Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting Inleiding Doelstelling onderzoek Onderzoeksopzet Leeswijzer Inventarisatie nut en noodzaak openbare AWBZ-data Behoefte aan openbare AWBZ-data Toepassingsgebieden openbare AWBZ-data Voordelen, risico s en randvoorwaarde openbare AWBZ-data Realisatie Eisen aan een ODB AWBZ Beheer van een ODB AWBZ Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bijlage 1. Vragenlijst SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 2 van 18

3 Samenvatting Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) beheert de standaarden voor de AWBZbrede zorgregistratie (AZR) en bewaakt de toegankelijkheid van de zorg. Eén van de taken hierbij is het inzichtelijk maken van de wachtlijsten voor AWBZ-zorg. Het CVZ verstrekt hiervoor periodiek wachtlijstgegevens over de AWBZ-zorg aan het ministerie van VWS. Deze gegevens komen uit de AZR. Het CVZ krijgt regelmatig verzoek van partijen om de informatie te delen. Om de behoefte aan informatie in beeld te brengen en een structurele oplossing te vinden heeft het CVZ ons gevraagd onderzoek uit te voeren naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. In het rapport noemen we deze data: een openbaar databestand AWBZ (afgekort: ODB AWBZ). Open data wordt als volgt gedefinieerd: de data zijn openbaar en er berusten geen auteurs- of andere rechten op; de data zijn bekostigd uit publieke middelen en beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een publieke taak 1 ; de data voldoen bij voorkeur aan open standaarden, wat onder andere inhoudt dat er geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICTaanbieders zijn. In het onderzoek worden (markt)partijen gehoord die niet vanuit hun rol in de AWBZketen AWBZ gegevens ontvangen. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen over het maatschappelijk belang van een ODB AWBZ. De doelstelling van het onderzoek is een inventarisatie onder partijen naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. Inventarisatie nut en noodzaak ODB AWBZ De partijen zien diverse toepassingen en voordelen van een ODB AWBZ. De genoemde toepassingen zijn veelal gerelateerd aan hun eigen werkzaamheden en de organisatie doelstellingen. Vanuit deze organisatiedoelstellingen is ook het maatschappelijke nut van een ODB goed aan te tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een ODB AWBZ om de keuze van cliënten voor een zorgaanbieder te ondersteunen en het bepalen van impact van veranderingen in de AWBZ. De respondenten geven diverse risico s aan. Alle partijen noemen hierbij het waarborgen van de privacy. Deze risico s zijn echter te beheersen via een goede governance op het ODB. Om dit te bewerkstelligen stellen de respondenten de volgende randvoorwaarden aan de beheerder van een ODB: De beheerder stelt kwaliteitseisen aan de data en hanteert hier een normering voor. Denk hierbij aan volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de data. Daarnaast moet de beheerder kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Er moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. 1 Ónder publieke taken AWBZ valt bijvoorbeeld zorgtoewijzing, verantwoording, toetsing en declaratie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 3 van 18

4 De beheerder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, zoals kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR) en heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. Diverse respondenten geven aan dat de beheerder onafhankelijk, transparant en betrouwbaar moet zijn. De beheerder zelf mag geen enkel belang hebben bij de data. Diverse keren geven respondenten aan dat het gebruik van een ODB kan leiden tot discussie, omdat verschillende partijen de beschikbare data anders kunnen gebruiken. De bewerker van de data is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de bewerking, en dus verantwoordelijk voor de informatie die via bijvoorbeeld een rapportage wordt opgeleverd. Door het opstellen van de juiste beschrijving van de data, het toevoegen van een duidelijke disclaimer voor de gebruikers van de data, en het stellen van de bovengenoemde randvoorwaarden voor de beheerder is dit risico grotendeels te ondervangen. Er zijn tevens diverse randvoorwaarden geïnventariseerd bij het opzetten van een ODB. Eén genoemde randvoorwaarde is het voldoen aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de regels die de Nederlandse mededingingsautoriteit stelt (vooral vanuit het concurrentiebeleid). Daarnaast worden door de respondenten diverse eisen gesteld aan de beheerder, zoals regie op kwaliteit en veiligheid van de gegevens. Conclusie en aanbevelingen De belangrijkste conclusie is dat door de gesprekken met de verschillende partijen duidelijk wordt dat er een sterke behoefte is aan een ODB AWBZ. Alle partijen zijn positief ten opzichte van een initiatief om te komen tot een ODB AWBZ. Op basis van de resultaten van dit onderzoek komen we tot de volgende aanbevelingen: a. De conclusies geven naar onze mening aanleiding om de totstandkoming van een ODB AWBZ verder te verkennen. Er is meer dan voldoende behoefte aan een ODB AWBZ. Binnen bestaande gremia over informatievoorziening in de AWBZ (eventueel Wmo en Zvw) kan dit onderwerp verder worden uitgediept. b. De WBP en NMA eisen kunnen ervoor zorgen dat de informatie binnen een ODB te algemeen wordt. Hierdoor wordt het feitelijk onbruikbaar voor het beoogde doel. Onderzoek hoe dit is op te lossen. Wellicht is het mogelijk om bepaalde deelbestanden aan te bieden waarvan de informatie niet is te herleiden naar een individu of organisatie. c. Maak gebruik van of zoek aansluiting bij bestaande communities zoals Door hierbij aan te sluiten is toetsbaar: a. Hoe te komen tot een ODB (o.a. technisch)? b. Hoe te zorgen voor de ontwikkeling en het onderhouden van een ODB? d. De kracht van een Open Data community ligt in de samenwerking van specialisten en de afwezigheid van specifieke belangen door de onafhankelijkheid. Binnen een community wordt goed gekeken naar de toepasbaarheid van SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 4 van 18

5 gegevens voor de markt. Daarnaast is men goed in staat om dit technisch te realiseren. e. Zorg ervoor dat een ODB AWBZ aansluit op bestaande landelijke ontwikkelingen over de informatievoorziening. Op termijn zullen diverse basisregistraties in de zorg worden ontwikkeld, waarin wellicht aanvullende informatie wordt geregistreerd. Een nog te ontwikkelen ODB AWBZ moet in lijn zijn met de informatie in deze registers. Voer een ODB eerst in binnen een veilige omgeving. Partijen krijgen dan de tijd zich aan te passen. Vandaaruit zijn diverse verbeteringen aan te brengen voordat wordt overgegaan op volledige open publicatie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 5 van 18

6 1. Inleiding Een deel van de informatie die de overheid verzameld is openbaar op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Deze openbare overheidsinformatie wordt voor meerdere doelen en doelgroepen gebruikt. In dit hoofdstuk gaan we in op wat wij verstaan onder Open Data en wat de doelstellingen en de voordelen kunnen zijn. Aansluitend beschrijven we de aanleiding, doelstelling en opzet van het onderzoek naar een Open Databestand AWBZ die wij hebben uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Wat is Open Data? Open data kunnen als volgt worden gedefinieerd: De data zijn openbaar en er berusten geen auteurs- of andere rechten op. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een publieke taak 2. De data voldoen bij voorkeur aan open standaarden, wat onder andere inhoudt dat er geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICTaanbieders zijn. Openbare overheidsinformatie wordt voor meerdere doelen en doelgroepen gebruikt. De belangrijkste doelen: hergebruik van Open Data door overheidsorganisaties; het behandelen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van Open Data; commerciële toepassingen van Open Data. Waarom Open Data? De Nederlandse overheid bevordert de beschikbaarheid van Open Data; het actief aanbieden van openbare overheidsinformatie, bijvoorbeeld via het Open Dataportaal data.overheid.nl. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn gestart met een programma Open Data. Vanuit dit programma wordt zowel het aanbod als de gebruikerskant van Open Data de komende jaren gestimuleerd. De reden hierachter is de positieve effecten die Open Data heeft. Besparingsmogelijkheden/bijdrage aan administratieve lastenverlichting a. Financiële besparing: Besparingen ontstaan als andere instrumenten niet meer worden ingezet (met als gevolg minder data-uitvraag) of als er andere financiële voordelen ontstaan. Doordat een individuele publieke organisatie met een Open Data aanpak informatie-uitwisselingen anders organiseert, kunnen er (naast deze organisatie) ook andere publieke instellingen daarvan de (financiële) vruchten plukken. b. Verhoging datakwaliteit: De datakwaliteit kan omhoog gaan doordat de organisatie wordt gedwongen om de eigen datakwaliteit te verhogen alvorens data naar buiten te brengen, of doordat er feedbackmechanismen worden ingericht. 2 Ónder publieke taken AWBZ valt bijvoorbeeld zorgtoewijzing, verantwoording, toetsing en declaratie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 6 van 18

7 c. Standaardisatievoordelen: Wanneer meer data volgens (open) standaarden worden ontsloten, kunnen andere overheidspartijen deze data ook eenvoudiger hergebruiken. De interoperabiliteit van de overheid wordt hierdoor vergroot. Oriëntatie beheerder d. Versterking van de legitimiteit: De legitimiteit van de organisatie versterkt doordat de informatie die de organisatie in beheer heeft vaker wordt gebruikt. Het effect van haar bestaan heeft vaker impact op de samenleving. e. Vergroting van de externe oriëntatie van de organisatie: Door voor een Open Data strategie te kiezen, kan een organisatie worden gedwongen naar buiten te kijken en meer samen te werken met ketenpartners. Verhoging transparantie f. Participatie en controle door burger: De toegankelijkheid van overheidsinformatie draagt er aan bij dat burgers beter in de gelegenheid worden gesteld tot participatie in de maatschappij en controle van de overheid. Aanleiding onderzoek Het CVZ beheert de standaarden voor de AWBZ-brede zorgregistratie en bewaakt de toegankelijkheid van de zorg. Eén van de taken hierbij is het inzichtelijk maken van de wachtlijsten voor AWBZ-zorg. Het CVZ verstrekt hiervoor periodiek wachtlijst gegevens over de AWBZ-zorg aan het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn afkomstig uit de AZR. Het CVZ krijgt geregeld verzoeken van partijen om de informatie te delen 3. Om deze behoefte in beeld te brengen en een structurele oplossing te vinden om hieraan te kunnen voldoen heeft het CVZ ons gevraagd om onderzoek uit te voeren naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. Daarbij is bewust de keuze gemaakt om (markt)partijen te horen die niet vanuit hun rol in de AWBZ keten al gegevens over de AWBZ ontvangen. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen over het maatschappelijke belang van een ODB AWBZ. 1.1 Doelstelling onderzoek De doelstelling van het onderzoek is een inventarisatie onder partijen naar het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ. Op basis van deze inventarisatie doen we aanbevelingen voor de realisatie van een Open Databestand AWBZ. Bij het inventariseren van het nut en de noodzaak onder partijen hebben we vragen gesteld over: a. de behoefte aan een Open Databestand AWBZ; b. de toepassingsgebieden van een Open Databestand AWBZ; c. de meerwaarde/kansen van een Open Databestand AWBZ per partij; d. de mogelijke nadelen/risico s /knelpunten/randvoorwaarden van een Open Databestand AWBZ; e. de benodigde informatie uitgaande van de genoemde toepassingsgebieden; f. de invulling van de beheerdersrol. Waar moet de beheerdersrol aan voldoen of wat wordt gevraagd van de beheerder? 3 Die verzoeken gaan overigens breder dan de AZR-data en hebben dus de scope van de hele AWBZ. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 7 van 18

8 1.2 Onderzoeksopzet Om het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ te inventariseren hebben we veertien interviews afgenomen met diverse partijen buiten (de keten van) de AWBZ. Tabel 1 vermeldt de geïnterviewde partijen. Partij Type Sociaal Cultureel Planbureau Nederlandse Zorgautoriteit Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van VWS Actiz Per Saldo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland NPCF (twee interviews) Movisie Kiwa Prismant CVZ Gemeente Utrecht Gemeente Enschede Tabel 1: geïnterviewde partijen Onderzoek Beleid en toezicht Toezicht Beleid Brancheorganisatie Brancheorganisatie Brancheorganisatie Patiëntenvereniging Onderzoeksbureau Onderzoeksbureau Overheidsorganisatie Zelfstandige bestuurseenheid Zelfstandige bestuurseenheid In paragraaf 1.1 staan de vragen die tijdens deze interviews aan bod zijn gekomen. De totale vragenlijst is staat in bijlage Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ. We gaan in op de behoefte aan een Open Databestand, de toepassingsgebieden, de voordelen, risico s en randvoorwaarden van een Open Databestand. In hoofdstuk 3 doen we aanbevelingen voor de ontwikkeling en realisatie van een Open Databestand. In hoofdstuk 4 presenteren we de conclusies en de aanbevelingen. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 8 van 18

9 2. Inventarisatie nut en noodzaak openbare AWBZ-data In dit hoofdstuk geven we inzicht in het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ zoals deze door de geïnterviewde organisaties wordt gezien. We gaan in op de behoefte aan een Open Databestand AWBZ, mogelijke toepassingsgebieden en de voordelen en risico s van een Open Databestand. Tot slot besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de genoemde randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een Open Databestand AWBZ. 2.1 Behoefte aan openbare AWBZ-data Uit de inventarisatie blijkt dat alle partijen behoefte hebben aan een Open Databestand AWBZ. Diverse partijen, zoals de NZa en het SCP geven aan dat hun huidige werkzaamheden in bepaalde gevallen worden bemoeilijkt door het ontbreken van de bruikbare openbare gegevens. Voor deze partijen geeft de ODB AWBZ een duidelijke meerwaarde bij de uitvoering van hun taken. Er is daarom een sterke behoefte aan een ODB AWBZ. De behoefte aan een ODB wordt door partijen meestal geïllustreerd via toepassingsgebieden die direct zijn gerelateerd aan hun eigen werkgebied/proces. Er zijn ook partijen die een sterke behoefte hebben aan een ODB AWBZ zonder dat dit direct is gerelateerd aan een toepassingsgebied. Men vindt dat alle data die beschikbaar gesteld zou kunnen worden, ook beschikbaar gesteld moet worden. Zonder dat een afweging wordt gemaakt op basis van specifieke toepassingsgebieden. Het beschikbaar stellen van de informatie gebeurt dan vanuit de maatschappelijke meerwaarde. Toepassingsgebieden zijn er genoeg en uit de praktijk is ook gebleken dat partijen zeer creatief omspringen met een ODB. De aanwezigheid van Open Data creëert dan in wezen de toepassingsgebieden. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de genoemde toepassingsgebieden. 2.2 Toepassingsgebieden openbare AWBZ-data De geïnterviewde partijen hebben veel verschillende toepassingen genoemd voor een Open Databestand AWBZ. Zoals eerder aangegeven zijn de genoemde toepassingen veelal direct gerelateerd aan de diverse rollen en taken die men vervult en uitvoert. In deze paragraaf geven we een opsomming van de genoemde toepassingsgebieden. Toepassingsgebieden a. Inzicht in het presteren van de AWBZ keten; Het openbaar beschikbaar maken van gegevens over onder meer de geleverde zorg, wachtlijsten, doorlooptijden, wachttijden en andere prestatie-indicatoren geeft inzicht in het presteren van de AWBZ keten. Een voorbeeld hiervan is inzicht in de toegankelijkheid van de zorg door het beschikbaar stellen van doorlooptijden en wachtlijstgegevens op regio- of aanbiederniveau. b. Keuze-informatie voor cliënten; Cliënten/patiënten leveren steeds vaker zelf gegevens aan op basis waarvan cliënten keuzes kunnen maken over de behandelaar of zorgorganisatie (bijvoorbeeld via Independer.nl of Zorgkaart.nl). Aanvullend kan een ODB AWBZ voor cliënten als keuze-informatie tijdens de vraagverhelderingsfase dienen. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 9 van 18

10 Bijvoorbeeld informatie over de toegangstijd of doorlooptijd van de zorg. Een ODB AWBZ kan ook worden gekoppeld aan bestaande initiatieven bijvoorbeeld het verbinden van AWBZ gegevens aan het bestaand initiatief WOONZ.nl (wonen, service en zorg voor senioren). Een andere mogelijkheid is dat gemeenten de wachtlijstgegevens koppelen aan hun sociale kaart zodat cliënten op basis hiervan hun keuze kunnen maken. c. Stuurinformatie; Een ODB AWBZ kan door diverse partijen zoals zorgaanbieders worden gebruikt als stuurinformatie. Gegevens over indicatie versus geleverde zorg, marktaandeel versus marktpotentie, omgevinggebonden gegevens, et cetera maken het diverse organisaties mogelijk om zich beter te positioneren in de markt. d. Benchmarkinformatie; De openbare data kan worden gebruikt voor benchmarking. Door jezelf als organisatie te vergelijken met de (best- practice) referentie kun je beter de eigen prestaties plaatsen en verbeteren. e. Signaleren van praktijkvariatie; Met behulp van een Open Databestand kunnen willekeurige partijen aanwezige praktijkvariatie in beeld brengen. In bepaalde regio s kunnen bijvoorbeeld meer van een bepaalde specifieke zorg worden afgenomen dan in andere regio s. De vraag is vervolgens welke oorzaken er zijn dat de ene zorgaanbieder de cliënt langer in zorg heeft dan de andere zorgaanbieder. Inzicht hierin kan interessante aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek- en acties. Een Open Databestand heeft (ten opzichte van een gesloten bestand ) vooral een signalerende functie in het vaststellen van praktijkvariatie. f. Ter ondersteuning van investeringsbeslissingen; Een Open Databestand kan ondersteunen in het maken van investeringsbeslissingen van organisaties. Een voorbeeld hiervan is marketinginformatie waarbij partijen inzicht nodig hebben in de marktpotentie van bepaalde cliëntgroepen om te bepalen of men gaat investeren. g. Inzicht in toekomstige zorgvraag; Op basis van de informatie uit een Open Databestand kunnen trendrapportages worden gemaakt. Deze kunnen inzicht geven in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zorgvraag. Zo heeft het SCP behoefte aan informatie over het aantal unieke cliënten dat per jaar zorg ontvang (in aantallen, omvang zorg en bijbehorende kosten). Dit gebruiken ze voor het opstellen van ramingen voor de langdurige- en jeugdzorg. Indien dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld gemeentelijke bronnen dan resulteert dit in een beter ramingsmodel langdurige zorg. h. Ondersteuning bij beleidsbepaling; Diverse partijen kunnen de beschikbare informatie van een Open Databestand gebruiken ter ondersteuning in beleid. Bijvoorbeeld door de gemeenten inzicht te geven in de kenmerken van de populatie op wijkniveau. Dit maakt het voor de gemeenten mogelijk om gericht doelgroepenbeleid te kunnen maken. i. Toepassing voor onderzoek; De informatie is ook bruikbaar voor onderzoeksdoeleinden zoals universiteiten, onderzoeksbureaus et cetera. Bijvoorbeeld voor onderzoeken waarbij de effecten worden gemonitord op het gebied van nieuw beleid zoals de ontwikkeling naar een participatieve samenleving. Hierbij zijn de volgende vragen interessant: a. Wat zijn de effecten op burgers/mantelzorgers/vrijwilligers? b. Hoe moet het preventie/gezondheidsbeleid eruit zien? SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 10 van 18

11 Innovatieve toepassingsgebieden Naast de bovengenoemde toepassingsgebieden, geven meerdere partijen ook aan dat het beschikbaar stellen van deze informatie kan leiden tot nieuwe, innovatieve toepassingen. Door het combineren van een Open Databestand AWBZ met informatie uit andere bronnen is het mogelijk verbanden te leggen die oorspronkelijk niet zijn bedacht. Deze combinaties kunnen vervolgens weer tot nieuwe inzichten leiden. 2.3 Voordelen, risico s en randvoorwaarde openbare AWBZ-data Het beschikbaar stellen van overheidsinformatie, in dit geval informatie over (het presteren van) de AWBZ keten moet zorgvuldig gebeuren. We hebben de partijen gevraagd wat de voordelen en de risico s zijn van het openbaar beschikbaar stellen van deze informatie. In deze paragraaf geven we een overzicht. Voordelen a. Verhoging efficiëntie gebruik van gegevens Bepaalde (AWBZ) gegevens zijn maar bij enkele ketenpartijen beschikbaar. Informatievragen komen telkens bij deze partijen terecht. Door het openbaar beschikbaar stellen van informatie zal het aantal verzoeken om informatie/ gegevens verminderen. b. Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens Zorgaanbieders moeten op dit moment betalen voor (markt)informatie die ze gebruiken voor bijvoorbeeld strategische positionering. Voor(grote) instellingen met meer middelen is dit makkelijker dan kleinere aanbieders. Het aanbieden van een ODB maakt het ook voor instellingen met minder middelen mogelijk om toch marktanalyses uit te voeren. c. Verbetering kwaliteit van de gegevens Het publiekelijk beschikbaar stellen van informatie leidt tot een verbetering van kwaliteit van de gegevens. Partijen zullen kritischer naar hun eigen gegevens kijken waardoor dit een prikkel geeft om indien nodig zorgvuldig te registreren. d. Verbetering van de zorg Een voorbeeld hiervan is dat inzicht in wachtlijsten via een ODB een prikkel aan zorgaanbieders kan geven om wachtlijsten weg te werken. Op deze manier kan dit leiden tot een kwaliteitstoename in de toegang tot zorg (minder cliënten op de wachtlijst). e. Objectivering discussie Bij de inrichting van het beleid binnen de AWBZ keten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een cijfermatige onderbouwing. Door de aanwezigheid van een Open Databestand AWBZ is het realiseerbaar dat elke partij dezelfde vertrek situatie heeft. Hiermee wordt een objectieve discussie tussen de partijen verkregen waarbij geen vraagtekens worden gezet bij de cijfermatige onderbouwing van argumenten. f. Stimulatie van innovatie Door een Open Databestand AWBZ beschikbaar te stellen kan iedereen van deze informatie gebruikmaken. Dit kan leiden tot nieuwe, innovatieve inzichten. De praktijk leert dat deze inzichten vaak komen van partijen waar het niet van wordt verwacht. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 11 van 18

12 g. Motivatie voor registratie Partijen binnen de AWBZ-keten die verantwoordelijk zijn voor de registratie van gegevens kunnen door een ODB AWBZ de meerwaarde van hun registratieinspanning zien. Indien men weet wat er met hun registraties gebeurt en men eventuele meerwaarde voor de partij zelf ervaart, geeft deze meer duidelijkheid over het nut van het registreren en het aanleveren van informatie aan een ODB AWBZ. Een voorbeeld is het teruggeven van de eigen gegevens via zinvolle spiegelinformatie waarmee zorgaanbieders meer inzicht krijgen in hun prestaties. Risico s a. Beheersbaarheid omvang ODB Het verzamelen, beheren en integer houden van grote hoeveelheden data is een behoorlijke klus, omdat het zorgvuldig moet gebeuren. De kwaliteit van de gegevens is van belang voor het gebruik. Verzoeken om meer data in een Open Databestand op te nemen moeten zorgvuldig worden bekeken en overwogen. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot een onbeheersbare situatie. b. Misinterpretatie Enkele partijen waarschuwen voor de consequenties van het mis interpreteren van de gegevens in een ODB. Het omzetten van (ruwe) gegevens uit een ODB in informatie is een specialistisch vakgebied en vraagt in bepaalde gevallen om goede kennis over de gegevens. Misinterpretatie van ODB gegevens kunnen aanleiding geven tot verkeerde discussies en foutieve publicaties. Dit risico is echter niet uniek voor data uit een ODB. c. Negatieve effecten transparantie Transparantie mag niet leiden tot het afrekenen/afserveren van organisaties. Hier moet eventueel een drempel worden ingebouwd zodat bepaalde gegevens niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Randvoorwaarden Bij het inrichten van een Open Databestand en het beschikbaar stellen van de informatie hebben de geïnterviewde organisaties een aantal randvoorwaarden genoemd. De meeste zijn op dit moment niet direct randvoorwaarde voor de inrichting van een ODB AWBZ. Zij gelden daarom als aanbevelingen en komen aan bod in hoofdstuk 3. De randvoorwaarde dat een ODB AWBZ moet voldoen aan de wetgeving (WBP, WOB en NMa-eisen) is de meest genoemde. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 12 van 18

13 3. Realisatie 3.1 Eisen aan een ODB AWBZ Aan de respondenten is gevraagd waaraan de inhoud van een ODB moet voldoen, welke gegevens een ODB volgens hen moet bevatten en welke analyses er vanuit een ODB mogelijk moeten zijn. De onderstaande inventarisatie is te gebruiken bij het opzetten en inrichten van een ODB. a. Informatie die in een ODB wordt opgenomen moet zijn afgeleid vanuit operationele informatie. De operationele informatie dient als basis voor alle overige informatie die beschikbaar wordt gesteld (onafhankelijk van de vraag of het een ODB of een gesloten bestand betreft). Het beschikbaar willen stellen van informatie moet niet leiden tot aanvullende registraties. b. De gegevens moeten betrouwbaar, volledig en actueel zijn. Eventueel ontbrekende gegevens moeten duidelijk worden vermeld. c. Er moeten ruwe data beschikbaar worden gesteld, niet enkel en alleen geaggregeerde gegevens. Ook voorkom je op deze manier aanvullende verzoeken omdat een bepaald rapportage niveau niet wordt aangeboden. d. Het moet mogelijk zijn om analyses vanuit verschillende perspectieven uit te voeren, zoals: a. analyse op basis van doelgroepen; b. trendanalyses in de tijd; c. het is gewenst dat een ODB financiële gegevens bevat. Redenerend vanuit de AZR is Open Data op indicatie-, toewijzing-, levering- en bekostigingsniveau ideaal. Daarbij rekening houdend met zowel leveringsvormen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB). d. Het moet mogelijk zijn om op verschillende niveaus analyses en/of benchmarking uit te voeren. Denk daarbij aan landelijk-, regionaal-, gemeentelijk-, provinciaalniveau et cetera. 3.2 Beheer van een ODB AWBZ De respondenten hebben verschillende aandachtspunten genoemd die van belang zijn voor een beheerder, de inrichting en het beheer van een ODB. 1. Zorg voor goede beschrijving/ instructie van het ODB AWBZ Door te zorgen voor goede instructie en uitleg behorend bij een ODB AWBZ wordt hiermee rekening gehouden in het beheer van een ODB. Dit maakt het voor partijen makkelijker om de data te interpreteren en te vergelijken. In de AWBZ zijn ontwikkelingen die de interpreteerbaarheid van gegevens beïnvloeden: a. Door systeemwijzigingen (specifiek de overgang naar AZR 3.0) hebben op bepaalde gebieden in de AZR veranderingen plaatsgevonden. Denk daarbij aan de invoering van de wachtlijststatus en de invoering van de ZZP s. Dit soort veranderingen kan ervoor zorgen dat het moeilijk is te beoordelen wat de oorzaak van bepaalde verschillen is tussen gegevens voor en na de systeemwijziging. Is de wachtlijst inderdaad toegenomen of is het een registratief verschil als gevolg van de realisatie van nieuw beleid? Ook trends over perioden zijn hierdoor mogelijk moeilijker te beoordelen. b. Er worden diverse regelarme experimenten uitgevoerd, dit kan leiden tot kwaliteitsverlies in de huidige AZR registratie. Deze instellingen registreren in het SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 13 van 18

14 kader van deze experimenten (tijdelijk) minder of niet via de AZR waardoor er gaten in de AZR-data ontstaan. c. Landelijk en regionaal beleid moet worden meegenomen bij de interpretatie van gegevens. Bijvoorbeeld als gevolg van de extramuralisering ZZP s nemen de wachtlijsten van de lagere ZZP s waarschijnlijk af (geen instroom). Hierdoor lijkt het alsof het goed gaat, maar is het ook mogelijk dat cliënten wachten op extramurale zorg die in de toekomst door gemeenten en vanuit de Zvw wordt geleverd. d. Uniformiteit in het gebruik van de huidige kerndefinities. Een voorbeeld hiervan is het verschil in gebruik van een AGB-code. Hierdoor is het soms niet exact helder wat een AGB-code is (bv. instelling, locatie, afdeling, product). 2. Zorg voor een goede toegankelijkheid van de ODB Het is van belang dat data toegankelijk is voor partijen. Dit verbetert als er een eenheid in aanlevering is (zowel in format (bijvoorbeeld.xml of.csv) en definities) en er gebruikt gemaakt wordt van open standaarden. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger om digitale informatie uitwisselen. 3. Regie op de kwaliteit van de data Een belangrijk aandachtspunt voor een beheerder is de kwaliteit van de gegevens. De benaderde partijen geven aan dat er een goede regie op de kwaliteit van de gegevens moet zijn. Op dit moment wordt in de AZR deze taak veelal bij uitvoerende partijen, zoals het CIZ, zorgkantoren en de zorgaanbieders gelegd. Partijen geven aan dat men verwacht dat een beheerder ook moet kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Bij het beheer van een ODB moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. 4. Juiste kennis en vaardigheden Veel partijen verwachten dat een beheerder voldoet aan de volgende eisen: a. heeft diepe kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR); b. heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. Hierbij gaat het om zorgdragen voor de beschikbaarheid van de data (24 uur of 9-5), dataverwerking en opschoning, informatiebeveiliging, privacybescherming et cetera; c. heeft kennis over de AWBZ; d. beschikt over voldoende capaciteit; e. is een toegankelijke partij. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. 5. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid Bepaalde partijen vinden het wenselijk dat een beheerder onafhankelijk is. Zij stellen dat de beheerder zelf geen enkel belang moet hebben bij de data. Er mag geen enkele schijn van belangenverstrengeling zijn. Vooral belangenbehartigers (zoals Actiz, VGN, NPCF) die veel te maken hebben met het overheidsbeleid, hechten veel waarde aan onafhankelijk beheer van het ODB AWBZ. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 14 van 18

15 Voor andere partijen gaat het vooral om de betrouwbaarheid van het beheer. Hierbij gaat het om de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens, de aanwezigheid van een goede instructie, de aanwezigheid van een helpdesk et cetera. Een aantal partijen vindt dat het ministerie van VWS een aansturende rol bij het beheer van een ODB moet innemen. Daarbij vindt men het een ideale situatie als de uitvoering bij één partij ligt die bij voorkeur over de domeinen (AWBZ, Zvw, Wmo) het beheer op zich neemt. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 15 van 18

16 4. Conclusie en aanbevelingen 4.1 Conclusie De gesprekken met de verschillende partijen maken duidelijk dat er een sterke behoefte is aan een ODB AWBZ. Alle partijen geven aan dat ze positief staan ten opzichte van een initiatief om te komen tot een ODB AWBZ. De partijen zien diverse toepassingen en voordelen van een ODB AWBZ. De genoemde toepassingen zijn veelal gerelateerd aan hun eigen werkzaamheden en de organisatiedoelstellingen. Vanuit deze organisatiedoelstellingen is ook het maatschappelijke nut van een ODB goed aan te tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een ODB AWBZ om de keuze van cliënten voor een zorgaanbieder te ondersteunen en het bepalen van impact van veranderingen in de AWBZ. De respondenten geven ook diverse risico s aan. Alle partijen noemen hierbij het waarborgen van de privacy. Deze risico s zijn echter te beheersen via een goede governance op het ODB. Om dit te bewerkstelligen worden door de respondenten de volgende randvoorwaarden aan de beheerder van een ODB gesteld: De beheerder stelt kwaliteitseisen aan de data en hanteert hier een normering voor. Denk hierbij aan volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de data. Daarnaast moet de beheerder kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Er moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. De beheerder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, zoals kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR) en heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. Diverse respondenten geven aan dat de beheerder onafhankelijk, transparant en betrouwbaar moet zijn. De beheerder zelf mag geen enkel belang hebben bij de data. Diverse keren geven respondenten aan dat het gebruik van een ODB kan leiden tot discussie, omdat verschillende partijen de beschikbare data anders kunnen gebruiken. De bewerker van de data is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de bewerking, en dus verantwoordelijk voor de informatie die via bijvoorbeeld een rapportage wordt opgeleverd. Door het opstellen van de juiste beschrijving van de data, het toevoegen van een duidelijke disclaimer voor de gebruikers van de data, en het stellen van de bovengenoemde randvoorwaarden voor de beheerder is dit risico grotendeels te ondervangen. Er zijn tevens diverse randvoorwaarden geïnventariseerd bij het opzetten van een ODB. Eén genoemde randvoorwaarde is dat er voldaan moet worden aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de regels die de Nederlandse mededingingsautoriteit stelt (vooral vanuit het concurrentiebeleid). In de aanbevelingen gaan we hier nader op in. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 16 van 18

17 4.2 Aanbevelingen Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn er diverse aanbevelingen te geven: a. De conclusies geven naar onze mening aanleiding om de totstandkoming van een ODB AWBZ verder te verkennen. Er is meer dan voldoende behoefte aan een ODB AWBZ om dit verder uit te diepen. Binnen bestaande gremia over informatievoorziening in de AWBZ (eventueel Wmo en Zvw) kan dit onderwerp verder worden uitgediept. b. De WBP en NMA eisen kunnen ervoor zorgen dat de informatie binnen een ODB te algemeen wordt. Hierdoor wordt het feitelijk onbruikbaar voor het beoogde doel. Onderzoek hoe dit is op te lossen. Wellicht is het mogelijk om bepaalde deelbestanden aan te bieden waaruit toch informatie te halen valt zonder dat dit is te herleiden naar een individu of organisatie. c. Maak gebruik van of zoek aansluiting bij bestaande communities zoals Door hierbij aan te sluiten kun je toetsen: a. Hoe kom je tot een ODB (o.a. technisch)? b. Hoe zorg je voor de ontwikkeling en het onderhouden van een ODB? d. De kracht van een Open Data community ligt in de samenwerking van specialisten en de afwezigheid van specifieke belangen door de onafhankelijkheid. Binnen een community wordt goed gekeken naar de toepasbaarheid van gegevens voor de markt. Daarnaast is men goed in staat om dit technisch te realiseren. e. Zorg ervoor dat een ODB AWBZ aansluit op bestaande landelijke ontwikkelingen over de informatievoorziening. Op termijn worden diverse basisregistraties in de zorg ontwikkeld, waarin wellicht aanvullende informatie wordt geregistreerd. Een nog te ontwikkelen ODB AWBZ moet in lijn zijn met de informatie in deze registers. f. Voer een ODB eerst in binnen een veilige omgeving. Partijen krijgen dan de tijd zich aan te passen. Van daaruit zijn diverse verbeteringen aan te brengen voordat wordt overgegaan op volledige open publicatie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 17 van 18

18 Bijlage 1. Vragenlijst 1. Uitgaande van de aanwezigheid van een Open Databestand (ODB) AWBZ zoals geschetst (zie algemene inleiding), welke toepassingsmogelijkheden ziet u voor u en uw organisatie? 2. Ziet u ook toepassingsmogelijkheden voor andere partijen, zo ja welke toepassingen en voor welke partijen? 3. Uitgaande van de door u genoemde toepassingsmogelijkheden, welke meerwaarde/voordelen heeft een ODB volgens u? 4. Over welke gegevens (openbaar op grond van de WOB) in een ODB zou u graag willen beschikken? 5. Biedt een ODB volgens u ook kansen voor de verbetering van de uitvoering van de AWBZ in zijn algemeen? Zo ja, hebt u enkele concrete voorbeelden? 6. Zijn er volgens u ook nadelen en knelpunten verbonden aan een ODB AWBZ? 7. Aan welke randvoorwaarden moet een ODB voldoen om bruikbaar te zijn (bijvoorbeeld binnen de door u genoemde toepassingsgebieden? 8. Een ODB AWBZ moet ook worden beheerd (o.a. sturing op juistheid, tijdigheid, volledigheid) Welke eisen stelt u aan dit beheer? Zijn er specifieke eisen die u zou stellen aan de beheerder? SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 18 van 18

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big Data zijn alle data die niet meer fysiek of logisch in één locatie of in één systeem kunnen worden opgeslagen. Open data

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Inhoudsopgave 1. Menselijke maat 2 2. Doelstellingen gehaald? 3 3. Kop-, midden- en staartgroep 4 4. Aandachtspunten vanuit

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur

Informatiearchitectuur in de zorg. Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Informatiearchitectuur in de zorg Veranderende wetgeving en (keten)architectuur Nieuwegein Spreker Plaats 21 april datum 2012 Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland

Blockchain de Zorgtoekomst? Zorginstituut Nederland Blockchain de zorgtoekomst? Mijn Zorg Log Zorg & ICT - Utrecht Idius Felix Breaking News?! The cure-all for performing secure and trusted transactions Nieuwe en disruptieve technologie Grootste technologische

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020)

5 juni 2008 DLZ/ZI-U februari POU/ J. Knollema (020) De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Uw brief van Uw kenmerk Datum 5 juni 2008 DLZ/ZI-U-2854526 26 februari 2009 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV

UWV Onderzoek IPS. Informatie voor gemeenten. Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV UWV Onderzoek IPS Informatie voor gemeenten Marcel Spijkerman Kenniscentrum UWV Inleiding Individual placing & support (IPS) is een re-integratiemethode voor mensen met een ernstige psychische aandoening

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Architectuur Zorg en Ondersteuning

Architectuur Zorg en Ondersteuning Architectuur Zorg en Ondersteuning Naar stabiele bronnen en flexibele processen Marc Lankhorst mlankhorst@zinl.nl Startpunt: veranderingen in de langdurige zorg Kosten van langdurige zorg stijgen snel

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis

Integrale Zorgmonitor. Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Integrale Zorgmonitor Tijs van Gorp, Consultant, Vektis Aanleiding Feiten De mensen die zorg gebruiken uit de AWBZ (en Wmo) maken ook meer dan gemiddeld gebruik van zorg uit de zorgverzekeringwet Meer

Nadere informatie

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s 1. Inleiding Het voornemen is het beheer van het DBC Informatie Systeem (DIS) onder te brengen bij DBC-Onderhoud. Daartoe is

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Plan van aanpak Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg in de regio s Rotterdam en Zuid-Limburg

Plan van aanpak Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg in de regio s Rotterdam en Zuid-Limburg Plan van aanpak Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg in de regio s Rotterdam en Zuid-Limburg Enschede, 21 maart 2017 SH/17/0643/qmexpv drs. Maartje Hanning dr. Patrick Jansen ir. Nienke

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen

OpenData. Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen OpenData Inleiding Waarom OpenData Kaders Uitgangspunten Ontwikkeling eigen register Aandachtspunten Vragen Inleiding Door de toename van informatiebehoefte en recente ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072

ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Gemeentelijke monitor sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201501520 Lbr. 15/072 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk

Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk Kwaliteit van bestaan: Methoden in de praktijk Focus op kennis en onderzoek, aftrap NPG 22 juni 2015 Angelie van der Aalst Inhoud presentatie Zorginstituut Nederland Inventariserend onderzoek: doel Vaststellen

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Achtergronden en motieven bij wachten op een pgb Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. L. Boer drs. M. Hollander Projectnummer: B3811 Zoetermeer, 16 december 2010 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten

Workshop NZa: zorgplicht. José Bijkerk & Rutger van Hutten Workshop NZa: zorgplicht José Bijkerk & Rutger van Hutten Missie en visie van de NZa Goede en betaalbare zorg, die beschikbaar is voor wie dat nodig heeft Wij maken regels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie

ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.27 ADL-assistentie per 1.1.2014 een AWBZ-aanspraak: overgangsregeling tijdelijke aanspraak ADL-assistentie bronnen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 30597, nr.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij

IPGB DOEL VERSUS MIDDEL. Ronald Mooij IPGB DOEL VERSUS MIDDEL Ronald Mooij HISTORIE VAN PARTICIPATIE BUDGET NAAR IPGB 2005 Startnotitie Participatiebudget AEF PerSaldo 2006 Vooronderzoek participatiebudget EIM Drijvende 20072009 Experiment

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging

Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging Review op uitgevoerde risico-inventarisatie implementatie resultaatgerichte bekostiging mr. drs. E.P.J. de Boer Rotterdam, Aanleiding en opzet van de review In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Informatievoorziening Langdurige Zorg

Informatievoorziening Langdurige Zorg : stand van zaken april 2017 Actieprogramma iwlz 2016-2017 Overview & Stand van zaken Zorginstituut Nederland April 2017 Eduard Renger 06-11363066 Idius Felix 06-12600571 Informatievoorziening Langdurige

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie