Plan van Aanpak Regio Gelderland-Midden, Rivierenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden: Politie, Openbaar Ministerie en de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Onderzoek Lekker samen van de kaart 3. Doelen Aanpak: maatwerk 5. Plan van aanpak voor alcoholmatiging 5.1 Combinatie van maatregelen is voorwaarde 5.2 Ingangen en maatregelen 5.3 Thuis, relatie met ouders 5.4 Onderwijs 5.5 Vrije tijd 5.6 Jongerenwerk 5.7 Gezondheidzorg en hulpverlening 6. Plan van aanpak voor vermindering druggebruik 6.1 Vrije tijd 6.2 Onderwijs 6.3 Thuis, relatie met ouders 6.4 Jongerenwerk 6.5 Gezondheidszorg 7. Drie sporen: communicatie, regelgeving/beleid en handhaving (met samenvattend overzicht van maatregelen) 8. Projectorganisatie 8.1 Stuurgroep en projectgroep 8.2 Bestuurlijke en personele consequenties 8.3 Communicatie en kick off 8.4 Planning Financiën 10. Slotwoord Bijlage bij 9 Financiën (afzonderlijk document) 2

3 1. Inleiding Gemeenten en regionale organisaties binnen het gebied van het politiedistrict Rivierenland, regio Gelderland-Midden, signaleren een toename van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en maken zich zorgen om deze ontwikkeling. De toename van het gebruik sluit aan bij het landelijke beeld. Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste jaren als een groot probleem ervaren. Niet alleen wordt in publicaties vermeld dat Nederlandse jongeren al op jonge leeftijd drinken, ook drinken zij vaak en véél. Nederlandse scholieren gaan bij een landenvergelijking in Europa aan kop met het drinken van alcohol. Ofschoon het gebruik van alcohol per hoofd van de bevolking de laatste jaren licht aan het dalen is, is juist het alcoholgebruik onder jongeren fors gestegen. Bij het gebruik van (soft)drugs onder scholieren op middelbare scholen zien we dat deze in de afgelopen jaren redelijk is gestabiliseerd. Het gevaar van drugs is echter het risico van afhankelijkheid en deze kans is groter bij jonge, intensieve gebruikers. Om hier meer inzicht in te krijgen en een effectief beleid te ontwikkelen dat gericht is op de bevordering van alcohol- en drugsmatiging bij jongeren, zijn de zes gemeenten in het district en enkele betrokken organisaties met een intergemeentelijke samenwerking gestart. Het zijn de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar, het politiedistrict Rivierenland en IrisZorg. Eén van de eerste stappen in dit samenwerkingstraject is het laten onderzoeken van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren, zodat een helder, empirisch beeld ontstaat van de ernst van de problematiek in deze regio. In de volgende paragraaf ( 2) worden de belangrijkste onderzoeksresultaten weergegeven. Op basis van de onderzoeksresultaten en de opgenomen aanbevelingen, diende er een gezamenlijke aanpak tot stand te komen gericht op de bevordering van alcohol- en drugsmatiging bij jongeren. Voor de periode zijn een aantal doelen gesteld ( 3), waarbij ruimte is voor maatwerk naar gemeente ( 4). Vanwege het verschil in aanpak wordt ook een knip gemaakt tussen alcohol en drugs. Dit plan van aanpak focust vooral op de alcoholmatiging; in 2008 uitgewerkt. In 5 zijn deze doelen uitgewerkt in concrete maatregelen. Vervolgens zoomt 6 in op de drugsproblematiek in onze regio. De kracht van de aanpak zit in de samenhang van die maatregelen. De aanpak verloopt grofweg langs drie sporen: communicatie, gemeentelijke regelgeving en last but not least handhaving ( 7). Dit plan van aanpak sluit in de paragrafen 8 en 9 af met de organisatorie, planning en de financiële kant van dit project. Dat we met onze inzet aan het begin staan van een cultuurverandering, zijn de slotwoorden in 11. 3

4 2. Onderzoek Lekker samen van de kaart... 1 Doel Hoofddoel van het onderzoek was het in kaart brengen van de aard en omvang van het alcoholen drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 12 tot 24 jaar in de zes gemeenten. Daartoe heeft onderzoeksbureau BBSO een enquête gehouden onder jongeren met een hoge respons van 41%. Daarnaast zijn er interviews gehouden met risicojongeren op locatie en met sleutelfiguren bij relevante instellingen. Deze onderzoeksaanpak heeft geleid tot een kwantitatief en kwalitatief inzicht in het gebruik van de betreffende genotmiddelen door de jongeren in de zes gemeenten. Uitkomsten De resultaten van de enquête en de interviews leiden samenvattend tot de volgende conclusies over het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren in de zes gemeenten in Rivierenland: Alcoholgebruik het alcoholgebruik is sterk leeftijdsafhankelijk: van de jongeren van jaar heeft circa een kwart in de afgelopen maand alcohol gedronken, bij jarigen is dit driekwart en bij jarigen ruim 80%. Dat laatste cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. bij het uitgaan is het redelijk gebruikelijk om in te drinken en een belangrijk deel van de jongvolwassenen drinkt op een weekendavond grote hoeveelheden glazen alcohol ( binge drinken ). Het drinken in keten of hokken komt in ons gebied nauwelijks voor. bij de door de politie geregistreerde delicten die jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar plegen is in minimaal 15% van de gevallen sprake van (overmatig) alcoholgebruik; (openlijk) geweld en vernielingen gepleegd onder invloed komen bij deze jongeren relatief vaak voor. alcoholhoudende dranken worden door jongeren bij de supermarkt, discotheek, café en slijter gekocht. De supermarkt is een populaire plaats voor de aankoop van drank, ook voor een deel van de jongeren onder de 16 jaar. het (regelmatig) drinken van alcohol bij jongeren vanaf 16 jaar is een wijdverbreid verschijnsel in de zes gemeenten dat door de jongeren als normaal wordt beschouwd en door veel ouders wordt geaccepteerd. Er wordt door (groepen) hangjongeren in de gemeenten op verscheidene momenten en op diverse locaties veel alcohol gedronken. Veelvuldig alcoholgebruik is een door de jongeren volledig geaccepteerd gegeven en past bij de meeste jongeren binnen een drinkcultuur in bepaalde dorpskernen (vooral in de gemeenten Overbetuwe en Rijnwaarden). Softdrugsgebruik het softdrugsgebruik is òòk leeftijdsafhankelijk; in de groep jaar heeft 3% wel eens geblowd, bij de jarigen heeft bijna de helft wel eens geblowd. het softdrugsgebruik bij de jarigen is lager dan het landelijk gemiddelde, bij de jarigen is het gebruik vergelijkbaar en bij de groep van jaar ligt het gebruik hoger dan het landelijk gemiddelde. 1 Lekker samen van de kaart..: het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden, Paul Boekhoorn e.a., BBSO, maart

5 ofschoon het softdrugsgebruik een veel minder wijdverbreid verschijnsel is dan het alcoholgebruik, komt het blowen van hasj of wiet bij (hang)jongeren in de leeftijd jaar veel voor, ook de frequentie van het blowen bij de regelmatige gebruikers is vaak hoog. (soft)drugsgebruik door de jongeren wordt door de ouders, in tegenstelling tot alcoholgebruik, nauwelijks geaccepteerd. ofschoon er in de zes gemeenten geen coffeeshops zijn, worden de softdrugs door jongeren eenvoudig verkregen door middel van koeriers of door eigen inkoop in de coffeeshops in Arnhem. Harddrugsgebruik gebruik van harddrugs komt bij 6% van de jongeren voor en dan met name bij jongens van 20 tot 24 jaar. er zijn weinig jongeren van jaar die harddrugs gebruiken en bij de jongeren van 16 tot 20 jaar is sprake van experimenteel en soms recentelijk gebruik, maar dit gebruik is iets lager dan het landelijk gemiddeld gebruik bij leeftijdsgenoten. er zijn daarentegen in de zes gemeenten relatief veel jongvolwassenen die (vooral) cocaïne en ecstasy gebruiken. Bij deze groep gebruikt circa één op de twintig jongeren regelmatig cocaïne, hetgeen aanzienlijk hoger is dan het landelijk gemiddelde in deze leeftijdsgroep (één op de vijftig jongeren). door jongeren worden in enkele sub(hang)groepen vaak harddrugs gebruikt; het gaat hier onder meer om cocaïne- en speedgebruik op hardcorefeesten. Ecstasy wordt door een brede groep van jongeren (experimenteel) gebruikt, onder meer op dancefeesten. Cultuur: waar wordt gedronken? Wat zijn de hotspots van overmatig drankgebruik? Zoals in de Achterhoek en op de Veluwe de drankketen een belangrijke pleisterplaats zijn, wat zijn de trefplaatsen in het gebied van ons politiedistrict? De plaatsen waar in ons gebied de alcohol rijkelijk stroomt, ook voor jongeren, zijn er drie: i. Plaatsgebonden evenementen als kermissen, schuttersfeesten, het maisfeest, het kersenfeest, de paardenmarkt, Sylvesterparty, carnaval. ii. In de horecagelegenheden. iii. Sportkantines. Op deze drie plaatsen van vrije tijdsverblijf heeft de gemeente indirect invloed. 5

6 3. Doelen Alcoholmisbruik is zorgelijk. Dat signaal uit de maatschappij én het overheidsbestuur klinkt overduidelijk. Dat vraagt om een ander type maatregelen, dan zoals nu toegepast. Eentje waarbij we durven een andere cultuur in de omgang met alcohol neer te zetten. Wellicht voelt dat in de beginfase vooral als een tegencultuur. Iemand zal de eerste stap moeten zetten. Als groep van zes gemeenten nemen wij de verantwoordelijk voor die stap op ons. De hoofddoelstelling: Vermindering van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de leeftijd van 10 tot 24 jaar, tussen 2008 en De focus van onze aanpak richt zich in het bijzonder op de leeftijdscategorie jaar. Deze focus op jaar is omdat dit de meest kwetsbare én vormbare groep is. Bovendien is deze leeftijd beter bereikbaar, zowel praktisch (ouders, school) als formeel (minderjarigheid). De startleeftijd lijkt met 10 jaar erg vroeg te liggen. Deze vroegtijdige aanpak van de problematiek is niet zonder reden. Jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar staan aan het begin van de fase dat ze alcohol gebruiken en zijn daardoor nog beter beïnvloedbaar en ontvankelijk voor voorlichting en educatie. Juist in de preventie is deze leeftijd het meest effectief bereikbaar. Subdoelen: a) De startleeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol gebruiken verhogen naar 16 jaar. b) Als de regering gemeenten de vrijheid geeft de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar, zal in 2008 in groter regionaal Gelders verband overwogen worden hiervan gebruik te maken. c) Overlast van alcohol- en drugsgebruik door jongeren in het openbaar domein verminderen. Wij beseffen dat de meetbaarheid hiervan op voorhand niet eenvoudig is. Deze hoofddoelstellling en de maatregelen uit dit Plan van Aanpak sluiten aan bij de Nota Volksgezondheid Geniet, eet en drink met mate(n) van de Regio Oost (11 gemeenten Arnhem e.o.). Ook is de link gelegd met thema 9 (veiligheid en preventei jeugdcriminaliteit) in het Convenant Afstemming preventief jeugdbeleid-jeugdzorg in diezelfde regio. Het gaat onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma Dit plan van aanpak bouwt voort op de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Lekker samen van de kaart. De aanbevelingen richten zich op de drie beleidsterreinen Jeugd en welzijn, Gezondheid(szorg) en Openbare orde en veiligheid. Per beleidsterrein zijn werkdoelen geformuleerd: Jeugd en welzijn: het gebruik als centraal thema bij jeugdigen aan de orde stellen, betrokkenheid van professionals vergroten, inzet van onderwijs en ouders vergroten, uitbreiding van voorzieningen vanuit jongerenwerk en alternatieven bieden voor (hang)jongeren en specifieke groepen probleemgebruikers. Gezondheidszorg: het gebruik als gezondheidsprobleem op de agenda krijgen, tegengaan van excessief gebruik, in beeld krijgen van specifieke probleemgebruikers, versterking 6

7 afstemming jongerenwerk en hulpverlening en verbeteren van de toegang en aanbod van verslavingszorg. Openbare orde en veiligheid: het bestrijden van uitgaansgeweld en vernielingen (bijv. door middel van medewerking zoeken van horecaondernemers bij de aanpak van uitgaansoverlast). De werkdoelen op het gebied van Jeugd en welzijn en Gezondheidszorg zijn gericht op preventie. Vandaar dat er in de organisatie van de aanpak voor is gekozen om deze terreinen samen te nemen. 4. Aanpak: maatwerk Onderscheid (I) In de eerste plaats willen wij voorstellen een onderscheid (en dus een zekere scheiding) te maken tussen de vervolgtrajecten voor alcohol enerzijds en drugs anderzijds. Alcohol- en drugsgebruik verschillen namelijk op een aantal punten wezenlijk van elkaar: a) Schaalgrootte en reikwijdte. Het gebruik van en de problemen met alcohol zijn van een grotere schaal dan bij drugs. Drugsgebruik vindt voornamelijk plaats in kleine groepen van risicojongeren, alcoholgebruik is algemeen. b) Acceptatie. Alcoholgebruik is algemeen geaccepteerd, drugsgebruik niet. c) Aanpak. De benadering en behandeling van beide soorten gebruik verschillen zeer van elkaar. Door deze verschillen gaat de voorkeur uit naar een tweesporenaanpak. Dit houdt in dat het project wordt opgeknipt in een deel alcohol ( 5) en een deel drugs ( 6), elk met een eigen vervolgtraject. Onderscheid (II) In ons district hebben de zes gemeenten veel gemeenschappelijk. Daarom is een gezamenlijke, eenduidige aanpak van groot belang. Eén beeld, één geluid, gemeentegrenzen werken niet belemmerend. Dat neemt niet weg dat er lokale verschillen zijn qua problematiek, cultuur, aanpak van het jongerenwerk etc. Met deze plaatselijk bepaalde kenmerken willen wij in het Plan van Aanpak rekening houden, zodat met maatwerk elke gemeente er het optimale uit kan halen. 7

8 5. Plan van aanpak voor alcoholmatiging 5.1 Combinatie van maatregelen is voorwaarde Laten we beginnen tegen elkaar, in alle realiteit, te zeggen dat een vermindering van het alcoholgebruik in de leeftijd jaar geen eenvoudige opgave is. In een bepaald opzicht roeien wij tegen de stroom van de praktijk in. Het probleem is groot. Gelukkig wordt dat nu onderkend en is er ook landelijk het inzicht dat dit niet langer kan. Omdat de persoonlijke én maatschappelijke schade te groot is. Er is een bestuurlijke voedingsbodem voor ingrijpender maatregelen. Althans, maatregelen die verder gaan dan neutrale of vriendelijke voorlichtingscampagnes uit het recente verleden. Die zijn nauwelijks effectief gebleken. Voorlichting is, zo blijkt, alleen effectief als het gepaard gaat met regelgeving en handhaving. De combinatie van 1. voorlichting (actief, doelgericht) 2. regelgeving/beleid/zorgstructuren en 3. handhaving is essentieel voor het welslagen van een aanpak tot gebruiksvermindering. Het ontbreken van één van de drie verlamt ook het effect van de andere twee. Een brede, samenhangende aanpak is essentieel. 5.2 Ingangen en maatregelen Wij zien een aantal ingangen waarlangs een vermindering van het alcoholgebruik (en ook drugs) zou kunnen plaatsvinden. Waar wordt gedronken? Waar kan gesproken en gehandeld worden aangaande het alcoholgebruik? We steken in op de vindplaatsen van jongeren: A) Thuis, de relatie met ouders. B) Onderwijs C) Vrije tijd D) Jongerenwerk E) Gezondheidszorg In de navolgende paragrafen wordt telkens eerst de situatie van de vindplaats en daarna de mogelijke maatregelen beschreven. Dit zijn telkens specifieke maatregelen. Daaronder of daaraan voorafgaand zijn een aantal algemene maatregelen nodig: 1. Algemene voorlichting en communicatie. Als drager is algemene communicatie nodig via publiekscampagnes. Men moet het overal tegenkomen, om de olievlekwerking van bewustwording en onderling gesprek te stimuleren. Het gaat om de agendasetting van het thema. Een werkgroep communicatie zal worden gevormd om dit uit te werken. 2. Leeftijdsgrens omhoog? Zodra de wet het toestaat zal in groter regionaal Gelders verband overwogen worden de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Het cluster van gemeenten in ons politiedistrict is te klein en er zijn te veel verbanden met bijv. Arnhem en Nijmegen (uitgaanscentra, schoolgang e.d.) om zelfstandig tot die leeftijdsophoging te besluiten. Wij sturen aan op een besluit in 2008 in groter verband. 3. Voorbeeldfunctie van participerende organisaties: deze zijn alcoholvrij! Dat betekent dat wij ernaar streven dat de gemeentehuizen (en dus ook op gemeentelijke recepties) in 2010 alcoholvrij zijn. De impact van deze maatregel is groter dan menigeen denkt. De politie heeft al een dergelijk helder besluit genomen. Hiermee draag je als gemeente zelf uit dat je alcoholmatiging belangrijk vindt (en dus ook niet de kans loopt dat mensen met 8

9 een kegel uit jouw voorbeeldhuis gemeentehuis vandaan komen). Met deze voorbeeldfunctie wordt een andere cultuur in de omgang met alcohol uitgedragen. De onderstaande specifieke maatregelen is een lange lijst van mogelijkheden. Deze zijn voor een groot deel aanvullend op elkaar en moeten worden gezien in een meerjarenperspectief (schrik dus niet..). De uitvoering willen wij laten plaatsvinden in de periode Thuis, relatie met de ouders In veel gevallen leren jongeren thuis alcohol te gebruiken. Ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Ten positieve, in hun eigen omgang met alcohol en in het stellen van grenzen. Ten negatieve, als overmatig alcoholgebruik gewoon is. Wij ervaren dat er bij ouders nog erg veel onwetendheid is over de effecten van alcohol. Terwijl in hun handen een belangrijke sleutel ligt om verstandig met alcohol om te gaan. Mogelijke maatregelen: 1. Homeparties. Dit beproefde recept wordt, aanvullend op de algemene voorlichting, aangeboden door Iriszorg en werkt volgens het tupperwareparty -principe. Vanuit bijvoorbeeld wijkplatforms of langs andere buurtcontacten worden heel gericht mensen uit de wijk en de naaste omgeving bereikt in hun vertrouwde omgeving (thuis, met een groep). De doelgroep zijn ouders die langs de algemene weg niet bereikt worden. 2. Boetekanskaart: fout met jongere? Ouders aanspreken! Als een jongere vanaf 12 jaar in de fout gaat met alcohol (door een delict te plegen), krijgen de jongere en zijn/haar ouders én een brief + huisbezoek én moeten zij met de jongere op een cursus over alcoholmisbruik. De keuze die voorgehouden wordt: òf boete betalen òf op cursus (let wel: dit is op vrijwillige basis, wij kunnen niet dwingen). Deze methode wordt momenteel in de Achterhoek beproefd, in samenwerking met HALT. 5.4 Onderwijs Op 2 manieren is het onderwijs in beeld. Ten eerste als plaats van vorming : kennisoverdracht, bewustwording en toepassing (denk aan schoolfeesten). Hier kan een duidelijke norm neergelegd worden. In de tweede plaats is de school een plaats waar problemen zich voordoen (want er is een markt ) en gesignaleerd kunnen worden en doorgeleid. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs kennen interne zorgstructuren, waarin maatwerk voor jongeren geleverd kan worden. Alcoholgebruik is tot dusverre een wat onderbelicht thema in diverse zorgadviesteams. Ook is het beleid en de handhaving ten aanzien van schoolfeesten en dealen en gebruiken rondom schoollocaties niet levend. Mogelijke maatregelen: 1. Primair onderwijs: infoproject mét ouders. In groep 7/8 wordt het project Alcohol, een ander verhaal gedaan, waarbij de kinderen een presentatie maken. Ouders worden op school uitgenodigd voor die presentatie. Deze aanpak is interactief en gaat dus verder dan enkel kennisoverdracht. Een pilot hiermee in de Achterhoek heeft het 9

10 gewenste effect opgeleverd. Dit product wordt volgend jaar landelijk aangeboden door Iriszorg. 2. Voortgezet onderwijs: adequate voorlichting. Het lespakket Gezonde school en genotmiddelen kent 4 componenten: beleidsadvies aan scholen, voorlichting aan leerlingen, deskundigheidsbevordering van docenten en betrokkenheid van de ouders. De opbouw van het lespakket sluit in het gehele VO-onderwijs aan op de belevingswereld van de leerlingen. 3. Voortgezet onderwijs, maatregelen voor alcoholmatiging: verbod op alcoholgebruik danwel maatregelen voor alcoholmatiging op school en schoolfeesten Denk ook aan alcoholvrije feesten, ingangscontrole, sancties. Dit vraagt een convenant met en sterke voorlichting op scholen. Specifiek voor drugs: zero tolerance op en rondom de school. 4. Voortgezet onderwijs: thema in zorgstructuur. Alcohol- en druggebruik moet een vast agendapunt worden in de bespreking in de zorgadviesteams (ZAT s). 5.5 Vrije tijd Hoe komen jongeren in hun vrije tijd aan alcohol? De drempel naar het kopen van alcohol is bijzonder laag: in de supermarkt, op de sportclub, in het uitgaanscircuit. Deze drempel moet aanzienlijk verhoogd worden. Het beperken van de verkrijgbaarheid is een van de succesfactoren in het alcoholmatigingsbeleid. Wat kunnen commercieel belanghebbenden als winkeliers, kantinebeheerders en horeca hieraan bijdragen? Hoe krijgen wij hen zover? Onder deze categorie valt ook het gebruik van alcohol in de openbare ruimte of de confrontatie met gevolgen in de openbare ruimte. Denk aan overlast, vandalisme etc. Mogelijke maatregelen: 1. Verbod op gebruik van alcohol in de openbare ruimte. Regelen in APV + handhaven. Dit vraagt politie-inzet en voor de leeftijdscategorie tot 16 jaar inzet van de boete- of kanskaart (bon òf cursus). 2. Peer-project. Jongeren gaan in koppels van twee personen korte gesprekken houden, naar aanleiding van kennisvragen, met jongeren in het uitgaanscircuit. Dit project heeft onder andere successen geboekt in het alcoholmatigingsproject in de Achterhoek. 3. Nonalcohol-feesten stimuleren en faciliteren. Dergelijke alcoholvrije feesten zijn bijv. gepland in Duiven (11 januari 2008) en Lingewaard (2 februari 2008). Hier laat je zien dat feesten ook zonder alcohol kan. 4. Afspraken met verenigingen en sportclubs: stimulering via de gemeentelijke banden (subsidie van clubs, tapvergunningen, andere vergunningen of faciliteiten) en handhaven van alcoholverbod voor jongeren in kantines. De maatregelen dienen zo te zijn dat jongeren onder de 16 niet met alcohol in aanraking komen. Bijvoorbeeld door het schenken van alcohol tijdens de speeluren van deze leeftijdscategorie te verbieden. Omdat een dergelijke maatregel inkomstenderving betekent, ligt het voor de hand dat gemeenten clubs op andere wijze stimulerend belonen (bijv. via jeugdsubsidie). Overtreding van regels of afspraken kan consequenties hebben voor vergunningen. Controle van de VWA op IVA van degene die achter de bar staat. Bij signalen van misbruik extra alcoholcontroles. 5. Jeugdhonken: maatregelen voor alcoholmatiging: jeugdhonken worden òf alcoholvrij gemaakt òf er is een strikt alcoholmatigingsbeleid. De gemeente kan niet enerzijds alcohol voor jongeren verbieden en anderzijds alcoholgebruik in een jeugdhonk faciliteren (vaak gereduceerde prijzen en weinig controle op leeftijdsgrens). Voorgesteld wordt een alcoholverbod in te voeren op tijden dat de leeftijdscategorie tot 16 jaar 10

11 gebruik maakt van het jeugdhonk. Samenhangend met de functie van een jeugdhonk kunnen ook afspraken gemaakt worden over wel/niet schenken voor 16 jaar en ouder. Bijvoorbeeld niet tijdens ontmoeting en recreatie, wel tijdens een feest. 6. Evenementen: verantwoording voor handhaving regels bij organisator. In plaats van de handhaving van regels en overlast op grote evenementen bij de politie te leggen, kan via de evenementenvergunning de organisator van een evenement verplicht worden voor gecertificeerde beveiliging te zorgen. De organisatie kan hier bijvoorbeeld een particulier beveiligingsbedrijf voor inzetten. 7. Horeca-convenant over deurbeleid in-and-out: dronken jongeren moeten bij binnenkomst al geweigerd worden. De exploitant is verantwoordelijk voor handhaving van de leeftijdsgrens én verantwoord gebruik door zijn/haar klanten. Het deurbeleid is hierin een belangrijk middel. Een bepaalde mate van overlast (de norm daarvoor is te bepalen) kan gevolgen hebben voor de vergunning. Op dit moment heeft maar een beperkt aantal gemeenten binnen het politiedistrict een horecaconvenant; bovendien zijn zij zeer verschillend. Gezocht wordt naar mogelijkheden die het voor de horeca aantrekkelijk maken om mee te werken aan afspraken over toelatingsbeleid, schenken onder invloed, alcoholmatiging, happy hours en verkoopacties, drugs e.d.. 8. Verbod op alcoholreclame in de openbare ruimte. Dit betekent dat een uitsterfbeleid wordt ingezet voor buitenreclame in bushokjes, reclamezuilen, op horeca-gelegenheden etc. De invoering van een reclamecode voor alcoholhoudende dranken is mogelijk (zie horecaconvenant Zevenaar). Dit zou onderzocht kunnen worden op mogelijkheden en wenselijkheid. 9. Jongerenfeesten moeten gemeld of aan vergunning gebonden worden, omdat: daarmee de vindplaats voor preventiemaatregelen (bijv. peer-project) bekend is; handhavers zich kunnen richten op handhaving op die plekken en tijden. 10. Meldpunt overlast: overlast door overmatig alcoholgebruik bij een horeca-gelegenheid kan gemeld worden bij een telefoonnummer (bijv. van de Afdeling Veiligheid). Daarna kan gericht gehandhaafd worden. In de gemeente Wageningen is een pilot gaande met de registratie van delicten die verband houden met alcohol. Lokaal kan het beste bepaald worden waar en wanneer het meest effectief gemeld kan worden. Bij voorkeur wordt aangesloten bij bestaande meldkanalen. 11. Inzet van een mysteryguest. Voor controles op verkoop van drank aan 16min kan een incognito persoon ingezet worden om verkoop te testen in bijvoorbeeld supermarkten en sportkantines. 12. Drempelverhoging in de supermarkt. Convenant met supermarkten over: Uitbreiding van informatievoorziening in de supermarkt over het verbod op alcoholverkoop aan jongeren onder 16 (of 18 jaar). Dit is meer dan een klein stickertje bij de kassa. Training van cassiéres (vaak jaar oud) om tegen (bijna)-leeftijdsgenoten NEE te verkopen als zij alcohol willen kopen. Stimulering van het creëren van een apart drankengedeelte binnen de supermarkt (met eigen toegang en kassa). Hier worden zowel alcoholische dranken als frisdrank verkocht. In een land als Duitsland komt deze constructie meer voor. Belangrijk bij elk van deze maatregelen is dat het met de partners in het veld (en via/met hen met de jongeren) bespreekbaar wordt gemaakt. Juist door de bespreking in bijvoorbeeld jeugdhonken en sportkantines wordt draagvlak gecreëerd voor een gezond alcoholgebruik. 11

12 5.6 Jongerenwerk Jongerenwerk maakt onderdeel uit van het vrije tijdsgebeuren en kenmerkt zich door de specifieke gerichtheid op probleemjongeren en risicogroepen. Zij hebben vanuit hun straat- en sooswerk meer zicht op en toegang tot de doelgroep. Het jongerenwerk wordt geïnitieerd vanuit de gemeente, waarbij jeugdhonken een middel zijn om deze groep te bereiken. Niet zelden speelt het drinken van alcohol een rol in deze jeugdhonken. Tevens is het een bron van inkomsten. Hiermee faciliteert de gemeente in feite alcoholgebruik. Dit vraagt een principiële keus van de gemeente over doelbereiking en grenzen in het jongerenwerk. Mogelijke maatregelen: 1. Voldoende capaciteit in fte voor jongerenwerk in het algemeen. Onderdeel van hun werk is het bespreekbaar maken, signalering en doorverwijzing bij alcoholproblematiek. 2. Pilot veldwerker. Impuls voor de extra kwaliteit in het jongerenwerk om probleemdrinkende jongeren toe te leiden naar zorg. Hiervoor kan een veldwerker van Iriszorg worden ingezet. Deze persoon signaleert, stapt concreet op probleemjongeren af en kan begeleiden richting een zorgtraject. Vanuit de gemeente Lingewaard is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. In Westervoort start een pilot met een dergelijke veldwerker. 3. Jeugdhonken worden òf alcoholvrij gemaakt òf er is een strikt alcoholmatigingsbeleid, zoals beschreven in 5.5 onder Gezondheidszorg en hulpverlening In de algemene voorlichting over gezondheidszorg kan alcoholgebruik als thema uitgelicht worden. Meer specifiek zou overmatig alcoholgebruik ook een thema kunnen zijn dat bij de jgzscreeningen en via de huisarts meer aandacht krijgt (voorlichting en signalering). Mogelijke maatregelen: 1. Alcohol en drugs worden tot een thema gemaakt in de reguliere screeningen in de jeugdgezondheidszorg. Dit kan onderdeel uitmaken van het maatwerk dat wordt afgesproken met HGM. Bij constatering van problemen worden de ouders opgeroepen. 2. Stimulering van betrokkenheid van huisartsen(posten) en ziekenhuizen bij vroegsignalering. Het NIGZ is bijvoorbeeld een vroegsignaleringsproject gestart, waarbij naast registratie adequaat hulp kon worden aangeboden. Te denken valt ook aan een te ontwikkelen project waarbij huisartsen worden bijgestaan door een verslavingsconsulent (project in Nijmegen). 3. Een aandachtsveld in opkomst is: kinderen van verslaafde ouders. Hiervoor is maatwerk in maatschappelijk werk en verslavingszorg nodig. Als de gezondheidszorg meer signalen oppikt en doorgeeft richting het hulpverleningscircuit, dan heeft dat een verhoogde hulpvraag tot gevolg. Zonder een kwantitatieve uitbreiding van het aanbod leidt dit tot wachtlijsten in de verslavingszorg en overige hulpverlening. 12

13 6. Plan van Aanpak voor vermindering van druggebruik Waar drugs in het spel zijn, is vaak ook alcohol een probleem. Activiteiten gericht op het verminderen van het gebruik van soft- en harddrugs worden meestal dan ook in combinatie met activiteiten gericht op alcoholmatiging aangeboden. Bij preventie-activiteiten benader je namelijk in hoofdzaak dezelfde doelgroep. Met dit verschil dat activiteiten gericht op alcoholgebruik veel breder worden ingezet (op bijna alle jongeren). De activiteitenfocus op problematisch softdrugsgebruik en gebruik van harddrugs richt zich op een andere, meer beperkte groep van voornamelijk risicojongeren. Ook voor drugsmaatregelen geldt dat een combinatie van maatregelen een voorwaarde is en dat de activiteiten gekoppeld worden aan de uitkomsten uit het onderzoek. De activiteiten zijn hieronder weer gegroepeerd naar vindplaats van de jongeren. 6.1 Vrije tijd De volgende maatregelen kunnen ingezet worden voor het onderdeel vrije tijd : 1) Pilot veldwerker: aanstelling van een veldwerker die vooral de hanggroepjongeren benadert, middelenvoorlichting geeft en hen zo nodig toeleidt naar de zorg. Dit is dezelfde persoon als benoemd in paragraaf 5.6 bij maatregel 2. 2) Integrale aanpak Uitgaan en Drugs: De aanpak richt zich op dat deel van het commerciële uitgaanscircuit dat populair is bij jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar die uitgaansdrugs gebruiken. De betrokken partijen brengen samen het uitgaanscircuit in kaart en benoemen eventuele knelpunten en problemen. In samenwerking met diezelfde partijen wordt gewerkt aan preventieactiviteiten; bij voorkeur een mix van maatregelen, voorzieningen en voorlichting. Een en ander kan worden vastgelegd in een horecaconvenant in samenwerking met horecaondernemers, gemeente en politie. 3) Inzet peers bij festiviteiten De peers kunnen bij jongerenfeesten en andere gelegenheden waar veel jongeren komen, niet alleen wijzen op de risico s van alcoholgebruik, maar ook op de risico s van drugsgebruik. 4) Deskundigheidsbevordering bij horecapersoneel bijvoorbeeld via EHBDU-cursus. Dat staat voor: Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het Uitgaanscircuit. De cursus geeft inzicht in de risico s van drugsgerelateerde ongevallen (overdosis, vergiftiging). De cursus is bedoeld voor horecapersoneel, portiers, maar ook voor politie. 5) Samenspel tussen signaleerders en politie: afspraken tussen signaleerders en politie over projectmatige handhaving van/in overlastsituaties. In die afspraken kunnen preventie en repressie beter op elkaar worden afgestemd en ook in die volgorde worden ingezet. 13

14 6.2 Onderwijs Op scholen kunnen heel gericht de volgende maatregelen worden ingezet: 1) Het project Gezonde School en Genotmiddelen in het VO sluit per klas aan met relevante voorlichting over alcohol, soft- en harddrugs. In de Onderbouw komen alcohol en softdrugs aan de orde. In de Bovenbouw een combinatie van alcohol, softdrugs, harddrugs en rijden onder invloed. 2) Het lesprogramma over alcohol, drugs en verkeer voor de Bovenbouw kan gedeeltelijk worden gedeclareerd bij het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). 6.3 Thuis, relatie met ouders Voor toepassing in de thuissituatie: 1) Vanuit het project Gezonde School en Genotmiddelen ( 6.2) is een ouderavond gekoppeld met informatie over drugs. Zonodig kan er een oudercursus van 4 avonden worden gegeven, waarin opvoedingsondersteuning wordt gegeven in het omgaan van drugs en pubers. 2) Homeparties ( 5.3) kunnen ingezet worden om alcohol én drugs bespreekbaar te maken. 6.4 Jongerenwerk In het jongerenwerk liggen de volgende maatregelen in eerste instantie voor de hand: 1) Drugsinformatiecursus aan jongerenwerkers. Jeugdhulpverleners krijgen kennis over lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid, de effecten en de risico s van de bekendste genotmiddelen. 2) Ondersteunen bij het organiseren van activiteiten aan jongeren. 6.5 Gezondheidszorg Met drugsinformatiebijeenkomsten voor mensen die in hun werk worden geconfronteerd met drugsgebruik worden handvatten aangereikt over hoe drugsgebruik te signaleren en ermee om te gaan. Het gaat dan om EHBO-verenigingen, artsen, schoolverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, e.d. 14

15 7. Drie sporen: communicatie regelgeving & beleid handhaving Het overmatig alcohol- en druggebruik is een serieus probleem dat om een serieuze en ambitieuze aanpak vraagt. De maatregelen die genomen worden zullen dan ook stevig en overtuigend moeten zijn. Dat vraagt voor de toekomst een grote, gecombineerde inzet op: Communicatie: de boodschap zal breed uitgedragen moeten worden, zichtbaar zijn. Naar het publiek: de toon van de boodschap moet steviger, minder vriendelijk dan afgelopen jaren. Aansluiten bij landelijke campagnes. De boodschap en de boodschapper moeten hetzelfde uitstralen (voorbeeldfunctie). Met het werkveld: draagvlakvorming. Afspraken met alcoholverstrekkers enerzijds en met zorgverleners anderzijds. Dit is een intensief proces. Onderlinge afstemming tussen gemeenten. Regelgeving en beleid: het doel moet een goede bestuurlijke en juridische basis hebben in: Besluiten van gemeentebesturen om gezamenlijk één hoofdlijn van beleid te hanteren. APV s en relevante verordeningen en vergunningstelsels. Convenanten en afspraken met verstrekkers van alcohol: over commitment (draagvlak) én handhaving. Er is een afzonderlijke afstemming met de gemeenten Arnhem en Nijmegen noodzakelijk. Veel jongeren uit de 6 gemeenten gaan in Arnhem naar school en maken gebruik van de horeca aldaar. Handhaving. Politie, Voedsel- en Warenautoriteit en het Openbaar Ministerie zullen praktisch hierin nauw moeten samenwerken in een platform handhaving. Er worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke c.q. afgestemde inzet: waar, omvang, werkwijze. De handhaving bij alcohol richt zich op: Verkrijgbaarheid (sport, supermarkten, uitgaanscircuit). Meldingen van overlast over horeca. Hierin is een combinatie met de Wet Bibob van groot belang. Meldingen van gebruik in de openbare ruimte. Voor de jaren 2008 en 2009 is het cluster van 6 gemeenten in het politiedistrict deelnemer aan een landelijke pilot van de ministeries van VWS en BZK en de VNG en de VWA: de pilot toezicht Drank- en Horecawet. In deze decentralisatiepilot doen in totaal 15 gemeenten of samenwerkende gemeenten mee. Voor een periode van 2 jaar krijgt ons cluster 2 toezichthouders (betaald door VWS/BZK) beschikbaar voor het toezicht. Sluitingstijden, leeftijdsgrenzen, vergunningvoorwaarden etc. zijn hun werkterrein. Het meedoen aan deze pilot zien wij als een katalysator voor de tot nu toe zwak ontwikkelde handhavingspoot in het hele alcoholbeleid en de samenwerking daarbinnen. De projectmatige samenwerking tussen gemeente, VWA en politie maakt dat het werkveld weer op z n tellen moet gaan passen in de omgang met alcohol. Speerpunten zullen zijn de supermarkten, sportkantines, schoolfeesten, illegale feesten en de reguliere horeca. Met het je komt ons overal tegen zal ook het gemeentelijk beleid weer serieuzer genomen gaan worden. Na de periode van 1 jaar evalueren wij onze deelname. 15

16 Zowel voor de handhaving bij de overtredingen in alcoholgebruik als bij die in het drugsgebruik zal preventie (mét communicatie) vooraf moeten gaan én hand-in-hand moeten gaan met toezicht en handhaving. Op deze manier wint de aanpak ook aan draagvlak bij onze partners in het veld. Deze 3 sporen komen in feite neer op: zeg wat je doet, doen wat je zegt en je daaraan houden. Wie dit nalaat is bezig met een kansloze operatie en papiervulling De maatregelen in één oogopslag: Beleid en regels (fundament, visie en uitvoering) Leeftijdsgrens omhoog? Voorbeeldfunctie. Voortgezet onderwijs: maatregelen voor alcoholmatiging. Voortgezet onderwijs: thema in zorgstructuur. Afspraken met verenigingen en sportclubs. Jeugdhonken: maatregelen voor alcoholmatiging. Horecaconvenant. Verbod alcoholreclame in openbare ruimte. Voldoende capaciteit in fte voor jongerenwerk. Pilot veldwerker. Alcohol wordt thema in screeningen jeugdgezondheidszorg. Stimulering van betrokkenheid van huisartsen en ziekenhuizen. Aandacht voor kinderen van verslaafde ouders. Communicatie (informeren, uitdragen en signaleren) Algemene voorlichting en communicatie. Homeparties. primair onderwijs: infoproject met ouders. voortgezet onderwijs: adequate voorlichting. Inzet peers. Nonalcohol-feesten stimuleren. Project Uitgaan en Drugs. Drempelverhoging supermarkt. Integrale aanpak Uitgaan en Drugs. Desdkundigheidsbevordering horecapersoneel en jongerenwerkers. Drugsinformatiebijeenkomsten voor professionals. Toezicht en handhaving (zorgen dat wat afgesproken is wordt nageleefd) Boetekanskaart. Verbod op alcohol in openbare ruimte. Evenementen: verantwoordelijkheid voor handhaving van regels bij de organisator. Jongerenfeesten moeten gemeld of aan vergunning gebonden worden. Meldpunt overlast. Inzet van mysteryguest. Monitoring Per deelproject zal een doelstelling geformuleerd worden, waarna met nulmeting en vervolgmeting het resultaat gemeten kan worden. Meer in het algemeen kunnen de metingen in het kader van het EMOVO-onderzoek trends aan het licht brengen. 16

17 8. Projectorganisatie 8.1 Stuurgroep en projectgroep De projectorganisatie die dit Plan van Aanpak zal gaan uitvoeren bestaat uit: Stuurgroep: het Districtsoverleg van het politiedistrict Rivierenland Gelderland-Midden fungeert als stuurgroep. Hierin hebben de burgemeesters van de 6 gemeenten, de districtschef van politie en de verwervingsofficier van het Openbaar Ministerie zitting. Bij afwezigheid zorgt men voor interne vervanging. Vanwege de nauwe samenhang tussen openbare orde enerzijds en jeugdbeleid/gezondheid anderzijds, zorgen stuurgroepleden intern voor terugkoppeling en afstemming. Projectgroep: een projectgroep van ambtenaren uit de 6 gemeenten, met daarin diverse disciplines (openbare orde, jeugdgezondheid, jeugdbeleid) bereidt voor en stuurt de uitvoering aan. Hierin heeft tevens een deskundige uit de verslavingszorg zitting. Werkgroepen: vanuit de projectgroep kunnen werkgroepen worden gevormd rondom diverse uit te werken thema s. Gedacht wordt aan werkgroepen communicatie, regelgeving en handhaving, gezondheidszorg, thuis en onderwijs. Voorzitter van de Stuurgroep en bestuurlijke trekker is de burgemeester van Overbetuwe: mevrouw E. Tuijnman. De onderbrenging van speciale projectfunctionarissen (de aan te stellen projectleider en toezichthouders) alsmede de regeling van financiën en administratie is bij de gemeente Lingewaard. Instanties die in ieder geval bij de uitvoering worden betrokken zijn de GGD-Hulpverlening Gelderland Midden (HGM), Voedsel en Warenautoriteit (VWA) en het Openbaar Ministerie. In een later stadium zal bekeken worden welke instanties nog meer betrokken dienen te worden bij de uitvoering van dit plan van aanpak. Vanwege het regionale aspect zal afstemming en samenwerking worden gezocht met de gemeenten Arnhem en Nijmegen. 8.2 Bestuurlijke en personele consequenties Voor het kunnen bereiken van de doelen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: a) Bestuurlijk draagvlak. Intern. Gemeenten zullen bestuurlijk op één lijn moeten komen: één gezamenlijk beleid voor de regio. Extern. Bereidheid en commitment bij instellingen en organisaties stimuleren en behouden. Het jaar 2008 zal vooral gebruikt moeten worden om één netwerk van toegewijde samenwerking tot stand te brengen. Dit vormt de basis om vanaf 2009 een aantal gezamenlijke maatregelen te nemen. 17

18 b) Beschikbaarheid van personeel Ten opzichte van het alcoholbeleid dat nu sluimert, is dit Plan van Aanpak een grote stap vooruit. Deze impuls vraagt, naast geld, echter ook handen en voeten in de vorm van extra menskracht. Deelnemende gemeenten zullen permanent een actieve inbreng moeten leveren in de vorm van een medewerker die 3-4 uur per week bijdraagt aan een project. Op jaarbasis is dit uur. Door de samenwerking in regionaal verband is 1+1 >2. Centraal op het project is een gezamenlijke projectleider nodig. Een persoon die vrijgesteld is om de uitvoering van het Plan van Aanpak in de regio te coördineren, draagvlak te creëren in het werkveld, netwerken te starten én te onderhouden en om de individuele gemeenten bij te staan (in advies en daad). Met name in het project in de Achterhoek bleek hoe belangrijk een dergelijke spin in het web/facilitator/katalysator was en is. De inschatting is dat de omvang van deze formatie 3 dagen per week zal zijn (0,6 fte = ). De ambtelijke inzet van de individuele gemeenten is niet voldoende om deze taak naar behoren te vervullen. Er zal een afzonderlijk projectleider voor moeten worden aangesteld. Externe middelen worden aangeboord. De 6 gemeenten van het politiedistrict doen gezamenlijk mee met de landelijke Pilot toezicht Drank- en Horecawet. In deze decentralisatiepilot worden door de Ministeries van VWS en BZK financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van 2 toezichthouders voor een periode van 2 jaar (à per stuk per jaar). 8.3 Communicatie en kick off Een ander alcoholbeleid betekent een cultuurverandering. Communicatie, langs diverse invalshoeken en op diverse hotspots, is een belangrijke drager om dat te bereiken. Er zal uitgedragen én uitgeleefd moeten worden dat we het anders gaan doen, dat we het niet meer pikken, dat er grenzen zijn (etc)... Om dit uit te werken en effectief in te zetten zal een werkgroep communicatie worden opgezet en ingezet. De publieke kick off van het Plan van Aanpak wordt gepland in het voorjaar van Er zal een regionale bestuurlijke Alcohol- en drugstop worden gehouden, waarin de plannen aan colleges van B&W, raadsleden en vakambtenaren gepresenteerd worden en met hen besproken zullen worden. Daarna volgt, later in 2008, een uitwerkingsslag op lokaal niveau. Met lokale partners als sportkantinebeheerders, horeca, detailhandel, jongerenwerk e.d. zal men aan de slag gaan om in de eigen gemeenten maatwerk af te spreken. 18

19 8.4 Planning Het in gang zetten van een cultuurverandering als een vermindering van alcohol- en druggebruik onder jongeren is een inspanning met lange adem. In 2008 willen wij daar een goede start mee maken. Vooral in 2008 zal veel tijd en energie gestopt moeten worden in draagvlakvorming in gemeentebesturen én de partners in het veld. In de periode kunnen een aantal maatregelen gefaseerd effectief ingezet gaan worden. Het tempo hangt mede samen met het proces van draagvlakvorming en de beschikbaarheid van personele en financiële middelen. 1 e spoor: Beleid en regels Aanvang Aanvang Aanvang Aanvang Maatregel/onderwerp Leeftijdsgrens omhoog? 5.2 * Voorbeeldfunctie 5.2 * Voortgezet onderwijs: maatregelen voor alcoholmatiging. 5.4 * Voortgezet onderwijs: thema in zorgstructuur 5.4 * Afspraken met verenigingen en sportclubs. 5.5 * Jeugdhonken: maatregelen voor alcoholmatiging 5.5/6 * Horecaconvenant 5.5 * Verbod alcoholreclame in openbare ruimte 5.5 * Voldoende capaciteit in fte voor jongerenwerk 5.6 * * Pilot veldwerker Alcohol en drugs worden thema in screeningen jeugdgezondheidszorg 5.7 * Stimulering van betrokkenheid van huisartsen en ziekenhuizen 5.7 * Aandacht voor kinderen van verslaafde ouders 5.7 * 2 e spoor: Communicatie Maatregel/onderwerp Aanvang 2008 Algemene voorlichting en communicatie 5.2 * 5.3 Homeparties 6.3 * Primair onderwijs: infoproject met ouders 5.4 * 5.4 Voortgezet onderwijs: adequate voorlichting 6.2 * 5.5 Peerproject 6.1 * Aanvang 2009 Aanvang 2010 Nonalcohol-feesten stimuleren 5.5 * Drempelverhoging supermarkt 5.5 * Integrale aanpak Uitgaan en Drugs 6.1 * Deskundigheidsbevordering horecapersoneel 6.1 * Drugsinformatiecursus aan jongerenwerkers en andere professionals 6.4/5 * Ondersteunen bij het organiseren van activiteiten aan jongeren 6.4 * Aanvang

20 3 e spoor: Toezicht en handhaving Aanvang Aanvang Aanvang Maatregel/onderwerp Boetekanskaart 5.3 * Verbod op alcohol in openbare ruimte 5.5 * Evenementen: verantwoordelijkheid voor handhaving van regels bij de organisator 5.5 * Jongerenfeesten moeten gemeld of aan vergunning gebonden worden 5.5 * Meldpunt overlast 5.5 * Inzet van mysteryguest 5.5 * Samenspel tussen signaleerders en politie 6.1 * Aanvang 2011 Overige onderdelen Projectleider 8.2 Pilot Toezichthouders (handhaving) 8.2 Aanvang in 2008 De spoedige aanstelling van een regionale projectleider is van groot belang om met de bovenstaande activiteiten voor 2008 een vliegende en degelijke start te maken. 20

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak Plan van Aanpak 2008-2011 Regio Gelderland-Midden, Rivierenland Jongeren, alcohol & drugs: niet te jong niet te vaak niet te veel Vastgesteld op 1 februari 2008 door: Districtsoverleg Rivierenland Gelderland-Midden:

Nadere informatie

Jeugd en alcohol. plan van aanpak juni 2012 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling

Jeugd en alcohol. plan van aanpak juni 2012 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jeugd en alcohol plan van aanpak 2012-2016 Datum 8 juni 2012 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard

Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Startnotitie Preventie- en Handhavingsplan Overbetuwe en Lingewaard Aanleiding Door middel van deze startnotitie wordt u geïnformeerd over de wettelijke verplichting van de gemeente van het vaststellen

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Lekker samen van de kaart, deel twee

Lekker samen van de kaart, deel twee Lekker samen van de kaart, deel twee Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden Herhalingsmeting 2010 Voorwoord Het alcoholgebruik

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid

Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 8 mei 2008 Informerend Onderwerp : Uitvoeringsplan alcoholmatigingsbeleid Punt no. : 9b Korte toelichting Het uitvoeringsplanbehorend bij de nota Een Glazen Leeuw wordt

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland

: Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland MEMO Datum : Vrijdag 9 november 2007 Aan Van Onderwerp : Jos Fleskes, college B&W : Remco Greven, RS/SI/MM : Alcoholmatigingsbeleid jeugd Regio Stedendriehoek en Regio IJsselland Inleiding De trend dat

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden

Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden Bijlage 1: Concept Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik Hollands Midden De regionale aanpak van alcoholmatigingsbeleid: Beleidsvisie en opdracht Inhoudsopgave 1. Urgentie... 1 2. Een complexe opdracht voor

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0183, d.d. 16-2-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Afdoening Motie Terpstra: (Soft)drugsbeleid (motie 19 bij RV 09.0096) BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh)

Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Vergadering: 17 april 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Gardien de Jongh, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Gardien de Jongh) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 7-10-14 A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: Veiligheid & Leefbaarheid, Communicatie B. Er is wel overeenstemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen

Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Opzet alcoholbeleid voor werknemers binnen een instelling of bedrijf in de gemeente Raalte Alcoholpreventie volwassenen Tactus Verslavingszorg Preventie & Consultancy Brink 40 7411 BT Deventer 088 3822

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Aanpak problematisch middelengebruik 2007

Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Aanpak problematisch middelengebruik 2007 Landelijk is er een stijgende trend zichtbaar in het alcoholgebruik van de jeugd. De jeugd drinkt meer en op steeds jongere leeftijd. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015

Preventie- en handhavingsplan. Gemeente Lingewaard 2015 Preventie- en handhavingsplan Gemeente Lingewaard 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Probleemanalyse... 4 2. Wettelijk- en beleidsmatig kader... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Regelgeving alcohol... 6 2.3 Wetswijziging

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Convenant Alcohol&Jongeren

Convenant Alcohol&Jongeren Convenant Alcohol&Jongeren Provincie Groningen 2012-2016 Gemeenten Openbaar Ministerie Regiopolitie Groningen GGD Groningen 1 Convenant Alcohol en Jongeren provincie Groningen Inleiding Dat de combinatie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid

Mondriaan X. voor geestelijke gezondheid Mondriaan X voor geestelijke gezondheid Productenboek Verslavingspreventie Overzicht programma's Afdeling Verslavingspreventie Unitmanager Hans Dupont Locatie Werkgebied-Zuid Limburg Programma's 1.1 Coffeeshops

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den Haag Preambule ------------------------------------------------------------------------------------------------1

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept Evenementenbeleid 2012-2016

Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept Evenementenbeleid 2012-2016 Platform Kocon Callaoweg 1 2223 AS Katwijk platformkocon@xs4all.nl Aan het college van de gemeente Katwijk Postbus 589 2220 AN Katwijk Katwijk, 28 februari 2012 Onderwerp: Reactie Platform Kocon op concept

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt

bestuursreglement alcohol in het Trefpunt bestuursreglement alcohol in het Trefpunt Verenigingen / stichtingen in een dorpshuis dienen op basis van de Drank-en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement; Het dorpshuis met een drank-en

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2016 Juni 2013 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd. In de gemeente Beesel wonen ongeveer 2.100 jongeren

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008

ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 ACTIEPLAN 'ALCOHOL EN JEUGD' GEMEENTE SMALLINGERLAND 7 januari 2008 Alcoholproblemen manifesteren zich vooral op lokaal niveau. Bijna dagelijks wordt de gemeente geconfronteerd met alcoholschade in de

Nadere informatie

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Monitor Evaluatie Drank- en Horecawet 2016 resultaten & conclusies I www.bhbw.nl T 030-230 23 12 E info@bhbw.nl 0 Bureau Horeca Bijzondere Wetten Inhoudsopgave 1. Samenvatting

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015

Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Bijeenkomst Moedige Moeders 28 november 2015 Doelstelling vandaag Wat is Preventie? Welke plannen heeft de overheid? Hoe wil de staatssecretaris ouders helpen? Welke rol spelen: Moedige Moeders? Huisartsen?

Nadere informatie

Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen

Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen Regionale Controle- en Handhavingspool Drank- en Horecawet Rijk van Nijmegen Programma van Eisen en Wensen ter besluitvorming in de Stuurgroep AMP van vrijdag 20 september 2013 1 Inleiding In de Stuurgroep

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie