Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta"

Transcriptie

1 Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) (06) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave De functie teamleider Asset Management 6 4 Gewenste capaciteiten 7 5 Arbeidsvoorwaarden 8 6 Selectieprocedure 9 Dit document is bedoeld om inzicht te verschaffen in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en eisen, die gelden voor de functie van teamleider Asset Management, bij de afdeling Plannen en Regie van. Overal waar de hij-vorm wordt gebruikt kan ook zij worden gelezen. /profiel/22 april van 9

3 1 (WSHD) is een van de grotere waterschappen in ons land. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater van de Zuid-Hollandse eilanden. De taak is veiligheid te bieden tegen wateroverlast, veilige vaarwegen en voldoende en schoon oppervlaktewater. Daarnaast beheert en onderhoudt het waterschap wegen en fietspaden in ons ha grote gebied, en zuivert het rioolwater van zo'n miljoen inwoners en bedrijven in 22 rioolwaterzuiveringsinstallaties. WSHD heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid-Hollandse eilandenen beschermt Voorne- Putten en Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar-)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het concentreert zich daarbij, samen met andere overheidsbestuurslagen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. De hoofdvestiging van het waterschap staat in Ridderkerk. Hollandse Delta heeft 550 medewerkers in dienst, waarvan er ruim 300 op kantoor werken. is in 2005 ontstaan uit een fusie van vijf organisaties. De organisatie wil in de komende jaren doorgroeien naar een professionele waterautoriteit. Daarvoor werkt het waterschap richting 2020 aan: gekend en gewaardeerd zijn. Dat wil zeggen zichtbaar in het gebied, toegankelijk waarbij de uitvoering van de vier kerntaken centraal staat. een moderne en professionele organisatie, dat betekent meer regievoering, minder zelf doen, aanbesteden op maat en de kwaliteit van de uitvoering verhogen. een kleinere organisatie waarin het werk efficiënt gedaan wordt, met minder medewerkers, een investering op kwaliteit en met uitstroom van inhuur. Alle onderdelen van WSHD zijn hiervoor momenteel hun plannen aan het ontwikkelen. Meer informatie over het werk en de organisatie kunt u vinden op de website van het Waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl) en van de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl). /profiel/22 april van 9

4 2 De afdeling Plannen en Regie (PR) is relatief nieuw binnen het waterschap. Nieuw is niet alleen de formatie van de groep mensen, maar meer nog de tactische taak die deze afdeling gaat vervullen binnen de gehele waterschapsorganisatie. Terwijl in het verleden directeuren van divisies activiteiten en projecten aanstuurden, is daarvoor in de plaats een tactische afdeling gekomen die met behulp van professionele methodieken en werkwijzen plannen en begrotingen van het waterschap vertaalt en de uitvoering daarvan bewaakt. Feitelijk is het traditionele lijnmanagement vervangen door een professionele afdeling, met transparante werkwijzen en duidelijke bevoegdheden. De afdeling PR is ervoor om te zorgen dat de strategische doelen in o.a. het ontwerp Waterbeheerprogramma worden vertaald naar concrete (investerings-)opgaves, kaders, randvoorwaarden en prestatie-eisen. Sturing op de programma s vindt plaats aan de hand van de PDCA-cycli, waarmee de balans gezocht wordt tussen enerzijds plannen maken en uitvoeren, anderzijds monitoren, evalueren en bijstellen van deze plannen. De afdeling is geformeerd om strategische besluiten voor te bereiden, tactische kaders te stellen, sturing te geven aan de uitvoering én de PDCA-cycli te sluiten. De focus ligt duidelijk op de tactische besluiten en kaders, variërend van beleidskaders, tot Algemene Programma s van Eisen (APvE s), Initiële Business Cases (IBC s) en onderhoudsconcepten. W Asset Management is de centrale methode waarmee door de gehele organisatie gewerkt gaat worden om in control te blijven. Reden hiervoor is enerzijds dat het programma Zuiveren al eerder ervaring heeft opgedaan met deze methode. Anderzijds omdat deze methode uitgaat van risicogestuurd beheer en -onderhoud. In de transitie naar één tactische afdeling zullen de rollen, taken en bevoegdheden van alle betrokkenen opnieuw georganiseerd en gedefinieerd worden, zodat de sturing op basis van Asset Management ook daadwerkelijk plaats vindt. Het waterschap opereert niet solitair. De samenwerking met de omgeving (gemeentes, provincies, rijk, particulieren en bedrijven) kan en moet beter. Dit is niet alleen nodig om gekend en gewaardeerd te worden, maar vooral om de doelen efficiënter te kunnen behalen. Vanuit de reguliere werkprocessen zullen er talloze contacten met de omgeving zijn, maar de belangrijkste stakeholders zullen op een georganiseerde wijze benaderd worden; ook hierin vervult de afdeling en met name het team Asset Management een cruciale rol. Structuur van de afdeling PR. Om bovenstaande verandering te kunnen realiseren en om er voor te zorgen dat alle programma s op uniforme wijze worden aangestuurd, zal de structuur van de afdeling PR aangepast worden. De afdeling gaat werken met drie teams die elk hun eigen plaats hebben in het proces. Team Programmering; dit team bereidt enerzijds de strategische besluitvorming voor, anderzijds vertaalt zij de strategische doelen in opgaves op de programma s. Zij monitort de voortgang van de doelrealisatie en stelt rapportages op met betrekking tot de voortgang en verzorgt de inhoudelijke bijdrage aan de P&C-producten. Team Inrichting en Uitwerking; dit team maakt de opgave concreet in IBC s, werkopdrachten en onderhoudsconcepten. Ook stelt dit team de kaders op waarbinnen de operatie plaats moet vinden (APvE s, prestatie-eisen). Team Regievoering of Asset Management; dit team zorgt voor de sturing op de processen en maakt de prestaties voorspelbaar en betrouwbaar. /profiel/22 april van 9

5 De kern van dit team wordt gevormd door de (interne) opdrachtgevers: de Asset Managers en de tactische Omgevingsmanagers. Sturing op projecten verloopt via de opdrachtgevers, sturing op de exploitatie zal via de nog te benoemen Asset Managers gaan. Zij verzorgen de dagelijkse rapportage over de assets en de prestaties naar de directie. In de toekomst, wanneer asset management gemeengoed is geworden, kan overwogen worden deze rollen samen te voegen. De regie op de samenwerking met de partners en de medewerker die buiten naar binnen haalt, zal worden uitgevoerd door de tactische Omgevingsmanager. /profiel/22 april van 9

6 3 De functie teamleider Asset Management Het team is nieuw en ook de functie is nieuw. De teamleider krijgt de opdracht om met zijn team asset management als centrale methode verder uit werken en te borgen binnen de gehele organisatie. De teamleider maakt onderdeel uit van het managementteam van de tafdeling Plannen en Regie en rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd. Hij geeft leiding aan het team Asset Management. In dit team zitten onder andere de interne opdrachtgevers voor projecten, de Asset Managers en de tactische Omgevingsmanagers. Je krijgt nadrukkelijk de gelegenheid mee te bouwen aan de invoering van asset management bij het watersysteem en de doorontwikkeling daarvan bij de waterketen. Dit ga je als teamleider in deze functie vooral doen door: Het aansturen van het team Asset Management. Bij te dragen aan de doorontwikkeling van de tactische afdeling PR. Sturing te geven aan de doorontwikkeling van Asset Management in de gehele organisatie. Bij te dragen aan het structureren van de PDCA-cyclus. Trekker te zijn van het veranderproces binnen het waterschap richting Asset Management. Profiel Voor de teamleider Asset Management wordt gezocht naar een ervaren manager. Deze persoon beschikt over grondige kennis van en ervaring met asset management, liefst opgedaan in een procesorganisatie (bedrijfsleven, zakelijke dienstverlening of overheid). De teamleider kan hoog profesionele medewerkers aansturen op een manier dat zij maximaal zelfstandig kunnen gaan werken en aldus de kwaliteit leveren die nodig is om de nieuwe cultuur en werkwijzen in de organisatie te implementeren. De persoon die deze functie met succes vervult is een zakelijke, resultaatgerichte verandermanager, met een heldere visie op assetmanagement en de rol die deze methode in een organisatie als Hollandse Delta kan spelen. Om de beoogde veranderingen in de organisatie te borgen is het nodig dat je zeer vasthoudend en voortvarend bent en tegelijkertijd voldoende sensitief en diplomatiek om aan te voelen wanneer bijsturing nodig is of processen aangepast moeten worden. /profiel/22 april van 9

7 4 Gewenste capaciteiten Kandidaten die deze functie met succes vervullen, voldoen aan een aantal kenmerken. Daarvan zijn de belangrijkste: WO werk- en denkniveau. Afgeronde opleiding technische bedrijfskunde of soortgelijk. En kennis van financieeleconomische en administratieve processen. (Ruime) ervaring met Asset Management, opgedaan in een procesomgeving in bedrijfsleven of overheidsorganisaties. Aansturen, coachen en begeleiden van een groep hoogwaardige professionals en hen overtuigend meenemen in de veranderingen. Leidinggevende ervaring. Inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen. Daarmee uitstekend uit de voeten kunnen. Vermogen om alternatieve wegen te onderzoeken en passend te innoveren. In staat om de verbinding te leggen tussen organisaties met soms tegenstrijdige belangen. Sensitiviteit om de signalen uit de streek op te vangen en deze te verbinden aan de doelstellingen van het waterschap (omgevingssensitief). Competenties 1 Resultaatgerichtheid. 2 Sturend gedrag. 3 Omgevingsbewustzijn. 4 Verantwoordelijkheid. 5 Effectverantwoordelijkheid. 6 Management- en sociale vaardigheden. 7 Contactuele effectiviteit. 8 Capaciteit om draagvlak te verwerven en afstemming te bereiken. 9 Samenwerken. /profiel/22 april van 9

8 5 Arbeidsvoorwaarden De functie wordt beloond in schaal 12. Het bruto jaarsalris bedraagt maximaal ,-- en is inclusief IKB (individueel keuze budget). Dit alles is incl. vakantietoelage, eindejaarsuitkering, verlof en andere componenten. valt onder de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW). De SAW is de CAO voor de waterschappen. Deze CAO bevat een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie, de combinatie van werk en privé en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden, zijnde het IKB. /profiel/22 april van 9

9 6 Selectieprocedure De selectie kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten op locatie Rijswijk of Odijk. Geschikte kandidaten worden in op papier gepresenteerd aan waterschap Hollandse Delta. De selectiecommissie aldaar beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 2 Selectie door waterschap Hollandse Delta Vervolgens voeren kandidaten gesprekken met de selectie en/of adviescommissie, bij waterschap Hollandse Delta. Na de tweede ronde vindt een assessmentonderzoek plaats bij bureau Leeuwendaal. Voor dit onderzoek moet een hele dag worden uitgetrokken. Daarna vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats, wint Leeuwendaal referenties in (o.a. via CV-OK) en wordt de kandidaat in dienst genomen voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling. Het streven is erop gericht de procedure voor 1 juli af te ronden en de kandidaat 1 augustus of 1 september in dienst te laten treden. /profiel/22 april van 9

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie