Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval"

Transcriptie

1 Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014

2 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) ontwikkelt hulpmiddelen voor een risiciogerichte en informatiegestuurde milieuhandhaving. Daarvoor is onder andere Inspectieview Milieu ontwikkeld. Voor specifieke ketens is bezien of er daarnaast extra voorzieningen nodig zijn. Dat is inmiddels voor asbest, vuurwerk en bodem verkend. Daar zijn en worden nu voorzieningen voor ontwikkeld. Deze verkenning voor het thema Afval dient ertoe om te bezien of er ook voor de afvalketen behoefte bestaat aan extra voorzieningen. Het doel is ook om te inventariseren waar kansen liggen voor het verbeteren van het toezicht op de afvalketen, met de nadruk op in hoeverre en op welke wijze informatie-uitwisseling daarbij van nut kan zijn. Hierin wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de door PIM ontwikkelde instrumenten in de huidige of een aangepaste vorm daarvoor in te zetten. Betrokken partijen In april en mei 2014 is hiertoe gesproken met de volgende, bij het afvalstoffentoezicht betrokken ketenpartners: DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Douane Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ILT Vergunningverlening Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) Rijkswaterstaat Leefomgeving, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Politie Rijkswaterstaat Leefomgeving, beleid en monitoring (RWS) Proces Onderstaand is het proces rondom afvalstoffen schematisch en vervolgens tekstueel weergegeven. Ontdoen Wie zich wil ontdoen van afvalstoffen is een ontdoener. Er is sprake van een ontdoener als deze zich ontdoet van afvalstoffen, door afgifte aan iemand die bevoegd is de afvalstoffen in ontvangst te nemen. Dit kan een vergunde afvalverwerker zijn, maar bijvoorbeeld ook een verwerker in het kader van een bouwstoffenbesluit waarvoor een melding is gedaan, of een productiebedrijf die op grond van de milieuvergunning in het productieproces afvalstoffen mag inzetten ter vervanging van primaire grondstoffen. Er zijn verschillende soorten ontdoeners, namelijk primaire ontdoeners en secundaire 2 van 20

3 ontdoeners. Er is sprake van een primaire ontdoener, als deze zich ontdoet van afvalstoffen die op de locatie van de ontdoener zijn ontstaan. Er is sprake van een secundaire ontdoener, als deze afvalstoffen van een ontdoener in ontvangst heeft genomen en zich vervolgens weer van deze (afval)stoffen ontdoet. 1 Transport, inzameling en melding De regelgeving rondom het vervoer en de inzameling van afvalstoffen bestaat uit nationale en internationale wetgeving, verordeningen, regelingen, besluiten en vergunningen, die administratieve verplichtingen met zich meebrengen. Er gelden in Nederland drie belangrijke verplichtingen, die onafhankelijk van elkaar van toepassing kunnen zijn: de ontvangst en afgifte melden het aanwezig zijn van een begeleidingsbrief bij het transport van afval het registreren van de afvalstoffen Voor het inzamelen van bepaalde afvalstoffen (afgewerkte olie scheepsafval, klein gevaarlijk afval) is een vergunning vereist. Voor het inzamelen van overig afval en voor het alleen vervoeren van afval is alleen een registratie vereist. Geregistreerde vervoerders worden opgenomen in de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst 2 ). Wie afvalstoffen transporteert, moet bovendien altijd een volledig en juist ingevulde begeleidingsbrief bij zich hebben. Het afval moet altijd worden afgegeven aan een erkende ontvanger. Be- en verwerkers zijn vergunningsplichtige inrichtingen. De ontvanger van afvalstoffen is, behoudens een aantal uitzonderingen, verplicht de ontvangst en afgifte van afvalstoffen te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Voorafgaand aan de eerste afgifte verstrekt de meldingsplichtige ontvanger een afvalstroomnummer aan de (primaire) ontdoener. Een afvalstroomnummer bestaat altijd uit twee delen. Het eerste deel is het door het LMA toegekende verwerkersnummer, ook wel de inrichtingencode genoemd. Het tweede deel is een uniek volgnummer. 3 Bij internationaal verkeer van afvalstoffen is de EVOA van toepassing. Voor de in, uit of doorvoer van afvalstoffen is in veel gevallen een vergunning nodig en ieder transport moet worden aangemeld. ILT is hiervoor het bevoegd gezag. Bewerken Het bewerken van afvalstoffen heeft tot doel het zorgen voor nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het bewerken van afvalstoffen voor producthergebruik, materiaal hergebruik en de inzet van afval als brandstof en opvulmateriaal. 4 Hergebruik en verwijdering Be- en verwerken van afvalstoffen mag alleen binnen inrichtingen en conform het Activiteitenbesluit, en met een daartoe strekkende Omgevingsvergunning. Omgevingsdiensten zijn de uitvoerende diensten, het bevoegd gezag berust bij de gemeenten en provincie. Voor alle verschillende soorten afvalstoffen zijn er minimale verwerkingsstandaarden opgenomen in het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP). Op basis van het LAP bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning verleend kan worden voor een specifieke methode van verwerking. Het bevoegd gezag kan een Omgevingsdienst hiervoor mandateren. Kansen Als het gaat om het aansluiten op en het gebruik van IvM worden de volgende kansen gezien: AMICE en Terra overzichten naast elkaar in één systeem kunnen weergeven, om zodoende voor handhavers een compleet overzicht te geven van in- en uitgaande stromen bij inrichtingen. 1 Bron: 2 Bron: 3 Bron: 4 Bron: 3 van 20

4 Inspectieview Milieu kan hierin voorzien, zodat uit Terra en uit AMICE overzichten kunnen worden opgehaald via IvM enkelvoudig. Via IvM kan vergunningen informatie worden gedeeld. Voor het afvalstoffentoezicht zou deze informatie uitgebreider en beter geordend moeten worden zodat Eural-codes, verwerkingsmethodes en capaciteiten na te zoeken zijn. Dit is een actie voor het bevoegd gezag. Deze gegevens zouden opgeslagen moeten zijn in de VTH-systemen van de Omgevingsdiensten en ontsloten moeten worden via de lopende aansluittrajecten. Om de gegevens goed te kunnen presenteren in IvM is een aanpassing van het informatiemodel wenselijk. Een mogelijkheid is om de VIHB-registraties die worden opgenomen in de registratie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) te ontsluiten via IvM. Deze gegevens opnemen in IvM levert een bijdrage aan het op relatief eenvoudige wijze kunnen raadplegen van een integraal beeld van een bedrijf. Naast de bestaande PIM instrumenten IvM Enkelvoudig en IvM Bulk, worden andere kansen gezien, waaronder: Branche gerelateerde benchmarks. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt welke afvalstromen uit welke branches voortkomen, om deze stromen beter in beeld te krijgen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ontdoeners die zich ten onrechte niet als ontdoener opstellen en zo afvalstoffen buiten beeld houden, worden opgespoord. Aangezien voor een juiste inzet van informatie gestuurd handhaven expertise vereist is om de data op een juiste manier te kunnen analyseren en interpreteren, wordt het organiseren van kennisdeling aanbevolen, bijvoorbeeld door middel van analisten-overleggen. Vervolg Met het gereedkomen van deze verkenning zal fase 1 van het PIM themaproject Afval worden afgerond. Met de opdrachtgever zal gesproken worden over een mogelijk vervolg. Een mogelijkheid voor fase 2 is het uitvoeren van een toepassingstoets. Daarbij wordt met de ketenpartners onderzocht op welke wijze de door PIM ontwikkelde instrumenten (Inspectieview Milieu, de Inspectie Alert, en specificaties voor digitale controlelijsten) het ketentoezicht kunnen ondersteunen. Een optie is ook om samen met LMA en ILT goede standaard query s voor AMICE en Terra te ontwikkelen en te ontsluiten via IvM. Documenthistorie Versie Datum Status Auteur Toelichting mei 2014 concept Wouter Tuijnman Initiële versie mei 2014 concept Marieke Schenk mei 2014 concept Marieke Schenk Opmerkingen Wouter Tuijnman verwerkt mei 2014 concept Marieke Schenk Opmerkingen Wouter Tuijnman verwerkt juni 2014 concept Marieke Schenk Opmerkingen ILT, DCMR, Douane, Politie, Titia van Leeuwen en Berend Timmer Verwerkt juni 2014 concept Wouter Tuijnman Laatste opmerkingen geplaatst juni 2014 definitief Marieke Schenk Opmerkingen LMA en laatste opmerkingen Wouter Tuijnman verwerkt juni 2014 definitief Marieke Schenk Opmerkingen Titia van Leeuwen verwerkt 4 van 20

5 Inhoudsopgave Management samenvatting Inleiding Doelstelling verkenning PIM afval Opzet van de verkenning Geïnterviewde partijen Proces en informatie Procesbeschrijving afvalstoffenketen Informatie- en risico Gestuurde Handhaving Wetgeving en bevoegd gezag voor activiteiten met afvalstoffen Specifieke vraagstellingen bij het toezicht Beschikbare bronnen Informatiebehoefte per processtap Controle bij ontdoeners Mogelijke (aanvullende) voorzieningen genoemd in de interviews Aansluiten van bronnen op IvM Specifieke aandachtsgebieden Aanvullende kansen en mogelijkheden Overige aandachtspunten Conclusies Bijlage: vragenlijst van 20

6 1. Inleiding 1.1. Doelstelling verkenning PIM afval Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) ontwikkelt hulpmiddelen voor een risiciogerichte en informatiegestuurde milieuhandhaving. Daarvoor is onder andere Inspectieview Milieu ontwikkeld. Voor specifieke ketens is bezien of er daarnaast extra voorzieningen nodig zijn. Dat is inmiddels voor asbest, vuurwerk en bodem verkend. Daar zijn en worden nu voorzieningen voor ontwikkeld. Deze verkenning voor het thema Afval dient ertoe om te bezien of er ook voor de afvalketen behoefte bestaat aan extra voorzieningen. Het doel is ook om te inventariseren waar kansen liggen voor het verbeteren van het toezicht op de afvalketen, met de nadruk op in hoeverre en op welke wijze informatie-uitwisseling daarbij van nut kan zijn. Hierin wordt nadrukkelijk ook gekeken naar de mogelijkheden om de door PIM ontwikkelde instrumenten in de huidige of een aangepaste vorm daarvoor in te zetten Opzet van de verkenning Voor de verkenning zijn de volgende stappen genomen: 1. Bureaustudie naar de opbouw van de afvalstoffenketen en de betrokken instanties; 2. Interviews met betrokken handhavingsinstanties; 3. Analyse van mogelijkheden en bruikbare informatiebronnen Dit rapport is als volgt opgebouwd: als eerst wordt ingegaan op de afvalstoffenketen in algemene zin. Door middel van een procesbeschrijving van de afvalstoffenketen en door in te gaan op Informatie- en risico Gestuurde Handhaving. Daarna volgt een omschrijving van het bevoegde gezag voor activiteiten met afvalstoffen en tot slot specifieke aandachtspunten binnen het toezicht op afvalstoffen. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor Inspectieview Milieu (IvM) en aanvullende mogelijkheden. Hierbij wordt ingegaan op kansen en de (potentiële) meerwaarde die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Tot slot worden de conclusies gepresenteerd Geïnterviewde partijen In april en mei 2014 is gesproken met de volgende, bij het afvalstoffentoezicht betrokken ketenpartners: DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Douane Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ILT Vergunningverlening Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) Rijkswaterstaat Leefomgeving, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) Politie Rijkswaterstaat Leefomgeving, beleid en monitoring (RWS) 6 van 20

7 2. Proces en informatie 2.1. Procesbeschrijving afvalstoffenketen Het begrip afvalstof is juridisch afgebakend aan de hand van jurisprudentie naar aanleiding van talloze (internationale) rechtszaken waarbij de vraag centraal stond of in de betreffende situatie sprake was van een afvalstof. Ook in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen zijn regels vastgesteld om te bepalen of een stof of voorwerp een afvalstof is of niet. Samengevat komt het erop neer dat afvalstoffen ontstaan op het moment dat iemand zich ervan ontdoet, zich ervan moet ontdoen, of voornemens is zich ervan te ontdoen. Deze ontdoener is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de afvalstoffen. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) is dat uitgewerkt en staat ook aangegeven in welke situaties materialen niet langer als afvalstof aangemerkt hoeven te worden. Samenstelling, herkomst én bestemming van het materiaal zijn hierin bepalend. Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof, gevaarlijk en niet-gevaarlijk, is voorzien van een zes-cijferige code, de euralcode. 5 Afvalsoorten Ook de verschillende soorten afval zijn van belang. In Nederland maken we onderscheid tussen huishoudelijk afval, waarvoor een inzamelplicht geldt bedrijfsafval gevaarlijk afval Processchema 5 Bron: 7 van 20

8 Ontdoen Wie zich wil ontdoen van afvalstoffen is een ontdoener. Er is sprake van een ontdoener als deze zich ontdoet van afvalstoffen, door afgifte aan iemand die bevoegd is de afvalstoffen in ontvangst te nemen. Dit kan een vergunde afvalverwerker zijn, maar bijvoorbeeld ook een verwerker in het kader van een bouwstoffenbesluit waarvoor een melding is gedaan, of een productiebedrijf die op grond van de milieuvergunning in het productieproces afvalstoffen mag inzetten ter vervanging van primaire grondstoffen. Er zijn verschillende soorten ontdoeners, namelijk primaire ontdoeners en secundaire ontdoeners. Er is sprake van een primaire ontdoener, als deze zich ontdoet van afvalstoffen die op de locatie van de ontdoener zijn ontstaan. Er is sprake van een secundaire ontdoener, als deze afvalstoffen van een ontdoener in ontvangst heeft genomen en zich vervolgens weer van deze (afval)stoffen ontdoet. 6 Transport, inzameling en melding De regelgeving rondom het vervoer en de inzameling van afvalstoffen bestaat uit nationale en internationale wetgeving, verordeningen, regelingen, besluiten en vergunningen, die administratieve verplichtingen met zich meebrengen. Er gelden in Nederland drie belangrijke verplichtingen, die onafhankelijk van elkaar van toepassing kunnen zijn: de ontvangst en afgifte melden het aanwezig zijn van een begeleidingsbrief bij het transport van afval het registreren van de afvalstoffen Voor het inzamelen van bepaalde afvalstoffen (afgewerkte olie, scheepsafval, klein gevaarlijk afval) is een vergunning vereist. Voor het inzamelen van overig afval en voor het alleen vervoeren van afval is alleen een registratie vereist. Geregistreerde vervoerders worden opgenomen in de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst 7 ). Wie afvalstoffen transporteert, moet bovendien altijd een volledig ingevulde en juiste begeleidingsbrief bij zich hebben. Het afval moet altijd worden afgegeven aan een erkende ontvanger. Be- en verwerkers zijn vergunningsplichtige inrichtingen. De ontvanger van afvalstoffen is, behoudens een aantal uitzonderingen, verplicht de ontvangst en afgifte van afvalstoffen te melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Voorafgaand aan de eerste afgifte verstrekt de meldingsplichtige ontvanger een afvalstroomnummer aan de (primaire) ontdoener. Een afvalstroomnummer bestaat altijd uit twee delen. Het eerste deel is het door het LMA toegekende verwerkersnummer, ook wel de inrichtingencode genoemd. Het tweede deel is een uniek volgnummer. 8 Bij internationaal verkeer van afvalstoffen is de EVOA van toepassing. Voor de in, uit of doorvoer van afvalstoffen is in veel gevallen een vergunning nodig en ieder transport moet worden aangemeld. ILT is hiervoor het bevoegd gezag. Bewerken Het bewerken van afvalstoffen heeft tot doel het zorgen voor nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het bewerken van afvalstoffen voor producthergebruik, materiaal hergebruik en de inzet van afval als brandstof en opvulmateriaal. 9 Hergebruik en verwijdering Be- en verwerken van afvalstoffen mag alleen binnen inrichtingen en conform het Activiteitenbesluit, en met een daartoe strekkende Omgevingsvergunning. Omgevingsdiensten zijn de uitvoerende diensten, het bevoegd gezag berust bij de gemeenten en provincie. Voor alle verschillende soorten afvalstoffen zijn er minimale verwerkingsstandaarden opgenomen in het Landelijke Afvalbeheerplan (LAP). Op basis van het 6 Bron: 7 Bron: 8 Bron: 9 Bron: 8 van 20

9 LAP bepaalt het bevoegd gezag of er vergunning verleend kan worden voor een specifieke methode van verwerking. Het bevoegd gezag kan Omgevingsdienst hiervoor mandateren. Prioritaire stromen Tijdens de gesprekken zijn onderstaande stromen door de geïnterviewde partijen gekenschetst als prioritair, na de vraag welke afvalstromen voor hen prioritair zijn: Accu s DCMR Douane ILT Verguningverlening ILT Handhaving LMA Politie RWS Sorteerzeefzand Chemische stromen niet gekenmerkt als afval Electronica Plastic Olie (ivm bijmengen) Huishoudelijk afval (o.a. ivm toename import) Export naar derde landen Verontreinigde grond Afval in verpakkingen Oplosmiddelen Edelmetalen Catalysatoren Kunststof Scheepsafvalstoffen/scheepsbouwafval Bep. klein gevaarlijk afvalstromen (bijvoorbeeld tandarts boxen) Brandstof Co-vergisting Scrap metal uit Rusland Gevaarlijke stoffen TAG Bouw- en sloopafval Verpakkingen Bij deze afvalstromen worden de grootste risico s gezien. Met meer aandacht voor deze stromen valt dus ook de meeste winst te behalen Informatie- en risico Gestuurde Handhaving Om informatie- en risicogestuurde te kunnen handhaven is ketensamenwerking tussen de betrokken toezichthouders in een bepaald domein noodzakelijk. Het kernconcept van Informatie- en risico Gestuurde Handhaving is een cyclische werkwijze waarbij de analyse van informatie van toezichthouders in de keten input levert voor de coördinatie van toezicht. Hierdoor kunnen de inspecteurs gericht op pad gaan naar bedrijven of locaties waar een verhoogd risico is. De resultaten van toezicht en handhaving worden geregistreerd en in vervolganalyses meegewogen. 9 van 20

10 2.3. Wetgeving en bevoegd gezag voor activiteiten met afvalstoffen De eisen die gesteld worden aan handelingen in het ketenproces afvalstoffen zijn opgenomen in onder andere de volgende wetten en regelingen: Wet milieubeheer De Wet milieubeheer kent een specifiek hoofdstuk over afvalstoffen en regelt daarin op hoofdlijnen de preventie, het hergebruik en de verwijdering van huishoudelijk en bedrijfsafval, gevaarlijk afval en het grensoverschrijdend transport. De nationale regelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Veel onderwerpen worden echter niet in de wet zelf geregeld, maar in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's), Ministeriële Regelingen, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen. 10 Activiteitenbesluit Een belangrijke vorm van deregulering is het vervangen van specifieke vergunningplicht door algemene regels. Dit gebeurt met name door diverse activiteiten onder het Activiteitenbesluit te brengen, wat voor het bedrijfsleven onder meer leidt tot minder administratieve lasten en minder regelgeving. 11 In het Activiteitenbesluit staan zoveel mogelijk handelingen met afvalstoffen, die gericht zijn op nuttige toepassing. Hierbij is de nadruk gelegd op recycling als product of als materiaal. Inrichtingen kunnen volledig onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen of het besluit kan gedeeltelijk van toepassing zijn in combinatie met een Omgevingsvergunning milieu. Bedrijven die afvalstoffen van anderen ontvangen of inzamelen, moeten een actuele beschrijving hebben van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen. Deze procedures zijn nodig voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Dit is een voorwaarde voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen om afvalstoffen te mogen innemen. 12 Voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, gelden minder uitgebreide eisen voor acceptatie en controle van afvalstoffen dan voor vergunningplichtige bedrijven. Voor Wm-inrichtingen is er één bevoegd gezag voor handhaving, verlening van de omgevingsvergunning en plichten en bevoegdheden op grond van het Activiteitenbesluit. Dit bevoegd gezag is meestal de gemeente. 13 In praktijk worden Omgevingsdiensten (OD s) gemandateerd om handelingen rondom het Activiteitenbesluit uit te voeren. Besluit melden en registreren bedrijfs- en gevaarlijk afval Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het melden van afvalstoffen, namelijk het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Deze zogenoemde 'AMvB Melden' houdt in dat alle bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen geregistreerd of gemeld moeten worden in het centrale meldsysteem van het LMA, AMICE. Het LMA is de centrale meldinstantie voor zowel bedrijfs- als gevaarlijk afval. 14 Deze verplichtingen zijn er om toezicht uit te kunnen oefenen op de afvalketen en ongewenste verwijdering van afvalstoffen te voorkomen, dan wel signaleren. Het toezicht op meldingen valt onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdiensten, hiertoe worden zij gemandateerd door het bevoegd gezag voor de meldingsplichtige inrichtingen. Meestal is dit de gemeente. Transport De Regeling VIHB is gebaseerd op artikelen die zijn opgenomen in de Wet milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen. Inzamelaars, vervoerders, handelaren en bemiddelaars in bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen zijn volgens deze regeling verplicht zich te laten registreren bij NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). In de Regeling VIHB staan de criteria waaraan zij moeten voldoen. De criteria hebben betrekking op betrouwbaarheid, en vakbekwaamheid. Ze sluiten aan bij de eisen die zijn gesteld aan transporteurs bij het verkrijgen van een vergunning in het kader van de 10 Bron: 11 Bron: 12 Bron: 13 Bron: 14 Bron: 10 van 20

11 Wet wegvervoer goederen (Wwg). 15 Omgevingsdiensten en ILT. Bij binnenlands transport is het toezicht in handen van de EVOA Bij internationaal verkeer van afvalstoffen is de EVOA van toepassing. Hierbij is ILT verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van: het land van herkomst en land van bestemming, de route van het transport, de verwerking van het afval (verwijdering of nuttige toepassing), het soort afvalstof (groene lijst of oranje lijst afvalstoffen). Voor sommige afvalstoffen moet bij ILT een kennisgeving ingediend worden. Als de kennisgeving correct en volledig is, stuurt ILT deze vervolgens naar de bevoegde instanties in het buitenland. Van elk transport moet bij alle betrokken instanties drie transportmeldingen gedaan worden: een afgiftemelding, een ontvangstmelding en een verklaring van de verwerking van de afvalstoffen. De melding aan de Nederlandse autoriteiten verloopt via ILT. Politie, OM en Douane Andere betrokkenen zijn Politie en OM en Douane. Politie en OM zijn betrokken op het moment dat er strafbare feiten worden gepleegd of het vermoeden hiertoe bestaat. De politie is tevens betrokken bij transportcontroles, omdat Omgevingsdiensten niet bevoegd zijn om voertuigen staande te houden. De Douane houdt zich bezig met het toezicht op het goederenverkeer dat de EU-buitengrens passeert. Daarbij moeten alle goederen (niet alleen afvalstoffen) worden aangemeld en wordt een andere indeling gehanteerd. De Douane is naast haar fiscale taken dan ook betrokken bij het toezicht op het exporteren, importeren en doorvoeren van afvalstoffen Specifieke vraagstellingen bij het toezicht Binnen het toezicht op afvalstoffen speelt er een aantal specifieke aandachtspunten. Centrale vraagstelling is telkens: 1. Is er sprake van afval of niet? 2. Is de gehanteerde indeling correct? 3. Is de bestemming en verwerkingsmethode correct en toegestaan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is bepalend: 1. Of er wel of geen eisen gesteld worden aan afgifte en/of verwerking; 2. Of de registratie overeenkomstig is met de EURAL c.q. groene / oranje lijst; 3. Of de bestemming en verwerkingsmethode vergund en conform LAP zijn en of de grensoverschrijdende overbrenging vergund is conform EVOA. Bij bovenstaande aandachtspunten kunnen gemakkelijk zaken fout gaan. Niet in de laatste plaats omdat er sprake is van diverse (economische) belangen: als een stof of voorwerp een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en financiële verplichtingen. De informatie over (de karakterisering) van afvalstoffen wordt voor een groot deel gemaakt door de betrokken ontdoeners. Daarbij kan de administratieve werkelijkheid afwijken van de realiteit. Afval wordt niet altijd als zodanig gedefinieerd en geregistreerd. Of afvalstoffen worden niet op de juiste wijze geregistreerd, maar omgekat tot een andere afvalstof dan ze in werkelijkheid is. Afval niet als zodanig registeren kan zorgen voor minder (administratieve) lasten. Afval op een andere manier indelen dan hoe het eigenlijk zou moeten, kan zorgen voor een goedkopere afzet of verwerking. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat er minder gewenste verwerkingsmethoden worden gehanteerd, waardoor verontreiniging van producten en milieu ontstaat en er sprake kan zijn van energie en materiaal verlies. Bovendien kan het leiden tot het veroorzaken van bewuste milieucriminaliteit en onverantwoorde milieuhygiënische risico s in de afzetgebieden. 15 Bron: 11 van 20

12 2.5. Beschikbare bronnen Momenteel zijn bij de geïnterviewde partijen de huidige bronnen beschikbaar: Meldingen/Vergunningen Controle Informatie Douane (goederen) Douane aangiftesystemen ILT (grensoverschrijdend afvalstoffen vervoer) Terra Holmes LMA (binnenlands transport en be-/verwerking) AMICE nvt Omgevingsdiensten (inrichtingen) VTH systemen VTH systemen Politie (transportcontroles) nvt Tracopol 12 van 20

13 3. Informatiebehoefte per processtap Controle bij ontdoeners Er zijn verschillende soorten ontdoeners, namelijk primaire ontdoeners en secundaire ontdoeners. Secundaire ontdoeners vallen in sommige gevallen buiten de reikwijdte van de meldingsplicht bij het LMA. 16 Inrichtingen hebben verplichtingen, Omgevingsdiensten houden toezicht en ILT in het geval sprake is van grensoverschrijdend vervoer. De samenstelling, de hoeveelheden en de bestemmingen van afvalstoffen vanaf een inrichting van een ontdoener wordt door de omgevingsdiensten gecontroleerd aan de hand van de afvalstoffen-administratie bij de inrichting. Informatiebehoefte: Afvalstroomnummers Acceptatievoorwaarden bij bestemmingen Specificaties van producten en halffabricaten Controle bij transport Bij generieke of gerichte transportcontroles zijn provincies, ILT en politie betrokken. De voornaamste activiteit hierbij is het controleren van erkenningen en begeleidingsbrieven. Informatiebehoefte: Afvalstroomnummers Acceptatievoorwaarden bij bestemmingen Is overbrenging vergund en aangemeld bij ILT Controle bij acceptatie Bij acceptie wordt de naleving van de acceptatievoorschriften uit vergunningen gecontroleerd. Daarnaast vindt controle plaats op meldingen (LMA), samenstelling en hoeveelheden, de be- of verwerkingsmethode en afvoer. Indien bij de afvoer nog steeds sprake is van afvalstoffen, in plaats van stoffen die zich lenen voor hergebruik, dan is weer sprake van een ontdoener. Het controleren bij acceptatie is een taak van de Omgevingsdiensten (OD) en ILT in het geval sprake is van grensoverschrijdend vervoer. Informatiebehoefte: Afvalstroomnummers Vergunning informatie (EVOA en inrichting) Huidige informatie-uitwisseling Op dit moment vindt al veel samenwerking en informatie-uitwisseling plaats tussen verschillende partijen: Zo werkt de Douane in Regenboogteams structureel samen met de andere toezichthouders, waarbij met elkaar wordt bepaald welke objecten gezamenlijk geïnspecteerd worden. Onder andere ILT, NVWA, DCMR en de Havenpolitie maken deel uit van deze teams. Ook vindt er afstemming plaats bij het opstellen van risicoprofielen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen LMA, ILT en RWS, onder meer om ILT te kunnen voorzien van de juiste gegevens en analyses voor beleidsvorming. Bij de Politie vindt informatie-uitwisseling plaats met OD s, LMA, ILT, Provincies, BOA s en Waterschappen. Er zijn vijf convenanten met OD s. 16 Zie ook: 13 van 20

14 LMA wisselt informatie uit met onder meer ILT, Politie en OD s. Er lopen momenteel pilots bij OD s rond verschillende thema s, om te laten zien wat je met de LMA gegevens kunt doen. De thema s zijn grond, asbest en riool-, kolken- en gemalenslib. De informatie-uitwisseling verloopt echter grotendeels ongestructureerd en op ad hoc basis. Uit de gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat de uitwisseling van informatie vaak een persoonlijk karakter heeft: men deelt informatie omdat men elkaar kent. Bovendien gaat het veelal om andere gegevens dan de gegevens die door middel van Inspectieview Milieu te raadplegen zijn, zoals algemenere gegevens voor beleidsvorming en geen specifieke toezicht- en handhavingsgegevens. Ook ten behoeve van analyses ontvangen de verschillende partijen informatie van elkaar. Het gaat dan om grote gegevensbestanden die worden verzonden, soms periodiek. De beschikbaarheid van informatie is belangrijk, maar het is vooral nodig dat er voldoende kennis is bij de handhavingspartners om de informatie goed te kunnen interpreteren. Het blijkt in de praktijk vaak erg lastig om de drie in paragraaf 2.4 genoemde vraagstellingen te beantwoorden (afval of niet / correct ingedeeld / correcte bestemming en verwerking). Bovendien is er alleen informatie beschikbaar van stromen die door de ontdoener als afval zijn aangemerkt. Stromen die (eventueel ten onrechte) niet het label afvalstof hebben gekregen worden niet gemeld en zijn niet in beeld. 14 van 20

15 4. Mogelijke (aanvullende) voorzieningen genoemd in de interviews 4.1. Aansluiten van bronnen op IvM Uit de gesprekken met de betrokken partijen komen een aantal kansen voor verbetering van het toezicht op de afvalstoffenketen naar voren, waarbij IvM en mogelijke andere voorzieningen van het programma PIM een rol kunnen spelen. Deze kansen en de meerwaarde hierbij zijn onder te verdelen in verschillende categorieën: Meldingen en vergunningen De meldpunten voor transport en verwerking van afvalstoffen zitten al in een aansluittraject op IvM of zijn hiervoor in beeld. Dit betreft de volgende bronnen en bronhouders: afvalstoffenmeldpunt LMA. Bronhouder RWS, bron AMICE; het EVOA meldpunt. Bronhouder ILT, bron Terra; Bij de aansluiting van Terra moet niet alleen de vergunningeninformatie ontsloten worden, maar ook informatie uit de transportmeldingen. Daarbij geven respondenten aan dat het wenselijk is dat de informatie uit de transportmeldingen van Terra gelijktijdig geraadpleegd kunnen worden als degegevens van de binnenlandse stromen (Amice). Op die manier kunnen handhavers een beeld krijgen van be- en verwerkte afvalstromen per inrichting gebaseerd op informatie van zowel LMA als EVOA. Daarbij zouden herkomst en bestemming inzichtelijk moeten zijn, evenals de hoeveelheid en het soort afval en de verwerkingsmethode. Om te zorgen dat de informatie uit deze bronnen op elkaar aansluit moet goed worden afgestemd tussen deze twee aansluit-trajecten. Om te kunnen beoordelen of een afvalstroom naar een juiste be/verwerker gaat is gedetailleerde vergunningeninformatie van de betreffende inrichting nodig. Deze informatiebehoefte is door onder meer LMA en ILT aangegeven. Via Inspectieview bedrijven wordt ontsloten welke vergunningen een bedrijf heeft. Om deze informatie bruikbaar te maken voor het afvalstoffentoezicht zou deze vergunningeninformatie gestructureerd moeten worden ontsloten. Daarbij zou dan van iedere inrichting eenduidig vastgelegd en getoond moeten kunnen welke afvalstoffen (eural codes), in welke hoeveelheden (kg), op welke manier verwerkt (verwerkingsmethode) mogen worden. Deze vergunningeninformatie is echter door de omgevingsdiensten (nog) niet op deze manier opgeslagen. De Douane ontvangt dagelijks veel meldingen voor in- en uitvoer van goederen. Volgens de Douane is het niet zinvol om al deze meldgegevens via IvM te delen. In de huidige samenwerking binnen de Regenboogteams worden relevante stromen op basis van profielen geselecteerd en gecontroleerd. Ook ten behoeve van analyses zijn de gegevens in samenwerking met de Douane te benaderen. VIHB-registraties worden opgenomen in de registratie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Bedrijven worden op de VIHB-lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen. Deze gegevens zijn eenvoudig online te raadplegen, maar ontsluiting via IvM valt te overwegen. Deze gegevens opnemen in IvM levert een bijdrage aan het op relatief eenvoudige wijze kunnen raadplegen van een integraal beeld van een bedrijf. Controle informatie Informatie van controles bij bedrijven wordt door de controlerende instanties opgeslagen in de VTHsystemen (Omgevingsdiensten), Holmes (ILT). Deze informatie wordt ontsloten in het reguliere traject met de bronhouders. 15 van 20

16 De informatie van controles die door de Douane worden uitgevoerd worden gedeeld met ILT indien dit controles zijn waarbij afvalstoffen betrokken zijn. De Douane acht het niet nuttig om informatie van andere controles (bijvoorbeeld op basis van de belastingwetgeving) specifiek ten behoeve van PIM te delen. Informatie van transportcontroles wordt door ILT opgeslagen in Holmes. Dit wordt aangesloten. De politie registreert informatie over transportcontroles in Tracopol. Hoewel het aansluiten van systemen van de politie voorlopig niet gepland staat, bevat deze database mogelijk informatie die niet via strafrechtelijke onderzoeken is verkregen en dus gedeeld kan worden. Dit kan ook verder verkend worden voor het strafrechtelijke spoor Specifieke aandachtsgebieden Uit de gesprekken komen een aantal specifieke aandachtsgebieden naar voren, waarvan het vermoeden bestaat dat meer aandacht voor het onderwerp een positieve invloed zal hebben op de handhaving: Internationale afvalstromen Meer aandacht voor internationale afvalstromen wordt als wenselijk gezien. EU breed meer inzet om gezamenlijk op te trekken en informatie uit te wisselen wordt gezien als een kans. Dit omdat het om grote partijen gaat, waar verstrekkende milieueffecten mogelijk zijn. Rafelranden Waar raakvlakken bestaan met materialen die niet als afvalstof worden aangemerkt of afvalstoffen die onder andere regelgeving vallen zoals de Dierlijke Bijproducten Verordening is winst te behalen. Voorbeelden van deze rafelranden zijn bijvoorbeeld co-vergisters, maar ook in het geval van brandbare afvalvloeistoffen (brandstoffen). Vaak zijn in dergelijke gevallen verschillende partijen betrokken, vanuit verschillende rollen. Bij dergelijke gevallen is de informatie-voorziening en -uitwisseling momenteel beperkt. Het potentieel van meldpunten Naar informatie van meldpunten wordt relatief weinig gekeken, bijvoorbeeld als het gaat om wat er wordt afgegeven bij bewerkers en of dit überhaupt mag. Het komt veel voor dat niet gecontroleerd wordt of afval wel mag worden be- of verwerkt. Hiervoor is eenvoudig te raadplegen vergunningen informatie gewenst. Geordend per EURAL-code Aanvullende kansen en mogelijkheden Ook naast het instrument Inspectieview worden kansen en mogelijkheden gezien, die deels binnen de taken van het programma PIM vallen, maar deels ook door PIM gesignaleerd kunnen worden als kans voor andere partijen om hier verder invulling aan te geven: Branche gerelateerde benchmark Een aantal respondenten toont interesse in een branche gerelateerde benchmark bij ontdoeners. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt welke afvalstromen uit welke branches voortkomen, om deze stromen beter in beeld te krijgen en hiervoor risicoprofielen te kunnen maken. Op deze manier kunnen ontdoeners die zich ten onrechte niet als ontdoener opstellen en zo afvalstoffen buiten beeld houden, worden opgespoord. 16 van 20

17 Analisten-overleg Momenteel is er al een door de Politie geïnitieerd analisten-overleg. Hierin wordt kennis en kunde gedeeld binnen de Landelijke Eenheid. Een dergelijke opzet zou breder uitgerold kunnen worden, ook over organisatie-grenzen heen. Dit aangezien de meeste respondenten menen dat voor een juiste inzet van informatie gestuurd handhaven, expertise vereist is om de data op een juiste manier te analyseren en interpreteren. Zo geeft de Douane aan zelf niet over voldoende specialistische kennis te beschikken met betrekking tot afval. Een overleg tussen analisten kan deze kwestie ondervangen, door middel van het uitwisselen van algemene kennis, of door gezamenlijk in te gaan op specifieke cases. Verbetering data-kwaliteit De noodzaak tot het verbeteren van de data-kwaliteit van meldpunten en toezichtsresultaten wordt door vrijwel alle respondenten erkend. Inzicht en overzicht Om op een efficiënte wijze informatie te kunnen uitwisselen, noemen een aantal gesprekspartners het wenselijk dat er meer inzicht is in wie precies over welke gegevens beschikt. Hoewel mogelijk niet allemaal milieurelevant, draaien bij de Landelijke Eenheid alleen al 34 systemen. Mogelijk zijn er, ook op andere plekken, relevante gegevensbronnen Overige aandachtspunten Overige aandachtspunten die uit de gesprekken met de betrokken partijen naar voren komen zijn niet allemaal specifiek voor het thema Afval, maar indiceren dat vergelijkbare vraagstukken breed spelen: Data kwaliteit Een onderwerp dat niet specifiek is voor het thema Afval, maar wel pregnant, is de kwaliteit van de data. Respondenten geven aan dat deze data kwaliteit regelmatig te wensen over laat. Dit maakt het lastig, en in sommige gevallen zelfs onwenselijk, om actie te ondernemen op basis van de analyse van deze gegevens. Soms zijn er relatief eenvoudige oplossingen voor handen die nog niet overal worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is het opsporen van fouten in de data door middel van query s. Hierbij kan bijvoorbeeld al het vervoer via de weg boven een bepaald gewicht als verdacht worden aangemerkt, omdat het bij dat gewicht onmogelijk met voertuigen vervoerd kan worden. Daarnaast zijn ook andere zaken van belang. Bijvoorbeeld het stroomlijnen van werkprocessen, wat mogelijk is door het hanteren van uniforme controlelijsten. Maar ook bedrijfscultuur is van belang, inspecteurs moeten bereid zijn om hiermee te werken. Kennisprobleem Door enkele respondenten wordt aangegeven dat er in eerste instantie op veel plaatsen geen sprake is van een informatieprobleem, maar van een kennisprobleem. Gebrek aan kennis over afval bij beslissers maakt het onderstrepen van de urgentie van het uitwisselen van informatie lastig. Bij strafrechtelijke (voor)onderzoeken zorgt dit er in sommige gevallen zelfs voor, dat men niet in de operationele fase terecht komt. Dit terwijl informatie of signalen dat er misstanden zijn, dan wel voor handen zijn. Gekwalificeerd oordeel over naleving Door de Douane en DCMR wordt aangegeven dat zij in IvM graag een gekwalificeerd oordeel over een bedrijf zien opgenomen. Bijvoorbeeld een stoplicht model waarbij aan de hand van nalevingsgedrag een kleur wordt meegegeven aan het bedrijf in kwestie. Dit omdat de verschillende inspecteurs ieder hun eigen expertise hebben en daarmee niet goed kunnen inschatten wat de controle informatie op andere vakgebieden betekent. 17 van 20

18 5. Conclusies Binnen het toezicht op afvalstoffen vindt al relatief veel informatie-uitwisseling plaats. Op een aantal plaatsen gebeurt dit structureel, bijvoorbeeld in het Regenboogteam, maar de informatie-uitwisseling verloopt grotendeels ongestructureerd en op ad hoc basis. De uitwisseling van informatie heeft vaak een persoonlijk karakter: men deelt informatie omdat men elkaar kent. Opvallend is dat er onder de meeste geïnterviewden een grote bereidheid wordt uitgesproken om informatie en kennis te delen. Kenmerkend voor de afvalstoffenketen, is dat er nauwelijks informatie bij de overheid beschikbaar is over stromen die door de ontdoener niet als afvalstof zijn aangemerkt. Bovendien is de informatie over (de karakterisering) van afvalstoffen voor een groot deel gemaakt door de betrokken ontdoeners. Daarbij kan de administratieve werkelijkheid afwijken van de realiteit. Afval wordt niet altijd als zodanig gedefinieerd en geregistreerd. Of afvalstoffen worden niet op de juiste wijze geregistreerd, maar omgekat tot een andere afvalstof dan ze in werkelijkheid is. Er is dan ook een groot belang bij het afvalstoffentoezicht om te werken met data-analyses en risicoprofielen. De meest genoemde prioritaire stromen zijn (afgewerkte) olie, huishoudelijk afval, verontreinigde grond en scheepsafvalstoffen/scheepsbouwafval. Kansen Als het gaat om het aansluiten op en het gebruik van IvM worden de volgende kansen gezien: AMICE en Terra overzichten naast elkaar in één systeem kunnen weergeven, omdat zodoende voor handhavers een compleet overzicht is te geven van in- en uitgaande stromen bij inrichtingen. Inspectieview Milieu kan hierin voorzien, zodat uit Terra en uit AMICE overzichten kunnen worden opgehaald via IvM enkelvoudig. Via IvM kan informatie over de vergunningen worden gedeeld. Voor het afvalstoffentoezicht zou deze informatie uitgebreider en beter geordend moeten worden zodat Eural-codes, verwerkingsmethodes en capaciteiten na te zoeken zijn. Dit is een actie voor het bevoegd gezag. Deze gegevens zouden opgeslagen moeten zijn in de VTH-systemen van de Omgevingsdiensten en ontsloten moeten worden via de lopende aansluittrajecten. Om de gegevens goed te kunnen presenteren in IvM is een aanpassing van het informatiemodel wenselijk. Een mogelijkheid is om de VIHB-registraties die worden opgenomen in de registratie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) te ontsluiten via IvM. Deze gegevens opnemen in IvM levert een bijdrage aan het op relatief eenvoudige wijze kunnen raadplegen van een integraal beeld van een bedrijf. Naast de bestaande PIM instrumenten IvM Enkelvoudig en IvM Bulk, worden andere kansen gezien, waaronder: Branche gerelateerde benchmarks om meer energie te richten op ontdoeners die afvalstoffen buiten beeld houden. Aangezien voor een juiste inzet van informatie gestuurd handhaven expertise vereist is om de data op een juiste manier te kunnen analyseren en interpreteren, wordt het organiseren van kennisdeling aanbevolen, bijvoorbeeld door middel van analisten-overleggen. Vervolg Met het gereedkomen van deze verkenning zal fase 1 van het PIM themaproject Afval worden afgerond. Met de opdrachtgever zal gesproken worden over een mogelijk vervolg. Een mogelijkheid voor fase 2 is het uitvoeren van een toepassingstoets. Daarbij wordt met de ketenpartners onderzocht op welke wijze de door PIM ontwikkelde instrumenten, naast Inspectieview Milieu en de bulkvoorziening, de Inspectie Alert en specificaties voor digitale controlelijsten het ketentoezicht kunnen ondersteunen. Een optie is ook om samen met LMA en ILT goede standaard query s voor AMICE en Terra te ontwikkelen en te ontsluiten via IvM. 18 van 20

19 Bijlage: vragenlijst Vragenlijst Verkenning Afval Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Introductie PIM Het Programma informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) is een gezamenlijk programma van Rijk, IPO en VNG. PIM is ingesteld vanuit de gezamenlijk opvatting dat het voor een adequate milieuhandhaving noodzakelijk is dat de informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners verbetert. PIM draagt daar aan bij door hulpmiddelen te ontwikkelen voor onderlinge informatie-uitwisseling in het milieudomein en biedt ondersteuning bij de bevordering van de onderlinge samenwerking. IvM Doel van PIM is de ontwikkeling en implementatie van een informatie-uitwisselingsysteem: Inspectieview Milieu (IvM), waarmee de handhavende instanties over een instrument beschikken om elektronisch informatie te delen via een landelijke informatie-infrastructuur. Inspectieview Milieu is een virtueel dossier waarin inspecteurs informatie over inspectieobjecten kunnen raadplegen. Deze informatie is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website. De informatie, zoals de resultaten van inspecties, is afkomstig van de inspectiediensten die hun data hiervoor beschikbaar stellen. Voor het delen van gegevens worden per domein twee voorzieningen ingericht: Inspectieview Milieu; hiermee kan een organisatie gegevens opvragen over één inspectieobject. Dit levert een virtueel dossier op met daarin de inspectieresultaten van één bedrijf, afkomstig van alle aangesloten inspectiediensten. Inspectieview Milieu bulk ; hiermee kan een organisatie één groot (bulk)bestand op vragen met inspectiegegevens van meerdere objecten. Dit bulkbestand kan vervolgens met een rapportagetool worden bewerkt en geanalyseerd. Thema Afval Het verbeteren van het toezicht op de afvalketen is het vierde thema dat binnen het Programma Informatie-uitwisseling Milieu (PIM) wordt opgepakt. In het kader daarvan wordt onderzocht op welke wijze de door PIM ontwikkelde instrumenten het toezicht op Afval kunnen ondersteunen. Het doel van deze verkenning voor Afval is door middel van desk research en gesprekken met betrokken partijen inventariseren waar kansen liggen voor het verbeteren van het toezicht op de afvalketen en nagaan in hoeverre en op welke wijze informatie-uitwisseling daarbij van nut kan zijn. 19 van 20

20 Vragen Algemeen 1. Kunnen jullie kort schetsen waar jullie werkzaamheden uit bestaan? (in relatie tot Afval) / Wat de werkzaamheden en verantwoordelijken van jullie organisatie(onderdeel) zijn? (in relatie tot Afval) 2. Met welke partijen hebben jullie veel te maken? (in relatie tot Afval) 3. Welke samenwerkingsvormen zijn er momenteel al? (in relatie tot Afval) 4. Tegen welke problemen/uitdagingen lopen jullie aan? (in relatie tot Afval) 5. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste afvalstromen? (Belangrijk in de zin van: het meest risicovol, het meest gevoelig voor illegale praktijken ivm economisch voordeel, etc.) Informatie-uitwisseling Huidige situatie: 6. Wordt er momenteel informatie uitgewisseld? Zo ja: 7. Welke samenwerkingsvormen zijn er mbt het uitwisselen van informatie? 8. Op welke manier wordt er informatie uitgewisseld? a. Zijn er convenanten? Maar ook: b. Hoe werkt de informatie-uitwisseling in de praktijk: welke informatie wordt uitgewisseld? Zijn er systemen voor? Welke? Welke werkwijze wordt gehanteerd? 9. Wat zijn de voor- en nadelen van deze werkwijze? 10. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van succesvolle informatie-uitwisseling? 11. Kunnen jullie een voorbeeld noemen van een situatie waarin het onvoldoende, of op verkeerde wijze uitwisselen van informatie nadelige gevolgen heeft gehad? (voorbeelden zullen uiteraard geanonimiseerd/vertrouwelijk behandeld worden en indien verwerkt in de verkenning, niet herleidbaar zijn) Gewenste situatie: 12. Welke mogelijkheden/kansen zien jullie mbt informatie-uitwisseling? 13. Welke risico s/bedreigingen zien jullie mbt informatie-uitwisseling? 14. Toegang tot welke informatie zou voor jullie een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het toezicht? 15. Wie zien jullie als (meest) relevante partijen als het om informatie-uitwisseling gaat? (partijen om informatie mee uit te wisselen, maar ook andere belanghebbenden en faciliterende partijen) 16. Wat zouden deze partijen kunnen betekenen op het gebied van informatie-uitwisseling? 17. Welke mogelijkheden/kansen zien jullie mbt informatie- en risicogestuurd toezicht? 18. Welke risico s/bedreigingen zien jullie mbt informatie- en risicogestuurd toezicht? 19. Hoe kunnen we volgens jullie de PIM aanpak toepassen voor het thema Afval? 20. Welke bijdrage(n) zouden jullie zelf kunnen leveren aan informatie-uitwisseling en informatie- en risicogestuurd toezicht? Wat hebben jullie hier voor nodig? (denk aan resources, maar ook inzet of een cultuuromslag, ect.) 21. Zouden jullie voor het thema Afval betrokken willen worden bij het PIM programma en zo ja, onder welke randvoorwaarden? 20 van 20

INSPECTIEVIEW MILIEU

INSPECTIEVIEW MILIEU INSPECTIEVIEW MILIEU Programma Informatie-uitwisseling INSPECTIEVIEW MILIEU Milieuhandhaving OMGEVINGSWET HANDHAVEN SCHAKELDAG 2015 www.informatieuitwisselingmilieu.nl Inspectieview Milieu: Aanleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3

Plan van aanpak PIM/thema asbest fase 3 Inleiding Dit is de verkorte weergave van het plan van aanpak voor fase 3 van het PIM themaproject Risicogestuurd toezicht in de asbestketen door betere informatie-uitwisseling. Van fase 2 naar fase 3

Nadere informatie

4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen

4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen 4. Nationaal transporteren, melden en registeren van afvalstoffen Afvalstoffen mag u niet zomaar aan een ander afgeven, transporteren of ontvangen. Zo gelden er belangrijke verplichtingen in het kader

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl Vier korte inleidingen Titia van Leeuwen: wat ging er mis in T&H en

Nadere informatie

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F blad 1 van 5 (-houdend afval) 1 Deze paragraaf is een toelichting op SC-530 par. 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal. Om het vervoer van afvalstoffen (met asbesthoudend afval in het bijzonder) volgens

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Bijlage: Notitie over het nieuwe systeem voor melden van afvalstoffen

Bijlage: Notitie over het nieuwe systeem voor melden van afvalstoffen Bijlage: Notitie over het nieuwe systeem voor melden van afvalstoffen 1. Inleiding Op 1 januari 2005 is het nieuwe landelijk systeem voor het melden van de ontvangst van afvalstoffen in werking getreden

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG

PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl De praktijk van informatiegestuurd toezicht met PIM-instrumenten Berend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013

Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013 Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven versie 1.0 d.d. 1 april 2013 Protocol opslag en vervoer RU Pagina 1 van 10 Protocol opslag en vervoer van reststoffen van drinkwaterbedrijven

Nadere informatie

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM)

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Met het Juridisch Kader zijn de wettelijke (en door de jurisprudentie gepreciseerde) grenzen beschreven binnen welke IvM kan en mag worden gebruikt. Daarbinnen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl Software realisatie PIM Inspectieview Milieu (IVM) Inspectieview Milieu

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129844/3498482 op de op 10 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Plastic Recycling Company BV, om vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

12 Toetsingskader in- en uitvoer

12 Toetsingskader in- en uitvoer 12 Toetsingskader in- en uitvoer 12.1 Inleiding De EG-verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen ((EG) 1013/2006, hierna: de EVOA) heeft betrekking op de overbrenging van afvalstoffen over

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving. PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving PIM is een samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG www.informatieuitwisselingmilieu.nl PIM RUD s Politie Veiligheids- OM Rijksinspecties regio s Agenda 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 9

Inhoudsopgave VOORWOORD 9 Inhoudsopgave VOORWOORD 9 HOOFDSTUK I OVERZICHT VAN DE WETGEVING 11 1. Het Afvalstoffendecreet 11 1.1. Algemeen 11 1.2. Verbodsbepalingen 12 1.3. Gebodsbepalingen 12 2. Het Milieuvergunningsdecreet en

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr.1, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr.1, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr.1, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen betreffende de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Analyse keteninformatie bodemtoezicht PIM thema Bodem

Analyse keteninformatie bodemtoezicht PIM thema Bodem Analyse keteninformatie bodemtoezicht PIM thema Bodem Versie 1.1 Status definitief Datum 24 april 2014 Samenvatting Het interbestuurlijke Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Veel gestelde juridische vragen

Veel gestelde juridische vragen Veel gestelde juridische vragen Update januari 2014 1. Is er een wettelijke basis op basis waarvan de informatie-uitwisseling milieuhandhaving is toegestaan? 2. Wordt de wettelijke grondslag nog uitgebreid

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lay-out gegevensdrager

Lay-out gegevensdrager Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) T.a.v. dhr. Ing. J.J. Neele Postbus 93144 2509 AC Den Haag Datum Contactpersoon Kenmerk Bijlage(n) 30 november 2010 G. van der Zand B4203.1110 - Onderwerp Verzoek

Nadere informatie

Van afvalstoffen tot materialen

Van afvalstoffen tot materialen Van afvalstoffen tot materialen Implementatie van de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Wet milieubeheer Afvalstoffen worden, ook in juridisch opzicht, opgewaardeerd tot materialen. De EVOAblijft

Nadere informatie

Kleine graafwerkzaamheden in ernstig verontreinigde bodem zonder melding Wbb art 28? (ronde 1)

Kleine graafwerkzaamheden in ernstig verontreinigde bodem zonder melding Wbb art 28? (ronde 1) Kleine graafwerkzaamheden in ernstig verontreinigde bodem zonder melding Wbb art 28? (ronde 1) Inleider: Vincent Vrolijk - betreft (soms) storingsmelding met spoed, binnen 5 dagen - 10 m³ regeling betekent

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 17 (onderdeel LAP) Sectorplan 17 Reststoffen van drinkwaterbereiding I Afbakening Reststoffen van drinkwaterbereiding komen vrij bij de bereiding van drinkwater. Deze reststoffen zijn

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2130776/3505454 op de op 26 september 2013 bij hen ingekomen aanvraag van Heesbeen Recycling BV, om vergunning krachtens de Wet algemene

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

Statenvoorstel 52/15. Voorgestelde behandeling. PS-vergadering : 10 juli Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Statenvoorstel 52/15 A Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 10 juli 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Onderwerp Brabantbrede

Nadere informatie

sectorplan 30 Accu s

sectorplan 30 Accu s sectorplan Accu s 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Startaccu s, tractiebatterijen, stationaire batterijen 2. Belangrijkste bronnen Garagebedrijven, autodemontagebedrijven, schadeherstelbedrijven

Nadere informatie

Werkprogramma handhaving vuurwerk

Werkprogramma handhaving vuurwerk Werkprogramma handhaving vuurwerk ILT Koningskade 4 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Kenmerk ILT-2015/52161 1. Inleiding In het Algemeen Overleg met Tweede Kamer van 4 juni 2015 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Sectorplan 29 Batterijen

Sectorplan 29 Batterijen Sectorplan 29 Batterijen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Alkaline batterijen, zinkbruinsteen batterijen, oplaadbare nikkel cadmium batterijen, kwikoxide batterijen, zilveroxide batterijen,

Nadere informatie

DataRoute is dé specialist voor afvalstroom registratie bij grootschalige bouwprojecten.

DataRoute is dé specialist voor afvalstroom registratie bij grootschalige bouwprojecten. Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) De heer ing. J.J Neele Postbus 2232 3500 GE Utrecht Onderwerp: Ons kenmerk: Verzoek vrijstelling papieren begeleidingsbrief DR-LMA_11-01-2016 Nijkerk, 11 januari 2016

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp. Rob van Dorp

Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp. Rob van Dorp Regelreclame? Ontwikkeling van regelhulp Rob van Dorp Kamerbrieven 2013 Schippers, Mansveld, Dijksma, Asscher in hun kamerbrieven geven aan: dat er sprake van risicoanalyse als basis voor het inspectieprogramma

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 Aanleiding Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) ondersteunt de samenwerking in de asbestketen door het organiseren van ketentoezicht asbest

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Afvalstoffen naar Duitsland

Afvalstoffen naar Duitsland VROM-Inspectie Regio Zuid Afval Afvalstoffen naar Duitsland Rapportage VROM Inspectie Regio Zuid Kennedyplein 5-12, gebouw B1 Postbus 850 5600 AW Eindhoven Interne postcode - O.W. de Hollander Telefoon

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding In 2002 is het rapport De verwerking verantwoord gepubliceerd. Doelstellingen van dat rapport waren onder meer: het transparant maken van de processen

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN PROCESBESCHRIJVING VOOR REGISTRATIE EN RAPPORTAGE VAN VERPAKKINGSAFVAL DOOR AFVALBEDRIJVEN INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE EN SCOPE 2. TE REGISTREREN AFVALSTROMEN 3.

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen

Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Van Buiten naar Binnen: Administratief Toezicht en Forensisch Onderzoek in de asbestverwijderingsketen Alternatieve mogelijkheden voor (bestuurlijk) onderzoek naar illegaliteit bij het verwijderen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Inhoud Belang van informatie delen voor risicogericht toezicht Project Controlelijsten Bodem De volgende

Nadere informatie

16 Aspecten voor vergunningverlening

16 Aspecten voor vergunningverlening 16 Aspecten voor vergunningverlening 16.1 Inleiding Met het in werking treden van het tweede LAP eind 2009is het rapport De verwerking verantwoord vervallen. Delen van de kaders van het rapport zijn in

Nadere informatie

Ketenhandhavingsproject

Ketenhandhavingsproject Ketenhandhavingsproject Van grondbank naar bestemming Een voorbeeld van Risicogestuurd ketentoezicht Inhoud Inleiding Doel van het project Onderzoeksopzet Resultaten onderzoek Conclusie & Evaluatie Samenwerking

Nadere informatie

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk?

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk? Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu van vuurwerk? Vraag van vuurwerk? Stilstaan tijdens transport Parkeren voertuig met vuurwerk Transport Laden en lossen Herkenning voertuig Classificatie

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS verleend aan Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid ten behoeve van inzamelen van afval (grofvuil) van particulieren (locatie: Electronstraat 2 te Groningen) Groningen,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V./De Pauw Recycling B.V./Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Transport van afval. 2. Groene-lijstafvalstoffen: geen kennisgeving, wel contract

Transport van afval. 2. Groene-lijstafvalstoffen: geen kennisgeving, wel contract Transport van afval EVOA-contract overbrenging groene-lijstafval kent valkuilen en verbeterpunten Voor de overbrenging van afvalstoffen als bedoeld in de EVOA, artikel 3, lid 2 en 4, de zogenaamde groene-lijstafvalstoffen

Nadere informatie

15 Inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen

15 Inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen 15 Inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen 15.1 Inleiding Afvalstoffen ontstaan op zeer veel plaatsen. Publieke en private inzamelaars en vervoerders zamelen of nemen de afvalstoffen in, dan wel vervoeren

Nadere informatie

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan.

(Voorlopige) verwijdering Uitvoer voor storten is op grond van nationale zelfverzorging in beginsel niet toegestaan. TEKST SECTORPLAN 42 (onderdeel LAP) Sectorplan 42 Verpakkingen van verf, lijm, kit of hars I Afbakening Verpakkingen die vallen onder dit sectorplan bevatten resten verf, lijm, kit en/of hars, danwel zijn

Nadere informatie

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik.

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. TEKST SECTORPLAN 5 (onderdeel LAP) Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld textiel I Afbakening Gescheiden ingezameld textiel is afkomstig van de gescheiden inzameling bij particuliere huishoudens en bedrijven.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen. Workshop 5 maart 2015 Aster Veldkamp

Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen. Workshop 5 maart 2015 Aster Veldkamp Juridische Handreiking Duurzame Energie & Grondstoffen Workshop 5 maart 2015 Aster Veldkamp Inhoud Workshop Afvalstoffenrecht 1. Introductie 2. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffen rwzi 3. Het begrip

Nadere informatie

LOS nummer: Z Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen. Locatie activiteit: Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen

LOS nummer: Z Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen. Locatie activiteit: Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen Pagina 1 van 5 LOS nummer: Z2017-00000922 Houder: J en L metalen Correspondentieadres: Romhof 7, 9411 SB Beilen Activiteit: opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken Locatie activiteit: Dr. A.F.

Nadere informatie

St. Annaparochie, 26 november No

St. Annaparochie, 26 november No St. Annaparochie, 26 november 2009. No. 091100 De raad van de gemeente het Bildt; overwegende dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; dat de afstemming

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

sectorplan 8 Afval van verlichting

sectorplan 8 Afval van verlichting sectorplan Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..?

Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..? Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..? Auteur: Ad Wilbers Plaats: Geldrop Datum: 30 december 2006 NVVK Jubileumcongres 25-26 april 2007 - Sessie H Wilbers 1 van 5 Inleiding Er

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM

ASBEST. Netwerkdag ZUID. Provinciehuis Den Bosch. 18 oktober 2011. ASBEST ontwikkelingen. Otto Hegeman LOM. Berend Timmer ICTU/PIM Netwerkdag ZUID Provinciehuis Den Bosch 18 oktober 2011 ASBEST ontwikkelingen Otto Hegeman LOM Berend Timmer ICTU/PIM ASBEST ASBEST Vragen? Actualiteit Ontwikkelingen PIM/Sggv en risico-gestuurd toezicht

Nadere informatie

Transport van afval. Het transporteren, registreren en melden van afvalstoffen

Transport van afval. Het transporteren, registreren en melden van afvalstoffen Transport van afval Het transporteren, registreren en melden van afvalstoffen Redactie Bert Brok (Bodem+) Cees Kleiberg (SAB) Paul van der Linde (TLN) Hans Neele (LMA) Antoon Kranenburg (Beurtvaartadres)

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

BEGELEIDINGSBRIEF INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener) Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

BEGELEIDINGSBRIEF INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener) Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B) (voor ) versie.3 Art. 44 - Uitgave www.beurtvaartadres.nl - Tel. 088- De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig

Nadere informatie

LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer,

LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer, LMA nieuwsbrief nr. 3, 2014 Beste lezer, Wij zijn voor vragen betreffende de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam

Afvalstoffenverordening gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 11-2016 B Agenda no. 7 De raad van Edam-Volendam; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015; B e s l u i t : tot

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

Friese VTH netwerkdag 22 september Ketentoezicht

Friese VTH netwerkdag 22 september Ketentoezicht Friese VTH netwerkdag 22 september 2016 Ketentoezicht Presentatie Film (Prio s) Risicoanalyse Ketentoezicht Big Eight Ketentoezicht Asbest Opdracht Speelveld Uitvoering v v v v v v v Inleiding Film van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Rodepa Holding B.V. / De Pauw Recycling B.V./ Rodepa Plastics B.V. Aangevraagde activiteiten : Gedeeltelijk intrekken

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2040247/2803136 op de op 14 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heijmans Facilitair Bedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie