Vrije Universiteit Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Universiteit Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014

2

3 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 3

4 Inhoud

5 1 Samenvattend advies 6 2 Verantwoording Samenstelling van de auditcommissie Werkwijze van de commissie Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 12 3 Beschrijving van de instelling Algemene gegevens Profiel van de instelling Kengetallen per Beoordeling per standaard Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs Standaard 2: Beleid Standaard 3: Resultaten Standaard 4: Verbeterbeleid Standaard 5: Organisatie-en beslissingstructuur 30 5 Adviezen ter verbetering 34 6 Overzicht van het advies 36 Bijlage 1: Samenstelling van de commissie 38 Bijlage 2: Programma s van de locatiebezoeken 42 Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten 48 Bijlage 4: Lijst met afkortingen 50 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 5

6 Hoofdstuk 1 Samenvattend advies

7 De commissie constateert dat in de afgelopen jaren binnen de Vrije Universiteit hard is gewerkt aan een scherpere visie op onderwijs, aan het versterken van het systeem van interne kwaliteitszorg en aan het uitbouwen van de kwaliteitscultuur. De commissie is onder de indruk van de reeds behaalde resultaten. In de afgelopen periode werden belangrijke aanpassingen in het onderwijs doorgevoerd, werd de kwaliteitszorg verbeterd, werd de organisatie geprofessionaliseerd en werden de voorzieningen vernieuwd. De commissie heeft vastgesteld dat over de volle breedte van de instelling een sterke urgentie wordt gevoeld om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Aan die kwaliteitsverbetering wordt nu vanuit gedeelde uitgangspunten en in gezamenlijkheid gewerkt. De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt ondersteund door het versterken van het kwaliteitszorgsysteem. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat in een aantal belangrijke opzichten het brede draagvlak voor de visie en de maatregelen om op verschillende terreinen verbeteringen tot stand te brengen van recente datum zijn. De resultaten hiervan kunnen nu nog niet in volle omvang worden vastgesteld. Daarnaast is de organisatie in transitie en moeten enkele voorgenomen wijzigingen in het organisatiemodel nog worden geëffectueerd. De uitwerking en implementatie van de maatregelen voor kwaliteitsverbetering en het kwaliteitszorgsysteem zijn daarmee nog niet afgerond. De eerste resultaten en de inrichting van het systeem zijn naar het oordeel van de commissie wel in het stadium dat een positieve instellingstoets kwaliteitszorg kan worden toegekend onder een aantal eenduidig toetsbare voorwaarden. De commissie acht het realistisch dat de universiteit daar binnen twee jaar aan kan voldoen. Op grond van haar onderzoek adviseert de commissie de NVAO daarom een positief besluit onder voorwaarden te nemen. Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs De meest recente en aangescherpte visie op onderwijs van de VU stamt uit januari De nieuwe visie is aan de ene kant duidelijk een weerslag van de visie die eerder in het Instellingsplan werd geformuleerd, maar is daarnaast ook opgehaald uit de faculteiten. Het draagvlak voor de visie is daarmee substantieel sterker geworden. De commissie constateert dat alle gesprekspartners zich nu ook echt eigenaar voelen van de nieuwe visie. De commissie heeft waardering voor de expliciete wijze waarop de eigen identiteit van de VU is vastgelegd in drie kernwaarden: open, verantwoordelijk en persoonlijk. Die kernwaarden worden breed gedragen en blijken een belangrijke referentie voor medewerkers bij de ontwikkeling van beleid en de inrichting en het verzorgen van het onderwijs. Deze kernwaarden zijn minder goed te vatten in meetbare indicatoren, maar vormen een goede oriëntatie in de discussie over de kwaliteit van het onderwijs. De kernwaarden zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscultuur binnen de VU. Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een ge zamenlijke en breed gedragen visie op onderwijs. De kernwaarden van de VU zijn daarbij een centraal uitgangspunt; in vele sessies met de medewerkers op alle niveaus is de discussie over de visie van de VU gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte versie van de visie op onderwijs die vervolgens aan alle gremia, waaronder de medezeggenschap, is voorgelegd voor advies. De commissie stelt vast dat de instelling zich heeft ingezet om een duidelijke onderwijsvisie te ontwikkelen. De wijze waarop dit proces is vormgegeven, draagt bij aan het grote draagvlak dat de commissie aantrof voor deze visie. Dat draagvlak wordt ook bevestigd door de interne audits die de VU de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Het college van bestuur bevordert actief een kwaliteitscultuur waarin het vanzelfsprekend is verantwoording af te leggen. Daarbij zijn gedeelde kernwaarden richtinggevend en dragen soft controls bij aan het streven naar kwaliteit. De commissie komt tot de conclusie dat de VU voldoet aan standaard 1. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 7

8 Standaard 2: Beleid De commissie heeft een concrete vertaling van de visie naar het gevoerde beleid aangetroffen. De VU heeft in de Onderwijs agenda verbetermaatregelen en structurele herzieningen in het onderwijs uitgewerkt. Het personeelsbeleid is eveneens duidelijk en gedetailleerd uitgeschreven in een aantal nota s. De diensten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de voorzieningen werken de activiteiten uit in gezamenlijke programma s zoals bijvoorbeeld het programma Ondersteunen Studeren en Doceren (OSD). Er is een campusvisie We ontmoeten elkaar op de campus uitgewerkt. Naast de lange termijn projecten zijn ook korte termijn projecten gestart om meer urgente problemen weg te nemen. Het vastgestelde centrale beleid wordt opgenomen in het Handboek Onderwijskwaliteit en is daarmee breed toegankelijk voor alle medewerkers. De commissie heeft vastgesteld dat de VU beleid heeft geformuleerd voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Uit het gesprek met de delegatie van studenten met een functiebeperking blijkt dat het beleid wordt uitgevoerd. Het is de commissie in de eerste plaats opgevallen dat de studenten zich welkom voelen bij de VU, in overeenstemming met de kernwaarden: open en persoonlijk. De commissie stelt vast dat er nog een aantal verbeteringen mogelijk zijn. Studenten met een functiebeperking moeten nog te vaak de toegezegde voorzieningen opnieuw aanvragen en aan docenten regelmatig opnieuw uitleggen waarom die voorzieningen nodig zijn. De commissie heeft aandacht besteed aan de wijze waarop bij de onderwijsvernieuwing rekening wordt gehouden met de verwachtingen en ontwikkelingen in het werkveld. De opleidingen van de VU hebben een werkveldadviesraad. Via deze werkveldadviesraad houdt een opleiding contact met het werkveld waarvoor de opleiding opleidt en wordt bewaakt of de eindtermen van de opleiding nog in voldoende mate aansluiten op de behoefte van het afnemend werkveld. De commissie heeft daarvan een aantal goede voorbeelden gezien. De commissie stelt vast dat de visie adequaat is vertaald in beleid. De commissie oordeelt dat de VU aan standaard 2 voldoet. Standaard 3: Resultaten Het kwaliteitszorgsysteem van de VU kent verschillende instrumenten. Binnen de opleidingen worden vakevaluaties met gestandaardiseerde vragenlijsten ingezet, worden gesprekken met studenten(panels) en/of docenten gevoerd, is er ruimte voor observatie van onderwijs en worden tentamenresultaten geanalyseerd. Daarnaast maakt de curriculumevaluatie onderdeel uit van het instrumentarium. Er wordt verder veel belang gehecht aan de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De VU heeft veel geïnvesteerd in het verbeteren van managementinformatie. Onder de naam Mijn Informatie VU (MIVU) is een informatiesysteem ontwikkeld dat gegevens zou moeten betrekken uit verschillende bronsystemen en op een geaggregeerde manier zichtbaar maken op de verschillende bestuursniveaus. Dat systeem is nog volop in ontwikkeling, zodat het nog niet voldoende helder is of alle betrokkenen ook daadwerkelijk kunnen beschikken over de juiste managementinformatie. De commissie stelt vast dat het van belang is dat op alle niveaus deze informatie beschikbaar is zodat de instelling in staat is te handelen om de kwaliteit van haar opleidingen waar nodig te verbeteren. De interne evaluatiesystematiek is recent verder versterkt door de invoering van een midterm review. Vanaf 2014 vindt halverwege de zesjarige accreditatiecyclus standaard voor elke opleiding deze midterm review plaats. De systematiek van evaluaties, managementinformatie en verantwoording is de afgelopen twee jaar duidelijk verbeterd. De resultaten en effecten van dit nieuwe systeem zijn nu nog niet goed te beoordelen. De commissie concludeert in dit verband dat standaard 3 ten dele voldoet. Standaard 4: Verbeterbeleid Het verbeterbeleid heeft in het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit een duidelijke plaats. De beoogde verbetermaatregelen worden vastgelegd in de jaarplannen. Op het niveau van de opleiding wordt gewerkt met een combinatie van een jaarverslag en een jaarplan. In het jaarverslag en jaarplan blikt de opleidingsdirecteur terug op de relevante resultaten en geeft aan welke eventuele verbeteracties worden ingezet. Deze verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning- en control cyclus binnen de faculteit. Dit systeem herhaalt zich op het niveau van de instelling waar facultaire jaarplannen worden besproken en opgevolgd. 8 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

9 Het panel heeft verschillende voorbeelden van gestructureerde verbeterprogramma s aangetroffen. Naast programma s die betrekking hebben op de instelling heeft de commissie in de trails een goed beeld kunnen krijgen van een aantal verbeterprogramma s die op het niveau van de opleidingen tot goede resultaten hebben geleid. Hoewel de commissie van oordeel is dat de formele procedures rond evaluatie en verantwoording beter zijn ingericht dan voorheen en goed worden doorlopen, moet de commissie tegelijkertijd constateren dat veel verbeteracties overwegend reactief zijn, terwijl van een goed werkend kwaliteitszorgsysteem mag worden verwacht dat proactief problemen kunnen worden voorkomen. Er zijn wel goede ontwikkelingen maar de resultaten kunnen nog niet worden vastgesteld. De commissie is daarom van oordeel dat de VU ten dele voldoet aan standaard 4. Standaard 5: Organisatie- en beslissingsstructuur De organisatie- en beslis singsstructuur is in ontwikkeling. De instelling heeft helder beschreven hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nu zijn verdeeld en in de toekomst zullen worden verdeeld, op welke wijze de besluitvorming nu plaatsvindt en in de toekomst zal plaatsvinden. Echter, de nieuwe organisatie- en beslissingsstructuur is nog niet goedgekeurd, en er is daardoor nog geen ervaring mee opgedaan. Gezien deze onzekerheid over de uiteindelijke inrichting van de organisatie- en beslissingsstructuur beoordeelt de commissie standaard 5 als voldoet ten dele. Concluderend stelt de commissie vast dat twee standaarden voldoen en dat de overige drie standaarden ten dele voldoen. Op grond van haar afwegingen bij deze standaarden adviseert de commissie het bestuur van de NVAO de aanvraag voor de instellingstoets van de Vrije Universiteit Amsterdam positief onder voorwaarden te beoordelen. De commissie weegt daarbij dat de evaluatieresultaten, de verbetermaatregelen en de organisatie- en beslisstructuur in belangrijke mate voldoen aan de standaard. In de recente jaren zijn grote stappen gezet die veel vertrouwen geven. De commissie kan echter nog niet vaststellen dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs voldoende is geborgd. Dat kan alleen aan de hand van de toekomstige resultaten van dit beleid worden vastgesteld. Daar komt bij dat de Vrije Universiteit in het recente verleden op een aantal terreinen te laat heeft ingegrepen en kwaliteitsproblemen die bleken uit externe evaluaties niet eerder zelf onderkend en hersteld had. Op dat moment functioneerde het kwaliteitszorgsysteem nog niet adequaat. De commissie stelt in het licht van haar advies drie voorwaarden bij haar positieve oordeel. > > In relatie tot standaard 3 (Resultaten): de VU dient aan te tonen dat als onderdeel van de planning en control cyclus alle opleidingen een curriculumevaluatie hebben uitgevoerd. Daarnaast moet de midterm review uitgevoerd zijn voor die opleidingen waarvan de midterm valt in de periode waarin de voorwaarden gerealiseerd moeten worden (halverwege de looptijd van de accreditatie). > > In relatie tot standaard 4 ( Verbetermaatregelen): de VU dient aan te tonen dat risicosignalering een duidelijke plek heeft gekregen in het Handboek Onderwijskwaliteit, in het onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk. De indicaties voor risico s zijn duidelijk geformuleerd. De wijze waarop deze worden gerapporteerd ligt vast. Daarnaast wordt concreet aangegeven wat de werkwijze is bij gesignaleerde risico s, wie verantwoordelijk is en op welke wijze wordt bewaakt dat gesignaleerde risico s worden weggenomen en dat deze werkwijze waar nodig ook in de praktijk wordt toegepast. Tevens moet aantoonbaar gevolg gegeven zijn aan de resultaten van de midterm reviews en curriculumevaluaties. > > In relatie tot standaard 5 (Organisatie- en beslisstructuur): de VU dient een vastgestelde en geïmplementeerde beschrijving van de organisatie- en beslissingsstructuur te geven, met een reflectie op het bereiken van de doelen die daarmee worden beoogd; die structuur moet ook instellingsbreed zijn ingevoerd. Evaluatie van deze voorwaarden; binnen twee jaar. Den Haag, 8 juli 2014 Namens de commissie ter beoordeling van de Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr. ir. J. Ritzen (voorzitter) Drs. F.J.M. Wamelink (secretaris) NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 9

10 Hoofdstuk 2 Verantwoording

11 2.1 Samenstelling van de auditcommissie De auditcommissie is als volgt samengesteld: > > Prof. dr. ir. J. Ritzen, Professor in International Economics of Science, Technology and Higher Education aan de Universiteit Maastricht, UNU-Merit/Graduate School of Governance, voormalig Minister OCW en Voorzitter van het college van bestuur van de UM (voorzitter); > > Florine Boeding, student Communicatie & Organisatie (MA) aan de Universiteit Utrecht (student-lid): > > Prof. dr. T van Haaften, voormalig vicerector Magnificus Universiteit Leiden en hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands (lid); > > Ir. E. Schaper, algemeen directeur van de FNV, voormalig algemeen directeur Hogeschool van Hall Larenstein (lid); > > Prof. dr. M. Vervenne, Oud-Rector Universiteit Leuven (KU Leuven) en hoogleraar Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (lid). > > Dr. S.E.A. van Galen, procescoördinator NVAO > > Drs. F.J.M. Wamelink, secretaris In bijlage 1 zijn de Cv s van de commissieleden opgenomen. 2.2 Werkwijze van de commissie Voorbereidingen Op 28 mei 2013 en 8 november 2013 vond bestuurlijk overleg plaats tussen de NVAO en de Vrije Universiteit over de opzet van de instellingstoets Kwaliteitszorg. De basis voor deze instellingstoets vormen de Kritische Reflectie van de Vrije Universiteit (februari 2014) en het accreditatieportret dat door de NVAO is opgesteld op 28 februari Dit accreditatieportret bevat de accreditatiebesluiten en -oordelen en aanvragen voor een toets nieuwe opleiding voor zover die in het nieuwe stelsel tot stand zijn gekomen. Feitelijke gegevens zijn ter verificatie voorgelegd aan de instelling Bezoeken van de commissie aan de instelling De commissie heeft twee bezoeken aan de instelling gebracht van in totaal vijf dagen. Voorafgaand aan de bezoeken heeft de commissie op 14 maart 2014 een voorbereidende bespreking gehouden. Tijdens dit vooroverleg heeft de commissie de instelling verkend aan de hand van de kritische reflectie en de documentatie die de VU beschikbaar had gesteld. Het eerste, verkennende, bezoek vond plaats op 17 en 18 maart De commissie heeft tijdens het eerste bezoek onder andere gesproken met het college van bestuur (CvB), de raad van toezicht (RvT), de decanen, de portefeuillehouders onderwijs, de stafdiensten, studentenmedezeggenschap, docenten medezeggenschap en opleidingsdirecteuren. Op 17 maart 2014 heeft de commissie een open spreekuur gehouden. De VU heeft bij studenten en medewerkers bekendheid gegeven aan het spreekuur. Er hebben zich studenten, docenten en medewerkers gemeld voor het spreekuur.het verkennend bezoek werd afgesloten met een terugkoppeling aan het college van bestuur. De commissie heeft een tweede, verdiepend, bezoek aan de instelling gebracht op 22, 23 en 24 april De commissie heeft tijdens dit bezoek een aantal audit trails uitgevoerd waaronder vier verticale en een horizontale trail. De horizontale trail kent twee onderdelen: 1. explicitering van de visie op onderwijskwaliteit, de wijze waarop die visie tot stand is gekomen en de nadere specificering van die visie binnen de verschillende organisatieonderdelen; 2. vertaling van de visie op onderwijskwaliteit naar verschillende beleidsterreinen. De commissie heeft in deze trail in de eerste plaats gezocht naar de actuele beschrijving van de visie op onderwijskwaliteit die de VU hanteert en die onderscheidend is. Daarnaast heeft de commissie de specifieke invulling van de centrale visie op kwaliteit binnen de verschillende organisatieonderdelen (faculteiten, opleidingen, diensten etc.) bestudeerd. Een van de vraagstellingen was bijvoorbeeld hoe de centrale visie terugkomt in de visiedocumenten op het niveau van faculteiten en opleidingen? In de tweede plaats heeft de commissie in deze horizontale trail willen navolgen of, en zo ja, in welke mate de visie op onderwijskwaliteit sturend is op de volgende beleidsterreinen: 1. de onderwijsveranderingsprocessen; 2. de verwevenheid van het onderwijs met het internationale beroepenveld, en; 3. het personeelsbeleid. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 11

12 De commissie heeft daarnaast twee verticale trails uitgevoerd naar de werking van de kwaliteitszorgcycli binnen de VU en de aansluiting tussen de cycli op verschillende niveaus aan de hand van twee opleidingen. Aandachtspunten in deze trails waren: (1) op welke wijze informatie over de onderwijskwaliteit van onder naar boven percoleert, door bijvoorbeeld de systematiek van de jaarverslagen en de bestuurlijke en portefeuille houders overleggen, en (2) op welke wijze er van boven naar beneden wordt gestuurd inzake de onderwijskwaliteit. Dit heeft de commissie onderzocht aan de hand van casuïstiek. De commissie heeft hiervoor de opleidingen Gezondheidswetenschappen/Health Sciences en International Business Administration gekozen. Een centrale vraag is of de kwaliteitszorgsystematiek voldoende waarborgen biedt problemen met de kwaliteit tijdig te identificeren en te onderkennen en adequaat verbeterbeleid te formuleren en effectief uit te voeren. Hierbij wilde de commissie ook zicht krijgen op de besluitvormingsstructuur en de managementinformatie die op de verschillende niveaus en in de verschillende overleggen beschikbaar zijn. Verder heeft de commissie twee verticale trails uitgevoerd naar de inrichting van de organisatie- en beslisstructuur, waarbij als casus is genomen de implementatie van het beleid rond de Academische kern binnen de faculteiten Geneeskunde en Exacte Wetenschappen. 2.3 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Vrije Universiteit Amsterdam en een aantal kengetallen. Vervolgens geeft de commissie in hoofdstuk 4 haar oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de overwegingen van de commissie gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audit trails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audit trails betrokken opleidingen of programma s, maar om bepaalde aspecten daarvan, op basis waarvan de commissie is kunnen nagaan of de instelling in control is. In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem opgenomen. Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. Het rapport bevat verder vier bijlagen met: 1. informatie over de samenstelling van de commissie 2. het programma van de locatiebezoeken 3. een overzicht van de bestudeerde documenten en 4. een lijst met afkortingen Voorafgaand aan het tweede bezoek heeft de VU aanvullende documentatie beschikbaar gesteld via een elektronisch platform. De instelling heeft daarnaast in leeswijzers een toelichting gegeven op het materiaal. Tijdens het bezoek heeft de commissie wederom gesproken met het instellingsbestuur en met relevante delegaties per trail. Ter afsluiting van het tweede bezoek heeft de commissie haar bevindingen op hoofdlijnen mondeling teruggekoppeld aan het instellingsbestuur en andere genodigden. Op basis van de documentatie, het algemene onderzoek en de audit trails heeft de commissie haar overwegingen en oordelen geformuleerd. De secretaris heeft op basis hiervan een conceptadviesrapport opgesteld. Dit rapport is door de commissieleden van commentaar voorzien. Het adviesrapport is op 25 juni 2014 voor correctie van feitelijke onjuistheden naar de VU gestuurd, op 8 juli 2014 heeft de VU gereageerd, dit heeft geleid tot een beperkt aantal aanpassingen in de tekst. Op 8 juli is het definitieve rapport door de voorzitter vastgesteld. De agenda van de bezoeken is opgenomen in bijlage NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

13 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 13

14 Hoofdstuk 3 Beschrijving van de instelling

15 3.1 Algemene gegevens Land Instelling Locatie Status van de instelling Nederland Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Bekostigd 3.2 Profiel van de instelling De Vrije Universiteit (VU) is in 1880 opgericht met de intentie wetenschap te beoefenen in onafhankelijkheid van staat en kerk. De oprichters hadden daarbij vooral voor ogen kansen te bieden aan het protestants christelijk volksdeel om zich via een academische voorhoede te emanciperen. Kansen geven aan studenten die de capaciteiten en de wil hebben om een academische studie te voltooien is nog steeds de missie van de VU. Anno 2014 kenmerkt de academische gemeenschap van de VU zich door een grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. Studenten zijn wat dat betreft een getrouwe afspiegeling van de grootstedelijke en internationale omgeving waarin de VU opereert. De VU is een brede universiteit die met onderwijs en onderzoek in de vier grote wetenschapsclusters (alfa, bèta, gamma en medisch) van internationale betekenis wil zijn. De VU is het laatste decennium sterk gegroeid in studentaantallen. Het aantal studenten heeft zich na een piek in 2011 gestabiliseerd. Momenteel heeft de VU iets minder dan studenten en bijna medewerkers. Het onderwijs en onderzoek zijn georganiseerd in twaalf faculteiten. De VU verzorgt 44 bacheloropleidingen en 93 masteropleidingen. Op De Vrije Universiteit is in in korte tijd veel veranderd. De samenstelling van de bestuurlijke organen is sterk gewijzigd. De raad van toezicht is nagenoeg geheel vernieuwd. Het college van bestuur kent een nieuwe rector magnificus en een nieuwe voorzitter. In de afgelopen jaren is ook een aantal nieuwe decanen aangetreden. De VU heeft twaalf faculteiten: 1. de Faculteit der Godgeleerdheid (FGG) 2. de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH) 3. de Faculteit der Geneeskunde, onderdeel VUmc (GNK) 4. de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) 5. de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) 6. de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) 7. de Faculteit der Letteren (LET) 8. de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) 9. de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 10. de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek (FPP) 11. de Faculteit der Wijsbegeerte (WIJS) 12. de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) Die breedte laat onverlet dat er binnen elk van deze clusters keuzes worden gemaakt. De VU richt haar onderwijs en onderzoek op de volgende vier thema s: > > Human Health and Life Sciences (H2LS) > > Science for Sustainability (S4S) > > Connected World > > Professional Services De missie van de VU luidt als volgt: De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In haar naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU onderwijs en onderzoek vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn: Persoonlijk, Open en Verantwoordelijk. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 15

16 3.3 Kengetallen per Studentenaantallen Totaal aantal studenten (2013) Ba studenten (2013) Ma studenten (2013) Waarvan internationale studenten (2013) (B) 961 (M) Opleidingen Totaal aantal opleidingen Bacheloropleidingen (2013) Masteropleidingen (2013) Researchmasteropleidingen (2013) Postinitiële opleidingen (2013) Verleende diploma s Ba (2013) Ma (2013) Personeel Totaal (2013) Wetenschappelijk Personeel Ondersteunend Personeel 3037 (2299 fte) 1812 (1467 fte) Financiën Totaal budget (2010) Totaal budget (2013) NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

17 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 17

18 Hoofdstuk 4 Beoordeling per standaard

19 4.1 Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs De instelling beschikt over een breed gedragen visie op de kwaliteit van haar onderwijs en op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. A. Bevindingen De commissie heeft bij haar onderzoek op basis van deze standaard in het bijzonder gelet op de ontwikkeling van de visie op onderwijs en de visie op onderwijskwaliteit binnen de VU. Daarnaast heeft de commissie aandacht besteed aan het draagvlak dat binnen de instelling bestaat voor deze visie en de vertaling daarvan naar de faculteiten en opleidingen. Bij het onderzoek naar deze standaard is eveneens gekeken naar de elementen waaruit de kwaliteitscultuur blijkt. De VU maakt een onderscheid tussen de visie op onderwijs en de visie op onderwijskwaliteit. Deze twee hangen samen maar vertegenwoordigen een eigen invalshoek op de kwaliteit van het onderwijs. Als visie op onderwijs is vastgelegd wat de VU beschouwt als goed onderwijs. De visie op onderwijskwaliteit beschrijft het kwaliteitszorgsysteem waartoe ook aspecten van de kwaliteitscultuur worden gerekend. In deze eerste standaard gaat het met name om de visie op onderwijs. Die visie is in verschillende documenten vastgelegd. De VU beschikt over een lange termijnvisie die is vastgelegd in het document: Visie VU Om daaraan concreet invulling te geven is deze visie uitgewerkt in het Instellingsplan. Het afgelopen instellingsplan: VU is verder kijken beslaat de periode In het instellingsplan komt eerst de vraag aan de orde wie en wat de Vrije Universiteit in de 21e eeuw met haar onderwijs wil bereiken. Vervolgens worden de speerpunten geformuleerd in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de VU-identiteit beschreven en worden kernwaarden geformuleerd. Er vindt een vertaling plaats van de ambities van de VU naar meer concrete doelstellingen en beleidsmaatregelen op het terrein van onderzoek en bacheloren masteronderwijs, bedrijfsvoering, voorzieningen en huisvesting. Daaraan is een implementatieplan en een financieel kader gekoppeld. In het Instellingsplan worden aan de hoofddoelstellingen meetbare prestatie-indicatoren verbonden aan de hand waarvan de realisatie kan worden vastgesteld. De implementatie van de doelstellingen op het terrein van onderwijskwaliteit vindt plaats in het kader van een gestructureerd programma dat wordt aangeduid met de Onderwijsagenda. Daarvan is verslag gedaan in het document Onderwijs agenda: Onderwijs op Koers waarin wordt teruggekeken naar de resul- taten uit 2013 en vooruitgeblikt naar de doelen voor Daarnaast zijn de doelstellingen vastgelegd in de prestatieafspraken (juni 2012). De centrale kaders voor het onderwijs zijn binnen de VU vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. De commissie heeft aan de hand van oudere versies van dit Handboek kunnen vaststellen dat binnen de VU al lang gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een visie. Het collegejaar werd uitgeroepen als Jaar van de Onderwijsvisie. In de laatste versie van het Handboek uit 2014 wordt het instellingplan als uitgangspunt voor de visie op onderwijs genomen. Bij een extern uitgevoerde proefaudit in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (Proefaudit Instellingstoets kwaliteitszorg, Vrije Universiteit, QANU, januari 2013), is door een externe commissie geconstateerd dat de onderwijsvisie niet voldoende helder was verwoord door de instelling. Deze commissie stelde vast dat verspreid over verschillende documenten diverse componenten werden benoemd, maar dat de samenhang onvoldoende duidelijk was en geen prioritering in projecten en plannen zichtbaar was. Daarnaast was een bevinding van deze commissie dat de visie door de verschillende gesprekspartners niet goed kon worden verwoord. De proefaudit van begin vorig jaar heeft als een wake up call gewerkt, zo heeft de huidige Commissie ervaren. De kritische uitkomsten hebben binnen de Vrije Universiteit de noodzaak onderstreept kritisch naar zichzelf te kijken, onderwijs prioriteit te geven en daarop een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Ook de serie interne audits die de afgelopen jaren instellingsbreed zijn uitgevoerd heeft duidelijk gemaakt dat er veel te verbeteren viel ( Onderwijskwaliteit: Onze zorg : begin 2012, begin 2013 en begin 2014). De nieuwe rector, die in mei 2013 aantrad, is voortvarend met deze conclusies aan het werk gegaan. Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een gezamenlijke en breed gedragen visie op onderwijs. De kernwaarden van de VU zijn daarbij een centraal uitgangspunt geweest; in vele sessies met de medewerkers op alle niveaus is de discussie over de visie van de VU gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte versie van de visie op onderwijs die vervolgens aan alle gremia, waaronder de medezeggenschap, is voorgelegd. De wijze waarop dit proces is vormgegeven draagt bij aan het grote draagvlak dat de commissie aantrof voor de visie op onderwijs. Dat draagvlak wordt ook bevestigd door de interne audits. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 19

20 Het college van bestuur spreekt in dit licht over een kanteling die heeft plaatsgevonden. Er is binnen de instelling de wil kritisch te kijken naar de kwaliteit van onderwijs. De commissie constateert dat er nu ook draagvlak is voor de noodzakelijke veranderingen. De meest recente en aangescherpte visie op onderwijs van de VU stamt uit januari De nieuwe visie is aan de ene kant duidelijk een weerslag van de visie die in het Instellingsplan werd geformuleerd, maar is daarnaast ook opgehaald uit de faculteiten. Het draagvlak voor de visie is daarmee substantieel sterker geworden. De commissie constateert dat alle gesprekspartners zich nu ook echt eigenaar voelen van de nieuwe visie. De uitgangspunten van deze visie zijn de kernwaarden: open, verantwoordelijk en persoonlijk. De kernwaarden zijn zowel richtinggevend als een uitdrukking van de eigen identiteit van de Vrije Universiteit. Uit de documenten en de gesprekken blijkt dat deze waarden duidelijk zijn terug te vinden in de academische cultuur en het beleid van de VU. Gesprekspartners konden met voorbeelden aantonen dat deze waarden concrete invulling krijgen en herkend worden als centrale waarden van de VU. Onder meer worden de volgende voorbeelden gegeven. De VU is een open academische gemeenschap die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. Het persoonlijke krijgt invulling in het onderwijs via persoonlijke begeleiding bij het afstudeerproject, maar ook bij kleinschalige onderwijsvormen zoals werkcolleges en practica. Daarnaast leren studenten om een inhoudsvolle bijdrage aan de academische gemeenschap en de samenleving waarvan de universiteit deel uitmaakt. Community service is daar een belangrijke invulling van. Hiermee komt de VU-kernwaarde verantwoordelijk bijvoorbeeld tot zijn recht. De realisatie van deze waardes is niet altijd concreet meetbaar. Er wordt bij de ontwikkeling van evaluatie instrumenten echter wel bekeken of zinvolle indicatoren kunnen worden bepaald. Onderdelen van de visie op onderwijs die onderscheidend zijn voor de VU en waarvan de implementatie kan worden nagevolgd zijn de volgende vijf punten: 1. De verwevenheid van onderzoek en onderwijs. 2. Een intensief en uitdagend studieklimaat. 3. Ruimte voor excellentie en het ontplooien van talenten. 4. Flexibilisering van het onderwijs. 5. Meer zichtbare waardering onderwijsprestaties. De commissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de visie op onderwijs binnen de faculteiten. In de eerste plaats is aan de hand van de resultaten van de interne audit vastgesteld dat alle faculteiten beschikken over een visie die aansluit bij de centrale visie op onderwijs. (bij twee faculteiten is een nieuwe visie in ontwikkeling). In centraal beleid gestolde elementen van de visie worden vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. Daarnaast bleek uit de gesprekken dat het centrale beleid goed is afgestemd met de faculteiten. Er is wel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. In de tweede plaats heeft de commissie twee faculteiten nader onder de loep genomen. Bij FEWEB is de onderwijsvisie richtinggevend geweest bij de recente herziening van de bachelorprogramma s. De visie van de FALW moet geplaatst worden in de recente ontwikkelingen gericht op het tot stand brengen van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), een nauwere samenwerking tussen de drie Amsterdamse Science faculteiten. In dit proces is het een uitdaging geweest om de onderwijsvisie van de VU te combineren en in enige mate in overeenstemming te brengen met de visie van de UvA. Vele maar niet alle uitgangspunten die vastliggen in de VU visie konden een plaats krijgen in de gezamenlijke visie. De ambitie om tot een volledige fusie van de drie faculteiten te komen kon uiteindelijk eind 2013 niet worden gerealiseerd. De visie op onderwijskwaliteit verwijst naar het kwaliteitszorgsysteem. Het kwaliteitszorgsysteem heeft als uitgangspunt dat onderwijskwaliteit zowel wordt geleverd door aan prestatiecriteria te voldoen als door continu te werken aan verbetering. Het kwaliteitszorgsysteem wordt beschreven aan de hand van vier begrippen: i) presteren, ii) verbeteren, iii) de verbetermotor en iv) mensen en het systeem. Presteren betekent het voldoen aan de gestelde prestatie- en kwaliteitscriteria. De VU plaatst het begrip kwaliteitszorg (van het onderwijs) duidelijk in het verbeterperspectief door te werken aan thematische verbeteringen. De verbetermotor staat voor de integrale aanpak van kwaliteit waarin het prestatie- en verbeterperspectief worden gecombineerd. Die integrale aanpak is ook terug te vinden in het Instellingsplan en het werken aan kwaliteit vanuit de planning- en control cyclus. Mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit. De VU schrijft: Elk individu levert door zijn of haar eigen professionaliteit, door hoge kwaliteitseisen aan eigen onderwijs of ander werk, door reflectie op eigen werk, een bijdrage aan de kwaliteit van het geheel van het onderwijs aan de VU. Sleutelwoorden zijn voor de VU: consistentie van beleid, communicatie en professionaliseringsbeleid. 20 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen 11 oktober 2016 nuao r nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg datum 24 oktober 2017 onderwerp Besluit instellingstoets kwaliteitszorg van de Radboud

Nadere informatie

23 januari 2014 versie 0.2.

23 januari 2014 versie 0.2. Onderwijskwaliteit onze zorg (III) Rapportage interne audit kwaliteitszorg 2 januari 2014 versie 0.2. 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2. Opzet derde interne audit... 5 2.1. Doelstelling en vraagstelling...

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Human Health and Life Sciences (H2LS)

Human Health and Life Sciences (H2LS) (H2LS) Werkconferentie VU 16 april 2015 Margreeth van der Meijde, vice decaan onderwijs VUMC H2LS Strategische doelstelling VU en VUmc excelleren met onderzoek en onderwijs binnen het domein H2LS. Er wordt

Nadere informatie

Kwaliteit is van Iedereen ( ). Avans Integrale Kwaliteitszorg Raamwerk (2006).

Kwaliteit is van Iedereen ( ). Avans Integrale Kwaliteitszorg Raamwerk (2006). Conceptvragenlijst functioneren kwaliteitssysteem Versie diensteenheden Beschrijving opdrachtgever Paul Rupp, voorzitter Regiegroep IKZ opdrachtnemer Marco Cornelissen en Amber Verrycken link met andere

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Dossier. Accreditatie. Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs

Dossier. Accreditatie. Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs Dossier Accreditatie Studeren met een functiebeperking in de accreditatie van het hoger onderwijs Lex Jansen handicap en + Anita studie, van Dossier Boxtel Accreditatie, december 2011 1 Samenvatting Het

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg ,nuao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie >es Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg Gegevens Instelling Locaties datum Datum aanvraag 26 april 2016 Datum locatiebezoeken

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde. 2d r 2 de ronde

Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde. 2d r 2 de ronde Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde En 6 september 2013 2d r 2 de ronde Inhoud 1 Opzet 4 2 Onderwerpen instellingsreview 6 2.1 Onderwerp 1: visie en beleid 6 2.2

Nadere informatie

Jan Vijge. Maastricht University. Maastricht University. Tijdpad. Oriëntatie en. Wat zijn de BSC, kwetsbaar, wat zijn de risico s?

Jan Vijge. Maastricht University. Maastricht University. Tijdpad. Oriëntatie en. Wat zijn de BSC, kwetsbaar, wat zijn de risico s? Even voorstellen: Ervaringen instellingstoets Universiteit Maastricht Door Alexandra Rosenbach en Jan Vijge Alexandra Rosenbach Beleidsmedewerker Office Jan Vijge Internal auditor / intern organisatieadviseur

Nadere informatie

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013

Welkom. Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Welkom Wat komt er terecht van de aanbevelingen (inmiddels accreditatie-eisen) van de Commissie Maatstaf? Nationale Dyslexie Conferentie 2013 Expertisecentrum handicap + studie Lex Jansen www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Advies Vrije Universiteit

Advies Vrije Universiteit Advies Vrije Universiteit De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Vrije Universiteit (hierna VU) dat het College van Bestuur met zijn brieven van 4 mei 2012 (kenmerk

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Advies Radboud Universiteit Nijmegen

Advies Radboud Universiteit Nijmegen Advies Radboud Universiteit Nijmegen De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Radboud Universiteit Nijmegen (hierna RUN) dat het College van Bestuur met zijn brieven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Kader Instellingsreview. - Vlaanderen

Kader Instellingsreview. - Vlaanderen Kader Instellingsreview - Vlaanderen 2015-2017 20 maart 2015 pagina 2 Inhoud 1 Opzet 4 2 Beoordelingskader 5 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 3.1 Beoordelingsschaal voor de standaarden 6 3.2 Beslisregels

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview. - Vlaanderen

Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview. - Vlaanderen Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview - Vlaanderen 2015-2017 14 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Werkwijze instellingsreview 3 2.1 Samenstelling van de reviewcommissie 3 2.2 Planning bestuurlijk

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader

Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool Toezichtkader 1 Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool 2 INLEIDING 3 De Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool formuleert in dit de inhoudelijke uitgangspunten van zijn toezicht en de manier waarop hij daaraan invulling

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs

Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs Bijzonder kenmerk Duurzaam hoger onderwijs September 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naamswijziging 3 3 Bijzonder kenmerk volgt reguliere procedure 3 4 Relatie met keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs: AISHE

Nadere informatie

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term Handreiking voor de adjunct-directeuren Iedere bachelor- of masteropleiding in de FWN wordt aangestuurd door een adjunct-directeur. Een adjunct-directeur kan meerdere opleidingen aansturen. Hij heeft hierbij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie In het EQUAL Request project wordt getracht de participatie van het individu in het eigen reïntegratietraject te vergroten. Hiervoor moet het individu

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en accreditatie

Kwaliteitszorg en accreditatie Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Proefaudit. Instellingstoets kwaliteitszorg, Vrije Universiteit. QANU, januari QANU / Proefaudit Instellingstoets kwaliteitszorg, VU

Proefaudit. Instellingstoets kwaliteitszorg, Vrije Universiteit. QANU, januari QANU / Proefaudit Instellingstoets kwaliteitszorg, VU Proefaudit Instellingstoets kwaliteitszorg, Vrije Universiteit QANU, januari 2013 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP?

DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP? DE GECONCRETISEERDE VU ONDERWIJSVISIE, EEN HANDVAT VOOR ACADEMISCH BURGERSCHAP? Gerhard van de Bunt, FSW Joke van Saane, GGL Marjolein Zweekhorst, FALW Inge van Wijk, VUmc SMS 2 Concretisering VU Onderwijsvisie

Nadere informatie

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR PROFIEL RECTOR MAGNIFICUS, LID COLLEGE VAN BESTUUR Over de Vrije Universiteit (VU) Sinds haar oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap bedrijven. De VU is een open

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Adviesrapport. Universiteit Leiden. Instellingstoets kwaliteitszorg 24 mei 2013

Adviesrapport. Universiteit Leiden. Instellingstoets kwaliteitszorg 24 mei 2013 Adviesrapport Universiteit Leiden Instellingstoets kwaliteitszorg 24 mei 2013 Adviesrapport Universiteit Leiden Instellingstoets kwaliteitszorg 24 mei 2013 NVAO Adviesrapport Universiteit Leiden 3 Inhoud

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Bevragingslast beperken en toezicht verrijken Context

Bevragingslast beperken en toezicht verrijken Context Docenten en medewerkers in het hoger onderwijs hebben te maken met veel vormen van interne en externe verantwoording; dat belast het primaire proces. Kan het misschien anders zo vroegen de Inspectie van

Nadere informatie

Aanvullend Adviesrapport. Vrije Universiteit Amsterdam. Instellingstoets kwaliteitszorg

Aanvullend Adviesrapport. Vrije Universiteit Amsterdam. Instellingstoets kwaliteitszorg Aanvullend Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 26 mei 2016 Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Samenstelling van de auditcommissie

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013

: 180 ECTS en 60 ECTS : 12 december 2011 '. 25 en 26 januari 2012 : 21 juni 2012 : 7 mei 2013 nederlands - vlaamse accredttatieorganisatie Oordeel Positief onvoorwaardelijk oordeel over de aanvragen toets nieuwe opleid ng van de: wo-bachelor Business & Economics; wo-bachelor Accountancy and Gontrolling

Nadere informatie

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn NVAO Afdeling Nederland Augustus 2017 Deze richtlijn beschrijft de uitvoering van de praktijktoets behorend bij

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Reglement. Accreditatie voor Permanente Educatie. I A P E Instituut Accreditatie voor Permanente Educatie. juni 2008

Reglement. Accreditatie voor Permanente Educatie. I A P E Instituut Accreditatie voor Permanente Educatie. juni 2008 I A P E Instituut Accreditatie voor Permanente Educatie Reglement Accreditatie voor Permanente Educatie juni 2008 1/11 Inhoud 1 Opbouw van het accreditatie-traject 2 Inhoudelijke toetsing 2.1 Opzet 2.2

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

Accreditatie 3.0 en peer review

Accreditatie 3.0 en peer review Accreditatie 3.0 en peer review Seminar verduurzaming peer review Paul Zevenbergen 22 november 2016 Twee onderwerpen Nieuwe accreditatiestelsel ( 3.0 ) Eigen peer review in relatie tot NVAO accreditatie

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie