Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard."

Transcriptie

1 2013 Scope 3 ketenanalyse volgens Green House Gas Corporate value Chain Accounting and Reporting Standard. Auteur: Harry Minkhorst, hoofd risicomanagement en KAM Datum: 20 maart 2014 Pagina 1 van 12

2 Inhoud 1. Inleiding Referentiejaar en doelstellingen Analyse scope 3 emissies Scope 3 CO 2 uitstoot CO2-emissies Materiaalhergebruik van afvalstoffen Procesketen Datakwaliteit... 9 Bijlage 1 Analyse CO2 uitstoot Dusseldorp scope 3 in Bijlage 2 Verdeling Verwerking Bijlage 3 Materiaal-/Grondstofhergebruik Pagina 2 van 12

3 1. Inleiding Dusseldorp heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt met vijf duurzaamheidwerkgroepen met de directie als stuurgroep en eindverantwoordelijke. De werkgroepen zijn: 1. Afvalpreventie en Recycling 2. Transparant zaken doen 3. Energie- en emissiereductie 4. Goed personeelsbeleid 5. Maatschappelijke betrokkenheid De werkgroep Energie- en emissiereductie heeft als een van haar doelen om te groeien naar Niveau 5 van de CO 2 -prestatieladder, in 2013 is Niveau 4 behaald. De redenen hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds om gestructureerd te werken aan verdere emissiereductie en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren bij (openbare)aanbestedingen. Steeds vaker worden emvi criteria (economisch meest voordelige inschrijving) gebruikt bij aanbestedingen. Voor het behalen van niveau 4 en 5 op de CO 2 prestatieladder moeten de scope 3 emissies upstream en downstream in de waardeketen bepaald worden volgens de Green House Gas Corporate Value Chain(scope 3) Accounting and Reporting Standard (zie figuur 1.1). De CO 2 emissie is de belangrijkste binnen Dusseldorp, daarom zal deze voornamelijk worden gemeten. In dit document wordt inzicht gegeven in de ketenanalyses van CO 2 emissie bij Dusseldorp. Pagina 3 van 12

4 2. Referentiejaar en doelstellingen Het gekozen referentiejaar is Vanaf dat jaar zijn de scope 1 en 2 emissies in kaart gebracht en doelstellingen geformuleerd, zie het energiemanagementplan en de footprints op de website. Voor scope 3 is de doelstelling een verbetering van de CO2 emissie met 15% in 2015 ten opzichte van Aanpak en maatregelen Om deze doelstelling te realiseren verwerkt Dusseldorp het ingezamelde en in eigendom verkregen afval zoveel mogelijk tot herbruikbare grondstoffen (sorteren, opbulken, recyclen) of zamelt dit in als monostromen door voorscheiding bij de klant. Op onze vestiging in Midwolde is hiervoor geïnvesteerd in een speciale sorteerlijn. Daarnaast kiest Dusseldorp meestal voor de meest groene verwerker en voor afvalverbrandingsinstallaties (AVI) met het hoogste energierendement. 3. Analyse scope 3 emissies Er is een analyse gemaakt van de scope 3 emissies bij Dusseldorp om zo een ranking te maken van prioriteit. Naast het reduceren van CO 2 in haar eigen organisatie wil Dusseldorp ook bijdragen aan het reduceren van CO 2 emissie in de totale waardeketen en in de sector waarin zij opereert. Dusseldorp is geen productiebedrijf maar (voornamelijk) een transportbedrijf daarom zit een belangrijk deel van de upstream- en down stream emissies opgesloten in scope 1. Daarnaast werkt Dusseldorp in de afvalbranche wat enkele branche specifieke kenmerken met zich meebrengt. Voor een beoordeling van de ketenanalyse moet hier rekening mee worden gehouden. Een branche specifieke indicator is de vermeden CO 2 -emissie. Een ander belangrijk punt is dat Dusseldorp (meestal) eigenaar wordt van het ingezamelde of gebrachte afval. In bijlage 1 is de scope 3 analyse en ranking van Dusseldorp opgenomen. Belangrijke factoren zijn: 1. Vermeden CO 2 uitstoot (nieuwe) grondstoffen 2. Afvalverbranding 3. Brandstofverbruik inzameling (scope1) 4. Brandstofverbruik aftransport (scope1) Hieronder een schematische weergave uit de GHG Protocol van een productiebedrijf. Pagina 4 van 12

5 4. Scope 3 CO 2 uitstoot 4.1 CO2-emissies In dit hoofdstuk wordt de CO 2 uitstoot toegelicht en uitgerekend voor de significante afvalstromen van Dusseldorp. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de CO 2 uitstoot bij verbranding(end of live). De CO 2 - footprint is het resultaat van het product van de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen en de kg CO 2 - equivalenten, voor zover bekend uit het rapport Resource savings and CO 2 reduction potential in waste management in Europe and the possible contribution tot the CO 2 reduction target in 2020 (EpE, prognos, oktober 2008). De (vermeden) CO 2 reductie wordt gemeten als kengetal voor onze milieudoelstellingen bijvoorbeeld in het kader van ISO De bron voor de berekening vormen de afgevoerde hoeveelheden naar eindbe-/verwerkers anders dan eigen depots (Dusseldorp), zoals die zijn geregistreerd in Combitour. (bronregistratie in: Emissieverklaring ) Onderstaande tabel geeft een weergave van de totale CO 2 -emissie uit de verbanding van afvalstoffen en het gebruik van brandstof binnen de inzameling van deze afvalstoffen en de vermeden CO 2 -emissie als gevolg van sturing op de verwerking van afvalstoffen. De vermeden CO 2 -emissie is voornamelijk het gevolg van de toepassing van energie door afvalverbranding voor het opwekken van elektriciteit of inzet als directe warmte (vb. stadverwarming), en het opnieuw inzetten of recyclen van ingezamelde afvalstoffen. Dit is afgezet tegen opwekking van energie door fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas of aardolie. Zoals uit de totalen blijkt is er een lichte stijging in CO 2 emissie tengevolge van verbranding en is er steeds meer vermeden CO 2 missie door het verwerken van afvalstoffen tot grondstoffen. ACTIVITEIT CO 2 -emissie als gevolg van verbranding (Kton) Vermeden CO 2 -emissie uit de verwerking van afvalstoffen (Kton) bronscheiding 17,2 11,3 8,2 8,3 37,9 43,9 48,4 54,7 nascheiding 10,8 11,0 10,9 9,8 10,4 10,6 10,6 9,6 opslag/sorteerresultaat 38,1 39,2 33,8 36,9 64,5 66,3 62,4 104,7 diversen ,576 1,507 1,461 logistiek Lease (pers.) 0,17 (1) 0,14 (2) 0,161 (2) 0,153 (2) inzameling 9,64 1) 9,65 (2) 9,56 (2) 9,89 (2) TOTAAL 75,91 71,29 62,62 65,04 112,8 121,4 122,9 170,5 Tabel 4.1: CO 2-emissie als gevolg van verbranding en vermeden CO 2 door verwerking van afval tot grondstof. Pagina 5 van 12

6 Conclusie In de in tabel 4.2 weergeven indexcijfers wordt de totale hoeveelheden (vermeden) CO 2 -emissie gerelateerd aan de hoeveelheden ingezamelde en afgevoerde afvalstoffen. Deze kengetallen geven een beeld van het effect op de sturing van verwerking van afval en brandstofverbruik. Afname van de CO 2 -emissie en toename van de vermeden CO 2 -emissie is een positieve ontwikkeling. Zoals tabel 4.2 laat zien is er sprake van een positieve ontwikkeling bij Dusseldorp. Afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen (kton) Index CO 2 - emissie (ton CO 2 /ton afval) Index Vermeden CO 2 -emissie (ton CO 2 /ton afval) ,8 0,175 0, ,4 0,163 0, ,0 0,157 0, ,6 0,128 0,336 Tabel 4.2 CO 2-footprint Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. (1) Well-to-Wheel emissies, emissies op grond van transport op basis van kengetallen over 2011, juni 2011 De toename van de afgevoerde hoeveelheid afvalstoffen wordt veroorzaakt door twee belangrijke veranderingen t.o.v. 2012: 1. Jager Recycling BV is volledig geïntegreerd in Dusseldorp Inzameling & Recycling BV; 2. Een grote opdracht voor Inzameling en verwerking van huishoudelijk papier. Pagina 6 van 12

7 4.2 Materiaalhergebruik van afvalstoffen In onderstaande tabel staat een overzicht van de afgelopen drie jaar van het materiaal -afkomstig uit afvalstromen- dat is geschikt gemaakt voor hergebruik en/of energieopwekking. Zoals te lezen is maar voor ca 4% een nuttige toepassing in de vorm van hergebruik en/of energieopwekking niet mogelijk. Dusseldorp sorteert en recyclet de inkomende afvalstromen zoveel mogelijk tot herbruikbare grondstoffen (zgn. monostromen) % van Totaal % van Totaal % van Totaal Chemisch/Fysisch scheiden (nuttige toepassing olie) 3,3 % 3,6 % 2,7 % Compostering/vergisting 12,9 % 10,9 % 8,6 % Energieterugwinning 3,1 % 4,6 % 3,8 % Materiaal-/Grondstofhergebruik 27,6 % 28,3 % 40,4 % Nuttige toepassing olie 2,0 % 2,1 % 1,8 % Scheiding/sortering 17,4 % 18,8 % 13,0 % Storten 2,8 % 3,4 % 4,6 % Verbranden met energieterugwinning 26,9 % 23,8 % 20,8 % Overig 4,0 % 4,5 % 4,3 % TOTAAL 100% 100% 100% Tabel 4.3 Overzicht verdeling naar verwerkingsproces. (bronvermelding: Resource savings and CO 2 reduction potential in waste management in Europe and the possible contribution to the CO 2 reduction target in 2020) Eenmaal per jaar wordt er berekend hoeveel afvalstoffen c.q. grondstoffen er naar welke verwerker gaan. En dan worden op basis van die gegevens de CO 2 effecten berekend. Hiermee wordt naast een CO 2 -reductie door hergebruik van afvalstoffen gestuurd op de groenste verwerker. Zie interne handleiding voor de berekening van emissies van broeikasgassen uit afval management activiteiten. Pagina 7 van 12

8 In onderstaande tabel vind je een overzicht van herbruikbare materialen van de afgelopen drie jaar. Voor elk van de genoemde materialen(monostromen) is een aparte ketenanalyse te maken % van Totaal % van Totaal % van Totaal Aluminiumrecycling 0,9 % 1,2 % 0,5 % Glasrecycling 16,3 % 12,2 % 6,4 % Houtrecycling 3,9 % 8,6 % 7,2 % Kunststofrecycling 3,0 % 3,1 % 2,1 % Olierecycling 5,1 % 5,2 % 3,4 % Papierrecycling 23,8 % 21,2 % 36,5 % Puinrecycling 29,2 % 31,7 % 33,1 % Rubberrecycling - - 0,2 % Staalrecycling 4,9 % 5,1 % 3,6 % Zandrecycling 13,0 % 11,7 % 6,9 % Overig 0,5 % 0,4 % 0,3 % TOTAAL 100 % 100 % 100 % Tabel 4.4 Overzicht materiaal-/grondstofhergebruik. Pagina 8 van 12

9 4.3. Procesketen Hieronder is het traditionele afval inzamelingsproces en aftransport naar de afvalverbrandingsinstallatie weergeven. Inzamelen opbulken transport storten verbranden Figuur: traditioneel afvalproces Tegenwoordig wordt er bijna geen afval meer gestort en wordt afval zoveel mogelijk omgezet in grondstoffen en wordt een steeds kleiner deel verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Indien er wordt verbrand wordt ook gekeken of deze naar een AVI met een schone verbranding. inzamelen opbulken recyclen Grondstof1 productie scheiden grondstof2 productie Etc. productie AVI 1 AVI 2 Figuur: huidig afvalproces Door de huidige wijzen van werken is er steeds minder CO 2 -uitstoot en veel meer hergebruik van grondstoffen Datakwaliteit Voor de rapportage van brandstofverbruik, materiaalhergebruik en berekening van vermeden CO 2 emissies is gebruik gemaakt van primaire data. Bij de analyse van de scope 3 emissies en de bijbehorende ranking is gebruik gemaakt van secundaire data en schattingen. Elk jaar zie je dat de datakwaliteit verbeterd door een betere registratie en er meer aandacht is voor ketenanalyses. Doordat er wettelijk geen verschil meer is tussen gewone en rode diesel is dit minder goed te meten dan vroeger. Daarom is er een project gestart voor het beter registreren van brandstofdata. Het in 2013 opgestelde kwaliteitmanagementplan wordt elk jaar beoordeeld en waarnodig aangepast. Pagina 9 van 12

10 Bijlage 1 Analyse CO2 uitstoot Dusseldorp scope 3 in 2013 Analyse CO2 uitstoot Dusseldorp Scope 3 (vlg.corporate Value Chain, GHP, september 2011) wel of niet afgedekt in omvang Beinvloed- Ranking baar Ja/ Aanwezig scope geschat in Nee in keten ton CO2 Upstream scope 3 emissies 1. Inkoop goederen en diensten Ja 3 15 Nee 9 2. Inkoop kapitaalgoederen productie Ja 3 48 Nee 8 3. Brandstof- en energieverbruik bij klant nvt scope 1 en 2 0 Ja Transport en distributie (upstream) Ja scope Ja 3 5. Afval door eigen productie Ja Ja 5 6. Openbaar vervoer voor het werk nvt 3 0 Ja Woon-werk verkeer Ja scope Ja 7 8. Lease aspecten: auto's e.d. (upstream) Ja scope Ja 6 Downstream scope 3 emissies 9. Investeringen en fin. dienstverlening nvt 3 pm nvt Aftransport en distributie Ja scope Ja Uitbesteed werk door derden nvt 3 pm nvt Gebruik verkochte producten/diensten Ja Ja End of live (bijv. verbranding, stort) Ja Ja Lease zaken (downstream) nvt/beperkt 3 pm nvt Franchises Ja 3 pm Ja 13 ton CO2 uitstoot scope ton vermeden CO Versie HM Pagina 10 van 12

11 Bijlage 2 Verdeling Verwerking 2013 Verdeling Verwerking Verbranden met energieterugwinning 20,8% Overig 4,3% Chemisch/Fysisch scheiden nuttige toepassing olie 2,7% Compostering/ vergisting 8,6% Energieterugwinning uit biomassa 3,8% Storten 4,6% Scheiding/ sortering 13,0% Nuttige toepassing olie 1,8% Materiaal- en Grondstofhergebruik 40,4% Chemisch/Fysisch scheiden (nuttige toepassing olie) Energieterugwinning Nuttige toepassing olie Storten Compostering/vergisting Materiaal-/Grondstofhergebruik Scheiding/sortering Verbranden met energieterugwinning Overig Pagina 11 van 12

12 Bijlage 3 Materiaal-/Grondstofhergebruik 2013 Materiaal-/grondstofhergebruik Rubber 0,2% Staal 3,6% Zand 6,9% Aluminium 0,5% Glas 6,4% Hout 7,2% Kunststof 2,1% Olie 3,4% Puinrecycling 33,1% Papier 36,5% Aluminiumrecycling Glasrecycling Houtrecycling Kunststofrecycling Olierecycling Papierrecycling Puinrecycling Rubberrecycling Staalrecycling Zandrecycling Overig Pagina 12 van 12

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie. Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Inclusief strategieën ter reductie van scope3-emissie.

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V.

[2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. [2018] Ketenanalyse Scope 3 Emissie [Transport van zand naar projecten in Diemen] Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Mr. Jac takkade 35a 1432 CB Aalsmeer Contact persoon: Dhr. J. Kruijenaar Tel.:

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 3. Planning meetmomenten... 5 3.1 Traffic Service Nederland totaal... 5

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Rapportage van de meest materiele scope 3 emissies

Rapportage van de meest materiele scope 3 emissies Rapportage van de meest materiele scope emissies Criteria Conform niveau 5 op de CO-prestatieladder.0 Opgesteld door K.J. Barendregt en C.J.J. (Carona) Doolaard - Barendregt Opgesteld op 5-05-09 Paraaf

Nadere informatie

Rapportage van de meest materiele scope 3 emissies

Rapportage van de meest materiele scope 3 emissies Rapportage van de meest materiele scope emissies Criteria Conform niveau 5 op de CO-prestatieladder.0 Opgesteld door Dennis Kreeft en Marco Vermeulen Handtekening Autorisatiedatum 1-09-017 Versie 09-06-017

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 4 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 4 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. GROENAFVAL... 5 KETENANALYSE... 5 REDUCTIEDOELSTELLING... 5 HOEVEELHEID GROENAFVAL...

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2018 H1

Periodieke rapportage 2018 H1 Periodieke rapportage 2018 H1 Oktober 2018 Inhoud 1. Analyse van de voortgang... 3 1.1 Projecten met gunningsvoordeel... 3 1.2 Voortgang reductiedoelstellingen... 3 1.3 Verbeterpunten... 5 1. Analyse van

Nadere informatie

KETENONDERZOEK END OF LIFE AFVALVERWERKING

KETENONDERZOEK END OF LIFE AFVALVERWERKING Documentcode [Doc ID] Status Definitief Datum 11-4-2018 Versie 1.0 Object NVT Activiteittype NVT Werkpakket NVT Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Scope 3 analyse 3 1.2 Afvalregistratie 4 1.3 kwantitatieve scope

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Aannemersbedrijf J. van den Brand B.V.

Aannemersbedrijf J. van den Brand B.V. Ketenanalyse Brandstofreductie inhuur transport Aannemersbedrijf B.V. Opgesteld door: M. Gordijn Gecontroleerd door: Gekwalificeerd auditor dhr. P. Leijdekkers (auditor CO2 prestatieladder) van AQUATEST

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Doelstelling scope 2: IDDS wil in 2020 ten opzichte van %

Doelstelling scope 2: IDDS wil in 2020 ten opzichte van % Doelstellingen CO2-reductie IDDS 2014-2020 Het niveau waarop IDDS opereert inzake CO2-reductie en een CO2-bewuste bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die de SKAO en CO2-prestatieladder stellen aan niveau

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Evelien Ploos van Amstel

Evelien Ploos van Amstel Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Referentie EP/161912 Datum 3 mei 2016 INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 MATERIALITEITSANALYSE... 4 2.1 DOELSTELLING VOOR HET OPSTELLEN VAN DE INVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2011 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 1 D. D. 2 0 A P R I L 2 0 1 2 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 3 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 3 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave INLEIDING... 3 BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 GROENAFVAL... 5 KETENANALYSE... 5 REDUCTIEDOELSTELLING... 5 HOEVEELHEID GROENAFVAL... 5 TRANSPORT

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V.

Ketenanalyse bermgras. Groen Beheer Grafhorst B.V. Ketenanalyse Bermgras Groen Beheer Grafhorst B.V. Colofon Titel Ketenanalyse bermgras Status Definitief Versie 1.0 Datum 23-7-2014 Auteurs Martin Vos, Jan Bakker 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Reijm Groep I B.V. Albert van het Hartweg 52 291 LG Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Scope 3 analyse. Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam ondernemen

Scope 3 analyse. Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam ondernemen Scope 3 analyse Titel: 4.A.1 Rapportage Scope 3 Analyse Baars Datum: 15-08-2018 Versie: 1 Status: Concept Opgesteld door: Sander de Kraker Opgesteld in samenwerking met: Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

2016/ Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2017 Datum: Opgesteld door: Monique Harmsen Versie: 1.3

2016/ Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2017 Datum: Opgesteld door: Monique Harmsen Versie: 1.3 2016/ 2017 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2017 Datum: 27-11-2017 Opgesteld door: Monique Harmsen Versie: 1.3 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Reijm Groep I B.V. Albert van het Hartweg 52 291 LG Nieuwerkerk aan

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Jaar 2015 Scope 3 1%

Jaar 2015 Scope 3 1% Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker

4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakker Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 25-6-2015 Versie: 2 1/3 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in het

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 3 D. D. 2 3-0 4-2 0 1 4 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2013 SHANKS

Nadere informatie

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs

Strategisch plan. Opdrachtgever. Auteur. NBB-groep D. Doornenbal. C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Strategisch plan Opdrachtgever NBB-groep D. Doornenbal Auteur C. Everaars, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstelling scope 3 emissies... 4 2.1 MAATREGELEN... 4 3 Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland

Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland 1 Ketenanalyse Tijdelijke Verkeersborden Traffic Service Nederland Auteur: Nick Ooms, Margriet de Jong Bedrijf: Traffic Service Nederland Autorisatiedatum: 17-05-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag

Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Ketenanalyse Afval in project Sloop woning op de Madepolderweg 39 te Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Wat is een ketenanalyse 3 Activiteiten Jan Knijnenburg B.V. 3 Doel van de ketenanalyse 4 Opbouw

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO2 CO2 VOETAFDRUK 2016 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 6 D. D. 1 4 A P R I L 2 0 1 7 INHOUD INLEIDING... 2 CO2 VOETAFDRUK 2016...

Nadere informatie

Keten analyse groenafval

Keten analyse groenafval Keten analyse groenafval Opgesteld 14 augustus 2015 door Herman Zondag Inhoudsopgave Inleiding Keten beschrijving Groenafval Ladder van Lansink Resultaten Verwerking groenafval Onderzoek Uitvoering Maatregelen

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakkers Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 25-07-2018 Versie: 5 1/4 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in

Nadere informatie

Footprint Rollecate Group. Dit document is opgesteld volgens ISO

Footprint Rollecate Group. Dit document is opgesteld volgens ISO Footprint 2016 Rollecate Group Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Mei 2017 Definitief S.G. Jonker R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding 1

Nadere informatie

CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER

CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER RAPPORT SNL_CO2_2010 D.D. 10 FEBRUARI 2012 INHOUD INLEIDING...1 CO 2 VOETAFDRUK 2010 SHANKS NEDERLAND BV...2 EMISSIES...2

Nadere informatie

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS

KWALITEITSMANAGEMENTPLAN VOOR EMISSIE INVENTARIS 4.A.1 Onderbouwing Scope 3 Analyse Hakkers Bron: Scopediagram Prestatieladder Handboek 3.0 blz. 30 Datum: 20-3-2018 Versie: 4 1/4 INLEIDING Conform de Prestatieladder Handboek 3.0 en de richtlijnen in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers

Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers Emissie portefeuille en plan van aanpak Scope 3 Hoek Hoveniers December 2015 1.1 DE VERANTW OORDELIJKHEID VAN HOEK HOVENIERS Hoek Hoveniers is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het milieu

Nadere informatie

Ketenanalyse Sloop. = Update 2017 =

Ketenanalyse Sloop. = Update 2017 = Ketenanalyse Sloop = Update 2017 = 1. Inleiding Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV (ISM) heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. In dat kader is er aandacht voor: Duurzaamheid; met oog voor toekomstige

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Project S00164 CO2-prestatieladder HASSELT. Contactpersoon Gert Molenaar. Referentie Versie 1.2

CO2-reductieplan. Project S00164 CO2-prestatieladder HASSELT. Contactpersoon Gert Molenaar. Referentie Versie 1.2 CO2-reductieplan Project S00164 CO2-prestatieladder HASSELT Contactpersoon Gert Molenaar 1805-07443 Versie 1.2 Hasselt Inhoudsopgave 1 Beschrijving van de organisatie...3 1.1 Directievertegenwoordiger...3

Nadere informatie

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Aanleg tijdelijke rijbaan. van. Datum opgesteld: 04 april S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Aanleg tijdelijke rijbaan van Datum opgesteld: 04 april 2017 Auteur: S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond Prestatieladder... 4 1.2 Bedrijfsbeschrijving Oosterhuis

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder

Ketenanalyse Upstream Transport CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave Ketenanalyse Upstream Transport... 1 CO2-Prestatieladder... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4.A.1 Rapportage meest materiële scope III emissies

4.A.1 Rapportage meest materiële scope III emissies 4.A.1 Rapportage meest materiële scope III emissies Inhoud TOELICHTING... 3 BESCHRIJVING VAN DE CATEGORIEËN SCOPE 3 EMISSIEBRONNEN... 3 TOELICHTING RELEVANTE CATEGORIEËN BINNEN EPSILON... 4 BEPALEN VAN

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse

CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse CO2 prestatieladder Icopal scope 3 analyse Code: 4.A.1. Version: 2.2 Date: 24 mei 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Icopal & haar dochterondernemingen... 3 Duurzaamheid bij Icopal...

Nadere informatie