Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit"

Transcriptie

1 Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit Versie : Customer Information (Den Haag) Auteur : Ron Janssen Aantal pagina's : 12 Telefoon : +31 (0) Bijlage(n) :

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Probleemstelling 4 3. Afbakening onderzoek 4 4. Resultaten onderzoek Processen en data Aandacht voor data en datakwaliteit Verantwoordelijkheden Investeringen & performance 8 5. Conclusies 11 Pagina : 2 van 12

3 1. Inleiding Het is ons een genoegen u een samenvatting te mogen verstrekken van de resultaten van het Nationaal Onderzoek Datakwaliteit. In september 2004 ontstond bij ons het idee om een grootschalig onderzoek uit te voeren. We wilden een beeld vormen van het huidige gebruik van klantcontactdata en de activiteiten die organisaties ondernemen om deze data op orde te houden. Een in onze ogen relevante vraag gezien de toenemende mate waarin organisaties werken met klantdata. De marketing van organisaties verandert meer en meer van massamarketing naar interactieve marketing. Door de inzet van meerdere kanalen wordt het relevanter dan ooit om één uniek klantbeeld te creëren. Maar niet alleen op marketinggebied groeit de relevantie van data. Ook primaire processen worden grotendeels aangestuurd vanuit data. In de afgelopen 25 jaar heeft zich een haast stille revolutie voltrokken op kantoor. De personal computer, nu op vrijwel iedere werkplek aanwezig, heeft ons werk volledig gedigitaliseerd. Data, of liever gezegd elektronisch vastgelegde data, zijn niet meer weg te denken. Voldoende reden dus om de stand van zaken rondom data en datakwaliteit vast te leggen. Omdat data vele dimensies kent (denk aan productiegeoriënteerde gegevens, klantkenmerken etc) hebben wij ons voor dit onderzoek beperkt tot klantcontactgegevens. Dus die dataelementen waarmee organisaties contact tot stand brengen tussen henzelf en klanten of prospects. Als we in dit verband spreken over data dan hebben wij het over gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, adres etc. Vanaf begin 2005 heeft Jeroen Siegerink, stagiair op de afdeling marketing, met veel inzet en passie zijn afstudeeropdracht ingevuld met dit onderzoek. Onderzoekers, analisten en consultants binnen Cendris hebben hem hierbij geholpen. Wij hopen dat u met de resultaten van dit onderzoek tot relevante nieuwe inzichten komt waarmee u het eigen data- en datakwaliteitsbeleid kunt toetsen en waar mogelijk verbeteren. Wij zijn er ons van bewust dat dit onderzoek nooit plaats had kunnen vinden zonder uw medewerking. Graag nemen we hier nogmaals de gelegenheid om u hiervoor hartelijk te danken. Ron Janssen Marketing Manager Data Quality Center Pagina : 3 van 12

4 2. Probleemstelling Het Nationale Onderzoek Datakwaliteit heeft als doel inzicht te krijgen in de wijze waarop organisaties in Nederland omgaan met informatie, data en datakwaliteit. Vragen als: waar zijn verantwoordelijkheden belegd? hoe wordt data & informatie gebruikt? En: heeft de kwaliteit van data invloed op de processen en performance van organisaties? Voor wat betreft de relatie tussen datakwaliteit en de performance van de organisatie (marketing performance en financiële performance) is gevraagd aan de respondenten of zij een relatie zien tussen datakwaliteit en de performance van hun marketing of organisatie. Daarnaast is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd onder 200 filialen van een groot concern in Nederland. De resultaten van dit vergelijkend onderzoek worden in deze samenvatting slechts kort aangehaald omdat de analyse van dit tweede onderzoek nog niet is afgerond. Probleemstelling: 1. Op welke wijze gaan Nederlandse organisatie om met data en datakwaliteit? 2. Is er sprake van een relatie tussen de kwaliteit van data en de performance van organisaties? Ad 1) - Daarbij is wijze geoperationaliseerd als: - beschrijving van dataprocessen (invoer, beheer, mutatie en gebruik) en datakwaliteitsprocessen; - beleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden - de aandacht die er voor is nu en de verwachte aandacht in de toekomst - welke investeringen er worden gedaan om data te beheren en datakwaliteit te borgen. - Nederlandse organisaties: - Als er gesproken wordt over Nederlandse organisaties dan hebben wij ons in dit onderzoek beperkt tot die organisaties waarbij sprake is van direct klantcontact als gevolg van een directe marketing/verkoop strategie of een factuurrelatie. Ad 2) - Indien gesproken wordt over data dan wordt bedoeld klantcontactdata (Naam, adres, woonplaats, telefoon, , mobiel, seksecode). - Indien gesproken wordt over datakwaliteit dan wordt dat gemeten aan de hand van de J.U.V.A. formule: Juistheid, Uniciteit, Volledigheid en Actualiteit. - De beoordeling van de kwaliteit van relatiegegevens is gedaan aan de hand van een spiegeling van het Nationaal ReferentieBestand van Cendris waarin de hoogste dekking actuele adres- en verhuisgegevens kan worden gevonden. 3. Afbakening onderzoek Binnen dit onderzoek wordt onder Nederlandse organisaties bedoeld: die organisaties die regelmatig direct klantcontact onderhouden met hun klanten en prospects. Om tot een relevante onderzoekspopulatie te komen is een steekproef getrokken uit het zakelijk adressenbestand van Cendris onder branches waar veel organisaties worden aangetroffen die direct klantcontact onderhouden. De geselecteerde branches zijn: Automotive Energie Telecom- en kabelbedrijven Verzekeraars (zorg en schade) Internet Financiële instellingen Charitatieve instellingen Postorderaars Reisbranche Sport/Loterijen/Amusement/Cultuur Uitgeverijen Omroepen Zakelijke dienstverlening Overigen Pagina : 4 van 12

5 Gezien de mogelijkheden van internet is een internetsurvey gehouden en is de onderzoekspopulatie middels een uitgenodigd mee te doen aan het onderzoek. De steekproef omvatte functionarissen binnen Nederlandse bedrijven. Vanaf 30 juni 2005 heeft de web-survey 22 dagen opengestaan wat heeft geleid tot 344 respondenten (6,15%). Om uitspraken te kunnen doen over Nederlandse organisaties zijn de resultaten op branche niveau herwogen zodat een evenredige verdeling per branche voor Nederland gegarandeerd is. 4. Resultaten onderzoek In dit hoofdstuk worden de resultaten van het Nationaal Onderzoek Datakwaliteit (NOD) besproken. In grafiek 1 is een verdeling gemaakt van de respondenten naar functie. Hieruit blijkt dat er een 32% 24% 13% 9% 22% Directie (database)marketing manager ICT manager Manager overig Medew erkers alle evenwichtige verdeling van respondenten naar functie is. Ook de directie is met 13% vertegenwoordigd. Verder is er een gelijkmatige verdeling naar het soort klanten dat de respondenten hebben. Ruim 25% heeft alleen consumenten als doelgroep, in bijna 40% van de gevallen is er sprake van een gemengde doelgroep en 34,7 procent heeft alleen bedrijven als klant. Grafiek 1, verdeling naar functie 4.1. Processen en data Dat data iedereen raakt blijkt wel uit het feit dat op veel afdelingen verschillende activiteiten rondom data worden uitgevoerd. Zie tabel 1. Op alle afdelingen worden activiteiten uitgevoerd zoals invoer, beheer, mutatie en gebruik van gegevens. Logisch is dat Marketing, Sales en Administratie de hoogste gebruiksindicaties kennen. Zij zoeken het meest contact met de klant. Het Customer Contact Center vormt samen met administratie de afdelingen waar het meest vaak gegevens worden ingevoerd of gemuteerd/beheerd. In 86% van de gevallen zijn er richtlijnen opgesteld voor het invoeren en verwerken van mutaties. In bijna de helft van de gevallen zijn deze lokaal bepaald, door de manager die voor het lokale proces verantwoordelijk is. Customer Contact Center Administratie/ Facturatie (Database) marketing IT Sales Invoer 56.2% 44.5% 19.6% 12.6% 34.4% Gebruik 46.2% 52.9% 72.6% 28.7% 57.0% Beheer/Mutatie 50.7% 49.4% 29.2% 33.5% 33.2% Tabel 1, processen en afdelingen Sturing op kwaliteit In het onderzoek is ook gekeken naar de wijze waarop mensen worden aangestuurd: op kwantiteit (de hoeveelheid ingevoerde gegevens per tijdseenheid) of kwaliteit (het aandeel correct ingevoerde gegevens). Ruim de helft van de respondenten geeft aan op kwaliteit te sturen of te worden aangestuurd. Het zijn ook deze respondenten die aanzienlijk minder problemen ervaren met hun databases. (zie tabel 2) Pagina : 5 van 12

6 Problemen Score bij sturing Score gemiddeld puur op kwaliteit dubbele records 67.2 % 74.6 % twee databases 25.9 % 38.2 % geen 19.8 % 13.4 % Tabel 2, significant minder problemen bij aansturing op kwaliteit Soort data Klantcontactgegevens worden gebruikt voor diverse doelen. In grafiek 3 is te zien wat de top 9 is ,1 83,9 80, ,1 60,7 59,2 53,2 Direct mail Overige correspondentie Facturatie ,2 34,2 Klantanalyse (Leden)administratie Aflevering product/dienst Klantbezoek Callcenter inbound Telesales 10 0 Grafiek 3, doelen van klantcontactgegevens Natuurlijk staat de gewone correspondentie bovenaan. Maar ook voor belangrijke activiteiten als facturatie, administratie en het afleveren van goederen wordt data ingezet. Beheerproblemen Op de vraag of er problemen worden geconstateerd met klantdata geeft 86.8% van de respondenten aan problemen te hebben met de kwaliteit van de data. De belangrijkste drie genoemde problemen zijn: - Dubbele records; - Problemen als gevolg van het gebruik van meerdere databases; - Actualiteit van gegevens. Hoe worden deze problemen ervaren door de organisatie heen? Uit het onderzoek blijkt dat directieleden anders aankijken tegen de problemen of wellicht niet op de hoogte zijn. Slechts 52% van de respondenten met een directiefunctie geeft te kennen problemen te ondervinden terwijl dit voor de gehele populatie op 87% ligt. IT & problemen Omdat IT een belangrijke rol speelt bij het inrichten van ICT processen ten behoeve van databeheer, is hen apart gevraagd welke problemen zij ervaren. Daarbij werd het koppelen van systemen als belangrijkste probleem genoemd. De verklaring hiervoor was tweeledig. Enerzijds Pagina : 6 van 12

7 omdat men vaak nog met verouderde mainframes werkt en deze systemen anders zijn ingericht dan voor het gebruik waarvoor ze in het kader van data zoals hier bedoeld moeten worden aangewend. Anderzijds werd aangegeven dat het moeilijk is om databases die voor verschillende doeleinden zijn ontwikkeld (facturatie, incasso, klantbeheer, analyse, administratie etc) zonder meer te koppelen. Als nieuw gesignaleerd probleem gaf IT het selfservice aspect aan. Steeds vaker kunnen klanten zelf data invoeren. Deze data wordt rechtstreeks de database in gepompt. Volgens de IT-ers worden er door klanten veel fouten gemaakt; klanten voeren slordig de data in. Mogelijk per ongeluk, maar mogelijk ook bewust Aandacht voor data en datakwaliteit Het aanstellen van een data quality manager is binnen Nederlandse organisaties in opkomst. Zo n 30% van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie een DQ manager of DQ team actief is. Alhoewel binnen organisaties met een DQ-manager vaker richtlijnen zijn opgesteld voor het verwerken van data vinden we niet terug dat richtlijnen voor het verwerken van data meer centraal worden geregeld. Daarnaast blijkt dat slechts een kwart van de DQmanagers werkt met een eigen budget en dat de DQ manager niet altijd eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van data. Meten van datakwaliteit Om te weten hoe goed de kwaliteit van de data is, moeten organisaties regelmatig hun data zelf meten of laten meten (validatie). Slechts 44% van de respondenten geeft aan dat deze controles plaatsvinden. En in 94% van de gevallen worden deze controles intern uitgevoerd. Niet alleen controleert minder dan de helft van de organisaties de kwaliteit van de data, de controles worden hoofdzakelijk intern uitgevoerd waardoor niet gecontroleerd wordt op actualiteit van de gegevens. Belang(rijk) Welke afdelingen hebben datakwaliteit hoog in het vaandel staan? De administratieve afdelingen hebben naast marketing het meest oog voor het belang van datakwaliteit. Daar hebben deze afdelingen gezien de hoge gebruiksfrequentie ook primair belang bij. In de ogen van collega s scoren de afdelingen sales en customer contact center slecht. Zeker voor het customer contact center geldt dat zij de data verwerkt, muteert en ook beheert maar er minder dan op andere afdelingen gebruik van maakt. Hoe belangrijk is goede data? In het onderzoek is de vraag voorgelegd of een goede kwaliteit van klantcontactgegevens essentieel is voor de organisatie. 95.6% gaf aan het hier eens tot zeer mee eens te zijn. 83.6% denkt ook dat dit in de komende jaren alleen maar belangrijker zal worden. Datakwaliteitsbeleid, strategie en visie Vertaalt het belang van datakwaliteit zich ook naar een strategie en visie? Slechts in 20% van de gevallen wordt op hoger management niveau een visie op data en datakwaliteit uitgedragen. Bij de organisaties waar een datakwaliteit visie wordt gehanteerd zien we ook vaker dat richtlijnen voor invoer, beheer en mutaties op centraal niveau zijn belegd. (zie tabel 4) Visie & strategie lokaal Gemiddeld INVOER Nee 50.5 % 37.0 % Ja 46.9 % 50.4 % MUTATIE Nee 45.7 % 34.2 % Ja 48.6 % 51.3 % Tabel4, richtlijnen bij DQ beleid, strategie en visie meer of minder lokaal dan gemiddeld Pagina : 7 van 12

8 12% 18% 4% 17% 19% 30% Grafiek 5, eindverantwoordelijkheid naar functie Datakwaliteit smanager ICT manager (dat abase)marketing manager Algemene manager Anders Geen eindverant woordelijke 4.3. Verantwoordelijkheden Op de vraag wie eindverantwoordelijk is voor de (kwaliteit van de) data, wordt heel divers geantwoord (grafiek 5). In 30% van de gevallen is dat een algemeen manager in 18% van de gevallen is niemand eindverantwoordelijk (exclusief de categorie weet niet ). Binnen organisaties waar een DQ-manager is aangesteld is deze slechts in 25% van de gevallen eindverantwoordelijk. Heeft de DQ-manager een team onder zich dan ligt de eindverantwoordelijkheid voor 45% bij dit team. Opvallend is dat bijna 35% van de respondenten aangeeft niet te weten wie er binnen hun organisatie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van data. Data en datakwaliteit zijn issues die veelal op middel- en lager management niveau spelen. In combinatie met de afzonderlijk per afdeling ingestelde richtlijnen voor invoer, mutatie en beheer mag geconcludeerd worden dat deze issues versnipperd en zonder centraal beleid worden aangepakt. Er is een duidelijk verband waar te nemen tussen het voorkomen van problemen met datakwaliteit en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Organisaties die geen eindverantwoordelijke hebben aangesteld voor datakwaliteit geven vaker aan problemen te ervaren (98%) dan organisaties met een eindverantwoordelijke (84%). Daarbij komt dat organisaties die deze eindverantwoordelijkheid op een hoger niveau hebben belegd eveneens aangeven minder vaak problemen te ervaren (80%) dan organisaties waar deze verantwoordelijkheid lager is belegd (93%) Investeringen & performance Investeringen In welke middelen wordt geïnvesteerd om de huidige datakwaliteit te behouden? Pagina : 8 van 12

9 Verhuisservice Referentie data Externe consultants Datakw aliteit trainingen Softw are tools Postcode tabel 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Grafiek 6, percentages ingezette middelen om huidige datakwaliteit te behouden Op de vraag of de genoemde middelen voldoende zijn om het gewenste datakwaliteitsniveau te behouden dan wel te bereiken, geeft 49.5% aan dat het voldoende is, 32.8% dat het niet voldoende is en 17.7% kan dat niet inschatten. Uitgesplitst naar functie(niveau) geeft dit nieuwe inzichten: er zijn grote verschillen te zien als er gekeken wordt naar of men vindt of de reeds ingezette middelen voldoende zijn om het gewenste datakwaliteitsniveau te behouden of te bereiken en de functie die men uitvoert. Daar waar de directie in 68.4% van de gevallen aangeeft dat dit voldoende is, is 45,2% van de ICT managers dezelfde mening toegedaan. Alle andere managers zitten daartussenin. Wat opvalt, is de groep medewerkers: zij scoren met 38.7% erg laag. Slechts een beperkt deel van de respondenten (12.2%) kon aangeven hoeveel de organisatie jaarlijks uitgeeft aan het up to date houden van gegevens. Performance De vraag Denkt u dat een hogere kwaliteit van klantcontactgegevens bijdraagt aan een betere financiële performance van uw organisatie?, werd in ruim de helft van de gevallen met een volmondig ja beantwoord (53.0%). Misschien zei 34.3%. 7.5% gaf aan daar niet in te geloven en 5.1% wist het niet. In deze zelfde lijn gaf 55.9% aan het eens tot zeer eens te zijn met de stelling dat de kwaliteit van de klantcontactgegevens van grote invloed is op de winstgevendheid van de organisatie. Naast financiële performance is ook gevraagd naar de bijdrage van een hogere kwaliteit van klantcontactgegevens aan een betere marketingperformance van de organisatie. Ja scoorde 75.4%, misschien 14.9%, nee 6.0% en weet niet 3.7%. Aan alle marketingmanagers is gevraagd of zij het eens zijn met de stelling dat door niet altijd correcte klantcontactgegevens, het rendement op hun klantbewerkingsacties achter blijft. 36.7% gaf aan het hier eens tot zeer eens mee te zijn. Goede data beïnvloedt de marketing en financiële performance positief. Dat is de mening van de respondenten. Uit een vergelijkend onderzoek onder 200 vestigingen van een Nederlands concern, waarbij de marketing performance is onderzocht in relatie tot de kwaliteit van relatiegegevens, blijkt eveneens dat er sterke indicaties zijn voor een verband. Uit grafiek 7 kan het statistisch verband worden opgemaakt tussen de kwaliteit van de data van een vestiging in relatie tot de gemiddelde RFM-waarde van de klanten van die vestiging. Nader onderzoek is noodzakelijk om de achtergrond van deze statistische correlatie te kunnen verklaren. Pagina : 9 van 12

10 Indicatie verband performance-datakwaliteit Performance (RFM) Datakwaliteit (cijfer) Grafiek 7, indicatie verband performance-datakwaliteit Pagina : 10 van 12

11 5. Conclusies Hoe gaan Nederlandse organisaties om met data en datakwaliteit? En is er sprake van een relatie tussen data en de performance van de organisatie? Dat waren de hoofdvragen van dit onderzoek. De inrichting van data invoer, beheer, mutatie en gebruiksprocessen is op alle afdelingen waar te nemen. De richtlijnen voor deze processen worden hoofdzakelijk lokaal bepaald. Daarbij zijn de afdelingen marketing en administratie/facturatie als belangrijke gebruikers van data te typeren. De afdeling marketing kent het minst vaak invoer-, mutatie of beheer processen en is daarom vaker afhankelijk van hoe deze processen op andere afdelingen zijn ingericht. Indien een directe marketingstrategie wordt gevoerd zou het aan te bevelen zijn de belangrijkste stakeholders invloed te geven op de inrichting van processen binnen andere afdelingen. Zo suggereren de onderzoeksresultaten dat het aantal data kwaliteitsproblemen vermindert als de personen die invoeren en muteren worden aangestuurd op kwalitatieve parameters in plaats van kwantitatieve parameters. Vrijwel iedere organisatie heeft datakwaliteitsproblemen. Dat komt doordat er gewerkt wordt met oude (instabiele) systemen en met diverse databases naast elkaar. Bovendien zijn de organisaties die in het algemeen zelf de kwaliteit beoordelen niet goed in staat om de juistheid en actualiteit van gegevens te meten. Daarvoor zijn externe referentiebestanden nodig die in geringe mate worden ingezet. Het gevolg daarvan zijn dubbele records en niet actuele gegevens. Een nieuwe trend is de vervuiling doordat klanten steeds vaker in selfcare omgevingen zelf rechtstreeks mogen invoeren. In een beperkt aantal organisaties is een DQ manager of DQ team actief. In het komende jaar zullen er weinig bijkomen of uitbreidingen zijn. Daar waar een DQ manager aangesteld is, heeft hij of zij weinig bevoegdheden en middelen. Vaak is er geen eigen budget en is de DQ manager niet eindverantwoordelijk. (Mede) daardoor is een DQ manager niet in staat echt bij te dragen tot een centralere aansturing op datakwaliteit. Aandacht voor datakwaliteit, nu en in de toekomst, is er volop. Van hoog tot laag in de organisatie is men zich bewust van de relevantie. Problemen zijn echter niet overal even goed zichtbaar mede doordat data en datakwaliteit nog steeds issues zijn van middel- en lager management. In dat opzicht zijn met name de functionarissen die middelen toewijzen onvoldoende op de hoogte van de problematiek. De versnippering van verantwoordelijkheden en inrichting van processen draagt niet bij aan het op hoger niveau zichtbaar maken van problemen en oplossingen. Het is ook de versnippering die er voor zorgt dat niet altijd helder is wie nu precies eindverantwoordelijk is. Meestal is de verantwoordelijkheid beperkt tot de eigen processen en afdelingstaken. Een centrale aansturing wordt in veel gevallen gemist. Een DQ manager aanstellen lost dit probleem niet op. Slechts als deze manager een team onder zich heeft, meer bevoegdheden krijgt, blijkt beleid vanuit een centraal punt te worden georganiseerd, waardoor minder versnippering optreedt. Datakwaliteit is belangrijk en men vindt dat dit in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Het draagt bij aan de financiële- en marketingperformance volgens het merendeel van de respondenten. Dit komt echter nog niet tot uitdrukking in het handelen. Datakwaliteitscriteria zijn niet voor handen, er worden geen audits uitgevoerd en de investeringsbereidheid is gering. Binnen de meeste organisaties is niet duidelijk hoeveel tijd en geld er geïnvesteerd wordt in het op orde krijgen van data. Bovendien wordt aangegeven dat er in de toekomst geen uitbreiding komt in mensen, systemen of middelen om de kwaliteit van data te borgen. Dit ondanks de vele problemen die men met data tegenkomt. Het feit dat de directie deze problemen minder vaak Pagina : 11 van 12

12 ziet zal een gevolg zijn van de versnippering van beleid rondom data en datakwaliteit en is van invloed op de bereidheid om hier tijd en aandacht aan te geven. Uit een vergelijkend onderzoek onder 200 vestigingen waarbij de gemiddelde datakwaliteit van de vestigingen vergeleken is met de gemiddelde RFM score als indicator voor de marketingperformance blijkt een hoge statistische correlatie naar voren te komen. Deze correlatie biedt voldoende aanleiding om nader onderzoek te doen naar een mogelijk verband tussen performance en datakwaliteit. Geconcludeerd mag worden dat door versnippering van bevoegdheden, de lokale aanpak, het veelal ontbreken van een centraal datakwaliteitsbeleid en strategie alsmede het ontbreken van inzicht in de problematiek bij directies, Nederlandse organisaties er onvoldoende in slagen om de aanwezige problemen te identificeren en met commitment van hoger management aan te pakken. Zonder identificatie en commitment is de bereidheid tijd en middelen te investeren gering. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is wat ons betreft de belangrijkste aanbeveling. Dit zou kunnen gebeuren door: - operationele problemen op een correcte wijze door te vertalen naar directieniveau; - het datakwaliteitsissue op te nemen in een directieportefeuille; - meer inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van data is en welke gevolgen dit heeft voor operationele processen in termen van kosten en baten. Door op hoger managementniveau een DQ manager aan te stellen met bijbehorend team dat boven de afzonderlijke afdelingen staat, zal een organisatie in staat zijn centraal en meer slagvaardig de dataproblematiek aan te pakken. Enkele organisaties in Nederland hebben dit op deze wijze georganiseerd en tonen aan dat een kwaliteit van 99% haalbaar is. Pagina : 12 van 12

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt

Perceptieonderzoek Veilig Internet Onderzoek naar de ruimte tussen wat (on)veilig ís en wat als zodanig gepercipieerd wordt Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 34982 www.tno.nl

Nadere informatie