Vrije Universiteit Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije Universiteit Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014

2

3 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 3

4 Inhoud

5 1 Samenvattend advies 6 2 Verantwoording Samenstelling van de auditcommissie Werkwijze van de commissie Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 12 3 Beschrijving van de instelling Algemene gegevens Profiel van de instelling Kengetallen per Beoordeling per standaard Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs Standaard 2: Beleid Standaard 3: Resultaten Standaard 4: Verbeterbeleid Standaard 5: Organisatie-en beslissingstructuur 30 5 Adviezen ter verbetering 34 6 Overzicht van het advies 36 Bijlage 1: Samenstelling van de commissie 38 Bijlage 2: Programma s van de locatiebezoeken 42 Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten 48 Bijlage 4: Lijst met afkortingen 50 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 5

6 Hoofdstuk 1 Samenvattend advies

7 De commissie constateert dat in de afgelopen jaren binnen de Vrije Universiteit hard is gewerkt aan een scherpere visie op onderwijs, aan het versterken van het systeem van interne kwaliteitszorg en aan het uitbouwen van de kwaliteitscultuur. De commissie is onder de indruk van de reeds behaalde resultaten. In de afgelopen periode werden belangrijke aanpassingen in het onderwijs doorgevoerd, werd de kwaliteitszorg verbeterd, werd de organisatie geprofessionaliseerd en werden de voorzieningen vernieuwd. De commissie heeft vastgesteld dat over de volle breedte van de instelling een sterke urgentie wordt gevoeld om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Aan die kwaliteitsverbetering wordt nu vanuit gedeelde uitgangspunten en in gezamenlijkheid gewerkt. De verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt ondersteund door het versterken van het kwaliteitszorgsysteem. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat in een aantal belangrijke opzichten het brede draagvlak voor de visie en de maatregelen om op verschillende terreinen verbeteringen tot stand te brengen van recente datum zijn. De resultaten hiervan kunnen nu nog niet in volle omvang worden vastgesteld. Daarnaast is de organisatie in transitie en moeten enkele voorgenomen wijzigingen in het organisatiemodel nog worden geëffectueerd. De uitwerking en implementatie van de maatregelen voor kwaliteitsverbetering en het kwaliteitszorgsysteem zijn daarmee nog niet afgerond. De eerste resultaten en de inrichting van het systeem zijn naar het oordeel van de commissie wel in het stadium dat een positieve instellingstoets kwaliteitszorg kan worden toegekend onder een aantal eenduidig toetsbare voorwaarden. De commissie acht het realistisch dat de universiteit daar binnen twee jaar aan kan voldoen. Op grond van haar onderzoek adviseert de commissie de NVAO daarom een positief besluit onder voorwaarden te nemen. Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs De meest recente en aangescherpte visie op onderwijs van de VU stamt uit januari De nieuwe visie is aan de ene kant duidelijk een weerslag van de visie die eerder in het Instellingsplan werd geformuleerd, maar is daarnaast ook opgehaald uit de faculteiten. Het draagvlak voor de visie is daarmee substantieel sterker geworden. De commissie constateert dat alle gesprekspartners zich nu ook echt eigenaar voelen van de nieuwe visie. De commissie heeft waardering voor de expliciete wijze waarop de eigen identiteit van de VU is vastgelegd in drie kernwaarden: open, verantwoordelijk en persoonlijk. Die kernwaarden worden breed gedragen en blijken een belangrijke referentie voor medewerkers bij de ontwikkeling van beleid en de inrichting en het verzorgen van het onderwijs. Deze kernwaarden zijn minder goed te vatten in meetbare indicatoren, maar vormen een goede oriëntatie in de discussie over de kwaliteit van het onderwijs. De kernwaarden zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscultuur binnen de VU. Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een ge zamenlijke en breed gedragen visie op onderwijs. De kernwaarden van de VU zijn daarbij een centraal uitgangspunt; in vele sessies met de medewerkers op alle niveaus is de discussie over de visie van de VU gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte versie van de visie op onderwijs die vervolgens aan alle gremia, waaronder de medezeggenschap, is voorgelegd voor advies. De commissie stelt vast dat de instelling zich heeft ingezet om een duidelijke onderwijsvisie te ontwikkelen. De wijze waarop dit proces is vormgegeven, draagt bij aan het grote draagvlak dat de commissie aantrof voor deze visie. Dat draagvlak wordt ook bevestigd door de interne audits die de VU de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Het college van bestuur bevordert actief een kwaliteitscultuur waarin het vanzelfsprekend is verantwoording af te leggen. Daarbij zijn gedeelde kernwaarden richtinggevend en dragen soft controls bij aan het streven naar kwaliteit. De commissie komt tot de conclusie dat de VU voldoet aan standaard 1. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 7

8 Standaard 2: Beleid De commissie heeft een concrete vertaling van de visie naar het gevoerde beleid aangetroffen. De VU heeft in de Onderwijs agenda verbetermaatregelen en structurele herzieningen in het onderwijs uitgewerkt. Het personeelsbeleid is eveneens duidelijk en gedetailleerd uitgeschreven in een aantal nota s. De diensten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de voorzieningen werken de activiteiten uit in gezamenlijke programma s zoals bijvoorbeeld het programma Ondersteunen Studeren en Doceren (OSD). Er is een campusvisie We ontmoeten elkaar op de campus uitgewerkt. Naast de lange termijn projecten zijn ook korte termijn projecten gestart om meer urgente problemen weg te nemen. Het vastgestelde centrale beleid wordt opgenomen in het Handboek Onderwijskwaliteit en is daarmee breed toegankelijk voor alle medewerkers. De commissie heeft vastgesteld dat de VU beleid heeft geformuleerd voor de ondersteuning van studenten met een functiebeperking. Uit het gesprek met de delegatie van studenten met een functiebeperking blijkt dat het beleid wordt uitgevoerd. Het is de commissie in de eerste plaats opgevallen dat de studenten zich welkom voelen bij de VU, in overeenstemming met de kernwaarden: open en persoonlijk. De commissie stelt vast dat er nog een aantal verbeteringen mogelijk zijn. Studenten met een functiebeperking moeten nog te vaak de toegezegde voorzieningen opnieuw aanvragen en aan docenten regelmatig opnieuw uitleggen waarom die voorzieningen nodig zijn. De commissie heeft aandacht besteed aan de wijze waarop bij de onderwijsvernieuwing rekening wordt gehouden met de verwachtingen en ontwikkelingen in het werkveld. De opleidingen van de VU hebben een werkveldadviesraad. Via deze werkveldadviesraad houdt een opleiding contact met het werkveld waarvoor de opleiding opleidt en wordt bewaakt of de eindtermen van de opleiding nog in voldoende mate aansluiten op de behoefte van het afnemend werkveld. De commissie heeft daarvan een aantal goede voorbeelden gezien. De commissie stelt vast dat de visie adequaat is vertaald in beleid. De commissie oordeelt dat de VU aan standaard 2 voldoet. Standaard 3: Resultaten Het kwaliteitszorgsysteem van de VU kent verschillende instrumenten. Binnen de opleidingen worden vakevaluaties met gestandaardiseerde vragenlijsten ingezet, worden gesprekken met studenten(panels) en/of docenten gevoerd, is er ruimte voor observatie van onderwijs en worden tentamenresultaten geanalyseerd. Daarnaast maakt de curriculumevaluatie onderdeel uit van het instrumentarium. Er wordt verder veel belang gehecht aan de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De VU heeft veel geïnvesteerd in het verbeteren van managementinformatie. Onder de naam Mijn Informatie VU (MIVU) is een informatiesysteem ontwikkeld dat gegevens zou moeten betrekken uit verschillende bronsystemen en op een geaggregeerde manier zichtbaar maken op de verschillende bestuursniveaus. Dat systeem is nog volop in ontwikkeling, zodat het nog niet voldoende helder is of alle betrokkenen ook daadwerkelijk kunnen beschikken over de juiste managementinformatie. De commissie stelt vast dat het van belang is dat op alle niveaus deze informatie beschikbaar is zodat de instelling in staat is te handelen om de kwaliteit van haar opleidingen waar nodig te verbeteren. De interne evaluatiesystematiek is recent verder versterkt door de invoering van een midterm review. Vanaf 2014 vindt halverwege de zesjarige accreditatiecyclus standaard voor elke opleiding deze midterm review plaats. De systematiek van evaluaties, managementinformatie en verantwoording is de afgelopen twee jaar duidelijk verbeterd. De resultaten en effecten van dit nieuwe systeem zijn nu nog niet goed te beoordelen. De commissie concludeert in dit verband dat standaard 3 ten dele voldoet. Standaard 4: Verbeterbeleid Het verbeterbeleid heeft in het kwaliteitszorgsysteem van de Vrije Universiteit een duidelijke plaats. De beoogde verbetermaatregelen worden vastgelegd in de jaarplannen. Op het niveau van de opleiding wordt gewerkt met een combinatie van een jaarverslag en een jaarplan. In het jaarverslag en jaarplan blikt de opleidingsdirecteur terug op de relevante resultaten en geeft aan welke eventuele verbeteracties worden ingezet. Deze verbeteractiviteiten worden opgenomen in de planning- en control cyclus binnen de faculteit. Dit systeem herhaalt zich op het niveau van de instelling waar facultaire jaarplannen worden besproken en opgevolgd. 8 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

9 Het panel heeft verschillende voorbeelden van gestructureerde verbeterprogramma s aangetroffen. Naast programma s die betrekking hebben op de instelling heeft de commissie in de trails een goed beeld kunnen krijgen van een aantal verbeterprogramma s die op het niveau van de opleidingen tot goede resultaten hebben geleid. Hoewel de commissie van oordeel is dat de formele procedures rond evaluatie en verantwoording beter zijn ingericht dan voorheen en goed worden doorlopen, moet de commissie tegelijkertijd constateren dat veel verbeteracties overwegend reactief zijn, terwijl van een goed werkend kwaliteitszorgsysteem mag worden verwacht dat proactief problemen kunnen worden voorkomen. Er zijn wel goede ontwikkelingen maar de resultaten kunnen nog niet worden vastgesteld. De commissie is daarom van oordeel dat de VU ten dele voldoet aan standaard 4. Standaard 5: Organisatie- en beslissingsstructuur De organisatie- en beslis singsstructuur is in ontwikkeling. De instelling heeft helder beschreven hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nu zijn verdeeld en in de toekomst zullen worden verdeeld, op welke wijze de besluitvorming nu plaatsvindt en in de toekomst zal plaatsvinden. Echter, de nieuwe organisatie- en beslissingsstructuur is nog niet goedgekeurd, en er is daardoor nog geen ervaring mee opgedaan. Gezien deze onzekerheid over de uiteindelijke inrichting van de organisatie- en beslissingsstructuur beoordeelt de commissie standaard 5 als voldoet ten dele. Concluderend stelt de commissie vast dat twee standaarden voldoen en dat de overige drie standaarden ten dele voldoen. Op grond van haar afwegingen bij deze standaarden adviseert de commissie het bestuur van de NVAO de aanvraag voor de instellingstoets van de Vrije Universiteit Amsterdam positief onder voorwaarden te beoordelen. De commissie weegt daarbij dat de evaluatieresultaten, de verbetermaatregelen en de organisatie- en beslisstructuur in belangrijke mate voldoen aan de standaard. In de recente jaren zijn grote stappen gezet die veel vertrouwen geven. De commissie kan echter nog niet vaststellen dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs voldoende is geborgd. Dat kan alleen aan de hand van de toekomstige resultaten van dit beleid worden vastgesteld. Daar komt bij dat de Vrije Universiteit in het recente verleden op een aantal terreinen te laat heeft ingegrepen en kwaliteitsproblemen die bleken uit externe evaluaties niet eerder zelf onderkend en hersteld had. Op dat moment functioneerde het kwaliteitszorgsysteem nog niet adequaat. De commissie stelt in het licht van haar advies drie voorwaarden bij haar positieve oordeel. > > In relatie tot standaard 3 (Resultaten): de VU dient aan te tonen dat als onderdeel van de planning en control cyclus alle opleidingen een curriculumevaluatie hebben uitgevoerd. Daarnaast moet de midterm review uitgevoerd zijn voor die opleidingen waarvan de midterm valt in de periode waarin de voorwaarden gerealiseerd moeten worden (halverwege de looptijd van de accreditatie). > > In relatie tot standaard 4 ( Verbetermaatregelen): de VU dient aan te tonen dat risicosignalering een duidelijke plek heeft gekregen in het Handboek Onderwijskwaliteit, in het onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk. De indicaties voor risico s zijn duidelijk geformuleerd. De wijze waarop deze worden gerapporteerd ligt vast. Daarnaast wordt concreet aangegeven wat de werkwijze is bij gesignaleerde risico s, wie verantwoordelijk is en op welke wijze wordt bewaakt dat gesignaleerde risico s worden weggenomen en dat deze werkwijze waar nodig ook in de praktijk wordt toegepast. Tevens moet aantoonbaar gevolg gegeven zijn aan de resultaten van de midterm reviews en curriculumevaluaties. > > In relatie tot standaard 5 (Organisatie- en beslisstructuur): de VU dient een vastgestelde en geïmplementeerde beschrijving van de organisatie- en beslissingsstructuur te geven, met een reflectie op het bereiken van de doelen die daarmee worden beoogd; die structuur moet ook instellingsbreed zijn ingevoerd. Evaluatie van deze voorwaarden; binnen twee jaar. Den Haag, 8 juli 2014 Namens de commissie ter beoordeling van de Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr. ir. J. Ritzen (voorzitter) Drs. F.J.M. Wamelink (secretaris) NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 9

10 Hoofdstuk 2 Verantwoording

11 2.1 Samenstelling van de auditcommissie De auditcommissie is als volgt samengesteld: > > Prof. dr. ir. J. Ritzen, Professor in International Economics of Science, Technology and Higher Education aan de Universiteit Maastricht, UNU-Merit/Graduate School of Governance, voormalig Minister OCW en Voorzitter van het college van bestuur van de UM (voorzitter); > > Florine Boeding, student Communicatie & Organisatie (MA) aan de Universiteit Utrecht (student-lid): > > Prof. dr. T van Haaften, voormalig vicerector Magnificus Universiteit Leiden en hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands (lid); > > Ir. E. Schaper, algemeen directeur van de FNV, voormalig algemeen directeur Hogeschool van Hall Larenstein (lid); > > Prof. dr. M. Vervenne, Oud-Rector Universiteit Leuven (KU Leuven) en hoogleraar Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (lid). > > Dr. S.E.A. van Galen, procescoördinator NVAO > > Drs. F.J.M. Wamelink, secretaris In bijlage 1 zijn de Cv s van de commissieleden opgenomen. 2.2 Werkwijze van de commissie Voorbereidingen Op 28 mei 2013 en 8 november 2013 vond bestuurlijk overleg plaats tussen de NVAO en de Vrije Universiteit over de opzet van de instellingstoets Kwaliteitszorg. De basis voor deze instellingstoets vormen de Kritische Reflectie van de Vrije Universiteit (februari 2014) en het accreditatieportret dat door de NVAO is opgesteld op 28 februari Dit accreditatieportret bevat de accreditatiebesluiten en -oordelen en aanvragen voor een toets nieuwe opleiding voor zover die in het nieuwe stelsel tot stand zijn gekomen. Feitelijke gegevens zijn ter verificatie voorgelegd aan de instelling Bezoeken van de commissie aan de instelling De commissie heeft twee bezoeken aan de instelling gebracht van in totaal vijf dagen. Voorafgaand aan de bezoeken heeft de commissie op 14 maart 2014 een voorbereidende bespreking gehouden. Tijdens dit vooroverleg heeft de commissie de instelling verkend aan de hand van de kritische reflectie en de documentatie die de VU beschikbaar had gesteld. Het eerste, verkennende, bezoek vond plaats op 17 en 18 maart De commissie heeft tijdens het eerste bezoek onder andere gesproken met het college van bestuur (CvB), de raad van toezicht (RvT), de decanen, de portefeuillehouders onderwijs, de stafdiensten, studentenmedezeggenschap, docenten medezeggenschap en opleidingsdirecteuren. Op 17 maart 2014 heeft de commissie een open spreekuur gehouden. De VU heeft bij studenten en medewerkers bekendheid gegeven aan het spreekuur. Er hebben zich studenten, docenten en medewerkers gemeld voor het spreekuur.het verkennend bezoek werd afgesloten met een terugkoppeling aan het college van bestuur. De commissie heeft een tweede, verdiepend, bezoek aan de instelling gebracht op 22, 23 en 24 april De commissie heeft tijdens dit bezoek een aantal audit trails uitgevoerd waaronder vier verticale en een horizontale trail. De horizontale trail kent twee onderdelen: 1. explicitering van de visie op onderwijskwaliteit, de wijze waarop die visie tot stand is gekomen en de nadere specificering van die visie binnen de verschillende organisatieonderdelen; 2. vertaling van de visie op onderwijskwaliteit naar verschillende beleidsterreinen. De commissie heeft in deze trail in de eerste plaats gezocht naar de actuele beschrijving van de visie op onderwijskwaliteit die de VU hanteert en die onderscheidend is. Daarnaast heeft de commissie de specifieke invulling van de centrale visie op kwaliteit binnen de verschillende organisatieonderdelen (faculteiten, opleidingen, diensten etc.) bestudeerd. Een van de vraagstellingen was bijvoorbeeld hoe de centrale visie terugkomt in de visiedocumenten op het niveau van faculteiten en opleidingen? In de tweede plaats heeft de commissie in deze horizontale trail willen navolgen of, en zo ja, in welke mate de visie op onderwijskwaliteit sturend is op de volgende beleidsterreinen: 1. de onderwijsveranderingsprocessen; 2. de verwevenheid van het onderwijs met het internationale beroepenveld, en; 3. het personeelsbeleid. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 11

12 De commissie heeft daarnaast twee verticale trails uitgevoerd naar de werking van de kwaliteitszorgcycli binnen de VU en de aansluiting tussen de cycli op verschillende niveaus aan de hand van twee opleidingen. Aandachtspunten in deze trails waren: (1) op welke wijze informatie over de onderwijskwaliteit van onder naar boven percoleert, door bijvoorbeeld de systematiek van de jaarverslagen en de bestuurlijke en portefeuille houders overleggen, en (2) op welke wijze er van boven naar beneden wordt gestuurd inzake de onderwijskwaliteit. Dit heeft de commissie onderzocht aan de hand van casuïstiek. De commissie heeft hiervoor de opleidingen Gezondheidswetenschappen/Health Sciences en International Business Administration gekozen. Een centrale vraag is of de kwaliteitszorgsystematiek voldoende waarborgen biedt problemen met de kwaliteit tijdig te identificeren en te onderkennen en adequaat verbeterbeleid te formuleren en effectief uit te voeren. Hierbij wilde de commissie ook zicht krijgen op de besluitvormingsstructuur en de managementinformatie die op de verschillende niveaus en in de verschillende overleggen beschikbaar zijn. Verder heeft de commissie twee verticale trails uitgevoerd naar de inrichting van de organisatie- en beslisstructuur, waarbij als casus is genomen de implementatie van het beleid rond de Academische kern binnen de faculteiten Geneeskunde en Exacte Wetenschappen. 2.3 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de Vrije Universiteit Amsterdam en een aantal kengetallen. Vervolgens geeft de commissie in hoofdstuk 4 haar oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de overwegingen van de commissie gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audit trails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audit trails betrokken opleidingen of programma s, maar om bepaalde aspecten daarvan, op basis waarvan de commissie is kunnen nagaan of de instelling in control is. In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem opgenomen. Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. Het rapport bevat verder vier bijlagen met: 1. informatie over de samenstelling van de commissie 2. het programma van de locatiebezoeken 3. een overzicht van de bestudeerde documenten en 4. een lijst met afkortingen Voorafgaand aan het tweede bezoek heeft de VU aanvullende documentatie beschikbaar gesteld via een elektronisch platform. De instelling heeft daarnaast in leeswijzers een toelichting gegeven op het materiaal. Tijdens het bezoek heeft de commissie wederom gesproken met het instellingsbestuur en met relevante delegaties per trail. Ter afsluiting van het tweede bezoek heeft de commissie haar bevindingen op hoofdlijnen mondeling teruggekoppeld aan het instellingsbestuur en andere genodigden. Op basis van de documentatie, het algemene onderzoek en de audit trails heeft de commissie haar overwegingen en oordelen geformuleerd. De secretaris heeft op basis hiervan een conceptadviesrapport opgesteld. Dit rapport is door de commissieleden van commentaar voorzien. Het adviesrapport is op 25 juni 2014 voor correctie van feitelijke onjuistheden naar de VU gestuurd, op 8 juli 2014 heeft de VU gereageerd, dit heeft geleid tot een beperkt aantal aanpassingen in de tekst. Op 8 juli is het definitieve rapport door de voorzitter vastgesteld. De agenda van de bezoeken is opgenomen in bijlage NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

13 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 13

14 Hoofdstuk 3 Beschrijving van de instelling

15 3.1 Algemene gegevens Land Instelling Locatie Status van de instelling Nederland Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Bekostigd 3.2 Profiel van de instelling De Vrije Universiteit (VU) is in 1880 opgericht met de intentie wetenschap te beoefenen in onafhankelijkheid van staat en kerk. De oprichters hadden daarbij vooral voor ogen kansen te bieden aan het protestants christelijk volksdeel om zich via een academische voorhoede te emanciperen. Kansen geven aan studenten die de capaciteiten en de wil hebben om een academische studie te voltooien is nog steeds de missie van de VU. Anno 2014 kenmerkt de academische gemeenschap van de VU zich door een grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. Studenten zijn wat dat betreft een getrouwe afspiegeling van de grootstedelijke en internationale omgeving waarin de VU opereert. De VU is een brede universiteit die met onderwijs en onderzoek in de vier grote wetenschapsclusters (alfa, bèta, gamma en medisch) van internationale betekenis wil zijn. De VU is het laatste decennium sterk gegroeid in studentaantallen. Het aantal studenten heeft zich na een piek in 2011 gestabiliseerd. Momenteel heeft de VU iets minder dan studenten en bijna medewerkers. Het onderwijs en onderzoek zijn georganiseerd in twaalf faculteiten. De VU verzorgt 44 bacheloropleidingen en 93 masteropleidingen. Op De Vrije Universiteit is in in korte tijd veel veranderd. De samenstelling van de bestuurlijke organen is sterk gewijzigd. De raad van toezicht is nagenoeg geheel vernieuwd. Het college van bestuur kent een nieuwe rector magnificus en een nieuwe voorzitter. In de afgelopen jaren is ook een aantal nieuwe decanen aangetreden. De VU heeft twaalf faculteiten: 1. de Faculteit der Godgeleerdheid (FGG) 2. de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (RCH) 3. de Faculteit der Geneeskunde, onderdeel VUmc (GNK) 4. de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) 5. de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) 6. de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) 7. de Faculteit der Letteren (LET) 8. de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) 9. de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 10. de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek (FPP) 11. de Faculteit der Wijsbegeerte (WIJS) 12. de Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW) Die breedte laat onverlet dat er binnen elk van deze clusters keuzes worden gemaakt. De VU richt haar onderwijs en onderzoek op de volgende vier thema s: > > Human Health and Life Sciences (H2LS) > > Science for Sustainability (S4S) > > Connected World > > Professional Services De missie van de VU luidt als volgt: De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In haar naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU onderwijs en onderzoek vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn: Persoonlijk, Open en Verantwoordelijk. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 15

16 3.3 Kengetallen per Studentenaantallen Totaal aantal studenten (2013) Ba studenten (2013) Ma studenten (2013) Waarvan internationale studenten (2013) (B) 961 (M) Opleidingen Totaal aantal opleidingen Bacheloropleidingen (2013) Masteropleidingen (2013) Researchmasteropleidingen (2013) Postinitiële opleidingen (2013) Verleende diploma s Ba (2013) Ma (2013) Personeel Totaal (2013) Wetenschappelijk Personeel Ondersteunend Personeel 3037 (2299 fte) 1812 (1467 fte) Financiën Totaal budget (2010) Totaal budget (2013) NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

17 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 17

18 Hoofdstuk 4 Beoordeling per standaard

19 4.1 Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs De instelling beschikt over een breed gedragen visie op de kwaliteit van haar onderwijs en op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. A. Bevindingen De commissie heeft bij haar onderzoek op basis van deze standaard in het bijzonder gelet op de ontwikkeling van de visie op onderwijs en de visie op onderwijskwaliteit binnen de VU. Daarnaast heeft de commissie aandacht besteed aan het draagvlak dat binnen de instelling bestaat voor deze visie en de vertaling daarvan naar de faculteiten en opleidingen. Bij het onderzoek naar deze standaard is eveneens gekeken naar de elementen waaruit de kwaliteitscultuur blijkt. De VU maakt een onderscheid tussen de visie op onderwijs en de visie op onderwijskwaliteit. Deze twee hangen samen maar vertegenwoordigen een eigen invalshoek op de kwaliteit van het onderwijs. Als visie op onderwijs is vastgelegd wat de VU beschouwt als goed onderwijs. De visie op onderwijskwaliteit beschrijft het kwaliteitszorgsysteem waartoe ook aspecten van de kwaliteitscultuur worden gerekend. In deze eerste standaard gaat het met name om de visie op onderwijs. Die visie is in verschillende documenten vastgelegd. De VU beschikt over een lange termijnvisie die is vastgelegd in het document: Visie VU Om daaraan concreet invulling te geven is deze visie uitgewerkt in het Instellingsplan. Het afgelopen instellingsplan: VU is verder kijken beslaat de periode In het instellingsplan komt eerst de vraag aan de orde wie en wat de Vrije Universiteit in de 21e eeuw met haar onderwijs wil bereiken. Vervolgens worden de speerpunten geformuleerd in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de VU-identiteit beschreven en worden kernwaarden geformuleerd. Er vindt een vertaling plaats van de ambities van de VU naar meer concrete doelstellingen en beleidsmaatregelen op het terrein van onderzoek en bacheloren masteronderwijs, bedrijfsvoering, voorzieningen en huisvesting. Daaraan is een implementatieplan en een financieel kader gekoppeld. In het Instellingsplan worden aan de hoofddoelstellingen meetbare prestatie-indicatoren verbonden aan de hand waarvan de realisatie kan worden vastgesteld. De implementatie van de doelstellingen op het terrein van onderwijskwaliteit vindt plaats in het kader van een gestructureerd programma dat wordt aangeduid met de Onderwijsagenda. Daarvan is verslag gedaan in het document Onderwijs agenda: Onderwijs op Koers waarin wordt teruggekeken naar de resul- taten uit 2013 en vooruitgeblikt naar de doelen voor Daarnaast zijn de doelstellingen vastgelegd in de prestatieafspraken (juni 2012). De centrale kaders voor het onderwijs zijn binnen de VU vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. De commissie heeft aan de hand van oudere versies van dit Handboek kunnen vaststellen dat binnen de VU al lang gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een visie. Het collegejaar werd uitgeroepen als Jaar van de Onderwijsvisie. In de laatste versie van het Handboek uit 2014 wordt het instellingplan als uitgangspunt voor de visie op onderwijs genomen. Bij een extern uitgevoerde proefaudit in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (Proefaudit Instellingstoets kwaliteitszorg, Vrije Universiteit, QANU, januari 2013), is door een externe commissie geconstateerd dat de onderwijsvisie niet voldoende helder was verwoord door de instelling. Deze commissie stelde vast dat verspreid over verschillende documenten diverse componenten werden benoemd, maar dat de samenhang onvoldoende duidelijk was en geen prioritering in projecten en plannen zichtbaar was. Daarnaast was een bevinding van deze commissie dat de visie door de verschillende gesprekspartners niet goed kon worden verwoord. De proefaudit van begin vorig jaar heeft als een wake up call gewerkt, zo heeft de huidige Commissie ervaren. De kritische uitkomsten hebben binnen de Vrije Universiteit de noodzaak onderstreept kritisch naar zichzelf te kijken, onderwijs prioriteit te geven en daarop een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Ook de serie interne audits die de afgelopen jaren instellingsbreed zijn uitgevoerd heeft duidelijk gemaakt dat er veel te verbeteren viel ( Onderwijskwaliteit: Onze zorg : begin 2012, begin 2013 en begin 2014). De nieuwe rector, die in mei 2013 aantrad, is voortvarend met deze conclusies aan het werk gegaan. Er is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een gezamenlijke en breed gedragen visie op onderwijs. De kernwaarden van de VU zijn daarbij een centraal uitgangspunt geweest; in vele sessies met de medewerkers op alle niveaus is de discussie over de visie van de VU gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een aangescherpte versie van de visie op onderwijs die vervolgens aan alle gremia, waaronder de medezeggenschap, is voorgelegd. De wijze waarop dit proces is vormgegeven draagt bij aan het grote draagvlak dat de commissie aantrof voor de visie op onderwijs. Dat draagvlak wordt ook bevestigd door de interne audits. NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam 19

20 Het college van bestuur spreekt in dit licht over een kanteling die heeft plaatsgevonden. Er is binnen de instelling de wil kritisch te kijken naar de kwaliteit van onderwijs. De commissie constateert dat er nu ook draagvlak is voor de noodzakelijke veranderingen. De meest recente en aangescherpte visie op onderwijs van de VU stamt uit januari De nieuwe visie is aan de ene kant duidelijk een weerslag van de visie die in het Instellingsplan werd geformuleerd, maar is daarnaast ook opgehaald uit de faculteiten. Het draagvlak voor de visie is daarmee substantieel sterker geworden. De commissie constateert dat alle gesprekspartners zich nu ook echt eigenaar voelen van de nieuwe visie. De uitgangspunten van deze visie zijn de kernwaarden: open, verantwoordelijk en persoonlijk. De kernwaarden zijn zowel richtinggevend als een uitdrukking van de eigen identiteit van de Vrije Universiteit. Uit de documenten en de gesprekken blijkt dat deze waarden duidelijk zijn terug te vinden in de academische cultuur en het beleid van de VU. Gesprekspartners konden met voorbeelden aantonen dat deze waarden concrete invulling krijgen en herkend worden als centrale waarden van de VU. Onder meer worden de volgende voorbeelden gegeven. De VU is een open academische gemeenschap die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid qua achtergrond, etniciteit, levensbeschouwing, politieke overtuiging en leer- en levensstijl. Het persoonlijke krijgt invulling in het onderwijs via persoonlijke begeleiding bij het afstudeerproject, maar ook bij kleinschalige onderwijsvormen zoals werkcolleges en practica. Daarnaast leren studenten om een inhoudsvolle bijdrage aan de academische gemeenschap en de samenleving waarvan de universiteit deel uitmaakt. Community service is daar een belangrijke invulling van. Hiermee komt de VU-kernwaarde verantwoordelijk bijvoorbeeld tot zijn recht. De realisatie van deze waardes is niet altijd concreet meetbaar. Er wordt bij de ontwikkeling van evaluatie instrumenten echter wel bekeken of zinvolle indicatoren kunnen worden bepaald. Onderdelen van de visie op onderwijs die onderscheidend zijn voor de VU en waarvan de implementatie kan worden nagevolgd zijn de volgende vijf punten: 1. De verwevenheid van onderzoek en onderwijs. 2. Een intensief en uitdagend studieklimaat. 3. Ruimte voor excellentie en het ontplooien van talenten. 4. Flexibilisering van het onderwijs. 5. Meer zichtbare waardering onderwijsprestaties. De commissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de visie op onderwijs binnen de faculteiten. In de eerste plaats is aan de hand van de resultaten van de interne audit vastgesteld dat alle faculteiten beschikken over een visie die aansluit bij de centrale visie op onderwijs. (bij twee faculteiten is een nieuwe visie in ontwikkeling). In centraal beleid gestolde elementen van de visie worden vastgelegd in het Handboek Onderwijskwaliteit. Daarnaast bleek uit de gesprekken dat het centrale beleid goed is afgestemd met de faculteiten. Er is wel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. In de tweede plaats heeft de commissie twee faculteiten nader onder de loep genomen. Bij FEWEB is de onderwijsvisie richtinggevend geweest bij de recente herziening van de bachelorprogramma s. De visie van de FALW moet geplaatst worden in de recente ontwikkelingen gericht op het tot stand brengen van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), een nauwere samenwerking tussen de drie Amsterdamse Science faculteiten. In dit proces is het een uitdaging geweest om de onderwijsvisie van de VU te combineren en in enige mate in overeenstemming te brengen met de visie van de UvA. Vele maar niet alle uitgangspunten die vastliggen in de VU visie konden een plaats krijgen in de gezamenlijke visie. De ambitie om tot een volledige fusie van de drie faculteiten te komen kon uiteindelijk eind 2013 niet worden gerealiseerd. De visie op onderwijskwaliteit verwijst naar het kwaliteitszorgsysteem. Het kwaliteitszorgsysteem heeft als uitgangspunt dat onderwijskwaliteit zowel wordt geleverd door aan prestatiecriteria te voldoen als door continu te werken aan verbetering. Het kwaliteitszorgsysteem wordt beschreven aan de hand van vier begrippen: i) presteren, ii) verbeteren, iii) de verbetermotor en iv) mensen en het systeem. Presteren betekent het voldoen aan de gestelde prestatie- en kwaliteitscriteria. De VU plaatst het begrip kwaliteitszorg (van het onderwijs) duidelijk in het verbeterperspectief door te werken aan thematische verbeteringen. De verbetermotor staat voor de integrale aanpak van kwaliteit waarin het prestatie- en verbeterperspectief worden gecombineerd. Die integrale aanpak is ook terug te vinden in het Instellingsplan en het werken aan kwaliteit vanuit de planning- en control cyclus. Mensen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit. De VU schrijft: Elk individu levert door zijn of haar eigen professionaliteit, door hoge kwaliteitseisen aan eigen onderwijs of ander werk, door reflectie op eigen werk, een bijdrage aan de kwaliteit van het geheel van het onderwijs aan de VU. Sleutelwoorden zijn voor de VU: consistentie van beleid, communicatie en professionaliseringsbeleid. 20 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012

Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 Hogeschool VHL Jaarverslag 2012 www.vanhall-larenstein.nl Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht VHL Voorwoord College van Bestuur VHL 1. Van Hall Larenstein

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie