CONTRACTEREN IN DE CLOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTRACTEREN IN DE CLOUD"

Transcriptie

1 CONTRACTEREN IN DE CLOUD Donderdag 26 maart 2015 Mirjam Elferink en Martijn Kortier Advocaten IE, ICT & Privacy

2 CASUS VOORAF Een groot museum, met miljoenen bezoekers per jaar, heeft ter verlevendiging van haar tentoonstellingen de nodige (audio)visuele en interactieve elementen in het museum geïnstalleerd. Sinds enige tijd heeft zij dat volledig uitbesteed aan een ICT-dienstverlener die genoemde diensten op afstand levert en onderhoud. 2

3 CASUS VOORAF Daarmee betreft het een clouddienst. Wanneer er een storing in die dienstverlening plaatsvindt zal dat grote gevolgen hebben voor het museum. Tentoonstellingen worden minder interactief of kunnen zelfs helemaal niet plaatsvinden, bezoekers raken teleurgesteld en haken af, om over de schade die daarmee gemoeid is nog maar niet te spreken. 3

4 CASUS VOORAF Op een gegeven moment is het Museum ontevreden over de mate van dienstverlening door de ICT-leverancier. Daarop besluit het museum om tijdelijk haar rekeningen niet meer te betalen. De cloudleverancier reageert furieus en dreigt met het op zwart zetten van de schermen in het museum. Vraag: Mag de ICT-leverancier dat volgens u? N.B. overstappen naar een andere leverancier is niet eenvoudig en snel te realiseren en is bovendien kostbaar 4

5 1. Privacy: bewerkersovereenkomst, datalekken, Patriot Act 2. Aansprakelijkheid: verlies van data 3. Continuïteit: faillissement provider; backup- en exitregeling, escrow ; beëindiging overeenkomst 4. Aandachtspunten privacy en cloudcontracten 5

6 Vaak hebben partijen geen behoefte aan de rompslomp die een overeenkomst met zich meebrengt. Maar, in trajecten waarin een product of dienst (zoals hosting) geleverd gaat worden, zal de overeenkomst dienen als werkdocument. Hierin kan o.a. worden opgenomen Verwachtingen; Omvang ontwikkeling; Tijdsduur; Consequenties overtreden tijdsduur 6

7 CASUS ONDERHANDELING Stel: U bent het hoofd van de ICT-afdeling van een internationaal opererend bedrijf dat alleen in Nederland al 2000 werknemers heeft. Vanuit kostentechnisch oogpunt (en omdat u minder rompslomp wilt), wenst u de volledige personeelsadministratie van uw bedrijf naar de cloud te brengen, inclusief de verzuimregistratie. U vindt een geschikte cloudleverancier en start met hem de onderhandelingen Wat regelt u contractueel? Welke afspraken legt u vast? En waarom? 7

8 CASUS ONDERHANDELING Maak koppeltjes van 2 personen. Persoon 1 is de vertegenwoordiger van het bedrijf -> de klant/afnemer Persoon 2 is de vertegenwoordiger van de cloudleverancier. Start de onderhandelingen en noteer kort wat u overeenkomt. Waarom bent u dat overeengekomen? Vanuit beider perspectieven bekeken. 8

9 ASPECTEN VAN CLOUDCONTRACTEN Privacy Beveiliging, bewerkersovereenkomst, verantwoordelijkheden Patriot Act Datalekken Continuïteit Eigendom van de data, back-up regeling, escrow Beëindiging, exit regeling Overige contractuele afspraken aansprakelijkheden en garanties, IE-rechten, SLA 9

10 CASUS: PRIVACY Stel: u wilt uw werknemersregistratie, salarisverwerking en ziekteverzuim via een SaaS-applicatie laten opslaan bij een hostingprovider. Welke privacy-aspecten kleven hieraan? 10

11 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP) Van toepassing bij verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten van een verantwoordelijke die een vestiging in Nederland heeft. Ook de cloud service provider van een Nederlandse verantwoordelijke valt onder de Wbp 11

12 BELANGRIJKE BEGRIPPEN UIT DE WBP Persoonsgegeven: Elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon (bijv. naam, mailadres, foto, maar soms òòk: IP-adres). Verwerking: Elke handeling m.b.t. persoonsgegevens, van het moment van verzameling tot vernietiging. Ook opslag door cloudleverancier. 12

13 BELANGRIJKE BEGRIPPEN UIT DE WBP Verantwoordelijke: Bepaalt doel en middel van de verwerking (bijv. de klant van de cloud service leverancier). Bewerker: Verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de verantwoordelijke; staat niet onder direct gezag van de verantwoordelijke (veelal cloud- of SaaS-dienstverlener). 13

14 WBP IN CLOUDCONTRACTEN 1. Bewerkersovereenkomst 2. Beveiligingsplicht - Omschrijving maatregelen - Controle 3. Verwerken in opdracht 4. Geheimhouding / geen toegang derden 5. Subbewerkers 6. Bewaren 7. Exit 8. Inzageverzoeken 9. Informeren beveiligingsincidenten / datalekken 10. Verwerking in EU / passend beveiligingsniveau 14

15 MELDPLICHT DATALEKKEN: NU VOOR TELECOMPROVIDERS, STRAKS OOK VOOR ANDERE BEDRIJVEN Meldplicht o.g.v. Telecommunicatiewet geldt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten: telecommunicatie-providers internet acces providers Algemene Meldplicht in wetsvoorstel voor wijziging Wpb Breder toepassingsbereik: geldt voor verantwoordelijken in de zin van de Wbp Melden bij het Cbp en de betrokkene; Nalaten melden: bestuurlijke boete van max ,-. 15

16 PATRIOT ACT VEEL IN DE MEDIA Nederland en de NSA The Post online 12 april 2014 'Van de ratten besnuffeld': HP bouwt Europese cloud WebWereld 1 april 2014 De Europese cloud: gebakken lucht of oorlog in cyberspace? Management Team 9 april 2014 Facebook? De CIA kijkt mee NRC.Next 19 oktober

17 THE PATRIOT ACT Niet alleen individuele informatieverzoeken, maar ook voor groepen; Beperkte rechterlijke toetsing; Toetsing levert geen rechtsbescherming voor niet- Amerikanen op; Onduidelijkheid over reikwijdte en gebruik. 17

18 CASUS Stel: u neemt een hostingdienst af van een Nederlandse onderneming met een moederonderneming in de USA. U bent contractueel overeengekomen dat uw gegevens alleen in Nederland verwerkt en opgeslagen worden. Is de Patriot Act naar uw mening van toepassing? 18

19 WANNEER VAN TOEPASSING? Indien data van de gebruiker opgeslagen worden bij een bedrijf gevestigd in: De VS; De EU, met een VS moederbedrijf; De EU en dat bedrijf gebruik maakt van de diensten van een VS dochteronderneming voor dataprocessing; De EU en dat bedrijf gebruik maakt van een derde partij voor data storage of data processing, i.e. een hosting company, die gevestigd is in de VS. 19

20 AANBEVELINGEN 1. Ga bij uw dienstverlener na of zij onder de Amerikaanse jurisdictie valt; 2. Maak een goede risicoanalyse van de soort gegevens dat u wenst onder te brengen bij uw cloudleverancier; 3. Beslis vervolgens of u met een dienstverlener in zee wilt gaan die onder de reikwijdte van de Patriot Act valt. 20

21 AANBEVELINGEN Zo ja, regel in ieder geval contractueel: 1. dat vrijwillige gegevensverstrekking is verboden; 2. dat uw cloudleverancier aansprakelijk is voor mogelijke schade wegens schending van de Wbp en u vrijwaart voor mogelijke schadeclaims. 43

22 AANBEVELINGEN Zo nee, denk vooruit: 1. en neem een verbodsbepaling op van overname van uw cloudleverancier of diens moederbedrijf door een Amerikaans bedrijf; 2. Neem een verbodsbepaling op dat de dienst niet uitbesteed mag worden aan derden die onder de reikwijdte van de Patriot Act vallen. 44

23 ZIENSWIJZE CBP Doorgifte persoonsgegevens naar VS is mogelijk indien Amerikaanse clouddienstverlener zich tot naleving van de Safe Harbor Principles heeft verplicht! Alleen dan: passend beschermingsniveau. Echter: dit garandeert niet dat de daadwerkelijke verwerking van persoonsgegevens in de VS ook voldoet aan alle eisen van Europese en Nederlandse privacywetgeving. Patriot Act gaat altijd voor! 45

24 CASUS: CONTINUÏTEIT Om half 9 s ochtends kan niemand bij uw bedrijf inloggen op het netwerk. Internet functioneert; het netwerk van de hostingprovider niet. Wat blijkt? Hostingprovider is failliet Uw bedrijf kan geen gebruik meer maken van haar en klantenbestand. De gevolgen voor uw bedrijfsvoering zijn groot. Kunt u de curator van uw hostingprovider dwingen om u toegang te verlenen tot het netwerk? 49

25 IN DE PRAKTIJK De curator mag wanprestatie plegen overeenkomst hoeft hij niet na te komen, toegang tot en gebruik van het netwerk hoeft hij dus niet toe te staan. Hoe voorkomt u dat u bij faillissement van de hostingprovider geen toegang meer heeft tot uw infrastructuur en uw applicaties? 50

26 CASUS: CONTINUÏTEIT Niet, maar risico kan wel worden ingeperkt. Hoe? 1. Escrow-overeenkomst en / of 2. Back-up 51

27 FAILLISSEMENT EN CLOUD Faillissement cloudleverancier Faillissement klant Wat gebeurt er met de data? 105 Fw: De failliet is verplicht de curator alle inlichtingen te verschaffen. Wat als die inlichtingen, zoals administratie bij de cloudleverancier liggen? Evt binnentreden datacentrum door curator (93a Fw) Alleen de curator mag dat, slechts na machtiging van de rechtercommissaris. ICT-deskundige mag niet mee. 52

28 FAILLISSEMENT KLANT Voorontwerp wet versterking positie curator Artikel 105b Fw: Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen deze desgevraagd aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken. 53

29 FAILLISSEMENT KLANT Medewerkingsplicht cloudleverancier / hostingprovider. Wie betaalt? Concurrente schuldeiser? Of anders? ICT-diensten gelijk te stellen aan nutsvoorzieningen? (jurisprudentie) 54

30 FAILLISSEMENT CLOUDLEVERANCIER U heeft nog een gebruiksrecht op (en recht op toegang tot) een applicatie van de failliete hostingprovider. Als we ervan uitgaan dat het netwerk wordt overgenomen door een derde, kan deze derde dan ook deze applicatie beschikbaar houden? 55

31 OPLOSSING: SAAS ESCROW? SaaS Escrow Overname door een onafhankelijke derde die toegang tot de omgeving biedt, bij voorkeur gedurende een periode van drie maanden Een oplossing die meer garantie op continuïteit biedt! 56

32 SAAS ESCROW Aandachtspunten Saas escrow Karakter: drie partijen overeenkomst; Volledige beschrijving applicatie opnemen; Depot van broncode, basiskennisdocumentatie (!) en overige documentatie; Overdracht gedeelte van het auteursrecht aan de afnemer; Omschrijving trigger events (faillissement); Omvang recht na trigger events. 57

33 EIGENDOM VAN DE DATA Regel wie eigenaar is van de data en wat er met de data moet gebeuren na einde overeenkomst! 59

34 VAN WIE ZIJN DE DATA? Teruggaveplicht bij het einde van het contract? Explicitiet overeenkomen in contract Wellicht zorgplicht ex artikel 7:401 BW? Wie draagt de kosten van de teruggaveplicht en hoe worden de data teruggeven? Downloadrecht en back-upregeling 60

35 VAN WIE ZIJN DE DATA? Welke data wordt teruggegeven? Wanneer? Altijd of alleen bij einde contract? Teruggave of vernietiging van de data? Op welke termijn dient dat te geschieden? Gronden teruggave change of control, faillissement. Garantie en audit Retentierecht op data en opschortingsrecht 61

36 OPSCHORTING Terug naar de museumcasus van het begin van de presentatie Wanneer is opschorting van de clouddienst toegestaan? Continuiteit bedrijfsvoering klant Dienstverlening essentieel? Proportionaliteit (ingebrekestelling/aankondiging, ernst tekortkoming) Redelijkheid en billijkheid (Europsyche / Fides Vzr. Rb Rotterdam 8 mei 2012, LJN BW5386) 63

37 OPSCHORTING Evt: HR , NJ 1981, 640 (inzk nutsvoorzieningen) Opschortingsrecht kan worden uitgeoefend Uitzondering: als opschorting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaadbaar zou zijn. Verregaande afhankelijkheid bedrijfsvoering van klant. 74

38 SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN PRIVACY Wbp: verantwoordelijke, bewerker; Verantwoordelijke: bepaalt doel en middel; klant cloud service provider / soms cloud service provider zelf bij SaaS (zeggenschap bij dataverwerking); Bewerkersovereenkomst: verantwoordelijke moet waarborgen opleggen: Informatiebeveiliging; Toepasselijk recht: Wbp als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van activiteiten van een vestiging van een verantwoordelijke in Nederland. Ook de cloud service provider van een Nederlandse verantwoordelijke valt onder de Wbp; Echter ook lokale wetgeving, bijvoorbeeld USA Patriot Act. 65

39 SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN CLOUDOVEREENKOMST (1) Continuïteit van de dienstverlening dienstverlener en toeleverancier en onderaannemers back-ups escrow Toegang tot de applicatie / fysiek gescheiden omgeving Kwaliteit - controle over fysieke locatie data; dienstverlening: - veiligheid (inzien, manipuleren etc.) data; - snelheid; - toegankelijkheid data. 66

40 SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN CLOUDOVEREENKOMST (2) SLA Maak goede afspraken over het dienstenniveau in een SLA. Voorkom een zgn. vendor-lock-in door heldere afspraken te maken over: Eigendom van de data; wie is eigenaar? Wat te doen met data na einde ovk? Bij wie rusten de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de data?; Exit regeling: medewerkingsplicht aan migratie data naar andere cloudleverancier (mogelijkheden verhuizen systeem) Eigendom servers (in geval van private cloud) 67

41 SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN CLOUDOVEREENKOMST (3) Aansprakelijkheid Regel wie waarvoor aansprakelijk is. Denk m.n. aan: - dataverlies, datalekken en recovery - beschikbaarheid en bereikbaarheid - boete en schade - sole remedy Meldplicht datalekken Anticipeer op de wettelijke ontwikkelingen m.b.t. de datalekmeldplichten. Deze meldplicht rust op u als verantwoordelijke. 68

42 SAMENVATTING: AANDACHTSPUNTEN CLOUDOVEREENKOMST (3) Continuïteit van de dienstverlening Voorkom een vendor lock-in : zorg ervoor dat de data ook beschikbaar zijn na het einde van de overeenkomst. Toepasselijk recht Cloud grensgebonden. Wellicht contracteert u met buitenlandse partijen. Weet op grond van welk recht de eventuele geschillen zullen worden beslecht! Let op: persoonsgegevens mogen niet zonder meer buiten de EU worden opgeslagen. 69

43 70 VRAGEN?

44 VOLG ONS 71

45 45

46 46

47 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT EN GRAAG TOT ZIENS! 47

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

CYBERCRIME/FORENSIC READINESS. Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert

CYBERCRIME/FORENSIC READINESS. Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert CYBERCRIME/FORENSIC READINESS Mirjam Elferink, advocaat IE/ICT Krijn de Mik, senior forensic IT Expert CYBERCRIME -INTRO http://www.youtube.com/watch?v=waksf-lf3u4 (Bron: Youtube,"State of cybercrime facts")

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht

Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht Privacy in de cloud: er zit onweer in de lucht DNB heeft dan ook aangegeven cloud computing te beschouwen als een vorm van uitbesteding. 2 DNB moet vooraf worden geinformeerd over het voornemen om over

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN 1/7 \ ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen

Bij werkzaamheden die door financiële ondernemingen Artikel Uitbesteding bij financiële ondernemingen Wet- & regelgeving en de IT-auditor (deel 2 Wbp) Jeroen van Puijenbroek Aan uitbesteding kleven risico s. Daarom worden op grond van wet- en regelgeving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1. Toepasselijkheid 1.1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Yourhosting Business B.V. (handelend onder de naam Yourhosting

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Wazzup B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Wazzup B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Wazzup B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem INHOUD Hoe gaan wij om met deze voorwaarden?... 2 Software

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie