Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015"

Transcriptie

1 Alert, innovatief en betrokken Beleidsplan 2015

2 Beleidsplan 2015 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten per cluster Algemeen Leven Inkomen Schade Fraudebestrijding VerzekeraarsVernieuwen VerzekeraarsVersterken Overig 17 2

3 Inleiding Het huidige tijdsgewricht wordt wel eens vergeleken met de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat klinkt weinig geruststellend. Hoe dan ook wordt 2015 een jaar van onzekerheden. Welke afslag nemen de economische ontwikkelingen - Europees en nationaal? Hoe ontwikkelt de economie zich? Hoe gaat het met het monetair beleid en niet te vergeten met het toezichtsbeleid op de financiële sector? Onzekerheid is er ook over de pan-europese politieke ontwikkelingen die daarmee in verband staan: de Duits-Franse as kraakt en de Britse premier Cameron staat met verkiezingen in aantocht onder druk om de Unie te verlaten. Intussen is een nieuwe Europese Commissie aan de slag en welke dossiers pakt die op? Van groot belang zijn ook de ontwikkelingen in de relatie tussen West en Oost, en de onderlinge West-Europese relaties. De dreiging die van IS uitgaat en de opstelling van Poetin jegens het westen hebben financiële maar ook veiligheidsconsequenties. In eigen land kunnen de verkiezingen van nieuwe Provinciale Staten en daaruit voortvloeiend de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer een andere politieke koers inluiden met wellicht ook een nieuw kabinet. Gegeven de sterk fluctuerende politieke dagkoersen is de samenstelling daarvan zeer ongewis. En dat terwijl in eigen land ook veel in beweging en dus onzeker is. Zoals de arbeidsmarkt met het steeds groter wordend aantal zelfstandigen, de toekomst van ons pensioenstelsel, de situatie op de woningmarkt, de MKB-financiering en dat alles gekoppeld aan een nog steeds laag vertrouwen in de financiële sector. Intussen is er ook sprake van een transitie die de maatschappelijke functie en marktmogelijkheden van verzekeraars verandert. Financiële nood dwingt de overheid haar visie op de verzorgingsstaat te herzien en treedt dus steeds verder terug. Dat betekent nieuwe onzekerheid voor de burger die daardoor meer is aangewezen op eigen verantwoordelijkheid. Door het ontstaan van nieuwe risico s gaan mensen op zoek naar nieuwe veiligheid en bescherming in een alsmaar verder globaliserende wereld, die bovendien sterk verandert door de, soms ingrijpende, technologische ontwikkelingen. Enerzijds door het gedeukte vertrouwen in traditionele instituties, en aan de andere kant geholpen door dezelfde technologische ontwikkelingen, gaan mensen meer zelf op zoek naar mogelijkheden om risico s af te dekken. De vraag is of verzekeraars daarbij nog altijd als de vanzelfsprekende of de enige partij worden beschouwd. Verzekeraars zijn de belangrijkste partij waarbij je terecht kunt voor zekerheid tegen financiële risico s. We vormen een onmisbare schakel in de economie. We verzorgen in belangrijke mate de verzekerde oude dag van miljoenen mensen. Verzekeraars bieden zekerheid, we maken het mogelijk dat mensen dingen kunnen doen die ze graag willen doen, en we zijn daarmee een essen- 3

4 Beleidsplan 2015 tiële partner in het maatschappelijk verkeer. En dat willen we blijven. Van deze functies en verantwoordelijkheden zijn verzekeraars zich terdege bewust. We doen er alles aan om aan de verwachtingen van de klanten, van de overheid en andere stakeholders tegemoet te komen, ook in de toekomst. Maar ook voor verzekeraars zelf zijn het onzekere tijden. Ook om onze verzekeringsbedrijven heen verandert alles. Net als de verwachtingen van degenen voor wie ze werken. Om aan al die veranderingen en onzekerheden tegemoet te kunnen komen, moet de sector de komende tijd vooral flexibiliteit en wendbaarheid aan de dag leggen. De vraag voor het Verbond van Verzekeraars, als representant van de sector, is hoe de sector de nabije toekomst het beste tegemoet kan treden. Er liggen lastige en urgente dossiers waaraan Verbond en verzekeraars werken. Die stapel moet kleiner worden. Het gaat hierbij om zowel korteals de langetermijnissues die vaak schuil gaan achter de actualiteit en de waan van de dag. Lange termijn: vernieuwen, versterken, innoveren Met het oog op de langere termijn heeft het Verbond al geruime tijd de route voor de sector uitgezet op het pad naar vernieuwing, versterking en innovatie. De belangrijkste elementen daarvan zijn vertrouwensherstel, kostenbeperking en nieuwe marktkansen. Dat alles onder het motto: de klant centraal. Het hart van vernieuwen spreekt uit de kernwaarden van de sector: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. Dit alles ook met het doel het vertrouwen in de sector te vergroten. Het huidige middellangetermijnplan waarin deze elementen worden uitgewerkt, is komend jaar toe aan een update. Ook komend jaar staat het beleid weer in het teken van vernieuwing, versterking en innovatie. Deze drie begrippen zijn tekenend voor de cultuurverandering in de sector. De drie elementen grijpen op tal van vlakken en dossiers op elkaar in, met de bedoeling aan het effect van de onderlinge delen een extra stimulans en synergie te geven. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het afhechten van de kwestie met beleggingsverzekeringen, de verzekerbaarheid van zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid en een duidelijker invulling van het aspect veiligheid bij schadeverzekeringen. Het komend jaar zal de sector verder werken aan de totstandkoming van de Klantmonitor Verzekeraars. Dit overzicht moet consumenten en klanten inzicht geven in de prestaties van verzekeraars op klanttevredenheid en vertrouwen. Een andere belangrijke doelstelling van de sector is verzekeringen beter begrijpelijk te laten zijn voor klanten, zodat klanten in een oogopslag kunnen zien wat wel of niet 4

5 gedekt is. In nauwe samenwerking met diverse stakeholders werkt het Verbond aan de ontwikkeling van zogenoemde Verzekeringskaarten, die als eerste oriëntatie middel een goede bijdrage moeten leveren aan het begrip van klanten van een product. Maar ook iets ogenschijnlijk heel voor de hand liggends als de ontwikkeling van de Poliskluis: een digitale schoenendoos waarin elke verzekerde al zijn (schade)verzekeringen kan vinden. Voorbeeld van een nieuwe cultuur is de start van de Nyenrode opleiding Verzekeraars Vernieuwen; connect en impact in 2014, die in januari 2015 voor de tweede keer van start zal gaan. De versterking heeft primair betrekking op de financieel-economische basis van de sector, vertaald naar kostenbeheersing en duurzame nieuwe marktmogelijkheden. Alleen op sterke en efficiënt werkende verzekeraars kan de klant en de samenleving duurzaam bouwen. Innovatie is de toekomstgerichte niche van het beleid. Vanuit het afgelopen jaar ingerichte Innovatielab richt deze niche zich op verkenning en exploratie van de toekomstige risico s en de veranderende samenleving en natuurlijk op mogelijke antwoorden vanuit de sector. Maatschappelijke inbedding Het Verbond kiest bij dit alles nadrukkelijk het pad van een meer maatschappelijk verankerde lobby. Waar belangenbehartiging en lobby de laatste tijd opnieuw onder het maatschappelijk vergrootglas liggen, wil het Verbond geen onduidelijkheid laten bestaan over de aard ervan: het belang van de leden, echter veel duidelijker ingebed in en bezien vanuit de maatschappelijke context. Dat betekent in de praktijk meer nadruk dan voorheen op twee uitgangspunten. We kijken meer vanuit de maatschappelijke vraag of uitdaging naar wat de sector kan, en we nemen meer het initiatief om agendasettend te zijn op maatschappelijke thema s die eraan komen, positief en offensief denkend primair vanuit oplossingen voor de samenleving in plaats van kansen voor de sector. Beleidsagenda 2015 Meer focus en duidelijker prioriteiten zijn de komende tijd het devies voor het Verbond. Dit betekent dat het Verbond de komende tijd meer ruimte maakt voor issues die zowel de samenleving als sector raken, omdat die combinatie bepalend is voor de toekomst van de sector in de samenleving. De sector kan alleen relevant blijven als die in staat is om de combinatie te maken tussen langetermijnontwikkelingen en de lopende dossiers op het snijvlak van samenleving en verzekeringsbedrijfstak. In de ogen van de klant is het inspelen op technologische veranderingen met grote gevolgen, belangenbehartiging met een meer maatschappelijke inbedding en oog voor de politieke urgentie, relevant. Dat zijn de pin points die centraal staan in het beleid van Ze zijn samen te vatten onder de begrippen: alert, innovatief en betrokken. Met die instelling kunnen we voor iedereen zichtbaar maken dat we er toe doen, en dat we in staat zijn om doelgericht de uitdagingen van het komende jaar flexibel aan te gaan. In het licht van bovenstaande zijn per sector de volgende dossiers prioritair voor 2015: 5

6 Beleidsplan 2015 Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten per cluster 1.1 Algemeen Afhechten Solvency II De Europese Solvency richtlijn moet voldoen aan de oorspronkelijke economische- en risicogebaseerde uitgangspunten conform het total balance sheet-concept. De richtlijn moet ook leiden tot aanvaardbare kapitaaleisen die aansluiten bij de risico s in de verzekeringssector. Daar is het streven van het Verbond op gericht. Doorontwikkeling Poliskluis Overzicht en transparantie in je dekking: dat staat bovenaan het verlanglijstje van veel klanten en die wensen zullen een extra impuls geven aan de digitalisering bij verzekeraars. Het Verbond onderzoekt de mogelijkheden van een elektronische schoenendoos waarin alle verzekeringen die je hebt, systematisch worden opgeslagen. Dankzij deze Poliskluis kun je altijd terugvinden bij welke verzekeraar welke verzekering is afgesloten. Duidelijkheid over privacy Dankzij snelle technologische ontwikkelingen, kan er de komende jaren steeds meer met gegevens. Ook verzekeraars, als verzamelaars, verwerkers en gebruikers van enorme hoeveelheden persoonlijke data van klanten, hebben hiermee te maken. Hun diensten en services, maar ook hun betrouwbaarheid en integriteit zijn daarvan afhankelijk. Dat betekent dat ze uiterste zorgvuldigheid moeten betrachten. Tegelijkertijd moeten verzekeraars wel gegevens kunnen blijven gebruiken om hun werk te doen; risico-inschattingen maken; accepteren, afwijzen of onder aangepaste voorwaarden verzekeren; en claims uitkeren. Het Verbond houdt deze balans in de gaten. Distributie in goede banen Nu de klant aan het stuur zit bij de distributie van verzekeringen, is het zaak op de ingeslagen weg voort te gaan. Komend jaar worden verschillende losse eindjes van dit dossier afgehecht en houdt het Verbond de vinger aan de pols in de aanloop van een wettelijke evaluatie in 2017 van het provisieverbod. Toezicht Het Verbond wil een goed stelsel van financieel toezicht dat bijdraagt aan de financiële stabiliteit van verzekeraars en dat vertrouwen en bescherming biedt aan klanten. Het Verbond monitort alle nationale en Europese toezichtregelgeving. Waar mogelijk probeert het Verbond opeenstapeling van wetgeving te voorkomen. 6

7 Verbetering level playing field met banken Banken en verzekeraars bieden beide, in de ogen van de klant, vrijwel identieke vermogens-opbouwproducten aan. Maar het blijkt dat kapitaaleisen aan verzekeraars vier keer hoger zijn dan die aan banken worden gesteld. Ofschoon de verantwoordelijke regelgeving (Solvency II en Basel III) al redelijk vast staan, zal het Verbond ook in 2015 blijven aandringen op een gelijker speelveld bij een evaluatie van de regels. Beleid arbeidsmarkt: uitvoering sociale agenda Je krijgt een sterke en vernieuwende sector dankzij bekwame en betrokken medewerkers die zich continu blijven ontwikkelen en trots zijn op hun baan en werkgever. Dat is de boodschap van de Sociale Agenda MLT ( ) die door verzekeraars en de vakbonden gezamenlijk is vastgelegd. Daardoor wordt elke verzekeraar ook een aantrekkelijke werkgever. Komend jaar worden verschillende activiteiten ondernomen om dit doel dichterbij te brengen. Beheersing administratieve lasten Te veel wet- en regelgeving verstikt het ondernemerschap. Het is bovendien heel kostbaar. Daarom strijdt het Verbond tegen evidente uitwassen die niets toevoegen of bijdragen aan betere bedrijfsvoering. 7

8 Beleidsplan Leven Afwikkeling beleggingspolissen Afgelopen jaren hebben verzekeraars, conform de gemaakte afspraken, de klanten met te hoge kosten gecompenseerd. Klanten zijn vervolgens geattendeerd op de laagdrempelige mogelijkheden om hun polis voor de toekomst aan te passen. Omdat daarvan weinig gebruik gemaakt is, activeren de levensverzekeraars ook komend jaar hun klanten met een kwetsbare polis en worden andere oplossingen geformuleerd zodat zij inzicht krijgen in hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en stappen kunnen ondernemen om hun situatie te verbeteren. Voorts blijft het Verbond in gesprek met relevante stakeholders om stappen te zetten richting een afronding van het dossier. Aanpassing pensioenstelsel Het pensioenstelsel gaat veranderen met gevolgen voor jong en oud. Hoe is nog de vraag. Daar wordt de komende jaren over gediscussieerd In een wereld zonder verzekeringen zijn ruim 1 miljoen mensen niet verzekerd van een levenslang pensioen. door tal van partijen. Het Verbond wil in die discussie participeren met een duidelijke inzet: er moet meer keuzevrijheid komen voor werkgevers, de intergenerationele solidariteit moet afgeschaft worden. Onderwerpen van discussie zijn: afschaffing van de systematiek van doorsneepremie en doorsneeopbouw, toekomst van de grote verplichtstelling en inzet van pensioen voor andere doeleinden, zoals zorg en de eigen woning. Hiervoor zal worden uitgediept wanneer verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds nog te rechtvaardigen is. Vooruitlopend op de verdere toekomstdiscussie, zet het Verbond zich (ook) bij de behandeling van het wetsvoorstel over het algemeen pensioenfonds in voor een strakkere afbakening van het pensioenlandschap. In deze discussie is ook aandacht voor de fiscale kaders. Opsporen onvindbare begunstigden Nog altijd blijken er verzekerden te zijn die niet 8

9 weten dat hun polis tot uitkering komt, of dat hun overleden naaste een levensverzekering had. Op grond daarvan hebben zij recht op een uitkering. Verzekeraars doen alle mogelijke moeite om deze rechthebbenden op te sporen. In 2015 wordt dit zoeken voortgezet en geïntensiveerd, en wordt gezocht naar efficiëntere gegevensuitwisseling met de overheid. Daarnaast bieden verzekeraars de mogelijkheid om klanten naar hun eigen polissen te laten zoeken. Pensioencommunicatie Afgemeten aan de mensen en de hoeveelheid tijd die momenteel aan pensioencommunicatie wordt besteed, gaat het daarmee de goede kant op. Aan aandacht en goede bedoelingen geen tekort. Zaak is om vooral de consument in het oog te houden: wat wil hij, wat kan hij verwerken, hoe kom je het beste bij hem binnen? Op die manier is ook vertrouwen terug te winnen. Tegelijkertijd is het van belang dat de uitvoeringskosten niet te hoog worden. Daar gaat het om bij de inzet van het Verbond op dit dossier. Of het nu gaat om het Pensioenregister, het UPO, de Pensioen 1-2-3, kostentransparantie en alle andere onderdelen die bij dit onderwerp ter discussie zijn. Visie vermogensopbouw/fiscaliteit Fiscaal gefacilieerd sparen voor de oudedag is de afgelopen decennia aanzienlijk versoberd. De verwachting is dat die trend zich doorzet, terwijl van de individuele burger steeds meer gevraagd gaat worden. Dit betekent dat men zich goed moet voorbereiden. Antwoord hebben op deze defiscalisering en daarmee ook een belangrijke stem in de discussie rond fiscaliteit. Het Verbond vormt een visie op (individuele) vermogensopbouw. Doel van deze visie is de behoefte van de samenleving te verbinden met positie van de sector. Optimaliseren DC-regelingen Beschikbare premieregelingen (DC-regelingen) hebben de toekomst. Met het oog op de klant heeft de sector de afgelopen jaren deze pensioenregelingen verbeterd: met introductie van life cycle beleggen, duration matching om het conversierisico te beperken en de invoering van netto staffels. Nu is de wetgever aan zet om de resterende kwetsbaarheden van DC-regelingen aan te pakken, om zo een goede pensioenregeling te bieden vanuit het oogpunt van klantbelang centraal. Het gaat hier om het mogelijk maken van een flexibele annuïteit, het toestaan van een gelijkwaardige fiscale opbouw als voor middelloonregelingen, en duidelijkheid in de regels voor gelijke behandeling en verevening bij echtscheiding. 9

10 Beleidsplan Inkomen Gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten Gelijke behandeling is een onaantastbaar onderdeel van onze samenleving. Tegelijkertijd is het indirect onderscheid mogen maken een voorwaarde voor het kunnen handhaven van een toegankelijke verzekeringsmarkt. De uitgangspunten van gelijke behandeling en het verzekeringsrecht dienen met elkaar in balans te worden gebracht. Daarom is het des te lastiger om een noodzakelijk onderscheid vanwege bijvoorbeeld de gezondheidstoestand of de levensverwachting te moeten verdedigen, bij met name levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het Verbond blijft zich inspannen om bedoeling en uitwerking van wetgeving in de verzekeringspraktijk goed vorm te geven, zo ook bij de implementatie van het VN-verdrag. verzekeraars keren dagelijks zo n e 190 miljoen UIT aan verzekerden. Daarom heeft de sector een discussiepaper geschreven over de vraag of verdere verbetering van de toegankelijkheid mogelijk is. Het bleek dat een collectieve oplossing zich moeilijk laat realiseren. Maar deze conclusie is niet per se het eindstation. Het maatschappelijk debat is immers in volle gang. Komend jaar draagt de sector bij aan dit debat, bijvoorbeeld door een aantal invitational conferences te organiseren. Een beter functionerend WGA-stelsel Het huidige hybride stelsel WGA bevat vanwege de verschillen in dekkingsstelsel tussen publieke en private verzekeraars enkele intrinsieke onevenwichtigheden. Een voorbeeld hiervan is de minimumpremiesystematiek bij het UWV. In overleg met het ministerie en het UWV zetten we in op een materiële oplossing voor het minimumpremielek en een toekomstvast hybride stelsel WGA. Doelstelling is een stelsel waarin de concurrentie tussen partijen zich niet richt op de verschillen in premiesystematiek maar op de vraag welke partij werkgever en werknemers het beste ondersteunt bij re-integratie en preventie. Verdere verbetering toegang AOV voor zelfstandigen Iets minder dan de helft van de zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een deel van de zelfstandigen is om goede redenen onverzekerd: ze zijn niet afhankelijk van het inkomen dat ze als zelfstandige verdienen of ze hebben andere middelen als ze arbeidsongeschikt zouden raken. Maar zelfstandigen vinden de producten ook te duur. De politiek vindt de lage verzekeringsgraad zorgelijk en ongewenst. 10

11 1.4 Schade Verbeterde risicobeheersing in het volmachtkanaal Zonder volmachten zou het distributielandschap van schadeverzekeringen er anders uitzien. Volmachten vormen een niet weg te denken schakel in de keten. Dat betekent dat er ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor een goede beheersing van de risico s zoals deze door DNB zijn onderzocht. Dat moet in 2015 worden gerealiseerd met specifieke aandacht voor onder andere non-concurrentiële audits, datakwaliteit, Solvency II en passende volmachtbeloning. Nieuwe stappen in veiligheid: huis, verkeer Verzekeraars zijn partners in veiligheid. Vergoeding na schade is voor de meeste mensen het duidelijkste aspect van een verzekering. Maar die komt hooguit pas aan het eind van een heel traject van risicoanalyse en preventie aan de orde. Verhoging van veiligheid en het voorkomen van schade, het veiligheidsbewust maken van mensen en bedrijven: dat zijn speerpunten van het beleid van schadeverzekeraars. In het verkeer en thuis. Komende jaren sluiten verzekeraars weer een aantal Safety Deals met andere partners in veiligheid en worden bestaande Deals verder uitgediept. Innovatie en aansprakelijkheid Nieuwe technologieën en een veranderende samenleving brengen niet alleen nieuwe mogelijkheden tot stand, maar brengen ook nieuwe risico s. Deze zullen vooral op aansprakelijkheid betrekking hebben, en dus gevolgen hebben voor de verzekering tegen aansprakelijkheid. Hoe gaat de consument om met nieuwe aansprakelijkheden, en hoe kan de verzekeraar hierop anticiperen? Komend jaar wordt dit terrein verder verkend voor thema s als de zelfsturende auto en sharing. In een wereld zonder verzekeringen zouden er dagelijks beschadigde auto s bij komen aan de kant van de weg. Nieuwe veiligheidsrisico s De samenleving wordt geconfronteerd met nieuwe veiligheidsrisico s zoals de Facebookrellen in Haren, het schietincident in Alphen of de ramp met vlucht MH17. Bestaande begrippenkaders van verzekeraars zijn niet meer toereikend 11

12 Beleidsplan 2015 om adequaat op deze nieuwe risico s in te kunnen spelen. Definities als molest en terrorisme moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Op basis hiervan zal ook het draaiboek bij rampen moeten worden geactualiseerd en de positionering van de NHT opnieuw beoordeeld. Toegang tot het recht Rechtsbijstandverzekeraars voorzien al jaren in de behoefte aan betaalbare rechtshulp. Terwijl de vraag naar rechtshulp toeneemt, wordt de rechtshulp die van rijkswege financieel wordt gesteund, alleen maar schraler. Hoe kan de sector de toegang tot het recht voor steeds meer mensen open houden? Klimaatverandering Klimaatverandering is direct gelinkt aan algemene veiligheid. Denk aan overstroming, meer schade door intensievere regen en storm. Dat heeft implicaties voor veiligheid van en dus eisen aan wonen, bouwen, mobiliteit en transport, energieleverantie en dergelijke. Verzekeraars houden op dit punt nadrukkelijk de vinger aan de pols. 1.5 Fraudebestrijding Verbeteren fraudebestrijding marktbreed Het fraudebewustzijn bij verzekeraars neemt toe. Alle leden hebben fraudeprotocollen ondertekend en gaan actief achter fraudeurs aan. Maar het kan nog beter. Komend jaar moeten de leden aantoonbaar organisatorische maatregelen hebben getroffen om fraude volgens de vastgestelde protocollen te bestrijden. 12

13 1.6 VerzekeraarsVernieuwen Gedrag en cultuur Zichtbaarheid van de verandering vraagt naast het zichtbaar maken van product en dienstverlening ook om een andere manier van stakeholdermanagement en verdieping van het leiderschap. Een belangrijk kader hiervoor vormt de Gedragscode Verzekeraars waarin de kernwaarden van de sector als sturende waarden voor het handelen vanuit het klantbelang centraal verankerd zijn. 1. Operationalisering van de Gedragscode Verzekeraars door leden als de moedercode van de sector. Daarin zijn de kernwaarden van de sector als sturende waarden voor het handelen vanuit het klantbelang centraal verankerd. 2. De cultuurverandering wordt doorgezet en verder gestimuleerd door de opzet van een brancheaanbod van dialoogsessies. Tevens worden de ontwikkelingen in het programma Verandervermogen van AFM/DNB nauwgezet gevolgd. 3. Vanuit het streven naar meer zichtbaarheid van trots op de sector en meer leiderschap wordt een voorstel uitgewerkt waarop in 2015 de zichtbaarheid van de captains of industry en medewerkers vergroot kan worden. Vroegtijdig signaleren prioriteitsdossiers Een van de belangrijkste pijlers in het herstel van vertrouwen is het verbeteren van het oplossend vermogen van de sector bij de reputatiegevoelige dossiers: dossiers waarbij het risico bestaat dat verwachtingen van de klant en/of samenleving niet wordt waargemaakt, waar het product zelf, de dienstverlening of communicatie uit oogpunt N.B.: betreft een eerste ontwerp van hoe de kaart er mogelijk uit kan komen te zien. van klantvertrouwen verbetering behoeft. Eind 2015 moet er een goed systeem van checks en balances bestaan om mogelijke prioriteitsdossiers op brancheniveau en ten behoeve van individuele leden tijdig te kunnen identificeren en prioriteren. Verzekeringskaart (Eenvoudig Weergegeven Producten) Al enige jaren wordt er gesproken over de noodzaak van eenvoudige producten zodat de verwachtingen van de klant aansluiten op het product dat wordt aangeschaft. Anders dan de Tweede Kamer en minister Dijsselbloem ziet de sector geen oplossing in productstandaardisatie, maar eerder in harmonisatie van productinformatie. Het Verbond heeft in 2014 een pilot uitgevoerd waarin een Verzekeringskaart is ontwikkeld voor zowel inboedel en AOV. Bij positieve 13

14 Beleidsplan 2015 besluitvorming in december, zullen in 2015 voor de twaalf meest voorkomende consumentenproducten verzekeringskaarten worden ontwikkeld. Klantmonitor Verzekeraars Om de klant en stakeholders meer inzicht te geven in de presentaties van individuele verzekeraars, werkt het Verbond aan de ontwikkeling van de Klantmonitor Verzekeraars, waar huidig consumentenonderzoek voor wordt ingezet. Hiertoe zal het bestaande Klanttevredenheidsonderzoek worden aangepast en omgevormd tot een publieke benchmark. Ook deelname aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren zal in de Klantmonitor worden betrokken. Innovatieve klantcommunicatie De sector zal ook in 2015 kritisch blijven kijken naar mogelijkheden tot verbetering van klantcommunicatie, zowel schriftelijk als mondeling. Ook de ontwikkelingen rondom de mogelijkheden van gegevensuitwisseling, maakt hier in toenemende mate deel van uit. Voor leden betekent dit vooral kennisdelen, gebruik kunnen maken van trendanalyses en een mogelijk aanbod van tooling. Ook zal het Verbond op productniveau blijven streven naar verbetering van schriftelijke communicatie. Zichtbaar maken bewijs De pilot Sherlock is bedoeld om de bewijslast van de vernieuwing vanuit de sector te laten komen en elkaar hierdoor verder te inspireren. Een ander traject dat al langer loopt is de stimulering van de vernieuwing door Jonge Verzekeraars. Dit netwerk komt vier keer per jaar bijeen. Het Verbond stimuleert dit netwerk. Ook de samenwerking met Young Insurance is gezocht. Financiële educatie en consumentenvoorlichting Met financiële educatie wil het Verbond de financiële weerbaarheid van jongeren vergroten. Het Verbond streeft naar een vaste plek van financiële educatie in de kerndoelen/het curriculum van het onderwijs. Het aantal gastlessen voor de editie 2015 van de Week van het geld gaat verder omhoog, deelname aan de Week van het geld en de Pensioen3daagse wordt voorzien en traffic naar de website wordt gestimuleerd. 14

15 1.7 VerzekeraarsVersterken VerzekeraarsVersterken: het Innovatielab Een van de uitdagingen voor verzekeraars is het omgaan met de gevolgen van de voortschrijdende technologie, die met een snelheid op ons afkomt die we nog niet eerder gezien hebben: de ontwikkeling is exponentieel en in zijn effecten disruptief. Die krijgen steeds meer invloed op de samenleving en op ons directe leven, en heeft grote gevolgen, ook op de risico s die mensen lopen en dus op verzekeraars. De nieuwe wereld waarin wij komen te leven vergt een nieuwe positie van verzekeraars en een hoge mate van innovatie. Innovatielab Ook de verzekeringssector moet onder druk van de technologische vernieuwing innoveren. De verantwoordelijkheid voor innovatie ligt bij de verzekeraars zelf, maar voor het Verbond is er wel een taak om de cultuur van innovatie te bevorderen, informatie aan te reiken en eventuele sectorbrede blokkades weg te nemen. Daarvoor heeft het Verbond een Innovatielab gecreëerd als aanjaagvehikel, met als taak kennis en ervaring over sectorbrede innovatie te bundelen. Het Verbond laat zich daarbij ook inspireren door met andere partijen en sectoren verbinding te leggen door open innovatie. Het Verbond is in het Innovatielab een samenwerking aangegaan met een aantal innovatiepartners die met elkaar en samen met het Verbond innovatiethema s gaan agenderen en met de leden gaan uitwerken. De innovatiepartners zijn: Microsoft, TNO, het ministerie van Economische Zaken, KPMG en GfK. Internet of things De partners organiseren op 21 januari 2015 een (eerste) innovatiesessie voor verzekeraars over Internet of things. In onze digitale wereld zijn steeds meer dingen via internet met elkaar verbonden en kunnen met elkaar communiceren. Dat gaat een geweldige impact hebben op heel veel sectoren in de economie, niet in de laatste plaats de verzekeringssector, onder meer door nieuwe samenwerkingsverbanden met andere sectoren, maar ook door de effecten op de risicobepaling. Er worden dit jaar nog twee innovatiesessies gehouden, telkens gehost door een van de partners. Het Verbond gaat door met het organiseren van de succesvolle reeks van trendavonden, die ook bedoeld zijn om nieuwe trends, met name op het gebied van technologie, te presenteren. De eerste trendavond in 2015 gaat over kunstmatige intelligentie. 15

16 Beleidsplan 2015 Fysiek lab Begin 2015 wordt bij het Verbond het fysieke Innovatielab geopend, dat een extra impuls moet geven aan de activiteiten van het Innovatielab, maar waar ook leden inspiratiesessies op het gebied van innovatie kunnen houden. Daarvoor wordt binnen het gebouw van het Verbond een aparte creatieve ruimte ingericht naar het model van het LEF Innovation Centre van Rijkswaterstaat, YNNO en het innovatielab van KPMG. Innovatiecourse Nyenrode Het Verbond organiseert samen met Nyenrode vier afzonderlijke workshops over de innovatiecultuur bij verzekeraars. De onderwerpen zijn: 1. Diagnose: de innovatie- en veranderkracht van de eigen organisatie; 2. De factor mens: van diagnose naar succesvolle executie van innovaties; 3. Best practices: digitale transformative en de noodzaak tot innovatie; 4. Realisatie: scenarioanalyse, optiewaardering en roadmapping als succesfactoren voor innovatiekansen. De workshops zijn in het najaar van 2014 gestart. De laatste twee worden in de eerste maanden van 2015 gehouden. Uitbreiding De website is beschikbaar voor de leden van het Verbond en wordt gebruikt om een weging van verschillende trends te maken. Trends veranderen echter regelmatig en veel verzekeraars hebben behoefte om eigen informatie aan het systeem toe te voegen. Daarom wordt er een Wikipedia voor verzekeraars van gemaakt. De digitale innovatieradar, het zogenaamde Innovatieoog krijgt dan meteen een prominente rol in het lab. Door de site aan te passen naar de vormgeving van het lab, kunnen we deze gebruiken voor inspiratiesessies. Sprekende afbeeldingen, artikelen, filmpjes en andere informatie kunnen direct en interactief gebruikt worden. Enquête: wat is belangrijk bij innovatie? Bij de start van het Innovatielab is een enquête uitgevoerd onder de leden van het Verbond. De enquête moet als nulmeting dienen en wordt volgend jaar nog een keer uitgezet. Opvallend is dat de meeste verzekeraars zichzelf wel innovatief vinden binnen de verzekeringsbranche, maar dat zij zichzelf ten opzichte van andere branches veel minder innovatief vinden. Het gevaar dat de verzekeringssector door andere sectoren wordt ingehaald, lijkt dus reëel te zijn. De uitkomsten van de enquête moeten nog worden geanalyseerd en zullen leiden tot aanvullende activiteiten in het Innovatielab voor

17 1.8 Overig Dienstverlening en Informatie De dienstverlening aan de leden wordt in 2015 verbeterd. Daarbij gaat het in grote lijnen om adequate en relevante informatieverschaffing (o.a. meer digitalisering, social media), in het vervullen van de platformfunctie, en om het aanbod van operationele diensten die beter voldoen aan de behoeften van de leden. De activiteiten in het kader van publieksvoorlichting en financiële educatie worden voortgezet, net als het organiseren van de vele tientallen bijeenkomsten in eigen huis. De Verbondscourse die in 2015 voor de negende keer wordt georganiseerd, wordt geoptimaliseerd. Het programma van permanente educatie (in samenwerking met Nyenrode University) zal zich in 2015 richten op aspecten als deskundigheidsbevordering voor bestuurders, directieleden en commissarissen. Public Affairs/Public Relations PA/PR heeft voor 2015 twee belangrijke issues op de agenda staan. Het eerste betreft het vervolg van de campagne: Fijn dat we verzekerd zijn. In het voorjaar zullen de resultaten tot dusver worden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt 17

18 Beleidsplan 2015 besloten over voortzetting en zo ja, in welke vorm. Het tweede onderwerp is de verdere uitwerking en invoering van Lobby 2.0. In het voorjaar zullen de instrumentaria worden ingezet. Overigens zal veel tijd en aandacht van de afdeling PA/PR opgeëist worden door woordvoering over politieke, economische, maatschappelijke en andere actualiteiten en door communicatieve begeleiding van lopende dossiers. Met name de beleggingspolissen zullen nogal wat aandacht vergen mijn bedrijf markt Nederlandse verzekeraars stimuleren onze economie met zo n e 250 miljard. Fijn dat we verzekerd zijn. CVS Naast de reguliere werkzaamheden zoals ruim dertig statistieken en onderzoeken voor benchmarkdoeleinden voor de leden en consumentenonderzoek wil het CVS in 2015 ook flexibel blijven en ruimte behouden voor ad hoc dataverzameling waar actuele ontwikkelingen soms om kunnen vragen. Goed gebruik van de onderzoeksgegevens is cruciaal voor het creëren en in stand houden van een correct beeld van de branche bij publiek en stakeholders. In 2015 zal het CVS-net worden uitgebreid met meer statistieken. Tevens maakt het CVS een functionaliteit zodat leden online data kunnen aanleveren aan het CVS. De samenwerking met CBS wordt in 2015 voortgezet waar het gaat het ophalen van gegevens uit de voorportalen ten behoeve van het Pensioenregister zodat het CVS ook eigen rapportages kan maken. Wat betreft de Risicostatistiek brand bedrijven bekijkt het CVS de mogelijkheid van een wijziging in de uitvraag om zowel de deelname als het nut van de uitkomsten voor verzekeraars te vergroten. Het CVS onderzoekt in 2015 nieuwe mogelijkheden voor een kostenbenchmarkstatistiek en voor branchebrede onderzoeken om fraude te identificeren. waarbij tevens trendanalyses zullen worden gemaakt om schaderisico s nader in kaart te brengen. Bovendien ontwikkelt het CVS een nieuwe statistiek met risico-informatie omtrent de ERD/WGA-verzekeringen. In 2015 zal CVS de inboedelwaardemeter vernieuwen. Focus op de consument blijft ook in 2015 belangrijk. Daarom werkt het CVS in 2015 aan een vernieuwde Klantmonitor waar het Klantevredenheidsonderzoek (KTO) deel van uitmaakt. Dit om de drie pijlers van de tweede fase van VerzekeraarsVernieuwen beter te kunnen monitoren. Ook gaat het CVS in 2015 regelmatig de opinie van de consumenten op actuele verzekeringsonderwerpen uitvragen. 18

19 Colofon Uitgave van het Verbond van Verzekeraars Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag Postbus 93450, 2509 AL Den Haag Telefoon: Fax: Internet: Vormgeving: Van der Hak Grafische Vormgeving, Zoetermeer Fotografie: Geert Gunneweg, Shutterstock ( ,250.VDH)

20

Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015

Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015 Alert, innovatief en betrokken Beleidsplan 2015 Beleidsplan 2015 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten per cluster 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Leven 8 1.3 Inkomen 10 1.4 Schade 11 1.5 Fraudebestrijding

Nadere informatie

Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015

Alert, innovatief en betrokken. Beleidsplan 2015 Alert, innovatief en betrokken Beleidsplan 2015 Beleidsplan 2015 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beleidsprioriteiten per cluster 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Leven 8 1.3 Inkomen 10 1.4 Schade 11 1.5 Fraudebestrijding

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop Hoofdstuk 2 Doel van pensioen

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop Hoofdstuk 2 Doel van pensioen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig pensioenstelsel: doorhakken van een Gordiaanse knoop... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Ontwikkelingen... 1 1.2.1 Aanleiding... 1 1.2.2 Ontwikkelingen... 1 1.3 Aanpak

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen

Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers. Samen bouwen aan goed pensioen Visie 2020 Onze belofte aan de deelnemers Samen bouwen aan goed pensioen Inleiding ABP heeft een visie ontwikkeld voor de middellange termijn, de ABP-visie op 2020. Met deze visie willen wij richting geven

Nadere informatie

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR

Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR Het Innovatielab AANJAGER VOOR INNOVATIE IN DE VERZEKERINGSSECTOR In 2025 zal naar schatting 550 miljard dollar worden besteed aan 3D printen. De deeleconomie neemt een enorme vlucht: naar verwachting

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 15 december 2015 GEWIJZI Vooraf 08 Herziening IORP-richtlijn G 01 Toekomst pensioenstelsel 09 Payroll - motie Hamer G 02 03 04 05 Algemeen pensioenfonds

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo

Datum 22 september 2017 Betreft Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over maaltijdbezorger Deliveroo > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang

Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang Toekomstvast volmachtmodel vanuit klantbelang ACIS- Seminar: Actualiteiten in verzekeringsvolmachten Maartje Verhoog Manager Domein Klantbelang Centraal Agenda 1. Verleden Historie Unieke posige 2. Heden

Nadere informatie

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening.

De stelling die vandaag voorligt is: Het pensioen van de toekomst vergt meer dan een stelselherziening. Speech Bert Boertje, divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank, bij de Pensioenlezing van het Competence Centre for Pension Research op 9 december 2016 Dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Toekomst Pensioenstelsel

Toekomst Pensioenstelsel Toekomst Pensioenstelsel Bijeenkomst NVOG Arnhem, 22 november 2017 Corien Wortmann-Kool Bestuursvoorzitter ABP 2 Actuele financiële positie ABP Onze financiële positie (per 30 september 2017) bron: www.abp.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Jaarplan /alv1

Jaarplan /alv1 Jaarplan 2017 161117/alv1 2 Strategisch kader: Verbinden Vernieuwen Versterken - Vertegenwoordigen Vertrouwen DOEL: Krachtige ontwikkelingssamenwerking voor een inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving

Nadere informatie

Solidariteit in het pensioenstelsel

Solidariteit in het pensioenstelsel Solidariteit in het pensioenstelsel Speech van Harman Korte, AFM-bestuurder tijdens de Themadag van het Platform Deelnemersraden te Zoetermeer, 12 april 2013 Dames en heren, Ook van mijn kant hartelijke

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017

Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen. Emile Soetendal 10 januari 2017 Pensioenscenario s in het licht van de komende verkiezingen Emile Soetendal 10 januari 2017 2 Tsunami van politieke partijen voor komende verkiezingen De kiesraad heeft voor de Tweede Kamer verkiezingen

Nadere informatie

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 33110 Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet 32043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 2 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Domein Verzekeren en Pensioen

Domein Verzekeren en Pensioen Domein Verzekeren en Pensioen Activiteitenkalender Thema consumenten krijgen begrijpelijke en efficiënte pensioenproducten Projectmatige activiteiten 1. Expirerend pensioenkapitaal In 2015 is bij zeven

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten

Overzicht, inzicht en een passend pensioen. Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Vereniging voor Pensioenrecht Johan de Groot Hoofd Afdeling Transparantietoezicht Financiële Producten Inhoud 1. De temperatuur in Pensioenland 2. De rol van de AFM 3. Overzicht: UPO- tijdigheid en juistheid

Nadere informatie

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving..

Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Informatie over veranderde werkwijze door veranderde wetgeving.. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schade- of levensverzekeringen zijn. Maar ook uw hypotheek,

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten 1 Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten Dames en heren, Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw zilveren jubileum. Het is voorbeeldig

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Pensioencommunicatie start bij de werkgever

Pensioencommunicatie start bij de werkgever Pensioencommunicatie start bij de werkgever Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen J. Arts (Pon) Pensioencommunicatie start bij de werkgever Welke maatregelen kan de werkgever nemen om het pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus

Nadere informatie

Duurzaam en helder naar de toekomst

Duurzaam en helder naar de toekomst Duurzaam en helder naar de toekomst De visie en ambitie van Nefyto Visie Voor een productieve en duurzame landen tuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming een belangrijke voorwaarde. Deze land- en tuinbouw

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw, mr. H.L. De Boer directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG Onze referentie 2013-00110237/NLEMM Den Haag 25 juni 2013 Betreft Reactie op consultatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Tien transformaties verzekeringssector: innovatieparadox

Tien transformaties verzekeringssector: innovatieparadox Tien transformaties verzekeringssector: innovatieparadox Door: Leo de Boer en Fred Treur, Verbond van Verzekeraars (januari 2014) Levensverzekeraars zien hun omzet sterk dalen, de omzet van schadeverzekeraars

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant;

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van het op 13 februari 2013 ondertekende convenant; Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: Voortzetting Bestuurlijk Overleg Integriteit Zorgsector De ondergetekenden, Gelet op

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade Artikel 1.11 (van het concept Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet) Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2.3 van het Besluit zorgverzekering komt te luiden: Artikel 2.3 1.

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Protocol Grootschalige incidenten

Protocol Grootschalige incidenten Protocol Grootschalige incidenten Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Inleiding Grootschalige calamiteiten krijgen meer en steeds sneller aandacht van media en publiek. Dergelijke grootschalige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur

Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Op koers blijven voor een goed pensioen: een update van het bestuur Agenda Stand van zaken PPF APG: kerngegevens, beleggingsresultaten dekkingsgraadontwikkeling Deelnemerstevredenheidsonderzoek Effecten

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1929 Vragen van het lid

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Graag maken wij gebruik van de door u geboden gelegenheid om te reageren op de notitie Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector.

Graag maken wij gebruik van de door u geboden gelegenheid om te reageren op de notitie Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector. Per mail Innovationhub@afm.nl Referentienummer: 14700 Hoevelaken, 24 augustus 2016 Mevrouw, Mijne heren, Graag maken wij gebruik van de door u geboden gelegenheid om te reageren op de notitie Meer ruimte

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Stand van zaken in het debat over de toekomst van de pensioenen

Stand van zaken in het debat over de toekomst van de pensioenen Stand van zaken in het debat over de toekomst van de pensioenen Kees Goudswaard Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie, Amsterdam, 27 januari 2017 Bij ons leer je de wereld kennen Sterke punten stelsel

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2014

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND

DIRECTEUR GGZ NEDERLAND DIRECTEUR GGZ NEDERLAND 1 De organisatie. De ggz-sector in Nederland is goed voor een omzet van ruim vijf miljard euro en biedt werk aan ca. 70.000 mensen. GGZ Nederland is de brancheorganisatie die de

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Maatregelen toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en toekomstbestendig stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand Deze tabel geeft een overzicht van de maatregelen die in de brief zijn aangekondigd. Hierbij is per maatregel een realisatiedatum opgenomen, alsmede

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie