DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad"

Transcriptie

1 DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad Projectopdracht en projectplan voor de Pilot Digitale Handhaving. Eindopdracht Opleiding Geo Informatiemanagement voor de Lokale Overheid. Dataland Opleidingen, Noothoven van Goorstraat 11d 2806 RA Gouda. Registratienummer Versie 01 Status Definitief Opdrachtgever Jettie Andringa Projectleider Lourens Hengst Voor akkoord Voor akkoord

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Achtergrond Projectopdracht Probleemstelling / uitgangssituatie Doelstelling van het project Resultaat Afbakening Financiën Risico s Randvoorwaarden Beheeraspecten Projectplan Inventarisatie van de mogelijkheden Advies De pilot Fase 1. Voorbereiding pilot Fase 2. De uitvoering van de pilot Fase 3. Evaluatie en eindrapportage Planning Kosten en Baten De kosten De baten Verwijzingen:...13 Bijlage A:...14 "Welke informatie is beschikbaar van dit pand, dit gebied, enz. Dit is een andere vraag dan: "Geef mij de BAG data van dit pand. Geef mij de bestemming die rust op dit pand. Geef mij de WOZ-waarde van dit pand 1 Gegevens worden pas informatie als de gegevens een betekenis of nieuwswaarde hebben voor de ontvanger. 2 1 Vicrea 2 Wikipedia Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 2 van 15

3 1 Samenvatting De bestuurlijke visie vraagt van de gemeentelijke organisatie dat deze betrouwbaar, doeltreffend en efficiënt werkt. In de begroting zijn voorgenomen bezuinigingen opgenomen voor de komende jaren. Voorhandhaving is per 1 januari 2014 een bezuiniging aan de orde van één fte. Vanuit die visie en ontwikkeling is in het handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, de digitalisering van de afdeling handhaving als speerpunt opgenomen. Dit document vormt de projectopdracht en het projectplan voor een pilot Digitale handhaving. Deze pilot heeft tot doel een stap te zetten in de digitale handhaving, door de actuele gegevens voor de handhaver tijdens zijn inspectieronde beschikbaar te maken. De bezuinigingen laten weinig ruimte voor investeringen. Handhaving heeft per 1 januari 2014 te maken met een bezuiniging van 1 fte 3. Er is op dit moment geen budget gereserveerd voor deze pilot. De resultaten van deze pilot zijn éénmalige registratie van gegevens, werken met digitale checklisten, gegevens op perceelniveau kunnen opvragen, een evaluatierapport met advies. Het digitaliseren van de processen levert direct voordeel op in tijd, doordat er snel gereageerd kan worden op de situaties. De handhaver kan efficiënter en sneller reageren op de situaties, een betere bijdrage leveren aan het actueel houden van de BGR registratie en met behulp van digitale middelen, zoals een tablet, eenmalig registreren van de gegevens. De mogelijkheden in hard en software zijn uiteenlopend. Er is nog niet van alle leveranciers informatie voorhanden. Een aantal leveranciers wil meewerken aan de pilot door kosteloos de software beschikbaar te stellen. De oplossing Key2handhaven Mobiel heeft de voorkeur, omdat deze oplossing onderdeel is van de huidige Midoffice, Suite4omgevingsdiensten, aansluit door middel van interne koppelingen, vergt het minst aan onderhoud van de koppelingen en de softwareomgeving is bekend. De realisatie van de pilot vindt plaats in drie fasen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. De pilot zelf duurt van september tot en met december. Voor de voorbereiding en uitvoering van de pilot wordt ca 178 uur inzet van eigen personeel gevraagd. De kosten voor de inzet van soft en hardware is geraamd op De baten zijn niet direct, maar komen tot uiting in o.a. vermeden verloren tijd, betere efficiëntie, meer effectiviteit, betere kwaliteit en een professionelere uitstraling. 3 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 3 van 15

4 2 Inleiding Dit document bestaat uit twee delen, de projectopdracht en het projectplan voor het uitvoeren van de pilot Digitale handhaving. De opdrachtgever is Jettie Andringa. Het doel van de pilot is een eerste stap te zetten in de digitale handhaving. De efficiëntie te verbeteren door de handhaver te ondersteunen met digitale middelen. Hiermee krijgt hij tijdens zijn inspectieronden, op perceel niveau, inzicht in de aanwezigheid van een melding of een vergunning. Het éénmalig registreren van de inspectiegegevens verhoogt de effectiviteit. Dit kan worden verbeterd door gebruik te maken van digitale checklijsten de mogelijkheid op te nemen het inspectierapport direct in te vullen. 2.1 Achtergrond Het Handhavingsprogramma , vermeldt dat digitalisering van de afdeling handhaving een speerpunt is en er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van digitale handhaving. In verschillende visiedocumenten wordt gewezen op de efficiënte organisatie. De activiteiten van handhaving vallen hier onder. Hieronder een opsomming van deze verwijzingen. De bestuurlijke visie 5 vraagt van de gemeentelijke organisatie dat deze betrouwbaar, doeltreffend en efficiënt werkt. Een goed functionerende organisatie moet sterk zijn op organisatiegebieden en resultaatgebieden. Door de noodzaak tot bezuinigingen neemt de druk om efficiënter te werken toe. Uit gesprekken met handhavers komt naar voren dat zij tijdens hun inspectieronde, niet over alle gegevens kunnen beschikken, zonder alle dossiers mee te nemen. Door digitalisering van dit proces is efficiëntie te behalen. Daarnaast bestaat de wens checklijsten te digitaliseren. Leeswijzer Hoofdstuk drie beschrijft de projectopdracht. Hoofdstuk vier beschrijft het projectplan; inventarisatie van de mogelijkheden; uitvoering in fasen; planning. Hoofdstuk vijf behandelt de kosten en baten. Hoofdstuk zes bevat de samenvatting. In hoofdstuk zeven staan de verwijzingen en een verklarende woordenlijst. 4 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari Bestuurlijke visie Romte en Ferskaat Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 4 van 15

5 3 Projectopdracht Een stap zetten in Digitaliseren handhaving. Ontsluiten van benodigde gegevens tijdens de inspectieronde, Invoeren van digitale checklist. Stapsgewijs worden de processen digitaal en de procedures ingebed in de aanwezige software. De afdeling handhaving krijgt het komende jaar te maken met nog slechts een digitale informatiestroom. Huidige situatie, juli 2010(uit Koersen op eigen koers) 3.1 Probleemstelling / uitgangssituatie Hoe kan de handhaver tijdens zijn inspectieronde informatie verwerken en inzicht krijgen in de aanwezigheid van een melding of verleende vergunning, zonder dat hij alle dossiers mee neemt. In de overige 3 gevallen bleek wel degelijk een vergunning verleend te zijn. 6 In het veld heeft de handhaver die gegevens bij zich die nodig zijn voor zijn inspectieronde. Hij komt regelmatig situaties tegen, waarvan hij niet weet of er melding of vergunning voorhanden is en wat daarvan de status is. Optreden of handelen is dan niet direct mogelijk. 3.2 Doelstelling van het project De handhaver tijdens zijn inspectieronde ondersteunen met middelen waarmee hij, actuele gegevens kan verwerken en op perceelniveau, inzichtelijk krijgt of er een melding of vergunning is verleend, zonder dat hij vooraf alle dossiers hoeft mee te nemen. Dit hoofddoel valt uiteen in een tweetal subdoelstellingen: Zo effectief mogelijk éénmalig gegevens inwinnen en verwerken. Op eenvoudig en efficiënte wijze de gegevens ontsluiten. 3.3 Resultaat Wat is er klaar als het project is afgerond. Gegevens op éénmalige wijze kunnen vastleggen. Er kan gewerkt worden met digitale checklijsten. Gegevens op perceelniveau kunnen opvragen tijdens de inspectieronde. Een evaluatierapport met advies. 3.4 Afbakening Dit projectplan gaat uit van het digitaal ontsluiten van de gewenste gegevens, van meldingen en vergunningen uit OVX. De gegevens worden op perceelniveau via de kaart ontsloten. Het op orde brengen van de informatiestromen en processen, is geen onderdeel van dit plan. In dit projectplan is het rekening houden met integratie in OWO verband niet een specifieke opgave. 6 Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving 2012 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 5 van 15

6 3.5 Financiën Voor de pilot zijn financiële middelen en inzet van personeel nodig. De financiële middelen worden gebruikt voor de inzet van hard en software en de inrichting van de systemen. De financiën moeten komen uit de middelen van ICT. Er is op dit moment geen budget gereserveerd voor deze pilot. De bezuinigingen laten weinig ruimte voor investeringen. Voor handhaving is per 1 januari 2014 een bezuiniging aan de orde van 1 fte 7.Personele inzet wordt gevraagd voor de input en de voorbereiding. 3.6 Risico s De beschikbaarheid van mensen: In de planning moet er rekening mee worden gehouden dat de handhavers in de pilot meer tijd nodig hebben ten gevolge van gewenning en een andere werkwijze. De gewenste gegevens moeten kunnen worden gekoppeld. Bij de selectie moet de leverancier aantonen dat hij dit kan realiseren. 3.7 Randvoorwaarden De gegevens moeten geografisch te ontsluiten zijn. De snelheid van het opvragen van gegevens moet goed zijn. Bij ontbreken of wegvallen van de verbinding moet de handhaver ook kunnen beschikken over de gegevens. Tijdens de pilot moeten de handhavers volledig kunnen beschikken over de gegevens en de hardware. 3.8 Beheeraspecten Totaal is er een personele inzet nodig van 178 uur. De kosten zijn geraamd op 8100 voor de inzet van hard en software. Het resultaat van de pilot zijn de bevindingen die hier uit voort komen met aanbevelingen. De projectleider voor deze pilot moet nog worden aangewezen. De handhavers blijven hetzelfde werk doen: uitvoeren van controles. 7 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 6 van 15

7 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 7 van 15

8 4 Projectplan Om de pilot uit te voeren worden de volgende stappen gefaseerd uitgevoerd: Inventarisatie van de mogelijkheden voor digitaal handhaven en het bepalen van het ambitieniveau. Voorbereiden van de pilot Uitvoeren van de pilot. Evalueren van de pilot en het opstellen van een advies. 4.1 Inventarisatie van de mogelijkheden Marktverkenning laat een aantal mogelijkheden zien. Deze zijn grofweg op te delen in een de volgende mogelijkheden: A. Digitaal dossier. App. Alleen lezen van meegenomen gegevens. (Key2 Handhaven) B. Digitaal dossier, App. Alleen lezen en opmerkingen plaatsen, incl. checklist invullen.(key2handhaven) C. Module Module Key2handhaven mobiel. Koppeling met OVX. (Centric) D. Digitaal dossier. MyMeeting, soort van dropbox, Applicatie in MyCorsa. E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. F. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, MyCorsa of CorsaNext. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens. Vicrea Neuron Mobiel, datawarehouse. H. Geonetics/Geodan, een SAAS oplossing, Koppeling met OVX, gegevens in de Cloud. Een beschrijving op punten van verschillende oplossingen staan vermeld in bijlage A. sluit aan bij wensen niet optimaal sluit niet aan bij wensen 4.2 Conclusie De handhaver is gebaat bij een situatie waarbij de actuele gegevens online beschikbaar zijn. Met de oplossingen A, B en D, zijn de actuele gegevens niet online beschikbaar. De Gemeente Weststellingwerf heeft geen positieve ervaring op gedaan met een Citrix oplossing, zoals bij F aangegeven. Daarmee vallen de oplossingen A, B, D en F af. Van de oplossingen E en H zijn nog geen kosten bekend. Oplossing G is enige duizenden euro s duurder, doordat de leverancier nog geen ervaring heeft met een eigen registratiemodulen voor wat betreft omgevingsvergunning / handhavingskoppeling met Centric. Voor de oplossing E, G of H moet een apart gegevensmagazijn worden ingericht en er moeten externe koppelingen met de Midoffice applicatie worden gemaakt. De kosten om zulke koppelingen te realiseren zijn vaak hoog en vergen veel onderhoud. De voorkeur gaat uit naar oplossing C. Deze is onderdeel van de huidige Midoffice, Suite4omgevingsdiensten en sluit aan door middel van interne koppelingen, vergt het minst aan inspanning voor het onderhoud. De softwareomgeving is bekend. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 8 van 15

9 4.3 De pilot Fase 1. Voorbereiding pilot In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn voor het draaien van de pilot. Inrichten werkgroep: de werkgroep zorgt voor het behalen van de doelstellingen, de uitwerking van de keuze voor de leverancier en het systeem van software, de begeleiding van de pilot. De werkgroep neemt contact op met de opdrachtgever indien tussentijdse aanpassingen nodig zijn Hieronder staan de werkzaamheden en benodigde inzet in uren genoemd. Fase 1 Jarko Tseard Weia PL ICT uren 1 Marktconsultatie software / hardware/demo Kostenoverzicht en budget regelen Inrichten omgeving en ontsluiten gegevens Inrichten hardware en testen Projectleiding/begeleiding 8 8 Verwacht aantal uren 72 Resultaat: Kostenoverzicht is gemaakt, budget is aangevraagd en toegekend. Er is een keuze gemaakt voor de oplossing en marktpartij heeft opdracht. De softwareomgeving is ingericht. De gegevens zijn benaderbaar. De hardware is ingericht (ipad of tablet) en beschikbaar Fase 2. De uitvoering van de pilot De uitvoering van de pilot. Tijdens de pilot twee tussenevaluaties te houden, waarin de vooraf bepaalde doelen worden besproken en waar nodig en mogelijk worden bijgesteld. Fase 2 Jarko Tseard Weia PL ICT uren 6 Bepalen resultaten tussen- en eindevaluatie Opleiding en instructie (Uitvoeren Pilot ) tussenevaluatie Communicatie 6 6 Verwacht aantal uren 56 Resultaat: Aanpassingen zijn uitgevoerd De pilot is beëindigd. Van de tussenresultaten is een verslag. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 9 van 15

10 4.3.3 Fase 3. Evaluatie en eindrapportage Nadat de pilot is afgerond worden de bevindingen verzameld en gerapporteerd. Aan het einde van de pilot moeten de gestelde doelen helder zijn. Om het resultaat te monitoren, zijn er twee tussenevaluaties gedacht. In deze tussenevaluaties worden de bevindingen op een rij gezet en kan waar mogelijk worden bijgeschaafd. De tussen evaluaties en de eindevaluatie zijn input voor de eindrapportage. De resultaten van de evaluaties worden besproken met de opdrachtgever. Fase 3 Jarko Tseard Weia PL ICT Uren 10 Eindevaluatie Rapportage en advies Projectleiding/begeleiding Verwacht aantal uren 50 Resultaat: Eindevaluatie met rapportage. Advies Planning Om in september te kunnen starten met de pilot, moeten in juli en augustus de voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Fase 1 Fase 2 Fase Planning 1 Marktconsultatie software / hardware/demo 2 Kostenoverzicht en budget regelen 3 Inrichten omgeving en ontsluiten gegevens 4 Inrichten hardware en testen. 6 Bepalen resultaten tussen- en eindevaluatie 7 Opleiding en instructie 8 (Uitvoeren Pilot ) tussenevaluatie 10 Eindevaluatie 11 Rapportage en advies 9 Communicatie 12 Projectleiding / begeleiding juli augustus september oktober november december Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 10 van 15

11 5 Kosten en Baten 5.1 De kosten De inzet van personeel is uiteengezet in hoofdstuk 4.3 De deelnemende handhavers blijven hetzelfde werk doen: uitvoeren van controles. Naast de inzet personeel is er geld nodig voor de inrichting van software en hardware. Van nog niet alle oplossingen is informatie voorhanden. De bekende gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. C. Module Key2handhaven mobiel (Centric) E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens. Vicrea Neuron Mobiel, gegevensmagazijn. H. Geonetics/Geodan, een SAAS oplossing, Koppeling met OVX, gegevens in de Cloud. Kosten voor de pilot In paragraaf 4.2 zijn een aantal oplossingen afgevallen die niet aan de wensen voldoen. Deze oplossingen zijn in onderstaand kostenoverzicht weggelaten. In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten weergegeven die benodigd zijn voor de pilot. Nog niet alle informatie is voorhanden. Kosten Key2 Handhaven Mobiel My- Corsa Liber BCT Vicrea Neuron Mobiel SAAS in de Cloud C E G H Eenmalige kosten ( ) Nnb Ipad / tablet pc 2 st Windows 8 veldcomputer 2 st Extra Apps Inrichtingskosten Gegevensmagazijn Webservice Abonnement internet Ondersteuning helpdesk Training nnb=nog niet bekend 8100 Nnb 10100* Nnb *Globale inschatting op basis van gesprekken met Vicrea. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 11 van 15

12 5.2 De baten. Gebruik maken van tablets met bijbehorende software en koppeling met het systeem bij afdeling Handhaving, levert een direct voordeel op in tijd, doordat er snel gereageerd kan worden op de situaties. Concreet voorbeeld: In het veld heeft de handhaver slechts die gegevens bij zich die nodig zijn voor zijn inspectieronde. Hij komt tenminste één keer per week een situatie tegen, waarvan hij niet weet of er een melding of vergunning van toepassing is. Doordat hij niet beschikt over alle dossiers, moet hij de gegevens achterhalen. Dit kost hem minimaal één uur per geval. Op jaarbasis zijn dit ca. 160 uren aan verloren tijd. Omgerekend in geld komt dit neer op: 3 handhavers, die 45 weken, (excl. vakanties) elke week 1 uur, extra tijd kwijt zijn aan het achterhalen van, gegevens kost op jaarbasis (3x45x1x 89) incl. overhead. ( 5305 excl.) Baten Vermeden kosten Efficiëntie Effectiviteit Kwaliteit Directe baten Indirecte baten beperken verloren tijd Gebruik digitale checklists sneller en beter reageren op situaties in het veld eenmalig registreren gegevens Constateren en melden fouten BAG geen gegevens over typen Adequaat afhandelen klachten en meldingen Externe effecten beter oppakken geconstateerde situaties beter aanzien professionele uitstraling Het cluster Handhaving vervult een belangrijke rol bij het actueel houden van de BGR(BAG) registratie door bijvoorbeeld het gereedkomen van nieuwe bouwwerken of het slopen van bestaande bouwwerken te registreren in de BAG administratie. Ook melden de handhavers/toezichthouders geconstateerde fouten in de registratie. 8 8 Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving2012 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 12 van 15

13 6 Verwijzingen: Bestuurlijke visie Romte en Ferskaat Voor de gemeenteraad een handvat voor de visie op de toekomst, tot 2015 Geen beleidsnota, wel zijn er speerpunten genoemd. De niet genoemde beleidsvelden zijn genoemd in beleidsnotities en de gemeentebegroting. Coalitieakkoord Concernplan masterplan organisatieontwikkeling Handhavingsprogramma 2013 Fysieke leefomgeving, richtinggevend voor het projectplan Eindreportage Koersen op eigen koers, Eindreport onderzoek naar samenwerkingsvormen VTH taken Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving2012 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Vicrea: Wikipedia: InformatiseringsBeleidsPlan: De gemeente heeft gekozen voor één primaire applicatie leverancier (Centric). Centric hanteert een eigen architectuur. Hiermee is de samenhang tussen de diverse informatiesystemen gewaarborgd. De informatiesystemen moeten gebruiksvriendelijk zijn voor de medewerkers, deze verhogen de efficiëntie. Zaakgericht werken, KING, achterliggende informatie Handboek Projectmatig Werken Opsterland Structuur van het document Dit document is mede tot stand gekomen uit gesprekken met Teamleider/opdrachtgever Medewerkers bij milieu en vergunningverlening en Handhavers Informatisering Automatisering DIV Verklarende woordenlijst App : een populaire benaming voor software voor mobiele apparaten. SAAS : Software as a service, ook wel software on demand, een online dienst. KING : Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. OVX : Suite4Omgevingsdiensten. BWT : Vereniging Bouw & Woning Toezicht Nederland. OWO : Samenwerkende gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. VT&H : Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. OLO : Omgevings Loket Online Cloud : Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens Digitaal dossier: hierbij verzamelt de handhaver eerst de benodigde gegevens en plaatst deze of op een device, of in een virtuele omgeving. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 13 van 15

14 Bijlage A: Hieronder staan de mogelijkheden per principe beschreven. Het is geen opsomming van eenvoudig naar complex, de eerste drie oplossingen sluiten aan bij de huidige architectuur. A. Lezen van gegevens (App). Centric. Gericht op één taak: raadplegen. Een digitaal mobiel dossier. App Geen online verbinding. De handhaver heeft de gegevens bij de hand door deze vóór de inspectieronde op het apparaat te zetten. Deze oplossing heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. B. Lezen en invullen checklists (App). Centric. Digitaal dossier, (app) zoals bij punt A beschreven, uitgebreid met de mogelijkheid opmerkingen en foto s te verwerken, incl de digitale checklist. De gewenste gegevens op kantoor op de tablet plaatsen. Resultaten van de inspectie vastleggen in een checklist. Foto s maken, met notitie. Geen online verbinding, synchronisatie vindt plaats op kantoor. Deze oplossing heeft een beperkte meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie, maar dan heeft de handhaver nog geen informatie over situaties die niet in de inspectieronde zijn opgenomen. C. Lezen, invullen en verwerken van gegevens (Module). Centric. Met deze module kan de handhaver gegevens opzoeken, lezen, verwerken. Onderdeel van Suite4Omgevingsdiensten, Module Key2handhaven Mobiel. De gegevens worden éénmalig vastgelegd. Verwerking in het systeem OVX vindt direct plaats, of, als er geen verbinding is, door synchronisatie. Beschikking over alle gegevens op locatie. Geografische ontsluiting van de gegevens. Resultaten van de inspectie vastleggen in een checklist volgens het toezichtprotocol van BWT. D. Lezen. MyMeeting, Applicatie op MyCorsa. Mobiel dossier Gedeelte / selectie van documenten worden in een externe omgeving gezet, een soort van dropbox, puur informeren. Asynchroon. Geen online verbinding Synchronisatie op kantoor E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. MyCorsa Next en Libre, koppeling met OVX, Corsa of Decos, zaakgericht. Koppeling met MyCorsa, of Decos mogelijk, middels Stuff Niet directe synchrone koppeling Dynamische interactie via servicebus Online verbinding, als die weg valt, op het device Extra externe koppelingen F. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, MyCorsa of CorsaNext. In te richten zaakgerichte workflowprocesomgeving in MyCorsa Combinatie met een webbased applicatie Citrix. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 14 van 15

15 Online oplossing. Windows 8 handboek veldcomputer nodig. Van iedere actie wordt automatisch een mail verstuurd naar de betreffende afdeling. Er wordt veel gevraagd van de Corsa beheerder. Ervaring bij Weststellingwerf is matig. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, Vicrea Neuron Mobiel. Beschikking over volledige gegevens, op locatie. Geografische ontsluiting van de gegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan of uitgelezen uit OVX. Eenmalig registreren van gegevens, volgens het toezichtprotocol van BWT. Is ontwikkeld conform de uitgangspunten van NORA/GEMMA Voldoet aan alle relevante standaarden Module moet aansluiten op eigen Vicrea Midoffice gegevensmagazijn. Andere leverancier, extra onderhoudskosten Extra externe koppelingen te onderhouden Leverancier heeft nog geen ervaring met een eigen registratiemodulen voor wat betreft omgevingsvergunningen/handhavingkoppeling met Centric. H. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, in de Cloud, Geodan/Geonetics BV. Zaakgerichte VT&H oplossing SAAS Online oplossing voor VT&H. De informatie wordt in de Cloud geplaatst. Software bevraagt op basis van locatiegegevens uit OLO-vergunningaanvraag alle relevante databronnen geografisch. Extra externe koppelingen te onderhouden Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 15 van 15

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl

Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol. www.itoezichtprotocol.nl Digitaal Wabo-toezicht met itoezichtprotocol 1 Inleiding De ipad-inspectietool itoezichtprotocol is een gebruiksvriendelijke applicatie voor de inspectie van gebouwen/ bouwwerken op technische staat en

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet

Foto plaatsen. Digitaal Stelsel Omgevingswet Foto plaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet Wat is het DSO en hoe werkt het? Waarom komt er een DSO? Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH

PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH PRESENTATIE SCAN-OFFICE DINSDAG 17 FEBRUARI: ZEIJEN WOENSDAG 18 FEBRUARI: APELDOORN DONDERDAG 19 FEBRUARI: BODEGRAVEN WOENSDAG 25 FEBRUARI: DEN BOSCH BERT WIEKEMA SCAN MEHMET CANAVAR ANS GROUP PROGRAMMA

Nadere informatie

Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4

Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4 Mobiele handhaving bestaande bouw / gebruik praktijkproef G4 Door: Marcel van den Eijnden (VBWTN / ARCADIS) Martijn van der Linden (gem. Rotterdam) inspectiemodule bestaande bouw / gebruik 1 Inhoud Systematiek

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

integraal Toezichtprotocol (itp)

integraal Toezichtprotocol (itp) Vereniging BWT Nederland integraal Toezichtprotocol (itp) digitale toezicht en handhaving in de praktijk door: Marcel van den Eijnden (ARCADIS) Professioneel toezicht met Integraal Toezichtprotocol 1 Vereniging

Nadere informatie

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met en Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Medisein. App zorgt voor minder medicatie fouten. Soestdijk, 16 April 2015

Medisein. App zorgt voor minder medicatie fouten. Soestdijk, 16 April 2015 Medisein App zorgt voor minder medicatie fouten Soestdijk, 16 April 2015 Inhoud Belangrijkste producten en klanten Promedico Gebruikte technologieën en keuze nieuw platform Medisein Projectmatig: aanleiding,

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen?

Bijlage. Uitvoeringsplan. Deel 1: Wat gaat er veranderen? Uitvoeringsplan Deel 1: Wat gaat er veranderen? Binnen Brandweer GNL gaan er een aantal zaken structureel veranderen op het gebied van taken, verantwoordelijkheden en cultuur. In deze paragraaf wordt hier

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties

Meerjarenperspectief 2011-2014. Categorie 3-bezuinigingsopties Meerjarenperspectief -2014 Categorie 3-bezuinigingsopties Afdeling Informatievoorziening Fcl / Ecl 5.203.01.03 netwerk, hardware en software Opdracht 1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden

Informatie en Organisatie. Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Informatie en Organisatie Specialisten in dienstverlening, bedrijfsvoering en informatiemanagement bij lokale overheden Herindeling Goeree-Overflakkee Uitdagingen Maar 1 jaar om alles te realiseren Politieke

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

Slimmer werken: projectmanagement en digitaliseren

Slimmer werken: projectmanagement en digitaliseren Slimmer werken: projectmanagement en digitaliseren Eenvoudig starten met de beste Apps Amersfoort Mei 2013 Ferry Bezem (Twynstra Gudde, organisatieontwikkeling) Peter van Loevezijn (specialist zakelijk

Nadere informatie

Slim samenwerken in de openbare ruimte

Slim samenwerken in de openbare ruimte Slim samenwerken in de openbare ruimte Aanleg en beheer van civiele infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte is ronduit complex. Tel daarbij de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid,

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011

Wabo Next. ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Wabo Next ABR Kennisbijeenkomst, najaar 2011 Agenda 1. Welkom, voorstellen, verwachtingen 2. Wabo NU 3. Wabo NEXT: Wabo = exemplarisch 4. Wabo NEXT: hoe inzetten in de organisatie 5. SWOT, actieplan 6.

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden

Projectplan energiebesparing bij bestaande koopwoningen in de Drechtsteden Afdeling Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder Floor van de Velde Projectleider Janneke Petter Versie Datum 25 september 2012 Status ter besluitvorming in bestuur van 8/9 november 2012 Inleiding In

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden Use case Blockchain ILT Rij- en rusttijden Achtergrond De markt 11:30 75km/h 167 356 km In Nederland zijn er 12.000 beroepsvervoerders die beschikken over 70.000 vrachtauto s en een groter aantal chauffeurs.

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015

RKC ONDERZOEKSPLAN. Weststellingwerf. Toezeggingen aan burgers en bedrijven. Oktober 2015 ONDERZOEKSPLAN Toezeggingen aan burgers en bedrijven Oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Aanleiding... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Toetsingskader... 2 Afbakening...

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Hoe maken we de baten van Basisregistraties. concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst. Workshop Vrienden van de Basisregistratie.

Hoe maken we de baten van Basisregistraties. concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst. Workshop Vrienden van de Basisregistratie. Implementing Strategy & Innovation Hoe maken we de baten van Basisregistraties concreet en kwantificeerbaar? Paul Deurvorst Workshop Vrienden van de Basisregistratie 16 november 2010 Amersfoort Als we

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase

Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase Waterschap wil hoge ambities behalen met SureCase Case study Waterschap Peel en Maasvallei Juni 2014 Waterschap Peel en Maasvallei wil hoge ambities behalen met SureCase Pagina 2/5 Waterschap Peel en Maasvallei

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Aanleg WiFi in het gemeentehuis van Oirschot Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Bijlage bij burgemeestervoorstel

Bijlage bij burgemeestervoorstel Notitie Evaluatie Cameratoezicht 2014 Bijlage bij burgemeestervoorstel 1. Inleiding In Apeldoorn vindt sinds 1999 op verschillende plaatsen in de stad cameratoezicht plaats. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU Agendanummer 10-122 Registratienummer raad 600798 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 599107 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan AC HELLENDOORN Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Esdoorn (GOB) Ninaberlaan 81 7447AC HELLENDOORN Registratienummer 203938902 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 06-07-2015

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J.

Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober 2014. Agendapunt : 13 : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 13 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Ed Stoelinga E-mail : estoelinga@t-diel.nl

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie