1. Inkomstenbelasting/premie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Inkomstenbelasting/premie"

Transcriptie

1 Tabellen IB/PH Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen Inkomstenbelasting Belastingplicht Inkomstenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen. Binnenlandse belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn de natuurlijke personen die in Nederland woonachtig zijn. Buitenlandse belastingplichtigen zijn de natuurlijke personen die niet in Nederland woonachtig zijn maar wel Nederlands inkomen genieten Partnerregeling Bij de heffing van inkomstenbelasting speelt de partner van de belastingplichtige een rol. Als partner wordt aangemerkt (ook wel de partnerregeling genoemd): de echtgenoot; de ongehuwde meerderjarige persoon met wie ongehuwde meerderjarige belastingplichtige een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en die op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staat ingeschreven; degene met wie de belastingplichtige op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen staat ingeschreven en uit wiens relatie met de belastingplichtige een kind is geboren, of die een kind van de belastingplichtige heeft erkend dan wel van wie een kind door de belastingplichtige is erkend, of die in een pensioenregeling als partner van de belastingplichtige is aangemeld, of die samen met de belastingplichtige een eigen woning in eigendom heeft, of die evenals de belastingplichtige meerderjarig is en waarbij op dat woonadres ook een minderjarig kind van ten minste 1 van beiden staat ingeschreven, echter partnerschap is niet aan de orde als de belastingplichtige een deel van de woning aan die ander verhuurt, aan te tonen via een schriftelijke huurovereenkomst, of de belastingplichtige met die ander in een opvangwoning woont (de beschikkingen waaruit blijkt dat de gemeente voor beiden afzonderlijk een maatwerkvoorziening beschermd wonen en opvang heeft getroffen moeten worden overgelegd), of die in het aan het kalenderjaar voorafgaande kalenderjaar reeds partner van de belastingplichtige was. Voldoet iemand op meerdere gronden, dan telt de als eerst genoemde grond. Degene die gedurende een deel van het kalenderjaar als partner wordt aangemerkt, wordt ook automatisch voor de andere perioden in het kalenderjaar als partner aangemerkt. De betrokkene moet in die andere perioden dan wel op hetzelfde woonadres als de belastingplichtige staan ingeschreven. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als iemand voorafgaand aan het huwelijk samenwoont. Het partnerschap eindigt zodra het verzoek tot echtscheiding of de scheiding van tafel en bed is ingediend én men niet langer is ingeschreven op hetzelfde woonadres. Alleen de gezamenlijke woning verlaten is dus

2 1.2 Tabellen IB/PH IB/PH 2016 niet voldoende om niet meer als partner te worden beschouwd. Officieel van tafel en bed gescheiden echtgenoten hebben de status van ongehuwden. Een persoon kan op elk moment maar één partner hebben. Voor huwelijken met meerdere echtgenoten, meerdere samenlevingscontracten of contracten die meer dan twee personen betreffen gelden specifieke bepalingen. Ook geldt een specifieke bepaling voor ongehuwden die als partners worden beschouwd en van wie een van de partners in een verzorgingshuis of verpleeghuis moet worden opgenomen. Evenals voor gehuwden geldt dan dat toch het partnerschap blijft voortduren, zolang men beiden geen nieuwe partner heeft. Ongehuwden kunnen dit partnerschap op schriftelijke kennisgeving aan de Belastingdienst desgewenst beëindigen. Niet als partners worden aangemerkt bloedverwanten in de eerste graad of, maar alleen op gezamenlijk verzoek, aanverwanten in de eerste graad, tenzij beiden bij de aanvang van het kalenderjaar 27 jaar of ouder zijn. Ook kan iemand die niet in Nederland woont en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is, geen fiscale partner zijn Systematiek Wet IB Inkomensboxen De Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) kent een gesloten boxensysteem (analytisch systeem). Het boxensysteem bestaat uit drie inkomensboxen: belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), en belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Tussen de drie boxen bestaat een rangorderegeling waarbij inkomen dat wordt belast of is vrijgesteld in een box niet nogmaals kan worden belast of kan worden vrijgesteld in een andere box. Op deze rangorderegeling gelden overigens wel enige uitzonderingen. Negatieve inkomsten of verliezen kunnen alleen worden verrekend met positieve inkomsten binnen dezelfde box. Horizontale verrekening met positieve inkomsten in een andere box is niet toegestaan. Er geldt op dit laatste alleen een uitzondering voor bepaalde aanmerkelijkbelangverliezen Verzamelinkomen Het inkomen uit de drie inkomensboxen vormt tezamen het verzamelinkomen, eventueel verminderd met daarin begrepen te conserveren inkomen. SCHEMA 1. VERZAMELINKOMEN bestanddelen inkomen uit werk en woning (box 1)... inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)... belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)... verzamelinkomen... Het verzamelinkomen is met name van belang bij inkomensafhankelijke regelingen, zoals in de inkomstenbelasting de uitgaven voor specifieke zorgkosten en de giftenaftrek.

3 Tabellen IB/PH 1.3 Inkomstenbelasting Heffingsgrondslagen Inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het kalenderjaar genoten inkomen (heffingsgrondslag). De heffingsgrondslagen voor de inkomstenbelasting zijn: belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), en belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De in dit boek opgenomen Tabel I en Tabel II kunnen alleen worden toegepast op het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1). Bepaling van de heffingsgrondslagen en de verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen vindt plaats volgens onderstaand schema. SCHEMA 1. HEFFINGSGRONDSLAGEN EN GECOMBINEERDE HEFFING heffingsgrondslagen en verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen belastbaar inkomen uit werk en woning (wereldinkomen)... belastbaar inkomen uit werk en woning in Nederland... belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1)... inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen progressief tarief box 1... af: te verrekenen belastingkorting verlies uit aanmerkelijk belang belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (wereldinkomen)... belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in in Nederland... gevestigde vennootschap belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)... inkomstenbelasting vast tarief box 2... belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (wereldinkomen)... belastbaar inkomen uit sparen en beleggen in Nederland... belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3)... inkomstenbelasting vast tarief box 3... gecombineerde inkomensheffing... af: gecombineerde heffingskorting... verschuldigde inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...

4 1.4 Tabellen IB/PH IB/PH 2016 Gedurende de periode dat een belastingplichtige binnenlands belastingplichtige is, is hij over zijn wereldinkomen inkomstenbelasting verschuldigd. Tijdens tijdvakken van buitenlandse belastingplicht is inkomstenbelasting verschuldigd over het inkomen in Nederland. Voor een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige gelden daarnaast enkele specifieke bepalingen om de heffingsgrondslagen in box 1, box 2 en box 3 te bepalen. De te verrekenen belastingkorting op grond van een verlies uit aanmerkelijk belang wordt pas afgetrokken van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen op gewone aanslag ná toepassing van de regelingen ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek geschiedt uiterlijk in het negende jaar na het jaar waarin het verlies is geleden bij een voor bezwaar vatbare beschikking die gelijktijdig met het vaststellen van de aanslag wordt gegeven. Een dergelijke belastingkorting kan niet tot een teruggaaf van inkomstenbelasting leiden Verschuldigde inkomstenbelasting De verschuldigde inkomstenbelasting in een kalenderjaar is gelijk aan het gezamenlijke bedrag van de berekende belasting over de heffingsgrondslagen in box 1, 2 en 3. Voor belastingplichtigen die gedurende het gehele kalenderjaar of een gedeelte daarvan binnenlandse belastingplichtige of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, wordt de verschuldigde inkomstenbelasting verminderd met het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Het bedrag van de heffingskorting voor de inkomstenbelasting wordt voor belastingplichtigen die, anders dan door overlijden, niet gedurende het gehele kalenderjaar binnenlandse belastingplichtige of kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, tijdsevenredig verminderd. De tijdvakrekenregels zoals die gelden voor de verlaagde premieplicht zijn van toepassing (zie: 1.2.2). Wanneer de belastingplichtige ook premieplichtige is voor de volksverzekeringen en de berekende heffingskorting voor de volksverzekeringen niet volledig kan worden verrekend met de verschuldigde premie volksverzekeringen, kan het niet-verrekende deel worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. De heffingskorting voor de volksverzekeringen kan ook verrekend worden met de berekende inkomstenbelasting in box 2 en Heffingspercentages Tarief belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) Het tarief dat wordt toegepast op het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) is progressief opgebouwd, dat wil zeggen dat hoe hoger het belastbare inkomen is, hoe hoger ook het belastingtarief. Sinds 2011 gelden er twee tarieftabellen in box 1: één voor de belastingplichtige die geboren is op of na 1946 en één voor de belastingplichtige die voor 1 januari 1946 geboren is. Het verschil tussen beide tarieftabellen zit in de lengte van de tweede schijf. Degene die op of na 1 januari 1946 is geboren, komt door een iets kortere tweede schijf eerder in de derde schijf terecht. Voor belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd is het tarief in de tweede schijf fors lager dan het tarief in de derde schijf. Op die manier betalen belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd die op of na 1 januari 2011 de AOW-leeftijd hebben bereikt meer belasting dan de categorie belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd die op 1 januari 2011 de AOW-leeftijd al bereikt had. Het maximale tarief waartegen de aftrekbare kosten eigen woning kunnen worden afgetrokken, wordt sinds 2014 beperkt. In 2016 bedraagt deze beperking 1,5% van die aftrekbare kosten. De aftrekbeperking is vormgegeven in een belastingverhoging die na toepassing van het schijventarief van box 1 moet worden toegepast. Het (schijven) tarief inkomstenbelasting op belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt voor 2016 voor de belastingplichtige die geboren is op of na 1 januari 1946:

5 Tabellen IB/PH 1.5 Inkomstenbelasting TABEL 1. TARIEFTABEL INKOMSTENBELASTING 2016 BOX 1 BELASTINGPLICHTIGE GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1946 belastbaar inkomen uit werk en woning belasting belasting (a) 1e schijf ,40% e schijf ,25% e schijf ,40% e schijf meerdere boven ,00% (a) De belasting wordt verhoogd met 1,5% van het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat tegen het tarief van de vierde schijf in aftrek is gebracht op het belastbaar inkomen uit werk en woning (de verhoging bedraagt maximaal 1,5% van de aftrekbare kosten eigen woning). Het (schijven)tarief inkomstenbelasting op belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) bedraagt voor 2016 voor de belastingplichtige die geboren is voor 1 januari 1946: TABEL 2. TARIEFTABEL INKOMSTENBELASTING 2016 BOX 1 BELASTINGPLICHTIGE GEBOREN VOOR 1 JANUARI 1946 belastbaar inkomen uit werk en woning belasting belasting (a) 1e schijf ,40% e schijf ,25% e schijf ,40% e schijf meerdere boven ,00% (a) De belasting wordt verhoogd met 1,5% van het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat tegen het tarief van de vierde schijf in aftrek is gebracht op het belastbaar inkomen uit werk en woning (de verhoging bedraagt maximaal 1,5% van de aftrekbare kosten eigen woning) Tarief belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Het (vaste) tarief inkomstenbelasting op belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bedraagt voor 2016:

6 1.6 Tabellen IB/PH IB/PH 2016 TABEL 1. TARIEFTABEL INKOMSTENBELASTING 2016 BOX 2 grondslag belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang 25% Tarief belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Het (vaste) tarief inkomstenbelasting op belastbaar inkomen uit sparen en belang (box 3) bedraagt voor 2016: TABEL 1. TARIEFTABEL INKOMSTENBELASTING 2016 BOX 3 grondslag belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 30% Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt gevormd door het voordeel uit sparen en beleggen te verminderen met een eventuele persoonsgebonden aftrek. Het voordeel uit sparen en beleggen wordt forfaitair gesteld op 4% van de rendementsgrondslag per 1 januari van het kalenderjaar. Deze peildatum geldt ook indien de belastingplichtige op 1 januari nog niet binnenlands belastingplichtig is of indien de binnenlandse belastingplicht gedurende het kalenderjaar anders dan door overlijden eindigt. Het forfaitaire rendementspercentage wordt in dat geval evenredig verminderd. Voor de belastingplichtige geldt een heffingvrij vermogen van Voor de belastingplichtige met (fictief) het gehele jaar dezelfde partner geldt het heffingvrije vermogen voor ieder afzonderlijk. 1.2 Premieheffing volksverzekeringen Premieplicht Premieheffing voor de volksverzekeringen is geregeld in de Wet financiering sociale verzekeringen. Er bestaat door deze wet premieplicht voor de volgende wettelijke verzekeringen: algemene ouderdomsverzekering, geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW); nabestaandenverzekering, geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw); verzekering langdurige zorg, geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Verzekerde, en in beginsel ook premieplichtige, voor genoemde volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz) is degene die in Nederland woonachtig is en belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) geniet. Heffing van de premie volksverzekeringen geschiedt via inhouding van loonbelasting of gecombineerde heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen bij wege van aanslag onder verrekening van reeds geheven en ingehouden premie volksverzekeringen (loonbelasting). Voor de verzekeringsplicht (en ook premieplicht) voor de Anw en de Wlz geldt geen leeftijdsgrens. De verzekeringsplicht voor de AOW eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Ook de aan de verzekeringsplicht gekoppelde premieplicht voor de AOW eindigt op dat tijdstip (vanaf de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt).

7 Tabellen IB/PH 1.7 Premieheffing volksverzekeringen Maatstaf voor de heffing van premie volksverzekeringen is het premie-inkomen, dat gemaximeerd is. Dit maximum premie-inkomen is gelijk aan het bedrag van de eerste twee schijven in de tarieftabel voor de inkomstenbelasting van box 1. Sinds 2011 gelden voor het maximum premie-inkomen twee aparte bedragen. Voor personen die voor 1 januari 1946 zijn geboren (deze personen zijn op 1 januari 2016 allemaal 70 jaar of ouder) geldt een maximum premie-inkomen van op jaarbasis Degenen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren (dat is op 1 januari 2016 iedereen die jonger is dan 70 jaar) moeten rekenen met een maximum premie-inkomen van op jaarbasis Personen die na 1 januari 2011 de AOW-leeftijd bereiken betalen daardoor iets meer belasting en premie volksverzekeringen dan de personen die op die datum de AOW-leeftijd al bereikt hebben. Voor iedere premieplichtige, of deze nu binnenlands belastingplichtig, buitenlands belastingplichtig of niet belastingplichtig is, geldt het belastbaar wereldinkomen als premie-inkomen bij de premieheffing bij wege van aanslag (inkomstenbelasting). Voor premieheffing bij wijze van inhouding (loonbelasting) is nog een aanvullende regeling getroffen voor de situatie waarin er wel premieplicht maar geen belastingplicht bestaat. Wanneer zich dit voordoet, zal het in de regel gaan om personen die naar de omstandigheden beoordeeld niet in Nederland wonen (of geacht kunnen worden te wonen). Bij het ontbreken van de belastingplicht dient voor de premieheffing een eigen maatstaf van heffing te worden gecreëerd. De werkzaamheden, de vroegere werkzaamheden of het uitkeringsrecht uit hoofde waarvan men verzekerd is zonder belastingplichtig te zijn, worden fictief dat wil zeggen voor de premieheffing aangemerkt als te zijn onderworpen aan de loonbelasting. De premie volksverzekeringen wordt dan bij wijze van inhouding geheven in alle gevallen waarin de opbrengst ten aanzien van een persoon die wel belastingplichtig is, aan de loonbelasting is onderworpen Verlaagde premieplicht Verlaagde premieplicht kan zich voordoen in de situatie waarin premieplicht en belastingplicht weliswaar samenvallen, maar waarbij het premieregime niet gedurende het gehele heffingstijdvak gelijk is geweest. Dit is met name het geval wanneer de verzekerde in de loop van het heffingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt. De premieplichtige die in de loop van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt, is tot de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt dus tot en met de maand voorafgaande aan die waarin hij verjaart (volledig) premieplichtig. Vanaf de eerste dag van de maand waarin de premieplichtige verjaart geldt de verlaagde (Anw-/Wlz-) premieplicht. De premieplichtige die in januari verjaart, is voor het gehele kalenderjaar premieplichtig naar het verlaagde (Anw-/Wlz-)premietarief. Bij deze verlaagde premieplicht kunnen zich vervolgens twee situaties voordoen: de premieplichtige is in leven op 31 december, of in het kalenderjaar waarin hij de AOW-leeftijd heeft bereikt overlijdt of emigreert de premieplichtige. In het eerste geval vallen de premieplicht en belastingplicht wel samen, maar is de premieplicht in de loop van het heffingstijdvak gemuteerd. De premieheffing vindt dan plaats naar een percentage dat is samengesteld uit tijdsevenredige delen van de verschillende premiepercentages die in de loop van het heffingstijdvak voor de premieplichtige hebben gegolden. In het tweede geval geldt naast de gemuteerde premieplicht ook nog een korter tijdvak waarover de tijdsevenredige delen berekend moeten worden. In deze gevallen dienen de volgende rekenregels te worden gehanteerd. Bij het bepalen van een tijdvak geldt dat: een kalenderjaar gesteld wordt op 360 dagen; een kalendermaand gesteld wordt op 30 dagen; de dag waarop het tijdvak aanvangt als een hele dag in aanmerking wordt genomen; de dag waarop het tijdvak eindigt niet in aanmerking wordt genomen. Bij herrekening van de premiepercentages geldt dat de uitkomsten worden afgerond op honderdsten naar beneden.

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5

Woord vooraf. Tabellen IB/PH VW.5 Tabellen IB/PH VW.5 Woord vooraf Deze uitgave bevat twee uitgewerkte tabellen met de gecombineerde heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) over het belastbaar inkomen uit werk en woning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

januari 2019 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer

januari 2019 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer VOORWOORD Voor u ligt de 48e jaargang van Fiscaal Memo, editie januari 2019. Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels ) die

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

januari 2019 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer

januari 2019 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer VOORWOORD Voor u ligt de 43e jaargang van Sociaal Memo, editie januari 2019. Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels,

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. I INKOMSTENBELASTING Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001), Stb. 2000, 215, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 december 2014, Stb. 2014, 196

Nadere informatie

1 Belastingjaar 2016

1 Belastingjaar 2016 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige gaat naar verhouding meer belasting betalen als zijn inkomen

Nadere informatie

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017

Overzicht tarieven box 1. Belastingjaar 2017 Overzicht tarieven box 1 Belastingjaar 2017 1 Belastingjaar 2017 Tarief box 1 (werk en woning) Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Belastingplichtige

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting

1. Inkomstenbelasting 1. Inkomstenbelasting ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 ¾ Indien in Wet IB 2001 wordt verwezen naar ¾ Nederlandse voorschriften ¾ verklaringen van Nederlandse instellingen worden met voorschriften/verklaringen

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Partnerschap 2014/2015

Partnerschap 2014/2015 Partnerschap 2014/2015 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling

2. Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 1 Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Centrum voor

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 De heer P. Janusz Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2017 Relatiebeheerder: TAX SERVICE Datum: 9 november 2018 De heer P. Janusz Nieuw Vennep, 9 november 2018 Geachte heer Janusz, Ingevolge uw

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4802 31 maart 2010 Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 18 maart 2010

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2018 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001)

Partnerschap 2014. Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt. (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerschap 2014 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) 1 Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr)

Partnerschap 2011. Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Partnerschap 2011 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen FIN Inkomstenbelasting. Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen 12 december 2007/Nr. CPP2007/2793M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven &

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Mevrouw F. Nitoo Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 Aan de erven van Mevrouw F. Nitoo Utrecht, 28 januari 2017 Geachte mevrouw Nitoo, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland

Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Vakblad Grensoverschrijdend Werken nr. 20, februari 2019 www.grensoverschrijdendwerken.nl Wijzigingen in de loonheffingskorting 2019 voor niet-inwoners van Nederland Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

juli 2017 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer

juli 2017 de redactie uitgever & redactieadres Wolters Kluwer Postbus GA Deventer VOORWOORD Voor u ligt de 46e jaargang van Fiscaal Memo, editie juli 2017. Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels ) die regelmatig

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de (Belastingherziening 2001), laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 612 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1. Inkomstenbelasting Onder de naam inkomstenbelasting

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug

HRo - Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2. Versie aug Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Verliescompensatie 2 van 2 Jaar I II III IV V VI VII Inkomen uit werk en woning 12.000 9.000 7.000-18.000-5.000-3.000 12.000 Heffingskorting

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 4

Inhoud. 1 Inleiding 4 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 5 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 5 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres.

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres. VOORWOORD Voor u ligt de 46e jaargang van Fiscaal Memo, editie januari 2017. Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels ) die

Nadere informatie

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels alleenstaande-ouderkop 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Met ingang van 1 januari 2015 is de norm van een alleenstaande ouder gelijk aan de norm van een alleenstaande. Alleenstaande ouders

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van afkortingen 13. Studiewijzer 15. Inleiding belastingrecht 17. Deel 1 Inkomstenbelasting 24

Inhoud. Lijst van afkortingen 13. Studiewijzer 15. Inleiding belastingrecht 17. Deel 1 Inkomstenbelasting 24 Inhoud Lijst van afkortingen 13 Studiewijzer 15 Inleiding belastingrecht 17 Deel 1 Inkomstenbelasting 24 1 Algemene uitgangspunten 26 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 26 1.2 Waarover

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002

Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 SZW Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 22 augustus 2002/ Nr. SV/F&W/2002/57694 Directie Sociale Verzekeringen De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres.

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres. VOORWOORD Voor u ligt de 47e jaargang van Fiscaal Memo, editie juli 2018. Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels ) die regelmatig

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

UIT inkomstenbelasting

UIT inkomstenbelasting De inkomstenbelasting, box 1. De inkomstenbelasting box 1, is het systeem van belasten van inkomen uit arbeid. Ook het huis waar men woont wordt in dit systeem belast. Box 1 bestaat uit drie onderdelen:

Nadere informatie

A. In artikel 2.14, vierde lid, wordt artikel 5.3, vijfde lid vervangen door: artikel 5.3, vierde lid.

A. In artikel 2.14, vierde lid, wordt artikel 5.3, vijfde lid vervangen door: artikel 5.3, vierde lid. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres.

producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het hierna vermelde redactieadres. VOORWOORD Voor u ligt de 45e jaargang van Fiscaal Memo, editie juli 2016. Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels ) die regelmatig

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loon administratie 2011 Uitgave januari LH 099-1T11FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 2

Inhoud. 1 Inleiding 2 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 3 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen 3 2.2 Formule voor berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:849. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04545

ECLI:NL:HR:2017:849. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 15/04545 ECLI:NL:HR:2017:849 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 12-05-2017 Datum publicatie 12-05-2017 Zaaknummer 15/04545 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:118,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)

Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) (Tekst geldend op: 23-07-2012) Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Belastingspecial 2011

Belastingspecial 2011 Pensioenbelangen 1-2011:Pensioenbelangen 28-4-11 13:44 Pagina 21 Belastingspecial 2011 bestemd voor uw aangifte Inkomsten Belasting 2010 Deze belastingspecial, dient als leidraad bij het invullen van uw

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 642 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld

7.7. Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 2041 woorden 26 juni 2012 7.7 6 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1 Brutoloon Het brutoloon is het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. Van dit loon worden

Nadere informatie

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2018 en later Hoofdstuk 52.3.1 52 Hoofdstuk 52 In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en plannen voor 2018 en soms ook voor latere jaren. De veranderingen vloeien voornamelijk voort uit de jaarlijkse

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later

Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later Hoofdstuk 52.4.3 Wijzigingen 2019 en later 52 Hoofdstuk 52 Wijzigingen 2019 en later In dit hoofdstuk behandelen wij de belangrijkste veranderingen en plannen voor 2019 en soms ook voor latere jaren. De

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie