Studiegids. BASO Opleidingsfase Academiejaar Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. BASO Opleidingsfase 1-2-3. Academiejaar 2014-2015. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs"

Transcriptie

1 Studiegids BASO Opleidingsfase Academiejaar Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit Engels Frans Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Latijn Lichamelijke opvoeding Mechanica Muzikale Opvoeding Nederlands Plastische Opvoeding Project Algemene Vakken Project kunstvakken Technologische Opvoeding Voeding-Verzorging Wiskunde

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Opleidingsvisie 4 2 Opleidingsconcept 7 3 Competentieprofiel 9 4 Identificatieblad 21 5 Overzicht opleidingsprogramma 23 6 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement 31 7 ECTS-fiches 70 8 Campusreglement 70 9 Docentenlijst Bijlage: verklarende woordenlijst: toetsjargon 75

4 1 Opleidingsvisie Visie op leraarschap binnen de KHLim-lerarenopleiding In deze visietekst verwoorden we wat voor ons de essentie is van leraarschap en wat dus gemeenschappelijk en van waarde is voor elke leraar. De zoektocht naar de essentie is voor ons van belang, omdat we willen dat een visie duurzaam is en een tijdloos karakter heeft. Een visie is op die manier een baken om met een complexe en steeds wijzigende onderwijscontext om te gaan. Met deze visie bekennen we kleur: we gaan staan voor wat we belangrijk vinden aan leraarschap binnen de KHLim. Studenten, collega s, het werkveld en andere opleidingen kunnen ons hierop aanspreken. Het expliciteren van deze visie betekent voor ons een toetssteen neerleggen en dit zowel voor studenten, docenten, het werkveld als het beleid. Studenten, praktijkscholen en mentoren kunnen in deze visie lezen hoe wij kijken naar goed leraarschap. Beginnende of ervaren docenten kunnen de visie als baken hanteren voor het vormgeven van hun leeromgeving en het werken met studenten. Deze visie is ook voor het beleid op departementaal en opleidingsniveau een richtingwijzer om samen te bepalen welke kwaliteit we nastreven in het onderwijs. Dit vormt de basis om een goed kwaliteitszorgbeleid uit te werken. Deze visie inspireert ons om samen aan de slag te gaan. Ze is een spiegel voor iedere opleiding om te zien waar de eigen krachten en uitdagingen liggen om van hieruit blijvend in ontwikkeling te zijn. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

5 Aan de KHLim willen we leraren opleiden tot meesterschap Leraren die opgeleid worden tot meesterschap erkennen de complexiteit van hun opdracht binnen een steeds sneller veranderende maatschappelijke context. Ze zijn steeds zoekend om bij kinderen en jongeren interesse op te wekken om open naar een onbekende wereld te kijken en deze te durven verkennen, zodat verbondenheid ontstaat met de wereld waarin ze leven. Meesterschap betekent ook dat je als leraar bezorgd bent om je eigen gedrag, woorden en daden omdat je op intellectueel, moreel en maatschappelijk vlak een inspiratie bent voor kinderen en jongeren. Leraars zijn meesters, geen uitvoerders. Zij nemen weloverwogen beslissingen om leren op gang te brengen en zijn steeds onder-zoekend om hun eigen deskundigheid, opvattingen en waarden in dialoog met anderen te bevragen en te verdiepen. Dat meesterschap kan maar volledig tot zijn recht komen als onze medewerkers, onze studenten en onze afgestudeerden AUTHENTIEK ZIJN Kiezen voor meesterschap betekent dat we leraren willen opleiden die AUTHENTIEK zijn. Wie je bent als persoon, waar je voor staat en hoe je in relatie treedt, beïnvloedt anderen. Als je kinderen en jongeren wil aanspreken als leraar moet je je hiervan bewust zijn: je hebt zicht op wat je voelt, wat je denkt, wat je wil én je kan dit perspectief ook innemen bij de ander. Het betekent ook dat je je waarden en opvattingen durft te expliciteren en kritisch te toetsen aan anderen en aan je eigen gedrag. Hierover in dialoog gaan met collega s vormt de motor voor professionele ontwikkeling. FUNDAMENTEEL LEREN Kiezen voor meesterschap betekent dat we radicaal kiezen voor FUNDAMENTEEL LEREN. Fundamenteel leren vertrekt vanuit de leraar die vanuit een passie voor leren kinderen en jongeren aan de grens van hun kunnen brengt. Dit betekent hen zo begeleiden dat ze openstaan voor een onbekende wereld, deze durven verkennen en er betekenis aan leren geven. Dit maakt dat ze steeds meer van de werkelijkheid kunnen vatten, er steeds meer in kunnen zien, er steeds meer van kunnen maken. INHOUDELIJK EXPERT ZIJN Kiezen voor meesterschap betekent dat we leraren willen opleiden die INHOUDELIJK EXPERT ZIJN We willen leraren die vanuit een liefde voor het vak het verschil maken. We vinden grondigheid daarbij van belang: een leraar moet niet enkel een uitgebalanceerde en goed gekozen kennisbasis bezitten, maar deze ook kunnen inzetten om gepaste antwoorden te vinden binnen de complexe onderwijspraktijk. Een inhoudelijk expert zijn betekent ook je ervan bewust zijn dat kennis steeds in ontwikkeling is, dat vragen stellen soms belangrijker is dan antwoorden geven. ZICH ENGAGEREN Kiezen voor meesterschap betekent dat leraren zich ENGAGEREN IN DE MAATSCHAPPIJ.vanuit een confrontatie met de christelijke traditie Onderwijs en opvoeding kunnen niet waardevrij zijn. Leraren erkennen de diversiteit in de klas, de school,de maatschappij en nemen verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan de toekomst. Dat doen ze door op te komen voor een betere wereld, een ideaal dat ze nastreven en vormgeven vanuit de confrontatie met de figuur van Jezus Christus als mogelijke gids en inspiratie Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

6 Bronnen en inspiratie: Kernproject Leraar 2030 SoE Januari 2011 De schaduwzijde van de welwillendheid Jan Masschelein en Maarten Simons, kritische studies van de pedagogische actualiteit Acco 2008 Leraars zijn ook onderzoekers, Hilde De Wever Velon Velov congres maart 2010 Change Forces, the sequal Michael Fullan 2000 Developing a pedagogy of teacher education John Loughran 2006 De kwaliteit van kwetsbaarheid, tegendraadse gedachten over de professionele identiteit van leraren Geert Kelchtermans in Schoolwijzer 2003 Op zoek naar de betekenis van onderwijs. Voorbij functionalisme en paradigmadruk Geert Kelchtermans en Maarten Simons in Pedagogische Studieën 2007 Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

7 2 OPLEIDINGSCONCEPT Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

8 Het verhaal van onze opleiding werd in een opleidingsinfografic zichtbaar gemaakt. Dit beeld vertelt het grote verhaal van onze opleiding: ons opleidingsconcept. Hoe we ons onderscheiden: De bovenste horizontale lijn start met het getal 200 tot de derde macht. We onderscheiden ons door de meer dan 200 combinatiemogelijkheden en 24 vakken die we in de totaliteit van de drie leerwegen (de dag- en avondopleiding en bi-diplomering) aanbieden. Het docententeam gelooft daarnaast dat liefde voor het vak een belangrijke ingang is om leerlingen te raken. Het derde beeld ten slotte vertelt dat we binnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening een bijzondere expertise voor vakdidactiek uitgebouwd hebben. Hoe we naar het lerarenprofiel kijken: De tweede lijn maakt duidelijk hoe we naar het lerarenprofiel kijken: onze opleidingsvisie MEESTERSCHAP en twee competentielijsten, de stagecompetenties en de bachelorcompetenties, beschrijven de competenties die richting geven aan onze opleiding. Hoe we opleiden: Het vak3dactisch model dat onderzoekers uit onze opleiding ontwikkelden, inspireerde ons om een heldere ordening te geven aan onze opleiding. De opleiding bestaat grosso modo uit vier blokken: didactiek, vakkennis, vakdidactiek/stage en ondersteunende vakken. Deze laatste cluster heeft als doel om de andere elementen te versterken en bestaat uit volgende themata: onderzoeksvaardigheden, ICT, taal en RZL. Het beeld daarnaast stelt ons gebouw de Ark voor. De zes delen van de Ark symboliseren de zes semesters van de opleiding. De onderste verdieping is semester 1, het bovenste gele segment semester 6. Het algemene opleidingsthema in semester 1 is de leraar. Daarna volgen de leerling, leren, diversiteit en de grotere context. In semester 6 bewijst de student dat hij competent is om af te studeren. Het laatste beeld van deze rij geeft aan dat we stages zeer belangrijk vinden. Elk venster in het gebouw stelt een stageweek voor. Rechts zie je de namen van de verschillende stageblokken. Hoe we begeleiden: Studenten komen naar onze opleiding omdat je hier goed begeleid wordt. Het groeiend aantal niet-generatiestudenten en zij-instromers dat we aantrekken, maakt deze stelling ook kwantitatief hard. Het eerste beeld maakt duidelijk dat we daarbij kiezen voor de weg van de geleidelijkheid. Studenten krijgen in OF1 nog veel begeleiding. In OF3 zijn de ondersteunende pilaren onder het gebouw tot een minimum herleid. Het drielijnenmodel symboliseert onze kijk op begeleiden. Op de eerste lijn begeleiden docenten hun studenten door goed les te geven. Op de tweede lijn organiseren we gerichte trajecten voor studenten met specifieke noden. Als dat nodig is, verwijzen we op de derde lijn studenten door naar gespecialiseerde instanties. De nullijn geeft aan dat we projecten uitzetten waarbij derdejaars nieuwe studenten begeleiden. Ten slotte geven we aan dat een warme, betrokken en persoonlijke grondhouding in het DNA van onze docenten zit. Hoe we evalueren: De bouwstenen van de evaluatiepraktijken zijn in OF1 eerder klassiek. In OF3 gebruiken we andere evaluatievormen: meer inbreng van studenten, complexere en meer integrale toetsen. De woorden op de evaluatiestenen maken duidelijk dat we aan het bouwen zijn aan een gemeenschappelijk vocabularium over evalueren en evaluatievormen. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

9 3 Competentieprofiel Het opleidingsprogramma richt zich op het verwerven van de basiscompetenties leraar secundair onderwijs. Deze competenties worden ook verder geconcretiseerd in de stagecompetenties, of het stagevenster BaSO. Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Functioneel geheel 1: De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de leergroep achterhalen. De leerkracht kan : in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen; met de hulp van collega's de heterogeniteit en de diversiteit van de leergroep onderkennen. De ondersteunende kennis omvat de leerlingkenmerken en de kenmerken van de leergroep en de werkwijzen om die te achterhalen. 1.2 De leerkracht kan doelstellingen kiezen en formuleren. De leerkracht kan : doelstellingen kiezen op basis van het leerplan/schoolwerkplan waarin de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vervat zijn, en het pedagogisch project; doelstellingen kiezen en formuleren, rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen en met de kenmerken en de diversiteit van de groep; doelstellingen differentiëren afhankelijk van vastgestelde verschillen en/of op basis van beschikbare documenten; doelstellingen concreet en operationeel formuleren; voor leerlingen met specifieke behoeften, in overleg met collega's, in het kader van de handelingsplanning, doelen selecteren die aansluiten bij de vastgestelde beginsituatie. De ondersteunende kennis omvat het leerplan en schoolwerkplan in kwestie, de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, leerlijnen, het proces van handelingsplanning en classificaties van doelstellingen. 1.3 De leerkracht kan de leerinhouden en leerervaringen selecteren. De leerkracht kan : keuzes maken uit een gegeven aanbod, rekening houdend met de criteria van de beginsituatie, de maatschappelijke relevantie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen in het belang van de opbouw van het vakgebied; de inbreng van leerlingen omzetten in leerervaringen; voor leerlingen met specifieke behoeften, in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning, leerinhouden en -ervaringen afstemmen op het realiseren van de vooropgestelde doelen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen. De ondersteunende kennis omvat de eindtermen, leerplannen, schoolwerkplan, relevante leerboeken en onderwijsleerpakketten en andere informatiebronnen, en eventueel de beroepsprofielen. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

10 1.4 De leerkracht kan de leerinhouden structureren en vertalen in leeractiviteiten. De leerkracht kan : de leerinhouden vertalen in zinvolle opdrachten die aansluiten bij de motivatie, de beginsituatie, de talige diversiteit en de capaciteiten van de leerlingen; naargelang van het geval, de leerinhouden opdelen in deelleerstappen, gedifferentieerde opdrachten, thema's en projecten, en modules, al dan niet vakoverschrijdend; in samenspraak met collega's verbanden aangeven tussen leerinhouden uit het eigen vakgebied en verwante vakgebieden (horizontale samenhang); leerinhouden situeren in het geheel van het aanbod van het betreffende vak (verticale samenhang). De ondersteunende kennis omvat visie op de ontwikkeling van de specifieke vakinhouden. Ze omvat eveneens verwantschappen tussen het eigen vakgebied en andere vakgebieden, kennis over soorten opdrachten en taken, en praktijkvoorbeelden van omgaan met meertaligheid. 1.5 De leerkracht kan aangepaste werkvormen en groeperingsvormen bepalen. De leerkracht kan : strategieën, multimediale leeromgevingen en aangepaste werkvormen kiezen die afgestemd zijn op de doelstellingen; gepaste groeperingsvormen kiezen, een aangepaste ruimte creëren en een goede timing bepalen; de aanpak differentiëren waar dat nodig is. De ondersteunende kennis omvat diverse didactische werk- en groeperingsvormen en elektronische leeromgevingen. 1.6 De leerkracht kan individueel en in team leermiddelen kiezen en aanpassen. De leerkracht kan : leermiddelen kiezen en aanpassen, en hierover, indien nodig, overleg plegen met de vakgroep en het schoolteam; indien nodig de leermiddelen met de hulp van collega's aanpassen aan de doelgroep en de omstandigheden. De ondersteunende kennis omvat relevante bronnen om leermiddelen te vinden, alsook criteria om ze te beoordelen. 1.7 De leerkracht kan een krachtige leeromgeving realiseren, met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. De leerkracht kan : motiverende leeromgevingen tot stand brengen, die aangepast zijn aan de belangstelling en het verwerkingsniveau van de leerlingen; leerinhouden inbedden in authentieke, reële situaties die voor de leerlingen betekenisvol zijn; ICT functioneel integreren bij het ontwerpen van een krachtige leeromgeving; leerlingen in de gelegenheid stellen om leerinhouden actief te ontdekken en te verwerken; de leerlingen leren reflecteren over hun leerproces; samenwerkend leren bevorderen; met ondersteuning van het team, leerling-stagiairs op een zinvolle en discrete manier begeleiden tijdens organisatie- en bedrijfsstages; bij de terugkoppeling van stage-ervaringen naar de lesactiviteit, de stage-ervaringen van de leerlingen duiden en plaatsen in een ruimer opleidings- en vormingsprofiel. De ondersteunende kennis omvat kennis van leerprocessen en de kenmerken van een adequate en motiverende leeromgeving, inclusief de rol van een aangepast taalgebruik daarin. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

11 1.8 De leerkracht kan observatie en evaluatie voorbereiden, individueel en indien nodig in team. De leerkracht kan : individueel en in overleg doelstellingvalide, gedifferentieerde en aangepaste vragen, taken en opdrachten onder diverse vormen kiezen en eventueel opstellen; in overleg met collega's observatie-instrumenten kiezen; de betekenis en plaats van evaluatievormen in het leerproces bepalen; met ondersteuning beoordelingscriteria bepalen om de vorderingen van de leerling te beoordelen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, evaluatievormen, -technieken en -instrumenten, en (leerling)volgsystemen. 1.9 De leerkracht kan proces en product evalueren met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie. De leerkracht kan : met het oog op begeleiding en beoordeling van de leerlingen en het leerproces op systematische wijze gegevens verzamelen via evaluatie- en observatievormen; de vorderingen en prestaties correct interpreteren en beoordelen; met ondersteuning van collega's een bijdrage leveren aan het in team opstellen van een advies over de voortgang van de leerlingen in hun schoolloopbaan of naar de arbeidsmarkt; leerprestaties en -vorderingen rapporteren en bespreken, en activiteiten voor remediëring voorstellen; evaluatiegegevens aanwenden om het eigen didactisch handelen te bevragen en bij te stellen. De ondersteunende kennis omvat visies op evalueren, referentiekaders, evaluatievormen, -technieken en - instrumenten, (leerling)volgsystemen en foutenanalyse. Ondersteunende kennis met het oog op remediëring en oriëntering omvat eveneens de eigenheid van de verschillende onderwijsvormen, onderwijsniveaus en studiegebieden De leerkracht kan in overleg met collega's deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school. De leerkracht kan : de school situeren in de buurt en de implicaties daarvan onderkennen; participeren in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van de grootstedelijke context en belangrijke beleidsmaatregelen inzake gelijke kansen en zorg De leerkracht kan het leer- en ontwikkelingsproces adequaat begeleiden in Standaardnederlands en daarbij rekening houden met en gericht inspelen op de diverse persoonlijke en maatschappelijke taalachtergronden van de leerlingen. De leerkracht kan : met zijn leerlingen doelgericht gesprekken voeren en daarbij een functioneel taalaanbod doen, functionele taalproductie stimuleren en er feedback op geven; teksten beoordelen en schriftelijk en mondeling toegankelijk maken door ze te bewerken op het vlak van taal en door een aangepaste didactiek; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback mondeling, indien nodig met visuele of andere ondersteuning helder formuleren en herformuleren; vragen, opdrachten, evaluatie en feedback schriftelijk helder formuleren, indien nodig ondersteund met visuele of andere hulpmiddelen; een heldere uiteenzetting geven, met integratie van schriftelijke of andere ondersteuning, en alles, indien nodig, flexibel aanpassen; Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

12 vertellen en voorlezen, en is zich daarbij bewust van zijn eigen mogelijkheden om die vaardigheden optimaal in te zetten en eventuele beperkingen te compenseren; constructief reageren op het taalgebruik van de leerling. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties en methodieken voor taalondersteuning en taalgerichtheid in niet-taalvakken De leerkracht kan omgaan met de diversiteit van de leergroep. De leerkracht kan : in het kader van het zorgbeleid en de handelingsplanning het onderwijsleerproces aanpassen aan de specifieke behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen door in te spelen op de verschillen tussen leerlingen, het verstrekken van aangepaste en individuele leerhulp, het aanreiken van hulpmiddelen om een doel te bereiken en leerdoelen die een belangrijke hinderpaal vormen te vervangen door haalbare of specifieke doelen; rekening houden met de sociaal-culturele en talige achtergrond van leerlingen waaronder de grootstedelijke context. De ondersteunende kennis omvat de eigenheid van de B-stroom en van de verschillende onderwijsvormen (ASO, BSO, KSO/TSO), de werking van het CLB en methoden en werkvormen voor leerlingen met leermoeilijkheden; het omvat tevens de kenmerken van de grootstedelijke context en leef- en jongerenculturen De leerkracht kan leer- en ontwikkelingsprocessen opzetten, zowel vanuit de inhouden van zijn/haar vakgebied, als vanuit een vakoverschrijdende invalshoek. De leerkracht kan : in samenwerking met de vakgroep bij het opzetten van leer- en ontwikkelingsprocessen rekening houden met de specifieke vakinhouden, met de specifieke rol van het vakgebied in de onderwijssituatie en met de kenmerken van de leerlingengroep ten aanzien van het vakgebied; in samenwerking met het schoolteam, projecten opzetten, uitbouwen en realiseren waarin leerinhouden uit verschillende vakken geïntegreerd zijn; overleggen met het schoolteam over een gezamenlijke aanpak van aspecten van leren leren; zich informeren over de voortgang van de leerlingen voor andere vakken; eigen vakinhouden met elementen uit andere disciplines verbinden. De ondersteunende kennis omvat de vakoverschrijdende eindtermen en de vakoverschrijdende werking en de voorwaarden voor uitvoering van interdisciplinaire projecten en kennis van inhouden, structuur en heuristieken van verwante disciplines en vakoverstijgende methodieken. Functioneel geheel 2: De leraar als opvoeder 2.1 De leerkracht kan in overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. De leerkracht kan : een positieve interactie met de klasgroep opbouwen en een positieve relatie tussen de leerlingen stimuleren; over de omgang met de leerlingen en de interactie in de klas reflecteren; optreden met respect voor eigenheid en diversiteit en tevens discreet omgaan met gevoelens van leerlingen; grenzen stellen als de positieve interactie in het gedrang komt. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

13 De ondersteunende kennis omvat groepsdynamische en interactieprocessen, de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor sociale vaardigheden en kennis van sociale ontwikkeling bij leerlingen. 2.2 De leerkracht kan de emancipatie van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan : de diversiteit binnen de leerlingengroep en binnen de samenleving bespreekbaar maken; leerlingen leren omgaan met diversiteit; de leerlingen ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid. De ondersteunende kennis omvat het begrip 'risicoleerling' (leer- en/of ontwikkelingsbedreigde leerlingen), diverse leef- en jongerenculturen en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan. 2.3 De leerkracht kan door attitudevorming leerlingen op individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie voorbereiden. De leerkracht kan : bijdragen aan attitudevorming door het leren toepassen van omgangsconventies; reflecteren over het eigen waardepatroon en dat van anderen duiden; in de klascontext waarden ontwikkelen en bespreekbaar maken en in een schoolcontext bewust waarden voorleven; de gerichtheid op participatie stimuleren. De ondersteunende kennis omvat het pedagogisch project, het schoolwerkplan, de eindtermen/ontwikkelingsdoelen die van toepassing zijn, en de verschijningsvormen van het verborgen curriculum. Ondersteunende kennis omvat tevens de participatiestructuren op school, participatietechnieken en kenmerken van groepsdynamische processen. 2.4 De leerkracht kan actuele maatschappelijke ontwikkelingen hanteren in een pedagogische context. De leerkracht kan : maatschappelijke gebeurtenissen aan de leerinhouden koppelen; leerlingen kritisch en zinvol leren omgaan met informatie van en beïnvloeding door de media. De ondersteunende kennis omvat maatschappelijke thema's en gebeurtenissen, en de manier waarop die door de media worden vertolkt. 2.5 De leerkracht kan adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties of met gedragsmoeilijkheden. De leerkracht kan : met de hulp van collega's, signalen herkennen die kunnen wijzen op problemen van leerlingen; hulp vragen en/of overleggen om adequaat en discreet met geconstateerde problemen te kunnen omgaan. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van sociaal-emotionele probleemsituaties en hun achtergrond, van het ontstaan van gedragsmoeilijkheden, van hulpverlening binnen en buiten de school (waaronder het CLB) en van eigen mogelijkheden en grenzen bij het omgaan met probleemgedrag. 2.6 De leerkracht kan de fysieke en geestelijke gezondheid van de leerlingen bevorderen. De leerkracht kan : aandacht opbrengen voor het bevorderen van de gezondheid van leerlingen en hij kan de fysieke ontplooiing en het bewustzijn dat gezondheid en veiligheid belangrijke waarden zijn, stimuleren; dringende verzorgingstaken uitvoeren en indien nodig hulp inroepen; gepast omgaan met leerlingen met gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen; zorg dragen voor het algemene welbevinden van de leerlingen. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

14 De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van fysiek welzijn van leerlingen en de basisprincipes van eerste hulpverlening, en tevens basisinterventies bij frequent voorkomende gezondheidsproblemen. 2.7 De leerkracht kan communiceren met leerlingen met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige kinderen kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 3: De leraar als inhoudelijk expert 3.1 De leerkracht beheerst de domeinspecifieke kennis en vaardigheden, en kan die verbreden en verdiepen. De leerkracht kan : hiaten in de eigen vakdeskundigheid detecteren en aanvullen, en de verworven deskundigheid actualiseren, uitbreiden en verdiepen. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden, structuren en methodes van het vakgebied. 3.2 De leerkracht kan de verworven domeinspecifieke kennis en vaardigheden aanwenden. De leerkracht kan : flexibel gebruikmaken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden in de pedagogisch-didactische aanpak. De ondersteunende kennis omvat de concepten, inhouden en structuren, en methodes van het vakgebied. 3.3 De leerkracht kan het eigen vormingsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de leerlingen. De leerkracht kan : horizontale en verticale verbanden leggen tussen inhouden uit het eigen vakgebied, en tussen die inhouden en de inhouden uit verwante vakgebieden en vakoverschrijdende domeinen; het eigen aanbod situeren binnen de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, en binnen een leerplan. De ondersteunende kennis omvat leerlijnen, verwantschappen tussen eigen en andere vakgebieden (zowel gewoon als buitengewoon onderwijs) en studieloopbanen. Functioneel geheel 4: De leraar als organisator 4.1 De leerkracht kan een gestructureerd werkklimaat bevorderen. De leerkracht kan : vaardigheden en aanpakwijzen van goed klasmanagement hanteren. De ondersteunende kennis omvat klasmanagement, leerbevorderende en -belemmerende factoren. 4.2 De leerkracht kan een soepel en efficiënt les- en dagverloop creëren, passend in een tijdsplanning vanuit het oogpunt van de leerkracht en de leerlingen. De leerkracht kan : voor de leerlingen gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten vlot en soepel laten verlopen; een timing respecteren en die, indien nodig, aanpassen; de eigen taken op korte en langere termijn plannen. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

15 De ondersteunende kennis omvat de diverse vormen van tijdsmanagement zoals het gebruik van agenda's en het jaarplan. 4.3 De leerkracht kan op correcte wijze administratieve taken uitvoeren. De leerkracht kan : op correcte wijze een aantal administratieve taken uitvoeren die behoren tot zijn takenpakket. De ondersteunende kennis omvat de administratieve verplichtingen van de leerkracht, alsook het doel ervan. 4.4 De leerkracht kan een stimulerende en werkbare klasruimte creëren, rekening houdend met de veiligheid van de leerlingen. De leerkracht kan : uitdagende en veilige speel-, leer- en werkvoorzieningen inrichten; een klas aangepast, aangenaam en functioneel inrichten. De ondersteunende kennis omvat de kenmerken van stimulerende en veilige leer- of werkvoorzieningen in een lokaal. Functioneel geheel 5: De leraar als innovator - de leraar als onderzoeker 5.1 De leerkracht kan vernieuwende elementen en resultaten van onderwijsontwikkelingswerk aanwenden en aanbrengen. De leerkracht kan : vernieuwende inzichten uit de opleiding in zijn onderwijspraktijk aanwenden; in samenspraak met het schoolteam vernieuwende inzichten die zich in de samenleving aandienen, in zijn onderwijspraktijk integreren. De ondersteunende kennis omvat kenmerken van de schoolculturen en relevante informatiebronnen met betrekking tot ontwikkelingen over onderwijs en samenleving. 5.2 De leerkracht kan kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek en van vakdidactisch en vakinhoudelijk onderzoek. De ondersteunende kennis omvat relevante en toegankelijke informatiebronnen van onderwijsonderzoek. 5.3 De leerkracht kan het eigen functioneren ter discussie stellen en bijsturen. De leerkracht kan : de klaspraktijk vanuit reflectie op de eigen ervaringen bijsturen, onder meer door onder begeleiding eenvoudig praktijkgericht onderzoek uit te voeren. De ondersteunende kennis omvat vormen van reflectie op het eigen handelen en functioneren in de klas en op school, en de kenmerken van een eenvoudig praktijkgericht onderzoek. Functioneel geheel 6: De leraar als partner van de ouders of verzorgers 6.1 De leerkracht kan zich informeren over en discreet omgaan met gegevens over de leerling. De ondersteunende kennis omvat elementen van deontologie in verband met gegevens over de leerling. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

16 6.2 De leerkracht kan met ouders of verzorgers communiceren over het kind in de school op basis van overleg met collega's of externen. De leerkracht kan : met de hulp van collega's informatie verstrekken over leervorderingen, studiekeuze en/of beroepskeuze, gedrags- en houdingsaspecten; in overleg adviezen voor de studieaanpak thuis geven; doorverwijzen naar interne begeleidingsvoorzieningen. De ondersteunende kennis omvat agogische inzichten met betrekking tot de communicatie tussen school en ouders, kennis van interne en externe begeleidingsdiensten en van externe hulpverleningsinstanties. 6.3 De leerkracht kan in overleg met het team, communiceren met de ouders of verzorgers over het klas- en schoolgebeuren, rekening houdend met de diversiteit van de ouders. De ondersteunende kennis omvat kennis van de diversiteit van sociale en culturele realiteiten van ouders of verzorgers, en communicatietechnieken. 6.4 De leerkracht kan met ouders of verzorgers dialogeren over opvoeding en onderwijs. De ondersteunende kennis omvat referentiekaders om onderwijskundige thema's en ontwikkelingen te duiden. 6.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands of in een ander passend register, communiceren met ouders en verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. 6.6 De leerkracht kan strategieën ontwikkelen om te communiceren met anderstalige ouders. De ondersteunende kennis omvat de mogelijkheden die de communicatie met anderstalige ouders kunnen vergemakkelijken. Functioneel geheel 7: De leraar als lid van een schoolteam 7.1 De leerkracht kan overleggen en samenwerken binnen het schoolteam. De leerkracht kan : zijn opdracht realiseren in samenwerking met de leden van het schoolteam en rekening houdend met de schoolcultuur en -organisatie; participeren in overleg over het schoolbeleid. De ondersteunende kennis omvat vormen van samenwerkingsverbanden binnen de school, decretale participatiestructuren, overlegorganen en hun bevoegdheden, en kennis over de schoolcultuur. Ondersteunende kennis omvat eveneens relevante aspecten inzake schoolbeleid en modellen van schoolorganisatie. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

17 7.2 De leerkracht kan binnen het team zowel vakspecifiek als vakoverschrijdend over een taakverdeling overleggen en de afspraken naleven. De ondersteunende kennis omvat kennis van functies en taken binnen een school. 7.3 De leerkracht kan de eigen pedagogische en didactische opdracht en aanpak in het team bespreekbaar maken. De leerkracht kan : in dialoog met collega's en de schoolleiding reflecteren over het eigen pedagogisch en didactisch handelen; feedback integreren in het eigen handelen. De ondersteunende kennis omvat diverse vormen van schoolinterne coaching en reflecterend leren. 7.4 De leerkracht kan zich documenteren over de eigen rechtspositie en die van de leerlingen. De leerkracht kan : relevante en actuele informatie over juridische en administratieve aspecten van het leraarschap raadplegen; zich informeren over de rechten van de leerling en daaruit conclusies trekken voor de evaluatie en advisering. De ondersteunende kennis omvat basisregelgeving en instanties of bronnen die toegang geven tot geselecteerde en goed toegankelijke juridische kennis rond de rechten van het kind, van ouders of verzorgers, en van meerderjarige leerlingen. 7.5 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met alle leden van het schoolteam. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruik maken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties. Functioneel geheel 8: De leraar als partner van externen 8.1 De leerkracht kan in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe instanties die onderwijsbetrokken initiatieven aanbieden. De leerkracht kan : in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op kinderen en jongeren; in overleg met collega's contacten leggen, communiceren en samenwerken met onderwijsbetrokken initiatieven gericht op leerkracht- en teamondersteuning. De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om initiatieven of instanties op te sporen die actief zijn in een betrokken regio. 8.2 De leerkracht kan met de hulp van collega's de nodige relaties met organisaties initiëren, uitbouwen en onderhouden en samenwerken met actoren op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. 8.3 De leerkracht kan, onder meer met het oog op gelijkeonderwijskansen en in overleg met collega's, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

18 De ondersteunende kennis omvat zoekmethoden om in de betrokken regio actieve instanties en initiatieven op te sporen. 8.4 De leerkracht kan in Standaardnederlands adequaat in interactie treden met medewerkers van onderwijsbetrokken initiatieven en van stage- of tewerkstellingsplaatsen. De leerkracht kan : doelgericht verschillende soorten gesprekken voeren afhankelijk van de klas- en schoolcontext; een korte, heldere uiteenzetting geven en daarbij flexibel gebruikmaken van ondersteuning in schrift en beeld; doelgericht verschillende soorten korte teksten schrijven afhankelijk van de klas- en schoolcontext. De ondersteunende kennis omvat communicatiestrategieën voor taalgebruik in functionele situaties Functioneel geheel 9: De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 9.1 De leerkracht kan deelnemen aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema's. De ondersteunende kennis omvat recente ontwikkelingen in onderwijs en referentiekaders om ontwikkelingen in onderwijs te duiden. 9.2 De leerkracht kan dialogeren over zijn beroep en zijn plaats in de samenleving. De ondersteunende kennis betreft referentiekaders om het lerarenberoep maatschappelijk te kunnen situeren, en de eigen basiscompetenties en het eigen beroepsprofiel. Verklaring van begrippen: Krachtige leeromgeving: Een leeromgeving ontwerpen vanuit (vak)didactische principes: activiteit, aanschouwelijkheid, integratie, herhaling, geleidelijkheid, differentiatie; en op basis van een uitgebalanceerde combinatie van werkvormen, inhouden en media. Positieve sfeer en relatie: consequent omgaan met leerlingen; positieve interacties tussen de leerkracht leerlingen en leerlingen onderling stimuleren; ruimte creëren voor positieve individuele aandacht Effectief werkklimaat: Diverse werkvormen gepast inzetten en begeleiden; interventies doen gericht op een oog hebben voor een effectief gebruik van de werktijd. Gepaste leiderschapsstijl: Een leiderschapsstijl kiezen die afgestemd is op de groepen de context. Vernieuwende elementen: Andere aanpak, materialen en werkvormen durven uitproberen. De taalontwikkeling bij leerlingen stimuleren: De principes van taalgericht vakonderwijs toepassen: - contextrijk werken; - interactie stimuleren (veel mogelijkheden creëren tot lezen, schrijven, luisteren en spreken); - voor taalsteun zorgen (bv. schrijfkaders, sleutelschema s, corrigerend herhalen, expliciet herhalen van goede formuleringen, expliciet maken van lees- of schrijfstrategieën, teksten toegankelijk maken ). Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

19 Functioneel geheel 10: De leraar als cultuurparticipant 10.1 De leerkracht kan actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen op de volgende domeinen : - het sociaal-politieke domein; - het sociaal-economische domein; - het levensbeschouwelijke domein; - het cultureel-esthetische domein; - het cultureel-wetenschappelijke domein. De leerkracht kan : werken aan een interpretatiekader om kritisch om te gaan met informatie over die thema's en ontwikkelingen, en erover dialogeren. De ondersteunende kennis omvat relevante informatiebronnen. Volgende attitudes gelden voor alle functionele gehelen. A1 beslissingsvermogen : durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. A2 relationele gerichtheid : in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen. A3 kritische ingesteldheid : bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. A4 leergierigheid : actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. A5 organisatievermogen : erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden. A6 zin voor samenwerking : bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. A7 verantwoordelijkheidszin : zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen. A8 flexibiliteit : bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures. Gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraar. Brussel, 5 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

20 Stagevenster stagecompetenties Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

21 4 Identificatieblad Naam opleiding Graad opleiding Professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Bachelor Kwalificatie opleiding Professioneel Aantal studiepunten 180 studiepunten Diploma s die toegang verlenen Diploma secundair onderwijs tot opleiding Voltijds of anders opgebouwd Voltijds onderwijs onderwijs Contact- en/of afstandsonderwijs Contactonderwijs Overzicht afstudeerrichtingen De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander uit kolom 2. Kolom 1 Kolom 2 Aardrijkskunde Chemie Elektriciteit (enkel met mechanica, informatica, project algemene vakken en techniek) Engels Frans Geschiedenis Bewegingsrecreatie (enkel met LO) Biologie Economie Engels Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Lichamelijke Opvoeding Muzikale Opvoeding Nederlands Project Algemene Vakken Plastische Opvoeding Techniek Informatica Latijn Mechanica (enkel met elektriciteit, informatica, project algemene vakken en techniek) Nederlands Project Algemene Vakken Project Kunstvakken Techniek Voeding Verzorging Wiskunde Wiskunde Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

22 Mogelijke vervolgopleidingen Vervolgopleidingen KHLim: Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Andere vervolgopleidingen: Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

23 5 Overzicht opleidingsprogramma In het departement lerarenopleiding kan je terecht voor volgende (initiële) opleidingen tot professionele bachelor: Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs; Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs; Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Deze derde opleiding leidt tot de graad van: bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Opleidingsprogramma en indeling in opleidingsonderdelen: Studenten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs schrijven sinds academiejaar in voor twee evenwaardige onderwijsvakken. Opleidingsonderdelen: zie hierna andere vormen van differentiatie. Afstudeerrichting of andere vormen van differentiatie: De student kiest een vak uit kolom 1 en combineert het met een ander vak uit kolom 2. Kolom 1 Kolom 2 Aardrijkskunde Chemie Bewegingsrecreatie (enkel met LO) Biologie Elektriciteit (enkel met mechanica, informatica, project algemene vakken en techniek) Engels Frans Geschiedenis Economie Engels Fysica Geschiedenis Godsdienst Handel-Burotica Informatica Lichamelijke Opvoeding Muzikale Opvoeding Nederlands Project Algemene Vakken Plastische Opvoeding Techniek Informatica Latijn Mechanica (enkel met elektriciteit, informatica, project algemene vakken en techniek) Nederlands Project Algemene Vakken Project Kunstvakken Techniek Voeding Verzorging Wiskunde Wiskunde Onderwijstaal in de opleiding: Nederlands. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

24 Studieomvang in studiepunten: 180 Voorafgaande opleidingen: - Aansluitende opleidingen: Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Organisatie van de opleiding: Voltijds contactonderwijs in modeltrajecten van 60. Bij niet slagen voor een modeltraject kan de student zijn programma samenstellen in overleg met een trajectbegeleider. Begin- en eindcompetenties: De begincompetenties zijn die welke overeenkomen met het niveau bekrachtigd door het diploma van secundair onderwijs. De eindcompetenties zijn die welke decretaal werden bepaald als basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. Zie pagina 8. Studietijd, studiepunten, (zie ook OER, Deel 4, 4.4.) De drie initiële opleidingen bieden een driejarig opleidingsprogramma aan. Iedere opleidingsfase bevat een programma van 60 studiepunten, zijnde 1500 tot 1800 uren studietijd. A. In deze studietijd zijn inbegrepen: De contacturen: dit zijn de uren waarin men reëel contact heeft met de lectoren: Dit zijn de colleges waarin nieuwe leerstof wordt aangebracht, vaardigheidstrainingen, voorbereidingssessies van stages, werkcolleges, Zelfstandig werk met werkstukken; individueel of in groep Hiertoe behoort de tijd die nodig is om zelfstandig een aantal opgegeven werkstukken te realiseren. In deze studiegids staat bij de verschillende opleidingsonderdelen genoteerd welke werkstukken er verwacht worden. Verwerkingstijd: Tijd die nodig is voor de verwerking van aangereikte kennis, voor de individuele training van vaardigheden. Stagetijd: De tijd die nodig is om de stage voor te bereiden, de stage uit te voeren en de nodige verwerkingsopdrachten te maken. B. Het opleidingsprogramma wordt niet alleen uitgedrukt in studietijd maar ook in studiepunten. Eén studiepunt staat voor een studietijd van 25 à 30 klokuren. Een studiejaar biedt een studieprogramma van 60 studiepunten. Ieder opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten toegekend. Een student kan dus meteen inschatten hoeveel uren hij moet investeren in de verschillende vakken. Nota: In het tweede deel van deze studiegids, bij de behandeling van de individuele vakken, werd standaard 25 uur per studiepunt verrekend als te investeren werktijd. Dit moet men echter steeds lezen als 25 à 30 uur Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

25 (conform het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van de examens in de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap, goedgekeurd op , Hoofdstuk II, Artikel 2). C. Elektronische leeromgeving Toledo Als werkvorm wordt in onze opleiding een elektronische leeromgeving of teleleerplatform gebruikt aanvullend op bestaande vormen van onderwijs, opleiding of training (E-Learning). De Lerarenopleiding heeft gekozen voor het teleleerplatform Toledo. E-learning is nooit een doel op zich, maar ondersteunt het flexibel opleiden en nieuwe vormen van leren. Een teleleerplatform is een hulpmiddel om: de organisatie van het leren te ondersteunen (de registratie en voortgang van het leren); multimediaal leermateriaal en toetsen aan te bieden; de communicatie en samenwerking tussen docenten en studenten te reguleren. Een elektronische leeromgeving vormt de verbinding tussen het proces van het leren, de communicatie die nodig is voor het leren en de organisatie van het leren. MODELTRAJECTEN MODELTRAJECT 1 Bestemd voor: Reguliere student zonder EVK Reguliere student met eerder verworven credits in het hoger onderwijs (hogescholen of universiteiten rapport met cijfers van min. 10/20) Persoonlijke deeltrajecten voor studenten met voorafname in een volgende opleidingsfase Studiepuntentabel modeltraject 1 OPO 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV OV CGP CGP DA & STAGE Pedagogische modules O&O AGOVA RZL Algemene vaardigheden Basisvaardigheden Taal Basisvaardigheden ICT Beroepsvaardigheden Bachelorproef Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

26 MODELTRAJECT 2: Studieduurverkorting voor Professionele Bachelor/Academische Bachelor / Master of gelijkgestelden (zonder GPB). Indien niet voor dit traject gekozen wordt, komen deze instromers terecht bij de individuele afwijkingen onder modeltraject 1 We stellen een pakket samen van max. 136 studiepunten. Binnen dit modeltraject kan extra ontlasting komen op individuele basis (b.v. affiniteit diploma en clusteronderdelen). Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF1 PM Uit OF1 RZL 03 Uit OF2 OV1 13 Uit OF2 OV2 13 Uit OF2 RZL 03 DA en stage OF2 14 Totaal 78 Jaar 2: Uit OF 2 PM 08 Uit OF 3 PM 05 Uit OF 3 PM 04 Uit OF 3 OV1 09 Uit OF 3 OV2 09 Uit OF3 RZL 03 DA en Stage 3 20 Totaal 58 Studiepuntentabel modeltraject 2 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4) 36 OV (5+4) 36 Onderwijsbeleid en Org DA & STAGE EVK Pedagogische modules 04 (1. 1) EVK (1.2) AGOVA EVK 0 RZL* Algemene vaardigheden EVK 0 Basisvaardigheden Taal EVK 0 Basisvaardigheden ICT EVK 0 Beroepsvaardigheden EVK 0 Bachelorproef EVK *Wordt in overleg met de trajectbegeleiding vastgelegd: op te nemen door studenten die geen diploma hoger onderwijs aan een katholieke instelling behaalden. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

27 MODELTRAJECT 3 Bestemd voor: Studenten met een andere Professionele/Academische bachelor met een SLO/GPB-opleiding. Zij doen een tweejarige opleiding Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF2 OV1 13 DA en stage OF2 14 Totaal 55 Jaar 2: Uit OF 2 OV2 13 Uit OF 3 OV1 09 Uit OF 3 OV2 09 DA en Stage 3 20 Totaal 51 Studiepuntentabel modeltraject 3 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4CGP) 36 OV (5+4CGP) 36 DA & STAGE EVK Pedagogische modules EVK EVK EVK 0 AGOVA EVK 0 RZL* Algemene vaardigheden EVK 0 Basisvaardigheden Taal EVK 0 Basisvaardigheden ICT EVK 0 Beroepsvaardigheden EVK 0 Bachelorproef EVK *Wordt in overleg met de trajectbegeleiding vastgelegd: op te nemen door studenten die geen diploma hoger onderwijs aan een katholieke instelling behaalden. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

28 MODELTRAJECT 4 Bestemd voor: Studenten met diploma Professionele bachelor in het onderwijs: lager onderwijs/kleuteronderwijs. Zij doen een tweejarige opleiding Jaar 1: Uit OF1 OV1 14 Uit OF1 OV2 14 Uit OF2 OV1 13 Uit OF1 RZL 03 Uit OF2 RZL 03 DA en stage OF2 14 Totaal 61 Jaar 2: Uit OF 2 OV2 13 Uit OF 3 OV1 09 Uit OF 3 OV2 09 Uit OF 3 RZL 03 DA en Stage 3 20 Totaal 54 Studiepuntentabel modeltraject 4 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4CGP) 36 OV (5+4CGP) 36 DA & STAGE EVK Pedagogische modules EVK EVK EVK 0 AGOVA EVK 0 RZL* Algemene vaardigheden EVK 0 Basisvaardigheden Taal EVK 0 Basisvaardigheden ICT EVK 0 Beroepsvaardigheden EVK 0 Bachelorproef EVK *Wordt in overleg met de trajectbegeleiding vastgelegd: op te nemen door studenten die geen diploma hoger onderwijs aan een katholieke instelling behaalden. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

29 MODELTRAJECT 5 Bestemd voor: Studenten met een diploma professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs / Master van een vak in het secundair onderwijs + SLO. Zij doen een eenjarige opleiding. Dit model geldt voor studenten die afstuderen in het nieuwe systeem van 2 gelijkwaardige onderwijsvakken dat ingang vond vanaf academiejaar (1). Voor eender welk onderwijsvak Vakstudie OF 1 14 Vakstudie OF 2 13 Vakstudie OF 3 09 RZL OF1,2 en 3 09 DA en Stage SVK 14 Totaal 59 Studiepuntentabel modeltraject 5 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV ( 5+4) 36 RZL* DA en STAGE STDVK *Wordt in overleg met de trajectbegeleiding vastgelegd: op te nemen door studenten die geen diploma hoger onderwijs aan een katholieke instelling behaalden. 1 Belgisch Staatsblad , Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, HOOFDSTUK IX. Wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, 4. De hogescholen bouwen de geïntegreerde lerarenopleidingen op overeenkomstig de bepalingen van deze onderafdeling met ingang van het academiejaar Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

30 MODELTRAJECT 6: Studieduurverkorting voor studenten met enkel een SLO-opleiding. Met een GPB-opleiding kan je een totaal van 32 aan EVK s bekomen. Studiepuntentabel modeltraject 5 OLOD 1 BASO 2BASO 3 BASO TOTAAL OV (5+4) 36 OV (5+4) 36 DA & STAGE Pedagogische modules EVK EVK EVK Oorg EVK AGOVA EVK RZL Algemene vaardigheden Basisvaardigheden Taal EVK 00 Basisvaardigheden ICT Beroepsvaardigheden 04 Bachelorproef Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

31 6 Aanvullende onderwijsregeling en examenreglement Voor de onderwijsregeling en het examenreglement van de KHLim verwijzen we naar de website van de KHLim: 1 Gebruikte afkortingen CGP: constructiegericht project CTB: co-trajectbegeleider (adviseur bij het samenstellen van contracten) DA: didactisch atelier dolod: deel van een solod (geeft aanleiding tot vrijstelling of overzetting) eolod: enkelvoudig opleidingsonderdeel esolod 2 : samengesteld OLOD waarbij de score wordt gegegeven op het totale esolod en die is niet het resultaat van de automatische verrekening van de deelscores op de dolods GLM: geïntegreerde leerstofmodule I: individueel studieprogramma: het geheel van opleidingsonderdelen dat een individuele student opneemt in één academiejaar LG: leidinggevende OER: onderwijs- en examenreglement van de KHLim OF: opleidingsfase: coherent gedeelte van een opleiding, met het oog op de structurering van het studietraject en de bewaking van studievoortgang OLA: Onderwijsleeractiviteit OPO: Opleidingsonderdeel OV: onderwijsvak PM: pedagogische module RZL: religie, zingeving, levensbeschouwing : studiepunten TB: trajectbegeleider (overkoepelend ondersteuner van intakedossiers) 2 Algemene uitgangspunten 2.1 I s, individuele studieprogramma s (al dan niet met voorafname) worden toegekend, niet opgelegd. De opleiding kan niet garanderen dat alle opleidingsonderdelen uit het contract ook live gevolgd kunnen worden (wegens mogelijke verschuivingen in de lessenroosters). Dit voorbehoud wordt toegevoegd aan de contracten. Een student is verplicht om de opleidingsonderdelen waarvoor hij niet geslaagd is en die niet binnen de toegestane tolerantie vallen, uit de laagste OF steeds op te nemen in zijn contract alvorens andere opleidingsonderdelen van een hogere OF toe te voegen. De student moet zich bij de contractering laten ondersteunen door een (co)trajectbegeleider. 2.2 Studenten kunnen hun studiecontract wijzigen conform OER deel 5, 5.1. Het aantal mag daarbij veranderen. 2.3 Het aangegane studiecontract is bindend conform de deadlines in het OER (deel 5, 5.1). Niet opnemen van een OPO uit het contract, betekent het opofferen van een zittijd. 2.4 Algemene criteria voor voorafname: zie OER deel 5, Niet officiële maar intern gehanteerde benaming binnen BaSO. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

32 1. om aanspraak te maken op voorafname moet in OF 1 de student minimum 20 credits gehaald hebben (bij een korf van 60; bij minder studiepunten gebeurt een proportionele verrekening); dit geldt niet voor de andere opleidingsfasen; 2. de voorafname is beperkt door de regels in de voorafgaande tekst (IV Aanvullingen studiereglement) en in de hierna volgende aanvullende tekst (3. Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO); let hierbij op de specifieke reglementering voor stage en volgtijdelijkheid; 3. slechts in uitzonderlijke omstandigheden, met gunstig advies van de TB en na onderbouwde schriftelijke aanvraag aan de bevoegde LG, kan de student een programma samenstellen dat in de 3 opleidingsfases gesitueerd is; 4. in de afstudeerfase kan de student gediplomeerd worden na het eerste semester, indien z n programma maximaal 33 omvat. 3 Aanvullingen vanuit Lerarenopleiding BaSO: Tolerantie voor de onderwijsvakken in OF1 Indien een onvoldoende behaald wordt voor de OPO's van de OV n van OF1 is deze onvoldoende ontolereerbaar en leidt dit dus steeds tot een niet-slagen voor dit OV. Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5) Er is een strenge volgtijdelijkheid tussen didactisch atelier en stage in OF1 en OF2 en tussen de OPO's van de onderwijsvakken in OF1 en OF2. Een student kan pas onderwijsvakken opnemen in OF2 als alle credits voor de overeenkomstige onderwijsvakken uit OF1 behaald zijn. Een student kan pas stage 2 opnemen als hij geslaagd is voor DA en Stage 1 EN tegelijk geslaagd is voor de onderwijsvakken uit OF1. De lerarenopleidingen beogen naast een theoretische vorming ook een praktijkopleiding en beogen bovendien het verwerven van meerdere vaardigheden en attitudes nodig voor het beroep. Deze facetten van de opleiding worden op verschillende wijzen en op diverse momenten in de opleiding geëxamineerd: hierover vindt men in deze programmagids en in de diverse cursussen de nodige informatie. Opdrachten, werkstukken zijn belangrijk om de band tussen theoretische vorming en de praktijkopleiding te concretiseren. Het afsprakenprotocol wordt gerespecteerd. Inleveren van werkstukken Voor wat betreft het inleveren van werkstukken geldt examenreglement 3, artikel 111. Daarbij nuanceren we voor BaSO dat voor werkstukken met een klein aandeel in de evaluatie, het niet-inleveren als resultaat een nulscore geeft. Bij taken of werkstukken die een substantieel onderdeel vormen van een opleidingsonderdeel, heeft het niet-inleveren een score N/A als gevolg waardoor er voor het betreffende onderdeel geen cijfer kan gemaakt worden. Docenten maken in de studiegids melding van deze onderdelen waarop N/A betrekking heeft. Aanwezigheid/afwezigheid bij permanente evaluatie en in DA Aanwezigheid is verplicht en noodzakelijk. Zonder aanwezigheid geen training. Zonder training geen groei Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

33 en geen bewijzen voor het cijfer permanente evaluatie. Afwezigheid zonder geldig bewijs (doktersbriefje) betekent vermindering van je score voor permanente evaluatie. Bij twee ongeldige afwezigheden komen je slaagkansen voor het vak in het gedrang. Bij gewettigde/ongewettigde afwezigheden en bij late instroom kan je een vervangopdracht vragen aan de docent om je afwezigheid te compenseren. Het is de verantwoordelijkheid van de student om een vervangopdracht te vragen en - conform de afspraken van de docent - af te geven. Informatieplicht: Studenten hebben ten allen tijde de plicht zich te informeren over hun opleidingstraject, de aard ervan, inhoud, organisatievorm, verplichtingen, enz. De school stelt daarvoor verschillende informatiekanalen ter beschikking, naast de mogelijkheid tot persoonlijke contacten met de ombuds en opleidingscoördinatoren. Herexamens: hoger genoemde informatieplicht geldt ook heel nadrukkelijk op het einde van de eerste zittijd in juni met betrekking tot de herexamens. Naast de gebruikelijke informatiekanalen wordt eind juni een contactmoment voorzien (zie aankondiging in nieuwsbrief en digitaal agenda) met de docenten en opleidingsverantwoordelijken voor een optimale voorbereiding op de tweede zittijd. De studenten met herexamens zijn verplicht om zich op de nabespreking te informeren over hun herexamens. Indien studenten niet aanwezig zijn op deze nabespreking, verspelen ze de mogelijkheid op informatie over de tweede examenkans. Contracten Examencontracten (zie ook OER deel 1,artikel 4) Studenten kunnen in een examencontract wel 2 onderwijsvakken combineren uit dezelfde kolom (zie overzicht opleidingsprogramma). Studenten die geen diploma leraar bezitten moeten voor didactisch atelier en stage een creditcontract afsluiten; Bij een examencontract wordt de student niet begeleid vanuit de opleiding, bij een creditcontract wel. Evaluatie: OPO's worden geëvalueerd zoals vermeld in de ECTS-fiches; bij OPO's met permanente evaluatie kan men geen examencontract opnemen; voor didactisch atelier en stage : zie stagevademecum. Derde inschrijving ( trissen ); studenten met geen of een negatief leerkrediet: zie OER deel 2, artikel 14. In principe worden geen I s opgesteld waarbij de student OPO's opneemt in de 3 opleidingsfasen tegelijk. Wijziging vakkencluster Betreffende studenten die volledig in OF2 of OF3 zitten en die de samenstelling van de vakkencluster wijzigen. Zij zijn niet geslaagd voor het gewijzigde onderwijsvak in OF1 en moeten het DA en stage 1 voor de nieuwe vakkencluster hernemen. Klasmanagen en Afstemmen 2 Het opnemen van Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen 2 is gekoppeld aan de opname van Didactisch atelier en stage 2. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

34 Een student die wenst af te wijken van de regelgeving rond de samenstelling van zijn I dient een gemotiveerd voorstel in bij het departementshoofd (zie OER Deel 5, artikel 49). Credits, vrijstellingen, overdrachten van (deel)cijfers Het OER, vanaf p.33, maakt de overgangsmaatregelen transparant voor de omzetting van uitslagen naar volgend academiejaar. Het is enkel relevant voor niet geslaagde studenten. Examens De examenperiodes vindt men terug in de BASO-agenda. Alle informatie in verband met examens en examenregeling worden ten minste twee weken voor een formele examenreeks ad valvas bekend gemaakt. Deze exameninfo wordt ook digitaal aan de studenten via de wekelijkse nieuwsbrief doorgestuurd. Afwezigheid op examens en rapportering: - Studenten worden op basis van hun studiecontract verondersteld aan de in het contract vermelde examens deel te nemen. - In geval van niet afgelegde opleidingsonderdelen of delen ervan, waardoor geen correcte evaluatie kan gebeuren (en dus geen correct cijfer kan gevormd worden), noteert de docent een score met functietoets F4 die als resultaat de code NA genereert. - Vanaf academiejaar worden er geen inhaalexamens voorzien tijdens de januari en juniexamens. Studenten die omwille van ziekte niet aan het examen hebben kunnen deelnemen krijgen een NA voor de eerste examenkans. UITZONDERING: Sterfgeval familielid (tot de 2de graad): Het examen dat valt op de dag dat de begrafenis plaatsvindt, mag ingehaald worden op de inhaaldag van die examenperiode. PDT-studenten hebben recht op een inhaalexamen, indien er zich overlappingen in het examenrooster voordoen. Dit wordt steeds vooraf met de ombuds besproken. Studenten van OF3 die in principe in juni kunnen afstuderen en zich ziek melden (met medisch attest) tijdens de januari en/of juni-examens krijgen mits het tijdig inleveren van een medisch attest de kans om na overleg met de ombuds examens af te leggen tijdens het inhaalmoment in juni (max. 2 examens). Stage en didactisch atelier Didactisch atelier en stage: voor deze opleidingsonderdelen wordt een eindcijfer vastgesteld na de reeks voorgeschreven stageoefeningen van de betreffende opleidingsfase. Er wordt geen tweede zittijd voorzien voor dit opleidingsonderdeel. Stage en DA kunnen niet getolereerd worden. Er is een strenge volgtijdelijkheid (zie OER deel 1, pg 9) voor stage en DA. Stage en didactisch atelier wordt in elke OF geëvalueerd via een consensuscijfer over beide onderwijsvakken, na overleg tussen de betrokken lectoren. Men slaagt dus voor het geheel of men slaagt helemaal niet voor stage en didactisch atelier. Men mag stage en didatisch atelier pas opnemen in een hogere fase als men geslaagd is in de vroegere fase. Didactisch atelier en stage heeft een geïntegreerd karakter. Voorafname Stage en DA 2: zie hoger onder Volgtijdelijkheid tussen OF1 en OF2 (geldt enkel voor modeltraject 1 en modeltraject 5). Stage en didactisch atelier OF2 wordt gelijktijdig opgenomen met PM 2 klasmanagen en afstemmen. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

35 Een student mag Stage OF3 voorafnemen op voorwaarde dat: de student slaagt op het opleidingsonderdeel stage en didactisch atelier (minimumscore 10/20) van de lagere fase en als hij een minimumscore van 8/20 heeft behaald voor de opleidingsonderdelen van de OV n in die lagere fase. Binnen de toegestane tekorten zal één 7/20 of 6/20 geduld worden in het geval dat men het volledige volgende jaar mag vooraf nemen. Beperking deelname aan assistentstage OF1: Studenten worden uitgesloten van assistentstage als ze in de januarizittijd geen gemiddelde van 8/20 scoren voor de van beide onderwijsvakken samen genomen (of als ze niet alle onderdelen hebben afgelegd van de onderwijsvakken waarin ze stage zullen lopen) EN tegelijk een voorlopig onvoldoende halen op de tussentijdse stage-evaluatie. Half maart worden de studenten hiervan op de hoogte gebracht. Geen deelname aan de assistentstage betekent dat men niet kan slagen voor Didactisch atelier en stage OF1. Studenten die van vak wisselen na aanvang van de kerstvakantie worden uitgesloten van de assistentstage. Voorwaarden tot deelname aan werkplekleren met beslissing eindevaluatie OF2 - Studenten komen automatisch in aanmerking om deel te nemen indien: Score DA en stage OF2 : minimaal 14 Score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV - Studenten komen na een bindend advies van de examencommissie en raadpleging van de betrokken vakdocenten en pedagogen in aanmerking om deel te nemen indien: Score DA en stage OF2 : 12 of 13 Score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk onderwijsvak Modeltraject werkplekleren (OF3) OPO 3 BASO OV 1 05 OV 2 05 Stage Werkplekleren 3 28 Pedagogische modules 05 Oorg 04 RZL 03 Beroepsvaardigheden 04 Bachelorproef 06 Totaal OF3 60 Beperking deelname aan ingroeistage OF3: Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie OF3 een score van minder dan 7/20 behalen mogen niet deelnemen aan de ingroeistage en kunnen dus niet slagen voor Stage 3. Beperking deelname aan ingroeistage OF3 in het BuSO of bij kleuters (Lichamelijke opvoeding): Studenten die bij de tussentijdse stage-evaluatie van OF3 een onvoldoende behalen worden uitgesloten van een ingroeistage bij kleuters (LO) of in het BuSO-onderwijs. Bijzondere voorwaarden: STAGE 3 kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald. Het opnemen van STAGE 3 is gekoppeld aan de beroepsvaardigheden. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

36 PM3 kan alleen voorafgenomen worden als men het credit voor PM 2.2 (diversiteit) verworven heeft (of hiervoor tolerantie kan inzetten). De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden in het afstudeerjaar. Basisvaardigheden, algemene vaardigheden en beroepsvaardigheden Aandacht voor evaluatie Basisvaardigheden 1, Algemene vaardigheden 2 en Beroepsvaardigheden De cijfervorming van het OPO Basisvaardigheden 1 en OPO Algemene vaardigheden 2 en OPO Beroepsvaardigheden verloopt anders dan bij de meeste andere OPO s omdat er gebruik wordt gemaakt van Pass en No Pass. Voor basisvaardigheden en algemene vaardigheden worden de Pass of No Pass via een bepaalde systematiek in een cijfer omgezet. De gedetailleerde beschrijving vindt men in het vakspecifieke gedeelte van deze programmagids en de scoring wordt ook toegelicht door de vakdocenten bij de opstart van de opleidingsonderdelen. Voor de beroepsvaardigheden blijft score Pass of No Pass behouden. Het OPO beroepsvaardigheden is niet tolereerbaar en de student zal dus bij een No Pass dit OPO moeten hernemen. Voorafnames uit OF 3 Voorafname van volledig OF3 (afstuderen mogelijk in 1 jaar): Indien 50 echt verworven in OF2 (zonder inbegrip van toleranties in OF2) mag men volledig OF3 opnemen. Dit geeft een contract van 70. De student in kwestie moet beseffen dat dit loodzwaar is. Bovendien: vakken uit OF2 en OF3 kunnen dubbel komen te staan in het lessenrooster. Indien geen 50 echt verworven in OF2 (maar met mogelijke inzet van toleranties uit OF2) kan er een contract gevormd worden tot max. 66 (conform OER 5.3.) dat nog toelaat om in 1 jaar af te studeren. Dit bevat dan hoogstens 6 aan niet tolereerbare onvoldoendes. Er geldt eveneens dat dit een zwaar programma is en vakken uit OF2 en OF3 kunnen ook dubbel komen te staan in het lessenrooster. vb. 46 behaald, 10 in tolerantie, 4 niet tolereerbaar => contract mogelijk van 64 vb. 46 behaald, 8 in tolerantie, 6 niet tolereerbaar => contract mogelijk van 66 vb. 44 behaald, 8 in tolerantie, 8 niet toleraarbaar => geen voorafname volledig OF3 Internationalisering in OF3 (30 ) Bij internationalisering ERASMUS, CDSL Zuiden (lang traject) of het EOS programma worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen: Ingroeistage 14 CGP OV1 en CGP OV2 8 Pedagogische module 3 5 RZL 3 Programma OF3 naast internationalisering: OV1 OV2 OOrg Beroepsvaardigheden BProef Stage (differentiatiestage) Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

37 Voorwaarden tot deelname aan internationalisering met beslissing eind tweede jaar 1. correct ingediend aanvraagdossier 2. geschikt studentenprofiel 3. score stage OF2 : minimaal 12* 4. score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV 5. score differentiatiestage in OF3 : minimaal 10 *In geval van 10 of 11 op Stage OF2 geeft de examencommissie een bindend advies. Aan het einde van OF2 oordeelt de examencommissie of aan voorwaarde 1 tot en met 4 voldaan is. Tijdens de eerste week van december oordeelt de evaluatiecommissie stage of aan voorwaarde 5 voldaan is. Pas wanneer aan voorwaarde 1 tot en met 5 voldaan is, wordt het standaard contract omgezet in een contract waarin internationalisering opgenomen is. Studenten die voldoen aan voorwaarde 1 tot en met 4, maar niet aan voorwaarde 5 krijgen een aangepast programma voor Pedagogische module 3 en RZL. Noot Bij een onvoldoende op de tussentijdse-evaluatie OF3 mogen studenten het buitenlandse traject doorlopen op voorwaarde dat de stage wordt hernomen in het daarop volgend academiejaar. (semestertraject). Zij mogen ook beslissen om niet naar het buitenland te gaan en een gewone ingroeistage aan te vatten. Zij krijgen ook een aangepast programma voor Pedagogische module 3 en RZL. Een student met internationalisering is 1 semester actief binnen het gekozen internationaal programma (extern of intern). De vertrekdatum (extern)/ startdatum (intern) wordt per jaar vastgelegd. Na terugkeer(extern)/ de einddatum (intern) heeft de student nog ruim de tijd om de opleidingsonderdelen bij te werken. De uiterste inschrijvingsdatum voor internationalisering tijdens het volgend academiejaar wordt bij aanvang van het academiejaar bepaald en gecommuniceerd naar de studenten. Tijdens de eindevaluatie OF2 wordt de keuze van de student kenbaar gemaakt en bespreekt de examencommissie de adviezen. Definitieve deelname wordt officieel kenbaar bij de publicatie van de punten. Extern internationaal programma Lerarenopleiding KHLim LER ARK biedt jaarlijks een geactualiseerd aanbod aan externe internationale programma s aan. De studenten worden hierover tijdig geïnformeerd (o.a. via een infoavond). Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

38 Internationalisering in OF3 CDSL verkort programma/ Vredeseilanden (11 ) Bij internationalisering CDSL verkort en Vredeseilanden worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen: Stage differentiatie OF3 6 Pedagogische module 3 5 Programma OF3 naast internationalisering CDSL Verkort: OV1 GLM+ CGP OV2 GLM+ CGP OOrg RZL Bachelor Proef Beroepsvaardigheden (ingroeistage) stage SVK CDSL verkort Totaal Voorwaarden tot deelname aan deze trajecten met beslissing eindevaluatie OF2: Studenten komen automatisch in aanmerking om deel te nemen indien: score DA en stage OF2 : minimaal 12 score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV Studenten komen na een bindend advies van de examencommissie en raadpleging van de betrokken vakdocenten en pedagogen in aanmerking om deel te nemen indien: Score DA en stage OF2 : 10 of 11 Score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk onderwijsvak Voorwaarden tijdens de ingroeistage OF3 De studenten krijgen in week 1 of 2 van de stage een beoordelend bezoek van de vakdocenten/pedagoog. Na de tweede week is er een tussentijdse evaluatie gepland. Een onvoldoende score geeft aanleiding tot een tweede bezoek van de vakdocenten tijdens de ingroeistage. Werkplekleren in OF3 (28 ) Bij werkplekleren worden volgende delen uit het normale modeltraject vervangen: differentiatiestage 6 ingroeistage 14 CGP OV1 en CGP OV2 8 Programma OF3 naast werkplekleren: OV1 OV2 OOrg BProef Pedagogische Module 3 RZL Werkplekleren Totaal Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

39 Voorwaarden tot deelname aan werkplekleren met beslissing eindevaluatie OF2 Studenten komen automatisch in aanmerking om deel te nemen indien: Score DA en stage OF2 : minimaal 14 Score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk OV Studenten komen na een bindend advies van de examencommissie en raadpleging van de betrokken vakdocenten en pedagogen in aanmerking om deel te nemen indien: Score DA en stage OF2 : 12 of 13 Score onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 op elk onderwijsvak De uiterste inschrijvingsdatum voor werkplekleren tijdens het volgend academiejaar wordt tijdens het academiejaar bepaald en gecommuniceerd naar de studenten. Tijdens de eindevaluatie OF2 wordt de keuze van de student kenbaar gemaakt en bespreekt de examencommissie de adviezen. Definitieve deelname wordt officieel kenbaar bij de publicatie van de punten. Ingroeistage opnemen in het buitengewoon secundair onderwijs of Bewegingsopvoeding Basisonderwijs (LOstudenten) Intercommunautaire uitwisseling Wallonië Tijdens de ingroeistage wordt aan de studenten de kans geboden om hun stage op te nemen in Het buitengewoon secundair onderwijs Het Basisonderwijs (enkel voor het onderwijsvak lichamelijke opvoeding) Anderzijds kunnen de studenten die het onderwijsvak Frans in hun vakkencombinatie opgenomen hebben tijdens de ingroeistage gedurende een periode van 3 weken kiezen voor een uitwisseling met een schoolinstelling te Wallonië. Voorwaarden tot deelname Score DA en stage OF 2 en onderwijsvakken in OF2 : minimaal 10 Score tussentijdse stage-evaluatie OF3 : minimaal 10 Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

40 BASO OF1 Vakkenstructuur en overgangstabel van academiejaar naar academiejaar De overgangsmaatregelen worden, indien aanwezig, van links naar rechts horizontaal weergegeven. De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat. OPO = minimaal 3 AARDRIJKSKUNDE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO AA Cartografie idem OPO AA Geologie en geomorfologie idem OPO AA Ruimte, weer en klimaat idem BASISVAARDIGHEDEN Structuur 1314 > 1415 OPO Basisvaardigheden Taal 1 3 idem OPO Basisvaardigheden ICT 1 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

41 BEWEGINGSRECREATIE semester 1 semester 1 semester 2 OPO BR Theorie: Sportsociologie OPO BR Theorie: Eventmanagement semester > 1415 semester 2 OPO BR Praktijk: Sport, spel en animatie voor kinderen A1 4 OPO BR Praktijk: Sport, spel en animatie voor kinderen B1 3 BIOLOGIE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO BIO Vakstudie (deel A) idem OPO BIO Vakstudie idem OPO BIO Vakstudie (deel B) idem CHEMIE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO CHEM Vakstudie idem OPO CHEM Vakstudie idem OPO CHEM Seminarie idem OPO CHEM Seminarie idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

42 DIDACTISCH ATELIER en STAGE Structuur 1314 > 1415 OPO Stage en didactisch atelier 1 15 idem ECONOMIE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO EC Algemene economie idem OPO EC Algemene economie idem OPO EC Boekhouden idem OPO EC Boekhouden idem ELEKTRICITEIT semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO EL vakstudie idem OPO EL vakstudie idem OPO EL vaardigheden idem OPO EL vaardigheden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

43 ENGELS semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO EN Taalstudie idem OPO EN Taalstudie idem OPO EN Taalbeheersing idem OPO EN Taalbeheersing idem FRANS semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO FRA Vakstudie Taalstudie idem OPO FRA Vakstudie Taalstudie idem OPO FRA Vakstudie Taalstudie idem OPO FRA Vakstudie Taalstudie idem FYSICA semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO FY Mechanica van Newton idem OPO FY Vakstudie - Optica idem OPO FY Mechanica-seminarie idem OPO FY Vakstudie - Elektriciteit idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

44 GESCHIEDENIS semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO GE Vakstudie idem OPO GE Vakstudie idem GODSDIENST semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO GO Vakstudie idem OPO GO Vakstudie idem HANDEL-BUROTICA semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO HA Bedrijfseconomie idem OPO HA Bedrijfseconomie idem OPO BU Vakstudie idem OPO BU Vakstudie idem INFORMATICA semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO IN Tekstverwerking Integratie Gegevensbeheer idem OPO IN Programmeren basis idem OPO IN Elektronisch rekenblad 1-2 OPO IN Hardware, netwerk, besturing idem 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

45 LATIJN semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO LA Grammatica en oefeningen idem OPO LA Grammatica en oefeningen idem OPO LA Literatuur en cultuur: Caesar idem OPO LA Literatuur en cultuur: Nepos en Phaedrus idem LO semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO LO Theorie: Bewegingsopvoeding Basisonderwijs idem OPO LO Theorie: Functionele anatomie idem semester > 1415 OPO LO Praktijk: Dans-Gymnastiek-Zwemmen 1 4 idem OPO LO Praktijk: Atletiek-Basketbal-Volley 1 4 idem MECHANICA semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO MECH Vakstudie idem OPO MECH Vakstudie idem OPO MECH Vaardigheden idem OPO MECH Vaardigheden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

46 MO semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO MO Ambacht idem OPO MO Ambacht idem OPO MO Musiceren idem OPO MO Musiceren idem NEDERLANDS semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO NED Taalbeschouwing idem OPO NED Schriftelijke vaardigheden idem OPO NED Literatuur idem OPO NED Mondelinge vaardigheden idem PEDAGOGISCHE MODULE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO PM Leraar idem OPO PM Leerling idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

47 PAV semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO PAV Vakstudie Nederlands idem OPO PAV Vakstudie theorie idem OPO PAV Vakstudie Geschiedenis en politiek/ actua idem PKV semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO PKV Bagage idem OPO PKV Bagage idem OPO PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem OPO PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem PO semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO PO Plastische opvoeding idem OPO PO Plastische opvoeding idem OPO PO Artistieke vaardigheden idem OPO PO Artistieke vaardigheden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

48 RZL Structuur 1314 > 1415 semester 1+2 semester 1+2 OPO RZL 1 3 idem TECHNIEK semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO TE Technisch communiceren Hout idem OPO TE Biochemie Tuin - Voeding idem OPO TE Elektriciteit idem OPO TE Metaal - Transport idem VOEDING VERZORGING semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO VV Toegepaste voedingstechnologie idem OPO VV Toegepaste voedingstechnologie idem OPO VV Toegepaste dienstenzorg idem OPO VV Toegepaste dienstenzorg idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

49 WISKUNDE semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO WIS Logica Bewijsvormen Relaties idem OPO WIS Structuren en beschrijvende statistiek idem OPO WIS Vlakke figuren Problem solving idem OPO WIS Vlakke transformaties en driehoeksmeting idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

50 BASO OF2 Vakkenstructuur en overgangstabel van academiejaar naar academiejaar De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende OPO en/of dat het OPO niet (meer) bestaat. AARDRIJKSKUNDE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO AA Terreinwerk idem OPO AA Stad en bevolking idem OPO AA Landbouw, industrie, toerisme 2-2 OPO AA(Internationale) excursiemodule idem 3 idem ALGEMENE VAARDIGHEDEN Structuur 1314 > 1415 semester 3 + semester 4 semester 3 + semester 4 OPO Algemene vaardigheden 2 5 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

51 BEWEGINGSRECREATIE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO BR Theorie: Sportbeleid OPO BR Theorie: Onderzoeksvaardigheden in de bewegingsrecreatie semester > semester OPO BR Praktijk: Outdoor- en fitnessactiviteiten A2 OPO BR Praktijk: Outdoor- en fitnessactiviteiten B2 4 3 BIOLOGIE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO BIO Vakstudie gewervelde dieren 4 idem OPO BIO Vakstudie idem OPO BIO Vakstudie Biotoopstudie 3 idem CHEMIE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO CHEM Vakstudie idem OPO CHEM Vakstudie en seminarie idem OPO CHEM Seminarie idem OPO CHEM Natuurwetenschappen 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

52 DIDACTISCH ATELIER EN STAGE Vanaf wordt het aantal CU n voor vakdidactiek (wat opgenomen is in het OPO stage en didactisch atelier 2) : 1,5 CU/week voor alle vakken. OF2 jaarvak 1314 > jaarvak 1415 semester 3+4 semester 3+4 OPO Stage en didactisch atelier 2 14 idem Nota: 1. In 1213 neemt men in het individueel studieprogramma samen met Didactisch atelier en stage 2 ook de Pedagogische module, namelijk Klasmanagen en Afstemmen op. ECONOMIE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO EC Algemene Economie idem OPO EC Algemene economie idem OPO EC Boekhouden idem OPO EC Boekhouden idem ELEKTRICITEIT semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO EL Vakstudie idem OPO EL Vakstudie idem OPO EL Vaardigheden idem OPO EL Vaardigheden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

53 ENGELS semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO EN Vakstudie idem OPO EN Vakstudie idem FRANS semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO FRA Vakstudie idem OPO FRA Vakstudie idem FYSICA semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO FY Vakstudie 2-1 Materiemodel en Thermodynamica 7 idem OPO FY Natuurwetenschappen Elektromagnetische Golven idem GESCHIEDENIS semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO GE Middeleeuwen idem OPO GE Nieuwe Tijd idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

54 GODSDIENST semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO GO Vakstudie idem OPO GO Vakstudie idem HANDEL-BUROTICA semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO HA Bedrijfseconomie idem OPO HA Bedrijfseconomie idem OPO BU Vakstudie idem OPO BU Vakstudie idem INFORMATICA semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO IN Gegevensbeheer idem OPO IN Programmeren idem OPO IN Webdesign idem OPO IN Uitd. toepassingssoftw. en hardw. 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

55 LATIJN semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO LA Grammatica en oefeningen idem OPO LA Grammatica en oefeningen idem OPO LA Literatuur en cultuur idem OPO LA Literatuur en cultuur idem LO semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO LO Theorie: Sportfysiologie idem OPO LO Theorie: Trainingsleer, Analyse van houdingen en bewegingen Structuur 1314 > 1415 OPO Praktijk: Atletiek-Basket-Handbal-Volley-Voetbal 2 4 idem OPO Praktijk: C&V-Dans-Gym-Zwemmen 2 3 idem MECHANICA semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO MECH Vakstudie idem OPO MECH Vakstudie idem OPO MECH Vaardigheden idem OPO MECH Vaardigheden idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

56 MO semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO MO Musiceren idem OPO MO Musiceren idem OPO MO Bagage en ambacht idem OPO MO Bagage en ambacht idem NEDERLANDS semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO NED Taalbeschouwing idem OPO NED Expressie en taalvaardigheid idem OPO NED Basisvaardigheden en expressie idem OPO NED Jeugdliteratuur idem PAV semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO PAV Geschiedenis en actua idem OPO PAV Nederlands, politiek en actua idem OPO PAV Thematische benadering idem OPO PAV Thematische benadering m.i.v. basiskennis idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

57 PKV semester 1 semester 1 semester 2 semester 2 OPO PKV Bagage idem OPO PKV Bagage idem OPO PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem OPO PKV Ambacht Project en kunstbeschouwing idem PO semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO PO Plastische opvoeding idem OPO PO Plastische opvoeding idem OPO PO Artistieke vaardigheden idem OPO PO Artistieke vaardigheden idem RZL semester 3 + semester 4 semester 3 + semester 4 OPO RZL 2 3 idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

58 PEDAGOGISCHE MODULE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO PM Leren idem OPO PM Diversiteit idem OPO PM Klasmanagen en Afstemmen 2 4 idem Het eolod PM Klasmanagen en Afstemmen 2 mag alleen worden opgenomen in combinatie met het esolod Didactisch atelier en stage 2. TECHNIEK semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO TE IT - Sturingen idem OPO TE Energie idem OPO TE Bouw - Constructie idem OPO TE Kunststoffen Ontwerpen idem VOEDING-VERZORGING semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO VV Toegepaste en sociale wetenschappen idem OPO VV Toegepaste en sociale wetenschappen idem OPO VV Voeding-verzorging idem OPO VV Voeding-verzorging idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

59 WISKUNDE semester 3 semester 3 semester 4 semester 4 OPO WIS Getallenleer idem OPO WIS Functies en Krommen - Analyt. Meetk idem OPO WIS Ruimtemeetkunde idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

60 BASO OF3 Vakkenstructuur en overgangstabel van academiejaar naar academiejaar Indien overgangsmaatregelen nodig zijn wanneer studenten mislukken voor bepaalde olods, zal individueel bekeken worden hoe de transitie moet gebeuren, op basis van het soort diploma (oud/nieuw), het aantal reeds behaalde en het aantal nog te behalen studiepunten. Ook de eventuele nood aan brugproramma s moet individueel bekeken worden. De aanduiding nvt (niet van toepassing) betekent dat er geen overdracht mogelijk is voor het betreffende olod en/of dat het olod niet (meer) bestaat. ONDERWIJSVAKKEN: geïntegreerde leerstofmodule en constructiegericht project Aardrijkskunde semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO AA Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO AA Constructiegericht Project idem Bewegingsrecreatie semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO BR Geïntegreerde leerstofmodule idem OP BR Constructiegericht Project idem Biologie semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO BIO Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO BIO Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

61 Chemie semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO CHEM Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO CHEM Constructiegericht Project idem Economie semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO EC Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO EC Constructiegericht Project idem Engels semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO EN Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO EN Constructiegericht Project idem Elektriciteit semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO EL Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO EL Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

62 Frans semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO FRA Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO FRA Constructiegericht Project idem Fysica semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO FY Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO FY Constructiegericht Project idem Geschiedenis semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO GE Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO GE Constructiegericht Project idem Godsdienst semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO GOD Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO GOD Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

63 Handel - Burotica semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO HABU Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO HABU Constructiegericht project idem Informatica semester 5 semester 6 semester 6 OPO IN Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO IN Constructiegericht Project idem Latijn semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO LA Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO LA Constructiegericht Project idem LO semester 5 semester 6 semester 6 OPO LO Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO LO Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

64 Mechanica semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO MECH Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO MECH Constructiegericht Project idem MO semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO MO Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO MO Constructiegericht Project idem Nederlands semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO NED Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO NED Constructiegericht Project idem PKV semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO PKV Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO PKV Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

65 PO semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO PO Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO PO Constructiegericht Project idem Project Algemene Vakken semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO PAV Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO PAV Constructiegericht Project idem TECHNIEK semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO TE Geïntegreerde leerstofmodule - Schilder- en grafische technieken - Mode - Verzorging en Voeding OPO TE Constructiegericht Project idem VV semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO VV Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO VV Constructiegericht Project idem Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

66 Wiskunde semester 5 semester 5 semester 6 semester 6 OPO WIS Geïntegreerde leerstofmodule idem OPO WIS Constructiegericht Project idem BACHELORPROEF Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Bachelorproef 6 idem 1. Studenten die samen met de opleidingsonderdelen van OF3 nog stage (en alvata) in OF2 moeten opnemen, wordt aangeraden om ook de bachelorproef en de beroepsvaardigheden in voorafname op te nemen. Op die manier moeten ze hun bachelorproef niet individueel maken, maar kunnen ze net als de andere studenten in groep aan de slag. Als alles voorspoedig verloopt, moeten ze het semester nadien dan enkel nog stage (20 ) opnemen. 2. Studenten die samen met de opleidingsonderdelen van OF3 nog stage, alvata en een ander OPO in OF2 moeten opnemen, wordt aangeraden om de beroepsvaardigheden in voorafname op te nemen. Op die manier hebben ze tenminste de kans om alle just-in-time sessies te volgen (zij het dan wel niet just-intime ). Als alles voorspoedig verloopt, moeten ze het semester nadien dan enkel nog stage (20 ) en de bachelorproef (in een individueel traject!) opnemen. De Bachelorproef kan in principe enkel in het contract opgenomen worden indien men kan afstuderen; de uitwerking kan wel al tijdens de 2de opleidingsfase aangevat worden. BEROEPSVAARDIGHEDEN Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Beroepsvaardigheden 4 Beroepsvaardigheden is een niet-tolereerbaar OPO. Voor specifieke evaluatiecriteria zie ECTS-fiche. WERKPLEKLEREN Structuur 1415 OPO Stage Werkplekleren 3 28 Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

67 ONDERWIJSORGANISATIE Structuur 1314 > 1415 semester 5 semester 5 OPO Onderwijsbeleid en organisatie 3 4 idem RZL Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Religie, zingeving en levensbeschouwing 3 3 idem STAGE Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Stage 3 20 idem De 20 van Stage 3 bestaan uit Differentiatiestage 3 en Ingroeistage 3. STAGE 3 (en dus het pakket van 20) kan pas worden opgenomen als DA en STAGE 2 is behaald. De score op het OPO Stage 3 wordt in consensus gegeven en is een score voor het ganse OPO. DIFFERENTIATIESTAGE (reststage bij traject internationalisering) Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Stage Differentiatie 3 6 idem Deze stage is het resterende deel van de praktijk die studenten in de KHLim volbrengen naast hun internationaliseringstraject. De stage vindt plaats in november samen met de andere studenten. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

68 PEDAGOGISCHE MODULE Structuur 1314 > 1415 semester 5+6 semester 5+6 OPO Pedagogische Module - Samen-Werken 5 idem PM 3 kan alleen vooraf genomen worden als DA en STAGE 2 is behaald. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

69 7 ECTS-fiches 8 Campusreglement Do s & don ts (leefregels + info) Affichering Affiches of mededelingen van studenten mogen enkel worden aangebracht na overleg met de onthaalmedewerkers op volgende plaatsen: prikbord in de Bak, prikbord gang aan het onthaal. Wildplakken is ten strengste verboden. Afwijking openingsuren De Ark is iedere dag geopend van 8:00 tot 18:30. Vragen tot afwijking worden tenminste één week vooraf aan de departementaal secretaris, Liesbeth Hendrikx voorgelegd. Brandmelding De procedure tot evacueren wordt elk jaar geoefend. In de eerste fase van een alarmsituatie hoor je een waarschuwingssignaal (schelle zoemtoon). Evacueren is op dit moment nog niet nodig. De campusverantwoordelijken controleren de alarmbron. Indien er een reden tot ontruiming is, zal daarna het alarmsignaal overgaan in een harde ritmische toon. Dit is het ontruimingssignaal. Volg de richtlijnen van het personeel strikt op. Niemand blijft in het gebouw. De lift wordt in geen geval gebruikt. Cursusdienst De cursusdienst bevindt zich op de tweede verdieping in lokaal R207. Hier kan je terecht voor de aankoop van cursussen of een beperkt assortiment boeken. Betalen doe je met studentenkaart of proton (< 10 ) of betaalkaart (> 10 ). Cash betalen kan niet. In het begin van het schooljaar worden de cursussen klassikaal aangeschaft. Later kan je in de cursusdienst terecht volgens de openingsuren. Docentenruimte Wie een docent wil spreken, kan zich aanmelden aan de deur van de docentenruimte op de 2de verdieping. EHBO Tegenover de onthaalbalie is een eerstehulplokaal ingericht voor toediening van de eerste zorgen. Meld je aan bij de onthaalmedewerker indien je een kwetsuur hebt of onwel bent. De onthaalmedewerker is niet bevoegd om geneesmiddelen te verstrekken. Eten en drinken Eten en drinken is enkel en alleen toegelaten in de cafetaria de Bak of op het benedenterras. In de Bak vind je de broodjesbar, drank- en versnaperingautomaten. Enkel op vertoon van je studentenkaart kan je profiteren van de studentenkorting. Vergeet niet om je tafel af te ruimen. Voor een warme maaltijd kan je terecht in het centraal gelegen Khlim-restaurant. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

70 Health City De LO ers gaan voor de praktijkvakken naar Health City. Alle Khlim-studenten kunnen op vertoon van de studentenkaart een voordelig fitnessabonnement aanschaffen. KHLimLoket Via het KHLimLoket kan je online je punten consulteren. Daarnaast kan je daarook terecht voor je studentendossier, individueel studieprogramma, herinschrijving, studiegeld, terugbetaling vervoersabonnement, vragen aan het studentensecretariaat, Informatieverstrekking Online: startpagina uurrooster, Toledo, Digidesk BaSO, Khlim website. Op school: infozuilen, valven, beeldschermen. Klaslokalen Klaslokalen zijn niet toegankelijk voor studenten zonder begeleidende docent. Enkel met een schriftelijke toestemming krijgt een student toegang tot een lokaal. De sleutel kan afgehaald worden aan het onthaal (R101). Kopiëren / printen Kopiëren en printen doe je met de studentenkaart. Je vindt een kopieertoestel in de inkomhal en in het studielandschap. In het studielandschap kan je ook terecht voor kleurenkopieën. Het kopieertoestel aan het studentensecretariaat op de 2de verdieping is voorbehouden voor het personeel. Laptops, beamers, media De mediatheekmedewerkers helpen je verder bij de reservatie en het ontlenen van laptops, beamers en mediamateriaal. Leerplannen De aanschaf van leerplannen wordt door de vakdocent georganiseerd. De leerplannen kunnen in de cursusdienst tegen betaling worden afgehaald. Lesvrij Vrijdagnamiddag is in principe lesvrij tenzij er aanvullende activiteiten worden georganiseerd. Lift De lift wordt enkel gebruikt voor leveringen of door het personeel. Studenten met een fysiek probleem mogen gebruik maken van de lift na overleg met de departementaal secretaris, Liesbeth Hendrikx. Onthaal Bij de onthaalmedewerkers kan je terecht voor het volgende: algemene info, afhalen sleutels, verkoop transparanten en cd s, inbinden van taken, afgeven van documenten, inleveren van attesten gewettigde afwezigheid, ontlenen van spel- en sportmateriaal. Hier kan je wel cash betalen. Parkeren Je kan enkel parkeren op de campusparking of de parking van de Fitlink of het Wetenschapspark. De parkeerplaatsen rond de Khlim-gebouwen zijn voorbehouden voor personeel. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

71 Postvakjes Boodschappen en documenten voor docenten kan je zelf in hun postvakje deponeren. Je vindt de postvakjes op de 2e verdieping in de buurt van de docentenruimtes. Hou rekening met de richtlijnen van de docent. Rookvrij gebouw Het gebouw is volledig rookvrij. Roken kan enkel buiten op het benedenterras, tussen de betonnen pijlers en onderaan de loopbrug. Maak gebruik van de asbakken en de doofpotten. Schone campus Laat geen afval achter. Maak gebruik van de afvalbakken in en rond het gebouw. Studentenkaart Naast de eventuele korting die je met je studentenkaart kan krijgen, kan je de kaart ook gebruiken als betaalmiddel in het studentenrestaurant, Delistore, de cursusdienst en om te kopiëren. De oplaadautomaat vind je in de inkomhal. Opladen van de studentenkaart kan enkel met een betaalkaart. Een nieuwe studentenkaart aanvragen doe je aan het onthaal. Dit kost 10. Indien je een bewijs van diefstal kan voorleggen moet je niets betalen. Studentenrekening E en aantal opleidingskosten (extra muros, lesmateriaal, ) worden verhaald via de studentenrekening. Twee maal per jaar worden deze onkosten gefactureerd. Veiligheid Respecteer de veiligheidsafspraken die van toepassingen zijn in de vaklokalen. Verlies of diefstal Laat geen waardevolle spullen onbewaakt achter. De hogeschool is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Maak eventueel gebruik van de lockers aan de mediatheek. Voor een sleutel kan je terecht aan de balie van de mediatheek. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

72 9 Docentenlijst naam voornaam telefoon GSM APPERMONT Bert ARDUI Johan AWOUTERS Valère BAILLIEUX Karel BERNAERTS Elke BERTRANDS Dirk BIERKENS Roeland BIESSEN Stefan BONGAERTS Katja CLAES Katja COENEGRACHTS Jan COOLEN Eric CORNELISSEN Marlies COSTERS Katleen DE GRAEVE Barbara DE WIT Lieve DELEN Stefan DELVEAU Lieve DHUYVETTER Astrid DIERYCK Katy DIGNEFFE Eddy DIRKX Eric DRIESSEN Nele DUMOULIN An EMONDS Ann EVENS Lieve EXELMANS Eddy FRANS Renaat FRENSSEN Tobias GIELKENS Miet GIERTS Anouck GOYVAERTS Johan GRIETENS Leen HABRAKEN Ronald HENDRIKX Liesbeth HERMANS Nele JANS Ruben JANS Sebastiaan JANSEN Ivo JANSSENS Frans JORDENS Joëlle KETELSLEGERS Mieke KINDERMANS Krista KUIJPERS Mark LAMBRECHTS Joris LICHTER Ronald MARTENS Hilde MELOTTE Katrien MEUS Hugo MEVISSEN Helga MINTEN Kristof Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

73 MINTEN Hans MOLENAERS Ria MOTMANS Carla NELISSEN Lieve PALMAERS Dries PARTHOENS Bruno PEETERS René PIROTTE Erik PONCELET Filip PUNIE Véronique ROELENS Michel SCHROOTEN Erik SCHROOTEN Jan SCHUERMANS Mieke SWERTS Jan SWINNEN Guido SWINNEN Christine SWINNEN Ria TAMASSIA Laura TULLENEERS Veerle VAES Jan VAN DE PUTTE An VAN LOON Reinhilde VANCAMP Marc VANDERLINDEN Mirèse VANDERVELDEN Reinoud VANEERDEWEGH Tineke VAN ESBROECK Herman VANESSER Jeroen VANHAMEL Carina VELTJEN Andy VERACHTERT Marleen VLAYEN Karolien VOSSEN Mieke VUURSTAEK Anneleen WIJCKMANS Bertje WILLEMS Kenny Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

74 10 Bijlage: verklarende woordenlijst: toetsjargon Inleiding Elke opleiding vermeldt in de ECTS fiches in de studiegids alle nodige informatie om het toetsgebeuren transparant te maken. Het doel (formatieve toets of summatieve toets), het tijdstip (permanente evaluatie of eindevaluatie) en de modaliteit van de toetsing worden vermeld. Om de toetsvorm te benoemen wordt een keuze gemaakt uit de lijst toetsvormen. FORMATIEVE TOETS Doel van de toets De formatieve toets is een ontwikkelingsgerichte toets. Deze toets wordt om didactische overwegingen ingezet als onderdeel van het leerproces. Hierbij krijgt de student feedback waardoor hij zelf zijn ontwikkeling weer beter kan sturen. Aan de beoordeling zijn geen studiepunten gekoppeld. SUMMATIEVE TOETS De summatieve toets is een selecterende toets. De beoordeling ervan leidt altijd tot toekenning van studiepunten en mogelijks van credits. In wettelijke zin is dan sprake van een examen. INSTAPTOETS Tijdstip van de toets De student wordt in het begin van de opleiding getoetst. De resultaten hebben een adviserend karakter. PERMANENTE EVALUATIE De student wordt op regelmatige tijdstippen in het leerproces getoetst. Dit kan formatief of summatief gebeuren. Voor een permanente evaluatie kan gebruik gemaakt worden van verschillende toetsvormen. Dankzij permanente evaluatie krijgt de student op regelmatige tijdstippen zicht op zijn leerproces vooral dankzij feedforward en feedback. TUSSENTIJDSE EVALUATIE De (beginnende) student wordt getoetst op momenten buiten de afgebakende toetsperiodes. Dit kan gaan over opleidingsonderdelen die nog niet afgewerkt zijn. EINDEVALUATIE De student wordt getoetst tijdens een afgebakende toetsperiode. De leerinhouden van het betrokken opleidingsonderdeel werden afgewerkt. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

75 MONDELINGE TOETS (met schriftelijke voorbereiding) Modaliteit van de toets Bij een mondelinge toets is er een gesprek tussen de student en docent(en) of andere beoordelaars. Er wordt aan de hand van vragen nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. SCHRIFTELIJKE TOETS Bij een schriftelijke toets krijgt de student vragen die schriftelijk of digitaal worden beantwoord. Aan de hand van de antwoorden wordt nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. PRAKTISCHE TOETS Bij een praktische toets wordt het professioneel handelen getoetst in een zo authentiek mogelijke situatie. Aan de hand van de handelingen wordt nagegaan of de student de vooropgestelde competenties heeft verworven. Toetsvormen De toetsvormen werden ingedeeld volgens de leerlijnen. Bepaalde toetsvormen kunnen ook aanleiding geven tot beoordelingen in andere leerlijnen. Voor de persoonsgerichte leerlijn LEERBEGELEIDINGSGEREK De student reflecteert en geeft zelf aan wat zijn sterke punten en mogelijke leerpunten zijn. De docent geeft feedback aan de student waardoor de student tussentijds weet wat zijn sterke punten en zijn aandachtpunten zijn. COMPETENTIEPORTFOLIO: GEREK De docent bespreekt met de student zijn POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) in functie van het behalen van de competenties. FEEDFORWARD De student krijgt informatie over de toekomst. Samen met de docent of de medestudent wordt het verdere verloop van het leerproces besproken. De student krijgt informatie over zijn leerproces en weet hoe hij zich kan voorbereiden op de toetsing. FEEDBACK De student krijgt informatie over het verleden. Samen met de docent of de medestudent wordt teruggeblikt op de resultaten. Tegelijk kan de student conclusies trekken voor het verdere verloop van zijn leerproces. Feedback wordt ook terugkoppeling genoemd en kan kwantitatief en/of kwalitatief van aard zijn. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

76 Voor de conceptuele leerlijn VOORTGANGSTOETS Een kennistoets over alle leerinhouden die nodig zijn voor de body of knowledge (de beklijvende kennis) van een opleiding. BEROEPSGERICHTE INZICHTSTOETS Een toets met vragen over beroepsgerichte, theoretische en vakgerichte kennis. PAPER Aan de hand van het schrijven van een (wetenschappelijk) document wordt het structureren van kennis, het beargumenteren van een standpunt en de denkvaardigheden getoetst. MEERKEUZEVRAGEN TOETS / MULTIPLECHOICE TOETS Een meerkeuzevragentoets is een toets waarbij de student het goede antwoord in vragen moet bepalen uit verschillende alternatieven. PRESENTATIE Een presentatie is een mondelinge toetsvorm met veelal als opbouw: presentatie, ophelderen tekstuele onduidelijkheden en inhoudelijke discussie. Voor de integrale leerlijn INTEGRATIETOETS Aan de hand van een situatieschets (korte casus of vakoverschrijdende probleemstelling), ontleend aan de beroepspraktijk, wordt het probleemoplossend vermogen getoetst. CASUSTOETS Een casustoets is een toets waaraan één of meer casussen ten grondslag liggen waarover vragen worden gesteld. Een casus is een op de praktijk gebaseerd probleem waaraan de vragen gekoppeld zijn, al dan niet uitgebouwd met nieuwe informatie per vraag. STAGE - EVALUATIE Tijdens en op het einde van een stageperiode wordt getoetst in hoeverre de student in de praktijk kan functioneren als een professional. OVER-ALL-TOETS / OAT Een toetsvorm waarin wordt nagegaan in welke mate studenten de kennis die ze verworven hebben, kunnen toepassen in nieuw aangeboden situaties. Er worden nieuwe (multidisciplinair samengestelde) probleemsituaties voorgelegd die geïnterpreteerd en opgelost moeten worden. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

77 TOETS PROJECT Een bedrijf, organisatie of instelling heeft een probleem of vraag die met een groep of alleen dient opgelost of beantwoord te worden. Door het project adequaat uit te voeren kan getoetst worden of kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten geïntegreerd worden in professionele situaties. PERFORMANTIETOETS In een performantietoets demonstreert de student in hoever hij een competentie beheerst. Er wordt getoetst in hoeverre de student in de praktijk kan functioneren als een professional. PORTFOLIO Een portfolio is een verzameling bewijsmateriaal van de student, waarin hij kan aantonen dat hij de vereiste competenties van een bepaalde opleiding beheerst. Er bestaan verschillende types portfolio: Een ontwikkelingsgericht portfolio toont behalve het leerresultaat ook het leerproces van een student. Een beoordelingsportfolio bevat bewijsmateriaal waarmee de student op een bepaald moment bepaalde competenties of kwalificaties wil bewijzen en dat hij dan voorlegt aan de evaluatoren voor beoordeling. BACHELOR MASTER PROEF Een 'eindopdracht' die door de student zelfstandig wordt uitgevoerd. Het betreft een vraagstuk uit de beroepspraktijk / onderzoeksveld. Het levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling van de student. Het is een complexe opdracht waarin kennis uit theorie en praktijk worden verbonden met praktijkgericht onderzoek en/of ontwerp. Voor de vaardigheden leerlijn VAARDIGHEIDSTOETS De student toont dat hij bepaalde vaardigheden correct en adequaat kan uitvoeren in een praktijksituatie. De toets is een steekproef uit de taken die in een bepaalde functie verwacht worden. STATIONSEXAMEN De student laat zien dat hij in diverse gecontroleerde (simulatie)settings een representatieve reeks van (beroeps)vaardigheden correct en adequaat beheerst en kan uitvoeren of verwoorden. SIMULATIETOETS Aan de hand van een nagebootste realistische praktijksituatie worden competenties getoetst Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

78 Van toepassing op diverse leerlijnen PEER ASSESSMENT Peer assessment is een toetsvorm waarbij studenten elkaar beoordelen op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. SELF ASSESSMENT Bij self assessment beoordeelt de student zijn eigen leerproces op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. CO-ASSESSMENT Bij co assessment beoordelen de student en de docent in samenspraak het leerproces op basis van vooraf opgestelde beoordelingscriteria. Deze criteria kunnen zowel door de opleiding als door de studenten zijn opgesteld. REFLECTIEOPDRACHT Reflecteren is (her)interpreteren van ervaring en kennis. De student kijkt terug op ervaringen in een bepaalde leer- en beroepssituaties. Het kan gaan om negatieve of juist positieve ervaringen. Hij onderzoekt en interpreteert deze ervaringen en zijn eigen aandeel daarin. Hij probeert hierdoor zijn ervaringen en kennis te (her)structureren. Hij 'leert', dat wil zeggen hij verandert zijn handelen. Hij brengt hiervan verslag uit. BEROEPRODUCT Een beroepsproduct is het resultaat van een beroepstaak, uitgevoerd in de verschillende leerlijnen. Tevens is het een resultaat dat door een werkgever in de context van zijn organisatie gevraagd zou worden. Het beroepsproduct stuurt het leerproces van de student in het uitvoeren van de beroepsopdrachten. Het beroepsproduct wordt geëvalueerd. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

79 Bronnen De Bie, D. en Kleijn, J. de (2001) Wat gaan we doen. Het construeren en beoordelen van opdrachten. Bohn Stafleu en Van Loghum, Houten/Diegem. Dochy, F., Schelfhout, W., & Janssens, S. (2004). Anders evalueren. Tielt: Lannoo campus. Dochy F., Heylen L., Van de Mosselaer H. (2002) Assessment in onderwijs: nieuwe toetsvormen en examinering in studentgericht onderwijs en competentiegericht onderwijs. Lemma, Utrecht Berkel, H.J.M. van, & Bax, A.E. (red) (2006). Toetsen in het hoger onderwijs. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Stuurgroep Onderwijs & stuurgroep Kwaliteitszorg & Accreditering van de Associatie K.U.Leuven. (2007). Referentiekader kwaliteitsbewaking toetsgebeuren: Kwaliteitsbewaking van het toetsgebeuren: een stappenplan. Leuven: s.n. Fontys 2003 Fontys Facilitair Bedrijf, afdeling Onderwijs en de technische begrippenlijst van Citogroep: Hogeschool van Amsterdam, New modes of assessment and new teaching methods: do they work the way we want? Studies on the role of feedback, workload, task complexity, familiarity and study approaches of students Innovation in Assessment to meet changing needs. Annual Conference of the Association of Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). edition:10 location:malta date:5-7 November 2009 Dochy, F., & Nickmans, G. (2005). Competentiegericht opleiden en toetsen. Theorie en praktijk van flexibel leren. Utrecht: Lemma. Gijbels, D., & Vanthournout, G. (2007). Assessment getoetst. Nieuwe evaluatievormen en studieaanpak, Examens. Tijdschrift voor de toetspraktijk, 4, 5-9. Studiegids BaSo Opleidingsfase Academiejaar

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs

Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs Functioneel geheel 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 1.1 De leerkracht kan de beginsituatie van de leerlingen en de

Nadere informatie

Ondersteuning door kennis van :

Ondersteuning door kennis van : BASISCOMPETENTIES leraar SO (Bron: VLUHR. Domeinspecifiek Referentiekader Visitatie Specifieke Lerarenopleiding (SLO)) Functioneel geheel 1 : De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen

Nadere informatie

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk

Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Competentiegerichte Standaard voor Praktijk Inleiding De basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs geformuleerd door de overheid (5 oktober 2007, verschenen in het Staatsblad op 17 januari

Nadere informatie

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties

Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties Functiebeschrijving van onderwijzer(es) Bijlage 3: Basiscompetenties MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties voor de leraar lager onderwijs

Nadere informatie

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs

Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van de leraren (Verschenen in het Belgisch Staatsblad 17.01.2008, p.1594-1631) Basiscompetenties voor

Nadere informatie

Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar 2011-2012. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

Studiegids. BASO Opleidingsfase 3. Academiejaar 2011-2012. Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Studiegids BASO Opleidingsfase 3 Academiejaar 2011-2012 Opleiding tot professionele bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs Aardrijkskunde Bewegingsrecreatie Biologie Chemie Economie Elektriciteit

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs Uittreksel uit het visitatierapport Onderwijs: secundair onderwijs, 19 december 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Onderwijs : secundair onderwijs 1 Inleiding

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS. Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL STUDIEGEBIED ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS Eerste modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2013-2014 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1 1.

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010

Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 Matrix gedragsindicatoren 2009-2010 De Specifieke Lerenopleiding van de Universiteit Gent is een competentiegerichte opleiding. De decretaal verankerde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE

PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE PERSOONLIJKE COMPETENTIEMATRIX STAGE Inleiding Deze competentiematrix omvat de kerncompetenties van de specifieke lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De kerncompetenties geven de accenten

Nadere informatie

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent

Model loopbaanbegeleiding - Marc De Brauwere, schoolbegeleider & Werkgroep regio Vlaamse Ardennen/Denderdal dpb Gent Typefunctie 10: de leraar als cultuurparticipant. bevat typefunctie 10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.4/10.1.5 Kent thema s en Weet af van actuele Volgt de actuele thema s en Kan diepzinnige discussies ontwikkelingen

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS. Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 CAMPUS NOORD, POTHOEKSTRAAT 125 2060 ANTWERPEN DEEL 1

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016

STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 STUDIEGIDS m.i.v. ECTS-fiches 2015-2016 Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be wwwcvolimlo.be Studiegids 2015-2016 1 Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR LAGER ONDERWIJS Tweede modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2012-2013 CAMPUS NOORD, OUDESTEENWEG 81 2060 ANTWERPEN DEEL 1 DEEL

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014

Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een toetsdossier Lieve Lootens 23 oktober 2014 1 Casussen Evalueren en frustreren http://www.diversiteitactie.be/sites/default/files/0.12.1.%20bronnenkaart%20-

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage Beste vakmentor 01/10/2015 Wij danken u voor de begeleiding van een stagestudent uit het tweede opleidingsjaar (2 OSO). Na een grondige voorbereiding in het eerste opleidingsjaar zet de student nu de eerste

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische competentie oefenlessen ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie oefenlessen Code E3 DCO Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

LEERLIJN STAGE BcLK Legende:

LEERLIJN STAGE BcLK Legende: LEERLIJN STAGE BcLK Legende: De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) blijven geldig. De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) en opleidingsfase 2 (OF2) blijven geldig. Voorbereidingswerk Stagemap

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS. Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL DEPARTEMENT LERARENOPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR KLEUTERONDERWIJS Derde modeltraject STUDIEGIDS ACADEMIEJAAR 2009-2010 CAMPUS NOORD, OUDE STEENWEG 81 2060 ANTWERPEN DEEL 1

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Studententutoraat en sociale integratie

Studententutoraat en sociale integratie GoLeWeGoLeWe-acties 2.5 Studententutoraat en sociale integratie 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Kennismaking Context Doel Aanpak Effecten Toekomst? Bespreking w w w. g o l e w e.

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Inhoud. Studiegids 2012-2013 1

Inhoud. Studiegids 2012-2013 1 Inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING 2 1.1 Doelgroep en algemene doelstellingen 2 1.2 Visie op het leraarsberoep 2 1.2.1 Verruimde professionaliteit 2 1.2.2 Gewijzigde onderwijsopvattingen 2 1.3 Basisprofessionaliteit

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9

ECTS-fiche 2015-2016. 10 Theorie (T) 3 Praktijk 7 Praktijkgerichte 5,1 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining (PT) 1,9 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Didactische competentie oefenlessen (DCO) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten)

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA)

Onderwijs en Maatschappij (OMA) Opleidingsprogramma 2013-2014 beschrijving opleidingsonderdelen Specifieke lerarenopleiding (60 studiepunten) Onderwijs en Maatschappij (OMA) Omschrijving studiepunten: 3 (2,5 theorie/0,5 praktijk) aandeel

Nadere informatie

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen

van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen van, voor en door de leraar Discussienota Uitgangspunten Herijking Bekwaamheidseisen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 / De kern en inhoud als uitgangspunt... 4 1.1 de kern... 4 1.2 de inhoud... 5 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5

FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 FORMULIER MENTOREN bachelor kleuteronderwijs tweede opleidingsfase (2 BaKO) m.i.v. semester 5 vestiging Diest - Weerstandsplein 2-3290 Diest tel. 016 375 400 - dlo.diest@ucll.be vestiging Heverlee - Naamsesteenweg

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

WELKOM IN KHLim-BaLO

WELKOM IN KHLim-BaLO WELKOM IN KHLim-BaLO Bachelor leraar lager onderwijs (BaLO) Een driejarige bachelor-opleiding met een startmoment in september afstudeermoment: juni En met een startmoment in februari afstudeermoment:

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Structuurschema specifieke lerarenopleiding DC: Didactische Competentie MBC: Maatschappelijke en Beroepsgerichte Competentie POC: Pedagogisch-Organisatorische Competentie PPC: Psycho-Pedagogische Competentie

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

INT @ Home. Een verhaal uit de praktijk. Ludo Vandael 02.06.2013. KdG visie en beleid:

INT @ Home. Een verhaal uit de praktijk. Ludo Vandael 02.06.2013. KdG visie en beleid: INT @ Home Een verhaal uit de praktijk Ludo Vandael 02.06.2013 KdG visie en beleid: Internationale dimensie in het curriculum: structurele verankering en implementering van internationaliseringsaspecten

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

Informatiebundel LIOtraject

Informatiebundel LIOtraject SLO Specifieke Lerarenopleiding Informatiebundel LIOtraject 0 Inleiding Het LIO-traject kadert in de leerlijn Didactiek. De reeds verworven competenties in Algemene didactiek, vakdidactische oefeningen

Nadere informatie

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie