Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle"

Transcriptie

1 Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april 2007 (stuk /3)

2 Commentaar van het Agentschap Op 26 april 2007 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in voltallige vergadering, 44 aanbevelingen goed in de vorm van een resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( 1 ). De tekst van deze resolutie was gedurende meer dan een jaar voorbereid geweest door de werkgroep Nucleaire Veiligheid, die hiertoe op 15 februari 2006 was opgericht door de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. Het Verslag van de werkgroep ( 2 ) schetst de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot haar oprichting en brengt de werkzaamheden in herinnering die uiteindelijk hebben geleid tot het formuleren van deze aanbevelingen. Naast de eigenlijke resolutie bevat het verslag heel wat bijkomende informatie over de opdrachten, het statuut en de werking van het FANC. Het Agentschap heeft deze aanbevelingen van meet af aan ernstig genomen. Het heeft terstond de nodige initiatieven op gang gebracht om de verschillende suggesties die in de resolutie naar voren worden gebracht zo vlug mogelijk in de praktijk om te zetten. De realisatie van sommige van deze aanbevelingen vergt evenwel de nodige tijd. 18 maanden na de stemming van de resolutie maken wij in deze publicatie een stand van zaken op. De aanbevelingen van de Volksvertegenwoordiging worden punt voor punt hernomen, waarbij aangegeven wordt hoever de uitvoering ervan is gevorderd. Meteen wordt ook gevolg gegeven aan de wens die de Kamer heeft geuit in haar laatste aanbeveling, om geïnformeerd te worden over de uitvoering van de resolutie. 1. Resolutie aangenomen op 26 april 2007, gepubliceerd als Kamerdocument /3 2. Opgenomen als bijlage bij het verslag van de Commissie, Kamerdocument /1

3 Het Agentschap heeft een bijzondere band met Parlementaire initiatieven en de oriëntaties die ervan uitgaan. Het dankt immers zijn bestaan rechtstreeks aan de aanbevelingen die Kamer en Senaat in het verleden op verschillende momenten hebben uitgebracht naar aanleiding van het vastleggen van de krijtlijnen van het energiebeleid of de evaluatie van sommige crisismomenten in de nucleaire wereld, zoals het TMI-ongeval van Harrisburg (VS, 1979), de kernramp van Tsjernobyl (USSR, 1986) en de affaire Transnuklear-SCK (1988). De resolutie van 26 april 2007 betekent in de ontplooiing van het Agentschap ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal. Met de uiterst belangrijke aanbeveling nr. 12 tot filialisering van de private controle-instanties - in de mate waarin zij openbare controleopdrachten vervullen - heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers immers zelf het filiaal BEL V op de administratieve kaart gezet. Het koppel FANC - Bel V is zich bewust van de ernst van zijn opdracht en blijft zich verder inzetten om het opgebouwde vertrouwen niet te beschamen. Willy De Roovere Directeur-generaal

4 A. Statuut van het FANC 1 De Kamer constateert dat de problemen waarmee het Agentschap te kampen heeft gehad niet te wijten zijn aan zijn statuut van instelling van openbaar nut van categorie C. De Kamer acht het derhalve niet nodig dat statuut vandaag te wijzigen, maar wijst op de noodzaak te zorgen voor garanties die een betere controle van de werking van het Agentschap door de voogdij-instanties en het Parlement mogelijk maken. Het Agentschap pleit voor het behoud van zijn statuut van parastatale C, dat alle waarborgen bevat voor de organisatie van een deskundig toezicht op de veilige uitbating van de nucleaire sector. Een nieuwe reorganisatie zou de aandacht afleiden van de inspanningen die momenteel nodig zijn voor het verzekeren van zijn kerntaken. Het Agentschap staat open voor alle initiatieven en suggesties tot verbetering van de controle op zijn werking door de voogdijinstanties.

5 B. Taken van het FANC 2 De Kamer is het erover eens dat het Agentschap bij de uitoefening van de hem opgedragen taken voortdurend oog moet hebben voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu in het algemeen en van de werknemers in het bijzonder. In dit kader wordt de opvolging van de resultaten van de blootstelling aan stralingen van werknemers beter uitdrukkelijk aan het FANC toegekend onverminderd de bevoegdheden van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg wat de individuele maatregelen betreft. De bescherming van de bevolking en het leefmilieu vormt de bestaansreden van het Agentschap. De strategie die het Agentschap volgt om zijn kerntaken te verwezenlijken is uitsluitend toegespitst op het bereiken van deze doelstelling. Het Agentschap voert besprekingen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) voor de overdracht naar het Agentschap van het beheer van het dosimetrienetwerk dat de datavergaring en verwerking omvat van de doses van alle beroepshalve blootgestelde personen. De toegang tot deze persoonsgegevens door de bevoegde personen en diensten vergt een wettelijk en reglementair kader, dat momenteel wordt uitgewerkt. Gelijklopend werd de ontwikkeling aangevat van een geschikte informaticatoepassing voor het databeheer. De karakteristieken van het toekomstige netwerk werden voorafgaandelijk bepaald op basis van een behoefteanalyse en een benchmarking met gelijkaardige buitenlandse systemen.

6 C. Externe controle op het FANC 3 De Kamer legt de nadruk op de noodzaak van een externe controle op het FANC zowel door het Parlement als door externe actoren. parlementaire controle 4 De Kamer beveelt de bevoegde Kamercommissie aan om systematisch de bespreking van het jaarverslag, dat het Agentschap overeenkomstig artikel 26 van de wet van 15 april 1994 moet uitwerken, te agenderen. Deze bespreking moet in aanwezigheid van de voogdijminister evenals vertegenwoordigers van het Agentschap plaatsvinden. De systematische bespreking van het jaarverslag doet geen afbreuk aan mogelijke bijkomende initiatieven die de Kamer van volksvertegenwoordigers terzake in de toekomst zou nemen. Het Agentschap heeft sinds zijn operationalisering 6 jaarverslagen opgesteld en aan de voorzitters van Kamer en Senaat overgemaakt. De bespreking ervan werd telkens verwezen naar de bevoegde commissie. Het verslag was steeds ter beschikking bij de opening van het nieuwe politieke werkjaar in oktober. Vanaf het jaar 2007 (verslag 2006) werd de realisatie vervroegd om samen te vallen met de financiële verslaggeving. Het Agentschap houdt zich ter beschikking van het Parlement om de nodige toelichtingen te verschaffen.

7 controle door andere externe actoren 5 De Kamer pleit ervoor dat het FANC zowel als de erkende instellingen en de relatie tussen beide worden onderworpen aan een periodieke externe doorlichting op basis van Europese en internationale normen. Het Agentschap zal bij het uitoefenen van zijn opdrachten, nog meer dan in het verleden, een beroep blijven doen op de inbreng van internationale deskundigen (adviezen, peer review, audits). Het zal zijn inspanningen in het bijzonder toespitsen op de projecten, opgezet in de schoot van WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) tot benchmarking van de nucleaire veiligheidspraktijken en de 3-jaarlijkse peer review uitgevoerd in het kader van de internationale conventie voor de nucleaire veiligheid en de conventie voor het veilig beheer van het radioactief afval. De filialisering van de erkende instellingen creëert het perspectief om de werking van het Agentschap te onderwerpen aan een internationale IRRS-doorlichting (Integrated Regulatory Review Service), eens deze herstructurering achter de rug zal zijn.

8 D. Raad van bestuur / Directie 6 De Kamer acht het essentieel dat de samenstelling van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door de kwaliteit en de onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van bestuur moet bestaan uit leden die over een wetenschappelijke deskundigheid beschikken en uit leden die worden gekozen op grond van hun managementervaring. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld overeenkomstig artikel 35 van de FANC -wet. Om voor deze functie in aanmerking te komen dienen de kandidaat-leden blijkt te geven van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling. De keuze van de leden van de raad van bestuur en een toetsing van hun kandidatuur aan de wettelijke aanstellingsvoorwaarde, komt het Agentschap niet toe. 7 De Kamer acht het onontbeerlijk dat de directeurgeneraal van het FANC na een selectie wordt gekozen onder de laureaten die de beste resultaten zullen hebben bekomen en dit, ongeacht zijn taalrol. De selectieprocedure van de directeur-generaal werd in het verleden georganiseerd door de raad van bestuur in opdracht van de toezichthoudende minister. De taalrol van de kandidaat directeur-generaal vormt geen beletsel voor zijn aanstelling, ook al zou deze dezelfde zijn als van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een koninklijk besluit bepaalt immers dat het voorzitterschap desnoods zal overgaan op een ander lid van de raad om het taalevenwicht te herstellen.

9 8 De Kamer wenst een betere relatie tussen de directie en de raad van bestuur. De kwaliteit van die relatie veronderstelt dat de verantwoordelijkheden van elkeen duidelijk afgebakend zijn en dat degenen die ermee worden belast bereid zijn deze op te nemen. Om de relaties tussen de Raad van Bestuur en de directie beter te stroomlijnen en hun om respectieve verantwoordelijkheden beter af te bakenen, werd op initiatief van de directeurgeneraal een charter opgesteld, dat ter bespreking voorligt bij de Raad van Bestuur. 9 Onverminderd de door de minister van Binnenlandse Zaken uitgeoefende voogdij, beveelt de Kamer de benoeming van een tweede regeringscommissaris aan teneinde een controle op de financiële en budgettaire aspecten van de werking van het FANC te waarborgen. In de uitoefening van hun opdracht, zullen beide regeringscommissarissen ervoor zorgen dat hun optredens gecoördineerd worden. De aanstelling van een tweede regeringscommissaris die rapporteert aan de ministers die de begroting en de financiën in hun bevoegdheid hebben, naast de commissaris van de minister van binnenlandse zaken, vergt een wijziging van artikel 48 van de wet op het Agentschap.

10 10 De door de twee regeringscommissarissen uitgeoefende controle moet van de hoogste kwaliteit zijn. De Kamer acht het daartoe essentieel dat de met die functie belaste personen geen enkele band hebben met de kernsector en dat zij bekwaam zijn om een kritische en onafhankelijke kijk te hebben op de activiteiten van het Agentschap. De onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de raad van bestuur en het uitoefenen van een professionele functie in de kernsector, zoals opgenomen in art. 38 van de FANC -wet, kan worden uitgebreid tot de functie van regeringscommissaris. Dit vereist evenwel een wetswijziging. 11 De Kamer wenst dat de raad van bestuur functioneert met inachtneming van de corporate-governance-regels. Dat moet ook het geval zijn wat de betrekkingen tussen de raad en het directiecomité betreft. Aangezien de corporate-governance-regels werden gecodificeerd, is het aangewezen om die regels op het FANC toe te passen, in de gevallen waarin ze toepasbaar zijn, evenwel voor zover ze verenigbaar zijn met de wettelijke bepalingen waaraan het FANC onderworpen is: Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur beantwoordt grotendeels aan de geformuleerde noden en behoeften. Het Agentschap heeft een ontwerptekst uitgewerkt in de vorm van een «charter», waarin de relaties tussen de raad van bestuur en de directeurgeneraal nader worden omschreven, rekening houdend met de regels van goed overheidsbeheer. Daarnaast werd een protocol uitgewerkt te sluiten tussen de voogdijminister en het Agentschap. Beide documenten liggen ter bespreking voor in de Raad van Bestuur.

11 a) Zo is het onontbeerlijk de respectieve rol van de raad van bestuur en het directiecomité duidelijk te omschrijven, alsook ruimte te scheppen voor een transparante samenwerking tussen de beide instanties. Daartoe is het aangewezen om een methode uit te werken voor gestructureerd overleg tussen de leden van de raad van bestuur, de directie en de regeringscommissarissen. Die regeling zal het mogelijk maken de vergaderingen van de raad van bestuur voor te bereiden en ervoor te zorgen dat de door de raad vastgestelde beslissingen en strategieën door de directie van het Agentschap uitgevoerd worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de raad van bestuur en de directie, alsook rekening houdend met de hieronder geformuleerde beginsels. b) De taak van de raad van bestuur bestaat er voornamelijk in de strategie uit te stippelen en controle uit te oefenen op de financiële en operationele aspecten, met inbegrip van de invoering van en het toezicht op een intern controlesysteem. c) De raad van bestuur moet geregeld vergaderen en zijn beslissingen moeten na overleg worden genomen, waarbij permanent naar een consensus moet worden gestreefd. Daartoe is het zaak dat alle bestuurders over exacte en relevante informatie beschikken, waardoor zij met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen. d) Ook de rol en de werking van het auditcomité en het strategisch comité moeten worden uitgeklaard. Het auditcomité moet er met name op toezien dat zo spoedig mogelijk werk wordt gemaakt van een integraal kwaliteitsbeleid. e) De directeur-generaal moet de raad van bestuur op de hoogte brengen van alle aspecten van het operationeel beheer, opdat de raad de uitvoering van het strategisch plan kan evalueren en zo nodig bijsturen door rekening te houden met de moeilijkheden die zijn gerezen. In het licht daarvan zouden het strategisch plan en de operationele plannen die door de raad van bestuur zijn aangenomen, kunnen worden opgevat als een mandaat dat aan de directeur-generaal wordt gegeven.

12 E. Relatie met de erkende instellingen 12 De Kamer is van oordeel dat er werk moet worden gemaakt van een filialisering van de erkende instellingen in de vorm van een vennootschap van publiek recht, onder controle van het Agentschap. Deze dochteronderneming waarvan het kapitaal door het Agentschap zal worden verschaft zal worden belast met het uitvoeren van de door de wet opgelegde controles en die op de dag van vandaag aan de erkende instellingen toevertrouwd worden. Daarbij dient de Europese reglementering te worden gerespecteerd. Terwijl men de relatie tussen de erkende instellingen en het FANC hertekent, moet het Agentschap volledig operationeel worden en moeten de werkingsproblemen uit het verleden van de baan zijn. Intussen moet het FANC zijn controle op de erkende instellingen versterken, onder meer door exante inspectieprogramma s uit te werken die de erkende instellingen verplicht moeten uitvoeren. Het Agentschap moet de kans krijgen om concrete inspectieprogramma s die zijn uitgewerkt door de exploitanten en de erkende instellingen, goed te keuren en, bij niet naleving, op meer adequate wijze te kunnen sanctioneren. Zodoende zal het Agentschap over duidelijke en transparante instrumenten beschikken om de kwaliteit van de door de erkende instellingen uitgevoerde controles te kunnen nagaan. Het Agentschap moet eveneens de barema s vaststellen die van toepassing zijn op de taken die rechtstreeks verbonden zijn met verplichtingen inzake nucleaire veiligheid. Met het aannemen van deze resolutie heeft de Kamer een einde gesteld aan de vele jaren van onzekerheid en besluiteloosheid over de wijze waarop het Agentschap zijn relaties met de erkende instellingen diende te organiseren, overeenkomstig de artikelen 28, 29 en 30 van zijn organieke wet. Ter uitvoering van de resolutie heeft het Agentschap besprekingen aangeknoopt met de erkende instellingen AVN, AVC en Techni-Test, om de door hen uitgevoerde controleopdrachten onder te brengen in een

13 speciaal daartoe opgerichte juridische structuur. Deze vereniging zonder winstoogmerk, genaamd BEL V, werd op 7 september 2007 bij notariële akte opgericht in de vorm van een private stichting (bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2007). Op 11 april 2008 hebben AVN en BEL V een overeenkomst gesloten waarbij de controleactiviteiten van AVN en het daarvoor benodigde personeel werden overgedragen aan BEL V vanaf 14 april. Dit overnamescenario vereiste geen wijziging van het juridische statuut van de betreffende erkende instelling. Het FANC en BEL V staan voortaan samen in voor een geïntegreerde aanpak van het veiligheidstoezicht in het domein van de grote nucleaire basisinstallaties. Om hun onderlinge relaties verder te stroomlijnen werd een gemeenschappelijk overlegplatform opgezet o.l.v. een externe consulent. Dit proces moet uitmonden in een klare taakverdeling en een afstemming van de controle- en inspectieprogramma s van beide instanties. De besprekingen met de andere erkende instellingen, AVC en Techni-Test, hebben tot op heden niet geleid tot een gelijkaardige overeenkomst. De overgangsperiode die hen toelaat om hun controleopdrachten als erkende instelling tijdelijk voort te zetten, is sinds 31 maart 2008 verstreken. Zij zetten hun werkzaamheden verder op basis van het principe dat de continuïteit van de openbare dienstverlening steeds verzekerd moet zijn. Inmiddels heeft het Agentschap initiatieven genomen om het door hem uitgeoefende toezicht op de werking van de erkende instellingen te verscherpen. De inspectieprogramma s van deze instellingen en de aangerekende tarifi-

14 catie hebben het voorwerp uitgemaakt van diverse overlegrondes tussen het Agentschap en de 3 betrokken instellingen, met het oog op een standaardisatie en harmonisatie van deze programma s en tarieven per groep van inrichtingen. F. Financiering, inning van de retributies en aanwending van de reserves 13 De Kamer is de mening toegedaan dat de huidige financieringsregeling verbeterd moet worden. Dit financieringsstelsel dat uitsluitend stoelt op de storting van retributies verbonden met welbepaalde prestaties belet de aanwending van de gevormde reserves. Daarom pleit de Kamer voor het invoeren van een gemengd systeem van retributies en bijzondere heffingen. Die heffingen eveneens afkomstig van producenten, gebruikers en houders van radioactieve stoffen, zullen worden aangewend voor de financiering van de opdrachten die niet verbonden zijn met prestaties waarvoor een retributie geïnd wordt. De nieuwe wettelijke regeling op de financiering van het Agentschap, die tot stand werd gebracht door de wet van 15 mei 2007, is gebaseerd een stelsel van (jaarlijkse) heffingen en (éénmalige) retributies. Deze regeling loopt evenwel af op 31 december 2008, zodat de wetgever vóór deze datum een verlenging van het stelsel moet bewerkstelligen. Het Agentschap geeft er de voorkeur aan om zijn activiteiten verder te kunnen financieren op basis van dezelfde principes als vastgelegd in de wet van 15 mei Een voorontwerp van wet werd uitgewerkt waarin de bedragen van de heffingen worden vastgelegd voor de komende jaren en waarbij een evaluatie is voorzien van deze bedragen na een periode van 5 jaar.

15 14 De Kamer vraagt dat de aan het Agentschap verschuldigde retributies door het Agentschap op een correcte en doeltreffende wijze worden geïnd. De Kamer vraagt het Agentschap zich met dat doel spoedig toe te rusten met een exhaustieve gegevensbank die het mogelijk maakt alle retributieplichtige dienstverleners te inventariseren en met het RIZIV en het FAVV de passende overeenkomsten te sluiten. Een correcte inning van de verschuldigde heffingen vereist een ingreep op 3 niveaus: - het opsporen van alle onvergunde praktijken; - het factureren van alle vergunningshouders; - het innen van alle gefactureerde heffingen. Het Agentschap heeft op elk van deze niveaus de nodige initiatieven genomen. Sinds geruime tijd spoort het Agentschap campagnegewijs alle niet-vergunde praktijken op in diverse beroepssectoren (tandartsen, dierenartsen, ). Deze actie is niet zozeer ingegeven om de daaraan verbonden fiscale fraude te bestrijden, maar om inbreuken op de reglementering inzake stralingsbescherming te beteugelen. Op dit moment is een dergelijke campagne lopende en wordt een andere voorbereid. Het FANC spoort deze praktijken op aan de hand van informatie bekomen uit elders beschikbare gegevensbanken. Daartoe werden de nodige overeenkomsten gesloten (RIZIV, ). De facturatie van de vergunde inrichtingen of personen wordt sinds begin 2008 aangestuurd vanuit een centrale geïntegreerde gegevensbank (Centraal Informatie Systeem - CIS). Deze databank werd zelf door het Agentschap ontwikkeld en bevat alle relevante informatie over de actuele toestand van de vergunde inrichtingen en personen. Er wordt doorlopend gewerkt aan de verbetering van de datakwaliteit. De informatiedoorstroming tussen de verschillende

16 diensten van het Agentschap werd geoptimaliseerd in functie van de bestendige actualisatie van de CIS-gegevens. (Zie ook antwoord op aanbeveling nr. 19) Eind december 2007 werd een advocatenkantoor gemandateerd voor de inning van alle nog openstaande heffingen voor de periode Alle betrokken heffingsplichtigen hebben in januari 2008 een aanmaning tot betaling ontvangen. Een groot deel van de verschuldigde bedragen werd inmiddels geïnd. Het Agentschap heeft zich evenwel, in overleg met de betrokken beroepsverenigingen, pragmatisch opgesteld voor wat betreft de verschuldigde verhogingen wegens achterstallige betaling. Juridische procedures zijn lopende tegen enkele wanbetalers. 15 De Kamer beklemtoont dat de raad van bestuur spoedig een beslissing moet nemen over de besteding van de meer dan substantiële huidige reserves en, in voorkomend geval van de bijzondere heffingen tijdens de opmaak van het volgende strategisch plan. De Kamer is van mening dat deze bedragen prioritair gebruikt moeten worden voor de permanente opleiding, het uitvoeren van langetermijnonderzoek en specifieke opdrachten zoals de verbetering van TELERAD en van de fysieke bescherming. Deze reserves moeten ook het Agentschap in staat stellen om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken. De voorstellen van de directie voor de aanwending van de reserves, voorgelegd aan de Raad van Bestuur in het najaar van 2007, konden niet worden goedgekeurd, gezien de onzekerheid over de financiële impact van de filialisering (zie punt 12) en het ontbreken van een regering met volheid van bevoegdheden. In de initiële begroting voor 2008 waren de geplande uitgaven in evenwicht met de geraamde inkomsten. Begin

17 2008 werden toch een aantal bijkomende projecten goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De begroting voor 2009 zal opnieuw belangrijke structurele investeringen bevatten, onder meer voor de vernieuwing van het TELERADnetwerk, die vanuit de reserves zullen worden gefinancierd.

18 G. Boekhouding en kwaliteitscontrole 16 De Kamer bepleit de onmiddellijke invoering van een analytische boekhouding en een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat specifiek zou zijn aangepast aan de aard en de activiteiten van het Agentschap. Een en ander moet het mogelijk maken de communicatie tussen de departementen van het Agentschap en de kwaliteit van de door het Agentschap geleverde diensten te verbeteren. Voorts zouden de analytische boekhouding en het ERP-systeem het mogelijk moeten maken na te gaan of het bedrag van de retributies en de door het Agentschap geleverde diensten wel tot elkaar in verhouding staan. Het ERP-systeem is operationeel voor het aankoopbeheer en de boekhouding. Het werd gevalideerd door de bedrijfsrevisor. Daarnaast werden een aantal punten gerealiseerd in het kader van analytische boekhouding. Alle gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten worden toegewezen aan klantengroepen op basis van een vereenvoudigde en bevattelijke lijst van typeactiviteiten. Hierdoor wordt een gedetailleerde analyse van de prestaties op regelmatige basis mogelijk. De registratie van de tijdsbesteding van de medewerkers wordt in het najaar van 2008 geautomatiseerd. De directe kosten kunnen aldus gealloceerd worden naar de overeenkomstige typeactiviteit en klantengroep (volgens een systeem van Time-driven Activity Based Costing). Een eerste analyse van de verhouding tussen retributies en heffingen geïnd door het Agentschap en de prestaties voor de verschillende (groepen van) klanten, op basis van de gegevens van 2007, werd aan de Raad van Bestuur overgemaakt. Een volgend rapport zal slaan op de gegevens van het eerste halfjaar van 2008.

19 17 18 Voorts is de Kamer van oordeel dat het Agentschap zo spoedig mogelijk werk moet maken van een systeem voor integrale kwaliteitscontrole, alsook een permanente interne auditor moet aanwijzen die ermee zou worden belast op de kwaliteitscontrole toe te zien. Bovendien wenst de Kamer dat het Agentschap er alles aan doet om een kwaliteitslabel te behalen. De functie van interne auditor in het organogram van het Agentschap is sinds januari 2008 opnieuw ingevuld. De audit-activiteiten werden opgestart volgens een audit-plan, dat rekening houdt met de agenda voor het behalen van een ISO certificatie en de identificatie van verbeteringen in processen voor verhoging van de kwaliteit, de administratieve vereenvoudiging en het reduceren van risico s. Voor de analyse, herdefinitie en documentatie van de processen binnen het Agentschap en voor de ondersteuning van het Agentschap bij het behalen van een ISO , wordt een beroep gedaan op een gespecialiseerd bureau. De procesbeschrijving van alle operationele en ondersteunende diensten is inmiddels voltooid. De steeds weerkerende activiteiten in de operationele entiteiten Inrichtingen & Afval, Beveiliging & Vervoer, Gezondheid & Leefmilieu werden procesmatig beschreven. Daarnaast werd ook de detailbeschrijving afgerond in de ondersteunende diensten, financiën en HRM. De specifieke processen die in een kwaliteitsgericht systeem nodig zijn volgens de norm ISO , werden allen met succes ingevoerd. De interne auditor voert systematische analyses uit volgens een door de directie goedgekeurd audit-plan. Dit leidt tot een actieplan voor conti-

20 nue verbetering zoals voorgeschreven door de ISO-norm. Het proces dat moet uitmonden in de ISOcertificatie verloopt naar wens. De eerste horde het doorlopen van de documentaire audit werd met succes genomen in juli 2008 tijdens een auditsessie die werd uitgevoerd door een erkend certificatiebureau. Het ingevoerde kwaliteitssysteem werd doorgelicht en correct bevonden op basis van de procesbeschrijvingen. De tweede horde het doorlopen van de certificatie-audit is voorzien tijdens auditsessies die zullen plaatsvinden in de tweede helft van september De Kamer wijst er op dat de totstandbrenging van voormelde systemen gepaard moet gaan met de uitwerking van een geïntegreerde gegevensbank met daarin alle relevante informatie betreffende de vergunningen en de inspecties (aard van de vergunningen, vorige controleresultaten, rapport van de erkende instelling, ), wat een automatische opvolging van de exploitanten mogelijk zou maken. Het Agentschap beschikt sinds begin 2008 over een volledig geïntegreerd en centraal informatiesysteem (CIS) voor al zijn klanten, zowel vergunningshouders als -aanvragers. Een 16-tal kleine en grote databanken werden samengebracht tot één enkele. Het systeem omvat niet alleen alle nieuwe klanten en hun vergunningen, maar ook alle bestaande, zelfs deze die dateren van vóór de oprichting van het Agentschap. Alle operationele diensten werken voortaan met dezelfde gegevens. De toepassing werd ontwikkeld binnen het Agentschap en is zijn eigendom. Het CIS-informatiesysteem is geïntegreerd met de boekhouding. De jaarlijkse facturatie van de vergunningshouders wordt vanuit dit nieuwe

21 systeem aangestuurd en de eenmalige facturatie wordt gekoppeld aan de vergunningsaanvragen. Vermits de registratie van de klantgegevens centraal verloopt, worden fouten in de communicatie met de vergunningshouders vermeden. Waar mogelijk werden de gegevens al automatisch gecorrigeerd: samenvoeging van dubbels, verificatie van gemeentes en straten tegen officiële bestanden, controle van RIZIV nummers, Verschillende acties zijn lopende om de kwaliteit van de gegevens verder te verhogen. Alle standaardbrieven worden op een geautomatiseerde wijze aangemaakt vanuit CIS: notificaties, facturen en persoonlijke vergunningen. De ingescande vergunningen zijn rechtstreeks beschikbaar voor de gebruikers, waardoor de raadpleging van de papieren archieven beperkt kan worden. Verder voorziet CIS ondersteuning in de opvolging van deadlines en de nodige rapporteringsmogelijkheden. In een volgende fase kan CIS uitgebreid worden met specifieke ondersteuning voor inspecties bij de vergunningshouders. 20 De Kamer stelt dat het Agentschap tevens de opvolging moet verbeteren van de vergaderingen waaraan het deelneemt (met name wat de wijze van rapportering betreft), alsook de opvolging van initiatieven en aanbevelingen van de erkende instellingen Het Agentschap heeft een nieuw systeem in gebruik genomen voor de opvolging van de externe vergaderingen waaraan het deelneemt (op nationaal en internationaal vlak). Dit moet de coherentie bevorderen van de ingenomen standpunten en de rapportering ervan aan de bevoegde overheden.

22 Het FANC werkt op een positieve wijze met de erkende instellingen in de geest van de Richtlijnen aan de erkende instellingen die het in 2003 heeft uitgevaardigd. Waar mogelijk wordt meer aandacht besteed aan het feit dat de erkende instellingen en het Agentschap elkaar aanvullen in hun manier van optreden. De onderlinge samenwerking tussen de deskundigen van de erkende instellingen die de periodieke controles in de installaties uitvoeren en de nucleaire inspecteurs van het FANC, wordt gestimuleerd. Meerdere gemeenschappelijke acties vonden plaats op het terrein, met wederzijds respect voor ieders rol en taken. (zie ook onder nr. 12) 21 Om de dienstverlening te verbeteren, stelt de Kamer voor dat het directiecomité van het Agentschap in overleg met het personeel service level agreements vastlegt (bijvoorbeeld inzake termijnen voor de aflevering van vergunningen, termijnen voor het schriftelijk beantwoorden van adviesaanvragen, termijnen voor de afhandeling van klachten en onderzoek van incidenten, beschikbaarheidsniveau van TELERAD,...). De ISO-norm verwacht duidelijke en correcte metingen van de uitvoering van de respectieve processen. Deze kwalitatieve performantieindicatoren (KPI) zijn voor vele processen reeds gedefinieerd en in gebruik (voorbeeld TELE- RAD). Tijdens de procesanalyse, de audit-activiteiten, en de procesevaluaties in het licht van de ISO-certificatie, worden deze KPI s verder geanalyseerd en zo nodig bijgestuurd.

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC

De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC De veiligheid van de kerncentrale van Doel en de rol van het FANC 14 oktober 2015 Jan Bens Directeur-generaal FANC 1. Over het FANC Overzicht 2. De kerncentrale van Doel 2.1. Doel 1/2: Long Term Operation

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 125 van 18 april 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 37 van 12 oktober 2001 met betrekking tot de modellen van jaarverslag van de externe

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009

Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Ronde tafel Nucleaire Geneeskunde Brussel, 27 november 2009 Herziening van de regelgeving omtrent de geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen : FANC aanpak vanuit samenwerking Patrick Smeesters

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.341 ------------------------------ Zitting van donderdag 15 maart 2001 Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden door de werkgevers

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Samenvatting Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Blootstelling aan ioniserende straling kan schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Daarom moeten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques

Advies. Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Brussel, 9 juni 2010 SERV_ADV_20100609_Krijtlijnen_stelsel_opleidingscheques.doc Advies Krijtlijnen voor de hervorming van het stelsel van de opleidingscheques Advies De SERV formuleerde op 14 oktober

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 9;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 9; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III

Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Federale Overheidsdienst Justitie Sectorcomité III Protocol nr 249 1 april 2003 Protocol waarin het besluit is opgenomen van de onderhandelingen die plaatsvonden in de periode van 6 november 2002 tot en

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2004/2 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR

INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR BIJLAGE 1 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

VVSG-memorandum kermissen

VVSG-memorandum kermissen VVSG-memorandum kermissen VVSG, september 2014 1 Inleiding De organisatie van de kermissen is geregeld in de wet van 25 juni 1993 en in het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen

Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen B Voorstelling van de algemene directie en uiteenzetting van de krachtlijnen 10 2004 ACTIVITEITENRAPPORT B.1. Algemene Directie De Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) groepeert zeer verschillende

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft:

Advies nr 18/2015 van 10 ju uni 2015 Betreft: 1/6 Adviess nr 18/2015 van 10 juni 2015 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot Titel II, Hoofdstuk 2, afdeling 2 van hett ontwerp van programmawet betreffende de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie