Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap."

Transcriptie

1

2 2

3 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas ons hebben toegewezen. De afgelopen jaren heeft de energiesector heel wat ingrijpende en complexe veranderingen doorstaan. Aangezien de sector in beweging is en blijft, zullen we ook vandaag en morgen voortdurend met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. Om op deze uitdagingen een antwoord te kunnen bieden, hebben we onze missie, onze visie en onze strategie uitgetekend. Meer bepaald hebben we geopteerd om de focus te leggen op operationele excellentie. Dat houdt in dat we via een continue verbetering streven naar een organisatie die haar belanghebbenden een betrouwbare dienstverlening biedt tegen een zo beperkt mogelijke totale kost. Waar onze strategie concretiseert wat we (moeten) doen om de in de visie gestelde doelen te bereiken, verduidelijken onze waarden wie we zijn en waar we voor staan. Gedreven door vakmanschap Altijd integer Engagementen nakomen Samen sterker 3

4 Onze waarden zijn het DNA van onze organisatie Onze waarden geven aan wat ons typeert en verbindt en op welke manier we de opdrachten, voorzien in onze missie, zullen uitvoeren om onze visie te realiseren. Ze geven richting aan het gedrag van onze medewerkers en bepalen hoe we, als Eandis, als team en als medewerker, dagelijks omgaan met de betrokkenen die belang hebben bij de goede werking van onze organisatie. Onze belanghebbenden zijn onze medewerkers / collega s, onze klanten, onze aandeelhouders, onze leveranciers, het milieu en de maatschappij. Onze waarden zijn ook de drijfveren die ons blijvend motiveren en ervoor zorgen dat we met veel enthousiasme willen bijdragen tot het realiseren van de in de visie gestelde doelstellingen. Onze waarden zijn verankerd in het dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Eandis van 9 oktober Ze sluiten aan bij (de filosofie van) de internationale gedragsnormen en de fundamentele rechten van de mens. Ook vormen onze waarden het fundament waarop ons engagement inzake deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen berust, met name ons engagement om op een waardevolle, verantwoorde en zorgvuldige manier met onze belanghebbenden om te gaan, hun belangen te respecteren en waarde te creëren voor eenieder van hen. 4

5 Het biedt een houvast bij de toepassing van onze waarden: Gedreven door vakmanschap Altijd integer Engagementen nakomen Samen sterker in de dagelijkse praktijk en bij het nemen van ethisch verantwoorde beslissingen. Gedreven door vakmanschap Altijd integer Engagementen nakomen Samen sterker Hoewel het beschrijft wat de algemene norm is voor ethisch handelen in een professionele context, biedt het geen pasklaar antwoord op iedere ethische vraag of waardendilemma waarmee we (kunnen) worden geconfronteerd. Het biedt eerder een ethisch kompas om morele kwesties te benaderen, complexe situaties correct in te schatten, de juiste beslissingen te nemen en passend te handelen. 5

6 Ethisch verantwoorde beslissingen nemen, is vaak niet evident. Alvorens een bepaalde beslissing te nemen, loont het dan ook de moeite om even stil te staan bij de vraag of deze beslissing de volgende testen al dan niet zou doorstaan: de spiegeltest: kan ik mezelf, mijn collega s of mijn dierbaren nog onder ogen komen wanneer ze weet zouden hebben van mijn beslissing of handeling? de voorpaginatest: zou het imago van Eandis eronder lijden als mijn beslissing of handeling op de voorpagina van de krant zou prijken? de brokkentest: zal ik, met mijn beslissing of handeling, Eandis of een van haar belanghebbenden in diskrediet brengen of schade berokkenen? de test van de wederkerigheid: wat zou ik ervan vinden wanneer anderen, ten aanzien van mezelf, dezelfde beslissing zouden nemen of op dezelfde manier zouden handelen? de test van de veralgemening: hoe zou onze samenleving eruit zien als iedereen dezelfde beslissing zou nemen of op dezelfde manier zou handelen? de goede huisvadertest: wat zou een redelijk persoon in dezelfde situatie denken en doen? Iedere medewerker die raad of advies nodig heeft over de interpretatie van het Ethisch Charter of die de aandacht wenst te vestigen op een of andere moeilijkheid bij de toepassing ervan, kan hiervoor in de eerste plaats terecht bij zijn hiërarchie en in tweede instantie bij de dienst Cultuur en Ethiek. 6

7 Gedreven door vakmanschap We zijn gepassioneerd bezig met ons vak en gemotiveerd om elke dag een professionele en betrouwbare dienstverlening te bieden We zijn trots op onze organisatie, onze prestaties en de kwaliteit van onze dienstverlening. Hierdoor zijn we gemotiveerd om iedere dag het beste van onszelf te geven. We blinken uit in ons vak en gaan op een vakkundige manier om met onze belanghebbenden. We gebruiken onze kennis en competenties om een antwoord te kunnen bieden op de energievraagstukken van morgen. Om deze standaard ook in de toekomst te kunnen aanhouden, investeren we blijvend in de ontwikkeling van (de professionele vaardigheden van) onze medewerkers. Om de juistheid van onze gegevens en onze bronbestanden te verzekeren, geven we de hoogste prioriteit aan onze datakwaliteit. We zorgen voor (een) veilige en gezonde werkplek en arbeidsomstandigheden. Dat houdt onder meer in dat we er alles aan doen om veiligheids- en gezondheidsrisico s te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken door de hoogste standaarden en voorschriften op het vlak van veiligheid te hanteren en te waken over het evenwicht tussen werk en privé. We bieden ruimte voor initiatief en moedigen onze medewerkers aan om, binnen de grenzen van het wet- en regelgevend kader en de interne bedrijfsvoorschriften, creatief te denken en te handelen. 7

8 Altijd integer We handelen altijd eerlijk en correct en bespreken problemen in alle openheid We stimuleren een open bedrijfscultuur waarin knelpunten, problemen en fouten bespreekbaar zijn en constructief worden aangepakt. We onthouden ons van activiteiten die onze organisatie of (een van) onze belanghebbenden schaden of in diskrediet brengen. Ook vermijden we situaties waarin persoonlijke belangen conflicteren met de belangen van onze organisatie. In dat geval, nemen we passende maatregelen om potentiële of feitelijke belangenvermenging te verhinderen of op te lossen. We nemen de vereiste voorzorgsmaatregelen om onze onafhankelijke positie in de sector te vrijwaren. Wanneer omstandigheden of omgevingsfactoren onze onafhankelijkheid in het gedrang (dreigen te) brengen, grijpen we onmiddellijk in. We zetten onze bedrijfsmiddelen altijd op een zorgvuldige, verantwoorde en geoorloofde wijze in, en dit uitsluitend ter realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. We streven naar diversiteit en gelijke kansen voor iedereen ongeacht nationaliteit, raciale of etnische afkomst, religieuze of politieke overtuigingen, geslacht, leeftijd of enige andere grond van mogelijke discriminatie. Ook veroordelen we elke vorm van geweld, pesterijen of ongewenste intimiteiten en grijpen we, in voorkomend geval, direct in. We respecteren de privacy van onze belanghebbenden en behandelen hun (persoonlijke) gegevens strikt vertrouwelijk. 8

9 Engagementen nakomen We komen onze engagementen na en behalen de vooropgestelde resultaten tegen een aanvaardbare kostprijs We leveren op wat we beloven, houden ons aan onze afspraken en leven onze contracten na. Via een effectieve en efficiënte organisatie streven we naar het beheersbaar maken van de distributienettarieven en de kost van energie in het algemeen. We garanderen een effectieve en efficiënte dienstverlening binnen de gestelde timing en tegen een maatschappelijke verantwoorde kostprijs door: toegewezen verantwoordelijkheden daadwerkelijk op te nemen onze doelstellingen SMART 1 te definiëren de vooropgestelde doelstellingen en resultaten altijd helder en scherp voor ogen te houden acties en beslissingen doelbewust te richten op het werkelijk realiseren van onze doelstellingen het kostenbewustzijn te stimuleren en kostenbewust werken te integreren in onze dagelijkse werking onszelf en onze werking voortdurend in vraag te durven stellen en, desgevallend, bij te sturen waar nodig. Ieder van ons voelt zich persoonlijk betrokken bij en verantwoordelijk voor het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen. We verzekeren een tijdige en accurate bedrijfsrapportering op basis van juiste en volledige gegevens, zodat onze belanghebbenden inzicht verwerven in de diverse aspecten van onze bedrijfsvoering. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig en ondersteunen initiatieven die onze impact op mens, milieu en maatschappij beperken en bijdragen tot duurzaam ondernemen. Niet alleen gaan we zorgvuldig en verantwoord om met onze financiële, natuurlijke en menselijke bronnen. Ook steunen we educatieve, culturele en sociaal maatschappelijke projecten die sterk aanleunen bij onze hoofdactiviteiten. 1 SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden 9

10 Samen sterker We bereiken meer door onze krachten te bundelen en intens samen te werken Samen zijn we meer dan de som van de afzonderlijke delen. We bereiken meer door als één team samen te werken. We werken constructief samen met onze medewerkers / collega s en streven altijd naar duurzame samenwerkingsverbanden met onze externe partners. De samenwerking met onze belanghebbenden is altijd gebaseerd op: wederzijds vertrouwen: het vertrouwen in en van onze belanghebbenden is de basis voor een duurzame samenwerking. gelijkwaardigheid: we hechten even veel waarde aan (de inbreng en de belangen van) ieder van onze belanghebbenden. onderling respect voor ieders eigenheid en diversiteit: het is net de verscheidenheid aan en de combinatie van unieke persoonlijkheden, talenten, vaardigheden, bekwaamheden, ervaringen en overtuigingen die zorgen voor een succesvolle(re) organisatie en duurzame partnerships. een constructieve en open dialoog: we breken muurtjes af en wisselen kennis en ervaringen uit. We luisteren actief naar onze belanghebbenden en trachten, samen met hen, een passend antwoord te bieden op hun vragen, noden en behoeften. 10

11 Vragen over onze waarden? Al wie vragen heeft over het en/of de waarden of advies nodig heeft in verband met de toepassing ervan, kan hiervoor in de eerste plaats terecht bij zijn/haar hiërarchie en in tweede instantie bij de dienst Cultuur en Ethiek. Deze dienst begeleidt en ondersteunt de implementatie van de waarden en ziet erop toe dat de waarden effectief worden toegepast. De dienst Cultuur en Ethiek actualiseert het en rapporteert zijn bevindingen, aanbevelingen en acties met betrekking tot de toepassing van de waarden aan het Managementcomité, het Auditcomité en het Human Resources Comité. Contact Eandis - dienst Cultuur en Ethiek Brusselsesteenweg Melle Eandis - dienst Cultuur en Ethiek Postbus Melle telefoon:

12 Oktober 2013

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Onze principes en waarden

Onze principes en waarden Onze principes en waarden De Georg Fischer-gedragscode Een voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO Beste collega s, De gedragscode van Georg Fischer vormt het fundament waarop we

Nadere informatie

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation:

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Verantwoordelijk Marktgedrag BEDRIJF/ORGANISATIE PROJECT DATUM 1 mei 2014 Veneca Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Inleiding 3 2. Algemene principes 5 3. Opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Beroepscode Doktersassistent Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Inhoud De Beroepscode Doktersassistent De Beroepscode Doktersassistent 3 Basishouding van de doktersassistent

Nadere informatie