Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drugbeleid. Regels. Sancties. Voorlichting. Hulpverlening. tabak alcohol medicatie illegale drugs gamen gokken"

Transcriptie

1 Drugbeleid s Sancties Vrlichting Hulpverlening tabak alchl medicatie illegale drugs gamen gkken l

2 INHOUDSTABEL INLEIDING... 3 TABAK... 4 ALCOHOL... 5 MEDICATIE... 7 GAMEN GOKKEN l

3 INLEIDING Het drugbeleid handelt ver het nder invled zijn, bezit, gebruik en verspreiden van tabak, alchl, illegale drugs, medicatie en het gkken. Ok aan andere mderne vrmen van verslavingen, bv. gamen, wrdt zijdelings aandacht besteed. Onze visie p het begeleiden van jngeren naar vlwassenheid is gebaseerd p een pedaggisch referentiekader met als belangrijkste vaardigheden de drie S en: Sturen: duidelijke regels en afspraken maken die wij cnsequent en crrect tepassen. Steunen: regelmatig preventieve acties vr jngeren rganiseren, hen betrekken bij de uitwerking van het drugspreventiebeleid en gelven in het effect van een psitieve bekrachtiging. Stimuleren: prblemen bespreekbaar maken en jngeren stimuleren m deze zelf snel en efficiënt aan te pakken. Het drugbeleid is gebaseerd p dit pedaggisch referentiekader. Het belang van deze bundel vlgt uit ns pedaggisch prject. Wij vinden dat zelfntpliing en ntwikkeling van de leerlingen erg belangrijk zijn. Omdat alchl, drugs, hierp een nefaste invled hebben is het erg belangrijk m vldende aandacht aan al deze thema s te geven. l

4 TABAK Wettelijk kader: Het decreet van 6 juni 2008 hudende het instellen van een rkverbd in nderwijsinstellingen en centra vr leerlingenbegeleiding. VERMOEDEN Bij een vermeden dat de leerling gerkt heeft, vlgt er een gesprek met de pveders. BEZIT De tabaksprducten wrden p een niet-zichtbare plaats bewaard. Bij vertreding Bij een eerste vertreding: mtiverend gesprek met de leerling (pveder) Bij een vlgende vertreding: rkmateriaal tijdelijk in bewaring geven (adjunct-directeur). Indien de leerling minderjarig is, kmen de uders het rkmateriaal p schl halen. Bij herhaalde vertreding: gesprek met de uders en de leerling (adjunct-directeur en leerlingbegeleiding). GEBRUIK s Rken in geslten plaatsen is steeds verbden. Rken in pen plaatsen is verbden p weekdagen tussen 6.30 uur s mrgens en uur s avnds. Rken tijdens extra-mursactiviteiten is verbden.(vlgens het rkdercreet : Het is verbden te rken tijdens extra-mursactiviteiten tussen 6.30 uur 's mrgens en uur 's avnds.) Tijdens stage wrdt de leerling-stagiair gelijkgesteld met een werknemer. Dan gelden de afspraken in de stageplaats. Tijdens meerdaagse reizen maakt de schl afspraken wanneer en waar gerkt mag wrden. Bij vertreding neemt de begeleider de gepaste sanctie. De 1 ste en 2 de graad mgen niet rken. Zie regel rkdecreet bij het derde punt. Bij vertreding Bij een eerste vertreding: mtiverend gesprek met de leerling + pdracht in kader van preventie (thuis f p schl) + rkstpbegeleiding. Bij een tweede vertreding: pdracht in kader van preventie, te maken na de schluren p schl in de strafstudie, af te spreken met de leerkracht verantwrdelijk vr het gezndheidsbeleid. Bij vlgende vertredingen: gesprek met de uders en we vlgen de strafprcedure p schl. l

5 AANDACHTSPUNTEN Er is een absluut rkverbd vr leerlingen en persneel p schl. De schl met het rkbeleid kenbaar maken p het schldmein. De schl met in verleg met de leerlingen het begrip schldmein afbakenen. De schl neemt initiatieven m afspraken rnd rken te cntrleren en vertredingen cnsequent te sanctineren. ALCOHOL Wettelijk kader: De besluitwet van 14 nvember 1939 betreffende de beteugeling van drnkenschap. De wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning vr de verstrekking van sterke drank. VERMOEDEN Bij een vermeden dat de leerling gedrnken heeft, vlgt er een gesprek met de pveders. BEZIT Op schl, tijdens schlactiviteiten en extra-mursactiviteiten is het bezit van alchl verbden. Bij vertreding Bij een eerste vertreding: de leerling geeft alchl af, aan de directie; de leerling krijgt een pdracht rnd preventieve in de strafstudie; gesprek met de uders en de leerling(adjunct-directeur en leerlingbegeleiding). Vanaf een tweede vertreding start de strafprcedure. GEBRUIK s Openbare drnkenschap is strafbaar. Op schl, tijdens schlactiviteiten en extra-mursactiviteiten is het gebruik van alchl verbden. Het is verbden alchl te drinken vraleer de leerling naar schl kmt. Tijdens stages gelden de afspraken binnen de stageplaats. Ok hier verwachten we een passende huding van de leerlingen. Bij minimaal gebruik(bv. Bij het drinken van 1 cnsumptie) wrdt de alchl in beslag genmen. Bij een minderjarige leerling kunnen de uders de in beslag genmen gederen kmen phalen) Is een leerling nder invled: l

6 Leerling uit de grep verwijderen; Gesprek met leerlingenbegeleiding en directie; Ouders kmen de leerling afhalen p schl; Nadien gesprek met de uders en de leerling ver sanctie en begeleiding Drverwijzen naar vreginterventie In het belang van het kind kan de schl beslissen m de leerling ver te brengen naar het ziekenhuis. Indien nder invled tijdens meerdaagse reizen: leerling uit de grep verwijderen; nadien mtiverend gesprek met de leerling + sanctie dr begeleiding; bij sciale verlast wrdt de leerling uitgeslten van meerdaagse reizen in hgere jaren; bij zware vertreding riskeert de leerling m p eigen ksten naar huis teruggestuurd te wrden + nadien mtiverend gesprek met de leerling + sanctie dr begeleiding. Verdere sancties wrden p schl bepaald. VERSPREIDEN s Het verspreiden f verkpen van alchl dr leerlingen is verbden. Het is verbden bier en wijn te verkpen en aan te bieden aan jngeren nder de 16 jaar en sterke dranken (inclusief alchlpp) aan jngeren nder de 18 jaar. Bij vertreding De leerling geeft alchl af. Gesprek met leerling en uders dr directie en leerlingenbegeleiding. Bij herhaalde vertreding vlgt schrsing van 1 f meerdere dagen + pdrachten binnen kader van preventie. Sanctie en begeleiding in verleg. AANDACHTSPUNTEN Prbleemdrinkers wrden nmiddellijk drverwezen naar CLB, Delta f andere hulpverleningsinstanties. De directie wrdt steeds geïnfrmeerd bij vertredingen. Het verdient aanbeveling m bij extra-mursactiviteiten de regels rnd alchl met de leerlingen vraf duidelijk te bespreken. Wanneer alchl verspreid wrdt, met k de ntvanger aandacht en begeleiding krijgen. Afhankelijk van de cntext vlgt er een sanctie. l

7 MEDICATIE Wettelijk kader: De drugswet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstffen, slaapmiddelen en verdvende middelen, psychtrpe stffen, ntsmettingsstffen en antiseptica en van de stffen die kunnen gebruikt wrden vr de illegale vervaardiging van verdvende middelen en psychtrpe stffen, reglementeert het gebruik van medicatie. VERMOEDEN Bij een vermeden van misbruik: gesprek met pveders, leerlingenbegeleiding en eventueel drverwijzing naar CLB-arts. BEZIT In principe heeft de leerling geen medicatie vr eigen gebruik bij zich. Indien dit tch ndzakelijk is, wrdt de schl p vrhand verwittigd en wrdt dit gestaafd met een attest van de behandelende arts(vr medicijnen die men enkel kan bekmen p medisch vrschrift). Vr andere medicijnen vlstaat een frmulier van schl GEBRUIK De schl verstrekt geen medicatie. Gebruik p persnlijk initiatief valt nder de verantwrdelijkheid van de uders. Gebruik tijdens schluren: afspraken met uders (diabetes, adhd, ) + attest van de arts (vr medicijnen die men enkel kan bekmen p medisch vrschrift ). Vr andere medicijnen vlstaat een frmulier van schl. Meerdaagse reizen: Bij vertreding Begeleidende leraren nemen eventueel medicatie in beheer, in samenspraak met uders. Zie frmulier van de schl. Zie regel bezit. Mtiverend gesprek met de leerling en uders. Afhankelijk van de ernst wrdt hulpverlening pgestart in samenwerking met CLB-arts. l

8 VERSPREIDEN Het verspreiden van medicatie is verbden. Bij vertreding Afhankelijk van cntext: mtiverend gesprek met de leerling en zijn uders; pdracht thuis f na de lessen p schl rnd preventie; begeleiding en sanctie indien ndig; drverwijzen naar vreginterventie. Bij dealen vlgt autmatisch een tuchtmaatregel. AANDACHTSPUNTEN De schl heeft een beleid rnd de pvang van leerlingen met medische prblemen. Hierin staan duidelijke afspraken ver het verstrekken van medicatie en verzrging p schl. Een leerling wrdt ziek p schl: De schl geeft geen medicijnen Aanmelden bij pveder (eventueel ziekenbeg) Ouders cntacteren m de leerling p te halen Ndnummers cntacteren indien ndig Ndgevallen: hulpdiensten en/f arts CLB Een leerling neemt medicatie Enkel p aanwijzingen van de arts met een ndertekend attest + Smartschl Een leerling klaagt ver pijn De schl geeft geen medicijnen Aanmelden bij pveder (eventueel ziekenbeg) Ouders wrden p de hgte gebracht Bij aanhudende pijn: hulpdiensten verwittigen en/f arts CLB f zrgteam Indien de leerling p schl nder tezicht medicatie met gebruiken, is een attest van de uders en de dkter ndzakelijk. Wanneer er vermedens zijn van verdreven medicatiegebruik, neemt de schl cntact p met de arts van het CLB en de uders. l

9 ILLEGALE DRUGS Wettelijk kader: De drugswet werd in belangrijke mate aangepast dr het kninklijk besluit van 16 mei 2003 ver de handel in slaap- en verdvende middelen. Specifiek vr cannabisgebruik: Wetgeving De wet sinds juni 2003: geen legalisering Cannabis is een illegale drug. Daar heeft de drugwet van juni 2003 niets aan veranderd. Aan cannabisbezit en/f - gebruik kan altijd een straf vasthangen, zwel vr minderjarigen als vr meerderjarigen. Er is dus geen legalisering, wel een decriminalisering gebeurd: cannabisbezit en/f -gebruik wrden niet meer per definitie vervlgd. Cannabis is znder meer verbden vr minderjarigen Over minderjarigen (-18 jaar) is de wet heel duidelijk: bezit en gebruik van zwel cannabis als van andere illegale drugs zijn in alle mstandigheden verbden. Wanneer een minderjarige betrapt wrdt met drugs, maakt de plitie een prces-verbaal p en bezrgt dit aan het parket. Ok de uders wrden p de hgte gebracht. Bij het parket wrdt beslist wat er met het dssier gebeurt. Er zijn verschillende mgelijkheden:waarschuwingspreping, bemiddeling, sepnering f uderstage. De minderjarige is niet verplicht m in te gaan p de vrstellen van het parket en kan er de vrkeur aan geven m zijn zaak dr een rechter te laten berdelen. Als het parket zelf wil vergaan tt vervlging, met het dssier vldende aanwijzingen van schuld bevatten. Een jeugdrechter kan heel uiteenlpende maatregelen pleggen aan minderjarigen die drugs gebruiken f bezitten. Afhankelijk van de situatie en de mstandigheden kan de jngere nder andere:een waarschuwing krijgen, gemeenschapsdienst meten uitveren, een behandeling meten vlgen f geplaatst wrden in een pleeggezin f geslten instelling. Meer inf ver cannabiswetgeving vr minderjarigen p de site van VAD. Meerderjarigen: 'laagste vervlgingspririteit' Ok vr meerderjarigen is cannabis verbden. Aan het bezit van cannabis vr eigen gebruik wrdt echter de laagste vervlgingspririteit gegeven, tenzij er sprake is van verstring van de penbare rde f verzwarende mstandigheden. Cncreet wrdt bezit vr persnlijk gebruik - dit is maximum drie gram cannabis f één geteelde plant - niet vervlgd. De plitie maakt bij vaststelling van bezit vr eigen gebruik wel een vereenvudigd prces-verbaal p. Dat prcesverbaal bevat nder andere:plaats en datum van de feiten, aard van de feiten (type en heveelheid van het prduct), vlledige identiteit van de dader en een samenvatting van zijn versie van de feiten. De plitie kan de cannabis in beslag nemen. Verzwarende mstandigheden vr meerderjarigen Indien cannabisbezit gepaard gaat met verzwarende mstandigheden (bijvrbeeld gebruik in aanwezigheid van minderjarigen) f verstring van de penbare rde (bijvrbeeld bezit in de buurt van een schl, halte van het penbaar verver, park f een andere plaats waar veel minderjarigen zijn), dan maakt de plitie een gewn prces-verbaal p. Dat prces-verbaal wrdt drgestuurd naar het parket. Lees p de VAD-site meer ver de cannabiswetgeving vr meerderjarigen. l

10 Geen cannabis in het verkeer In het verkeer is er een nultlerantie wat druggebruik betreft. Sinds 1 ktber 2010 wrdt er met speekseltesten gecntrleerd p cannabisgebruik in het verkeer. BEZIT Het bezit van illegale drugs is verbden. Bij vertreding Bij vermeden: Bij effectief bezit: mtiverend gesprek van de leerlingenbegeleiding met de leerling na discreet nderzek; afhankelijk van cntext en resultaat, gesprek met uders; drverwijzen naar vreginterventie. leerling geeft drugs af, deze wrden aan plitie drgegeven; verleg met leerlingenbegeleider en directie; meldingsplicht aan plitie wrdt verwgen na gesprek met de leerling, uders en directie. gesprek met de uders en de leerling; begeleidingsprcedure pstarten (leerlingenbegeleiding, CLB, andere externe diensten, delta, ); vreginterventieprject delta; tuchtsanctie in verleg. Bij effectief bezit tijdens meerdaagse reizen: bij zware vertreding riskeert de leerling m p eigen ksten teruggestuurd te wrden naar huis. GEBRUIK Het gebruik van illegale drugs is verbden. Bij vertreding Bij vermeden: bjectief beschrijven van gedragingen en gesprek hierver met de leerling en leerlingenbegeleiding; indien de gedragingen evident wijzen p drugsgebruik, wrden de uders gecntacteerd m de leerling af te halen p schl; nadien vlgt gesprek met de leerling en de uders en maakt men afspraken ver hulpverlening en sanctie; vreginterventieprject. l

11 Indien nder invled: Bij gebruik: verwijderen uit grep; verleg met directie en leerlingenbegeleiding; uders kmen leerling afhalen f hulpdiensten verwittigen; meldingsplicht aan plitie wrdt verwgen na gesprek met leerling, uders en directie; nadien gesprek dr directie en leerlingenbegeleiding met uders en leerling, afspraken ver sanctie en begeleiding; leerling geeft drugs af, deze wrden aan de plitie bezrgd; verleg met leerlingenbegeleiding en directie; meldingsplicht aan plitie wrdt verwgen na gesprek met leerling, uders en directie; begeleidingsprcedure pstarten; inschakelen externe diensten (CLB, ); sanctie in verleg. Meerdaagse reizen: VERSPREIDEN leerling uit de grep verwijderen + gesprek met de begeleiding; bij sciale verlast wrdt de leerling uitgeslten van meerdaagse reizen in hgere jaren; na de reis vlgt een mtiverend gesprek met de leerling en de uders + een sanctie. Het verspreiden van illegale drugs is verbden. Bij vertreding Leerling geeft drugs af. De drugs wrden aan plitie verhandigd. Meldingsplicht aan plitie wrdt verwgen na gesprek met de leerling, uders en directie. Gesprek van de directie en leerlingenbegeleiding met leerling en uders. Preventieve schrsing. Opstarten tuchtprcedure. Begeleidingsprcedure pstarten. Inschakelen externe diensten. Bij dealen wrdt de leerling definitief uitgeslten. AANDACHTSPUNTEN Wanneer drugs verspreid wrden, met k de ntvanger aandacht en begeleiding krijgen. Afhankelijk van de cntext vlgt er een sanctie. l

12 GAMEN Op schl mgen leerlingen niet gamen. Bij vertreding Bij het pmerken van symptmen zals te laat kmen, afwezig blijven (ngewettigd), leerling die niet functineert dr een tekrt aan slaap en bij vermedens dat dit een gevlg is van het teveel gamen: Gesprek met leerling + leerlingenbegeleiding + CLB Ouders cntacteren Vregpreventie (eventueel) AANDACHTSPUNTEN Te laat kmen + afwezigheden pvlgen via sanctiebeleid. Steeds meer nline gameverslaafden meten afkicken. De behandeling staat ng in de kinderschenen. Enkele adviezen: identificeer de verslaafde p basis van indicatren (lijkbleek, agressief, nauwelijks nrmale sciale cntacten); gamers met laag zelfbeeld en sciale strnissen zijn risicgrep; verbreek de gameflw en rganiseer gespreksessies met familie en vrienden m de gamers terug te halen naar de werkelijkheid; stel de gamers p internetdieet; rganiseer een gesprek van de leerlingenbegeleiding met de gameverslaafden; streef naar meer structuur en dagplanning waarin plaats is vr verveling. l

13 GOKKEN Wettelijk kader: De huidige Wet p de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers dateert van 7 mei Vr de recente stand van zaken kan men terecht p Cntrle en tezicht van de kansspelen vallen nder de Kansspelcmmissie. REGEL Op schl mgen de leerlingen geen (kaart)spelen met inzet van geld rganiseren. Zij mgen bvendien geen sites bezeken die aanleiding geven tt gkken f andere betaalsites. SANCTIES BIJ OVERTREDINGEN Bij een eerste vertreding f vermeden van gkken: mtiverend gesprek en pdracht binnen het kader van preventie. Indien er in grep vr geld gespeeld werd, meten de dagverliezen aangezuiverd wrden dr de winnaars. Bij vlgende vertreding f vermedens van gkverslaving: mtiverend gesprek van directie en leerlingenbegeleiding met leerling en uders. De leerling met, afhankelijk van de situatie, de pdracht buiten de lesuren p schl f thuis maken, af te spreken met de leerkracht verantwrdelijk vr het gezndheidsbeleid en de leerling wrdt drverwezen naar vreginterventie. AANDACHTSPUNTEN Mgelijkheden tt gkken en spelen via internet wrden p schl zveel mgelijk geblkkeerd. Interessante websites die gkkers kunnen helpen m terug cntrle te krijgen: l

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Polyvalent verkoper OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Handel Leerplan OPLEIDING Plyvalent verkper Mdulair Studiegebied Handel Gedkeuringscde: 2013/903//6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Klantencntacten 60 Werkplekleren vr een plyvalent verkper 80 Aanvuller Kassier 40

Nadere informatie

Ronde Tafel Verkeer en Alcohol, 11 december 2013

Ronde Tafel Verkeer en Alcohol, 11 december 2013 Rnde Tafel Verkeer en Alchl, 11 december 2013 Aanwezig: Filip De Sager (drugcördinatr Stad Gent, mderatr), Alex De Graeve (Plitiezne Gent), Ann Flaveau (parket Gent), Tim Jiris (Hreca Vlaanderen), Lieselt

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie