Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten"

Transcriptie

1 Het periodieke rapportageproces: een balans tussen snelheid, kwaliteit en kosten De huidige economische situatie zorgt voor een steeds grotere vraag naar een snelle, betrouwbare en relevante (externe) financiële rapportage en (interne) managementrapportage. Dit dwingt ondernemingen om hun periodieke rapportageproces verder te verbeteren. Iris de Jongh - Financial Information Management, Advisory Sophie de Vries - Financial Information Management, Advisory Peter Geerts - Financial Information Management, Advisory 1. Het rapportageproces wordt beïnvloed door drie aspecten In de huidige complexe economische situatie voelen ondernemingen vanuit verschillende hoeken steeds meer druk om naast het aanleveren van betrouwbare en relevante stuurinformatie, de informatie ook steeds sneller en efficiënter beschikbaar te stellen. Externe factoren Externe belanghebbenden en regelgevers, waaronder beursanalisten, investeerders, banken, eisen meer informatie binnen steeds kortere tijd. Maar snelheid alleen is niet voldoende. De financiële informatie moet ook accuraat en transparant zijn. We onderscheiden een aantal externe factoren: De handelspositie is moeilijk, want de huidige recessie zorgt voor lagere consumentenuitgaven. Banken lenen moeilijker geld en verwachten meer inzage. Er is volatiliteit van aandelenmarkten en wisselkoersen. Financiële markten en media gaan zich meer op de bedrijfsresultaten en vooruitzichten focussen. De regelgeving en interne-controleeisen zijn toegenomen. Interne factoren Naast externe belanghebbenden verlangen ook interne bestuurders steeds snellere en accurate financiële informatie om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt en zo goed onderbouwde strategische beslissingen te kunnen nemen. De rol van de financiële functie verschuift van het aanleveren van financiële informatie steeds meer naar het leveren van inzicht en analyses. Daarnaast is er de druk om niet alleen sneller te rapporteren, maar dit, mede als gevolg van de huidige economische situatie, vaak ook te doen met minder mankracht om de kosten te drukken. Veel bedrijven reageren hierop door hun rapportageprocessen aan de oppervlakte te verbeteren zonder echt structurele verbeteringen door te voeren. We onderscheiden een aantal specifieke interne factoren: Bestuurders hebben duidelijk behoefte aan snelle en complexe besliscapaciteit gebaseerd op feiten. Bestuurders gaan zich meer focussen op analyse en forecasting. Bestuurders leggen steeds meer druk op liquiditeit, cashflow en kostenreductie. Bestuurders hebben steeds meer behoefte aan commerciële ondersteuning voor wat betreft prijs- en kortingsstructuren en promotiecampagnes. Kwaliteit rapportageproces heeft hoogste prioriteit Om te kunnen reageren op eerder genoemde interne en externe invloeden moet er gekeken worden naar het rapportageproces als geheel om een 24 Spotlight Jaargang uitgave 3

2 basis te creëren voor de benodigde performanceanalyses, businessbeslissingen en externe-rapportage-eisen. Hiervoor zijn drie aspecten gedefinieerd die door PwC in een survey verder zijn uitgediept: tijd; kwaliteit; en kosten. Om een optimale werking van de rapportageprocessen te garanderen moeten bovenstaande aspecten zo veel mogelijk worden gebalanceerd. Zie figuur 1. Om een beeld te kunnen vormen van de huidige stand van zaken is een survey Figuur 1. Balans tussen tijd, kwaliteit en kosten Balans tussen tijd, kwaliteit en kosten A uitgestuurd naar professionals binnen de financiële functie in diverse branches en ondernemingsprofielen. De survey is met name gericht op waar momenteel de prioriteit ligt en waar men het meeste verbeterpotentieel ziet om te kunnen voldoen aan eerder genoemde interne en externe druk. Voor de doelgroep is gebruik gemaakt van de bestaande PwC-klantenbasis waarbij de focus lag op de grotere ondernemingen. De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd: functie; omzet; aantal fte s. Verbetermogelijkheden Versnellen maandelijkse rapportagecyclus Versnellen jaareinde-/halfjaarrapportagecyclus Samenvatting Diverse interne en externe uitdagingen hebben invloed op het periodieke rapportageproces. Dit leidt tot veranderende eisen die ondernemingen binnen steeds kortere tijdslijnen en met minder resources moeten naleven. Drie aspecten binnen het rapportageproces worden geraakt: tijd, kwaliteit en kosten. PwC heeft onderzocht wat het belang van deze aspecten is voor ondernemingen. Hieruit blijkt dat ondernemingen de kwaliteit van het proces beschouwen als het belangrijkste aspect. Het verschaffen van de juiste informatie heeft een hogere prioriteit dan een snellere rapportage of lagere kosten. Dit artikel beschrijft een aantal manieren om het rapportageproces en de controle hierop verder te verbeteren binnen de genoemde aspecten. Figuur 2. Prioritering tijd, kwaliteit en kosten Kosten C Kosten A Tijd Afsluit- en rapportageproces B Kwaliteit B C 19% Verlaging van het aantal aanpassingen Centrale monitoring van het afsluitproces Standaardiseren van procedures (i.e. accrual- /provisieberekeningen) Vermindering van het aantal fte s noodzakelijk voor het afsluitproces door optimalisatie/- automatisering van het proces Optimalisatie van de IT-infrastructuur Uit de surveyresultaten blijkt dat kwaliteit de hoogste prioriteit krijgt gevolgd door de rapportagesnelheid en bijbehorende kosten (zie figuur 2). Het kostenaspect vervult hierin een bijzondere rol; binnen organisaties als geheel blijkt kostenreductie een heel belangrijk aspect, binnen de financiële functie ligt de focus anders. Een van de respondenten verwoordde dit als volgt: De focus op het reduceren van kosten is weliswaar als geheel binnen de organisatie toegenomen, maar de financiële functie kan hieraan meer bijdragen door een betere analyse van de financiële data te verschaffen dan de eigen kosten te verlagen. Kwaliteit 45% Snelheid Spotlight Jaargang uitgave 3 25

3 Uit de surveyresultaten blijkt verder dat op het gebied van rapportagesnelheid het meeste potentieel ligt (zie figuur 3); de respondenten verwachten hier eerder resultaat te kunnen boeken dan op het gebied van kwaliteit of kosten. Een optimalisatie van de proceskwaliteit vergt doorgaans een diepgaande aanpak van de processen, terwijl een kostenreductie voornamelijk wordt gerealiseerd door het doen van initiële investeringen in de IT- infrastructuur of reorganisaties. Figuur 3. Optimalisatie potentieel tijd, kwaliteit en kosten Kosten Kwaliteit Snelheid 39% 54% 2. Het intercompany-proces vormt het grootste knelpunt voor een snelle afsluiting 79% van de respondenten beoordeelt de snelheid van het rapportageproces als ten minste gemiddeld, daarnaast geeft 46% aan dat ze de komende jaren van plan zijn het proces verder te versnellen. Ondanks het feit dat de rapportagesnelheid nog veel potentieel biedt, ziet meer dan de helft van de respondenten niet direct de noodzaak om op dit gebied verbeteringen aan te brengen. De survey maakt onderscheid tussen het maandproces en het (half)jaarproces. De gemiddelde tijd die de respondenten nodig hebben om het maandproces te voltooien komt uit op 5-10 werkdagen (zie figuur 4). Figuur 4. Rapportagesnelheid maandafsluiting % 61% 68% 18% 4% 4% 1-5 WD 5-10 WD WD WD WD >25 WD Kijkt men naar het jaarproces dan zit er een grotere variantie met 31% > 25 werkdagen (zie figuur 5). Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de jaarafsluiting een meer gedetailleerd proces is waarbij additionele stappen noodzakelijk zijn, zoals: aanvullende checks om de juistheid en volledigheid van de data te garanderen; opstellen van de jaarrekening; externe jaarrekeningcontrole door de accountant. Figuur 5. Rapportagesnelheid jaarafsluiting 35% 31% 3 28% 25% 2 15% 1 1 5% 3% 3% 24% 24% 3% 3% 31% 31% 1-5 WD 5-10 WD WD WD WD >25 WD Spotlight Jaargang uitgave 3

4 Figuur 6. Verbeterpotentieel rapportagesnelheid Intercompany reconciliatie 46% Opstellen jaarverslag 43% Harmoniseren financiële en managementrapportages Opstellen rapportagesets voor submissie 32% Opstellen toelichtingen Opstellen financiële rapportages op entiteitsniveau Cash-flowberekeningen Datasubmissie (indien interfaces niet geautomatiseerd) 25% Deferred tax / tax reconciliatie 14% Parallel accounting (Local GAAP vs. IFRS) Coördinatie opstellen financiële rapportages en audit 11% 11% Anders In 2010 heeft 93% van de respondenten geen verbetering weten te realiseren in de snelheid van het rapportageproces. Voor de komende jaren geeft 46% aan dat ze van plan zijn om een verdere verbetering te realiseren. Daarvoor wordt een aantal potentiële verbetergebieden genoemd. Zie figuur 6. Grootste knelpunt: maandelijkse intercompany-aansluitingsproces Algemene consensus onder de respondenten is dat alle handmatige activiteiten potentiële verbeterpunten zijn. Het grootste knelpunt binnen het rapportageproces wordt daarbij gevormd door het maandelijkse intercompany-aansluitingsproces (ICaansluitingsproces). Dit proces bevat in veel gevallen handmatige activiteiten waarbij meerdere entiteiten, locaties en wisselkoersen binnen een organisatie betrokken zijn. De aansluiting kan op verschillende niveaus plaatsvinden: proactief: aansluiting op transactieniveau gedurende de periode; reactief: aansluiting op factuurniveau einde periode; reactief: aansluiting op totaalstanden einde periode. Vooral de genoemde proactieve aansluiting leidt tot een efficiënter proces, waarbij de volgende punten van belang zijn: duidelijke accountinginstructies (afgrenzingsdata, matching uitgangspunten enzovoort); organisatiebrede IC-planning als onderdeel van de eindemaands afsluitplanning; toepassing van materialiteitbeginselen; toepassing van specifieke ICaccounts en deze meenemen in de accountingprocedures; gefaseerde datasubmissie zodat er meer tijd is voor de aansluiting. Naast bovenstaande maatregelen is het in sommige gevallen mogelijk om het ICaansluitingsproces deels te automatiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van automatische tegenboekingen in het transactionele systeem met de verkopende partij als uitgangspunt. Voordeel is dat er dan in de basis geen mismatches meer bestaan in het systeem en dat eventuele problemen buiten het afsluitproces kunnen worden opgelost. Daarnaast bestaan er tools die zorgen voor een periodieke reconciliatie buiten het afsluitproces om. Tweede knelpunt: opstellen jaarrekening Een tweede knelpunt binnen het afsluitingsproces is het opstellen van de jaarrekening. Ook hier is veelal nog sprake van een proces met meerdere handmatige stappen. De volgende maatregelen zorgen voor een efficiënter proces: Breng alle financiële en niet-financiële data samen in een datawarehouse. Standaardiseer de verschillende rapportageformats tot het juiste detailniveau. Automatiseer de benodigde interne en externe rapportages. Spotlight Jaargang uitgave 3 27

5 Zorg voor online beschikbaarheid van de benodigde data. Gebruik flash reports (high level rapportages met voorlopige resultaten) na de eerste rapportagedeadlines, zodat eventuele correcties snel kunnen worden doorgevoerd. Gebruik disclosure management tools om de formats automatisch te vullen vanuit de diverse bronnen. Maak duidelijke afspraken met de accountants voor de jaarafsluiting. Sluit eerder af zodat de daadwerkelijke jaarafsluiting wordt ontlast. Tot slot levert ook een goede aansluiting tussen de financiële en managementrapportages veel tijdwinst op. Het kost ondernemingen moeite om te beschikken over one version of the truth ; cijfers vanuit verschillende doorsnedes sluiten niet altijd met elkaar aan. 3. Standaardisatie biedt meeste potentieel voor verbetering kwaliteit 93% van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van het afsluit- en rapportageproces als ten minste gemiddeld, waarbij 61% aangeeft de komende jaren een verdere verbetering te verwachten. Kwaliteit heeft van de drie genoemde aspecten in de survey de hoogste prioriteit. Een uitspraak van een van de respondenten illustreert dit: Hoe belangrijk is snelheid als de resulterende data niet de gewenste solide basis opleveren voor stuurmaatregelen? Als grootste potentieel voor de verbetering van de kwaliteit wordt een verdere standaardisatie genoemd (zie figuur 7). Deze standaardisatie heeft betrekking op de financiële processen dan wel de financiële (master)data. Daarnaast noemen respondenten ook een standaardisatie van rapportages en richtlijnen. De belangrijkste bron voor standaardisatie betreft het rekeningschema (Standard Chart of Accounts) en bijbehorende dimensiestructuur, zoals profit centers en cost centers. Uit de survey blijkt dat veel ondernemingen meerdere rekenschema s gebruiken, en dit kan leiden tot een aantal knelpunten: Er zijn handmatige workarounds noodzakelijk om data te kunnen aanleveren en verwerken in de diverse transactionele systemen. Er is geen consistentie in het opstellen van datadefinities (omschrijving van de rekeningen). Dit leidt tot verschillende interpretaties. Aanpassingen in het rekeningschema kunnen veelal niet centraal worden uitgevoerd. Dit resulteert in een gelimiteerde flexibiliteit met het oog op toekomstige eisen zoals aanpassingen door toekomstige IFRS-wijzigingen. Figuur 7. Verbeterpotentieel rapportagekwaliteit Verdere standaardisatie 64% Integreren van systemen en interfaces 5 Automatiseren internal controls 39% Harmonisatie van financiële en managementrapportageprocessen Lokale entiteiten trainen mbt centrale-rapportagevereisten 32% Automatiseren van invoer van cijfers naar toelichting / jaarverslag 21% Opzetten van een beloningsbeleid gelinkt aan proces-kpi s 18% Reduceren van het aantal rapportagesets Definiëren van gestandaardiseerde materialiteitsniveaus Parallel accounting (Local GAAP vs. IFRS) 4% Anders 28 Spotlight Jaargang uitgave 3

6 Het invoeren van een standaardrekeningschema (SCoA - Standard Chart of Accounts) met een gecentraliseerd onderhoudsproces zorgt ervoor dat deze issues minder vaak voorkomen. De volgende principes zorgen voor een optimaal gebruik van een SCoA: faciliteren van meerdere rapportagemogelijkheden (local GAAP / IFRS); logische, gebruiksvriendelijke structuur met drill-down functionaliteit; flexibel ontwerp om toekomstige eisen te kunnen implementeren; minimalisatie van het aantal accounts ( ) door gebruik te maken van meerdere dimensies binnen het ERPpakket; een wereldwijd gedeelde SCoA, onderhouden door een centraal team; beperking van land-specifieke rekeningen (alleen voor statutaire noodzaak); gebruik van een logische lengte voor een rekeningnummer (maximaal zes digits). Bovenstaande richtlijnen maken het makkelijker om alle financiële data op dezelfde manier te kunnen interpreteren. Na standaardisatie kan een verdere verbetering worden bereikt door terugkerende activiteiten te automatiseren en uiteindelijk te centraliseren of uit te besteden middels shared services / outsourcing trajecten. Figuur 8 illustreert de stappen die nodig zijn om een structurele verbetering van de Financefunctie te realiseren. 4. Een kostenreductie staat onderaan de agenda 74% van de respondenten ervaart het kostenniveau van het rapportageproces als ten minste gemiddeld. Daarbij geeft 64% aan de komende jaren niet van plan te zijn de kosten verder naar beneden te brengen. Dit aspect heeft van de drie genoemde aspecten in de survey de laagste prioriteit. Figuur 8. Verbetering Finance-functie in de tijd Component Datastandaardisatie Procesverbetering Tijdens interviews gaven de respondenten hiervoor de volgende redenen: De meeste kostenreducties worden bereikt door standaardisatie en automatisering. Dit gaat in veel gevallen gepaard met hoge IT-investeringen die ondernemingen op dit moment niet altijd bereid zijn te doen. De focus ligt meer op het veranderen van de financiële processen om zo meer inzicht te creëren. Dit leidt tot kostenreductiemogelijkheden binnen de gehele onderneming die interessanter zijn dan een kostenreductie binnen de financiële functie. Als grootste potentieel voor een verlaging van het kostenniveau wordt een verdere reductie in procescomplexiteit genoemd (zie figuur 9). Daarnaast kan ook een optimalisatie van de IT-infrastructuur uiteindelijk leiden tot een kostenreductie. Alleen de initiële investeringen zijn over het algemeen hoog en de betreffende projecten leveren vaak niet op wat in de initiële business cases is voorgerekend. Ondernemingen behalen de grootste winst met een verlaging van het aantal systemen en daarmee een verlaging van de licentiekosten. Snellere reducties worden bereikt met het verbeteren van de datakwaliteit door een optimalisatie van de back-officeprocessen en -controles. Systeemaanpassing Locatieverandering Tijd 5. Merendeel respondenten gebruikt geformaliseerd rapportageproces Om het rapportageproces zo efficiënt mogelijk in te richten is een gestructureerde planning noodzakelijk. Uit de survey blijkt dat ten minste 82% van de respondenten een dergelijk proces heeft ingericht op groepsniveau. Dit betekent dat voor het maandelijkse rapportageproces een duidelijke planning (rapportagekalender) wordt overlegd vanuit de groep naar de rapporterende entiteiten. Deze kalender moet in ieder geval aangeven wanneer bepaalde data moeten worden aangeleverd om uiteindelijk tot een geconsolideerde rapportage op groepsniveau te komen. Op maandbasis ligt de focus vooral op de winst-en-verliesrekeningen, terwijl de kwartaalafsluitingen doorgaans worden uitgebreid met diverse balansposten en verloopstaten. Op lokaal (entiteit)niveau wordt in 79% van de gevallen gewerkt met een maandelijkse gedetailleerde activiteitenplanning. Een afsluitkalender geeft in detail weer wanneer bepaalde activiteiten in het proces plaatsvinden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Er bestaat een duidelijk verschil op detailniveau tussen de groeps- en entiteitenkalender. Spotlight Jaargang uitgave 3 29

7 Figuur 9. Verbeterpotentieel proceskosten Reduceren van proces complexiteit 46% Optimaliseren IT-infrastructuur 46% Optimaliseren afsluit- en rapportageproces Verbeteren datakwaliteit Optimaliseren organisatiestructuur 25% Verkorten afsluitperiode 21% Focus op managementinformatie noodzakelijk voor besluitvorming 21% Implementeren Shared Service Centre 11% Anders Outsourcing Het merendeel van de respondenten maakt gebruik van regelmatig statusoverleg om het proces via Excel te monitoren, om vervolgens te rapporteren over de periodieke status. Na afloop van het rapportageproces houdt 5 van de respondenten periodieke feedbacksessies om eventuele verbeteringen te kunnen signaleren en doorvoeren. 6. Conclusie: grootste knelpunt is gebrek aan standaardisatie tijdens rapportageproces Een efficiënt rapportageproces wordt bereikt door te streven naar een goede balans tussen de benodigde tijd (snelheid), kwaliteit en kosten. Een focus op een van deze aspecten kan zorgen voor concessies elders. Een versneld rapportageproces kan impact hebben op de kwaliteit van de data, waar een focus op de kwaliteit van de gerapporteerde data juist weer kan leiden tot een langdurig rapportageproces met hoge eisen aan systeem en fte s. Uit de surveyresultaten blijkt dat een gebrek aan standaardisatie het grootste knelpunt vormt. Dit leidt tot handmatige activiteiten en correcties, met als gevolg een concessie op zowel het gebied van snelheid als kwaliteit. De grootste verbeteringen liggen dan ook op het gebied van datastandaardisatie en procesverbetering; het gebruik van een SCoA en een geoptimaliseerd intercompany-proces worden daarbij het meest genoemd als potentiële verbeterpunten. Ook kan nog veel worden gewonnen door terugkerende activiteiten te automatiseren. Dit vergt in veel gevallen aanpassingen in het ERPpakket en een initiële investering die ondernemingen op dit moment gezien de onzekere marktomstandigheden niet altijd bereid zijn om te doen. Daarbij komt dat deze aanpassingen alleen succesvol zijn op het moment dat de data en financiële processen op orde zijn. De eerste winst wordt dus geboekt op het gebied van datastandaardisatie en procesverbetering. Daarna kunnen ondernemingen verder kijken richting een ERP-aanpassing of verandering van locatie. 30 Spotlight Jaargang uitgave 3

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose De methodiek van SmartClose zorgt ervoor dat de financiële functie organisatiebreed te werk gaat, met gestandaardiseerde financiële processen. Wordt een

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages

SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance: zekerheid geven over digitale rapportages SBR Assurance is een methode voor het geven van zekerheid over digitale rapportages binnen digitale verantwoordingsketens zoals Standard Business

Nadere informatie

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Programma (Logo Klant) 16:30 uur Welkom 16:45 uur Inleiding: visie

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

Revenue recognition: praktische implicaties

Revenue recognition: praktische implicaties Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren

Nadere informatie

Innovatie in de jaarrekening

Innovatie in de jaarrekening Innovatie in de jaarrekening Hoe komt de waarde die ondernemingen creëren met innovatie, tot uitdrukking in de jaarrekening? En hoe kunnen innovatieve ondernemingen de waarde van datgene wat zij ontwikkelen

Nadere informatie

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL

Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL Mamut Validis Jan de Wit, Channel Manager NL 19 mei 2009 janw@mamut.nl Agenda Overzicht Mamut Validis Wat is de business need? Actueel door Credit Crunch Wie gebruikt Mamut Validis en wanneer? Sales Materiaal:

Nadere informatie

EXACT CONSOLIDATIE. Arie Geneugelijk, Senior Business consultant Djimmy Zeijpveld, Principal, Product Marketing

EXACT CONSOLIDATIE. Arie Geneugelijk, Senior Business consultant Djimmy Zeijpveld, Principal, Product Marketing EXACT CONSOLIDATIE Arie Geneugelijk, Senior Business consultant Djimmy Zeijpveld, Principal, Product Marketing Agenda Uitdagingen Behoefte Demonstratie Takeaway Vragen Uitdagingen 70% Van de bedrijven

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Internal Audit: cruciaal voor internal governance

Internal Audit: cruciaal voor internal governance Internal Audit: cruciaal voor internal governance Sinds de invoering van de Nederlandse corporate governance code in 2003 is het voor beursgenoteerde bedrijven verplicht om jaarlijks te evalueren of er behoefte

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels

Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels Transparantie gaat verder dan verslaggevingregels De Transparant Prijs en Het Glazen Huis hebben tot doel de transparantie van verantwoordingen te verbeteren. De ervaringen en best practices vanuit deze

Nadere informatie

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing

De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing De weg naar een data-gedreven (interne) beheersing Gestandaardiseerde data-analysesoftware ondersteunt controles met succes, bijvoorbeeld in het uitvoeren van financiële analyses. Vaak kan bovendien een

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau

www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau www.pwc.nl Onze SEPA-diensten Uw cash management naar een hoger niveau De kansen van de Single Euro Payments Area (SEPA) SEPA gaat niet over het aanpassen van systemen en processen alleen, SEPA raakt direct

Nadere informatie

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren

Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Standard Business Reporting: samenwerken, digitaliseren, standaardiseren Sinds 1 januari 2013 kan de onderneming haar aangiften IB en VpB alleen nog maar in SBR doen: Standard Business Reporting. Om SBR

Nadere informatie

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden.

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE FINANCIËLE CONSOLIDATIE, BUDGETTERING, FORECASTING, EN MANAGEMENTRAPPORTAGES

GEÏNTEGREERDE FINANCIËLE CONSOLIDATIE, BUDGETTERING, FORECASTING, EN MANAGEMENTRAPPORTAGES Exact Consolidation powered by LucaNet GEÏNTEGREERDE FINANCIËLE CONSOLIDATIE, BUDGETTERING, FORECASTING, EN MANAGEMENTRAPPORTAGES Geef een boost aan uw corporate performance management. Exact Consolidation

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Fast Close Manager Factsheet versie 2016

Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Fast Close Manager Factsheet versie 2016 Procesbeheer voor alle financiële processen inclusief elektronisch balansdossier FastCloseManager is gemaakt voor financials die hun processen op een eenvoudige

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Whitepaper: Consolidatie met spreadsheet versus consolidatiesoftware

Whitepaper: Consolidatie met spreadsheet versus consolidatiesoftware Whitepaper: Consolidatie met spreadsheet versus consolidatiesoftware Ik realiseer mijn consolidatie momenteel in een spreadsheet. Wanneer is het noodzakelijk om te investeren in consolidatiesoftware? Het

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Succesfactoren van transformatieprogramma s

Succesfactoren van transformatieprogramma s Succesfactoren van transformatieprogramma s In de huidige Digitale Revolutie wordt het voor de continuïteit van organisaties steeds belangrijker om snel en effectief te kunnen reageren op veranderende marktbewegingen.

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie v.01 Factview software innovatieve financiële rapportages Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie Planning Company is een innovatieve advies organisatie en leverancier van

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011

IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep. Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 IBM Cognos FSR bij Delta Lloyd Groep Arnold J. Honig en Peter van Meijel 9 november 2011 1 2011 2011 IBM IBM Corporation Agenda Het verloop van het jaarwerkproces 2010 Beoogde verbeteringen van het jaarwerkproces

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF

'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF 'JOBODF BMT CVTJOFTT QBSUOFS CJK $FMHFOF FINANCE ALS BUSINESS PARTNER BIJ CELGENE Bij Celgene, een snelgroeiend Amerikaans biotechnisch bedrijf, ondersteunt finance als business partner de commerciële

Nadere informatie

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten

Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Controle van de reële waarde van financiële instrumenten Niet alleen het gebruik, maar ook de complexiteit van financiële instrumenten zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit artikel gaat over de

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Meer winst uit internal governance

Meer winst uit internal governance www.pwc.nl Meer winst uit internal governance Commissarissen en bestuurders over de rol van internal audit Jan Driessen en Bas Wakkerman November 2014 2 PwC Meer winst uit internal governance Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie?

Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Nationale Controllersdag 2017 Hoe bouw je een high performance financiële organisatie? Drs. Eelco Bilstra Finext & Dr. André de Waal MBA HPO Center + StatMind Management Research & Development (Tanzania/Zambia)

Nadere informatie

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties

Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties Aansturing en bewaking uitbestede pensioenfondsadministraties cruciaal Pensioenfondsbestuurders besteden hun administratieve werkzaamheden steeds vaker uit aan pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders.

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend Europees banken: succes is niet vanzelfsprekend Het Europees banken zal niet voor alle banken zonder kleerscheuren blijven. Het doel is primair de financiële stabiliteit te verbeteren om een nieuwe financiële

Nadere informatie

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken

Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Kunstmatige intelligentie nuttig bij complexe, herhalende en informatie-intensieve taken Data zijn overal. De accountantspraktijk worstelt met de vraag hoe zij het beste om kan gaan met relevante data. Kunstmatige

Nadere informatie

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 De Europese Unie heeft een nieuwe Europese Richtlijn voor de jaarlijkse financiële verslaggeving door ondernemingen gepubliceerd: de Accounting

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

De rol van de accountant na de financiële crisis

De rol van de accountant na de financiële crisis De rol van de accountant na de financiële crisis Eurocommissaris Michel Barnier stelt in zijn Green Paper, Audit policy: Lessons from the crisis, vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM

DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Kwaliteit in Bedrijf oktober 0 Tweede deel van tweeluik over de toenemende rol van kwaliteit DE CAPABILITEIT VAN HET KWALITEITSSYSTEEM Om de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren investeren organisaties

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties

10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties 10 jaar Transparant Prijs heeft belangrijke bijdrage geleverd aan professionalisering verslaggeving goededoelenorganisaties Meer dan ooit liggen goede-doelenorganisaties onder het vergrootglas van de media.

Nadere informatie

In 10 stappen naar snellere afsluiting

In 10 stappen naar snellere afsluiting verslaglegging In 10 stappen naar snellere afsluiting De doorlooptijd van de maandafsluiting bedraagt volgens de APQC open standards benchmarking 2013 drie tot vijf werkdagen. Het opstellen van de managementrapportage

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Corporatie in control

Corporatie in control Corporatie in control Professionalisering van de financiële functie Een onderzoek naar de volwassenheid van de financiële functie en ambitie voor de toekomst KPMG 201 2 Corporaties in control Inleiding

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

IFRS 16 en de vastgoedwereld

IFRS 16 en de vastgoedwereld IFRS 16 en de vastgoedwereld De veranderende regelgeving ten aanzien van de boekhoudkundige standaarden Onder IFRS 16 zal het onderscheid tussen operational en financial leases komen te vervallen waardoor

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Eén standaard voor verslaggeving?

Eén standaard voor verslaggeving? Eén standaard voor verslaggeving? De IFRS for Small and Medium-sized Entities - de SME-standaard - is nu ruim anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Wat vinden ondernemingen van deze standaard? Naast veel

Nadere informatie

Financiële functie rijp voor disruptie

Financiële functie rijp voor disruptie Mei 2017 Financiële functie rijp voor disruptie Onderzoek invloed technologie op financiële functie VU RC-opleiding en NBA accountants in business Disclaimer en meer informatie De NBA en de VU RC-opleiding

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen

Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Klare taal! Benchmark controleverklaring nieuwe stijl onder Nederlandse beursfondsen Een aantal accountants van beursgenoteerde ondernemingen heeft bij de jaarrekening over 2013 een informatievere controleverklaring

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Shared Service Centers (SSC) DEEL I INTRODUCTIE

Uitgebreide inhoudsopgave Shared Service Centers (SSC) DEEL I INTRODUCTIE DEEL I INTRODUCTIE 1. Inleiding...4 1.1 De veranderende rol van de financiële functie... 4 1.2 Shared Service Centers voor de creatie van aandeelhouderswaarde... 4 1.3 Het financiële SSC als een van de

Nadere informatie

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009

FAST CLOSE IMPROVED. Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie. Kennisbijeenkomst 24 September 2009 FAST CLOSE IMPROVED Het belang van leiderschap en management bij een succesvolle fast close implementatie Kennisbijeenkomst 24 September 2009 Agenda Introductie Fast Close een definitie Ontwikkelingen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Energie Managementplan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Energie Managementplan Datum: 08/05/2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beleid en doelstellingen... 4 3 Planning... 5 3.1 Identificatie en beoordeling energie

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie