Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting Inleiding Doelstelling onderzoek Onderzoeksopzet Leeswijzer Inventarisatie nut en noodzaak openbare AWBZ-data Behoefte aan openbare AWBZ-data Toepassingsgebieden openbare AWBZ-data Voordelen, risico s en randvoorwaarde openbare AWBZ-data Realisatie Eisen aan een ODB AWBZ Beheer van een ODB AWBZ Conclusie en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Bijlage 1. Vragenlijst SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 2 van 18

3 Samenvatting Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) beheert de standaarden voor de AWBZbrede zorgregistratie (AZR) en bewaakt de toegankelijkheid van de zorg. Eén van de taken hierbij is het inzichtelijk maken van de wachtlijsten voor AWBZ-zorg. Het CVZ verstrekt hiervoor periodiek wachtlijstgegevens over de AWBZ-zorg aan het ministerie van VWS. Deze gegevens komen uit de AZR. Het CVZ krijgt regelmatig verzoek van partijen om de informatie te delen. Om de behoefte aan informatie in beeld te brengen en een structurele oplossing te vinden heeft het CVZ ons gevraagd onderzoek uit te voeren naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. In het rapport noemen we deze data: een openbaar databestand AWBZ (afgekort: ODB AWBZ). Open data wordt als volgt gedefinieerd: de data zijn openbaar en er berusten geen auteurs- of andere rechten op; de data zijn bekostigd uit publieke middelen en beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een publieke taak 1 ; de data voldoen bij voorkeur aan open standaarden, wat onder andere inhoudt dat er geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICTaanbieders zijn. In het onderzoek worden (markt)partijen gehoord die niet vanuit hun rol in de AWBZketen AWBZ gegevens ontvangen. Hierdoor wordt een goed beeld verkregen over het maatschappelijk belang van een ODB AWBZ. De doelstelling van het onderzoek is een inventarisatie onder partijen naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. Inventarisatie nut en noodzaak ODB AWBZ De partijen zien diverse toepassingen en voordelen van een ODB AWBZ. De genoemde toepassingen zijn veelal gerelateerd aan hun eigen werkzaamheden en de organisatie doelstellingen. Vanuit deze organisatiedoelstellingen is ook het maatschappelijke nut van een ODB goed aan te tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een ODB AWBZ om de keuze van cliënten voor een zorgaanbieder te ondersteunen en het bepalen van impact van veranderingen in de AWBZ. De respondenten geven diverse risico s aan. Alle partijen noemen hierbij het waarborgen van de privacy. Deze risico s zijn echter te beheersen via een goede governance op het ODB. Om dit te bewerkstelligen stellen de respondenten de volgende randvoorwaarden aan de beheerder van een ODB: De beheerder stelt kwaliteitseisen aan de data en hanteert hier een normering voor. Denk hierbij aan volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de data. Daarnaast moet de beheerder kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Er moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. 1 Ónder publieke taken AWBZ valt bijvoorbeeld zorgtoewijzing, verantwoording, toetsing en declaratie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 3 van 18

4 De beheerder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, zoals kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR) en heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. Diverse respondenten geven aan dat de beheerder onafhankelijk, transparant en betrouwbaar moet zijn. De beheerder zelf mag geen enkel belang hebben bij de data. Diverse keren geven respondenten aan dat het gebruik van een ODB kan leiden tot discussie, omdat verschillende partijen de beschikbare data anders kunnen gebruiken. De bewerker van de data is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de bewerking, en dus verantwoordelijk voor de informatie die via bijvoorbeeld een rapportage wordt opgeleverd. Door het opstellen van de juiste beschrijving van de data, het toevoegen van een duidelijke disclaimer voor de gebruikers van de data, en het stellen van de bovengenoemde randvoorwaarden voor de beheerder is dit risico grotendeels te ondervangen. Er zijn tevens diverse randvoorwaarden geïnventariseerd bij het opzetten van een ODB. Eén genoemde randvoorwaarde is het voldoen aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de regels die de Nederlandse mededingingsautoriteit stelt (vooral vanuit het concurrentiebeleid). Daarnaast worden door de respondenten diverse eisen gesteld aan de beheerder, zoals regie op kwaliteit en veiligheid van de gegevens. Conclusie en aanbevelingen De belangrijkste conclusie is dat door de gesprekken met de verschillende partijen duidelijk wordt dat er een sterke behoefte is aan een ODB AWBZ. Alle partijen zijn positief ten opzichte van een initiatief om te komen tot een ODB AWBZ. Op basis van de resultaten van dit onderzoek komen we tot de volgende aanbevelingen: a. De conclusies geven naar onze mening aanleiding om de totstandkoming van een ODB AWBZ verder te verkennen. Er is meer dan voldoende behoefte aan een ODB AWBZ. Binnen bestaande gremia over informatievoorziening in de AWBZ (eventueel Wmo en Zvw) kan dit onderwerp verder worden uitgediept. b. De WBP en NMA eisen kunnen ervoor zorgen dat de informatie binnen een ODB te algemeen wordt. Hierdoor wordt het feitelijk onbruikbaar voor het beoogde doel. Onderzoek hoe dit is op te lossen. Wellicht is het mogelijk om bepaalde deelbestanden aan te bieden waarvan de informatie niet is te herleiden naar een individu of organisatie. c. Maak gebruik van of zoek aansluiting bij bestaande communities zoals Door hierbij aan te sluiten is toetsbaar: a. Hoe te komen tot een ODB (o.a. technisch)? b. Hoe te zorgen voor de ontwikkeling en het onderhouden van een ODB? d. De kracht van een Open Data community ligt in de samenwerking van specialisten en de afwezigheid van specifieke belangen door de onafhankelijkheid. Binnen een community wordt goed gekeken naar de toepasbaarheid van SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 4 van 18

5 gegevens voor de markt. Daarnaast is men goed in staat om dit technisch te realiseren. e. Zorg ervoor dat een ODB AWBZ aansluit op bestaande landelijke ontwikkelingen over de informatievoorziening. Op termijn zullen diverse basisregistraties in de zorg worden ontwikkeld, waarin wellicht aanvullende informatie wordt geregistreerd. Een nog te ontwikkelen ODB AWBZ moet in lijn zijn met de informatie in deze registers. Voer een ODB eerst in binnen een veilige omgeving. Partijen krijgen dan de tijd zich aan te passen. Vandaaruit zijn diverse verbeteringen aan te brengen voordat wordt overgegaan op volledige open publicatie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 5 van 18

6 1. Inleiding Een deel van de informatie die de overheid verzameld is openbaar op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Deze openbare overheidsinformatie wordt voor meerdere doelen en doelgroepen gebruikt. In dit hoofdstuk gaan we in op wat wij verstaan onder Open Data en wat de doelstellingen en de voordelen kunnen zijn. Aansluitend beschrijven we de aanleiding, doelstelling en opzet van het onderzoek naar een Open Databestand AWBZ die wij hebben uitgevoerd in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Wat is Open Data? Open data kunnen als volgt worden gedefinieerd: De data zijn openbaar en er berusten geen auteurs- of andere rechten op. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een publieke taak 2. De data voldoen bij voorkeur aan open standaarden, wat onder andere inhoudt dat er geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICTaanbieders zijn. Openbare overheidsinformatie wordt voor meerdere doelen en doelgroepen gebruikt. De belangrijkste doelen: hergebruik van Open Data door overheidsorganisaties; het behandelen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van Open Data; commerciële toepassingen van Open Data. Waarom Open Data? De Nederlandse overheid bevordert de beschikbaarheid van Open Data; het actief aanbieden van openbare overheidsinformatie, bijvoorbeeld via het Open Dataportaal data.overheid.nl. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn gestart met een programma Open Data. Vanuit dit programma wordt zowel het aanbod als de gebruikerskant van Open Data de komende jaren gestimuleerd. De reden hierachter is de positieve effecten die Open Data heeft. Besparingsmogelijkheden/bijdrage aan administratieve lastenverlichting a. Financiële besparing: Besparingen ontstaan als andere instrumenten niet meer worden ingezet (met als gevolg minder data-uitvraag) of als er andere financiële voordelen ontstaan. Doordat een individuele publieke organisatie met een Open Data aanpak informatie-uitwisselingen anders organiseert, kunnen er (naast deze organisatie) ook andere publieke instellingen daarvan de (financiële) vruchten plukken. b. Verhoging datakwaliteit: De datakwaliteit kan omhoog gaan doordat de organisatie wordt gedwongen om de eigen datakwaliteit te verhogen alvorens data naar buiten te brengen, of doordat er feedbackmechanismen worden ingericht. 2 Ónder publieke taken AWBZ valt bijvoorbeeld zorgtoewijzing, verantwoording, toetsing en declaratie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 6 van 18

7 c. Standaardisatievoordelen: Wanneer meer data volgens (open) standaarden worden ontsloten, kunnen andere overheidspartijen deze data ook eenvoudiger hergebruiken. De interoperabiliteit van de overheid wordt hierdoor vergroot. Oriëntatie beheerder d. Versterking van de legitimiteit: De legitimiteit van de organisatie versterkt doordat de informatie die de organisatie in beheer heeft vaker wordt gebruikt. Het effect van haar bestaan heeft vaker impact op de samenleving. e. Vergroting van de externe oriëntatie van de organisatie: Door voor een Open Data strategie te kiezen, kan een organisatie worden gedwongen naar buiten te kijken en meer samen te werken met ketenpartners. Verhoging transparantie f. Participatie en controle door burger: De toegankelijkheid van overheidsinformatie draagt er aan bij dat burgers beter in de gelegenheid worden gesteld tot participatie in de maatschappij en controle van de overheid. Aanleiding onderzoek Het CVZ beheert de standaarden voor de AWBZ-brede zorgregistratie en bewaakt de toegankelijkheid van de zorg. Eén van de taken hierbij is het inzichtelijk maken van de wachtlijsten voor AWBZ-zorg. Het CVZ verstrekt hiervoor periodiek wachtlijst gegevens over de AWBZ-zorg aan het ministerie van VWS. Deze gegevens zijn afkomstig uit de AZR. Het CVZ krijgt geregeld verzoeken van partijen om de informatie te delen 3. Om deze behoefte in beeld te brengen en een structurele oplossing te vinden om hieraan te kunnen voldoen heeft het CVZ ons gevraagd om onderzoek uit te voeren naar het nut en de noodzaak van het beschikbaar stellen van openbare AWBZ-data. Daarbij is bewust de keuze gemaakt om (markt)partijen te horen die niet vanuit hun rol in de AWBZ keten al gegevens over de AWBZ ontvangen. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen over het maatschappelijke belang van een ODB AWBZ. 1.1 Doelstelling onderzoek De doelstelling van het onderzoek is een inventarisatie onder partijen naar het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ. Op basis van deze inventarisatie doen we aanbevelingen voor de realisatie van een Open Databestand AWBZ. Bij het inventariseren van het nut en de noodzaak onder partijen hebben we vragen gesteld over: a. de behoefte aan een Open Databestand AWBZ; b. de toepassingsgebieden van een Open Databestand AWBZ; c. de meerwaarde/kansen van een Open Databestand AWBZ per partij; d. de mogelijke nadelen/risico s /knelpunten/randvoorwaarden van een Open Databestand AWBZ; e. de benodigde informatie uitgaande van de genoemde toepassingsgebieden; f. de invulling van de beheerdersrol. Waar moet de beheerdersrol aan voldoen of wat wordt gevraagd van de beheerder? 3 Die verzoeken gaan overigens breder dan de AZR-data en hebben dus de scope van de hele AWBZ. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 7 van 18

8 1.2 Onderzoeksopzet Om het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ te inventariseren hebben we veertien interviews afgenomen met diverse partijen buiten (de keten van) de AWBZ. Tabel 1 vermeldt de geïnterviewde partijen. Partij Type Sociaal Cultureel Planbureau Nederlandse Zorgautoriteit Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van VWS Actiz Per Saldo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland NPCF (twee interviews) Movisie Kiwa Prismant CVZ Gemeente Utrecht Gemeente Enschede Tabel 1: geïnterviewde partijen Onderzoek Beleid en toezicht Toezicht Beleid Brancheorganisatie Brancheorganisatie Brancheorganisatie Patiëntenvereniging Onderzoeksbureau Onderzoeksbureau Overheidsorganisatie Zelfstandige bestuurseenheid Zelfstandige bestuurseenheid In paragraaf 1.1 staan de vragen die tijdens deze interviews aan bod zijn gekomen. De totale vragenlijst is staat in bijlage Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ. We gaan in op de behoefte aan een Open Databestand, de toepassingsgebieden, de voordelen, risico s en randvoorwaarden van een Open Databestand. In hoofdstuk 3 doen we aanbevelingen voor de ontwikkeling en realisatie van een Open Databestand. In hoofdstuk 4 presenteren we de conclusies en de aanbevelingen. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 8 van 18

9 2. Inventarisatie nut en noodzaak openbare AWBZ-data In dit hoofdstuk geven we inzicht in het nut en de noodzaak van een Open Databestand AWBZ zoals deze door de geïnterviewde organisaties wordt gezien. We gaan in op de behoefte aan een Open Databestand AWBZ, mogelijke toepassingsgebieden en de voordelen en risico s van een Open Databestand. Tot slot besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de genoemde randvoorwaarden voor het ontwikkelen van een Open Databestand AWBZ. 2.1 Behoefte aan openbare AWBZ-data Uit de inventarisatie blijkt dat alle partijen behoefte hebben aan een Open Databestand AWBZ. Diverse partijen, zoals de NZa en het SCP geven aan dat hun huidige werkzaamheden in bepaalde gevallen worden bemoeilijkt door het ontbreken van de bruikbare openbare gegevens. Voor deze partijen geeft de ODB AWBZ een duidelijke meerwaarde bij de uitvoering van hun taken. Er is daarom een sterke behoefte aan een ODB AWBZ. De behoefte aan een ODB wordt door partijen meestal geïllustreerd via toepassingsgebieden die direct zijn gerelateerd aan hun eigen werkgebied/proces. Er zijn ook partijen die een sterke behoefte hebben aan een ODB AWBZ zonder dat dit direct is gerelateerd aan een toepassingsgebied. Men vindt dat alle data die beschikbaar gesteld zou kunnen worden, ook beschikbaar gesteld moet worden. Zonder dat een afweging wordt gemaakt op basis van specifieke toepassingsgebieden. Het beschikbaar stellen van de informatie gebeurt dan vanuit de maatschappelijke meerwaarde. Toepassingsgebieden zijn er genoeg en uit de praktijk is ook gebleken dat partijen zeer creatief omspringen met een ODB. De aanwezigheid van Open Data creëert dan in wezen de toepassingsgebieden. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de genoemde toepassingsgebieden. 2.2 Toepassingsgebieden openbare AWBZ-data De geïnterviewde partijen hebben veel verschillende toepassingen genoemd voor een Open Databestand AWBZ. Zoals eerder aangegeven zijn de genoemde toepassingen veelal direct gerelateerd aan de diverse rollen en taken die men vervult en uitvoert. In deze paragraaf geven we een opsomming van de genoemde toepassingsgebieden. Toepassingsgebieden a. Inzicht in het presteren van de AWBZ keten; Het openbaar beschikbaar maken van gegevens over onder meer de geleverde zorg, wachtlijsten, doorlooptijden, wachttijden en andere prestatie-indicatoren geeft inzicht in het presteren van de AWBZ keten. Een voorbeeld hiervan is inzicht in de toegankelijkheid van de zorg door het beschikbaar stellen van doorlooptijden en wachtlijstgegevens op regio- of aanbiederniveau. b. Keuze-informatie voor cliënten; Cliënten/patiënten leveren steeds vaker zelf gegevens aan op basis waarvan cliënten keuzes kunnen maken over de behandelaar of zorgorganisatie (bijvoorbeeld via Independer.nl of Zorgkaart.nl). Aanvullend kan een ODB AWBZ voor cliënten als keuze-informatie tijdens de vraagverhelderingsfase dienen. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 9 van 18

10 Bijvoorbeeld informatie over de toegangstijd of doorlooptijd van de zorg. Een ODB AWBZ kan ook worden gekoppeld aan bestaande initiatieven bijvoorbeeld het verbinden van AWBZ gegevens aan het bestaand initiatief WOONZ.nl (wonen, service en zorg voor senioren). Een andere mogelijkheid is dat gemeenten de wachtlijstgegevens koppelen aan hun sociale kaart zodat cliënten op basis hiervan hun keuze kunnen maken. c. Stuurinformatie; Een ODB AWBZ kan door diverse partijen zoals zorgaanbieders worden gebruikt als stuurinformatie. Gegevens over indicatie versus geleverde zorg, marktaandeel versus marktpotentie, omgevinggebonden gegevens, et cetera maken het diverse organisaties mogelijk om zich beter te positioneren in de markt. d. Benchmarkinformatie; De openbare data kan worden gebruikt voor benchmarking. Door jezelf als organisatie te vergelijken met de (best- practice) referentie kun je beter de eigen prestaties plaatsen en verbeteren. e. Signaleren van praktijkvariatie; Met behulp van een Open Databestand kunnen willekeurige partijen aanwezige praktijkvariatie in beeld brengen. In bepaalde regio s kunnen bijvoorbeeld meer van een bepaalde specifieke zorg worden afgenomen dan in andere regio s. De vraag is vervolgens welke oorzaken er zijn dat de ene zorgaanbieder de cliënt langer in zorg heeft dan de andere zorgaanbieder. Inzicht hierin kan interessante aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek- en acties. Een Open Databestand heeft (ten opzichte van een gesloten bestand ) vooral een signalerende functie in het vaststellen van praktijkvariatie. f. Ter ondersteuning van investeringsbeslissingen; Een Open Databestand kan ondersteunen in het maken van investeringsbeslissingen van organisaties. Een voorbeeld hiervan is marketinginformatie waarbij partijen inzicht nodig hebben in de marktpotentie van bepaalde cliëntgroepen om te bepalen of men gaat investeren. g. Inzicht in toekomstige zorgvraag; Op basis van de informatie uit een Open Databestand kunnen trendrapportages worden gemaakt. Deze kunnen inzicht geven in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zorgvraag. Zo heeft het SCP behoefte aan informatie over het aantal unieke cliënten dat per jaar zorg ontvang (in aantallen, omvang zorg en bijbehorende kosten). Dit gebruiken ze voor het opstellen van ramingen voor de langdurige- en jeugdzorg. Indien dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld gemeentelijke bronnen dan resulteert dit in een beter ramingsmodel langdurige zorg. h. Ondersteuning bij beleidsbepaling; Diverse partijen kunnen de beschikbare informatie van een Open Databestand gebruiken ter ondersteuning in beleid. Bijvoorbeeld door de gemeenten inzicht te geven in de kenmerken van de populatie op wijkniveau. Dit maakt het voor de gemeenten mogelijk om gericht doelgroepenbeleid te kunnen maken. i. Toepassing voor onderzoek; De informatie is ook bruikbaar voor onderzoeksdoeleinden zoals universiteiten, onderzoeksbureaus et cetera. Bijvoorbeeld voor onderzoeken waarbij de effecten worden gemonitord op het gebied van nieuw beleid zoals de ontwikkeling naar een participatieve samenleving. Hierbij zijn de volgende vragen interessant: a. Wat zijn de effecten op burgers/mantelzorgers/vrijwilligers? b. Hoe moet het preventie/gezondheidsbeleid eruit zien? SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 10 van 18

11 Innovatieve toepassingsgebieden Naast de bovengenoemde toepassingsgebieden, geven meerdere partijen ook aan dat het beschikbaar stellen van deze informatie kan leiden tot nieuwe, innovatieve toepassingen. Door het combineren van een Open Databestand AWBZ met informatie uit andere bronnen is het mogelijk verbanden te leggen die oorspronkelijk niet zijn bedacht. Deze combinaties kunnen vervolgens weer tot nieuwe inzichten leiden. 2.3 Voordelen, risico s en randvoorwaarde openbare AWBZ-data Het beschikbaar stellen van overheidsinformatie, in dit geval informatie over (het presteren van) de AWBZ keten moet zorgvuldig gebeuren. We hebben de partijen gevraagd wat de voordelen en de risico s zijn van het openbaar beschikbaar stellen van deze informatie. In deze paragraaf geven we een overzicht. Voordelen a. Verhoging efficiëntie gebruik van gegevens Bepaalde (AWBZ) gegevens zijn maar bij enkele ketenpartijen beschikbaar. Informatievragen komen telkens bij deze partijen terecht. Door het openbaar beschikbaar stellen van informatie zal het aantal verzoeken om informatie/ gegevens verminderen. b. Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens Zorgaanbieders moeten op dit moment betalen voor (markt)informatie die ze gebruiken voor bijvoorbeeld strategische positionering. Voor(grote) instellingen met meer middelen is dit makkelijker dan kleinere aanbieders. Het aanbieden van een ODB maakt het ook voor instellingen met minder middelen mogelijk om toch marktanalyses uit te voeren. c. Verbetering kwaliteit van de gegevens Het publiekelijk beschikbaar stellen van informatie leidt tot een verbetering van kwaliteit van de gegevens. Partijen zullen kritischer naar hun eigen gegevens kijken waardoor dit een prikkel geeft om indien nodig zorgvuldig te registreren. d. Verbetering van de zorg Een voorbeeld hiervan is dat inzicht in wachtlijsten via een ODB een prikkel aan zorgaanbieders kan geven om wachtlijsten weg te werken. Op deze manier kan dit leiden tot een kwaliteitstoename in de toegang tot zorg (minder cliënten op de wachtlijst). e. Objectivering discussie Bij de inrichting van het beleid binnen de AWBZ keten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een cijfermatige onderbouwing. Door de aanwezigheid van een Open Databestand AWBZ is het realiseerbaar dat elke partij dezelfde vertrek situatie heeft. Hiermee wordt een objectieve discussie tussen de partijen verkregen waarbij geen vraagtekens worden gezet bij de cijfermatige onderbouwing van argumenten. f. Stimulatie van innovatie Door een Open Databestand AWBZ beschikbaar te stellen kan iedereen van deze informatie gebruikmaken. Dit kan leiden tot nieuwe, innovatieve inzichten. De praktijk leert dat deze inzichten vaak komen van partijen waar het niet van wordt verwacht. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 11 van 18

12 g. Motivatie voor registratie Partijen binnen de AWBZ-keten die verantwoordelijk zijn voor de registratie van gegevens kunnen door een ODB AWBZ de meerwaarde van hun registratieinspanning zien. Indien men weet wat er met hun registraties gebeurt en men eventuele meerwaarde voor de partij zelf ervaart, geeft deze meer duidelijkheid over het nut van het registreren en het aanleveren van informatie aan een ODB AWBZ. Een voorbeeld is het teruggeven van de eigen gegevens via zinvolle spiegelinformatie waarmee zorgaanbieders meer inzicht krijgen in hun prestaties. Risico s a. Beheersbaarheid omvang ODB Het verzamelen, beheren en integer houden van grote hoeveelheden data is een behoorlijke klus, omdat het zorgvuldig moet gebeuren. De kwaliteit van de gegevens is van belang voor het gebruik. Verzoeken om meer data in een Open Databestand op te nemen moeten zorgvuldig worden bekeken en overwogen. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot een onbeheersbare situatie. b. Misinterpretatie Enkele partijen waarschuwen voor de consequenties van het mis interpreteren van de gegevens in een ODB. Het omzetten van (ruwe) gegevens uit een ODB in informatie is een specialistisch vakgebied en vraagt in bepaalde gevallen om goede kennis over de gegevens. Misinterpretatie van ODB gegevens kunnen aanleiding geven tot verkeerde discussies en foutieve publicaties. Dit risico is echter niet uniek voor data uit een ODB. c. Negatieve effecten transparantie Transparantie mag niet leiden tot het afrekenen/afserveren van organisaties. Hier moet eventueel een drempel worden ingebouwd zodat bepaalde gegevens niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Randvoorwaarden Bij het inrichten van een Open Databestand en het beschikbaar stellen van de informatie hebben de geïnterviewde organisaties een aantal randvoorwaarden genoemd. De meeste zijn op dit moment niet direct randvoorwaarde voor de inrichting van een ODB AWBZ. Zij gelden daarom als aanbevelingen en komen aan bod in hoofdstuk 3. De randvoorwaarde dat een ODB AWBZ moet voldoen aan de wetgeving (WBP, WOB en NMa-eisen) is de meest genoemde. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 12 van 18

13 3. Realisatie 3.1 Eisen aan een ODB AWBZ Aan de respondenten is gevraagd waaraan de inhoud van een ODB moet voldoen, welke gegevens een ODB volgens hen moet bevatten en welke analyses er vanuit een ODB mogelijk moeten zijn. De onderstaande inventarisatie is te gebruiken bij het opzetten en inrichten van een ODB. a. Informatie die in een ODB wordt opgenomen moet zijn afgeleid vanuit operationele informatie. De operationele informatie dient als basis voor alle overige informatie die beschikbaar wordt gesteld (onafhankelijk van de vraag of het een ODB of een gesloten bestand betreft). Het beschikbaar willen stellen van informatie moet niet leiden tot aanvullende registraties. b. De gegevens moeten betrouwbaar, volledig en actueel zijn. Eventueel ontbrekende gegevens moeten duidelijk worden vermeld. c. Er moeten ruwe data beschikbaar worden gesteld, niet enkel en alleen geaggregeerde gegevens. Ook voorkom je op deze manier aanvullende verzoeken omdat een bepaald rapportage niveau niet wordt aangeboden. d. Het moet mogelijk zijn om analyses vanuit verschillende perspectieven uit te voeren, zoals: a. analyse op basis van doelgroepen; b. trendanalyses in de tijd; c. het is gewenst dat een ODB financiële gegevens bevat. Redenerend vanuit de AZR is Open Data op indicatie-, toewijzing-, levering- en bekostigingsniveau ideaal. Daarbij rekening houdend met zowel leveringsvormen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB). d. Het moet mogelijk zijn om op verschillende niveaus analyses en/of benchmarking uit te voeren. Denk daarbij aan landelijk-, regionaal-, gemeentelijk-, provinciaalniveau et cetera. 3.2 Beheer van een ODB AWBZ De respondenten hebben verschillende aandachtspunten genoemd die van belang zijn voor een beheerder, de inrichting en het beheer van een ODB. 1. Zorg voor goede beschrijving/ instructie van het ODB AWBZ Door te zorgen voor goede instructie en uitleg behorend bij een ODB AWBZ wordt hiermee rekening gehouden in het beheer van een ODB. Dit maakt het voor partijen makkelijker om de data te interpreteren en te vergelijken. In de AWBZ zijn ontwikkelingen die de interpreteerbaarheid van gegevens beïnvloeden: a. Door systeemwijzigingen (specifiek de overgang naar AZR 3.0) hebben op bepaalde gebieden in de AZR veranderingen plaatsgevonden. Denk daarbij aan de invoering van de wachtlijststatus en de invoering van de ZZP s. Dit soort veranderingen kan ervoor zorgen dat het moeilijk is te beoordelen wat de oorzaak van bepaalde verschillen is tussen gegevens voor en na de systeemwijziging. Is de wachtlijst inderdaad toegenomen of is het een registratief verschil als gevolg van de realisatie van nieuw beleid? Ook trends over perioden zijn hierdoor mogelijk moeilijker te beoordelen. b. Er worden diverse regelarme experimenten uitgevoerd, dit kan leiden tot kwaliteitsverlies in de huidige AZR registratie. Deze instellingen registreren in het SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 13 van 18

14 kader van deze experimenten (tijdelijk) minder of niet via de AZR waardoor er gaten in de AZR-data ontstaan. c. Landelijk en regionaal beleid moet worden meegenomen bij de interpretatie van gegevens. Bijvoorbeeld als gevolg van de extramuralisering ZZP s nemen de wachtlijsten van de lagere ZZP s waarschijnlijk af (geen instroom). Hierdoor lijkt het alsof het goed gaat, maar is het ook mogelijk dat cliënten wachten op extramurale zorg die in de toekomst door gemeenten en vanuit de Zvw wordt geleverd. d. Uniformiteit in het gebruik van de huidige kerndefinities. Een voorbeeld hiervan is het verschil in gebruik van een AGB-code. Hierdoor is het soms niet exact helder wat een AGB-code is (bv. instelling, locatie, afdeling, product). 2. Zorg voor een goede toegankelijkheid van de ODB Het is van belang dat data toegankelijk is voor partijen. Dit verbetert als er een eenheid in aanlevering is (zowel in format (bijvoorbeeld.xml of.csv) en definities) en er gebruikt gemaakt wordt van open standaarden. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger om digitale informatie uitwisselen. 3. Regie op de kwaliteit van de data Een belangrijk aandachtspunt voor een beheerder is de kwaliteit van de gegevens. De benaderde partijen geven aan dat er een goede regie op de kwaliteit van de gegevens moet zijn. Op dit moment wordt in de AZR deze taak veelal bij uitvoerende partijen, zoals het CIZ, zorgkantoren en de zorgaanbieders gelegd. Partijen geven aan dat men verwacht dat een beheerder ook moet kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Bij het beheer van een ODB moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. 4. Juiste kennis en vaardigheden Veel partijen verwachten dat een beheerder voldoet aan de volgende eisen: a. heeft diepe kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR); b. heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. Hierbij gaat het om zorgdragen voor de beschikbaarheid van de data (24 uur of 9-5), dataverwerking en opschoning, informatiebeveiliging, privacybescherming et cetera; c. heeft kennis over de AWBZ; d. beschikt over voldoende capaciteit; e. is een toegankelijke partij. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. 5. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid Bepaalde partijen vinden het wenselijk dat een beheerder onafhankelijk is. Zij stellen dat de beheerder zelf geen enkel belang moet hebben bij de data. Er mag geen enkele schijn van belangenverstrengeling zijn. Vooral belangenbehartigers (zoals Actiz, VGN, NPCF) die veel te maken hebben met het overheidsbeleid, hechten veel waarde aan onafhankelijk beheer van het ODB AWBZ. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 14 van 18

15 Voor andere partijen gaat het vooral om de betrouwbaarheid van het beheer. Hierbij gaat het om de beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens, de aanwezigheid van een goede instructie, de aanwezigheid van een helpdesk et cetera. Een aantal partijen vindt dat het ministerie van VWS een aansturende rol bij het beheer van een ODB moet innemen. Daarbij vindt men het een ideale situatie als de uitvoering bij één partij ligt die bij voorkeur over de domeinen (AWBZ, Zvw, Wmo) het beheer op zich neemt. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 15 van 18

16 4. Conclusie en aanbevelingen 4.1 Conclusie De gesprekken met de verschillende partijen maken duidelijk dat er een sterke behoefte is aan een ODB AWBZ. Alle partijen geven aan dat ze positief staan ten opzichte van een initiatief om te komen tot een ODB AWBZ. De partijen zien diverse toepassingen en voordelen van een ODB AWBZ. De genoemde toepassingen zijn veelal gerelateerd aan hun eigen werkzaamheden en de organisatiedoelstellingen. Vanuit deze organisatiedoelstellingen is ook het maatschappelijke nut van een ODB goed aan te tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een ODB AWBZ om de keuze van cliënten voor een zorgaanbieder te ondersteunen en het bepalen van impact van veranderingen in de AWBZ. De respondenten geven ook diverse risico s aan. Alle partijen noemen hierbij het waarborgen van de privacy. Deze risico s zijn echter te beheersen via een goede governance op het ODB. Om dit te bewerkstelligen worden door de respondenten de volgende randvoorwaarden aan de beheerder van een ODB gesteld: De beheerder stelt kwaliteitseisen aan de data en hanteert hier een normering voor. Denk hierbij aan volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de data. Daarnaast moet de beheerder kunnen sturen op de kwaliteit van de data. Men moet daarvoor wel het juiste mandaat hebben. Er moeten gezamenlijke afspraken worden gemaakt over de juiste taakverdeling van het behouden en verhogen van de kwaliteit van de gegevens. De beheerder beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, zoals kennis over de informatievoorzieningssystematiek binnen de AWBZ (in dit geval de AZR) en heeft ervaring met databeheer en het onderhoud hiervan. De kennis is niet alleen nodig voor het beheer, maar ook voor de verdere doorontwikkeling van de ODB en de juiste keuzes daarin. Diverse respondenten geven aan dat de beheerder onafhankelijk, transparant en betrouwbaar moet zijn. De beheerder zelf mag geen enkel belang hebben bij de data. Diverse keren geven respondenten aan dat het gebruik van een ODB kan leiden tot discussie, omdat verschillende partijen de beschikbare data anders kunnen gebruiken. De bewerker van de data is verantwoordelijk voor de uitkomsten van de bewerking, en dus verantwoordelijk voor de informatie die via bijvoorbeeld een rapportage wordt opgeleverd. Door het opstellen van de juiste beschrijving van de data, het toevoegen van een duidelijke disclaimer voor de gebruikers van de data, en het stellen van de bovengenoemde randvoorwaarden voor de beheerder is dit risico grotendeels te ondervangen. Er zijn tevens diverse randvoorwaarden geïnventariseerd bij het opzetten van een ODB. Eén genoemde randvoorwaarde is dat er voldaan moet worden aan de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet openbaarheid bestuur (WOB) en de regels die de Nederlandse mededingingsautoriteit stelt (vooral vanuit het concurrentiebeleid). In de aanbevelingen gaan we hier nader op in. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 16 van 18

17 4.2 Aanbevelingen Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn er diverse aanbevelingen te geven: a. De conclusies geven naar onze mening aanleiding om de totstandkoming van een ODB AWBZ verder te verkennen. Er is meer dan voldoende behoefte aan een ODB AWBZ om dit verder uit te diepen. Binnen bestaande gremia over informatievoorziening in de AWBZ (eventueel Wmo en Zvw) kan dit onderwerp verder worden uitgediept. b. De WBP en NMA eisen kunnen ervoor zorgen dat de informatie binnen een ODB te algemeen wordt. Hierdoor wordt het feitelijk onbruikbaar voor het beoogde doel. Onderzoek hoe dit is op te lossen. Wellicht is het mogelijk om bepaalde deelbestanden aan te bieden waaruit toch informatie te halen valt zonder dat dit is te herleiden naar een individu of organisatie. c. Maak gebruik van of zoek aansluiting bij bestaande communities zoals Door hierbij aan te sluiten kun je toetsen: a. Hoe kom je tot een ODB (o.a. technisch)? b. Hoe zorg je voor de ontwikkeling en het onderhouden van een ODB? d. De kracht van een Open Data community ligt in de samenwerking van specialisten en de afwezigheid van specifieke belangen door de onafhankelijkheid. Binnen een community wordt goed gekeken naar de toepasbaarheid van gegevens voor de markt. Daarnaast is men goed in staat om dit technisch te realiseren. e. Zorg ervoor dat een ODB AWBZ aansluit op bestaande landelijke ontwikkelingen over de informatievoorziening. Op termijn worden diverse basisregistraties in de zorg ontwikkeld, waarin wellicht aanvullende informatie wordt geregistreerd. Een nog te ontwikkelen ODB AWBZ moet in lijn zijn met de informatie in deze registers. f. Voer een ODB eerst in binnen een veilige omgeving. Partijen krijgen dan de tijd zich aan te passen. Van daaruit zijn diverse verbeteringen aan te brengen voordat wordt overgegaan op volledige open publicatie. SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 17 van 18

18 Bijlage 1. Vragenlijst 1. Uitgaande van de aanwezigheid van een Open Databestand (ODB) AWBZ zoals geschetst (zie algemene inleiding), welke toepassingsmogelijkheden ziet u voor u en uw organisatie? 2. Ziet u ook toepassingsmogelijkheden voor andere partijen, zo ja welke toepassingen en voor welke partijen? 3. Uitgaande van de door u genoemde toepassingsmogelijkheden, welke meerwaarde/voordelen heeft een ODB volgens u? 4. Over welke gegevens (openbaar op grond van de WOB) in een ODB zou u graag willen beschikken? 5. Biedt een ODB volgens u ook kansen voor de verbetering van de uitvoering van de AWBZ in zijn algemeen? Zo ja, hebt u enkele concrete voorbeelden? 6. Zijn er volgens u ook nadelen en knelpunten verbonden aan een ODB AWBZ? 7. Aan welke randvoorwaarden moet een ODB voldoen om bruikbaar te zijn (bijvoorbeeld binnen de door u genoemde toepassingsgebieden? 8. Een ODB AWBZ moet ook worden beheerd (o.a. sturing op juistheid, tijdigheid, volledigheid) Welke eisen stelt u aan dit beheer? Zijn er specifieke eisen die u zou stellen aan de beheerder? SV/13/0967/hodb 18 juni 2013 bureau HHM Pagina 18 van 18

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie