Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement. Versie: 28 oktober 2014"

Transcriptie

1 Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Versie: 28 oktober 2014

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Afkortingen en begrippen 4 3. Assetmanagement: toelichting 5 4. Assetmanagement: samenhang in de bedrijfsvoering 8 5. Conclusies en vervolgstappen 9 Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 2 van 9

3 1. Inleiding Voor de uitvoering van de taak Gezuiverd Afvalwater heeft Delfland in de periode in de Haagse Regio voor zo n 700 miljoen euro aan investeringen in bedrijf genomen. Deze infrastructuur wordt via een publiek private samenwerking met Delfluent gerealiseerd en geëxploiteerd. De basis voor de PPS is een Design, Build, Finance and Operations contract voor de duur van 30 jaar, wat is ingegaan in december Naar aanleiding van vragen van het bestuur is in 2010 de structuur van het DBFO contract transparant gemaakt. Vervolgens heeft het bestuur in 2012 een onderzoekscommissie ingesteld om onderzoek uit te voeren naar de toekomstbestendigheid van de PPS. In het onderzoeksrapport heeft de commissie een conclusie getrokken over de toekomstbestendigheid van de PPS en aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden uitgewerkt in het project Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant. Een van de conclusies het eindrapport luidt als volgt: Vanaf het begin van het DBFO-contract is door partijen gezamenlijk vormgegeven aan de opzet en uitvoering van contractmanagement. Een belangrijk onderdeel van het contractmanagement is het assetmanagement. Delfland is koploper ten aanzien van het operatoneel management op het gebied van afvalwaterzuivering binnen Nederland. Dit assetmanagement is echter nog niet gericht op strategische beslissingen. Er is nog onvoldoende sturingsinformatie beschikbaar. Daarnaast is de huidige vorm van assetmanagement aan de zijde van Delfland te weinig zichtbaar voor het bestuur. Naar aanleiding van deze conclusie heeft de commissie de volgende aanbeveling geformuleerd: Assetmanagement maakt onderdeel uit van het contractmanagement. Het operationele assetmanagement is op een hoog peil. De commissie acht dit het juiste moment voor de organisatie om contractmanagement verder door te ontwikkelen, waaronder risicobeheersing, benutting van innovatieve ontwikkelingen en overige strategische aspecten. Dit kan de strategische en lange termijn beslissingen, die onder andere samenhangen met vervanging van verouderde installaties, ondersteunen. Strategisch assetmanagement bevat naar de mening van de commissie ook de innovatieve ontwikkelingen in brede zin. Dit rapport is de uitwerking van een onderzoek uitgevoerd in het kader van het deelproject Strategisch Assetmanagement uit het project Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant. Bij de uitwerking is de scope van het onderzoek verbreed naar beide zuiveringsregio s van Delfland. In het rapport wordt de volgende vraag beantwoord Hoe kan strategisch assetmanagement het bestuur van Delfland meer knoppen geven in het bepalen van een strategische richting voor de realisatie van de doelstellingen voor de kerntaak Gezuiverd Afvalwater? Het rapport is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 worden verklaringen gegeven voor afkortingen en begrippen waarna in hoofdstuk 3 het principe van asssetmanagement kort wordt toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft in een plaatje aan welke samenhang er is tussen de verschillende aspecten van bedrijfsvoering in relatie tot assetmanagement, gevolgd door de conclusies en vervolgstappen in hoofdstuk 5. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 3 van 9

4 2. Afkortingen en begrippen In dit rapport worden afkortingen en begrippen gehanteerd welke hieronder worden toegelicht. Afkortingen AHR AHR T&T AWZI CAPEX D&H DBFO DEL DSBV OPEX PPS Afvalwater Haagse Regio Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Afvalwaterzuiveringsinstallatie Capital Expenditures: kapitaalinvesteringen College van Dijkgraaf en Hoogheemraden Design Build Finance Operate Delfluent B.V. Delfluent Services B.V. Hoogheemraadschap van Delfland Operational Expenditures: exploitatiekosten Publiek Private Samenwerking Begrippen 1 Asset Asset- Management zaak, ding of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets Waarde kan materieel of immaterieel, financieel of niet-financieel zijn en omvat het in aanmerking nemen van risico s en verplichtingen. Waarde kan positief of negatief zijn in verschillende stadia van de levensduur van een asset. Asset- Systeem Asset- Portfolio Het samenstel van assets voor de realisatie van de doelen per taakveld van Delfland Het samenstel van assetsystemen waarmee Delfland al haar doelen realiseert 1 Bron NEN-ISO 55000: 2014 Assetmanagement Overzicht, principes en terminologie Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 4 van 9

5 3. Assetmanagement: toelichting Assets zijn middelen om de strategische doelen van de organisatie te realiseren en daarmee waarde te creëren voor de organisatie. Strategisch Assetmanagement richt zich in eerste instantie op het verbinden van het lange termijn beleid van Delfland met de wijze waarop we onze assets en met name assetsystemen beheren. De assetmanagementstrategie wordt onderdeel van Waterbeheerplan 5. Risico's Assetmanagement Het basisprincipe van assetmanagement is dat op alle sturingsniveaus transparant moet zijn hoe prestaties, kosten en risico s zich tot elkaar verhouden. Prestatie-indicatoren voor het assetsysteem Gezuiverd Afvalwater zijn primair gericht op voldoende capaciteit, continuïteit van de beschikbaarheid en kwaliteit van de zuiveringsprestaties. Secundaire doelstellingen zijn inspanningen op energiebesparing, duurzaamheid en hergebruik van water en grondstoffen. Kosten Prestaties Kosten betreffen niet alleen de kostenontwikkeling maar ook de waardeontwikkeling van de assets en de economische benutting ervan. De infrastructuren zijn aangelegd op basis van prognoses. Prognoses bevatten onzekerheden. Risico s kunnen gerelateerd zijn aan de continuïteit in de prestaties, ontwikkelingen in de waterketen, de positie van Delfland in de waterketen, wetgeving, prestatie-eisen, technische staat van assets, economische ontwikkelingen, positie van Delfland, raakvlak binnen de assetportfolio, de kwaliteit van planprocessen, etc.. Assetmanagement stuurt op het optimaliseren van kosten, prestaties en risico s en is gericht op het optimaliseren van de levensduurwaarde van de assets. Het is multi-disciplinair, integreert de verschillende disiciplines en legt verbindingen tussen de verschillende sturingsniveaus. De sturingsniveaus in een assetmanagementsysteem kunnen gerelateerd worden aan de zgn. hiërarchie tussen assets. Deze hiërarchie is tevens herkenbaar in de sturingniveaus binnen de Delfland organisatie. Onderstaande figuur 2 geeft de hiërarchie van assets weer binnen een geïntegreerd managementsysteem. S t u r i n g R a p p o r t a g e Strategisch Tactisch Operationeel Bestuur WBP 5 Concernsturing Regie- en planvorming per taakveld Service Provider(s) per taakveld 2 bron: Asset Management - an anatomy version 1.1, February 2012, The Institute of Asset Management Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 5 van 9

6 In de piramide zijn pijlen opgenomen die van boven naar beneden sturing en de doorvertaling van de strategische richting uit het waterbeheerplan naar de verschillende sturingsniveaus weergeven. De pijlen die van beneden naar boven wijzen betreffen de rapportages en evaluaties over onder andere kosten, prestaties en risico s die van assetniveau naar assetportfolio niveau worden opgerold. Ieder raakvlak kent tenminste twee managers die richting en doelen overeen moeten komen en overeenstemming moeten hebben over de resultaten. Businessmodellen Gezuiverd Afvalwater en verschillen in aansturing In het taakveld Gezuiverd Afvalwater wordt met twee verschillende businessmodellen gewerkt: Regio Zuid uitvoering door Delfland, Regio Noord (AHR) uitvoering in een PPS. Het businessmodel is bepalend voor de aansturingsmogelijkheden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de kenmerken voor beide modellen. Aansturing Asseteigenaar: Strategie, organisatiedoelen en managen assetportfolio Assetmanager: Tactisch managen assetsysteem, vertalen organisatiedoelen naar plannen incl. innovatiekansen Service Provider: Operationeel managen assets Financiele planning CAPEX planning: groot onderhoud en vervanging Capex planning: wijziging assetsysteem OPEX planning: operationele kosten Regio Zuid Begroting exploitatie Regio Noord (PPS AHR) i.s.m. DEL en DSBV : sturing op doelen en plannen DEL/DSBV : sturing op optimale bedrijfsvoering DSBV DSBV : begroting Service Fee PPS DSBV: interne begroting Presteren/Risico s/kansen Capaciteitsrisico s DEL: conform capaciteiten in DBFO contract : wijzigingen capaciteiten in DBFO contract Operationele Prestatierisico s DSBV Conditie assets DSBV conform eisen DBFO contract Terugverdienen CAPEX Dekking begroting door heffingen Investeren in innovatie assets DSBV 3 DEL/DSBV door te voldoen aan prestatieeisen contract en door optimalisatie bedrijfsvoering Investeren in innovatie assetsysteem 4 3 naar mate de terugverdientijd korter wordt, ivm de looptijd van het contract, zal voor DSBV de prikkel om te investeren in optimalisaties afnemen - contractmanagement door Delfland: optimalisatiekansen zichtbaar houden en onderdeel laten zijn van de assetmanagementplanning 4 contractmanagement Delfland: waar mogelijk, benutten kansen inzet in DBFO contract geplande middelen voor groot onderhoud en vervanging Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 6 van 9

7 Waardecreatie Strategisch assetmanagement stuurt op het nemen van asset beslissingen op een dusdanige manier dat de assets op lange termijn waarde blijven toevoegen aan de organisatiedoelstellingen. Het waterbeheerplan van Delfland vormt de basis voor strategische sturing van de organisatie. Prioritering in begrotingen, investeringsagenda s, treasurybeheer op assetportfolio-niveau vindt plaats op concernniveau en is kaderstellend voor de meerjarenplannen voor de infrastructuren van de verschillende taakvelden, de assetsystemen. De relevantie van waardecreatie spreekt voor zich. De assetportfolio van Delfland heeft op een balanswaarde van 827 miljoen euro. Assetportfolio Delfland (balanswaarde , bedragen x mln. euro) Zuiveringtechnische werken 71 Watergangen, kunstwerken, gemalen 159 Gronden Waterkeringen 568 Overige bedrijfsmiddelen De waarde die met de assets gecreeerd wordt kan worden uitgedrukt in de mate en duur waarin met de assets voldaan kan worden aan de organisatiedoelen. Het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen enerzijds de houdbaarheid van organisatiedoelen en prestatie-eisen en anderzijds de levensduur en waarde van de assets is een uitdaging voor tactisch assetmanagement en vormt een belangrijke input voor strategisch assetmanagement. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 7 van 9

8 4. Assetmanagement: samenhang in de bedrijfsvoering Onderstaand plaatje schetst de samenhang tussen bestaande onderwerpen in de bedrijfsvoering voor Gezuiverd Afvalwater. Strategisch assetmanagement richt zich op het verbinden van informatie over de status en toekomst van deze onderwerpen ten behoeve van een toekomstbestendige infrastructuur. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 8 van 9

9 5. Conclusies en vervolgstappen Hoe kan strategisch assetmanagement het bestuur van Delfland meer knoppen geven in het bepalen van een strategische richting voor de realisatie van de doelstellingen voor de kerntaak Gezuiverd Afvalwater? Het invoeren van strategisch assetmanagement brengt samenhang tussen verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, verhoogt de transparantie over de functionele en economische waarde, nu en in de toekomst, van de assetsystemen en legt een relatie met de prognoses en toekomstscenario s. Het daarmee verhoogde inzicht vergroot de voorspelbaarheid van keuzes en draagt bij aan kwaliteit van de assetmanagement besluiten. Door asssetmanagement in te voeren gaat Delfland mee in de ontwikkelingen in het managen van infrastructuren. Assetmanagement is momenteel een hot item in de watersector, de term krijgt haast mythische vormen. Eigenlijk gaat het gewoon om een bedrijfsvoeringsmodel dat deels bestaande en deels nog niet bestaande informatie aan elkaar knoopt ten bate van betere besluitvorming over assets en assetmanagementstrategieën. Delfland doet al aan assetmanagement, we maken keuzes bij het inrichten, investeren en exploiteren van infrastructuren. De oude focus op kostenreductie en vervanging is niet langer leidend. Keuzes over het toekomstige uiterlijk van de infrastructuren moeten zichtbaar zijn in het assetmanagement van vandaag. Het verbeteren van strategisch assetmanagement voor het taakveld Gezuiverd Afvalwater om het meer toekomstgericht en transparant te maken, is mede ingezet door de verschillende deelprojecten die uitgevoerd zijn in het kader van AHR T&T. Inzichten in sturingsmogelijkheden zijn vergroot (samenvatting DBFO contract, kennisontwikkeling contractmanagement PPS, ontwikkeling rapportage over de PPS), de kosten van de twee businessmodellen zijn vergeleken, er is een toetsinstrument ontwikkeld specifiek gericht op de kostenontwikkeling en scenario s voor de PPS, de administratieve verwerking van de PPS is verbetert en de inzichten in de optimalisatiekansen voor de zuiveringen zijn vergroot. In het eindrapport voor AHR T&T deelproject 2 Optimalisatie zuiveringscapaciteit zijn op tactisch niveau benutting en optimalisatiekansen voor de afvalwaterzuiveringen in kaart gebracht. Daarbij is uitgegaan van de huidige bekende taakstelling voor Gezuiverd Afvalwater. Naast de afstemming op de prognoses tot 2035 is tevens zichtbaar gemaakt dat de capaciteit van de zuiveringen ook benut wordt voor de taakvelden Schoon Water en Droge Voeten. Voortst is in dit project een strategie ontwikkeld om op middellange termijn meer waarde te kunnen creeren met de assets. Vervolgstappen Het invoeren van assetmanagement is een meerjarig verbeterproces. Door het verbeteren van de verbinding van informatie in rapportages, wordt hier een impuls aan gegeven. In begrotingen en P&C rapportages wordt al gerapporteerd over prestaties, kosten en risico s. De planhorizon is echter niet afgestemd op de levensduur van de assetsystemen en geeft geen inzicht in waarde van de assetsystemen in relatie tot langere termijn ontwikkelingen, etc. Verbetering van strategisch assetmanagement voor Gezuiverd Afvalwater start met een evaluatie waarmee in kaart wordt gebracht welke informatiebronnen en processen al onderdeel van de bedrijfsvoering zijn, welke nog niet en waar verbetering en verbinding gelegd moet worden. Eindrapportage deelproject 3 Strategisch Assetmanagement Pagina 9 van 9

agendapunt 04.B.03 Aan Commissie Waterkwaliteit PROJECT AHR T&T - TWEEDE TRANCHE Voorstel Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.03 Aan Commissie Waterkwaliteit PROJECT AHR T&T - TWEEDE TRANCHE Voorstel Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.03 1115213 Aan Commissie Waterkwaliteit PROJECT AHR T&T - TWEEDE TRANCHE Voorstel Commissie Waterkwaliteit 02-12-2014 I. De conclusies met betrekking tot de deelprojecten Strategisch assetmanagement

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant Plan van aanpak voor het project AHR-T&T Opsteller: Joyce Rombouts Status: versie D&H Projectfase: Datum: 07-08-2013 Kopie: Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Jeroen Mieris, Project Manager 1 Inhoud Even voorstellen.. Veranderende bouwwereld Geïntegreerde contracten Risicomanagement

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract. Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland

Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract. Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland Eindrapportage Onderzoek toekomstbestendigheid DBFO-contract Onderzoekscommissie PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland Delft, 18 april 2013 2 VOORWOORD Ruim anderhalf jaar na de beslissing van de Verenigde

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

5 Het Assetmanagement Landschap [Bron: Aangepast - door 2Coach - naar Global Forum on Maintenance and Assetmanagement, 12/11/2014]

5 Het Assetmanagement Landschap [Bron: Aangepast - door 2Coach - naar Global Forum on Maintenance and Assetmanagement, 12/11/2014] 5 Het Assetmanagement Landschap [Bron: Aangepast - door 2Coach - naar Global Forum on Maintenance and Assetmanagement, 12/11/2014] Het onderstaande diagram illustreert 3 (drie) gebieden: In het centrum

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn

PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn PPS: It s a service, not a building! Jos Barnhoorn Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Facto Congres 26 mei 2011 Jos Barnhoorn Snr. Project Mgr. Johnson Controls Wie is Jos Barnhoorn?

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Onderbenutte optimalisatiegebieden (incl. voorbeelden):

Onderbenutte optimalisatiegebieden (incl. voorbeelden): Hoe vinden en benutten we meer met minder mogelijkheden binnen A Asset M Management?? Seminar AMC 28 oktober 2010 Amsterdam Gigi van Rhee, Rhee Stratelligence Inhoud Asset Management scope en huidige focus

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 7 Engels onderzoek. Versie: 14 juli 2014

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 7 Engels onderzoek. Versie: 14 juli 2014 Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 7 Engels onderzoek Versie: 14 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Afkortingen en begrippen 4 3. Deskstudie PPS ervaringen

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT

SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT agendapunt 05.04 914861 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen SAMENVATTING ANALYSERAPPORTAGES DBFO-CONTRACT DELFLAND - DELFLUENT Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 12-4-2011 Kennis te nemen

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

Besturingsmodel Hoogheemraadschap van Delfland 2014

Besturingsmodel Hoogheemraadschap van Delfland 2014 Besturingsmodel Hoogheemraadschap van Delfland 2014 Versie: Definitief Datum: 11-11-2014 Besturingsmodel 2014 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Omschrijving van het besturingsmodel... 4 3 Kaderstelling

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO End 22-11-2010 Gewijzigd akkoord - D&H 7-12-2010 - - D&H 21-12-2010 - Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.a.3 917448 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 december 2010 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit

Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit Afvalwater Haagse Regio Toekomstbestendig & Transparant eindrapportage deelproject 2 Optimalisatie Zuiveringscapaciteit Versie: 19 maart 2014 (redactionele correcties op versie 27 februari 2014) Inhoud

Nadere informatie

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering

Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering Asset management in de Watercyclus Thomas Staverman, Stelselbeheerder Riolering No-Dig dag, 23 september 2010 Wat mag je verwachten? Een korte agenda Waternet Asset management organisatie Onderhoudsmanagement

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V.

Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. agendapunt 06.05 917448 Aan Verenigde Vergadering AANDELENTRANSACTIE DELFLUENT B.V. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-2-2011 Kennis te nemen van de aandelentransactie Delfuent B.V. Besluit Verenigde

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D.

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D. agendapunt 3.b.3 1247376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WARMTERIVIER MET DE GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o

Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren. Arnout Schoemakers, teamleider b&o Voorbereiding nieuw contract openbare verlichting Amsterdam, eerste contouren Arnout Schoemakers, teamleider b&o 16-4-2014 Wat beheren we? 120 km hoofdnet auto 127.000 lichtmasten en 400 illuminatielocaties

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland ^i.j6^^ Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft Beleidsveld: Aard voorstel: Afvalwaterzuivering Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV:

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Delfland. Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus AD DELFT. Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland. Geachte heer De Kraa,

Delfland. Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus AD DELFT. Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland. Geachte heer De Kraa, Delfluent BV t.a.v. de heer H de Kraa Postbus 180 2600 AD DELFT Delfland ONS KENMERK 1244504 DELFT 23 februari 2016 ONDERWERP Toekomstagenda afvalwatersysteem Delfland Geachte heer De Kraa, In 2013 heeft

Nadere informatie

De opdrachtgever van DBFM(O)

De opdrachtgever van DBFM(O) De opdrachtgever van DBFM(O) Rob Peters DACE contactbijeenkomst Soest Innovatieve contractvormen DBFM(O) Innovatief aanbesteden Life cycle Fysieke beschikbaarheid Operationele beschikbaarheid Bezettingsgraad

Nadere informatie

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud)

Ontwikkeling beheer & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid. Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Ontwikkeling & onderhoud Nieuwbouw TNW Zuid Symposium, 9 mei 2017 Rob Weststrate (manager Beheer & Onderhoud) Tijdlijn ontwikkeling : & onderhoud Fase A bestek Fase B bouw : & onderhoud afgestemd met èn

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader

Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Het nieuwe assetmanagement Beeld plaatsen ter grootte van dit kader een bijdrage aan een toekomstbestendige infrastructuur 26 mei 2016 Marc van den Elzen Bas Govers 2 Voorstelrondje Naam Functie Wat is

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011

Resultaatgericht Portfoliomanagement. 4 oktober 2011 Resultaatgericht Portfoliomanagement 4 oktober 2011 Portfoliomanagement Van Wat (moeten we doen) naar Hoe (gaan we dat doen): van portfoliomanagement naar operationeel beheer PLAN Vastgoed portfolio DO

Nadere informatie

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN

INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN INTEGRAAL SAMENWERKEN BINNEN DBFMO-CONTRACTEN Vernieuwing Bouw & Forum Utiliteitsbouw 6 november 2013 Pieter-Jan van Hooijdonk Algemeen directeur Breijer Bouw & Installatie AGENDA Introductie Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur

Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur Samenwerken in assetmanagement door de bril van organisatiecultuur 7 December 2015 Robert van Grunsven, Consultants Asset Management Programma Assetmanagement en samenwerken Inleiding organisatiecultuur

Nadere informatie

HOE PAK IK ASSETMANAGEMENT OP IN MIJN ORGANISATIE EN NEEM IK MIJN BESTUUR MEE?

HOE PAK IK ASSETMANAGEMENT OP IN MIJN ORGANISATIE EN NEEM IK MIJN BESTUUR MEE? HOE PAK IK ASSETMANAGEMENT OP IN MIJN ORGANISATIE EN NEEM IK MIJN BESTUUR MEE? 5 oktober 2017 Jarno Deen, Hoogheemraadschap van Rijnland Jan Fijan, Provincie Gelderland KENNISPORTAAL IAMPRO Initiatief

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Vergelijkende businesscase

Vergelijkende businesscase Een vergelijking op financiële en bedrijfseconomische aspecten van de verschillende afvalwaterzuiveringsinstallaties Dit rapport heeft 73 pagina s.docx 2013 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap,

Nadere informatie

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s

Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën. Kwaliteits- en budgetsturing 3D s Praktijkplatform 3D en Gemeentefinanciën Kwaliteits- en budgetsturing 3D s De decentralisaties vragen sturing op kwaliteit en budget Aanleiding De decentralisaties (Jeugdzorg, delen van de AWBZ en Participatiewet)

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel

Asset management. en informatie. Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Asset management en informatie Symposium Bouwen met informatie, 23-01-2014 Door: Matthijs Opheikens en Patricia Westerweel Waarom veranderen 2 Beheer & Onderhoud moet professionaliseren Redenen & aanpak

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd

Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Een comfortabel en duurzaam gebouw, gegarandeerd Ministerie van Financiën, Den Haag Manesco helpt gebouweigenaren met comfortverbetering, energiebesparing én, tegen lagere exploitatiekosten. Manesco is

Nadere informatie

Profielschets Directeur Techniekcollege

Profielschets Directeur Techniekcollege Profielschets Directeur Techniekcollege september 2017 1. Techniekcollege ROC Arcus College en ROC Leeuwenborgh hebben hun technische opleidingen gebundeld in een samenwerking onder de naam Techniekcollege.

Nadere informatie

Kennisdag Materieelbeheer

Kennisdag Materieelbeheer Kennisdag Materieelbeheer Jan A. Kamphuis IFV, Kemperbergerweg 783 in Arnhem 27 oktober 2015 Asset Management Inleiding en oriëntatie Inleiding Asset Management wat is een fysieke asset? een fysieke asset

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) Inleiding 2004: Invoering BBV. Nadruk op transparantie begroting en versterken van de positie van raad, vanwege dualisering Raad: kaderstellend (allocatie

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie