ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management"

Transcriptie

1 ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei kan niet duurzaam zijn als de groei bereikt wordt ten koste van het leefmilieu of de sociale cohesie. De meeste globale uitdagingen zijn net gelinkt aan het Leefmilieu (Environment), het Sociale (Social) en het Bestuur (Governance), zoals klimaatopwarming, vergrijzing, vraag naar transparant management Meer nog, de langetermijnwinstgevendheid van bedrijven kan alleen maar bereikt worden wanneer rekening wordt gehouden met zowel de werknemers, klanten, aandeelhouders, toeleveranciers als de maatschappij in zijn geheel. Petercam gelooft dat het integreren van niet-financiële data over hoe bedrijven of landen omgaan met deze uitdagingen, toegevoegde waarde levert aan het beleggingsproces en dus zowel de belegger als de samenleving ten goede zal komen. Petercam is er ook van overtuigd dat het incorporeren van duurzame elementen in de analyse de risico/return verhouding van beleggingen ten gunste zal komen. Petercam biedt gespecialiseerde ESG-SRI fondsen aan die bedrijven of landen selecteren die de beste antwoorden bieden op de ESG-SRI uitdagingen. Het beleggingsproces voor aandelen bij Petercam steunt op een jarenlange expertise in Social Responsible Investment (=SRI). Het doel is om de beste aandelen in het Europese aandelen universum op gebied van ESG elementen te selecteren. Het beleggingsproces voor vastrentende waarden (=fixed income) dat in het fonds Petercam L Bonds Government Sustainable is geïmplementeerd, selecteert de OESO-landen die het beste gepositioneerd zijn in termen van de globale ESG-SRI uitdagingen. Beide beleggingsprocessen hanteren een multidimensionele, kwantitatieve en objectieve best-in-class benadering. Petercam voegt waarde toe tot het ESG-SRI beleggings- en selectieproces door een eigen ESG-SRI filter te hanteren, gebaseerd op de selectie van de relevante indicatoren en de toegekende gewichten op die indicatoren. Petercam wil met zijn expertise in ESG-SRI beleggingen in zowel vastrentende beleggingen als aandelen dubbele alfa genereren: alfa komende uit het construeren van een duurzaam universum en alfa komende uit het beleggingsbeleid. Petercam maximaliseert de te verwachten opbrengst van een portefeuille binnen het duurzame beleggingsuniversum. Naast het aanbieden van gespecialiseerde duurzame fondsen, wil Petercam ook het bewustzijn van de ESG-SRI uitdagingen vergroten door producenten van antipersoonsmijnen en clustermunitie in alle fondsen uit te sluiten, infosessies over specifieke ESG-SRI onderwerpen te organiseren, verschillende relevante ESG-elementen in de bedrijfspolitiek te incorporeren, buy-side analisten en fondsmanagers bewust te maken van ESG-risico s en deze aspecten te integreren in het analysemodel van analisten. Petercam Institutional Management heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI) ondertekend. Petercam Institutional Management is ook een actief lid van Belsif, het Belgische platform dat de financiële en ngo-wereld samenbrengt om duurzaam beleggen te promoten en verder te ontwikkelen. Petercam heeft ook een uitgewerkt proxyvotingbeleid voor de beleggingsfondsen beheerd door Petercam. Petercam en zijn personeel nemen ook deel aan enkele activiteiten voor het goede doel. Petercam stimuleert het personeel om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De specialisten van Petercam worden eveneens vaak geconsulteerd door de media, zelfs over onderwerpen die niet direct betrekking hebben op de activiteiten van Petercam. Petercam ziet het delen van haar kennis over specifieke onderwerpen als een dienst naar het grote publiek. Tot slot is het ook nuttig te melden dat Petercam een filantropische diensten heeft ontwikkeld. 1

2 Het Petercam SRI Comité coördineert en initieert al deze activiteiten en processen. Het comité is een matrixorganisatie die ESG-SRI bewuste en toegewijde professionals van verschillende afdelingen binnen Petercam Institutional Asset Management samenbrengt. De leden komen uit het fondsenbeheer, macro-team, verkoopsteam, juridische departement Het comité wordt voorgezeten door Hugo Lasat, uitvoerend vennoot en verantwoordelijk voor Petercam Institutional Asset Management. Sectie 1. Basisgegevens 1a. Geef de naam van de beheerder die de fondsen beheert waarop deze code van toepassing is Petercam 1b. Beschrijf, op een algemene manier, de SRI filosofie van het fondsmanagement bedrijf en de manier waarop dit concreet geïmplementeerd is. Petercam heeft een SRI strategie die uit 3 luiken bestaat: Het aanbieden van best-in-class ESG-SRI fondsen met het doel dat de prestatie op lange termijn gelijk is aan die van een klassiek fonds. Petercam hanteert een objectieve multidimensionele kwantitatieve aanpak in de ESG- SRI selectie. Onze financiële analisten (zoals portfolio managers, financiële analisten, economisten) bewust maken van ESGonderwerpen door het integreren van ESG-kennis in het beleggingsproces, zowel in aandelen als in vastrentende beleggingen. Actief lidmaatschap van organisaties zoals Belsif (platform om duurzaam beleggen samen met ngo s te promoten in België). 1c. Geef de naam van het fonds waarop de code slaat, en de belangrijkste karakteristieken. Petercam L Bonds Government Sustainable belegt in OESO-landen die het best gepositioneerd zijn voor de ESG-SRI uitdagingen op lange termijn. Het klassement is gebaseerd op een intern ontwikkeld model dat gebruik maakt van externe data berekend door internationale organisaties. 1d. Geef details waar er meer informatie over het fonds kan gevonden worden. Informatie over de beleggingsfondsen van Petercam is te vinden op Specifieke informatie met betrekking tot ESG-SRI kan gevonden worden op de volgende link: https://www.petercam.be/indexfr.cfm?act=petercam.iamsri 1e. Geef details over de inhoud, de frequentie en de middelen waarmee gecommuniceerd wordt aan de beleggers. Het SRI-universum van Petercam wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op de website Maandelijkse en trimestriële factsheets met de prestaties van het fonds, de samenstelling van de portefeuille en commentaren van de fondsbeheerder met de belangrijkste wijzigingen in de portefeuille zijn beschikbaar Prospectus en (half) jaarverslagen zijn eveneens beschikbaar op 2

3 Sectie 2. ESG Beleggingscriteria in het SRI fonds 2a. Hoe definieert het fonds SRI? Petercam L Bonds Government Sustainable belegt in de OESO-landen die het hoogst geklasseerd zijn inzake duurzaamheid. Petercam definieert duurzame landen als degene die hun huidige en toekomstige bevolking het hoogste niveau van vrijheid en welvaart (=gezondheid, onderwijs ) bezorgen. Duurzame landen zijn ook landen die het leefmilieu respecteren en hun verantwoordelijkheid opnemen in de internationale gemeenschap. 2b. Wat zijn de ESG beleggingscriteria in het fonds? Petercam Institutional Asset Management heeft een model ontwikkeld om de OESO-landen te screenen op verschillende domeinen inzake duurzaamheid: - Transparantie en democratische waarden - Leefmilieu - Onderwijs - Gezondheidszorg en welvaartsverdeling - Economische indicatoren Alleen de eerste helft van het klassement komt in aanmerking voor een belegging. Afhankelijk van de beleggingsopportuniteiten in dit duurzame universum (waardering, munt, looptijd ), beheert Petercam actief de landenallocatie om het rendement van de portefeuille te maximaliseren. Petercam biedt zijn klanten een dubbele alfa door aan de ene kant het duurzame universum te bepalen en door aan de andere kant waarde te creëren door de beheerskeuzes. 2c. Hoe zijn de ESG criteria gedefinieerd? - Petercam kiest voor criteria die door het regeringsbeleid beïnvloed kunnen worden (via wetgeving, beleidsdaden, andere overheidsinstanties ) en vermijdt criteria die te veel worden beïnvloed door de geografie of de bevolkingsdichtheid van het land. - De nadruk ligt vooral op kwantitatieve data die de huidige prestaties van een land meten, veeleer dan op verdragen die getekend kunnen worden zonder formeel engagement - Petercam gebruikt betrouwbare bronnen (internationaal gerespecteerde instanties zoals de OESO, Wereldbank, Transparency International ) - Petercam zoekt actief naar nieuwe criteria om het model continu te verfijnen De ESG-SRI screening criteria worden gestuurd door het SRI Bond Comité, dat uit vier leden bestaat. Twee van hen zijn onafhankelijke specialisten. De twee andere leden zijn professionals van Petercam Institutional Management die niet betrokken zijn bij het beheer van de obligatieportefeuilles. 2d. Hoe worden de veranderingen in de criteria gecommuniceerd aan de beheerders? Petercam heeft een beleid van transparantie ten opzichte van haar methodologie. De communicatie gebeurt via: - Maandelijkse en kwartaal factsheets - Kwartaalcommunicatie van het universum op de website - Persberichten 3

4 Sectie 3. ESG Research Proces 3a. Beschrijf uw ESG research methodologie en proces Petercam hanteert een best-in-class methodologie. Dit wordt toegepast op alle OECD-landen. Het SRI Bond Comité beslist over de selectie van de criteria en de weging voor iedere indicator. Er zijn 50 indicatoren, verdeeld in vijf grote categorieën, die zijn: - Transparantie en democratie: corruptie index, persvrijheid - Leefmilieu: ecologische voetafdruk, Kyoto protocol - Onderwijs: PISA-onderzoek, uitgaven voor onderwijs - Gezondheid en welvaartsverdeling: GINI-index, gezondheidsuitgaven - Economische indicatoren: inflatie, schuldgraad Alle landen krijgen, gebaseerd op deze score, een SRI-resultaat op 100. De landen worden hierop gerangschikt. Alleen landen in de eerste helft van dit klassement komen in aanmerking voor een belegging. 3b. Gebruikt de fondsbeheerder een eigen ESG research team en/of wordt dit uitbesteed aan een of meerdere gespecialiseerde agentschappen? Petercam gebruikt zowel eigen expertise als onafhankelijke expertise van buitenaf. De definiëring en uitvoering van het beleggingsuniversum worden volledig intern uitgevoerd, maar de keuzes worden via een SRI Bonds Comité gedaan. Daarnaast heeft Petercam een uitgebreid netwerk van contacten van (meestal academische) specialisten op specifieke duurzame onderwerpen, bijvoorbeeld specialisten in studies rond het vergelijken van onderwijssystemen, specialisten in het vergelijken van gezondheidszorgsystemen 3c. Is er een externe controle of een externe verificatie proces voor het ESG-research proces? - De helft van de leden van het SRI Bond Comité bestaat uit externe experten. De twee andere leden zijn professionals van Petercam Institutional Management die niet betrokken zijn bij het beheer van de obligatieportefeuilles. - Het ESG-SRI selectie proces wordt geverifieerd door een externe auditor op jaarlijkse basis. 3d. Worden belanghebbende partijen geconsulteerd in het ESG-research proces? Petercam houdt een actieve dialoog met bedrijven, ngo s, de academische wereld en de overheid. Het SRI Bonds Comité nodigt specialisten van buiten de financiële wereld uit om te discussiëren over ESG-SRI onderwerpen. De leden van het comité nemen deel aan presentaties/ rondetafelgesprekken van ngo s. 3e. Hebben bedrijven/obligatieuitgevers de mogelijkheid om hun profiel of analyse in te kijken? Dit is niet echt van belang aangezien het om overheidsobligaties gaat. Toch hebben we contacten met overheidsinstellingen over de ranking en het model. 3f. Hoe vaak wordt het ESG-research proces herzien? Het SRI Bond Comité vergadert op kwartaalbasis om duurzame onderwerpen te bediscussiëren. De data in het model en het duurzame beleggingsuniversum worden tweemaal per jaar geüpdatet. Externe experten worden tweemaal per jaar uitgenodigd. 4

5 3g. Welke gegevens van het research proces wordt bekendgemaakt aan het publiek? Petercam publiceert het ESG-SRI universum op de website. Sectie 4. Evaluatie en Implementatie 4a. Hoe worden de resultaten van de ESG research geïntegreerd in het beleggingsproces, inclusief de selectie en de goedkeuring van bedrijven/obligatieuitgevers voor het beleggingsuniversum? De fondsbeheerder mag enkel in de eerste helft van het klassement beleggen. De normale afrondingsregels worden gehanteerd. Hierdoor kunnen een aantal landen dezelfde score halen en dezelfde positie in het klassement delen. 4b. Welke interne en/of externe procedures zijn er om te controleren of de posities in de portefeuille overeenkomen met de ESG beleggingscriteria? De portefeuille wordt maandelijks gecontroleerd (= controle of de posities overeenstemmen met het SRI-universum) door de auditafdeling van Petercam Institutional Asset Management. De externe auditor controleert de portefeuille op jaarlijkse basis. 4c. Wat is het beleid en de procedure voor desinvesteringen op ESG-basis? Als een land uit het duurzaam universum valt, dan moet de fondsbeheerder de positie zo snel mogelijk verkopen, rekening houdend met de marktomstandigheden. 4d. Welke desinvesteringen gebeurden er de voorbije jaren op basis van de SRI-criteria? Petercam verkocht de posities in Ierland in 2009 omdat Ierland niet meer tot het toegelaten universum behoorde. 4e. Worden beleggers geïnformeerd over de desinvesteringen op basis van ESG-gronden? Petercam informeert de fondshouders vooral op basis van factsheets. Die worden maandelijks gepubliceerd en zijn beschikbaar op https://funds.petercam.com/ 4f. Informeert de fondsbeheerder de bedrijven/obligatieuitgevers van veranderingen in de portefeuille omdat de belegging niet strookt met het ESG beleid en criteria? Dat is niet echt van belang aangezien het hier om obligaties gaat en het universum hoofdzakelijk bestaat uit overheidsobligaties. Toch zijn er al contacten geweest met overheidsinstanties over hun klassement. Sectie 5-6: Engagement/ Proxy voting beleid De expertise op het vlak van duurzame vastrentende waarden is vooral toegespitst op overheidsobligaties en daardoor zijn engagement en proxy voting niet relevant voor het beleggingsproces. Toch denkt dat Petercam aan de hand van het landenklassement, dit te publiceren in de pers, hierover artikels te schrijven het enige invloed heeft op het publiek debat. Petercam heeft over deze screening en de duuzaamheidsanalyse al meermaals gedialogeerd met politieke vertegenwoordigers, belangenverenigingen 5

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen

Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Onderzoek Vermogensbeheer voor Filantropische Instellingen VBDO:

Nadere informatie

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1

Dank u om Morningstar.nl te kiezen als uw beleggingspartner. Website GebruikersGids 1 Morningstar.nl GebruikersGids NEDERLANDS 2010 ß Website GebruikersGids 1 Op de Morningstar Website vindt u snel objectieve en onafhankelijke informatie over de duizenden beleggingsfondsen die op de Nederlandse

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Specialist in vastrentende waarden

Specialist in vastrentende waarden Specialist in vastrentende waarden Pensioenen Ons profiel AEGON Asset Management Nederland is dé specialist in vastrentende waarden en asset allocatie die door verplichtingen gedreven is ( Liability Driven

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering)

Hoofdstuk 1: Evaluatie Verantwoord Beleggen (beleid en uitvoering) Aan : Bestuur Mn Services Fondsenbeheer BV Van : Directie VB Opsteller : Kris Douma, Head of Responsible Investment Support & Active Ownership Datum : 23 februari 2010 Onderwerp : Vaststelling beleid en

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner

Voorwoord. Patrick Mol Managing partner Voorwoord In 2011 ondertekende Wealth Management Partners (WMP) zowel de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) als de UN Global Compact (UNGC). Dit was voor ons de stimulans om

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie