Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle"

Transcriptie

1 Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april 2007 (stuk /3)

2 Commentaar van het Agentschap Op 26 april 2007 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in voltallige vergadering, 44 aanbevelingen goed in de vorm van een resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle ( 1 ). De tekst van deze resolutie was gedurende meer dan een jaar voorbereid geweest door de werkgroep Nucleaire Veiligheid, die hiertoe op 15 februari 2006 was opgericht door de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. Het Verslag van de werkgroep ( 2 ) schetst de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot haar oprichting en brengt de werkzaamheden in herinnering die uiteindelijk hebben geleid tot het formuleren van deze aanbevelingen. Naast de eigenlijke resolutie bevat het verslag heel wat bijkomende informatie over de opdrachten, het statuut en de werking van het FANC. Het Agentschap heeft deze aanbevelingen van meet af aan ernstig genomen. Het heeft terstond de nodige initiatieven op gang gebracht om de verschillende suggesties die in de resolutie naar voren worden gebracht zo vlug mogelijk in de praktijk om te zetten. De realisatie van sommige van deze aanbevelingen vergt evenwel de nodige tijd. 18 maanden na de stemming van de resolutie maken wij in deze publicatie een stand van zaken op. De aanbevelingen van de Volksvertegenwoordiging worden punt voor punt hernomen, waarbij aangegeven wordt hoever de uitvoering ervan is gevorderd. Meteen wordt ook gevolg gegeven aan de wens die de Kamer heeft geuit in haar laatste aanbeveling, om geïnformeerd te worden over de uitvoering van de resolutie. 1. Resolutie aangenomen op 26 april 2007, gepubliceerd als Kamerdocument /3 2. Opgenomen als bijlage bij het verslag van de Commissie, Kamerdocument /1

3 Het Agentschap heeft een bijzondere band met Parlementaire initiatieven en de oriëntaties die ervan uitgaan. Het dankt immers zijn bestaan rechtstreeks aan de aanbevelingen die Kamer en Senaat in het verleden op verschillende momenten hebben uitgebracht naar aanleiding van het vastleggen van de krijtlijnen van het energiebeleid of de evaluatie van sommige crisismomenten in de nucleaire wereld, zoals het TMI-ongeval van Harrisburg (VS, 1979), de kernramp van Tsjernobyl (USSR, 1986) en de affaire Transnuklear-SCK (1988). De resolutie van 26 april 2007 betekent in de ontplooiing van het Agentschap ongetwijfeld een nieuwe mijlpaal. Met de uiterst belangrijke aanbeveling nr. 12 tot filialisering van de private controle-instanties - in de mate waarin zij openbare controleopdrachten vervullen - heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers immers zelf het filiaal BEL V op de administratieve kaart gezet. Het koppel FANC - Bel V is zich bewust van de ernst van zijn opdracht en blijft zich verder inzetten om het opgebouwde vertrouwen niet te beschamen. Willy De Roovere Directeur-generaal

4 A. Statuut van het FANC 1 De Kamer constateert dat de problemen waarmee het Agentschap te kampen heeft gehad niet te wijten zijn aan zijn statuut van instelling van openbaar nut van categorie C. De Kamer acht het derhalve niet nodig dat statuut vandaag te wijzigen, maar wijst op de noodzaak te zorgen voor garanties die een betere controle van de werking van het Agentschap door de voogdij-instanties en het Parlement mogelijk maken. Het Agentschap pleit voor het behoud van zijn statuut van parastatale C, dat alle waarborgen bevat voor de organisatie van een deskundig toezicht op de veilige uitbating van de nucleaire sector. Een nieuwe reorganisatie zou de aandacht afleiden van de inspanningen die momenteel nodig zijn voor het verzekeren van zijn kerntaken. Het Agentschap staat open voor alle initiatieven en suggesties tot verbetering van de controle op zijn werking door de voogdijinstanties.

5 B. Taken van het FANC 2 De Kamer is het erover eens dat het Agentschap bij de uitoefening van de hem opgedragen taken voortdurend oog moet hebben voor de bescherming van de bevolking en het leefmilieu in het algemeen en van de werknemers in het bijzonder. In dit kader wordt de opvolging van de resultaten van de blootstelling aan stralingen van werknemers beter uitdrukkelijk aan het FANC toegekend onverminderd de bevoegdheden van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg wat de individuele maatregelen betreft. De bescherming van de bevolking en het leefmilieu vormt de bestaansreden van het Agentschap. De strategie die het Agentschap volgt om zijn kerntaken te verwezenlijken is uitsluitend toegespitst op het bereiken van deze doelstelling. Het Agentschap voert besprekingen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) voor de overdracht naar het Agentschap van het beheer van het dosimetrienetwerk dat de datavergaring en verwerking omvat van de doses van alle beroepshalve blootgestelde personen. De toegang tot deze persoonsgegevens door de bevoegde personen en diensten vergt een wettelijk en reglementair kader, dat momenteel wordt uitgewerkt. Gelijklopend werd de ontwikkeling aangevat van een geschikte informaticatoepassing voor het databeheer. De karakteristieken van het toekomstige netwerk werden voorafgaandelijk bepaald op basis van een behoefteanalyse en een benchmarking met gelijkaardige buitenlandse systemen.

6 C. Externe controle op het FANC 3 De Kamer legt de nadruk op de noodzaak van een externe controle op het FANC zowel door het Parlement als door externe actoren. parlementaire controle 4 De Kamer beveelt de bevoegde Kamercommissie aan om systematisch de bespreking van het jaarverslag, dat het Agentschap overeenkomstig artikel 26 van de wet van 15 april 1994 moet uitwerken, te agenderen. Deze bespreking moet in aanwezigheid van de voogdijminister evenals vertegenwoordigers van het Agentschap plaatsvinden. De systematische bespreking van het jaarverslag doet geen afbreuk aan mogelijke bijkomende initiatieven die de Kamer van volksvertegenwoordigers terzake in de toekomst zou nemen. Het Agentschap heeft sinds zijn operationalisering 6 jaarverslagen opgesteld en aan de voorzitters van Kamer en Senaat overgemaakt. De bespreking ervan werd telkens verwezen naar de bevoegde commissie. Het verslag was steeds ter beschikking bij de opening van het nieuwe politieke werkjaar in oktober. Vanaf het jaar 2007 (verslag 2006) werd de realisatie vervroegd om samen te vallen met de financiële verslaggeving. Het Agentschap houdt zich ter beschikking van het Parlement om de nodige toelichtingen te verschaffen.

7 controle door andere externe actoren 5 De Kamer pleit ervoor dat het FANC zowel als de erkende instellingen en de relatie tussen beide worden onderworpen aan een periodieke externe doorlichting op basis van Europese en internationale normen. Het Agentschap zal bij het uitoefenen van zijn opdrachten, nog meer dan in het verleden, een beroep blijven doen op de inbreng van internationale deskundigen (adviezen, peer review, audits). Het zal zijn inspanningen in het bijzonder toespitsen op de projecten, opgezet in de schoot van WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) tot benchmarking van de nucleaire veiligheidspraktijken en de 3-jaarlijkse peer review uitgevoerd in het kader van de internationale conventie voor de nucleaire veiligheid en de conventie voor het veilig beheer van het radioactief afval. De filialisering van de erkende instellingen creëert het perspectief om de werking van het Agentschap te onderwerpen aan een internationale IRRS-doorlichting (Integrated Regulatory Review Service), eens deze herstructurering achter de rug zal zijn.

8 D. Raad van bestuur / Directie 6 De Kamer acht het essentieel dat de samenstelling van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door de kwaliteit en de onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van bestuur moet bestaan uit leden die over een wetenschappelijke deskundigheid beschikken en uit leden die worden gekozen op grond van hun managementervaring. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld overeenkomstig artikel 35 van de FANC -wet. Om voor deze functie in aanmerking te komen dienen de kandidaat-leden blijkt te geven van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten op het vlak van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling. De keuze van de leden van de raad van bestuur en een toetsing van hun kandidatuur aan de wettelijke aanstellingsvoorwaarde, komt het Agentschap niet toe. 7 De Kamer acht het onontbeerlijk dat de directeurgeneraal van het FANC na een selectie wordt gekozen onder de laureaten die de beste resultaten zullen hebben bekomen en dit, ongeacht zijn taalrol. De selectieprocedure van de directeur-generaal werd in het verleden georganiseerd door de raad van bestuur in opdracht van de toezichthoudende minister. De taalrol van de kandidaat directeur-generaal vormt geen beletsel voor zijn aanstelling, ook al zou deze dezelfde zijn als van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een koninklijk besluit bepaalt immers dat het voorzitterschap desnoods zal overgaan op een ander lid van de raad om het taalevenwicht te herstellen.

9 8 De Kamer wenst een betere relatie tussen de directie en de raad van bestuur. De kwaliteit van die relatie veronderstelt dat de verantwoordelijkheden van elkeen duidelijk afgebakend zijn en dat degenen die ermee worden belast bereid zijn deze op te nemen. Om de relaties tussen de Raad van Bestuur en de directie beter te stroomlijnen en hun om respectieve verantwoordelijkheden beter af te bakenen, werd op initiatief van de directeurgeneraal een charter opgesteld, dat ter bespreking voorligt bij de Raad van Bestuur. 9 Onverminderd de door de minister van Binnenlandse Zaken uitgeoefende voogdij, beveelt de Kamer de benoeming van een tweede regeringscommissaris aan teneinde een controle op de financiële en budgettaire aspecten van de werking van het FANC te waarborgen. In de uitoefening van hun opdracht, zullen beide regeringscommissarissen ervoor zorgen dat hun optredens gecoördineerd worden. De aanstelling van een tweede regeringscommissaris die rapporteert aan de ministers die de begroting en de financiën in hun bevoegdheid hebben, naast de commissaris van de minister van binnenlandse zaken, vergt een wijziging van artikel 48 van de wet op het Agentschap.

10 10 De door de twee regeringscommissarissen uitgeoefende controle moet van de hoogste kwaliteit zijn. De Kamer acht het daartoe essentieel dat de met die functie belaste personen geen enkele band hebben met de kernsector en dat zij bekwaam zijn om een kritische en onafhankelijke kijk te hebben op de activiteiten van het Agentschap. De onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de raad van bestuur en het uitoefenen van een professionele functie in de kernsector, zoals opgenomen in art. 38 van de FANC -wet, kan worden uitgebreid tot de functie van regeringscommissaris. Dit vereist evenwel een wetswijziging. 11 De Kamer wenst dat de raad van bestuur functioneert met inachtneming van de corporate-governance-regels. Dat moet ook het geval zijn wat de betrekkingen tussen de raad en het directiecomité betreft. Aangezien de corporate-governance-regels werden gecodificeerd, is het aangewezen om die regels op het FANC toe te passen, in de gevallen waarin ze toepasbaar zijn, evenwel voor zover ze verenigbaar zijn met de wettelijke bepalingen waaraan het FANC onderworpen is: Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur beantwoordt grotendeels aan de geformuleerde noden en behoeften. Het Agentschap heeft een ontwerptekst uitgewerkt in de vorm van een «charter», waarin de relaties tussen de raad van bestuur en de directeurgeneraal nader worden omschreven, rekening houdend met de regels van goed overheidsbeheer. Daarnaast werd een protocol uitgewerkt te sluiten tussen de voogdijminister en het Agentschap. Beide documenten liggen ter bespreking voor in de Raad van Bestuur.

11 a) Zo is het onontbeerlijk de respectieve rol van de raad van bestuur en het directiecomité duidelijk te omschrijven, alsook ruimte te scheppen voor een transparante samenwerking tussen de beide instanties. Daartoe is het aangewezen om een methode uit te werken voor gestructureerd overleg tussen de leden van de raad van bestuur, de directie en de regeringscommissarissen. Die regeling zal het mogelijk maken de vergaderingen van de raad van bestuur voor te bereiden en ervoor te zorgen dat de door de raad vastgestelde beslissingen en strategieën door de directie van het Agentschap uitgevoerd worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de raad van bestuur en de directie, alsook rekening houdend met de hieronder geformuleerde beginsels. b) De taak van de raad van bestuur bestaat er voornamelijk in de strategie uit te stippelen en controle uit te oefenen op de financiële en operationele aspecten, met inbegrip van de invoering van en het toezicht op een intern controlesysteem. c) De raad van bestuur moet geregeld vergaderen en zijn beslissingen moeten na overleg worden genomen, waarbij permanent naar een consensus moet worden gestreefd. Daartoe is het zaak dat alle bestuurders over exacte en relevante informatie beschikken, waardoor zij met kennis van zaken beslissingen kunnen nemen. d) Ook de rol en de werking van het auditcomité en het strategisch comité moeten worden uitgeklaard. Het auditcomité moet er met name op toezien dat zo spoedig mogelijk werk wordt gemaakt van een integraal kwaliteitsbeleid. e) De directeur-generaal moet de raad van bestuur op de hoogte brengen van alle aspecten van het operationeel beheer, opdat de raad de uitvoering van het strategisch plan kan evalueren en zo nodig bijsturen door rekening te houden met de moeilijkheden die zijn gerezen. In het licht daarvan zouden het strategisch plan en de operationele plannen die door de raad van bestuur zijn aangenomen, kunnen worden opgevat als een mandaat dat aan de directeur-generaal wordt gegeven.

12 E. Relatie met de erkende instellingen 12 De Kamer is van oordeel dat er werk moet worden gemaakt van een filialisering van de erkende instellingen in de vorm van een vennootschap van publiek recht, onder controle van het Agentschap. Deze dochteronderneming waarvan het kapitaal door het Agentschap zal worden verschaft zal worden belast met het uitvoeren van de door de wet opgelegde controles en die op de dag van vandaag aan de erkende instellingen toevertrouwd worden. Daarbij dient de Europese reglementering te worden gerespecteerd. Terwijl men de relatie tussen de erkende instellingen en het FANC hertekent, moet het Agentschap volledig operationeel worden en moeten de werkingsproblemen uit het verleden van de baan zijn. Intussen moet het FANC zijn controle op de erkende instellingen versterken, onder meer door exante inspectieprogramma s uit te werken die de erkende instellingen verplicht moeten uitvoeren. Het Agentschap moet de kans krijgen om concrete inspectieprogramma s die zijn uitgewerkt door de exploitanten en de erkende instellingen, goed te keuren en, bij niet naleving, op meer adequate wijze te kunnen sanctioneren. Zodoende zal het Agentschap over duidelijke en transparante instrumenten beschikken om de kwaliteit van de door de erkende instellingen uitgevoerde controles te kunnen nagaan. Het Agentschap moet eveneens de barema s vaststellen die van toepassing zijn op de taken die rechtstreeks verbonden zijn met verplichtingen inzake nucleaire veiligheid. Met het aannemen van deze resolutie heeft de Kamer een einde gesteld aan de vele jaren van onzekerheid en besluiteloosheid over de wijze waarop het Agentschap zijn relaties met de erkende instellingen diende te organiseren, overeenkomstig de artikelen 28, 29 en 30 van zijn organieke wet. Ter uitvoering van de resolutie heeft het Agentschap besprekingen aangeknoopt met de erkende instellingen AVN, AVC en Techni-Test, om de door hen uitgevoerde controleopdrachten onder te brengen in een

13 speciaal daartoe opgerichte juridische structuur. Deze vereniging zonder winstoogmerk, genaamd BEL V, werd op 7 september 2007 bij notariële akte opgericht in de vorm van een private stichting (bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2007). Op 11 april 2008 hebben AVN en BEL V een overeenkomst gesloten waarbij de controleactiviteiten van AVN en het daarvoor benodigde personeel werden overgedragen aan BEL V vanaf 14 april. Dit overnamescenario vereiste geen wijziging van het juridische statuut van de betreffende erkende instelling. Het FANC en BEL V staan voortaan samen in voor een geïntegreerde aanpak van het veiligheidstoezicht in het domein van de grote nucleaire basisinstallaties. Om hun onderlinge relaties verder te stroomlijnen werd een gemeenschappelijk overlegplatform opgezet o.l.v. een externe consulent. Dit proces moet uitmonden in een klare taakverdeling en een afstemming van de controle- en inspectieprogramma s van beide instanties. De besprekingen met de andere erkende instellingen, AVC en Techni-Test, hebben tot op heden niet geleid tot een gelijkaardige overeenkomst. De overgangsperiode die hen toelaat om hun controleopdrachten als erkende instelling tijdelijk voort te zetten, is sinds 31 maart 2008 verstreken. Zij zetten hun werkzaamheden verder op basis van het principe dat de continuïteit van de openbare dienstverlening steeds verzekerd moet zijn. Inmiddels heeft het Agentschap initiatieven genomen om het door hem uitgeoefende toezicht op de werking van de erkende instellingen te verscherpen. De inspectieprogramma s van deze instellingen en de aangerekende tarifi-

14 catie hebben het voorwerp uitgemaakt van diverse overlegrondes tussen het Agentschap en de 3 betrokken instellingen, met het oog op een standaardisatie en harmonisatie van deze programma s en tarieven per groep van inrichtingen. F. Financiering, inning van de retributies en aanwending van de reserves 13 De Kamer is de mening toegedaan dat de huidige financieringsregeling verbeterd moet worden. Dit financieringsstelsel dat uitsluitend stoelt op de storting van retributies verbonden met welbepaalde prestaties belet de aanwending van de gevormde reserves. Daarom pleit de Kamer voor het invoeren van een gemengd systeem van retributies en bijzondere heffingen. Die heffingen eveneens afkomstig van producenten, gebruikers en houders van radioactieve stoffen, zullen worden aangewend voor de financiering van de opdrachten die niet verbonden zijn met prestaties waarvoor een retributie geïnd wordt. De nieuwe wettelijke regeling op de financiering van het Agentschap, die tot stand werd gebracht door de wet van 15 mei 2007, is gebaseerd een stelsel van (jaarlijkse) heffingen en (éénmalige) retributies. Deze regeling loopt evenwel af op 31 december 2008, zodat de wetgever vóór deze datum een verlenging van het stelsel moet bewerkstelligen. Het Agentschap geeft er de voorkeur aan om zijn activiteiten verder te kunnen financieren op basis van dezelfde principes als vastgelegd in de wet van 15 mei Een voorontwerp van wet werd uitgewerkt waarin de bedragen van de heffingen worden vastgelegd voor de komende jaren en waarbij een evaluatie is voorzien van deze bedragen na een periode van 5 jaar.

15 14 De Kamer vraagt dat de aan het Agentschap verschuldigde retributies door het Agentschap op een correcte en doeltreffende wijze worden geïnd. De Kamer vraagt het Agentschap zich met dat doel spoedig toe te rusten met een exhaustieve gegevensbank die het mogelijk maakt alle retributieplichtige dienstverleners te inventariseren en met het RIZIV en het FAVV de passende overeenkomsten te sluiten. Een correcte inning van de verschuldigde heffingen vereist een ingreep op 3 niveaus: - het opsporen van alle onvergunde praktijken; - het factureren van alle vergunningshouders; - het innen van alle gefactureerde heffingen. Het Agentschap heeft op elk van deze niveaus de nodige initiatieven genomen. Sinds geruime tijd spoort het Agentschap campagnegewijs alle niet-vergunde praktijken op in diverse beroepssectoren (tandartsen, dierenartsen, ). Deze actie is niet zozeer ingegeven om de daaraan verbonden fiscale fraude te bestrijden, maar om inbreuken op de reglementering inzake stralingsbescherming te beteugelen. Op dit moment is een dergelijke campagne lopende en wordt een andere voorbereid. Het FANC spoort deze praktijken op aan de hand van informatie bekomen uit elders beschikbare gegevensbanken. Daartoe werden de nodige overeenkomsten gesloten (RIZIV, ). De facturatie van de vergunde inrichtingen of personen wordt sinds begin 2008 aangestuurd vanuit een centrale geïntegreerde gegevensbank (Centraal Informatie Systeem - CIS). Deze databank werd zelf door het Agentschap ontwikkeld en bevat alle relevante informatie over de actuele toestand van de vergunde inrichtingen en personen. Er wordt doorlopend gewerkt aan de verbetering van de datakwaliteit. De informatiedoorstroming tussen de verschillende

16 diensten van het Agentschap werd geoptimaliseerd in functie van de bestendige actualisatie van de CIS-gegevens. (Zie ook antwoord op aanbeveling nr. 19) Eind december 2007 werd een advocatenkantoor gemandateerd voor de inning van alle nog openstaande heffingen voor de periode Alle betrokken heffingsplichtigen hebben in januari 2008 een aanmaning tot betaling ontvangen. Een groot deel van de verschuldigde bedragen werd inmiddels geïnd. Het Agentschap heeft zich evenwel, in overleg met de betrokken beroepsverenigingen, pragmatisch opgesteld voor wat betreft de verschuldigde verhogingen wegens achterstallige betaling. Juridische procedures zijn lopende tegen enkele wanbetalers. 15 De Kamer beklemtoont dat de raad van bestuur spoedig een beslissing moet nemen over de besteding van de meer dan substantiële huidige reserves en, in voorkomend geval van de bijzondere heffingen tijdens de opmaak van het volgende strategisch plan. De Kamer is van mening dat deze bedragen prioritair gebruikt moeten worden voor de permanente opleiding, het uitvoeren van langetermijnonderzoek en specifieke opdrachten zoals de verbetering van TELERAD en van de fysieke bescherming. Deze reserves moeten ook het Agentschap in staat stellen om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken. De voorstellen van de directie voor de aanwending van de reserves, voorgelegd aan de Raad van Bestuur in het najaar van 2007, konden niet worden goedgekeurd, gezien de onzekerheid over de financiële impact van de filialisering (zie punt 12) en het ontbreken van een regering met volheid van bevoegdheden. In de initiële begroting voor 2008 waren de geplande uitgaven in evenwicht met de geraamde inkomsten. Begin

17 2008 werden toch een aantal bijkomende projecten goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De begroting voor 2009 zal opnieuw belangrijke structurele investeringen bevatten, onder meer voor de vernieuwing van het TELERADnetwerk, die vanuit de reserves zullen worden gefinancierd.

18 G. Boekhouding en kwaliteitscontrole 16 De Kamer bepleit de onmiddellijke invoering van een analytische boekhouding en een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat specifiek zou zijn aangepast aan de aard en de activiteiten van het Agentschap. Een en ander moet het mogelijk maken de communicatie tussen de departementen van het Agentschap en de kwaliteit van de door het Agentschap geleverde diensten te verbeteren. Voorts zouden de analytische boekhouding en het ERP-systeem het mogelijk moeten maken na te gaan of het bedrag van de retributies en de door het Agentschap geleverde diensten wel tot elkaar in verhouding staan. Het ERP-systeem is operationeel voor het aankoopbeheer en de boekhouding. Het werd gevalideerd door de bedrijfsrevisor. Daarnaast werden een aantal punten gerealiseerd in het kader van analytische boekhouding. Alle gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten worden toegewezen aan klantengroepen op basis van een vereenvoudigde en bevattelijke lijst van typeactiviteiten. Hierdoor wordt een gedetailleerde analyse van de prestaties op regelmatige basis mogelijk. De registratie van de tijdsbesteding van de medewerkers wordt in het najaar van 2008 geautomatiseerd. De directe kosten kunnen aldus gealloceerd worden naar de overeenkomstige typeactiviteit en klantengroep (volgens een systeem van Time-driven Activity Based Costing). Een eerste analyse van de verhouding tussen retributies en heffingen geïnd door het Agentschap en de prestaties voor de verschillende (groepen van) klanten, op basis van de gegevens van 2007, werd aan de Raad van Bestuur overgemaakt. Een volgend rapport zal slaan op de gegevens van het eerste halfjaar van 2008.

19 17 18 Voorts is de Kamer van oordeel dat het Agentschap zo spoedig mogelijk werk moet maken van een systeem voor integrale kwaliteitscontrole, alsook een permanente interne auditor moet aanwijzen die ermee zou worden belast op de kwaliteitscontrole toe te zien. Bovendien wenst de Kamer dat het Agentschap er alles aan doet om een kwaliteitslabel te behalen. De functie van interne auditor in het organogram van het Agentschap is sinds januari 2008 opnieuw ingevuld. De audit-activiteiten werden opgestart volgens een audit-plan, dat rekening houdt met de agenda voor het behalen van een ISO certificatie en de identificatie van verbeteringen in processen voor verhoging van de kwaliteit, de administratieve vereenvoudiging en het reduceren van risico s. Voor de analyse, herdefinitie en documentatie van de processen binnen het Agentschap en voor de ondersteuning van het Agentschap bij het behalen van een ISO , wordt een beroep gedaan op een gespecialiseerd bureau. De procesbeschrijving van alle operationele en ondersteunende diensten is inmiddels voltooid. De steeds weerkerende activiteiten in de operationele entiteiten Inrichtingen & Afval, Beveiliging & Vervoer, Gezondheid & Leefmilieu werden procesmatig beschreven. Daarnaast werd ook de detailbeschrijving afgerond in de ondersteunende diensten, financiën en HRM. De specifieke processen die in een kwaliteitsgericht systeem nodig zijn volgens de norm ISO , werden allen met succes ingevoerd. De interne auditor voert systematische analyses uit volgens een door de directie goedgekeurd audit-plan. Dit leidt tot een actieplan voor conti-

20 nue verbetering zoals voorgeschreven door de ISO-norm. Het proces dat moet uitmonden in de ISOcertificatie verloopt naar wens. De eerste horde het doorlopen van de documentaire audit werd met succes genomen in juli 2008 tijdens een auditsessie die werd uitgevoerd door een erkend certificatiebureau. Het ingevoerde kwaliteitssysteem werd doorgelicht en correct bevonden op basis van de procesbeschrijvingen. De tweede horde het doorlopen van de certificatie-audit is voorzien tijdens auditsessies die zullen plaatsvinden in de tweede helft van september De Kamer wijst er op dat de totstandbrenging van voormelde systemen gepaard moet gaan met de uitwerking van een geïntegreerde gegevensbank met daarin alle relevante informatie betreffende de vergunningen en de inspecties (aard van de vergunningen, vorige controleresultaten, rapport van de erkende instelling, ), wat een automatische opvolging van de exploitanten mogelijk zou maken. Het Agentschap beschikt sinds begin 2008 over een volledig geïntegreerd en centraal informatiesysteem (CIS) voor al zijn klanten, zowel vergunningshouders als -aanvragers. Een 16-tal kleine en grote databanken werden samengebracht tot één enkele. Het systeem omvat niet alleen alle nieuwe klanten en hun vergunningen, maar ook alle bestaande, zelfs deze die dateren van vóór de oprichting van het Agentschap. Alle operationele diensten werken voortaan met dezelfde gegevens. De toepassing werd ontwikkeld binnen het Agentschap en is zijn eigendom. Het CIS-informatiesysteem is geïntegreerd met de boekhouding. De jaarlijkse facturatie van de vergunningshouders wordt vanuit dit nieuwe

21 systeem aangestuurd en de eenmalige facturatie wordt gekoppeld aan de vergunningsaanvragen. Vermits de registratie van de klantgegevens centraal verloopt, worden fouten in de communicatie met de vergunningshouders vermeden. Waar mogelijk werden de gegevens al automatisch gecorrigeerd: samenvoeging van dubbels, verificatie van gemeentes en straten tegen officiële bestanden, controle van RIZIV nummers, Verschillende acties zijn lopende om de kwaliteit van de gegevens verder te verhogen. Alle standaardbrieven worden op een geautomatiseerde wijze aangemaakt vanuit CIS: notificaties, facturen en persoonlijke vergunningen. De ingescande vergunningen zijn rechtstreeks beschikbaar voor de gebruikers, waardoor de raadpleging van de papieren archieven beperkt kan worden. Verder voorziet CIS ondersteuning in de opvolging van deadlines en de nodige rapporteringsmogelijkheden. In een volgende fase kan CIS uitgebreid worden met specifieke ondersteuning voor inspecties bij de vergunningshouders. 20 De Kamer stelt dat het Agentschap tevens de opvolging moet verbeteren van de vergaderingen waaraan het deelneemt (met name wat de wijze van rapportering betreft), alsook de opvolging van initiatieven en aanbevelingen van de erkende instellingen Het Agentschap heeft een nieuw systeem in gebruik genomen voor de opvolging van de externe vergaderingen waaraan het deelneemt (op nationaal en internationaal vlak). Dit moet de coherentie bevorderen van de ingenomen standpunten en de rapportering ervan aan de bevoegde overheden.

22 Het FANC werkt op een positieve wijze met de erkende instellingen in de geest van de Richtlijnen aan de erkende instellingen die het in 2003 heeft uitgevaardigd. Waar mogelijk wordt meer aandacht besteed aan het feit dat de erkende instellingen en het Agentschap elkaar aanvullen in hun manier van optreden. De onderlinge samenwerking tussen de deskundigen van de erkende instellingen die de periodieke controles in de installaties uitvoeren en de nucleaire inspecteurs van het FANC, wordt gestimuleerd. Meerdere gemeenschappelijke acties vonden plaats op het terrein, met wederzijds respect voor ieders rol en taken. (zie ook onder nr. 12) 21 Om de dienstverlening te verbeteren, stelt de Kamer voor dat het directiecomité van het Agentschap in overleg met het personeel service level agreements vastlegt (bijvoorbeeld inzake termijnen voor de aflevering van vergunningen, termijnen voor het schriftelijk beantwoorden van adviesaanvragen, termijnen voor de afhandeling van klachten en onderzoek van incidenten, beschikbaarheidsniveau van TELERAD,...). De ISO-norm verwacht duidelijke en correcte metingen van de uitvoering van de respectieve processen. Deze kwalitatieve performantieindicatoren (KPI) zijn voor vele processen reeds gedefinieerd en in gebruik (voorbeeld TELE- RAD). Tijdens de procesanalyse, de audit-activiteiten, en de procesevaluaties in het licht van de ISO-certificatie, worden deze KPI s verder geanalyseerd en zo nodig bijgestuurd.

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTEN EN TELECOMMUNICATIE WERKPLAN 2015 1 INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING...3 1.1 ACHTERGROND...3 1.2 STRUCTUUR...4 1.2.1 Relatie tussen het Strategisch Plan en het Werkplan...4 1.2.2

Nadere informatie

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer

Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Diplomatieke en consulaire posten Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en Audit van het personeelsbeheer Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie