DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad"

Transcriptie

1 DIGITALE HANDHAVING Met gegevens op pad Projectopdracht en projectplan voor de Pilot Digitale Handhaving. Eindopdracht Opleiding Geo Informatiemanagement voor de Lokale Overheid. Dataland Opleidingen, Noothoven van Goorstraat 11d 2806 RA Gouda. Registratienummer Versie 01 Status Definitief Opdrachtgever Jettie Andringa Projectleider Lourens Hengst Voor akkoord Voor akkoord

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Achtergrond Projectopdracht Probleemstelling / uitgangssituatie Doelstelling van het project Resultaat Afbakening Financiën Risico s Randvoorwaarden Beheeraspecten Projectplan Inventarisatie van de mogelijkheden Advies De pilot Fase 1. Voorbereiding pilot Fase 2. De uitvoering van de pilot Fase 3. Evaluatie en eindrapportage Planning Kosten en Baten De kosten De baten Verwijzingen:...13 Bijlage A:...14 "Welke informatie is beschikbaar van dit pand, dit gebied, enz. Dit is een andere vraag dan: "Geef mij de BAG data van dit pand. Geef mij de bestemming die rust op dit pand. Geef mij de WOZ-waarde van dit pand 1 Gegevens worden pas informatie als de gegevens een betekenis of nieuwswaarde hebben voor de ontvanger. 2 1 Vicrea 2 Wikipedia Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 2 van 15

3 1 Samenvatting De bestuurlijke visie vraagt van de gemeentelijke organisatie dat deze betrouwbaar, doeltreffend en efficiënt werkt. In de begroting zijn voorgenomen bezuinigingen opgenomen voor de komende jaren. Voorhandhaving is per 1 januari 2014 een bezuiniging aan de orde van één fte. Vanuit die visie en ontwikkeling is in het handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, de digitalisering van de afdeling handhaving als speerpunt opgenomen. Dit document vormt de projectopdracht en het projectplan voor een pilot Digitale handhaving. Deze pilot heeft tot doel een stap te zetten in de digitale handhaving, door de actuele gegevens voor de handhaver tijdens zijn inspectieronde beschikbaar te maken. De bezuinigingen laten weinig ruimte voor investeringen. Handhaving heeft per 1 januari 2014 te maken met een bezuiniging van 1 fte 3. Er is op dit moment geen budget gereserveerd voor deze pilot. De resultaten van deze pilot zijn éénmalige registratie van gegevens, werken met digitale checklisten, gegevens op perceelniveau kunnen opvragen, een evaluatierapport met advies. Het digitaliseren van de processen levert direct voordeel op in tijd, doordat er snel gereageerd kan worden op de situaties. De handhaver kan efficiënter en sneller reageren op de situaties, een betere bijdrage leveren aan het actueel houden van de BGR registratie en met behulp van digitale middelen, zoals een tablet, eenmalig registreren van de gegevens. De mogelijkheden in hard en software zijn uiteenlopend. Er is nog niet van alle leveranciers informatie voorhanden. Een aantal leveranciers wil meewerken aan de pilot door kosteloos de software beschikbaar te stellen. De oplossing Key2handhaven Mobiel heeft de voorkeur, omdat deze oplossing onderdeel is van de huidige Midoffice, Suite4omgevingsdiensten, aansluit door middel van interne koppelingen, vergt het minst aan onderhoud van de koppelingen en de softwareomgeving is bekend. De realisatie van de pilot vindt plaats in drie fasen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. De pilot zelf duurt van september tot en met december. Voor de voorbereiding en uitvoering van de pilot wordt ca 178 uur inzet van eigen personeel gevraagd. De kosten voor de inzet van soft en hardware is geraamd op De baten zijn niet direct, maar komen tot uiting in o.a. vermeden verloren tijd, betere efficiëntie, meer effectiviteit, betere kwaliteit en een professionelere uitstraling. 3 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 3 van 15

4 2 Inleiding Dit document bestaat uit twee delen, de projectopdracht en het projectplan voor het uitvoeren van de pilot Digitale handhaving. De opdrachtgever is Jettie Andringa. Het doel van de pilot is een eerste stap te zetten in de digitale handhaving. De efficiëntie te verbeteren door de handhaver te ondersteunen met digitale middelen. Hiermee krijgt hij tijdens zijn inspectieronden, op perceel niveau, inzicht in de aanwezigheid van een melding of een vergunning. Het éénmalig registreren van de inspectiegegevens verhoogt de effectiviteit. Dit kan worden verbeterd door gebruik te maken van digitale checklijsten de mogelijkheid op te nemen het inspectierapport direct in te vullen. 2.1 Achtergrond Het Handhavingsprogramma , vermeldt dat digitalisering van de afdeling handhaving een speerpunt is en er onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden van digitale handhaving. In verschillende visiedocumenten wordt gewezen op de efficiënte organisatie. De activiteiten van handhaving vallen hier onder. Hieronder een opsomming van deze verwijzingen. De bestuurlijke visie 5 vraagt van de gemeentelijke organisatie dat deze betrouwbaar, doeltreffend en efficiënt werkt. Een goed functionerende organisatie moet sterk zijn op organisatiegebieden en resultaatgebieden. Door de noodzaak tot bezuinigingen neemt de druk om efficiënter te werken toe. Uit gesprekken met handhavers komt naar voren dat zij tijdens hun inspectieronde, niet over alle gegevens kunnen beschikken, zonder alle dossiers mee te nemen. Door digitalisering van dit proces is efficiëntie te behalen. Daarnaast bestaat de wens checklijsten te digitaliseren. Leeswijzer Hoofdstuk drie beschrijft de projectopdracht. Hoofdstuk vier beschrijft het projectplan; inventarisatie van de mogelijkheden; uitvoering in fasen; planning. Hoofdstuk vijf behandelt de kosten en baten. Hoofdstuk zes bevat de samenvatting. In hoofdstuk zeven staan de verwijzingen en een verklarende woordenlijst. 4 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari Bestuurlijke visie Romte en Ferskaat Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 4 van 15

5 3 Projectopdracht Een stap zetten in Digitaliseren handhaving. Ontsluiten van benodigde gegevens tijdens de inspectieronde, Invoeren van digitale checklist. Stapsgewijs worden de processen digitaal en de procedures ingebed in de aanwezige software. De afdeling handhaving krijgt het komende jaar te maken met nog slechts een digitale informatiestroom. Huidige situatie, juli 2010(uit Koersen op eigen koers) 3.1 Probleemstelling / uitgangssituatie Hoe kan de handhaver tijdens zijn inspectieronde informatie verwerken en inzicht krijgen in de aanwezigheid van een melding of verleende vergunning, zonder dat hij alle dossiers mee neemt. In de overige 3 gevallen bleek wel degelijk een vergunning verleend te zijn. 6 In het veld heeft de handhaver die gegevens bij zich die nodig zijn voor zijn inspectieronde. Hij komt regelmatig situaties tegen, waarvan hij niet weet of er melding of vergunning voorhanden is en wat daarvan de status is. Optreden of handelen is dan niet direct mogelijk. 3.2 Doelstelling van het project De handhaver tijdens zijn inspectieronde ondersteunen met middelen waarmee hij, actuele gegevens kan verwerken en op perceelniveau, inzichtelijk krijgt of er een melding of vergunning is verleend, zonder dat hij vooraf alle dossiers hoeft mee te nemen. Dit hoofddoel valt uiteen in een tweetal subdoelstellingen: Zo effectief mogelijk éénmalig gegevens inwinnen en verwerken. Op eenvoudig en efficiënte wijze de gegevens ontsluiten. 3.3 Resultaat Wat is er klaar als het project is afgerond. Gegevens op éénmalige wijze kunnen vastleggen. Er kan gewerkt worden met digitale checklijsten. Gegevens op perceelniveau kunnen opvragen tijdens de inspectieronde. Een evaluatierapport met advies. 3.4 Afbakening Dit projectplan gaat uit van het digitaal ontsluiten van de gewenste gegevens, van meldingen en vergunningen uit OVX. De gegevens worden op perceelniveau via de kaart ontsloten. Het op orde brengen van de informatiestromen en processen, is geen onderdeel van dit plan. In dit projectplan is het rekening houden met integratie in OWO verband niet een specifieke opgave. 6 Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving 2012 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 5 van 15

6 3.5 Financiën Voor de pilot zijn financiële middelen en inzet van personeel nodig. De financiële middelen worden gebruikt voor de inzet van hard en software en de inrichting van de systemen. De financiën moeten komen uit de middelen van ICT. Er is op dit moment geen budget gereserveerd voor deze pilot. De bezuinigingen laten weinig ruimte voor investeringen. Voor handhaving is per 1 januari 2014 een bezuiniging aan de orde van 1 fte 7.Personele inzet wordt gevraagd voor de input en de voorbereiding. 3.6 Risico s De beschikbaarheid van mensen: In de planning moet er rekening mee worden gehouden dat de handhavers in de pilot meer tijd nodig hebben ten gevolge van gewenning en een andere werkwijze. De gewenste gegevens moeten kunnen worden gekoppeld. Bij de selectie moet de leverancier aantonen dat hij dit kan realiseren. 3.7 Randvoorwaarden De gegevens moeten geografisch te ontsluiten zijn. De snelheid van het opvragen van gegevens moet goed zijn. Bij ontbreken of wegvallen van de verbinding moet de handhaver ook kunnen beschikken over de gegevens. Tijdens de pilot moeten de handhavers volledig kunnen beschikken over de gegevens en de hardware. 3.8 Beheeraspecten Totaal is er een personele inzet nodig van 178 uur. De kosten zijn geraamd op 8100 voor de inzet van hard en software. Het resultaat van de pilot zijn de bevindingen die hier uit voort komen met aanbevelingen. De projectleider voor deze pilot moet nog worden aangewezen. De handhavers blijven hetzelfde werk doen: uitvoeren van controles. 7 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 6 van 15

7 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 7 van 15

8 4 Projectplan Om de pilot uit te voeren worden de volgende stappen gefaseerd uitgevoerd: Inventarisatie van de mogelijkheden voor digitaal handhaven en het bepalen van het ambitieniveau. Voorbereiden van de pilot Uitvoeren van de pilot. Evalueren van de pilot en het opstellen van een advies. 4.1 Inventarisatie van de mogelijkheden Marktverkenning laat een aantal mogelijkheden zien. Deze zijn grofweg op te delen in een de volgende mogelijkheden: A. Digitaal dossier. App. Alleen lezen van meegenomen gegevens. (Key2 Handhaven) B. Digitaal dossier, App. Alleen lezen en opmerkingen plaatsen, incl. checklist invullen.(key2handhaven) C. Module Module Key2handhaven mobiel. Koppeling met OVX. (Centric) D. Digitaal dossier. MyMeeting, soort van dropbox, Applicatie in MyCorsa. E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. F. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, MyCorsa of CorsaNext. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens. Vicrea Neuron Mobiel, datawarehouse. H. Geonetics/Geodan, een SAAS oplossing, Koppeling met OVX, gegevens in de Cloud. Een beschrijving op punten van verschillende oplossingen staan vermeld in bijlage A. sluit aan bij wensen niet optimaal sluit niet aan bij wensen 4.2 Conclusie De handhaver is gebaat bij een situatie waarbij de actuele gegevens online beschikbaar zijn. Met de oplossingen A, B en D, zijn de actuele gegevens niet online beschikbaar. De Gemeente Weststellingwerf heeft geen positieve ervaring op gedaan met een Citrix oplossing, zoals bij F aangegeven. Daarmee vallen de oplossingen A, B, D en F af. Van de oplossingen E en H zijn nog geen kosten bekend. Oplossing G is enige duizenden euro s duurder, doordat de leverancier nog geen ervaring heeft met een eigen registratiemodulen voor wat betreft omgevingsvergunning / handhavingskoppeling met Centric. Voor de oplossing E, G of H moet een apart gegevensmagazijn worden ingericht en er moeten externe koppelingen met de Midoffice applicatie worden gemaakt. De kosten om zulke koppelingen te realiseren zijn vaak hoog en vergen veel onderhoud. De voorkeur gaat uit naar oplossing C. Deze is onderdeel van de huidige Midoffice, Suite4omgevingsdiensten en sluit aan door middel van interne koppelingen, vergt het minst aan inspanning voor het onderhoud. De softwareomgeving is bekend. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 8 van 15

9 4.3 De pilot Fase 1. Voorbereiding pilot In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn voor het draaien van de pilot. Inrichten werkgroep: de werkgroep zorgt voor het behalen van de doelstellingen, de uitwerking van de keuze voor de leverancier en het systeem van software, de begeleiding van de pilot. De werkgroep neemt contact op met de opdrachtgever indien tussentijdse aanpassingen nodig zijn Hieronder staan de werkzaamheden en benodigde inzet in uren genoemd. Fase 1 Jarko Tseard Weia PL ICT uren 1 Marktconsultatie software / hardware/demo Kostenoverzicht en budget regelen Inrichten omgeving en ontsluiten gegevens Inrichten hardware en testen Projectleiding/begeleiding 8 8 Verwacht aantal uren 72 Resultaat: Kostenoverzicht is gemaakt, budget is aangevraagd en toegekend. Er is een keuze gemaakt voor de oplossing en marktpartij heeft opdracht. De softwareomgeving is ingericht. De gegevens zijn benaderbaar. De hardware is ingericht (ipad of tablet) en beschikbaar Fase 2. De uitvoering van de pilot De uitvoering van de pilot. Tijdens de pilot twee tussenevaluaties te houden, waarin de vooraf bepaalde doelen worden besproken en waar nodig en mogelijk worden bijgesteld. Fase 2 Jarko Tseard Weia PL ICT uren 6 Bepalen resultaten tussen- en eindevaluatie Opleiding en instructie (Uitvoeren Pilot ) tussenevaluatie Communicatie 6 6 Verwacht aantal uren 56 Resultaat: Aanpassingen zijn uitgevoerd De pilot is beëindigd. Van de tussenresultaten is een verslag. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 9 van 15

10 4.3.3 Fase 3. Evaluatie en eindrapportage Nadat de pilot is afgerond worden de bevindingen verzameld en gerapporteerd. Aan het einde van de pilot moeten de gestelde doelen helder zijn. Om het resultaat te monitoren, zijn er twee tussenevaluaties gedacht. In deze tussenevaluaties worden de bevindingen op een rij gezet en kan waar mogelijk worden bijgeschaafd. De tussen evaluaties en de eindevaluatie zijn input voor de eindrapportage. De resultaten van de evaluaties worden besproken met de opdrachtgever. Fase 3 Jarko Tseard Weia PL ICT Uren 10 Eindevaluatie Rapportage en advies Projectleiding/begeleiding Verwacht aantal uren 50 Resultaat: Eindevaluatie met rapportage. Advies Planning Om in september te kunnen starten met de pilot, moeten in juli en augustus de voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Fase 1 Fase 2 Fase Planning 1 Marktconsultatie software / hardware/demo 2 Kostenoverzicht en budget regelen 3 Inrichten omgeving en ontsluiten gegevens 4 Inrichten hardware en testen. 6 Bepalen resultaten tussen- en eindevaluatie 7 Opleiding en instructie 8 (Uitvoeren Pilot ) tussenevaluatie 10 Eindevaluatie 11 Rapportage en advies 9 Communicatie 12 Projectleiding / begeleiding juli augustus september oktober november december Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 10 van 15

11 5 Kosten en Baten 5.1 De kosten De inzet van personeel is uiteengezet in hoofdstuk 4.3 De deelnemende handhavers blijven hetzelfde werk doen: uitvoeren van controles. Naast de inzet personeel is er geld nodig voor de inrichting van software en hardware. Van nog niet alle oplossingen is informatie voorhanden. De bekende gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. C. Module Key2handhaven mobiel (Centric) E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens. Vicrea Neuron Mobiel, gegevensmagazijn. H. Geonetics/Geodan, een SAAS oplossing, Koppeling met OVX, gegevens in de Cloud. Kosten voor de pilot In paragraaf 4.2 zijn een aantal oplossingen afgevallen die niet aan de wensen voldoen. Deze oplossingen zijn in onderstaand kostenoverzicht weggelaten. In onderstaande tabel zijn de geraamde kosten weergegeven die benodigd zijn voor de pilot. Nog niet alle informatie is voorhanden. Kosten Key2 Handhaven Mobiel My- Corsa Liber BCT Vicrea Neuron Mobiel SAAS in de Cloud C E G H Eenmalige kosten ( ) Nnb Ipad / tablet pc 2 st Windows 8 veldcomputer 2 st Extra Apps Inrichtingskosten Gegevensmagazijn Webservice Abonnement internet Ondersteuning helpdesk Training nnb=nog niet bekend 8100 Nnb 10100* Nnb *Globale inschatting op basis van gesprekken met Vicrea. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 11 van 15

12 5.2 De baten. Gebruik maken van tablets met bijbehorende software en koppeling met het systeem bij afdeling Handhaving, levert een direct voordeel op in tijd, doordat er snel gereageerd kan worden op de situaties. Concreet voorbeeld: In het veld heeft de handhaver slechts die gegevens bij zich die nodig zijn voor zijn inspectieronde. Hij komt tenminste één keer per week een situatie tegen, waarvan hij niet weet of er een melding of vergunning van toepassing is. Doordat hij niet beschikt over alle dossiers, moet hij de gegevens achterhalen. Dit kost hem minimaal één uur per geval. Op jaarbasis zijn dit ca. 160 uren aan verloren tijd. Omgerekend in geld komt dit neer op: 3 handhavers, die 45 weken, (excl. vakanties) elke week 1 uur, extra tijd kwijt zijn aan het achterhalen van, gegevens kost op jaarbasis (3x45x1x 89) incl. overhead. ( 5305 excl.) Baten Vermeden kosten Efficiëntie Effectiviteit Kwaliteit Directe baten Indirecte baten beperken verloren tijd Gebruik digitale checklists sneller en beter reageren op situaties in het veld eenmalig registreren gegevens Constateren en melden fouten BAG geen gegevens over typen Adequaat afhandelen klachten en meldingen Externe effecten beter oppakken geconstateerde situaties beter aanzien professionele uitstraling Het cluster Handhaving vervult een belangrijke rol bij het actueel houden van de BGR(BAG) registratie door bijvoorbeeld het gereedkomen van nieuwe bouwwerken of het slopen van bestaande bouwwerken te registreren in de BAG administratie. Ook melden de handhavers/toezichthouders geconstateerde fouten in de registratie. 8 8 Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving2012 Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 12 van 15

13 6 Verwijzingen: Bestuurlijke visie Romte en Ferskaat Voor de gemeenteraad een handvat voor de visie op de toekomst, tot 2015 Geen beleidsnota, wel zijn er speerpunten genoemd. De niet genoemde beleidsvelden zijn genoemd in beleidsnotities en de gemeentebegroting. Coalitieakkoord Concernplan masterplan organisatieontwikkeling Handhavingsprogramma 2013 Fysieke leefomgeving, richtinggevend voor het projectplan Eindreportage Koersen op eigen koers, Eindreport onderzoek naar samenwerkingsvormen VTH taken Handhavingsjaarverslag Fysieke leefomgeving2012 Handhavingsprogramma 2013, Fysieke leefomgeving, februari 2013 Vicrea: Wikipedia: InformatiseringsBeleidsPlan: De gemeente heeft gekozen voor één primaire applicatie leverancier (Centric). Centric hanteert een eigen architectuur. Hiermee is de samenhang tussen de diverse informatiesystemen gewaarborgd. De informatiesystemen moeten gebruiksvriendelijk zijn voor de medewerkers, deze verhogen de efficiëntie. Zaakgericht werken, KING, achterliggende informatie Handboek Projectmatig Werken Opsterland Structuur van het document Dit document is mede tot stand gekomen uit gesprekken met Teamleider/opdrachtgever Medewerkers bij milieu en vergunningverlening en Handhavers Informatisering Automatisering DIV Verklarende woordenlijst App : een populaire benaming voor software voor mobiele apparaten. SAAS : Software as a service, ook wel software on demand, een online dienst. KING : Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. OVX : Suite4Omgevingsdiensten. BWT : Vereniging Bouw & Woning Toezicht Nederland. OWO : Samenwerkende gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. VT&H : Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. OLO : Omgevings Loket Online Cloud : Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens Digitaal dossier: hierbij verzamelt de handhaver eerst de benodigde gegevens en plaatst deze of op een device, of in een virtuele omgeving. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 13 van 15

14 Bijlage A: Hieronder staan de mogelijkheden per principe beschreven. Het is geen opsomming van eenvoudig naar complex, de eerste drie oplossingen sluiten aan bij de huidige architectuur. A. Lezen van gegevens (App). Centric. Gericht op één taak: raadplegen. Een digitaal mobiel dossier. App Geen online verbinding. De handhaver heeft de gegevens bij de hand door deze vóór de inspectieronde op het apparaat te zetten. Deze oplossing heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie. B. Lezen en invullen checklists (App). Centric. Digitaal dossier, (app) zoals bij punt A beschreven, uitgebreid met de mogelijkheid opmerkingen en foto s te verwerken, incl de digitale checklist. De gewenste gegevens op kantoor op de tablet plaatsen. Resultaten van de inspectie vastleggen in een checklist. Foto s maken, met notitie. Geen online verbinding, synchronisatie vindt plaats op kantoor. Deze oplossing heeft een beperkte meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie, maar dan heeft de handhaver nog geen informatie over situaties die niet in de inspectieronde zijn opgenomen. C. Lezen, invullen en verwerken van gegevens (Module). Centric. Met deze module kan de handhaver gegevens opzoeken, lezen, verwerken. Onderdeel van Suite4Omgevingsdiensten, Module Key2handhaven Mobiel. De gegevens worden éénmalig vastgelegd. Verwerking in het systeem OVX vindt direct plaats, of, als er geen verbinding is, door synchronisatie. Beschikking over alle gegevens op locatie. Geografische ontsluiting van de gegevens. Resultaten van de inspectie vastleggen in een checklist volgens het toezichtprotocol van BWT. D. Lezen. MyMeeting, Applicatie op MyCorsa. Mobiel dossier Gedeelte / selectie van documenten worden in een externe omgeving gezet, een soort van dropbox, puur informeren. Asynchroon. Geen online verbinding Synchronisatie op kantoor E. Lezen, bewerken. Liber, oplossing van BCT. MyCorsa Next en Libre, koppeling met OVX, Corsa of Decos, zaakgericht. Koppeling met MyCorsa, of Decos mogelijk, middels Stuff Niet directe synchrone koppeling Dynamische interactie via servicebus Online verbinding, als die weg valt, op het device Extra externe koppelingen F. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, MyCorsa of CorsaNext. In te richten zaakgerichte workflowprocesomgeving in MyCorsa Combinatie met een webbased applicatie Citrix. Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 14 van 15

15 Online oplossing. Windows 8 handboek veldcomputer nodig. Van iedere actie wordt automatisch een mail verstuurd naar de betreffende afdeling. Er wordt veel gevraagd van de Corsa beheerder. Ervaring bij Weststellingwerf is matig. G. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, Vicrea Neuron Mobiel. Beschikking over volledige gegevens, op locatie. Geografische ontsluiting van de gegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan of uitgelezen uit OVX. Eenmalig registreren van gegevens, volgens het toezichtprotocol van BWT. Is ontwikkeld conform de uitgangspunten van NORA/GEMMA Voldoet aan alle relevante standaarden Module moet aansluiten op eigen Vicrea Midoffice gegevensmagazijn. Andere leverancier, extra onderhoudskosten Extra externe koppelingen te onderhouden Leverancier heeft nog geen ervaring met een eigen registratiemodulen voor wat betreft omgevingsvergunningen/handhavingkoppeling met Centric. H. Lezen, invullen en verwerken van gegevens, in de Cloud, Geodan/Geonetics BV. Zaakgerichte VT&H oplossing SAAS Online oplossing voor VT&H. De informatie wordt in de Cloud geplaatst. Software bevraagt op basis van locatiegegevens uit OLO-vergunningaanvraag alle relevante databronnen geografisch. Extra externe koppelingen te onderhouden Digitale handhaving, met gegevens op pad Pagina 15 van 15

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie