Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties"

Transcriptie

1 Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1

2 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving van de respondenten 4. Percepties van respondenten op open data 5. Conclusies 6. Referenties Bijlage 1. Operationalisatie thema s Bijlage 2. Vragenlijst Open Data, Open Gevolgen Bijlage 3. Additionele tabellen met resultaten 2

3 Management summary Veel mensen binnen en buiten de overheid zijn momenteel bezig met het vormgeven van open data. Dit rapport presenteert een onderzoek naar de percepties van deze personen op open data. Centraal staat de volgende vraag: Wat zijn de percepties van diegenen die betrokken zijn bij de vormgeving van de open overheid wat betreft zowel de huidige situatie als de toekomst over 10 jaar van (1) drivers en barrières voor open data, (2) hoeveelheid beschikbare open data, (3) kwaliteit van open data, (4) gebruik van deze data en (5) gewenste en ongewenste effecten van open data? Om deze vraag te beantwoorden is een survey uitgevoerd onder de leden van het Kennisnetwerk Open Data. Deze survey is uiteindelijk door 136 respondenten (gedeeltelijk) ingevuld en daarvan waren er 99 werkzaam bij de overheid en 37 elders (bijvoorbeeld bij adviesbureaus). Deze respondenten waren werkzaam in verschillende sectoren, op verschillende overheidslagen (rijk, provincie, gemeente) en gaven aan redelijk veel technologische kennis te hebben. Op grond van dit onderzoek kunnen enkele conclusies worden getrokken over de huidige situatie: 1. Drivers en barrières. De respondenten geven helder aan dat de ambtelijke steun voor open data beperkter is dan de politieke steun. De politieke steun lijkt het meest direct gerelateerd aan de mate van openbaarmaking. Deze politieke steun is overigens in het algemeen groot maar in bepaalde sectoren beperkt. De resultaten wijzen er echter op dat er nog aandacht moet worden besteed aan ambtelijke steun voor open data. Er lijken veel enthousiastelingen binnen organisaties te zijn maar de steun die zij krijgen komt meer van de politiek dan van de ambtelijke leiding. 2. Hoeveelheid beschikbare open data. De grootste groep respondenten (41,9%) geeft aan dat hun organisatie slechts 0 tot 10 datasets heeft maar opvallend is dat er ook een grote groep 33,3% - aangeeft dat het gaat om 50 tot 250 datasets. En een groep van 6,2% noemt zelfs meer dan 250 datasets. Daartussen zit een groep van 13,6% die aangeeft dat de organisatie 10 tot 50 datasets heeft. Dit wijst erop dat organisaties ofwel veel ofwel weinig datasets openbaar maken: de tussencategorie is beperkt. 3. Kwaliteit van open data. De respondenten geven aan dat de gebruikskwaliteit met name inzichtelijkheid, verwerkbaarheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid zonder veel basiskennis nog niet hoog scoren. De formele kwaliteitscriteria gebruik zonder financiële vergoeding en gebruik zonder juridische beperkingen zijn minder problematisch. Er is vooral aandacht nodig voor een toegankelijke ontsluiting van open data. 4. Gebruik van de data. Hoewel de retoriek van open data vaak gaat over toegang tot gegevens voor burgers, worden burgers als de minst waarschijnlijke gebruikersgroep gewaardeerd. Commerciële partijen, andere overheidsorganisaties en wetenschappers worden gezien als grotere gebruikers. Journalisten en maatschappelijke organisaties worden noch als grote grebruikers, noch als lage gebruikers gewaardeerd. 5. Gewenste en ongewenste effecten van open data. De respondenten zijn positief over de effecten van open data maar zien vooral algemene positieve effecten. Externe effecten op de economie, het publieke debat en de aanpak van maatschappelijke problemen worden nauwelijks genoemd. De respondenten zien vooral positieve effecten op de eigen organisatie. De meeste respondenten geven aan dat er, met uitzondering van spanningen rondom privacy, weinig ongewenste effecten optreden. 3

4 En ook kunnen enkele conclusies worden getrokken over de verwachtingen van de respondenten voor de toekomst van open data: 1. Drivers en barrières. De respondenten denken, ten opzichte van de huidige situatie, positiever over de drivers en barrières: alle gemiddelden stijgen met ongeveer een half punt. De ordening blijft verder ongeveer hetzelfde. Het grootste verschil tussen de huidige situatie en de toekomst wordt verwacht bij gevoelde maatschappelijke vraag: deze score stijgt sterk ten opzichte van de huidige situatie. Dit laat zien dat de respondenten verwachten dat de maatschappelijke vraag naar open data in de toekomst sterk zal toenemen en daarmee een belangrijke driver zal zijn voor open data. 2. Hoeveelheid beschikbare open data. Het onderzoek laat zien dat zelfs onder deze groep respondenten die open data zo belangrijk vinden dat ze zich aan hebben gesloten bij dit netwerk veel respondenten niet de veronderstelling hebben dat alle datasets openbaar moeten worden gemaakt. Slechts een minderheid vindt dat over 10 jaar alle datasets openbaar moeten zijn. Overigens vinden wel veruit de meeste respondenten dat meer dan 50% openbaar moet zijn. 3. Kwaliteit van open data. Het perspectief van de respondenten op de ontwikkeling in de kwaliteit van open data is niet onderzocht. 4. Gebruik van de data. De respondenten vinden over het algemeen dat maatschappelijke organisaties grote gebruikers zouden moeten worden. Een gedeelde tweede plaats voor commerciële partijen en andere overheden. Men is verder van mening dat wetenschappers en journalisten het minst gebruik zullen gaan maken van open data in de toekomst. De burgers eindigen in het midden en worden dus nog steeds niet als de primaire groep beschouwd.. 5. Gewenste en ongewenste effecten van open data. De respondenten zijn optimistisch gestemd zijn over de spanning rondom privacy: ze verwachten dat deze over 10 jaar gedaald is tot hetzelfde lage niveau als de andere ongewenste effecten. Opvallend is verder de groeiende vrees voor een afnemende effectiviteit van overheidsorganisaties door open data in de toekomst. Deze resultaten zijn nadrukkelijk gebaseerd op percepties van personen die nauw betrokken zijn bij open data. Deze percepties geven inzicht in de huidige praktijken en ook in de knelpunten die deze respondenten zien. Dit inzicht biedt interessante informatie voor beleidsmakers op het gebied van open data doordat zij de aandacht vestigen op specifieke knelpunten. In het algemeen geldt dat het meekrijgen van de ambtelijke organisatie ingewikkeld is zo lang er geen overtuigende succesvoorbeelden zijn. Het blijft dan meer een kwestie van mentaliteit en een verbetering van het interne informatiemanagement dan een daadwerkelijke bijdrage aan beleidsdoelstellingen. Het verhaal over open data moet sterker om ambtelijke organisaties mee te krijgen in dit veranderingstraject. 4

5 1. Inleiding Voor open data, het actief open maken van datasets door de overheid voor het grote publiek, bestaat een groeiende aandacht vanuit zowel de overheid, het bedrijfsleven als de wetenschap. De verwachtingen zijn hooggespannen over wat open data aan zowel economische als maatschappelijke waarde op zou kunnen brengen. Eerder onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op het creëren van economische waarde en de economische effecten van open data (ZENC, 2012), maar er is nog maar weinig bekend over de percepties die er op dit moment over open data bestaan. Zo weten we ook weinig over de percepties van de mensen die open data realiseren en juist deze percepties zijn erg interessant en relevant voor de verdere vormgeving van open data in Nederland. Dit om de volgende redenen: 1. De mensen die met open data bezig zijn hebben er veel verstand van, zowel van de praktijk als van de technologische kennis achter open data; 2. Het zijn de mensen die de verwachtingen van open data voor de toekomst waar zullen moeten maken en dus ook bepalen welk vorm open data in de toekomst zal krijgen. De percepties van deze mensen kunnen daarom worden benut om het open data beleid verder te stroomlijnen. Centraal in dit rapport staat de volgende vraag: Wat zijn de percepties van diegenen die betrokken zijn bij de vormgeving van de open overheid wat betreft zowel de huidige situatie als de toekomst over 10 jaar van (1) drivers en barrières voor open data, (2) hoeveelheid beschikbare open data, (3) kwaliteit van open data, (4) gebruik van deze data en (5) gewenste en ongewenste effecten van open data? Dit rapport presenteert de eerste bevindingen van het onderzoek naar percepties over open data in Nederland. Dit onderzoek naar percepties is onderdeel van het onderzoeksprogramma Open data, open gevolgen van de NSOB en de UU in opdracht van het ministerie van BZK. Samen met een serie van vier verdiepende case studies vormt dit rapport het volledige onderzoeksprogramma naar open data in Nederland. In dit rapport trachten we het speelveld van percepties over de verwachtingen, de effecten en mogelijke onverwachte effecten van open data in kaart te brengen. Deze inzichten kunnen de maatschappelijke en bestuurlijke debatten over open data verrijken en kunnen hulp bieden bij het verder vormgeven van het Nederlandse open data-beleid voor de toekomst. Ook geeft dit rapport een beeld van het Kennisnetwerk van Open data, de mensen die op dit moment met open data bezig zijn. Wie zijn dit, waar komen ze vandaan en hoe kijken ze naar open data? Leeswijzer In hoofdstuk 2 zullen allereerst kort de methoden van onderzoek worden besproken; hoe is dit onderzoek opgezet en uitgevoerd? Daaropvolgend zal worden ingegaan op de beschrijvingen van de (verschillende groepen) respondenten; wie zijn zij, waar komen ze vandaan, hoelang zijn ze al met open data bezig, etc.? Daarna, in hoofdstuk 4 zal in worden gegaan op de resultaten; wat zijn de belangrijkste bevindingen over de percepties van open data? Tot slot zullen in de conclusie de belangrijkste lessen die we uit dit rapport kunnen trekken voor u worden samengevat. 5

6 2. Methoden van onderzoek 2.1. Wat Centraal in dit onderzoek staan de percepties over open data van de mensen uit het Kennisnetwerk Open Data. Om deze percepties te vinden en onderzoeken zijn er in dit onderzoek drie hoofdthema s gevormd waarbinnen vragen over open data zijn geformuleerd. Deze drie thema s vormen ook de rode draad van dit rapport. Binnen deze thema s is telkens een tweedeling gemaakt tussen de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomstige 10 jaar. Deze drie thema s vormen samen de percepties over open data en zullen hieronder kort worden toegelicht: Drivers / Barrières Huidige en toekomstige Situatie Gewenste en ongewenste Effecten Drivers/Barrières Het thema over de drivers en barrières van open data bevat vragen over de huidige en verwachte drijvende- en beperkende krachten die open data stuwen of tegenwerken. Hierbinnen worden vragen gesteld over bijvoorbeeld de invloed van de af- of aanwezigheid van politieke steun, financiële middelen, kwalitatief goede data en wet- en regelgeving. Situatie Dit thema bevat de huidige en verwachte open data praktijken en het open data gebruik. Binnen dit thema vallen vragen over de huidige en verwachte mate van openbaarmaking, de toegankelijkheid van open data, de mate van open data gebruik en de voornaamste gebruikersgroepen. Effecten Dit thema behelst zowel de gewenste als ongewenste effecten van open data. Vragen binnen dit thema zullen gaan over de huidige en verwachte kansen en mogelijkheden van open data. Bijvoorbeeld over economische groei door innovatie, meer participatie van burgers en een effectiever en efficiënter werkende overheid. Maar ook zullen er vragen over de huidige en verwachten ongewenste effecten aan bod komen. Bijvoorbeeld over spanningen rondom privacy, hoge kosten voor overheidsorganisaties en ongewenst gedrag van individuele burgers. In de bijlage staat de volledige uitwerking van de thema s weergegeven evenals de vragenlijst zoals deze is uitgevraagd bij het Kennisnetwerk Wie Het belangrijkste doel van dit onderzoek was het vinden van de percepties van de mensen die met open data bezig zijn. Daarom hebben wij ons tot het Kennisnetwerk Open Data (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gericht, alle leden van dit kennisnetwerk zijn namelijk op een of andere manier bezig met, of betrokken bij, het realiseren van open data. Dit is ook de reden waarom wij ons slechts hebben beperkt tot dit netwerk. 6

7 Dit type onderzoek wordt ook wel een cohort studie genoemd (Bryman, 2012). Dit omdat er onderzoek is verricht binnen een specifieke groep respondenten die over een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk beschikken, namelijk het feit dat ze allemaal deel uitmaken van het Kennisnetwerk Open Data. Verschillende Respondentgroepen Bij de vragenlijst is rekening gehouden met verschillende typen respondent uit het Kennisnetwerk. Zo zijn er respondenten die zelf bezig zijn met open data in een overheidsorganisatie, deze mensen hebben eerste hand percepties over open data. Maar zo zijn er ook geïnteresseerden van open data die niet bij een overheidsorganisatie werken die data open maakt, maar wel op een andere manier met open data bezig zijn (bijvoorbeeld middels onderzoek of advies). Deze mensen kunnen interessante percepties bieden op open data vanuit een buiten perspectief. Daarom is bij het ontwerpen van de vragenlijst voor het Kennisnetwerk rekening gehouden met twee verschillende respondentgroepen; de groep overheid enerzijds en de groep geïnteresseerden anderzijds. De twee groepen kregen beiden een andere versie van de vragenlijst afhankelijk van het antwoord op de volgende vraag die aan het begin van vragenlijst is gesteld: Werkt u bij een overheids- of publieke organisatie die momenteel data open maakt of waar concrete plannen in deze richting bestaan?. Deze rapportage zal zich vooral richten op de percepties van de respondentengroep overheid omdat dit de percepties zijn van de mensen die de open data ook daadwerkelijk realiseren. Deze respondenten beschikken namelijk over eerste hands percepties van open data en daar zijn we in dit onderzoek naar opzoek. De percepties van de respondentengroep geïnteresseerden worden gebruikt als toevoeging en vergelijkingsmateriaal, zeker als er zich opvallende verschillen of overeenkomsten voordoen met de percepties van de respondentengroep overheid Hoe Zoals reeds genoemd is voor het vinden van de percepties van open data een vragenlijst afgenomen bij het Kennisnetwerk Open Data. Deze vragenlijst is in Januari 2014 naar de respondenten verstuurd. Na het verzamelen van genoeg data (140 respondenten) is de analyse van de antwoorden op de vragenlijst in April 2014 begonnen. Het betrof een online vragenlijst ontworpen en verstuurd met het programma NetQ (een online survey-programma). De gegevens die met deze vragenlijst zijn verzameld zijn vervolgens omgezet naar een datasheet voor het statistische analyse programma SPSS. In SPSS zijn statistische toetsen uitgevoerd die tot de bevindingen van dit rapport hebben geleid. 7

8 Procent 3. Beschrijving van de respondenten In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de groep respondenten die aan dit onderzoek hebben bijgedragen. Dit zal dan ook meer gaan over de persoonlijke kenmerken van de respondenten. Hoe oud zijn ze? Waar zijn ze werkzaam? Hoe lang zijn ze al met open data bezig? Etc. De inhoudelijke percepties over open data komen dan in hoofdstuk 4 aan bod. Door informatie te vragen over de persoonlijke kenmerken van de respondenten kan inzicht worden verkregen in de samenstelling van het Kennisnetwerk Open Data. De verschillende respondentgroepen zoals beschreven in 2.2 zullen beiden worden besproken waarbij de nadruk zal liggen op de opvallende onderlinge verschillen en overeenkomsten. 3.1 Overheid of Geïnteresseerd Uit de antwoorden op de vraag: Werkt u bij een overheids- of publieke organisatie die momenteel data open maakt of waar concrete plannen in deze richting bestaan?, blijkt dat een groot deel van de gemeenschap uit het Kennisnetwerk direct zelf met open data te maken heeft. Zo gaven 99 respondenten (72,8%) aan voor een overheidsorganisatie te werken die met open data bezig is of waar concrete plannen in deze richting bestaan en 37 respondenten (27,2%) gaven aan dat dit voor hen niet het geval was. 1 Op basis van deze antwoorden hebben zich twee respondenten groepen gevormd: de eerste groep overheid met 99 leden en de tweede groep geïnteresseerden met 37 leden Bezig met Open Data sinds De meeste respondenten, uit beiden respondentgroepen, geven aan begonnen te zijn met open data in het jaar 2011 en het gemiddelde beginmoment voor beide groepen ligt in het jaar 2009 (zie tabel 1). Zo is te zien dat het aantal mensen dat met open data bezig is de in de jaren voor 2011 exponentieel is toegenomen. TABEL 1. Bezig met open data sinds(n-ov=99, N-GEI=37) OV GEI Sinds 1 Dit betekent dat er in de eerste sectie (met persoonlijke vragen), die vooraf ging aan de vraag die de routing bepaalt, 4 respondenten zijn afgevallen. 8

9 Procent Wat opvalt is dat er voor beiden respondentgroepen ook al langer mensen bezig zijn met open data. Zo geven twee respondenten uit de groep overheid aan al sinds 1989 met open data bezig te zijn. Uit de groep geïnteresseerden gaf een respondent aan sinds 1990 bezig te zijn met open data (zie tabel 1.). Dit betekent dat er een harde kern bestaat van mensen die al heel lang met open data bezig zijn en dat er dus al langer een open data praktijk bestaat (het is dus geen mode-grill van de laatste jaren). Maar het betekent ook dat het thema open data in de jaren voor 2011 wel sterk in populariteit gegroeid is Mate van technologische kennis We stelden de respondenten de vraag: Hoeveel kennis heeft u van de technologie achter open data?. Gemiddeld haalden de respondenten op deze vraag een scoren van 3,32 op een 5 puntenschaal. Dat wil zeggen dat men dus over aardig wat technologische kennis beschikt, enigszins te verklaren door het lidmaatschap aan het Kennisnetwerk. Opvallend is verder dat de respondentengroep overheid lager scoorden dan de groep geïnteresseerden, 3,31 tegenover 3,35 (zie tabel 2 voor een overzicht van de scores). De relatief hoge mate van technologische kennis achter open data binnen de respondentgroepen wijst er ook op dat er veel mensen met een IT-achtergrond zijn aangesloten bij de gemeenschap van het Kennisnetwerk. TABEL 2. Mate van technologische kennis (N-OV=99, N-GEI=37) Zeer weinig Weinig Noch weinig, noch veel Veel Zeer veel Mate van technologische kennis OV GEI 3.4. Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 43,78 jaar, dit is voor beide respondentgroepen tezamen. Opvalt dat de gemiddelde leeftijd van de groep overheid een stuk hoger ligt dan die van de geïnteresseerden, namelijk een gemiddelde van 45,29 jaar in tegenstelling tot de 39,76 jaar van de geïnteresseerden. In Tabel 1 is de volledige trend zichtbaar voor beiden respondentgroepen. Ook opvallend is de relatief grote hoeveelheid respondenten onder de 30 jaar in de groep geïnteresseerden, evenals de relatief grote groep boven de 55 jaar bij de groep overheid. 9

10 Procent Procent TABEL 3. Leeftijd uitgedrukt in procent (N-OV=99, N-GEI=37) OV GEI 0 Leeftijd 3.5. Geslacht In totaal hebben er 75% mannen en 25% vrouwen meegedaan aan dit onderzoek, een opvallend groot aandeel mannen. Dit is iets wat gezien het thema open data wellicht te verklaren is door het over het algemeen ondervertegenwoordigde aantal vrouwen in de ICT sector en andere meer technische sectoren. Ook is opvallend dat het verschil tussen het aandeel mannen en vrouwen binnen de overheidsgroep groter is (77,8% man tegenover 22,2% vrouw) dan bij de geïnteresseerden (67,6% man tegenover 32,4% vrouw). In Tabel 2 staan de gegevens over het geslacht van beiden groepen samengevat. TABEL 4. Geslacht uitgedrukt in procent (N-OV=99, N-GEI=37) Man Geslacht Vrouw OV GEI 3.6. Opleiding De respondenten zijn ook gevraagd naar hun hoogst voltooide opleiding. Uit de gegevens blijkt het merendeel een vervolgopleiding (MBO, HBO of WO) te hebben afgerond. Zo is 95% van het totaal aantal respondenten in het bezit van een HBO of WO diploma. In verhouding zijn er bij de overheid meer wo-afgestudeerden dan bij de geïnteresseerden. Maar het aandeel hbo-afgestudeerden is bij de groep geïnteresseerden weer groter dan bij de overheid. In Tabel 5 zijn deze gegevens samengevat. 10

11 Procent Procent TABEL 5. Opleiding uitgedrukt in procenten (N-OV=99, N-GEI=37) OV GEI Hoogst genoten opleiding 3.7. Organisatie Ook werd de respondent gevraagd naar de organisatie waar hij/zij op dit moment werkzaam is. In de respondentengroep overheid zijn de Gemeentes goed vertegenwoordigd (28,3%), ook, maar in mindere mate de Ministeries (16,2%) en de ZBO s of Agentschappen (12,1%) en in nog mindere mate de Provincies (11,1%) en Universiteiten of Onderzoeksinstituten (8,1%) (zie Tabel 6 voor een overzicht). Stond de organisatie van een respondent niet in de lijst, dan was er de optie Anders, nml:, waar de respondent zelf iets in kon vullen. Hier werden verschillende alternatieven aangetroffen zoals musea (tweemaal), gemeentelijke regelingen (tweemaal), HBO kennisinstellingen (eenmaal), de Belastingdienst (eenmaal) en de Rijksoverheid (eenmaal). Bij de groep geïnteresseerden zijn de commerciële (18,9%) en maatschappelijke (16,2%) organisaties, de adviesbureaus (10,8%) en de Gemeenten (8,1%) goed vertegenwoordigd (zie Tabel 6). De respondent die een eigen alternatief hebben ingevuld bij de optie Anders, nml: gaven aan student te zijn (tweemaal) of zzp er (eenmaal) en eenmaal iemand van de vereniging van Directeuren Publieksdiensten. TABEL 6. Organisatie uitgedrukt in procent (N-OV=99, N-GEI=37) Organisatie OV GEI Organisaties 11

12 Procent 3.8. Sector Ook zijn de respondenten gevraagd, indien van toepassing, naar de sector waarin ze werkzaam waren (e.g. Bestuurlijke Zaken, Cultuur, Onderwijs, etc.). Als respondenten uit de groep overheid aangeven bij een bepaalde sector werkzaam te zijn, zegt dit dus ook iets over de open data praktijken binnen deze sector. Binnen de groep overheidsrespondenten zijn de volgende sectoren goed vertegenwoordigd: Infrastructuur (17,2%), Bestuurlijke Zaken (13,1%) en in minderen mate Onderwijs (8,1%) en Cultuur (6,1%) (zie tabel 7 voor een overzicht). Aangezien deze respondenten ook hebben aangegeven bij een overheidsorganisatie werkzaam te zijn die data open maakt, lijken er binnen deze sectoren dus open data praktijken te bestaan. De groep geïnteresseerden gaf grotendeels aan deze vraag over sectoren als niet van toepassing te beschouwen (40,5%). De mensen uit deze groep die wel antwoord gaven kwamen vooral uit de sectoren Bestuurlijke Zaken (16,2%), Onderwijs (8,1%) en Wetenschappen (8,1%). De antwoorden op deze vragen geven dus ook voor een deel weer waar en in welke sector open data praktijk plaatsvinden. TABEL 7. Sector uitgedrukt in procenten (N-OV=99, N-GEI=37) OV GEI Sectoren 3.9. Conclusie Ter afsluiting van dit hoofdstuk zullen de belangrijkste zaken hieronder kort worden samengevat. Wat heeft dit hoofdstuk ons geleerd over de gemeenschap van het Kennisnetwerk Open Data? En wat laat dit hoofdstuk daarmee zien over de mensen die bij de overheid met open data bezig zijn? Ten eerste, zo blijkt, werkt het grootste gedeelte van de Kennisnetwerk-gemeenschap bij een overheidsorganisatie die data open maakt of waar concrete plannen in die richting bestaan (72,8 %). 12

13 Open data is ook geen modegril van de laatste jaren, zo blijkt er namelijk een kleine groep mensen te zijn die al veel langer met open data bezig is (sinds 1989). Wel is het aantal mensen dat met open data bezig is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid, met het hoogtepunt in Ook bestaat er binnen de gemeenschap een hoge mate van technologische kennis achter open data (gemiddeld 3,3 op een schaal van 5), het grootste deel is man (75% tegenover 25% vrouw) en hoogopgeleid (95% heeft en HBO of WO afgerond). De gemiddelde leeftijd ligt hoog, namelijk op 43,78 jaar voor de totale groep respondenten. Opvallend was dat het gemiddelde van groep overheid een stuk hoger ligt dan van de geïnteresseerden (gemiddeld 45,3 jaar tegenover een gemiddelde 39,8 jaar). Tot slot geven veel respondenten, die eerder aangaven dat ze bij een overheidsorganisatie werken die actief met open data bezig is, aan dat ze bij het Rijk (28,3%, namelijk: Ministeries 16,2% en ZBO s of Agentschappen 12,1%), Gemeenten (28,3%), of Provincies (11,1%) werkzaam zijn. Zo is elk van de drie overheidslagen door de respondenten vertegenwoordigd en lijken dus binnen alle overheidslagen open data praktijken plaats te vinden. Ook gaven deze respondenten aan voornamelijk in de sectoren Infrastructuur (17,2%), Bestuurlijke Zaken (13,1%) en Onderwijs (8,1%) te werken. Deze gegevens zeggen dus ook iets over waar, in welke overheidslagen en sectoren, open data praktijken zijn. Namelijk vooral in de sectoren Infrastructuur en bestuurlijke zaken, bij organisaties zoals het Rijk (Ministeries en ZBO s), Gemeenten en Provincies. Dit hoofdstuk heeft ons iets geleerd over de gemeenschap van het Kennisnetwerk en daarmee dus ook iets over de personen die bij de overheid met open data bezig zijn. In het volgende hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de percepties van deze mensen. 13

14 4. Percepties van respondenten op open data Drivers en Barrières Over drivers en barrières voor open data hebben we de volgende vraag voorgelegd aan de respondenten: in hoeverre vormen de volgende factoren een drijvende of het ontbreken ervan een barrière voor het realiseren van open data door uw organisatie? Deze vraag is gesteld over de huidige situatie maar ook over de situatie over tien jaar. De resultaten staan weergegeven in Tabel 8 hieronder. De gemiddelde scores per stelling zijn hieronder weergegeven voor zowel de huidige situatie als voor de toekomst. TABEL 8. (Huidige en toekomstige) drivers en barrières voor open data (N=69) 4,5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Huidige Situatie Toekomst Drivers/Barrières Allereerst valt op dat open data veel meer gedreven wordt vanuit de politiek dan door de ambtelijke organisatie. Door een groot aantal respondenten wordt ambtelijke steun veel meer als een barrière dan als een driver gezien. Twee respondenten: Het gebrek aan data van goede kwaliteit is vooral een 'stopmiddel', een manier waarop een zeer zeker gebrek aan ambtelijke steun wordt vertaald. Data zijn nooit 'goed genoeg' om te publiceren. het zal voor ambtelijk organisatie nu eenmaal moeilijk blijven om open te zijn. het zit niet in de aard. De druk moet van buitenaf komen en enkele dappere strijders De lage scores voor leiderschap van projectmanagers en overtuiging van het belang binnen de organisatie hangen hiermee samen: op open data projecten zitten, in de perceptie van de respondenten, niet de sterkste projectleiders. Daarmee lijkt de beperkte ambtelijke steun zich door te vertalen in beperkte human resources en beperkte financiële middelen. En blijkbaar is de politieke steun ook niet voldoende om ervoor te zorgen dat financiële middelen beschikbaar worden gemaakt. Een respondent: politici moeten écht de brug over komen en middelen beschikbaar stellen; "marginal cost" mag géén punt zijn 2 Alle scores worden weergegeven op een 5-punts Likertschaal, tenzij anders vermeld. 14

15 Opvallend is dat potentiële barrières in de randvoorwaardelijke zin zoals wet- en regelgeving en kwaliteit van de data slechts in beperkte mate als barrière worden beschouwd. Daarbij geldt overigens dat het beeld nogal gepolariseerd is: het aantal respondenten dat deze factoren als een barrière ziet wordt goeddeels in evenwicht gehouden door degenen die dit als een driver zien. Ook valt op dat er positiever gedacht wordt over de toekomst ten opzichte van de huidige drivers en barrières: alle gemiddelden stijgen met ongeveer een half punt. De ordening blijft verder ongeveer hetzelfde. Opvallend zijn de hoge scores op de drivers politiek en maatschappelijke vraag, beide externe druk. De meningen over de ambtelijke steun en interne overtuiging zijn erg gepolariseerd; noch driver, noch barrière. Het grootste verschil tussen de huidige situatie en de toekomst wordt verwacht bij gevoelde maatschappelijke vraag, deze score stijgt met 0,71 ten opzichte van de huidige situatie. Dit laat zien dat de respondenten verwachten dat de maatschappelijke vraag naar open data in de toekomst sterk zal toenemen en daarmee een belangrijke driver zal zijn voor open data. Om deze patronen beter te kunnen duiden zijn ze nader onderzocht in verband met kenmerken van de respondenten en antwoorden op andere vragen. Allereerst hebben we gekeken naar de percepties over drivers en barrières per sector (zie tabel B3.1 in bijlage 3). Hoewel de aantallen respondenten klein zijn, valt op dat de respondenten uit de sector Economische Zaken en ook Cultuur en Infrastructuur minder barrières zien dan de anderen terwijl de respondenten vanuit de sector Veiligheid & Justitie en ook Financiën vooral barrières zien. Opvallend is dat in deze laatste sectoren de politieke steun veel lager wordt gewaardeerd dan in de andere sectoren. Dit bevestigt dat politieke steun belangrijk is voor open data en niet gelijkelijk is verdeeld over de beleidssectoren. Vervolgens hebben we gekeken naar de relatie met de mate van openbaarmaking: zien de respondenten in organisaties met grote aantallen open datasets minder barrières en meer drivers dan de respondenten in organisaties waar juist weinig open data zijn (zie tabel B3.2 in bijlage 3)? Uit deze analyse komen enkele verschillen maar deze zijn opvallend beperkt: de respondenten uit de organisaties die veel datasets openbaar maken scoren gemiddeld 3.01 en 2.92 voor de organisaties die er extreem veel openbaar maken terwijl de score van 2.87 van de respondenten die zeer weinig datasets openbaar maken nauwelijks lager is. Opvallend is dat de verschillen in politieke steun wel sterk verschillen en ook zelfs keurig oplopen voor de vier categorieën van respondenten. Politieke steun is daarmee als enige direct gerelateerd aan de mate van openbaarmaking. Tenslotte hebben we nog gekeken naar de verschillen per type van organisatie waar de respondent werkt (zie tabel B3.3). Overall zien de respondenten van de provincies en in iets mindere mate ZBO s meer drivers dan barrières terwijl de outsiders, respondenten van universiteiten en maatschappelijke organisaties, maar ook de respondenten van gemeenten juist meer barrières zien. Opvallend is dat outsiders (advies, commerciële- en maatschappelijke organisaties) meer technische problemen zien. Voor deze verschillen hebben we geen verklaring Hoeveelheid open datasets Met de survey hebben we in kaart gebracht hoeveel datasets er nu volgens de respondenten bij hun organisatie open zijn. De vraag die we hen stelden was: hoeveel datasets van uw organisaties zijn actief open (staan op Internet)? De resultaten hiervan staan weergegeven in Tabel 9. 15

16 % % TABEL 9. Aantal open datasets (N=81) Meer dan 250 Aantal actief geopende datasets De tabel laat zien dat de grootste groep 41,9% - slechts een beperkt aantal open datasets bij hun organisatie heeft. Opvallend is echter dat er ook een grote groep 33,3% - aangeeft dat het gaat om 50 tot 250 datasets en een groep van 6,2% noemt zelfs meer dan 250 datasets. Daartussen zit een groep van 13,6% die aangeeft dat de organisatie 10 tot 50 datasets heeft. De tabel geeft een soort U-vorm weer: organisaties maken ofwel veel ofwel weinig datasets openbaar. Vervolgens hebben we aan de respondenten gevraagd om wat voor gegevens het gaat. De antwoorden staan weergegeven in Tabel ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% TABEL 10. Soorten open datasets (N=91) Gegevens over... Deze tabel laat zien dat de meeste datasets ondersteunende informatie bevatten: het gaat hierbij dus niet om informatie die de weerslag is van werkprocessen maar om informatie die ook door de overheidsorganisatie wordt gebruikt. Overigens geven de respondenten ook aan dat er veel datasets openbaar worden gemaakt die wel zijn verbonden aan de uitvoering van overheidstaken, toezicht en beleidsontwikkeling. Het beeld is daarmee divers. Door in te zoomen op verschillende aspecten proberen we meer duidelijkheid te krijgen over deze patronen. Allereerst hebben we gekeken naar de verschillen in de percepties over de mate van openbaarmaking van open data per type van organisatie (zie tabel B3.4). Deze analyse laat zien dat de respondenten van gemeenten en vooral provincies aangeven dat het gaat om grote aantallen datasets. De Rijksoverheid ministeries en ZBO s/agentschappen geven lagere scores weer. De grote aantallen 16

17 % datasets lijken voor externe organisaties redelijk onzichtbaar aangezien commerciële organisaties en maatschappelijke organisaties veel lagere scores geven. Vervolgens hebben we gekeken naar de verschillende per sector (zie tabel B3.5 in bijlage). Deze analyse laat zien dat de sectoren met de grote aantallen respondenten bestuurlijke zaken en infrastructuur ook de sectoren zijn met de grootste aantallen respondenten in zowel de bovenste als de onderste categorie. Het beeld dat zij schetsen van hun sector is dus opvallend gevarieerd. Dit kan komen doordat zij werken op verschillende niveaus of doordat ze verschillende percepties hebben. Tenslotte hebben we ook nog gekeken naar de verwachte ontwikkeling in de toekomst. De respondenten is gevraagd welk percentage van alle datasets van uw organisatie moet volgens u in de komende 10 jaar openbaar worden gemaakt en op Internet worden geplaatst zonder juridische of financiële beperkingen. De resultaten staan weergegeven in Tabel 11. TABEL 11. Aantal open datasets: gewenste openbaarmaking in de komende 10 jaar (N=69) % % % % % Percentage datasets dat in de komende 10 jaar zonder juridische en financiële beperkingen op Internet moet worden geplaatst Deze tabel laat zien dat zelfs onder deze groep respondenten die open data zo belangrijk vinden dat ze zich aan hebben gesloten bij dit netwerk veel respondenten niet de veronderstelling hebben dat alle datasets openbaar moeten worden gemaakt Open data kwaliteit Vervolgens hebben we gekeken naar de percepties van de kwaliteit van de open datasets. We vroegen de respondenten naar hun mening over de verschillende kwaliteitsaspecten van open datasets. De antwoorden staan weergegeven in Tabel

18 Gemiddelde scores TABEL 12. Percepties van data kwaliteit (N=89) 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Stellingen over open data kwaliteit De tabel laat zien dat men redelijk positief is over de kwaliteit van de data die openbaar gemaakt wordt. Geen gemiddelde score per stelling komt onder de 3 op een schaal van 5. Als we dan toch naar de onderlinge verschillen kijken zijn de gebruikswaarden problematischer. Een groot aantal respondenten geeft aan dat de datasets niet zonder veel basiskennis kunnen worden begrepen en een bijna net zo groot aantal geeft aan dat de gegevens niet inzichtelijk worden gepresenteerd. Ook op de mogelijkheid om gegevens te verwerken is men kritisch. De formele (financiële en juridische) openheidscriteria worden hoger beoordeeld en worden dus als minder problematisch gezien. Ook hier hebben we gekeken of we deze verschillen kunnen begrijpen door te kijken naar samenhang met andere kenmerken en vragen. Allereerst hebben we gekeken naar de open data kwaliteit per sector (zie tabel B3.6 in bijlage 3). De verschillen tussen de sectoren zijn hier aanzienlijk. Zo lopen de scores op het criterium zonder basiskennis te begrijpen uiteen van 1,67 bij Volksgezondheid tot 4,25 bij Financiën. Ook op andere criteria zijn de verschillen groot. Dit heeft mogelijk te maken met de complexiteit in termen van professionele en gespecialiseerde kennis van de sector. Ook hebben we gekeken naar de verschillen in percepties van open data kwaliteit per type van organisatie (zie tabel B3.7 in bijlage 3). Wederom geldt dat er grote verschillen zijn maar dat we hier niet direct een verklaring voor konden vinden. Tenslotte hebben we gekeken naar de percepties van open data kwaliteit per mate van openbaarmaking (zie tabel B3.8 in bijlage 3). Hier zien we wel een duidelijk patroon: de percepties van de datakwaliteit gaan omhoog met de mate van openbaarmaking. Met name bij de criteria inzichtelijkheid en vindbaarheid zien we deze lijn terugkomen. Men zou hierbij kunnen stellen dat hoge datakwaliteit leidt tot veel openbaarmaking. Ook is een tegenovergestelde redenering mogelijk: grotere aantallen datasets wellicht leiden tot betere standaarden voor open data. 18

19 Gemiddelden 4.4. Mate van gebruik per gebruikersgroep Hoewel de retoriek van open data vaak gaat over toegang tot gegevens voor burgers, worden burgers als de minst waarschijnlijke gebruikersgroep gewaardeerd (2,33). Commerciële partijen, andere overheidsorganisaties en wetenschappers worden gezien als grotere gebruikers (resp. 2,88, 2,85 en 2,81). Journalisten en maatschappelijke organisaties worden noch als grote grebruikers, noch als lage gebruikers gewaardeerd met gemiddelde scores van rond de 2,50 of een 5 punts-schaal. Als de vraag: welke gebruikersgroep zal in de toekomst het belangrijkst moeten worden, krijgen we een ander beeld. We zien dan men over het algemeen vindt dat maatschappelijke organisaties grote gebruikers zouden moeten worden (3,05). Een gedeelde tweede plaats voor commerciële partijen en andere overheden (2,95). Men is verder van mening dat wetenschappers en journalisten het minst gebruik zullen gaan maken van open data in de toekomst (2,25). Over burgers blijkt geen voorkeur (2,55). TABEL 13. Mate van gebruik per gebruikersgroep (huidige situatie: N=84 en over tien jaar: N=69): 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Huidige situatie Toekomst Gebruikersgroepen Ook nu hebben we weer gekeken naar de andere factoren om te bekijken of we deze patronen diepgravender kunnen analyseren. Allereerst is gekeken naar het verband tussen de mate van gebruik (per gebruikersgroep) en de mate van openbaarmaking (zie tabel B3.9 in bijlage 3). De tabel laat zien dat de verschillen bijzonder klein zijn. Er lijkt geen verband te zijn tussen de mate van openbaarmaking en de perceptie van gebruikersgroepen. Vervolgens hebben we gekeken naar de vraag of het uitmaakt bij welke organisatie de respondenten werken hoe zij de gebruikersgroep percipiëren (zie tabel B3.10 in bijlage 3). De verschillen zijn hier aanzienlijk groter. Opvallend is dat de meeste externe groepen advies, commercieel, maatschappelijk op de mate van gebruik veel lager scoren dan de respondenten van overheidsorganisaties. De respondenten van de universiteit scoren overigens ook opvallend hoog. In de verdeling tussen de gebruikersgroepen vallen geen heldere patronen te zien. Tenslotte hebben we gekeken naar de mate van gebruik per gebruikersgroep per sector (zie tabel B3.11 in bijlage 3). Ook hier zien we een redelijke mate van variatie. De sector Bestuurlijke Zaken 19

20 Gemiddelden scoort bijzonder laag en de sector Cultuur scoort juist aan de hoge kant. Wellicht kan dit worden toegeschreven aan de relevantie van de datasets uit deze sectoren voor externe partijen. Datasets over kunst en architectuur trekken wellicht meer gebruikers dat datasets over bestuurlijke processen. De meeste sectoren bevinden zich tussen de 2 en de Gewenst en Ongewenst Effecten Tenslotte hebben we gekeken naar de percepties van de gewenste en ongewenste effecten. De percepties van de gewenste effecten in de huidige situatie en in de toekomst over 10 jaar staan in Tabel 14 weergegeven. TABEL 14. Gewenste effecten (huidige situatie: N=79 en over tien jaar: N=69) 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 Huidige situatie Toekomst Opvallend is dat de variatie in deze gewenste effecten zeer beperkt is. Dit kan komen doordat al deze effecten als even waarschijnlijk worden beschouwd maar ook is mogelijk dat de effecten nog weinig zijn doordacht. Dit kan verklaren waarom de respondenten voor al deze effecten gewoon dezelfde scoren invullen. In de toelichting op deze vraag noemden de respondenten interessante voorbeelden maar ook deze blijven opvallend algemeen. Sommige voorbeelden hebben te maken met toenemende kennis van burgers (en dit kan daarmee de burgerparticipatie versterken) en bedrijven: Burgers en bedrijven beter geïnformeerd. Voorkomen van fouten in aangiften. Bekendheid met Nederlandse architectuurgeschiedenis beter geinformeerde burger Het toegenomen gebruik van de gegevens, vooral door bedrijven. Andere respondenten wezen op de tevredenheid van burgers (en dit sluit dus aan bij de laatste antwoordcategorie): 20

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen

Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Freelance Journalisten, Schrijvers en Fotografen Tarieven en auteursrechten, onderhandelingen en toekomstverwachtingen Henk Vinken Teunis IJdens Tilburg November 2013 Freelance Journalisten, Schrijvers

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie