Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven"

Transcriptie

1 Notulen 6 e ISIS-AR DEELNEMERSDAG 23 september 2010, T.007, RIVM, Bilthoven 1. Stand van zaken ISIS-AR & Plannen voor ISIS 2011 Maurine Leverstein - van Hall presenteerde de realisatie van de planning die gemaakt was voor De volgende punten kwamen aan de orde: - Uitbreiding aantal deelnemende MMLs: Dit jaar zijn er 8 laboratoria aangesloten, waardoor het totaal aantal heden op 22 staat. De verwachting is dat eind 2010 het totaal aantal aangesloten labs 28 zal zijn. Elk nieuw aangesloten laboratorium is vooraf op lokatie door het ISIS-AR team bezocht. - Ontwikkelen en beschikbaar stellen van het publieke deel van ISIS-web voor het publiek in eindfase, planning oktober Overdracht van ISIS web naar NVMM per Januari Technische ontwikkelingen van ISIS-web versie 2.0 gereed per oktober 2010: ontwikkeling publieke deel van ISISweb en verbeterde weergave van figuren, MRSA, ESBL etc. - Versie 3.0 is in voorbereiding voor 2011 om verdere uitbreiding functionaliteit ISISweb te realiseren: i) voorstel tot noemer data, ii) ontwikkelen van een meer geautomatiseerd kwaliteitscontrole systeem voor aangeboden datafiles. - Uitbreiding van surveillance per januari 2010 met Salmonella sp groep A-D en Mycobacterium tuberculosis complex, Moraxella catarrhali, S. dysgalactiae subsp. equisimilis en Hemolytische streptococcus groep G, Candida en Aspergillus. - Een detectiesysteem voor mult-institutionele of regionale verheffingen van BRMOs en pathogenen van belang voor de OGZ is nog in ontwikkeling - Verhogen van toegankelijkheid van database voor onderzoekers is nog in ontwikkeling. Structurele werkzaamheden ISIS-AR - Terugrapportages naar deelnemers: Maandelijks krijgen deelnemende laboratoria krijgen een terugrapportage met daarin genoemd de exceptionele fenotypen en andere bijzondere waarnemingen waarover per mail en mondeling feedback plaats vindt. Hiermee wordt de kwaliteit van de database gewaarborgd en wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de rapportages van de deelnemende laboratoria. - Nethmap: ISIS-AR team levert geanalyseerde data en tekst aan Nethmap, oa. voor het weergeven van AR trends. In Nethmap 2010 heeft ISIS-AR tevens een hoofdstuk geleverd over de ontwikkeling van E.coli resistentie in Nederland. - EARS-net: Nationale data mbt tot resistentie van 8 indicator bacteriën uit bloedisolaten worden jaarlijks geleverd aan EARS-net. - Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek derden: Via registratie commissie beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek. Tevens wordt ondersteuning gegeven bij epidemiologische analyses. Stand van zaken Nationale ESBL studie: Analyseren en rapporteren van data nationale ESBL studie. Databewerking en moleculaire analyses zijn verricht, 5 manuscripten in voorbereiding: 1) Molecular survey of extended spectrum beta-lactamases in Enterobacteriaceae in the Netherlands 2) Evaluation of Dutch guideline on phenotypic detection of ESBLs for the genotypic detection of ESBLs in Enterobacteriaceae 3) Evaluation of micro-array as ESBL confirmation test in ESBL screen positive clinical Enterobacteriaceae 4) Dutch patients, retail chicken meat and poultry share the same ESBL positive plasmids 5) Epdemiology of ESBLs in the Netherlands Stand van zaken Carbapenemase project: Op 14 december 2009 heeft naar aanleiding van de detectie van KPC positieve stammen (primair gevonden in ISIS-database) en op initiatief van ISIS-AR team een deskundigen beraad plaats gevonden over carbapenemases. Het resultaat was de oprichting van een referentielaboratorium voor carbapenemases (UMCU/LIS) en het opstellen van een nationale richtlijn voor fenotypische detectie van carbapenemases. Met publicaties en persvoorlichting zijn bij de medisch microbiologische laboratoria, zorgverleners en het publiek deze problematiek onder de aandacht gebracht. Door deze activiteiten was het ISISteam/referentie laboratorium tevens in staat input te geven aan het ECDC threat assessment dat 27/8/2010 aan de European Commission SANCO/C3 is verstuurd.

2 Stand van zaken ESBLs: O.b.v. data uit ISIS-AR kon worden vastgesteld dat ESBLs een snel toenemend probleem is waarmee het ministerie op de hoogte kon worden gebracht van de grootte van het probleem hetgeen mede geleid heeft tot het bijeen roepen van een deskundigenberaad op 31 maart Het resultaat is o.a. een adviesaanvraag die door VWS en LNV aan de Gezondheidsraad is gezonden betreffende de risico s die het antibioticum gebruik in de veehouderij opleveren voor de volksgezondheid op 14 juli Op basis van ISIS-AR data heeft het ISIS-team het symposium An update on the genetics and epidemiology of ESBLs and carbapenemases op de NVMM voorjaarsvergadering (20 april) georganiseerd wat grote belangstelling trok. Planning 2011 Maurine eindigde met een aantal punten voor overleg: - Feedback via ISIS van gestandaardiseerde overzichten (bv overzichten tbv inspectie en jaarverslagen)* of labspecifieke overzichten met of zonder inhoudelijke toelichting - ISIS web based vraagbaak waarin vragen kunnen worden gesteld aan professionals* - Ontwikkelen van een detectiesysteem voor lokale, mult-institutionele of regionale verheffingen van BRMOs en pathogenen. - Feedback van ongewone bevindingen (actief, passief) * - Prioritering van pathogenen (bacteriologie, virologie, parasitologie) waarmee ISIS-surveillance zou kunnen worden uitgebreid* - Rol in opleiding MM stage OGZ - Prioritering van databases (b.v. Prezies, OSIRIS, LIS MRSA/TBC/Salmonella surveillance, meningitis lab A dam) waaraan ISIS zou kunnen worden gelinked* - Kwaliteitseisen waaraan deelnemende labs moeten voldoen (b.v. EUCAST, CCKL, deelname NEQAS/SKML )* - Relevantie van deelname van artsmicrobioloog aan ISIS-AR team en het profiel waaraan artsmicrobioloog moet voldoen - Mogelijke financiële bijdrage van deelnemende laboratoria aan totstandkoming van (deel van) bovengenoemde punten Bartelt de Jongh benadrukte het belang van microbiologische kennis binnen het ISIS-AR team, tevens gaf hij het belang aan om een 5 jarenplan uit te werken. Dit is neergelegd bij de stuurgroep ISIS-AR. 2. ISISweb mogelijkheden en toekomst Steven Thijsen en Nienke van de Sande presenteerden de stand van zaken rondom ISISweb: - Per Januari 2010 is ISIS web overgedragen aan de NVMM. - In oktober zal het publieke deel van ISISweb beschikbaar komen. - Op basis van de opmerkingen vanuit de ISISweb workshop en het veld ( en ook nog niet gerealiseerde plannen) is gestart met de voorbereidingen op Versie 3.0, om in 2011 verdere uitbreiding functionaliteit ISISweb te realiseren, oa: - Selectie van isolaten op basis multidrug resistentiepatronen Keuzemogelijkheid om I en R samen als IR te rapporteren. Mogelijkheid om selecties / queries voor hergebruik op te slaan. Verbetering exportfunctionaliteit. Standaard rapportages bv. t.b.v. jaarverslagen en de inspectie genereren Tonen van betrouwbaarheidsintervallen (volgens Clopper-Pearson) in rapporten en grafieken Gebruik van jaarlijkse "noemergegevens" van laboratoria en ziekenhuizen (bv. zorgclassificatie van ziekenhuizen

3 3. Noemergegevens: ISIS-AR data in perspectief Ineke Roede. Noemergegevens zijn noodzakelijk voor ieder surveillance systeem om de data goed te kunnen interpreteren. De noemergegevens waarover we nu beschikken bestaat uit het aantal patiënten met een positieve kweek per micro-organisme (de noemer) en het percentage resistentie voor een bepaald antibioticum (de proportie). Met extra noemergegevens kunnen we: 1.Gegevens van het eigen laboratorium spiegelen met die van andere laboratoria en specificeren naar soort ziekenhuis of aantal (IC)bedden. 2.Corrigeren voor kweekgedrag in de ziekenhuizen. Het kweekbeleid kan verschillen per ziekenhuis en per afdeling en dit kan van invloed zijn op de resistentiepercentages 3.Incidenties (i.p.v. proporties) berekenen, bij voorbeeld MRSA / inwoners of / patiëntdagen. Hierdoor wordt een betere vergelijkbaarheid van resistentiecijfers (inter)nationaal mogelijk. 4.De representativiteit van de ISIS-AR data vaststellen, door het berekenen van de dekkingsgraad van de populatie (% aantal inwoners of % patiëntdagen). Daarnaast zijn van belang de karakteristieken en de geografische verdeling van de ziekenhuizen en de laboratoria. Op basis van voorlopige gegevens van 2010 kunnen we kijken naar de dekkingsgraad van ISIS-AR. In 2010 waren 19 laboratoria aangesloten. Deze laboratoria bedienden ziekenhuizen met totaal 2,9 x106 patiëntdagen/11 x106 patiëntdagen in NL. Dit betekent dat 30% van de Nederlandse ziekenhuispopulatie wordt gecoverd door ISIS-AR. In 2011 verwachten we dat ca. 40 laboratoria zijn aangesloten, waarbij de dekkingsgraad op ongeveer 60 % ligt. De inhoud van de concept vragenlijst en de wijze van verzamelen wordt besproken. In de laboratorium vragenlijst worden gegevens van het totaal aantal bacteriologische kweekmaterialen gevraagd, gespecificeerd naar materiaal en ziekenhuis (plus beperkte gegevens van huisartsen). In de ziekenhuisvragenlijst gaat het om de (vier verschillende) niveaus van zorgverlening en de grootte van het ziekenhuis (aantal bedden + IC bedden).de gegevens worden van tevoren ingevuld op het RIVM voor zover bekend bij ISIS-AR en uit de jaarverslagen van de ziekenhuizen (www.jaarverslagenzorg.nl) en laboratoria. Naar de contactpersoon van het laboratorium wordt één Excel file gestuurd met vragenlijsten voor het laboratorium en het (de) ziekenhui(s)(zen). Er wordt gevraagd om de ingevulde gegevens te bevestigen en zo nodig aan te vullen en te corrigeren. Joop Schellekens vroeg hoe om te gaan met meerdere ziekenhuizen. Voor elk ziekenhuis verbonden aan een betreffend lab zal een aparte ziekenhuisvragenlijst als een apart Excel sheet (in 1 bestand) worden opgestuurd. Vanuit de zaal kwamen verschillende opmerkingen over de hoeveelheid werk. De hoeveelheid werk en beschikbaarheid van de data lijkt te wisselen tussen de labs. Steven Thijsen gaf aan dat dit ook afhangt of het lab een jaarverslag heeft. En is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal ziekenhuizen waar het lab werkzaamheden voor verricht. In conclusie, werd afgesproken dat in november 2010 de vragenlijsten zullen worden verstuurd per aan de contactpersonen van de laboratoria. Het verzamelen en verwerken van de data is gepland voor januari - maart Zodra de nieuwe data beschikbaar zijn kunnen ze al voor een deel worden ingevoerd in ISIS-web; voor een ander deel geldt dat dit zal gebeurten bij een volgende release van ISIS-web.

4 4. Data kwaliteit en ISIS-AR Jan Muilwijk. De volgende punten zijn besproken. 1. In de database willen we geen afgeleide testen. Bij het inlezen van de maand file is het niet mogelijk om afgeleide antibioticum testen over te slaan. Blokkeren moet in de query op het laboratorium gebeuren. Graag controle op uw lab of dit al gebeurt. 2. Bij grampositieve soorten wordt door laboratoria bijgetest, dat houdt in dat de resistentie t.o.v. het 2e keuze antibioticum alleen getest wordt als het isolaat resistent is tegen het 1e keuze antibioticum. Gevolg: het resistentiepercentage van het antibioticum van 2e keuze van het lab. is hoger dan het percentage van laboratoria die alle isolaten testen. In ISIS-web wordt geen rekening gehouden met bijtesten. Bijtesten is te zien aan het aantal geteste isolaten. 3. In de terugrapportage wordt om confirmatie van deze bijzondere resistenties gevraagd. Dat kan door het toesturen van een nieuwe, gecorrigeerde file van de maand of per mail worden de bevindingen van de microbioloog naar ISIS verstuurd. Testresultaten van isolaten die niet geconfirmeerd zijn en niet bewaard zijn, worden uit de database verwijderd. 4. Overzicht van de bijzondere resistenties waarvoor confirmatie wordt gevraagd: Enterobacteriaceae1 carbapenem Moraxella catarrhalis ceftriaxon I/R S. pneumoniae penicilline vancomycine imipenem meropenem Groep A en B β- haemolytische streptococci penicilline ALLE cephalospori nes Enterococcus spp daptomycin tigecycline vancomycine teicoplanine Enterococcus faecium glycopeptide en penicilline I/R Staphylococcus aureus vancomycin I/R CNS vancomycin I/R Acinetobacter spp. carbapenem H. influenzae 3e gen. carbapenem fluoroquinolones cephalosporines I/R Neisseria meningitidis penicilline 3e gen. cephalosporines ciprofloxacilline

5 5. Nationale surveillance studie: Validatie NVMM richtlijn Tamara Platteel presenteerde de resultaten van de nationale ESBL surveillance studie. De presentatie is beschikbaar op ISISweb 6. Empirische behandeling Gram-Neg. Sepsis Maurine Leverstein van Hall. De presentatie van Maurine Leverstein-van Hall over een studie naar de empirische behandeling bij gram-negative sepsis is beschikbaar op ISISweb 7. De prevalentie en klinische consequenties van Florine Frakking van het UMCU presenteerde een onderzoeksvoorstel over de prevalentie en klinische consequenties van ESBL bacteriemie. De presentatie en onderzoeksvoorstel zijn beschikbaar op ISISweb 8. Should pig-mrsa be part of the Dutch search and destroy policy for MRSA? Nienke van de Sande presenteerde een studie naar LA-MRSA opgezet in samenwerking met Peter Schneeberger en eerder die maand gepresenteerd bij ICAAC in Boston. Abstract is beschikbaar op ISISweb.

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen De HARING-tools Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen Mirrian Hilbink Mariëlle Ouwens Tijn Kool Dertien instrumenten voor ondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie

Jaarverslag 2010. Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Jaarverslag 2010 Centrale Incidenten Melding-commissie Universitair Medisch Centrum Groningen Mei 2011 CIM11.0036 Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Een explorerende studie Auteurs Dr. T.H. van de Belt L.M. Verhoef, Msc L.J.L.P.G. Engelen Dr. L. Schoonhoven Dr. R.B. Kool 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Monitoring Thuiszorg

Monitoring Thuiszorg oo o ^ ^ TNO-onderzoeksrapport PGn"G/00.34 Monitoring Thuiszorg deelrapportage Communicatiemodule Trombosedienst TNO Preventie en Gezondheid Technologie in de Gezondheidszorg Zernikedreef 9 Postbus 2215

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen*

Nieuwsbrief. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen* * NATIONAAL NIEUWS Voor U ligt de derde van de, met daarin diverse nieuwe ontwikkelingen. Het komend jaar worden voor de 15de keer via de de zorgproblemen in Nederland gemeten. Een dergelijk lustrum willen

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014)

Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) TNO-rapport TNO 2015 R10211 Doelmatigheidsonderzoek AERIUS Calculator (bètaversie 8) en Monitor (versie 2014) Earth, Life and Social Sciences Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Validering Skills Indicator

Validering Skills Indicator Validering Skills Indicator 2007 Opdrachtgever: TFC Arnhem Dick Slettenhaar BAROC Knowledge Consultancy (101207) Validering SI - 1/25 - Inhoud Validering Skills Indicator... 1 Inleiding... 3 Validiteit

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie