken (de aanvraag is bij de gemeente, maar de afhandeling doet de Rijksdienst voor het Wegverkeer). Afhandeltermijnen van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als dat wat moeilijker gaat, gaat u op zoek naar een oplossing. De gemeente ondersteunt vrijwilligers, mantelzorgers en geeft advies aan cliënten. De gemeente gaat in overleg met organisaties en waar nodig kunt u een individuele voorziening ontvangen. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn een rolstoel, een scootmobiel of hulp in de huishouding. Binnen 1 à 2 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend wordt er telefonisch contact met u opgenomen. De consulent vraagt aan u waar u mee geholpen wilt worden en maakt, indien dit wenselijk is, met u een afspraak voor een huisbezoek. De consulent komt binnen 2 weken na aanvraag op bezoek. Mocht uit het eerste telefonisch gesprek blijken, dat er sprake is van een spoedsituatie zal hier ook naar gehandeld worden Binnen 8 weken na aanvraag ontvangt u een beschikking. Soms is het noodzakelijk om extern advies op te vragen (bijvoorbeeld aan een medisch adviseur of een bouwtechnisch adviseur). De consulent zal dit altijd met u bespreken. Mocht dit gevolgen hebben voor de termijnen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 11

12 Afhandeltermijn aanvraag vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met ingang van 1 oktober 2010 zijn de verschillende vergunningen met betrekking tot onder andere bouwen, verbouwen, kappen, slopen, aanleggen van een inrit en het afwijken van het bestemmingsplan samengevoegd in één omgevingsvergunning. Er gaat één procedure gelden, die niet langer dan zes maanden mag duren, waarop één besluit volgt. Met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure geldt een afhandeltermijn van 8 weken. De uitgebreide procedure kent een afhandeltermijn van 26 weken. Binnen één week na uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangt u een brief, waarin staat welke procedure op uw aanvraag van toepassing is. 12

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie