Plan van Aanpak Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden: Politie, Openbaar Ministerie en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Onderzoek Lekker samen van de kaart 3. Doelen Aanpak: maatwerk 5. Plan van aanpak voor alcoholmatiging 5.1 Combinatie van maatregelen is voorwaarde 5.2 Ingangen en maatregelen 5.3 Thuis, relatie met ouders 5.4 Onderwijs 5.5 Vrije tijd 5.6 Jongerenwerk 5.7 Gezondheidzorg en hulpverlening 6. Plan van aanpak voor vermindering druggebruik 6.1 Vrije tijd 6.2 Onderwijs 6.3 Thuis, relatie met ouders 6.4 Jongerenwerk 6.5 Gezondheidszorg 7. Drie sporen: communicatie, regelgeving/beleid en handhaving (met samenvattend overzicht van maatregelen) 8. Projectorganisatie 8.1 Stuurgroep en projectgroep 8.2 Bestuurlijke en personele consequenties 8.3 Communicatie en kick off 8.4 Planning Financiën 10. Slotwoord Bijlage bij 9 Financiën (afzonderlijk document) 2

3 1. Inleiding Gemeenten en regionale organisaties binnen het gebied van het politiedistrict Rivierenland, regio Gelderland-Midden, signaleren een toename van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en maken zich zorgen om deze ontwikkeling. De toename van het gebruik sluit aan bij het landelijke beeld. Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste jaren als een groot probleem ervaren. Niet alleen wordt in publicaties vermeld dat Nederlandse jongeren al op jonge leeftijd drinken, ook drinken zij vaak en véél. Nederlandse scholieren gaan bij een landenvergelijking in Europa aan kop met het drinken van alcohol. Ofschoon het gebruik van alcohol per hoofd van de bevolking de laatste jaren licht aan het dalen is, is juist het alcoholgebruik onder jongeren fors gestegen. Bij het gebruik van (soft)drugs onder scholieren op middelbare scholen zien we dat deze in de afgelopen jaren redelijk is gestabiliseerd. Het gevaar van drugs is echter het risico van afhankelijkheid en deze kans is groter bij jonge, intensieve gebruikers. Om hier meer inzicht in te krijgen en een effectief beleid te ontwikkelen dat gericht is op de bevordering van alcohol- en drugsmatiging bij jongeren, zijn de zes gemeenten in het district en enkele betrokken organisaties met een intergemeentelijke samenwerking gestart. Het zijn de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar, het politiedistrict Rivierenland en IrisZorg. Eén van de eerste stappen in dit samenwerkingstraject is het laten onderzoeken van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren, zodat een helder, empirisch beeld ontstaat van de ernst van de problematiek in deze regio. In de volgende paragraaf ( 2) worden de belangrijkste onderzoeksresultaten weergegeven. Op basis van de onderzoeksresultaten en de opgenomen aanbevelingen, diende er een gezamenlijke aanpak tot stand te komen gericht op de bevordering van alcohol- en drugsmatiging bij jongeren. Voor de periode zijn een aantal doelen gesteld ( 3), waarbij ruimte is voor maatwerk naar gemeente ( 4). Vanwege het verschil in aanpak wordt ook een knip gemaakt tussen alcohol en drugs. Dit plan van aanpak focust vooral op de alcoholmatiging; in 2008 uitgewerkt. In 5 zijn deze doelen uitgewerkt in concrete maatregelen. Vervolgens zoomt 6 in op de drugsproblematiek in onze regio. De kracht van de aanpak zit in de samenhang van die maatregelen. De aanpak verloopt grofweg langs drie sporen: communicatie, gemeentelijke regelgeving en last but not least handhaving ( 7). Dit plan van aanpak sluit in de paragrafen 8 en 9 af met de organisatorie, planning en de financiële kant van dit project. Dat we met onze inzet aan het begin staan van een cultuurverandering, zijn de slotwoorden in 11. 3

4 2. Onderzoek Lekker samen van de kaart... 1 Doel Hoofddoel van het onderzoek was het in kaart brengen van de aard en omvang van het alcoholen drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar in de zes gemeenten. Daartoe heeft onderzoeksbureau BBSO een enquête gehouden onder jongeren met een hoge respons van 41%. Daarnaast zijn er interviews gehouden met risicojongeren op locatie en met sleutelfiguren bij relevante instellingen. Deze onderzoeksaanpak heeft geleid tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in het gebruik van de betreffende genotmiddelen door de jongeren in de zes gemeenten. Uitkomsten De resultaten van de enquête en de interviews leiden samenvattend tot de volgende conclusies over het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren in de zes gemeenten in Rivierenland: Alcoholgebruik het alcoholgebruik is sterk leeftijdsafhankelijk: van de jongeren van jaar heeft circa een kwart in de afgelopen maand alcohol gedronken, bij jarigen is dit driekwart en bij jarigen ruim 80%. Dat laatste cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. bij het uitgaan is het redelijk gebruikelijk om in te drinken en een belangrijk deel van de jongvolwassenen drinkt op een weekendavond grote hoeveelheden glazen alcohol ( binge drinken ). Het drinken in keten of hokken komt in ons gebied nauwelijks voor. bij de door de politie geregistreerde delicten die jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar plegen is in minimaal 15% van de gevallen sprake van (overmatig) alcoholgebruik; (openlijk) geweld en vernielingen gepleegd onder invloed komen bij deze jongeren relatief vaak voor. alcoholhoudende dranken worden door jongeren bij de supermarkt, discotheek, café en slijter gekocht. De supermarkt is een populaire plaats voor de aankoop van drank, ook voor een deel van de jongeren onder de 16 jaar. het (regelmatig) drinken van alcohol bij jongeren vanaf 16 jaar is een wijdverbreid verschijnsel in de zes gemeenten dat door de jongeren als normaal wordt beschouwd en door veel ouders wordt geaccepteerd. Er wordt door (groepen) hangjongeren in de gemeenten op verscheidene momenten en op diverse locaties veel alcohol gedronken. Veelvuldig alcoholgebruik is een door de jongeren volledig geaccepteerd gegeven en past bij de meeste jongeren binnen een drinkcultuur in bepaalde dorpskernen (vooral in de gemeenten Overbetuwe en Rijnwaarden). Softdrugsgebruik het softdrugsgebruik is òòk leeftijdsafhankelijk; in de groep jaar heeft 3% wel eens geblowd, bij de jarigen heeft bijna de helft wel eens geblowd. het softdrugsgebruik bij de jarigen is lager dan het landelijk gemiddelde, bij de jarigen is het gebruik vergelijkbaar en bij de groep van jaar ligt het gebruik hoger dan het landelijk gemiddelde. 1 Lekker samen van de kaart..: het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden, Paul Boekhoorn e.a., BBSO, maart

5 ofschoon het softdrugsgebruik een veel minder wijdverbreid verschijnsel is dan het alcoholgebruik, komt het blowen van hasj of wiet bij (hang)jongeren in de leeftijd jaar veel voor, ook de frequentie van het blowen bij de regelmatige gebruikers is vaak hoog. (soft)drugsgebruik door de jongeren wordt door de ouders, in tegenstelling tot alcoholgebruik, nauwelijks geaccepteerd. ofschoon er in de zes gemeenten geen coffeeshops zijn, worden de softdrugs door jongeren eenvoudig verkregen door middel van koeriers of door eigen inkoop in de coffeeshops in Arnhem. Harddrugsgebruik gebruik van harddrugs komt bij 6% van de jongeren voor en dan met name bij jongens van 20 tot 24 jaar. er zijn weinig jongeren van jaar die harddrugs gebruiken en bij de jongeren van 16 tot 20 jaar is sprake van experimenteel en soms recentelijk gebruik, maar dit gebruik is iets lager dan het landelijk gemiddeld gebruik bij leeftijdsgenoten. er zijn daarentegen in de zes gemeenten relatief veel jongvolwassenen die (vooral) cocaïne en ecstasy gebruiken. Bij deze groep gebruikt circa één op de twintig jongeren regelmatig cocaïne, hetgeen aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde in deze leeftijdsgroep (één op de vijftig jongeren). door jongeren worden in enkele sub(hang)groepen vaak harddrugs gebruikt; het gaat hier onder meer om cocaïne- en speedgebruik op hardcorefeesten. Ecstasy wordt door een brede groep van jongeren (experimenteel) gebruikt, onder meer op dancefeesten. Cultuur: waar wordt gedronken? Wat zijn de hotspots van overmatig drankgebruik? Zoals in de Achterhoek en op de Veluwe de drankketen een belangrijke pleisterplaats zijn, wat zijn de trefplaatsen in het gebied van ons politiedistrict? De plaatsen waar in ons gebied de alcohol rijkelijk stroomt, ook voor jongeren, zijn er drie: i. Plaatsgebonden evenementen als kermissen, schuttersfeesten, het maisfeest, het kersenfeest, de paardenmarkt, Sylvesterparty, carnaval. ii. In de horecagelegenheden. iii. Sportkantines. Op deze drie plaatsen van vrije tijdsverblijf heeft de gemeente indirect invloed. 5

6 3. Doelen Alcoholmisbruik is zorgelijk. Dat signaal uit de maatschappij én het overheidsbestuur klinkt overduidelijk. Dat vraagt om een ander type maatregelen, dan zoals nu toegepast. Eentje waarbij we durven een andere cultuur in de omgang met alcohol neer te zetten. Wellicht voelt dat in de beginfase vooral als een tegencultuur. Iemand zal de eerste stap moeten zetten. Als groep van zes gemeenten nemen wij de verantwoordelijk voor die stap op ons. De hoofddoelstelling: Vermindering van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de leeftijd van 10 tot 24 jaar, tussen 2008 en De focus van onze aanpak richt zich in het bijzonder op de leeftijdscategorie jaar. Deze focus op jaar is omdat dit de meest kwetsbare én vormbare groep is. Bovendien is deze leeftijd beter bereikbaar, zowel praktisch (ouders, school) als formeel (minderjarigheid). De startleeftijd lijkt met 10 jaar erg vroeg te liggen. Deze vroegtijdige aanpak van de problematiek is niet zonder reden. Jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar staan aan het begin van de fase dat ze alcohol gebruiken en zijn daardoor nog beter beïnvloedbaar en ontvankelijk voor voorlichting en educatie. Juist in de preventie is deze leeftijd het meest effectief bereikbaar. Subdoelen: a) De startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol gebruiken verhogen naar 16 jaar. b) Als de regering gemeenten de vrijheid geeft de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar, zal in 2008 in groter regionaal Gelders verband overwogen worden hiervan gebruik te maken. c) Overlast van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in het openbaar domein verminderen. Wij beseffen dat de meetbaarheid hiervan op voorhand niet eenvoudig is. Deze hoofddoelstellling en de maatregelen uit dit Plan van Aanpak sluiten aan bij de Nota Volksgezondheid Geniet, eet en drink met mate(n) van de Regio Oost (11 gemeenten Arnhem e.o.). Ook is de link gelegd met thema 9 (veiligheid en preventei jeugdcriminaliteit) in het Convenant Afstemming preventief jeugdbeleid-jeugdzorg in diezelfde regio. Het gaat onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma Dit plan van aanpak bouwt voort op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Lekker samen van de kaart. De aanbevelingen richten zich op de drie beleidsterreinen Jeugd en welzijn, Gezondheid(szorg) en Openbare orde en veiligheid. Per beleidsterrein zijn werkdoelen geformuleerd: Jeugd en welzijn: het gebruik als centraal thema bij jeugdigen aan de orde stellen, betrokkenheid van professionals vergroten, inzet van onderwijs en ouders vergroten, uitbreiding van voorzieningen vanuit jongerenwerk en alternatieven bieden voor (hang)jongeren en specifieke groepen probleemgebruikers. Gezondheidszorg: het gebruik als gezondheidsprobleem op de agenda krijgen, tegengaan van excessief gebruik, in beeld krijgen van specifieke probleemgebruikers, versterking 6

7 afstemming jongerenwerk en hulpverlening en verbeteren van de toegang en aanbod van verslavingszorg. Openbare orde en veiligheid: het bestrijden van uitgaansgeweld en vernielingen (bijv. door middel van medewerking zoeken van horecaondernemers bij de aanpak van uitgaansoverlast). De werkdoelen op het gebied van Jeugd en welzijn en Gezondheidszorg zijn gericht op preventie. Vandaar dat er in de organisatie van de aanpak voor is gekozen om deze terreinen samen te nemen. 4. Aanpak: maatwerk Onderscheid (I) In de eerste plaats willen wij voorstellen een onderscheid (en dus een zekere scheiding) te maken tussen de vervolgtrajecten voor alcohol enerzijds en drugs anderzijds. Alcohol- en drugsgebruik verschillen namelijk op een aantal punten wezenlijk van elkaar: a) Schaalgrootte en reikwijdte. Het gebruik van en de problemen met alcohol zijn van een grotere schaal dan bij drugs. Drugsgebruik vindt voornamelijk plaats in kleine groepen van risicojongeren, alcoholgebruik is algemeen. b) Acceptatie. Alcoholgebruik is algemeen geaccepteerd, drugsgebruik niet. c) Aanpak. De benadering en behandeling van beide soorten gebruik verschillen zeer van elkaar. Door deze verschillen gaat de voorkeur uit naar een tweesporenaanpak. Dit houdt in dat het project wordt opgeknipt in een deel alcohol ( 5) en een deel drugs ( 6), elk met een eigen vervolgtraject. Onderscheid (II) In ons district hebben de zes gemeenten veel gemeenschappelijk. Daarom is een gezamenlijke, eenduidige aanpak van groot belang. Eén beeld, één geluid, gemeentegrenzen werken niet belemmerend. Dat neemt niet weg dat er lokale verschillen zijn qua problematiek, cultuur, aanpak van het jongerenwerk etc. Met deze plaatselijk bepaalde kenmerken willen wij in het Plan van Aanpak rekening houden, zodat met maatwerk elke gemeente er het optimale uit kan halen. 7

8 5. Plan van aanpak voor alcoholmatiging 5.1 Combinatie van maatregelen is voorwaarde Laten we beginnen tegen elkaar, in alle realiteit, te zeggen dat een vermindering van het alcoholgebruik in de leeftijd jaar geen eenvoudige opgave is. In een bepaald opzicht roeien wij tegen de stroom van de praktijk in. Het probleem is groot. Gelukkig wordt dat nu onderkend en is er ook landelijk het inzicht dat dit niet langer kan. Omdat de persoonlijke én maatschappelijke schade te groot is. Er is een bestuurlijke voedingsbodem voor ingrijpender maatregelen. Althans, maatregelen die verder gaan dan neutrale of vriendelijke voorlichtingscampagnes uit het recente verleden. Die zijn nauwelijks effectief gebleken. Voorlichting is, zo blijkt, alleen effectief als het gepaard gaat met regelgeving en handhaving. De combinatie van 1. voorlichting (actief, doelgericht) 2. regelgeving/beleid/zorgstructuren en 3. handhaving is essentieel voor het welslagen van een aanpak tot gebruiksvermindering. Het ontbreken van één van de drie verlamt ook het effect van de andere twee. Een brede, samenhangende aanpak is essentieel. 5.2 Ingangen en maatregelen Wij zien een aantal ingangen waarlangs een vermindering van het alcoholgebruik (en ook drugs) zou kunnen plaatsvinden. Waar wordt gedronken? Waar kan gesproken en gehandeld worden aangaande het alcoholgebruik? We steken in op de vindplaatsen van jongeren: A) Thuis, de relatie met ouders. B) Onderwijs C) Vrije tijd D) Jongerenwerk E) Gezondheidszorg In de navolgende paragrafen wordt telkens eerst de situatie van de vindplaats en daarna de mogelijke maatregelen beschreven. Dit zijn telkens specifieke maatregelen. Daaronder of daaraan voorafgaand zijn een aantal algemene maatregelen nodig: 1. Algemene voorlichting en communicatie. Als drager is algemene communicatie nodig via publiekscampagnes. Men moet het overal tegenkomen, om de olievlekwerking van bewustwording en onderling gesprek te stimuleren. Het gaat om de agendasetting van het thema. Een werkgroep communicatie zal worden gevormd om dit uit te werken. 2. Leeftijdsgrens omhoog? Zodra de wet het toestaat zal in groter regionaal Gelders verband overwogen worden de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Het cluster van gemeenten in ons politiedistrict is te klein en er zijn te veel verbanden met bijv. Arnhem en Nijmegen (uitgaanscentra, schoolgang e.d.) om zelfstandig tot die leeftijdsophoging te besluiten. Wij sturen aan op een besluit in 2008 in groter verband. 3. Voorbeeldfunctie van participerende organisaties: deze zijn alcoholvrij! Dat betekent dat wij ernaar streven dat de gemeentehuizen (en dus ook op gemeentelijke recepties) in 2010 alcoholvrij zijn. De impact van deze maatregel is groter dan menigeen denkt. De politie heeft al een dergelijk helder besluit genomen. Hiermee draag je als gemeente zelf uit dat je alcoholmatiging belangrijk vindt (en dus ook niet de kans loopt dat mensen met 8

9 een kegel uit jouw voorbeeldhuis gemeentehuis vandaan komen). Met deze voorbeeldfunctie wordt een andere cultuur in de omgang met alcohol uitgedragen. De onderstaande specifieke maatregelen is een lange lijst van mogelijkheden. Deze zijn voor een groot deel aanvullend op elkaar en moeten worden gezien in een meerjarenperspectief (schrik dus niet..). De uitvoering willen wij laten plaatsvinden in de periode Thuis, relatie met de ouders In veel gevallen leren jongeren thuis alcohol te gebruiken. Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Ten positieve, in hun eigen omgang met alcohol en in het stellen van grenzen. Ten negatieve, als overmatig alcoholgebruik gewoon is. Wij ervaren dat er bij ouders nog erg veel onwetendheid is over de effecten van alcohol. Terwijl in hun handen een belangrijke sleutel ligt om verstandig met alcohol om te gaan. Mogelijke maatregelen: 1. Homeparties. Dit beproefde recept wordt, aanvullend op de algemene voorlichting, aangeboden door Iriszorg en werkt volgens het tupperwareparty -principe. Vanuit bijvoorbeeld wijkplatforms of langs andere buurtcontacten worden heel gericht mensen uit de wijk en de naaste omgeving bereikt in hun vertrouwde omgeving (thuis, met een groep). De doelgroep zijn ouders die langs de algemene weg niet bereikt worden. 2. Boetekanskaart: fout met jongere? Ouders aanspreken! Als een jongere vanaf 12 jaar in de fout gaat met alcohol (door een delict te plegen), krijgen de jongere en zijn/haar ouders én een brief + huisbezoek én moeten zij met de jongere op een cursus over alcoholmisbruik. De keuze die voorgehouden wordt: òf boete betalen òf op cursus (let wel: dit is op vrijwillige basis, wij kunnen niet dwingen). Deze methode wordt momenteel in de Achterhoek beproefd, in samenwerking met HALT. 5.4 Onderwijs Op 2 manieren is het onderwijs in beeld. Ten eerste als plaats van vorming : kennisoverdracht, bewustwording en toepassing (denk aan schoolfeesten). Hier kan een duidelijke norm neergelegd worden. In de tweede plaats is de school een plaats waar problemen zich voordoen (want er is een markt ) en gesignaleerd kunnen worden en doorgeleid. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs kennen interne zorgstructuren, waarin maatwerk voor jongeren geleverd kan worden. Alcoholgebruik is tot dusverre een wat onderbelicht thema in diverse zorgadviesteams. Ook is het beleid en de handhaving ten aanzien van schoolfeesten en dealen en gebruiken rondom schoollocaties niet levend. Mogelijke maatregelen: 1. Primair onderwijs: infoproject mét ouders. In groep 7/8 wordt het project Alcohol, een ander verhaal gedaan, waarbij de kinderen een presentatie maken. Ouders worden op school uitgenodigd voor die presentatie. Deze aanpak is interactief en gaat dus verder dan enkel kennisoverdracht. Een pilot hiermee in de Achterhoek heeft het 9

10 gewenste effect opgeleverd. Dit product wordt volgend jaar landelijk aangeboden door Iriszorg. 2. Voortgezet onderwijs: adequate voorlichting. Het lespakket Gezonde school en genotmiddelen kent 4 componenten: beleidsadvies aan scholen, voorlichting aan leerlingen, deskundigheidsbevordering van docenten en betrokkenheid van de ouders. De opbouw van het lespakket sluit in het gehele VO-onderwijs aan op de belevingswereld van de leerlingen. 3. Voortgezet onderwijs, maatregelen voor alcoholmatiging: verbod op alcoholgebruik danwel maatregelen voor alcoholmatiging op school en schoolfeesten Denk ook aan alcoholvrije feesten, ingangscontrole, sancties. Dit vraagt een convenant met en sterke voorlichting op scholen. Specifiek voor drugs: zero tolerance op en rondom de school. 4. Voortgezet onderwijs: thema in zorgstructuur. Alcohol- en druggebruik moet een vast agendapunt worden in de bespreking in de zorgadviesteams (ZAT s). 5.5 Vrije tijd Hoe komen jongeren in hun vrije tijd aan alcohol? De drempel naar het kopen van alcohol is bijzonder laag: in de supermarkt, op de sportclub, in het uitgaanscircuit. Deze drempel moet aanzienlijk verhoogd worden. Het beperken van de verkrijgbaarheid is een van de succesfactoren in het alcoholmatigingsbeleid. Wat kunnen commercieel belanghebbenden als winkeliers, kantinebeheerders en horeca hieraan bijdragen? Hoe krijgen wij hen zover? Onder deze categorie valt ook het gebruik van alcohol in de openbare ruimte of de confrontatie met gevolgen in de openbare ruimte. Denk aan overlast, vandalisme etc. Mogelijke maatregelen: 1. Verbod op gebruik van alcohol in de openbare ruimte. Regelen in APV + handhaven. Dit vraagt politie-inzet en voor de leeftijdscategorie tot 16 jaar inzet van de boete- of kanskaart (bon òf cursus). 2. Peer-project. Jongeren gaan in koppels van twee personen korte gesprekken houden, naar aanleiding van kennisvragen, met jongeren in het uitgaanscircuit. Dit project heeft onder andere successen geboekt in het alcoholmatigingsproject in de Achterhoek. 3. Nonalcohol-feesten stimuleren en faciliteren. Dergelijke alcoholvrije feesten zijn bijv. gepland in Duiven (11 januari 2008) en Lingewaard (2 februari 2008). Hier laat je zien dat feesten ook zonder alcohol kan. 4. Afspraken met verenigingen en sportclubs: stimulering via de gemeentelijke banden (subsidie van clubs, tapvergunningen, andere vergunningen of faciliteiten) en handhaven van alcoholverbod voor jongeren in kantines. De maatregelen dienen zo te zijn dat jongeren onder de 16 niet met alcohol in aanraking komen. Bijvoorbeeld door het schenken van alcohol tijdens de speeluren van deze leeftijdscategorie te verbieden. Omdat een dergelijke maatregel inkomstenderving betekent, ligt het voor de hand dat gemeenten clubs op andere wijze stimulerend belonen (bijv. via jeugdsubsidie). Overtreding van regels of afspraken kan consequenties hebben voor vergunningen. Controle van de VWA op IVA van degene die achter de bar staat. Bij signalen van misbruik extra alcoholcontroles. 5. Jeugdhonken: maatregelen voor alcoholmatiging: jeugdhonken worden òf alcoholvrij gemaakt òf er is een strikt alcoholmatigingsbeleid. De gemeente kan niet enerzijds alcohol voor jongeren verbieden en anderzijds alcoholgebruik in een jeugdhonk faciliteren (vaak gereduceerde prijzen en weinig controle op leeftijdsgrens). Voorgesteld wordt een alcoholverbod in te voeren op tijden dat de leeftijdscategorie tot 16 jaar 10

11 gebruik maakt van het jeugdhonk. Samenhangend met de functie van een jeugdhonk kunnen ook afspraken gemaakt worden over wel/niet schenken voor 16 jaar en ouder. Bijvoorbeeld niet tijdens ontmoeting en recreatie, wel tijdens een feest. 6. Evenementen: verantwoording voor handhaving regels bij organisator. In plaats van de handhaving van regels en overlast op grote evenementen bij de politie te leggen, kan via de evenementenvergunning de organisator van een evenement verplicht worden voor gecertificeerde beveiliging te zorgen. De organisatie kan hier bijvoorbeeld een particulier beveiligingsbedrijf voor inzetten. 7. Horeca-convenant over deurbeleid in-and-out: dronken jongeren moeten bij binnenkomst al geweigerd worden. De exploitant is verantwoordelijk voor handhaving van de leeftijdsgrens én verantwoord gebruik door zijn/haar klanten. Het deurbeleid is hierin een belangrijk middel. Een bepaalde mate van overlast (de norm daarvoor is te bepalen) kan gevolgen hebben voor de vergunning. Op dit moment heeft maar een beperkt aantal gemeenten binnen het politiedistrict een horecaconvenant; bovendien zijn zij zeer verschillend. Gezocht wordt naar mogelijkheden die het voor de horeca aantrekkelijk maken om mee te werken aan afspraken over toelatingsbeleid, schenken onder invloed, alcoholmatiging, happy hours en verkoopacties, drugs e.d.. 8. Verbod op alcoholreclame in de openbare ruimte. Dit betekent dat een uitsterfbeleid wordt ingezet voor buitenreclame in bushokjes, reclamezuilen, op horeca-gelegenheden etc. De invoering van een reclamecode voor alcoholhoudende dranken is mogelijk (zie horecaconvenant Zevenaar). Dit zou onderzocht kunnen worden op mogelijkheden en wenselijkheid. 9. Jongerenfeesten moeten gemeld of aan vergunning gebonden worden, omdat: daarmee de vindplaats voor preventiemaatregelen (bijv. peer-project) bekend is; handhavers zich kunnen richten op handhaving op die plekken en tijden. 10. Meldpunt overlast: overlast door overmatig alcoholgebruik bij een horeca-gelegenheid kan gemeld worden bij een telefoonnummer (bijv. van de Afdeling Veiligheid). Daarna kan gericht gehandhaafd worden. In de gemeente Wageningen is een pilot gaande met de registratie van delicten die verband houden met alcohol. Lokaal kan het beste bepaald worden waar en wanneer het meest effectief gemeld kan worden. Bij voorkeur wordt aangesloten bij bestaande meldkanalen. 11. Inzet van een mysteryguest. Voor controles op verkoop van drank aan 16min kan een incognito persoon ingezet worden om verkoop te testen in bijvoorbeeld supermarkten en sportkantines. 12. Drempelverhoging in de supermarkt. Convenant met supermarkten over: Uitbreiding van informatievoorziening in de supermarkt over het verbod op alcoholverkoop aan jongeren onder 16 (of 18 jaar). Dit is meer dan een klein stickertje bij de kassa. Training van cassiéres (vaak jaar oud) om tegen (bijna)-leeftijdsgenoten NEE te verkopen als zij alcohol willen kopen. Stimulering van het creëren van een apart drankengedeelte binnen de supermarkt (met eigen toegang en kassa). Hier worden zowel alcoholische dranken als frisdrank verkocht. In een land als Duitsland komt deze constructie meer voor. Belangrijk bij elk van deze maatregelen is dat het met de partners in het veld (en via/met hen met de jongeren) bespreekbaar wordt gemaakt. Juist door de bespreking in bijvoorbeeld jeugdhonken en sportkantines wordt draagvlak gecreëerd voor een gezond alcoholgebruik. 11

12 5.6 Jongerenwerk Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het vrije tijdsgebeuren en kenmerkt zich door de specifieke gerichtheid op probleemjongeren en risicogroepen. Zij hebben vanuit hun straat- en sooswerk meer zicht op en toegang tot de doelgroep. Het jongerenwerk wordt geïnitieerd vanuit de gemeente, waarbij jeugdhonken een middel zijn om deze groep te bereiken. Niet zelden speelt het drinken van alcohol een rol in deze jeugdhonken. Tevens is het een bron van inkomsten. Hiermee faciliteert de gemeente in feite alcoholgebruik. Dit vraagt een principiële keus van de gemeente over doelbereiking en grenzen in het jongerenwerk. Mogelijke maatregelen: 1. Voldoende capaciteit in fte voor jongerenwerk in het algemeen. Onderdeel van hun werk is het bespreekbaar maken, signalering en doorverwijzing bij alcoholproblematiek. 2. Pilot veldwerker. Impuls voor de extra kwaliteit in het jongerenwerk om probleemdrinkende jongeren toe te leiden naar zorg. Hiervoor kan een veldwerker van Iriszorg worden ingezet. Deze persoon signaleert, stapt concreet op probleemjongeren af en kan begeleiden richting een zorgtraject. Vanuit de gemeente Lingewaard is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. In Westervoort start een pilot met een dergelijke veldwerker. 3. Jeugdhonken worden òf alcoholvrij gemaakt òf er is een strikt alcoholmatigingsbeleid, zoals beschreven in 5.5 onder Gezondheidszorg en hulpverlening In de algemene voorlichting over gezondheidszorg kan alcoholgebruik als thema uitgelicht worden. Meer specifiek zou overmatig alcoholgebruik ook een thema kunnen zijn dat bij de jgzscreeningen en via de huisarts meer aandacht krijgt (voorlichting en signalering). Mogelijke maatregelen: 1. Alcohol en drugs worden tot een thema gemaakt in de reguliere screeningen in de jeugdgezondheidszorg. Dit kan onderdeel uitmaken van het maatwerk dat wordt afgesproken met HGM. Bij constatering van problemen worden de ouders opgeroepen. 2. Stimulering van betrokkenheid van huisartsen(posten) en ziekenhuizen bij vroegsignalering. Het NIGZ is bijvoorbeeld een vroegsignaleringsproject gestart, waarbij naast registratie adequaat hulp kon worden aangeboden. Te denken valt ook aan een te ontwikkelen project waarbij huisartsen worden bijgestaan door een verslavingsconsulent (project in Nijmegen). 3. Een aandachtsveld in opkomst is: kinderen van verslaafde ouders. Hiervoor is maatwerk in maatschappelijk werk en verslavingszorg nodig. Als de gezondheidszorg meer signalen oppikt en doorgeeft richting het hulpverleningscircuit, dan heeft dat een verhoogde hulpvraag tot gevolg. Zonder een kwantitatieve uitbreiding van het aanbod leidt dit tot wachtlijsten in de verslavingszorg en overige hulpverlening. 12

13 6. Plan van Aanpak voor vermindering van druggebruik Waar drugs in het spel zijn, is vaak ook alcohol een probleem. Activiteiten gericht op het verminderen van het gebruik van soft- en harddrugs worden meestal dan ook in combinatie met activiteiten gericht op alcoholmatiging aangeboden. Bij preventie-activiteiten benader je namelijk in hoofdzaak dezelfde doelgroep. Met dit verschil dat activiteiten gericht op alcoholgebruik veel breder worden ingezet (op bijna alle jongeren). De activiteitenfocus op problematisch softdrugsgebruik en gebruik van harddrugs richt zich op een andere, meer beperkte groep van voornamelijk risicojongeren. Ook voor drugsmaatregelen geldt dat een combinatie van maatregelen een voorwaarde is en dat de activiteiten gekoppeld worden aan de uitkomsten uit het onderzoek. De activiteiten zijn hieronder weer gegroepeerd naar vindplaats van de jongeren. 6.1 Vrije tijd De volgende maatregelen kunnen ingezet worden voor het onderdeel vrije tijd : 1) Pilot veldwerker: aanstelling van een veldwerker die vooral de hanggroepjongeren benadert, middelenvoorlichting geeft en hen zo nodig toeleidt naar de zorg. Dit is dezelfde persoon als benoemd in paragraaf 5.6 bij maatregel 2. 2) Integrale aanpak Uitgaan en Drugs: De aanpak richt zich op dat deel van het commerciële uitgaanscircuit dat populair is bij jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die uitgaansdrugs gebruiken. De betrokken partijen brengen samen het uitgaanscircuit in kaart en benoemen eventuele knelpunten en problemen. In samenwerking met diezelfde partijen wordt gewerkt aan preventieactiviteiten; bij voorkeur een mix van maatregelen, voorzieningen en voorlichting. Een en ander kan worden vastgelegd in een horecaconvenant in samenwerking met horecaondernemers, gemeente en politie. 3) Inzet peers bij festiviteiten De peers kunnen bij jongerenfeesten en andere gelegenheden waar veel jongeren komen, niet alleen wijzen op de risico s van alcoholgebruik, maar ook op de risico s van drugsgebruik. 4) Deskundigheidsbevordering bij horecapersoneel bijvoorbeeld via EHBDU-cursus. Dat staat voor: Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het Uitgaanscircuit. De cursus geeft inzicht in de risico s van drugsgerelateerde ongevallen (overdosis, vergiftiging). De cursus is bedoeld voor horecapersoneel, portiers, maar ook voor politie. 5) Samenspel tussen signaleerders en politie: afspraken tussen signaleerders en politie over projectmatige handhaving van/in overlastsituaties. In die afspraken kunnen preventie en repressie beter op elkaar worden afgestemd en ook in die volgorde worden ingezet. 13

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage

Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005. Integrale rapportage Monitor Bibliotheekvernieuwing 2005 Integrale rapportage Amersfoort, 5 augustus 2005 Johanna Kasperkovitz Beleidsonderzoek en -advies De integrale rapportage is gebaseerd op drie onderliggende rapporten:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015

Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015 Denkrichtingen voor de preventie van (gezondheids schade door) het gebruik van uitgaansdrugs onder jongeren en jongvolwassenen Het gebruik van drugs is van alle

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie