informatie van strategisch belang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie van strategisch belang"

Transcriptie

1 Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen en de hoeveelheid gegevens bij corporaties blijft groeien. De vraag is: krijgt u daardoor ook betere informatie? Heeft u op basis van al die gegevens beter inzicht in het functioneren van de organisatie en nog belangrijker: kunt u uw organisatie op basis van die informatie ook sturen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen met betrekking tot governance en compliance? Ook zien we dat de afhankelijkheid van gegevens en de bijbehorende informatiesystemen groter wordt en meer tijd en geld kost. Maar zonder systemen en informatie staat uw organisatie stil. Groei in data betekent dus niet altijd vooruitgang. De hoofdvraag is: hoe zorg ik er voor dat ik grip krijg op mijn informatiehuishouding? De rol van gegevens en informatie Dagelijks worden binnen de verschillende corporatieprocessen gegevens verwerkt; klant-, contract- en woninggegevens zijn nodig om een klant te kunnen helpen. Gegevens maken onderdeel uit van specifieke producten zoals een huurcontract en zijn nodig om te kunnen communiceren binnen en buiten de organisatie, om processen te kunnen bewaken en de organisatie te sturen. Zonder al die gegevens is er geen informatie en staat de organisatie snel stil. Informatiesystemen helpen bij het vastleggen en verwerken van gegevens en om in de informatiebehoefte te kunnen voorzien. De verscheidenheid aan processen, functionele wensen en informatiebehoeften hebben bij corporaties geleid tot een applicatielandschap waarbij de gegevens over meerdere gegevensverzamelingen (applicaties) zijn verdeeld die zowel binnen als buiten de organisatie kunnen staan. special HC&H Magazine 13

2 Wat doet informatiemanagement? Volgens de definitie van Rik Maes is informatiemanagement het vakgebied dat zich bezighoudt met het gebalanceerd managen van de informatiestrategie, de informatie-inrichting en de informatieverwerking, met inbegrip van hun onderlinge relaties als de bedrijfsinrichting en de ICT-inrichting. Doel is grip te krijgen op de informatiehuishouding. Bij informatiemanagement wordt vaak direct gedacht aan systemen en vervolgens wordt gewezen naar de ICT afdeling om dit maar eens beter te organiseren. Dit is echter een foute gedachte; informatie is juist van de hele organisatie. Informatie wordt wel eens gezien als de vierde productiefactor naast natuur, arbeid en kapitaal. Opvallend is dat voor die productiefactoren vaak de verantwoordelijkheid in de organisatie is belegd; voor informatie daarentegen zelden. Wordt het belang niet onderkend of is informatiemanagement een onbekend terrein? Informatiemanagement kan de organisatie geld opleveren. Het vastleggen van gegevens kost tijd en dus ook geld. Door bijvoorbeeld eens goed te kijken aan welke gegevens daadwerkelijk behoefte is, kan het schrappen van de vastlegging van gegevens die niet nodig zijn een hoop tijd en dus geld besparen. Ook kan slechte kwaliteit van gegevens leiden tot onjuiste rapportages en tot onjuiste conclusies en maatregelen met de daarbij behorende (financiële) consequenties. Informatie heeft dus mede invloed op de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie en vereist dus ook beheersing. Ook vereist het aansluiten op externe ontwikkelingen als DAEB/Niet DAEB, inkomensafhankelijke huren en BAG dat hier snel en juist op wordt geanticipeerd. Dit kan alleen indien er voldoende inzicht is in het huidige informatielandschap en er een beeld ontstaat van de gewenste situatie. Het Amsterdams Informatiemanagement Model (ook wel negenvlaksmodel genoemd) en CORA kunnen hierbij uitkomst bieden. Negenvlaksmodel Het negenvlaksmodel van Rik Maes bestaat zowel verticaal, als horizontaal uit drie lagen. Horizontaal worden de lagen richten (strategie van de organisatie), inrichten (structuur van de organisatie) en verrichten (de uitvoering van het creëren van waarde in de vorm van producten en diensten) onderscheiden. Verticaal worden ook drie lagen onderscheiden: de business laag (de bedrijfsvoering), de informatie en communicatie laag en de technologie laag. Door de drie horizontale en de drie verticale lagen tegen elkaar af te zetten, kan er een negental vlakken onderscheiden worden die onderling met elkaar verbonden kunnen worden. Op deze wijze ontstaat een kaart (of plattegrond) waarmee organisaties de discipline informatiemanagement kunnen afbakenen. Met behulp van de verticale lagen kan de relatie inzichtelijk gemaakt worden tussen informatie- management en de strategie, de structuur en de uitvoering van een organisatie. En met behulp van de horizontale lagen wordt inzichtelijk op welke wijze informatiemanagement de (ondersteunende) technologie relateert aan algemene bedrijfsaspecten, zodat de interne en externe informatie en communicatie hierop afgestemd kunnen worden. Dit leidt vervolgens tot de volgende afbakening van de discipline informatiemanagement: zie figuur 1. Strategie (richten) Structuur (inrichten) Uitvoering (verrichten) Business Informatie/ Communicatie Technologie Figuur 1: afbakening van de discipline informatiemanagement: het informatiekruis CORA CORA biedt woningcorporaties handvatten om informatievoorziening en ICT-inrichting te verbeteren. Het bevat handvatten om betekenis en gebruik van gegevens te verhelderen, informatie-uitwisseling met gemeenten, ketenpartners en toezichthouders te stroomlijnen, informatiesystemen beter op de behoefte van processen af te stemmen en scherpere uniforme programma s van eisen op te stellen. In 2012 is al weer de derde versie van CORA gelanceerd. Aan de slag met informatiemanagement Het negenvlaksmodel helpt om op het juiste niveau aan de slag te gaan met informatiemanagement binnen de eigen organisatie: Informatiestrategie: bepalen van de richting en kaders Net zoals een ondernemingsstrategie noodzakelijk is om richting te geven aan de organisatie, is een informatiestrategie noodzakelijk voor het organiseren van de informatievoorziening. In een informatiestrategie wordt op strategisch niveau aansluiting gezocht met de ondernemingsstrategie en de ICT strategie, waarbij de ondernemingsstrategie bij corporaties veelal leidend is. De informatiestrategie moet zorgen voor een heldere visie, doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot de informatievoorziening. CORA principes kunnen helpen bij het bepalen van de eigen beleidsuitgangspunten. Het formuleren van een informatiestrategie kan tevens bijdragen aan het creëren van bewustzijn voor het belang van informatiemanagement. Zoals eerder aangegeven verdient informatiemanagement een plek in de organisatie. Hierbij moeten de taken en verantwoordelijkheden op dit gebied benoemd en toegewezen worden aan medewerkers. Omdat dit een belangrijke randvoorwaarde is om invulling te geven aan informatiemanagement wordt dit vaak direct meegenomen als voor een eerste keer een informatiestrategie wordt opgesteld. Ook zien we vaak bij corporaties dat een gecombineerde I&A (Informatiserings- & Automatiserings) strategie wordt opgesteld of dat, in lijn met de binnen CORA beschreven methodiek, wordt gekozen voor Business Informatieplanning. Een informatiestrategie kan vanuit twee kanten geïnitieerd worden, namelijk top-down en bottom-up. De eerste houdt in dat informatievoorziening aangepakt 14 HC&H Magazine special

3 wordt door deze door te vertalen vanuit de ondernemingsstrategie. Bij een bottom-up benadering, is de insteek veel meer knelpunt gedreven. De voorkeur gaat uit naar een top-down aanpak, maar als aan bepaalde randvoorwaarden, zoals het onderkennen van het belang van informatiemanagement en betrokkenheid vanuit het management onvoldoende kan worden voldaan, kan in eerste instantie voor een bottom-up benadering worden gekozen. Informatie-inrichting: in samenhang verbeteren De informatiestrategie dient leidend te zijn bij het bepalen van de informatie-inrichting. Zoals ook blijkt uit het negenvlaksmodel staat de informatie-inrichting vaak dicht tegen de inrichting van de processen en de technologie en moet de samenhang hiertussen bewaakt worden (architectuur functie). Het is voor corporaties soms lastig om m.b.t. informatiemanagement de concrete vertaling te maken naar thema s en hieruit af te leiden projecten. HC&H onderscheidt vaak de volgende thema s: Data kwaliteit; Informatiebeveiliging; Informatiearchitectuur (inclusief definities en samenhang proces- en applicatiearchitectuur); Prestatiemeting (informatievoorziening strategisch, tactisch en operationeel); Inrichting informatievoorzieningfuncties (TVB en bijbehorende processen; ook relatie functioneel- en gegevensbeheer); Keteninformatisering (bijv. online dienstverlening, relatie BAG maar ook met ketenpartners). Deze kunnen concreet vertaald worden naar informatieprojecten. De omvang en complexiteit van deze informatieprojecten kunnen natuurlijk verschillen alsmede de impact op de organisatie. In het artikel op pagina 16 gaan we dieper in op de verschillende thema s en de aanpak die we daarbij hanteren. Informatie verrichting: borging beheerprocessen De dagelijkse verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in verschillende processen. Om de juistheid, tijdigheid en volledigheid van informatie te kunnen borgen, is het noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden en dat deze ook nageleefd worden. Beheer processen als gegevens- en functioneel beheer hebben hierbij veelal een belangrijke rol. Volwassenheidsmodel informatiemanagement Het verbeteren van de informatievoorziening is een groeiproces, waarbij een stap voor stap aanpak onvermijdelijk is. Een volwassenheidsmodel kan helpen het huidige en gewenste niveau van informatiemanagement te bepalen, waarbij het hoogste niveau niet het ultieme doel hoeft te zijn. De informatiemanagement scan van HC&H is gebaseerd op zo n volwassenheidsmodel en tevens op het negenvlaksmodel. Het biedt corporaties inzicht in hun sterke en zwakke punten op de verschillende aspecten van informatiemanagement. Op basis van de scan kunnen het gewenste ambitieniveau en de te ondernemen stappen worden bepaald: een routekaart in de vorm van speerpunten en daar op gebaseerde acties en/of informatieprojecten. De vijf volwassenheidsfasen zijn gebaseerd op INK en CMM(I): Fase 0 - Afwezig Fase 1 - Initieel Informatie speelt op strategisch niveau geen rol. Gegevens ondersteunen de primaire processen, elke afdeling bepaalt voor zichzelf ( eilandjes ). Er worden aanzetten gedaan om inzicht en kennis te krijgen in het omgaan met gegevens en informatie. Fase 2 - Herhaald Bij de uitvoering van herhaalde activiteiten wordt gebruik gemaakt van eerdere ervaringen en werkwijzen. Deze leiden tot het opstellen van een informatiestrategie die bijdraagt aan de doelen van de organisatie, het management is hierbij betrokken. De afzonderlijke eilanden worden gekoppeld, men deelt gegevens breed in de organisatie en stuurt op de samenhang van de verschillende functionaliteiten. Fase 3 - Gedefinieerd/gemanaged Informatiemanagement heeft als discipline een plaats binnen de organisatie. De informatie-inrichting is gedefinieerd en gedocumenteerd in bijvoorbeeld een gegevenswoordenboek. De processen zijn zo ingericht dat er prestatie indicatoren zijn, op basis waarvan de organisatie kan (bij)sturen. Er is samenwerking en kennisdeling met collega corporaties. Fase 4 - Optimaliserend De organisatie rondom de informatievoorziening is zo ingericht dat er sprake is van continue verbetering. Er zijn mechanismen en processen ontwikkeld om deze verbeteringen mogelijk te maken. Zo vinden er benchmarks plaats en wordt er aangesloten op nationale standaarden als CORA en VERA. De informatiearchitectuur wordt in samenhang bestuurd met andere architectuurcomponenten als bijvoorbeeld de procesarchitectuur en de applicatieportfolio. Fase 5 - Keten De informatiestrategie en inrichting is gericht op het verhogen van toegevoegde waarde in de keten. Organisaties zijn netwerkorganisaties geworden. Gegevens worden niet alleen beheerd door één of meerdere organisaties maar ook door de klant zelf. Samenvattend De inrichting van informatiemanagement binnen de organisatie helpt om grip te krijgen op de informatiehuishouding. Het negenvlaksmodel is een hulpmiddel om op verschillende niveaus de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen. Vanuit een heldere informatiestrategie kan invulling worden gegeven aan de informatie-inrichting afhankelijk van de volwassenheid en thema s die binnen de organisatie spelen. Voor een juiste omgang met gegevens (informatieverrichting) is borging van beheerprocessen noodzakelijk. special HC&H Magazine 15

4 Olke Jan van der Meer, managing partner bij HC&H Invulling geven aan informatiemanagement: zo doet u dat! Het thema informatiemanagement krijgt bij woningcorporaties steeds meer aandacht. Corporaties ondervinden echter nog veel knelpunten in hun omgang met informatiemanagement. Dat concludeerde Peter Brock in zijn afstudeeronderzoek dat hij in 2012 in opdracht van HC&H uitvoerde. In een eerder artikel in dit magazine wordt dieper ingegaan op wat informatiemanagement nu eigenlijk is, waarom het belangrijk is en hoe dit op strategisch niveau in te steken. Maar uiteindelijk draait het er natuurlijk wel om dat u invulling kunt geven aan informatiemanagement binnen uw eigen organisatie, passend binnen de kaders, het volwassenheidsniveau en de ambities die u zich heeft gesteld. Daar gaan we in dit artikel nader op in. Omdat informatiemanagement nogal een containerbegrip is, heeft HC&H vanuit haar praktijkervaring een aantal thema s benoemd die kunnen helpen bij: het begrijpen van informatiemanagement en de afbakening daarvan; het leggen van de focus op die thema s die het best passen bij de ambities en de knelpunten die worden ervaren; het maken van de vertaling naar concrete projecten en acties. Deze thema s zijn: Datakwaliteit Informatiebeveiliging Informatiearchitectuur Prestatiemeting Inrichting IV functies Keteninformatisering Bij de keuze van de thema s hebben we als selectiecriterium gehanteerd dat informatievoorziening hier een belangrijk onderdeel van moet uitmaken. In de rest van het artikel gaan we dieper in op de bovengenoemde thema s, die uiteraard ook onderling de nodige raakvlakken hebben. 16 HC&H Magazine special

5 Datakwaliteit Met data bedoelen we de gegevens die binnen de organisatie worden gebruikt en veelal in verschillende informatiesystemen opgeslagen zijn. Zonder al deze gegevens hebben we geen informatie en kunnen we geen processen uitvoeren en sturen. De kwaliteit van de data staat daarmee aan de basis van een goede informatievoorziening. Slechte kwaliteit van gegevens heeft een negatieve invloed op de uitvoering en sturing. Een onjuiste vastlegging van de inkomensgegevens van een huurder kan leiden tot verkeerde rapportages, bijvoorbeeld of er wel of niet wordt voldaan aan de EU inkomensregels. Dat hierbij gegevens ook nog eens snel kunnen verouderen maakt het niet makkelijker. De datakwaliteit wordt onder andere beïnvloed door de hantering van onduidelijke definities, bijvoorbeeld wat verstaan we nu precies onder leegstand en wat betekent dat voor de leegstandscoderingen die moeten worden gebruikt? Een ander voorbeeld is onduidelijke afspraken over hoe gegevens vast te leggen binnen de verschillende processen en hoe de kwaliteit daarvan dan kan worden bewaakt. Wat willen we vastleggen over onze klanten en welke processen hebben hier invloed op. Als informatiesystemen bepaalde foutieve invoer niet afvangen, dan kan het gewenst zijn deze op een andere manier te controleren en te herstellen. Datakwaliteit is overigens geen eenmalige actie of project maar een activiteit die structureel geborgd dient te worden. Om de datakwaliteit te verbeteren kan een aantal acties worden genomen: Waar staan we (inventarisatie)? In kaart brengen van de (primaire) gegevensregistraties; Inventarisatie van de huidige datakwaliteit in de verschillende informatiesystemen; Bepalen van de huidige taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbeheer; Inventarisatie van knelpunten bij het omgaan met gegevens. Wat gaan we doen (inrichting en acties)? Bepalen van de gewenste vastlegging (wat willen we bijvoorbeeld registreren over onze klanten en objecten); Benoemen van primaire en hiervan afgeleide gegevensregistraties, eventueel uitgewerkt naar het applicatielandschap; Opstellen van gegevensdefinities in een gegevenswoordenboek; Opstellen van een informatiearchitectuur (zie apart thema); Gegevensopschoning en/of dataconversie. Hoe borgen we dat? Verhogen informatiebewustzijn binnen de organisatie; Maken van werkafspraken over hoe gegevens te verwerken binnen de werkprocessen; Benoemen van taken en verantwoordelijkheden voor bewaking van de datakwaliteit; Bepalen periodiek in te zetten analyse-instrumenten als kwaliteitsrapportages. Inventarisatie en inrichting vindt normaliter plaats aan de hand van workshops en interviews. Voor een diepere inventarisatie van de datakwaliteit kunnen medewerkers geënquêteerd worden en kan een analyse worden gemaakt van de datakwaliteit in de verschillende applicaties. Een dergelijk analyse-instrument (zoals een rapportage) kan overigens blijvend van nut zijn. Voor het in kaart brengen van de gegevensregistraties kan worden aangesloten bij de modellen die binnen CORA worden gehanteerd (gegevensmodel) en de definities volgens CORA kunnen helpen bij het opstellen van een gegevenswoordenboek. Met betrekking tot de borging kunnen werkinstructies worden opgesteld maar ook trainingen worden georganiseerd. Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging houdt zich bezig met het beveiligen van uw bedrijfsinformatie in de breedste zin van het woord. Het heeft een belangrijke technologische component, immers veel van die informatie is in informatiesystemen opgeslagen die door uw medewerkers en klanten via portalen 24/7 benaderd kan worden. Hierbij maken medewerkers vaak gebruik van mobiele toepassingen al dan niet privé aangeschaft (Bring Your Own Device). Informatiebeveiliging wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad; een stel beheersmaatregelen die het werk vaak niet altijd makkelijker maakt. Het is van belang evenwicht te vinden in de nut en noodzaak van beheersmaatregelen. Dit begint met het formuleren van een beleid op dit gebied dat aansluit op de risicostrategie van de organisatie. De nut en noodzaak van dit beleid moet dan ook op het hoogste niveau van de organisatie worden gezien. In het informatiebeveiligingsbeleid worden de eisen vanuit een drietal perspectieven bepaald: risico s die van invloed zijn op de strategie en doelstellingen van de organisatie; de eisen vanuit wet- en regelgeving en eventuele contractuele verplichtingen waaraan de organisatie moet voldoen; eigen doelstellingen, eisen en uitgangspunten ten aanzien van informatieverwerking. Een volgende stap is het analyseren van de huidige risico s om deze vervolgens te kunnen prioriteren door risico s te kwalificeren of te kwantificeren. Door toetsing aan het beleid, kunnen de risico s worden vastgesteld waarvoor beheersmaatregelen moeten worden ontworpen. Dit kunnen maatregelen zijn om die risico s te voorkomen of om de gevolgschade te beperken. In een aantal gevallen is het wellicht goed de gevolgen te accepteren. Dit alles door nut en noodzaak van beheersmaatregelen af te wegen. Zodra de maatregelen bepaald zijn, kunnen deze worden geïmplementeerd. Welke maatregelen dat zijn kan verschillen per organisatie; bij de ene organisatie richt het zich voornamelijk op het creëren van werkafspraken en bewustzijn, bij de andere op het inrichten van fysieke special HC&H Magazine 17

6 of technologische beveiligingsmaatregelen. Na het implementeren is het van belang dat de maatregelen periodiek worden getoetst, maar dat ook het beleid in een bepaalde cyclus geactualiseerd wordt. De technologische ontwikkelingen en wijzigingen van wet- en regelgeving en daarmee de diverse dreigingen, kunnen namelijk snel gaan. Nu is het opstellen van een informatiearchitectuur geen doel op zich en er kan veel tijd gaan zitten in het in kaart brengen en bijhouden ervan. Belangrijk is dus om vooraf nut en noodzaak te bepalen. Onze ervaring is dat visualisatie een goede bijdrage levert zonder te veel in details te verzanden. Het informatiebeveiligingsbeleid wordt veelal bepaald met het management tijdens één of meerdere workshops. Om snel inzicht te krijgen tegen welke risico s een organisatie aanloopt, kan een quick-scan in worden gezet, zodat de beheersmaatregelen kunnen worden bepaald. Ook kunnen uitgebreidere methodieken, zoals de code van informatiebeveiliging (ISO27000-serie), gebruikt worden om een analyse uit te voeren op de huidige situatie. Bij implementatie van beheersmaatregelen speelt de medewerker vaak een belangrijke rol, zowel op strategisch als op operationeel niveau. Om bewustzijn te creëren over risico s die nu gelopen worden en het belang van informatiebeveiliging te benadrukken kunnen awareness workshops worden ingezet. Informatiearchitectuur Voor het opstellen van een informatiearchitectuur kan gebruik gemaakt worden van de CORA. Primair voor de informatiearchitectuur zijn het gegevensmodel en het informatiefunctiemodel. En verder, als het gaat om de samenhang, het applicatiemodel, het procesmodel en het organisatiemodel. Het opstellen van een informatiearchitectuur vindt normaliter plaats aan de hand van workshops. Op het moment dat een corporatie geen kennis heeft van werken onder architectuur, kan deze kennis binnen een dergelijk traject ook worden opgedaan en geborgd. HC&H biedt een masterclass aan op het gebied van proces- en informatiemanagement waarin werken onder architectuur één van de onderwerpen is en deelnemers onder andere leren hoe CORA modellen binnen de eigen organisatie zijn toe te passen. Om inzicht te krijgen in de werking van de organisatie en de onderlinge verbanden kunnen (architectuur)modellen worden ingezet. Zo wordt de samenhang tussen functies vaak gepresenteerd in organogrammen (organisatiearchitectuur) en tussen processen in een procesmodel (procesarchitectuur). Vanuit de procesarchitectuur wordt dan ook de relatie gelegd naar de organisatiearchitectuur: welke functionaris voert welke activiteiten uit. Ook informatie leent zich voor een architectuurbenadering. Met het verkrijgen van inzicht in de informatiearchitectuur kunnen verbanden worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Ook bij vernieuwingen, bijvoorbeeld vanwege technologische ontwikkelingen, reorganisaties of wettelijke bepalingen, helpen architectuurmodellen om hier goed op te kunnen anticiperen. Een informatiearchitectuur geeft inzicht in: de (primaire) gegevensregistraties; welke gegevens in welke processen worden gebruikt (relatie met procesarchitectuur); welke gegevens bijdragen aan welke informatiefuncties en welke informatiesystemen hierbij worden gebruikt (relatie met applicatiearchitectuur); welke informatiesystemen in welke processen worden gebruikt (relatie tussen proces- en applicatiearchitectuur); wie verantwoordelijk is voor welke gegevens (relatie organisatiearchitectuur); via welke communicatiekanalen met wie wordt gecommuniceerd en welke gegevens hierbij worden uitgewisseld. Prestatiemeting Bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen, bewaking en sturing daarvan speelt informatie een zeer belangrijke rol. Idealiter worden processen ingericht vanuit een ondernemingsstrategie. Hierin wordt de doelstelling van het proces, oftewel de bijdrage aan de ondernemingsstrategie/ -doelstellingen, vertaald naar de gewenste resultaten. Deze resultaten kunnen op verschillende niveaus gedefinieerd worden, van operationeel en tactisch tot strategisch. Noodzakelijk is dat de gegevens die in de (verschillende) processen worden gegenereerd en vastgelegd, van voldoende kwaliteit zijn en ontsloten kunnen worden in onder andere rapportages. Deze rapportages dienen meerdere doelen: van bewaking van een proces tot het sturen op de resultaten van de organisatie. Prestatiemeting vindt op verschillende niveaus plaats. In de figuur op pagina 19, dat ontleend is aan CORA, zijn deze relaties weergegeven. Te beginnen op strategisch niveau waar de ondernemings-doelstellingen worden vertaald naar kritische succesfactoren. Om deze te kunnen meten, worden die succesfactoren vertaald naar kritische prestatie-indicatoren (KPI s) en prestatieindicatoren (PI s). Vanuit de PI s zal veelal een relatie worden gelegd naar een proces (of in de figuur een zaaktypencatalogus mocht de organisatie daarmee werken). PI s zijn opgebouwd uit meerdere kengetallen. 18 HC&H Magazine special

7 Norm Norm Bij het inhoud geven aan prestatiemeting moeten de begrippen door de betrokkenen wel op dezelfde wijze geïnterpreteerd worden. Het vastleggen van de definities is daarbij belangrijk. Hierbij zal veelal een vertaling moeten worden gemaakt van de definities die binnen en buiten de organisatie worden gehanteerd en tevens naar de wijze waarop de benodigde gegevens fysiek in informatiesystemen zijn opgeslagen. Een informatiearchitectuur kan hierbij helpen. Onderdeel van prestatiemeting vormt ook het daadwerkelijk presenteren van de prestaties aan de hand van rapportages, al dan niet in de vorm van een dashboard. Naast het nadenken over de vorm van de rapportage (een tabel, een grafiek, een meter, etc.) dient er hierbij ook aandacht besteed te worden aan eventuele bewerkingsstappen, al dan niet ondersteund door een rapportagesysteem of datawarehouse, die noodzakelijk zijn om uiteindelijk periodiek te kunnen rapporteren. We zien binnen corporaties vaak dat verschillende rapportageomgevingen naast elkaar worden gebruikt. Het is aan te bevelen ook op dit vlak een lange termijn visie te hebben zodat rapportages niet steeds omgebouwd hoeven te worden naar een andere (technische) omgeving. Bij prestatiemeting hebben we het overigens niet over een project of een statisch proces; informatiebehoeften en onderliggende informatiesystemen kunnen immers continu wijzigen. bedrijfsregels bedrijfsregels Doelstelling Kritische succesfactor Kritische prestatieindicator (KPI) formule Prestatie indicator (PI) formule Kengetal CORAgegevensdefinities Fysieke gegevensbron rekenregels en rekenfactoren rekenregels VERA Zaaktypencatalogus Proces CORA De invoering van prestatiemeting vindt normaliter plaats aan de hand van workshops en interviews. De balanced score card is hierbij een veel gebruikte methodiek die ook door CORA is geadopteerd. Zoals ook in de figuur is aangegeven kan CORA ook helpen bij het benoemen van PI s, kengetallen en gegevensdefinities en VERA bij het maken van de vertaling naar fysieke gegevensbronnen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat CORA en VERA op dit moment nog beperkte vulling hebben op deze onderdelen. Kennis van informatieanalyse is dus noodzakelijk. De ontwikkeling van rapportages en rapportageomgevingen als een datawarehouse, vragen ook specialistische kennis van rapportagetooling en gebruikte gegevensbronnen. Hierbij zijn datamodellen en beschrijvingen die normaliter door leveranciers worden geleverd welkome hulpmiddelen. Inrichting IV functies Naast techniek spelen medewerkers een belangrijke rol bij de informatievoorziening. Taken en verantwoordelijkheden moeten helder zijn, afspraken moeten worden nagekomen en verschillende vakgebieden moeten samenwerken om de informatievoorziening te borgen en te verbeteren. Informatie is immers, binnen de grenzen die vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging worden gesteld, van en voor iedereen! De belangrijkste taakgebieden die op het gebied van informatievoorziening kunnen worden onderkend zijn: Informatiestrategie en beleid: geeft richting aan de informatievoorziening door het bepalen van de meerjarenstrategie gerelateerd aan het ondernemings- en ICTbeleid; Informatiebeveiliging: op strategisch niveau bepalen van de kaders en risico s op het gebied van de informatiebeveiliging; Informatiemanagement: geeft invulling aan het inrichtingsniveau van informatievoorziening binnen de organisatie en houdt zich normaal gesproken bezig met een groot aantal van de onderwerpen die in dit artikel zijn benoemd. Hier ligt veelal dus de coördinatie en informatiearchitectuur rol; Functioneel beheer: primair verantwoordelijk voor het optimaal inrichten en gebruiken van informatiesystemen binnen de verschillende processen. Functioneel beheer legt de verbinding tussen gebruikers, processen, informatievoorziening en informatiesystemen; Gegevensbeheer: verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de binnen de organisatie aanwezige gegevensverzamelingen; Rapportage- en datawarehouse ontwikkelen: specialistische taken gericht op het ontwikkelen van rapportages en het technisch ontsluiten en beheren van gegevens. special HC&H Magazine 19

8 Als binnen de organisatie de taken en verantwoordelijkheden die men onderkent helder zijn dan dienen deze te worden toegewezen. Dat kan aan specifieke functies (Informatiemanager, Medewerker Informatievoorziening, Functioneel Beheerder, etc.). maar eventueel ook als rol gekoppeld aan bestaande functies (zoals kerngebruiker, gegevensbeheerder, etc.). De laatste mogelijkheid is om de taken en verantwoordelijkheden te koppelen aan organen (functioneel beheer overleg, stuurgroep, MT, etc.). Naast een centralisatie decentralisatie keuze, die bijvoorbeeld bij functioneel beheer speelt, kunnen bepaalde functies ook worden uitbesteed. Dat zien we vaak bij rapportage- en datawarehouse ontwikkeling. Voor de positionering van de verschillende taakgebieden maakt HC&H gebruik van het negenvlaksmodel. Op die manier worden ook raakvlakken met taakgebieden die meer aan de business of technologie kant liggen goed inzichtelijk gemaakt. Dit instrument zetten wij in om binnen een aantal workshops tot inzicht en een keuze te komen. Verdere uitwerking wordt vastgelegd in functie- en taakbeschrijvingen. Ook kan het gewenst zijn de informatievoorzieningsprocessen in kaart te brengen. Op het gebied van functioneel beheer wordt hierbij vaak gebruik gemaakt van het BiSL (Business Information Services Library) raamwerk. Keteninformatisering Waar corporaties vroeger vaak als losse zelfstandige entiteiten acteerden, opereren deze nu veel meer als ketenorganisaties. Ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld klantgestuurd werken en ketenintegratie liggen hieraan ten grondslag. In welke mate in de keten wordt samengewerkt is afhankelijk van het ambitieniveau van de corporatie; richt dit zich voornamelijk op de informatie-uitwisseling of kan er worden gesproken over gezamenlijke doelstellingen en is er sprake van een integraal proces dat ook op die wijze wordt gestuurd? In de discussie die op dit moment binnen de branche speelt over de regiecorporatie, zou de rol van de corporatie zich in de toekomst kunnen gaan beperken tot regievoerder van ketenprocessen. Onafhankelijk welke keuzes corporaties hierin maken heeft dit gevolgen voor de informatievoorziening. Een ander voorbeeld is het gebruik van Basisregistratie Adressen en Bebouwen (BAG). Door gebruik te maken van eenduidige definities en nog beter, gebruik te maken van die externe basisgegevens in plaats van al deze gegevens in eigen informatiesystemen onder te brengen, is de kwaliteit geborgd en scheelt het administratieve handelingen. Ook op het moment dat een corporatie bijvoorbeeld bij de Belastingdienst kan controleren wat het inkomen van een (potentiële) huurder is, hoeven inkomensgegevens niet zelf geadministreerd te worden. Ook het inzetten van online dienstverlening is een vorm van keteninformatisering. Het gebruik van webportals waarmee huurders zelf hun gegevens kunnen raadplegen, maar nog beter, kunnen invoeren ten behoeve van het starten van klantprocessen, zorgt voor een efficiënte vastlegging. Met betrekking tot keteninformatisering spelen onder andere de volgende vragen: Wat is de ketenstrategie en wat betekent dat voor de informatie- en ICT-strategie? Hoe verlopen de ketenprocessen? Waar liggen taken en verantwoordelijkheden (ook met betrekking tot de IV functies)? Welke gegevens worden uitgewisseld en welke definities worden gehanteerd? Welke technieken en welke kanalen worden gebruikt voor de uitwisseling? Bij het inrichten van keteninformatisering kunnen in principe dezelfde instrumenten worden gehanteerd die ook binnen de organisatie worden toegepast bij het inrichten van de processen en informatievoorziening. Uitdaging is hierbij uiteraard dat samenwerking buiten de corporatiebranche ook andere werkwijzen, definities en referentiemodellen met zich meebrengt. Communicatie aan de hand van gemeenschappelijke sessies en door de ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrippenkaders en praatplaten of modellen helpen om richting en inrichting afgestemd te krijgen. Pas als dit helder is, kan worden overgaan tot het meer in detail ontwerpen van processen, de benodigde informatiestromen, de informatiearchitectuur en het selecteren of ontwikkelen en inrichten van de benodigde informatiesystemen of koppelingen al dan niet gebaseerd op een ESB (Enterprise Service Bus). Los van de ketenwerkwijze moet zo efficiënt mogelijk worden samengewerkt met de partners en informatie efficiënt worden uitgewisseld; dubbele registraties moeten worden beperkt en afspraken over definities moeten op elkaar zijn afgestemd. Bestaande toepas singen van keteninformatisering zijn bijvoorbeeld aannemers die werkopdrachten in het systeem van de corporatie ophalen en gereed melden of deurwaarders die toegang hebben tot de huurdergegevens. Maar ook corporaties die gezamenlijk gebruik maken van een woonruimtebemiddelingssysteem. 20 HC&H Magazine special

9 Visie HC&H op informatiemanagement Informatie van strategisch belang Het aantal informatiesystemen en de hoeveelheid gegevens bij corporaties blijft groeien. Dat is lastig omdat informatie nodig is om te kunnen voldoen aan eisen met betrekking tot governance en compliance. De afhankelijkheid en complexiteit van gegevens en bijbehorende informatiesystemen wordt groter en kost meer tijd en geld. Maar is er ook goed nieuws: informatiemanagement kan helpen grip te krijgen op de informatiehuishouding en besparingen te realiseren. Het is hiervoor noodzakelijk om informatie te onderkennen als strategische factor en een informatiestrategie te bepalen. Informatiebewustzijn Goede informatie begint bij een goede kwaliteit van de onderliggende gegevens. De dagelijkse verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in verschillende processen. Om de juistheid, tijdigheid, volledigheid en beveiliging van informatie te kunnen borgen, is het noodzakelijk dat afspraken worden gemaakt en dat deze ook worden nageleefd. Maar alles valt of staat met het bewustzijn en inzicht van medewerkers binnen de organisatie wat het nut en noodzaak is van een goede informatievoorziening. Sturen op samenhang Informatiemanagement is geen op zichzelf staande discipline. Het helpt bij het aansluiten van de informatievoorziening op de bedrijfsvoering en op de inzet van ICT. Deze aansluiting speelt bij het richten (strategisch niveau), bij het inrichten (zoals de aansluiting van de informatiearchitectuur op de procesinrichting en het applicatielandschap) en bij het verrichten (het uitvoeren van werkzaamheden en het beheer van gegevens). Invulling geven aan informatiemanagement zien wij als een groeiproces, waarbij een stap voor stap aanpak onvermijdelijk is. Samen denken & samen doen! HC&H komt dagelijks bij corporaties over de vloer, kent de ontwikkelingen die gaande zijn en beschikt over ruime kennis en ervaring om corporaties te ondersteunen op het gebied van informatiemanagement. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een informatiestrategie, het verbeteren van de datakwaliteit, informatiebeveiliging, informatiearchitectuur, prestatiemeting, het inrichten van de informatievoorzieningfuncties of om keteninformatisering; over dit alles kan HC&H u adviseren maar zeker ook helpen met het op een pragmatische wijze daadwerkelijk realiseren daarvan. Dit doen wij vanuit onze visie: samen denken & samen doen! special HC&H Magazine 21

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie