Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Versie: 28 oktober 2014

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Afkortingen en begrippen 4 3. Assetmanagement: toelichting 5 4. Assetmanagement: samenhang in de bedrijfsvoering 8 5. Conclusies en vervolgstappen 9 Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 2 van 9

3 1. Inleiding Voor de uitvoering van de taak Gezuiverd Afvalwater heeft Delfland in de periode in de Haagse Regio voor zo n 700 miljoen euro aan investeringen in bedrijf genomen. Deze infrastructuur wordt via een publiek private samenwerking met Delfluent gerealiseerd en geëxploiteerd. De basis voor de PPS is een Design, Build, Finance and Operations contract voor de duur van 30 jaar, wat is ingegaan in december Naar aanleiding van vragen van het bestuur is in 2010 de structuur van het DBFO contract transparant gemaakt. Vervolgens heeft het bestuur in 2012 een onderzoekscommissie ingesteld om onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de PPS. In het onderzoeksrapport heeft de commissie een conclusie getrokken over de toekomstbestendigheid van de PPS en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden uitgewerkt in het project Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant. Een van de conclusies het eindrapport luidt als volgt: Vanaf het begin van het DBFO-contract is door partijen gezamenlijk vormgegeven aan de opzet en uitvoering van contractmanagement. Een belangrijk onderdeel van het contractmanagement is het assetmanagement. Delfland is koploper ten aanzien van het operatoneel management op het gebied van afvalwaterzuivering binnen Nederland. Dit assetmanagement is echter nog niet gericht op strategische beslissingen. Er is nog onvoldoende sturingsinformatie beschikbaar. Daarnaast is de huidige vorm van assetmanagement aan de zijde van Delfland te weinig zichtbaar voor het bestuur. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de commissie de volgende aanbeveling geformuleerd: Assetmanagement maakt onderdeel uit van het contractmanagement. Het operationele assetmanagement is op een hoog peil. De commissie acht dit het juiste moment voor de organisatie om contractmanagement verder door te ontwikkelen, waaronder risicobeheersing, benutting van innovatieve ontwikkelingen en overige strategische aspecten. Dit kan de strategische en lange termijn beslissingen, die onder andere samenhangen met vervanging van verouderde installaties, ondersteunen. Strategisch assetmanagement bevat naar de mening van de commissie ook de innovatieve ontwikkelingen in brede zin. Dit rapport is de uitwerking van een onderzoek uitgevoerd in het kader van het deelproject Strategisch Assetmanagement uit het project Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant. Bij de uitwerking is de scope van het onderzoek verbreed naar beide zuiveringsregio s van Delfland. In het rapport wordt de volgende vraag beantwoord Hoe kan strategisch assetmanagement het bestuur van Delfland meer knoppen geven in het bepalen van een strategische richting voor de realisatie van de doelstellingen voor de kerntaak Gezuiverd Afvalwater? Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 worden verklaringen gegeven voor afkortingen en begrippen waarna in hoofdstuk 3 het principe van asssetmanagement kort wordt toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft in een plaatje aan welke samenhang er is tussen de verschillende aspecten van bedrijfsvoering in relatie tot assetmanagement, gevolgd door de conclusies en vervolgstappen in hoofdstuk 5. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 3 van 9

4 2. Afkortingen en begrippen In dit rapport worden afkortingen en begrippen gehanteerd welke hieronder worden toegelicht. Afkortingen AHR AHR T&T AWZI CAPEX D&H DBFO DEL DSBV OPEX PPS Afvalwater Haagse Regio Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Afvalwaterzuiveringsinstallatie Capital Expenditures: kapitaalinvesteringen College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Design Build Finance Operate Delfluent B.V. Delfluent Services B.V. Hoogheemraadschap van Delfland Operational Expenditures: exploitatiekosten Publiek Private Samenwerking Begrippen 1 Asset Asset- Management zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets Waarde kan materieel of immaterieel, financieel of niet-financieel zijn en omvat het in aanmerking nemen van risico s en verplichtingen. Waarde kan positief of negatief zijn in verschillende stadia van de levensduur van een asset. Asset- Systeem Asset- Portfolio Het samenstel van assets voor de realisatie van de doelen per taakveld van Delfland Het samenstel van assetsystemen waarmee Delfland al haar doelen realiseert 1 Bron NEN-ISO 55000: 2014 Assetmanagement Overzicht, principes en terminologie Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 4 van 9

5 3. Assetmanagement: toelichting Assets zijn middelen om de strategische doelen van de organisatie te realiseren en daarmee waarde te creëren voor de organisatie. Strategisch Assetmanagement richt zich in eerste instantie op het verbinden van het lange termijn beleid van Delfland met de wijze waarop we onze assets en met name assetsystemen beheren. De assetmanagementstrategie wordt onderdeel van Waterbeheerplan 5. Risico's Assetmanagement Het basisprincipe van assetmanagement is dat op alle sturingsniveaus transparant moet zijn hoe prestaties, kosten en risico s zich tot elkaar verhouden. Prestatie-indicatoren voor het assetsysteem Gezuiverd Afvalwater zijn primair gericht op voldoende capaciteit, continuïteit van de beschikbaarheid en kwaliteit van de zuiveringsprestaties. Secundaire doelstellingen zijn inspanningen op energiebesparing, duurzaamheid en hergebruik van water en grondstoffen. Kosten Prestaties Kosten betreffen niet alleen de kostenontwikkeling maar ook de waardeontwikkeling van de assets en de economische benutting ervan. De infrastructuren zijn aangelegd op basis van prognoses. Prognoses bevatten onzekerheden. Risico s kunnen gerelateerd zijn aan de continuïteit in de prestaties, ontwikkelingen in de waterketen, de positie van Delfland in de waterketen, wetgeving, prestatie-eisen, technische staat van assets, economische ontwikkelingen, positie van Delfland, raakvlak binnen de assetportfolio, de kwaliteit van planprocessen, etc.. Assetmanagement stuurt op het optimaliseren van kosten, prestaties en risico s en is gericht op het optimaliseren van de levensduurwaarde van de assets. Het is multi-disciplinair, integreert de verschillende disiciplines en legt verbindingen tussen de verschillende sturingsniveaus. De sturingsniveaus in een assetmanagementsysteem kunnen gerelateerd worden aan de zgn. hiërarchie tussen assets. Deze hiërarchie is tevens herkenbaar in de sturingniveaus binnen de Delfland organisatie. Onderstaande figuur 2 geeft de hiërarchie van assets weer binnen een geïntegreerd managementsysteem. S t u r i n g R a p p o r t a g e Strategisch Tactisch Operationeel Bestuur WBP 5 Concernsturing Regie- en planvorming per taakveld Service Provider(s) per taakveld 2 bron: Asset Management - an anatomy version 1.1, February 2012, The Institute of Asset Management Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 5 van 9

6 In de piramide zijn pijlen opgenomen die van boven naar beneden sturing en de doorvertaling van de strategische richting uit het waterbeheerplan naar de verschillende sturingsniveaus weergeven. De pijlen die van beneden naar boven wijzen betreffen de rapportages en evaluaties over onder andere kosten, prestaties en risico s die van assetniveau naar assetportfolio niveau worden opgerold. Ieder raakvlak kent tenminste twee managers die richting en doelen overeen moeten komen en overeenstemming moeten hebben over de resultaten. Businessmodellen Gezuiverd Afvalwater en verschillen in aansturing In het taakveld Gezuiverd Afvalwater wordt met twee verschillende businessmodellen gewerkt: Regio Zuid uitvoering door Delfland, Regio Noord (AHR) uitvoering in een PPS. Het businessmodel is bepalend voor de aansturingsmogelijkheden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kenmerken voor beide modellen. Aansturing Asseteigenaar: Strategie, organisatiedoelen en managen assetportfolio Assetmanager: Tactisch managen assetsysteem, vertalen organisatiedoelen naar plannen incl. innovatiekansen Service Provider: Operationeel managen assets Financiele planning CAPEX planning: groot onderhoud en vervanging Capex planning: wijziging assetsysteem OPEX planning: operationele kosten Regio Zuid Begroting exploitatie Regio Noord (PPS AHR) i.s.m. DEL en DSBV : sturing op doelen en plannen DEL/DSBV : sturing op optimale bedrijfsvoering DSBV DSBV : begroting Service Fee PPS DSBV: interne begroting Presteren/Risico s/kansen Capaciteitsrisico s DEL: conform capaciteiten in DBFO contract : wijzigingen capaciteiten in DBFO contract Operationele Prestatierisico s DSBV Conditie assets DSBV conform eisen DBFO contract Terugverdienen CAPEX Dekking begroting door heffingen Investeren in innovatie assets DSBV 3 DEL/DSBV door te voldoen aan prestatieeisen contract en door optimalisatie bedrijfsvoering Investeren in innovatie assetsysteem 4 3 naar mate de terugverdientijd korter wordt, ivm de looptijd van het contract, zal voor DSBV de prikkel om te investeren in optimalisaties afnemen - contractmanagement door Delfland: optimalisatiekansen zichtbaar houden en onderdeel laten zijn van de assetmanagementplanning 4 contractmanagement Delfland: waar mogelijk, benutten kansen inzet in DBFO contract geplande middelen voor groot onderhoud en vervanging Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 6 van 9

7 Waardecreatie Strategisch assetmanagement stuurt op het nemen van asset beslissingen op een dusdanige manier dat de assets op lange termijn waarde blijven toevoegen aan de organisatiedoelstellingen. Het waterbeheerplan van Delfland vormt de basis voor strategische sturing van de organisatie. Prioritering in begrotingen, investeringsagenda s, treasurybeheer op assetportfolio-niveau vindt plaats op concernniveau en is kaderstellend voor de meerjarenplannen voor de infrastructuren van de verschillende taakvelden, de assetsystemen. De relevantie van waardecreatie spreekt voor zich. De assetportfolio van Delfland heeft op een balanswaarde van 827 miljoen euro. Assetportfolio Delfland (balanswaarde , bedragen x mln. euro) Zuiveringtechnische werken 71 Watergangen, kunstwerken, gemalen 159 Gronden Waterkeringen 568 Overige bedrijfsmiddelen De waarde die met de assets gecreeerd wordt kan worden uitgedrukt in de mate en duur waarin met de assets voldaan kan worden aan de organisatiedoelen. Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen enerzijds de houdbaarheid van organisatiedoelen en prestatie-eisen en anderzijds de levensduur en waarde van de assets is een uitdaging voor tactisch assetmanagement en vormt een belangrijke input voor strategisch assetmanagement. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 7 van 9

8 4. Assetmanagement: samenhang in de bedrijfsvoering Onderstaand plaatje schetst de samenhang tussen bestaande onderwerpen in de bedrijfsvoering voor Gezuiverd Afvalwater. Strategisch assetmanagement richt zich op het verbinden van informatie over de status en toekomst van deze onderwerpen ten behoeve van een toekomstbestendige infrastructuur. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 8 van 9

9 5. Conclusies en vervolgstappen Hoe kan strategisch assetmanagement het bestuur van Delfland meer knoppen geven in het bepalen van een strategische richting voor de realisatie van de doelstellingen voor de kerntaak Gezuiverd Afvalwater? Het invoeren van strategisch assetmanagement brengt samenhang tussen verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, verhoogt de transparantie over de functionele en economische waarde, nu en in de toekomst, van de assetsystemen en legt een relatie met de prognoses en toekomstscenario s. Het daarmee verhoogde inzicht vergroot de voorspelbaarheid van keuzes en draagt bij aan kwaliteit van de assetmanagement besluiten. Door asssetmanagement in te voeren gaat Delfland mee in de ontwikkelingen in het managen van infrastructuren. Assetmanagement is momenteel een hot item in de watersector, de term krijgt haast mythische vormen. Eigenlijk gaat het gewoon om een bedrijfsvoeringsmodel dat deels bestaande en deels nog niet bestaande informatie aan elkaar knoopt ten bate van betere besluitvorming over assets en assetmanagementstrategieën. Delfland doet al aan assetmanagement, we maken keuzes bij het inrichten, investeren en exploiteren van infrastructuren. De oude focus op kostenreductie en vervanging is niet langer leidend. Keuzes over het toekomstige uiterlijk van de infrastructuren moeten zichtbaar zijn in het assetmanagement van vandaag. Het verbeteren van strategisch assetmanagement voor het taakveld Gezuiverd Afvalwater om het meer toekomstgericht en transparant te maken, is mede ingezet door de verschillende deelprojecten die uitgevoerd zijn in het kader van AHR T&T. Inzichten in sturingsmogelijkheden zijn vergroot (samenvatting DBFO contract, kennisontwikkeling contractmanagement PPS, ontwikkeling rapportage over de PPS), de kosten van de twee businessmodellen zijn vergeleken, er is een toetsinstrument ontwikkeld specifiek gericht op de kostenontwikkeling en scenario s voor de PPS, de administratieve verwerking van de PPS is verbetert en de inzichten in de optimalisatiekansen voor de zuiveringen zijn vergroot. In het eindrapport voor AHR T&T deelproject 2 Optimalisatie zuiveringscapaciteit zijn op tactisch niveau benutting en optimalisatiekansen voor de afvalwaterzuiveringen in kaart gebracht. Daarbij is uitgegaan van de huidige bekende taakstelling voor Gezuiverd Afvalwater. Naast de afstemming op de prognoses tot 2035 is tevens zichtbaar gemaakt dat de capaciteit van de zuiveringen ook benut wordt voor de taakvelden Schoon Water en Droge Voeten. Voortst is in dit project een strategie ontwikkeld om op middellange termijn meer waarde te kunnen creeren met de assets. Vervolgstappen Het invoeren van assetmanagement is een meerjarig verbeterproces. Door het verbeteren van de verbinding van informatie in rapportages, wordt hier een impuls aan gegeven. In begrotingen en P&C rapportages wordt al gerapporteerd over prestaties, kosten en risico s. De planhorizon is echter niet afgestemd op de levensduur van de assetsystemen en geeft geen inzicht in waarde van de assetsystemen in relatie tot langere termijn ontwikkelingen, etc. Verbetering van strategisch assetmanagement voor Gezuiverd Afvalwater start met een evaluatie waarmee in kaart wordt gebracht welke informatiebronnen en processen al onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, welke nog niet en waar verbetering en verbinding gelegd moet worden. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 9 van 9

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Veranderprogramma SVB Tien

Veranderprogramma SVB Tien Veranderprogramma SVB Tien Veranderprogramma SVB Tien Colofon Nummer R11/08, november 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-252-3 Pagina 2 van 24 4BVoorwoord Het Veranderprogramma SVB Tien is in 2011 zijn

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie