Keijser Capital Asset Management B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keijser Capital Asset Management B.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht GC Amsterdam Tel: Fax:

2 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening 9 Overige gegevens Voorgestelde winstbestemming 13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 14 Keijser Capital Asset Management B.V. 2

3 Directieverslag 2012 Algemeen Keijser Capital Asset Management B.V. is op 11 januari 2007 opgericht en treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen. De vennootschap is een 100% deelneming van Keijser Capital N.V., een onafhankelijke financiële instelling die zich voornamelijk richt op vermogensbeheer, effectenhandel en MKB Advies & -Financiering. In 2007 is het Add Value Fund opgericht waarover Keijser Capital Asset Management het beheer voert. Keijser Capital Asset Management heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), teneinde op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Ontwikkelingen gedurende het boekjaar Keijser Capital Asset Management heeft zich gedurende het boekjaar volledig gericht op het beheer van het Add Value Fund. Het fonds heeft een beursnotering op NYSE Euronext te Amsterdam en de aandelen in Add Value Fund N.V. zijn iedere handelsdag verhandelbaar. Na een teleurstellend resultaat in 2011 van -20,3% behaalde het Add Value Fund in 2012, ondanks alle politieke en macroeconomische onzekerheden, een buitengewoon tevredenstellend resultaat met een netto totaalrendement van +27,8%. Het fondsvermogen steeg in 2012 van 36,1 miljoen naar 43,5 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel steeg in het boekjaar van 25,00 naar 31,15. Hiermee werd het verlies van 2011 bijna goed gemaakt. Sinds de start van het Add Value Fund op 1 februari 2007 tot en met 31 december 2012 komt het netto totaalrendement op +31,0%. Dit is een beduidend beter resultaat dan de Nederlandse marktindices en vergelijkbare beleggingsfondsen over de vergelijkbare periode. De AEX-index, Amsterdam Midkap Index en Amsterdam SmallCap Index daalden over dezelfde periode met respectievelijk -15,7%, -8,5% en -28,2% (percentages zijn inclusief herbelegging dividenden). Add Value Fund behaalde in 2012 het beste beleggingsresultaat van alle beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Nederlandse Aandelen. Op basis van een 3 en 5 jaar geannualiseerd rendement staat het Add Value Fund op de nummer twee positie (peildatum: 14 maart 2013). Deze goede belegggingsresultaten hebben ertoe geleid dat Morningstar het Add Value Fund een Bronze-rating heeft toegekend. In deze uitgebreide kwalitatieve fondsanalyse hebben de analisten niet alleen gekeken naar het fondsrendement maar ook naar het beheerteam, beleggingsproces, fondshuis en beheerkosten. Daarnaast hebben de fondsbeheerders van het Add Value Fund in juli 2012 een AAA-rating gekregen op basis van hun 3-jarig track record (risico gecorrigeerd) van het onafhankelijke ratingbureau Citywire uit het Verenigd Koninkrijk. Hiermee zijn zij de enige Nederlandse fondsbeheerders met deze hoogst haalbare rating in Nederland en staan zij op plaats 75 van de beste fondsbeheerders van de wereld. Op 5 maart 2013 is het Add Value Fund uitgeroepen tot winnaar van de vwd CASH Fund Awards 2013 in de categorie Equity Netherlands. Tevens is het Add Value Fund genomineerd voor de Lipper Fund Award 2012, die overigens in 2011 werd gewonnen, en de Morningstar Award De personele bezetting binnen Keijser Capital Asset Management is gedurende de verslagperiode enigszins gewijzigd, de heer A.P.M. Bon is sinds 1 juni 2012 toegetreden tot de statutaire directie en heeft daarme de heer K.J. Vogel opgevolgd. Wij bedanken de heer Vogel voor zijn inzet en wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan. De heer A.P.M Bon heeft zijn functie op 4 februari 2013 neergelegd. De heer C.F. Rondeltap volgt hem op en is per 20 maart 2013 benoemd als dagelijks beleidsbepaler van Keijser Capital Asset Management. Financiële gang van zaken Mede door een lager gemiddeld fondsvermogen, ondanks koerswinst, zijn de opbrengsten van het beheer van het Add Value Fund afgenomen tot (2011: ). Keijser Capital Asset Management is in 2012 niet in aanmerking gekomen voor een prestatievergoeding zoals in het Prospectus staat omschreven. De totale opbrengsten zijn in beperkte mate gedaald. Dit geldt eveneens voor de totale kosten. In totaal is het resultaat na belasting afgenomen tot (2011: ). De totale bedrijfskosten daalden met tot , met name als gevolg van de lagere personele lasten en operationele lasten. De leden van het beheerteam kwamen niet in aanmerking voor een variabele beloning uit hoofde van bovengenoemde prestatievergoeding. Wel is de leden van het beheerteam een variabele beloning toegekend van op basis van het operationele resultaat van Keijser Capital Asset Management over Keijser Capital Asset Management B.V. 3

4 Gelet op de eigen vermogenspositie en de positieve resultaten in het boekjaar is in totaal aan agio terugbetaald aan Keijser Capital N.V. Het eigen vermogen is toegenomen tot per 31 december 2012 (ultimo 2011: ), waarmee Keijser Capital Asset Management overigens ruim voldoet aan de wettelijke eisen. Het voornaamste risico waarmee Keijser Capital Asset Management B.V. geconfronteerd kan worden, betreft een significante afname van het fondsvermogen van het Add Value Fund door koersverlies en/of onttrekkingen en de daarmee verband houdende vaste beheervergoeding die aan de vennootschap toekomt. Vooruitzichten Wij verwachten dat het fondsvermogen van het Add Value Fund in 2013 zal toenemen door enerzijds de toetreding van nieuwe aandeelhouders en anderzijds een realisatie van een positief beleggingsresultaat. De voorziene toename van het fondsvermogen van het Add Value Fund zal over het boekjaar 2013 naar verwachting leiden tot een positief netto resultaat voor de vennootschap. Uiteraard zullen wij in 2013 alles in het werk stellen om het beheer van het Add Value Fund op een deskundige en integere wijze te continueren. Langs deze weg danken wij alle leden van het beheerteam, de aandeelhouders van het Add Value Fund en Keijser Capital N.V. voor het vertrouwen en de steun die wij hebben ontvangen voor de uitvoering van ons beleid. Amsterdam, 28 maart 2013 H.T. Wiersma C.F. Rondeltap Keijser Capital Asset Management B.V. 4

5 Jaarrekening 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. 5

6 Balans per 31 december 2012 (na verwerking van het voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 1) Liquide middelen 2) Keijser Capital Asset Management B.V. 6

7 PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 3) Agio reserve 4) Algemene reserve 5) -/ / Kortlopende schulden en overlopende passiva 6) Keijser Capital Asset Management B.V. 7

8 Winst- en verliesrekening Opbrengsten Beheervergoeding Prestatievergoeding - - Interest Directe kosten Bruto-marge Kosten Personeel 7) Operationeel 8) Huisvesting Resultaat voor belastingen Belastingen - - Resultaat na belastingen Keijser Capital Asset Management B.V. 8

9 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening Algemeen Keijser Capital Asset Management B.V. is op 11 januari 2007 opgericht en treedt op als beheerder van beleggingsinstellingen. De vennootschap is een 100% deelneming van Keijser Capital N.V., een onafhankelijke financiële instelling die zich voornamelijk richt op vermogensbeheer, effectenhandel en MKB Advies & -Financiering. In 2007 is het Add Value Fund opgericht waarover Keijser Capital Asset Management B.V. het beheer voert. Keijser Capital Asset Management B.V. en Keijser Capital N.V. zijn statutair gevestigd in Amsterdam. Sinds 8 februari 2010 heeft Keijser Capital Asset Management B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) van de Autoriteit Financiële Markten, teneinde op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Keijser Capital Asset Management B.V. heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in afgeronde euro s, tenzij anders vermeld. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden opgenomen tegen nominale waarde. Resultaatbepaling Beheervergoedingen worden verantwoord in de periode waarin het beheer over de beleggingsinstellingen heeft plaatsgevonden. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op de aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Belastingen De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De vennootschap vormt een fiscale eenheid met Keijser Capital N.V. Binnen de fiscale eenheid is sprake van verrekenbare verliezen, maar deze zijn gelet op de onzekerheden ten aanzien van de toekomstige resultaten niet gewaardeerd. Keijser Capital Asset Management B.V. 9

10 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en winst- en verliesrekening alsmede overige toelichting Balans 1) Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen prestatievergoeding - - Nog te ontvangen beheervergoeding Diversen ) Liquide middelen Bankiers Kas Een bedrag van staat ter vrije beschikking van de vennootschap. Eigen vermogen 3) Geplaatst kapitaal Stand per 1 januari Geplaatst en volgestort - - Stand per 31 december Het maatschappelijk kapitaal bedraagt , bestaande uit gewone aandelen elk nominaal 100,00. Hiervan is op 11 januari geplaatst en volgestort in contanten. Keijser Capital Asset Management B.V. 10

11 4) Agio reserve Stand per 1 januari Stortingen / terugbetalingen gedurende het boekjaar -/ / Stand per 31 december In verband met de vergunningeisen die zijn neergelegd in de Wet op het financieel toezicht, dient het eigen vermogen van Keijser Capital Asset Management B.V. ten minste te bedragen. 5) Algemene reserve Stand per 1 januari -/ / Resultaat boekjaar Stand per 31 december -/ / ) Kortlopende schulden en overlopende passiva Belastingen Rekening courant Keijser Capital N.V Te betalen salarissen Crediteuren - - Diversen De door Keijser Capital N.V. aan Keijser Capital Asset Management B.V. door te belasten kosten van onder meer huisvesting, administatie, automatisering en overige overhead, kunnen worden verrekend in de rekening courant verhouding. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen aangegaan die niet uit de balans blijken. Keijser Capital Asset Management B.V. 11

12 Winst- en verliesrekening 7) Personele kosten Salarissen Pensioenen Sociale lasten Overige ) Operationele kosten Overhead Doorbelaste administratiekosten Informatiesystemen Accountants Advies Reis en representatie Overige Overige toelichtingen Personeelsbestand Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende het verslagjaar 2012 bedraagt 2,1 (2011: 2,2). Amsterdam, 28 maart 2013 H.T. Wiersma C.F. Rondeltap Keijser Capital Asset Management B.V. 12

13 Overige gegevens Statutaire verklaring omtrent winstbestemming Krachtens artikel 19 van de statuten wordt de bestemming van de winst bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Artikel 19. Winstbestemming 19.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de Wet moeten worden aangehouden De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen indien aan het vereiste van het vorige lid is voldaan. Bestemming van het resultaat De winst over het boekjaar bedraagt Deze winst is ten gunste van de algemene reserve gebracht en in de balans per 31 december 2012 verwerkt. Gebeurtenissen na balansdatum De heer A.P.M Bon heeft zijn functie op 4 februari 2013 neergelegd. De heer C.F. Rondeltap volgt hem op en is per 20 maart 2013 benoemd als dagelijks beleidsbepaler van Keijser Capital Asset Management. Keijser Capital Asset Management B.V. 13

14 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de aandeelhouder en directie van Keijser Capital Asset Management B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Keijser Capital Asset Management B.V. te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met Wet op het financieel toezicht. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van de controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Keijser Capital Asset Management B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Rotterdam, 28 maart 2013 Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. Was getekend, drs. C.A. Harteveld RA Keijser Capital Asset Management B.V. 14

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie